!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%"

Transkriptio

1 !"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%!"#$%&'!#()*+(!,,(#$-"!!--)) #)!.$##)*/)*)-(0#!!--))*0$!"11"*/)*0!01-)##''" 0!01-)##'2*/)*0$!"1/1&/$0#$341#*5)&&!0'36*/)*5)#73!"$6,((-(!#(8*4!"$&))3!-(!#(8*-!,0!8*9!33)8*+7%!$"!),)3'-)#'#8*4$#)33!-)#'#8*-)"")#!"/1&/$0#$341#8*+('3#'3((-(#*: 3AAB=CCAA>*<;<DCA>E>*F=E?A>AAG

2 !"##$%&'()!*"!!!"+,'$-.() #"*"++&/"+)/"01&''$%221.+)34)567 +#&'1+.8+()*")+#&'1.9&#() "82%+$$88"":)+"$1.++"))*")$-+.;#&$+2")02$<<2+.8-$$88"")34)=6>5

3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#!"!$!%!%!&!"!%!'!(!)!)!(!%!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +,--#"*%!")-()./01,)*)!"# +,)&%#2($ %"&! ):9<:A>=A;==<=> ****#'! 4:;J;==<=> ****#8! /6=AA:=K:;==<=>!!!!#8 #2)(3-*#)', /'#44')(12##11,, '"()! 56789::;6<=6>= ' ********"*+,-.,/*0102,. ********"*34567*0102,. **!! 4==<=6>= 8"() ********"*9:7;5<7=$*6=2,>:76542*? ,2 %(?&1,)*) 4==<=6>= ()"(! ********"*9:7;5,A7:$*2-65,22-*B-*-?40266??--!!!!!!!!"*9:7;52,?2$*->:7* ********56<<440676;.-=C-6D27*;,C1 ********"*9:7;52,?2$*C-?67;,C12 ********"*E66==6210"*B-*:,4=-C-6D27,D572 ********"*9:7;52,?2$*?7:: B-242*:44C62 **!! 56789::;6<=6>= (#"(&! ('"F%!?6;;: /&3#(2#,!)"!( **!! 56789::;6<=6>= ********"*G;,-=-A26C, ********"*H1>,=- ********"*G;,-=*:77. 1,22,)#2Q$-Q(")(%5$)E%#"),) %)"%%! 46;:967987<::>R!J>A:> %)! 466;J<:77:>67SO9S8A>8;KO %(! +:7T9:A>896> )0;6A>:SO9S8A>8;KO> %!"%#! -8=7:;6A>:>!S:!K==>!;6A>:> %#"%% 1##22#)&"),-?#11(()! 4==<=6>=;8MNS87!<66776>NA9==M6> (!! %&! &;86A8>!<66776>NA>:9M6<<88> %'"%8! %6K:> %8,"(22'"),-?#11(() %8,"(22'"?,#/)*(/G*) )*#5#)'"(/)*55( ),-Q*'"4&&2)V0E!)#%,'"%*5,1( E7I676*B-*<-?0-- &) &( &F 4,%*1,)*)!F"!#! BCD!'2*EF58>:;;!F! BCD!5*2*EF58>:;;!!!?87>:>8I!CD!# 5(),%%#1,)*)!%"#&! 1JKL6K8>:;;!%! 1:A8>>6!&"!8! %8MNM89<<J<:A8>>6 #)!?89<<J #(! "O;8<:>J> #F! 4:788;6<:>J> -6>6;O<:>J> ##"#&! %% /'*%)*%''1') #'"#8 )#%,'1"()W 4=PU!DX0XYZ![\DD! 67]J^A6A=A>=A7=KK6U]6 B:_!!DX0XYZ![\D[ ```UA6A=A>=A7=KK6U]6 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!

4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(()*!+'!$,#-%+%.+,$(,/0%!1'..#$)/2!'-(''!0'34)//#$554,-! /5)4'!(%6$#-!55(('!#/0,((%!&,7,64,//%%-!+'!#/0'7554,//''-8!! 1'..#$)/2!9#-/'-4!,45$(''!"5)0,$$'!:'(,-()#(5'!$#$%&'(()*!+'! $,#-%+%.+,$(,/0%%8!;5(55(,-'!0'.&&#-)#//,!)-!(5)(5! ('5$(':.)+#$)#--#-!0'34)//#$('7'!&'/7)!$,&%!'&5$(##&&''-! 0#&.):,.<).)#45(!&'/7)(8!!"#$%%$&!"'%()*&! +(,-./*$01*$-2-33/*11*&! 4).2533/*))*& 617/%8/5&! 9')*$//''5& 9*:%*$/8;'"$%3"/8$/&! <535/*$)*& ;.3,#/5*!+'!5#0'3'//#(=!&)-$,.((#*=!(,'((,.#*!+'!&)&)5$$'/#(=!&)5/5(=!&#.&)(=!/##&,*=!'5/'*!+'!()#0#$()(#/'(=! 1'..#$)/2!!)-!)//5(!0'.&&#-)#//'!AB!75)(('!+'!$#(%!)-!'$,--,((5-'!6/#!AB8BBB8BBB!0C!0''#/0'$$'8! D5$(.'/#'/'#-,-!E'-('$!/,-()63(#F!+%.+,$(#!&#/:'#/5-!75)--'!GBBG=!+)-&'!('.&)#(5$!)/#!$''4'!3,#//,!,&)/)H#$#-!$#$%&'(()+%.+,$(,/0%8!1'..#$)/2!$'#!:.)+,&(#-!#($,//,,-!&#/:'#/5-!7)#(('+'-'8!I.#(,,.,#(%!)/#7'(! 7%3%#-,-!&5/+,(5$&':'$#(,,(#-!('.7,=!:'&&'5$0'(,.#''/#,-!+'!:5.&5+%((,,-!7%3%#$66$!$,&%!0'(,.#''/#-! &#,..%(,((%766$8 JKKL-!:'/)/5)&#(5$!"MN=!+%/&#:'/)'#&'!B!$,&5-(#'8!J'$(''7'(!(,$(#(L!O'-$&'=!"'&$'=!P-H/'-(#=!Q':'-#=! ;"D=!D5$(.'/#'=!J,-%+%!$,&%!M)64R$!L#-!/5)&#(5&$,(!/'#7)#//,8! M#$%&$#!&##/(%7%(!S:,#/#0%#$,(T!:#--'(!0'34)//#$('7'(!7'/7)--'-!U7'/7)-(':,#/#U V6H#,-#'!(,$(#!O)6'/!W-$(#(5(,!)<!X5>/#?!V,'/(3!Y!V6H#,-,!+'!;-#(,4!"('(,$!K,$(#-H!Z)0:'-6=!W-?8! 1#)/)H#?'/!",.7#?,$![#7#$#)-8!P#!05)4)$('!&'$75'/5$(''!0#&.)>,#//,!SM#$(,.#'T8 \#?.)'?)5$(#?!&'/7)(!S:,.<).)#(5!B=G00!.,#]#(6&$,//%=!634,//%!0GL//%!)-!GBB8BBB!.,#&%%T!'&5$(#$,$(#! &).+''7'8!P$(%%!,.#-)0'#$,$(#!&'#&5+'8!D&5$(#-,-!)0#-'#$55$!$6-(66!B=G00!.,#%$(%=!+)//)#-!%%-#''//)-! 0,--,$$%!.,#%-/%:#!$,!(F.0%%!#/0''-=!+)//)#-!$6-(66!,-,.H#''!$6F4,-!%%-(%8! 1'..#$)/#//'!7)#4''-!&)(,/)#4'!'$>,$(#!.'&,-(,#4,-!$#$%%-=!&)$&'!1'..#$)/!&##--#(6$+%.+,$(,/0%//%! $''75(,(''-!('.7#(('7'!(##7,6$=!+)//)#-!'$>,$(#!,#!:%%$,!35)-,(#/''-8 J'/)&'()(=!&#.&'$7'/)&'()(!=!('5$(':.)+#$)#-(#=!7'/'#$#0,(!+'!,:%$5).'7'/'#$(5$8! =5$%./553/ <53"8#%/>5*$)*;? <53"83-,-/*1;? I##/(%7%!7'/&)#-,-!BGBNN ^!_=` \'(('!7'/&)#-,-!BNBNB ^!an ^!_=a I##/(%7%!&,$&#$#-#-,-!BGBbA ^!NB ^!B=N J'/)-/%:%#$,7%!BcBNA! ^!ca=a dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd "

5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& "#$%&'(!)*&($!$(!+,-.!/01!)$&22'#23'(*!0$22*)&(%*&('(4!5$2*!$(!67-!.!/018!!9:0:!'&!;*3&%*!2&&(%'&3%<(! ;*2'(%'&%*!=:>:&3'(!)*&($(3*!=#$23&8 >D=&(!&32#5*!5$#3%*=##%'(3*!*(3&$3%*8 '##$$#*-)&! '%2%& 5/2%*67"62"$$"22((*& (&&M'(!2$$(!5*!0#$M$(!0#2**(8! @#2##(!$%%*0*%%*!?$22*)&(%*&3&*8!J';X$;$&(%&!$(!-4+00!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4700!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4V00! 6C!=*&>%$'>%$*!/!+00Y!UB!%*&!7-B!W7!=*&>%$'>%$*!/!U00Y!+-B!%*&!6-B!6C!=*&>%$'>%$*!/!+-00YV-B! 6C!=*&>%$'>%$* 9+:#*& ;#0"/)& ;%#<#*/)"#2"&! %$&0&%#3*&2*!$(!UIW!*;2&):&=::8 3"*(:#""0#*"2//&! =>6,/%**"?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

6 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'())!*!+,-./0,1.-2-!30+//4-.! ! "#$%&'())!,-!8)99#9':3,-52;-.-!3,3, <! !/.-=,62660.>.-!5.5<3466,.>.-!? V;>2.10:!?4!0.+4>411.6!K3,5624!?4!31,,;./.6,.-2-!.1+4OC!3,-52; C!624662;.6C!3,0106C!+DD+<1<6C! C! 869:;9<;4=:6=0 H9I99.J?4640. KF:=9LA4<I6=40. X41,10,3.605!)V9YZ&#[[!"!5G!BS 3,+/, !3.2;;<6D3522-7!$<11<! <11<!4130/2;<.-2-! !3.2;;<626<<-!GSS!T!?4 +462; DD5.6!60,662.B2-! ;2564C!/4;>446!+4>B,11.526!;4434:4.-226C!23,: !%;.6D5!54.! "#$%&'())!2.!5.5<11<!`,;+41B2>DB.< !"#$%&'())!]^!K>0,3,.5005!LS!TO "#$%&'())!_XR!K>0,3,.5005!Na!TO eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee "

7 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *+,-./00,123,-+4,, ,+,,41 0:9.78,-;,,.<1 ",+==>,5.75+,-+6:.-<1 (64,-8=+=2;0,81?123>22><1 O/-33=>!./=9>:232//-!84I83/2//;11::/19/18:3==/!;/!:3-!I31-4>==3!/:3--32//-!N1I;3I3-8//2! @3>,8<1 *+A0,<1 '.20:.-;=1638:8<1 B&%CDEF)< <!N1-4:A!$/811!S6!.1422/A *3AG+/4648,8:8+=H 638,-+9>-28+=H A-05+=H 1->>6+->,4>2235+=14,+==>,<1 /:3--1:2/I.>88332A I.78-<1 #J++G<! #42>><1 KL1/>3--4 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT "

8 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) ) 34!56783!9:) ;93..9!5'433''::!"#$%"#$&'(())*%&#((++*%+*%,#-.+""/$(#%/*('01+/.#%&#/)((/,'(2%31+4'&(+1/(%4#%*56(7(8% 9':6(2%4+/.'*%(##&$'%"#/((''(%#$'**'(##*%'/:5(%'1+()%(/"#*%,)/$(#%$/$5&#((+"':6/$(5% 4#%'1/*+,#/$'(%#&)$(/$'(;%4#%3#"+*&'$(5:66$%#1:+(%$5/"6:5(8 <56(7(%$'&5%-/$$/3#*''"/(%31+4'&(+1'/(#%4#%,+*/(+1'/(#%:#1('*%(+/,/:#(%&#)&+$55(/,'""58 ) L'#,'M%$6$('',/%+*%(56$/*%*5&6,5(7*%4514'$(',52%4+$$# &#/&&/%&##3'"/(%4#%"#/((''(%+*%$/4+/('(()%#"#$"#$&'()*%&#(+*% 6"53)+"'""'8 F#)&+$55(/,'""5%"#$&'(%*//*%*56(7*%&)/*%&#((+"':6*%4+$$# :/.'+N(/'(+&+*'%31+4'O(+1/%+*%-'(/%:#",//*#%&56(77*8 P'"33+&56((7/*'*2%$//$(/%4#%(/"##%$55$(5:5%4514'$('",58 L'#,'M%$6$(',%:##(//%,/*8%QR%O,%(/"##%#"#&#(+*%6"53)+"'""#8 FGH>>GFBP>??>S?$/,8%(+/,/$(+(2%&+)")(2%&+&+)$;%4#%&+*T'1'*$$/(/"#(8 A?C<!KCBUB>S JF%XQ%N%YZ %! %%V>%XQ%N%YZ D=<>!V!=P>B?PUB>S W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 JFH8.+( W/*'%J(1#(+$N%J(#1 ; [RR [RR (/"#)$ JFH8.+( ; XYRR XYRR (/"#)$ % % %%%%%%%%%% % % % 34!56783!9)':39!34!)./+%$6$(',%+*%"':6%#"#$"#$&'()""'%&#(+""'%4+$$#%/*('01+/()%&#/)(/*8%9':6%(+/,/%(51/*5"5-'((/,'*5%4#% 4#&##%55*(5%&#((+3/*(##%,67('*8%F#(+*%&+1&')$%,551/(('"''%,+*(#&+%&#/)(/*(#%(/"##*%(#1:/(##*2%4+((#%55*/% 4#&##*())%(#$#/$'$(/%&+&+%(/"#$$#8%>)"+&$'*#%'1/*+,#/*'*%P/W/%"##()%*//*%3)-''""'%&)/*%,)$//&/""'8 9':6*%3#&$))$%*8%QR%,, 1//33)'*%3/*(#:#/-(+'-.+$(# FGH>>IFBP>??>S% D=<>!V!=P>B?PUB>S ;"'*(+&'*(5( W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 K'1O)1' ;"//&';%4# &#)33#&'$&)&$'( ;#)./(+1/+( ;&+)")( ;)1-'/");%4#%)/,#-#""/( ;$))1'(%(/"#(2%4+/$$#%+* '*$/$/4#/$'*%(51&'552 '((5%55*/%&))"))% (#$#/$'$(/ ; [RR [RR (/"#)$ % % % % %%%%%%%%%%%%%%% % % \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "

9 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! )94: /.)#')+:#./..+8 A,<4')44'3)1B-#"B#3''3')51)$11%+2213%/') /'),C%3-.403'/').1211)#:.3011$3-/')44'3,0:4"3-.7') C+#'/3--1)51).3$#3--18 D4"5/-./$04)2##-.++)/"3$ ) )51)-+BE##&/");B1--#>), ,..7.1"2#3.+2-/-.18?3-44).3/.#1)$7,.,,)'/..3-3<+3$$1)EEE8."#$%./2.8G#0)H):"#%+G.-)H)!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0-8!# )<1"./')!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0).+#..//.)#'):121..+),2-3./$$/')/"32-//')0+3-.1)."#$%./2.).13)."#$%&#')$/<,3-.48)D#213'/'), '/'):1221+-)-3-4$.44).1"<3..1<1.)"++<3.)51)1-/''+-#C5//.8) *#+'%)*,-./0).+#./: /.)#')24-3./$.4<4)<1"#/')51)-43$,./..4<4)/"32-//').1<1$$3-3-.1)."#$%./2.) /''/-.44')1-/''/..+1) #1).13)1-/''/..1<11) #18 ) ) ) ) ) ) )!99&9.<>'<3).>7<1 LMLNOP LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOL LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNON LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&9.<>'<3).>7<1)C?!D)1?7<)!3>64)643)EFF)G41!):7?!) LMLNOS LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOQ LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNOM LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&?7!<37>1)9:HC446<3I)?7!<J34?!: T'./6"#3%+')-+BE##&/"3'):12-++-)#')LOO)008).3$1+- K$121.#'),$4:+#$/$$1)#')#$.1<1))03' ')LOO)00).3$11)3'./6"#3%+$$/)-+BE##&/"3$$/8!99&<K!<37>1)9:HC446<3 ).3$11)51)3'./6"#3.+1)-+BE##&/"31)/3).3$1':++..//-.1):,-.,)24,..4044'8 'LM$$N(#O$%%$P?/'.#2/'.4. V"C/3$+C1$$3. V301C1$$3.) 9+'.#-1$3.?1-./'.1"C1.) 9#+$+. K+%3.#"3#. 9#'&/"/'--32/-2+2-/. F/--+C1$$3. I1-.11'#.#. 9#'..#"3.?332/.3$1. 91+::12/-2+2-/. 9#.3./1../"3. W2-3.,3-2#%3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) )!

10 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! *-$%AB#*$"C/)(/*"$$*+*/0!"#$%&'#"()*+,-.//++*$&01.)#0*.)2*/3&.,$$*)+,0*$$*)0*",-.&..,4*5)663.6)0*/7&3.*0/*)$&0146)-&/3/$$&)4*) -/-6+*.#/$$&8) 9&01.)+##-.,0*.)!"#$%.&+.()$&01-.6)4*:.*/)!"#$%;#3()<2,,+,/.,)=)0/$$*>)$&01-.65)4#+*)0*"7/-.**)#2./7**$/-&3) 663&30*/7&33,+-&38 <4#-).*"0&..*>)+,,$,,)*-/*++**$$&8) E1-.&7)-2&*+&"-5)+*.-#)&%&$$/3&3)-/0,8) )))))) ) ) ) ) ) ) 'DE$$F(#G$%%$H 9&3.#+&3.6.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKD F"?&/$,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- F/7*?*$$/. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N,3.#-*$/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9*-.&3.*"?*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N#,$,. P,%/.#"/#.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKDL) N#3;&"&3--/+&-+,+-&.! )9':;!<I6I)16=>)*-$%AB#*?"KK/)(/*"$*-)E(,*(FKKD0 B&--,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- Q*-.**3#.#. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N#3..#"/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9//+&./$*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N*,22*+&-+,+-&.! N#./.&*..&"/. R+-/.1/-+#%/.! )9':;!<<''916=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/ GHIGIJ GL HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGIG GL HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGIK GL HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,-! )9':;!<<''916=>)&)!3415M4I8))J/*-%$"KK/)("2/KK/) NO)++)$B#K?$%($K%2EL)$/",$/KK/)NO)++)+*-%B//K*2*KK/ GHIGLJ LI HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGLG LI HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGLK LI HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,- S?/3.*"1?76. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU "#

11 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )!3415!6'!7)8934 5:;;<<=:4& 4#/241&(32023*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.*#/*011//2&'$&1*-30&33433/*433&3$#1%'/*&3"5'2&36* #2$43/-329&#*#/* &'0&3&&1:*9.-;(02*&#%'&&1*<3*53$<#/*(;.&'&&.*2$430&#2/&2<;"<'0&'$4;*<#(3*0#-'$&11*'"2&.20'0&2*'$;2/01#<22/:* <#2003*2$43/-329&#-33&241(0'&*#-3&*011"'& #2$43/-329%#003*(#(#*3$3(3&#/*52/&33*(;.&'&;;/*.9&'/;*011"'/3*2$43/01#%3&&24'/36*!2$3003*#$'-3&*5193$&24'&*<3*5#20&#(3/3-3&*41#%#0&3-3&*3$2532/''/*91#/''0''/6*+$2532/'*-'&;;* "32&20&3*2$433*&30320'0&2*-;$2(3&#/*$;52*&2$33/*&3(3343$$3*43(0242*2$43/-329%#/*-'&#3* 329'1&&343&&36*=3&0#*3$$3*#$'-3*( #2$43/-329&#*#/*.(02/('"&32/'/:*41&&3*&'9#(30*2$43/-329&#<;"<'0&'$4;:*<#(3*'2*-33%2* 4#/241&(32023*(;.&&><;"<'0&'$42;6!#2423(0''/*4#2&&''&&#430&2*020;(3&&#52//3$$3*#/*#$&3-3*#2('3*4;;";*$;5;20.(.(.;*<3*43&'"233$2$&33/ 0'/*#/*&;.&'&&;-;*(32((2*'$;2/01#<2'/*-33&241(0'&6*!"#$%&'(&)*3,"#*$'-.*&;.&&;;*(32((2*/;4;* &1#&'*4#/251#$202/*#42/32011(02/6 B*C3('//1043&'"233$2'/*5;;0&>$1#((3*DE B*FG*9.-;(0.&&. B*H3$#$1#(2&10*+ B*H2/&3$1#(2&10*E B*I;/'/J*<3*$;44>/'"20&.0 B*!3033*2$43/(#0&'1%'/*-329&'$13 B*?45;"20&>.0&;-;$$2/'/*&1#&' B*!'"-''$$2/'/*020;2$430&#!3415!6'!7)8934.""-2//C%/D);*-%D)EF)++)2**,$%)(/*(*CC/),*2"*CC/D)G%"-/+"#$#)'EE MAA KLAA &2$310 * * * * *************** * * N1#4O*D12&3*!"#$%&'(&)**&1#&&'2&3*$1(11/*#&&343&&3*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.00;*-#2*2$4'&;*52'/2; * (#04''&&2023*-2"9'2&;:*(1&'/*'5;& (023*$'-./*52//3003:*(12%12003:*0'4'/&200;*<3*-;"200;6 P;4;*'5;& %'&*#-3&*519&330&2*(#04''&&2023:*'2-;&(;*-32(1&3*42&'/(;;/*$'-./*#42/32011(022/:* (1&'/*-39-11&''/:*53$#&1"-3$$2011&''/*&32*41292/*#42/32011(022/6 Q#0*$'-.;*-3"30&#2%33/*1$(#&2$#2003:*$3-3&*#/*01#<3&&3-3*03&''$&3*01#<35'2&&''$$;*&32*-30&33-3$$36 G//'/*30'//10&3*$'-.<'/*&1$202*#$$3*&;.02/*( R2$$33!"#$%&'(&)*+,"#*511(12&1$'-. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!

12 !"#$% &%"'() *#+#,, -(++(".!#/0/$". 0"#$# 10#2""3/0/$($4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-(+.5,,,6%75,,,,,,,,,,,-/$5,,+83,,,,,,,,,,,,,,,,0, 9,,,,,,,,!&:6;!<*!= ;1<."23&=,3&.+.$$23'/*(##3&414(3'/30*0/32#3&0*10&'"200$2*#/*/#4334&*34#32##/*>,+./. -??*?A!?6<BC! @*!0300*2$10/(#3&'4%'/*+02>&'$40 *?A!?B>AD!:<D;:!E H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 O$&"0P2/'*5*11*(42&4 H5I 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043!&:6;!<*!=! H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H55 J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H55 J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 Q2/'*5?8*11*(42&4 H55 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043 * * **************** * * * * **************** * * * * * * *!&:6;!<*!=, H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H0"('0*L*11*(42&4 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 H5I 8I! KII JIII 78 LJ?II &2$043 *FC!!O*:D!<<!E!&:6;!<*!=, H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI H55 J8 KII JIII NI ML?II H55 J8 KII JLII NI 5II?MI H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 **+'">#4(322/ H55 8I KII JIII 78 @*S#2&#(#%2& **V32(0$0&?*&0$$2?*'$.2/34#-0&W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "#

13 !"#$%&#'(' )**$$*(+, !/01.2).3 ) !2:59; <94=./2=1/. )>? )>>,#'B%(#*$-A##C"*$ )>F )>? )>> )>I )>J )>I )>J )>K )F? )FF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L? )N?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )I? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"

14 !"#$%!"#$%&"'(") *+,-.(&&(")!#-/-$") & *5!!"#"$$%&%'()"*"("&+')""(!,-$.)+/)0($+#123(-'(&4-,"("&+''4&(,44#+%'()+,3&5()"%(*44/--$"4/&++'6!47:;!36!<!,-$.)+/)0(,44#%)(-#")(+,%))3%'(/-,,--&%-'(/+&)3#%3(2"(*%)/3%/3%&%3(&"7-%'(/4%'(*"'++$%)6(8"'++$%).99695!9:3*=5::3 2"(,44#%)(/+&)3#3)(#"%/+%&&"(-$-&49)+%&&":(/4)+'(/-&)+%&&"(2"(/$--,%*%)-%&%&&"(4%7"9"$$+%&&"6(;44#%)(-' H-,,--&%-&4-2")4)(,44#%),44#+2"(2"(*"'++$+2"(#3$)1)(+*37%+$$1))3#%$)3(1$$3)1/&%$)3:(/4)+'(,4-&)+23$2%$)3(2"(/"))-*"'++$%+'(%,)-"7%&+$)"6 7""$")""'(&"7""' I&+''4&-92++&&"(/4#""77+(,44#%+'(2"('"4$-2+'(-%/+"'(/31)J'6(K4-7%-%:(+))3()4-)+)"/4477+ &3#11'(/4%'($+#1)6 +.+$$1))33("&+''4& ('-4."))"7%&)"(&+/3($+#12+77+(2"(,44#%+77+(/31))J36 KILDEG L:D(M((EG(77 9",7"" <GG )%$"4& KILDNG L:D(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILD=G L:D(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILDEG L:D(M((EG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILDNG L:D(M((NG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILD=G L:D(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLDEG L:D(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLDNG L:D(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0CD0//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&(1$%(L(76 KILPDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILPNG L:P(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KIDF=G D:F(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILPDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OILPNG L:P(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OIDF=G D:F(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLPDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLPNG L:P(M((NG(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OHDF=G D:F(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&("$$+(L(76 KI<LDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<LEE L:P(M((EE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<L=G L:P(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<LEE L:P(M((EE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<L=G L:P(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OH<LEE L:P(M((EE(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OH<L=G L:P(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( (.74?6J465499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(QH5,"'/""&+''4/&++'6 KI<LEG L:E(M((EG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LEG L:E(M((EG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LEG L:E(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& KI<LNG L:E(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LNG L:E(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LNG L:E(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!"

15 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 AMF THERMATEX Thermatex levyillä on erinomainen palonkestävyys, jopa 120 min. Standardi: DIN 4102/2 AKUSTISET mukaan. Levyillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Kaikki levyt ovat väriltään valkoisia, joka MINERAALIKUITULEVYT vastaa RAL Levyt asennetaan T-listoin. Käyttökohteet: toimistot, hotellit, liiketilat, kauppa- ja ostoskeskukset jne. FINE STRATOS / FINE STRATOS - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus FINE STRATOS MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 vsto VT ,04 vsto Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. LAGUNA / LAGUNA - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus LAGUNA MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Muita kokoja tilauksesta Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PLAIN PLAIN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PINHOLE REUNAMUODOT PINHOLE SK 15/ ,04 tilaus 15

16 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. STAR STAR SK 15/ ,04 vsto SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. MERCURE MERCURE SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. SATURN SATURN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. FRESKO REUNAMUODOT FRESKO SK 15/ ,04 tilaus 16

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 Korvaa 18.5.2009 hinnaston. Akustiikkakatot Seinälevyt tarvikkeet Integroidut valaisimet Reunamallit A, suorareunainen alaslaskettu lista-asennus, avattavissa SQ, suorareunainen

Lisätiedot

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta.

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta. Ecophon Industry Modus TAL Teollisuustiloihin, joissa vaaditaan vaihtoehtoisia levykokoja ja asennustapoja. voidaan asentaa näkyvään listajärjestelmään tai sienikiinnityksellä. Jos levyt kiinnitetään sienikiinnityksellä,

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Reflecting everyday life Gyptone Quattro 22 laatat Neliön muotoiset reiät 4 erilaista reunamuotoa Näkyvään ja piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään

Lisätiedot

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 Korvaa 18.5.2009 hinnaston. Akustiikkakatot Seinälevyt Asennustarvikkeet Integroidut valaisimet Reunamallit SISÄLLYS sivu A, suorareunainen alaslaskettu lista-asennus, avattavissa

Lisätiedot

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Akusto Wall C asennetaan piilolistalle, ja reunan viiste jättää

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Verkkokasettien tekniset ominaisuudet

Verkkokasettien tekniset ominaisuudet Luovia ratkaisuja Verkkokasettien tekniset ominaisuudet Materiaali Muotoon painetut kasetit on valmistettu leikkaamalla ja venyttämällä verkotetusta metallilevystä. Kasettien perusmateriaalit ovat teräs

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.8 Sixto laatat

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.8 Sixto laatat Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.8 Sixto laatat Reflecting everyday life Gyptone Sixto laatat Kuusiokulmaiset reiät 4 erilaista reunamuotoa Näkyvään ja piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään 2 3 Gyptone

Lisätiedot

Sisäkattokentän reuna-alueet

Sisäkattokentän reuna-alueet Sisäkattokentän reuna-alueet Ecophon Edge TM ja Ecophon Wing TM SISÄKATTOKENTÄN REUNA-ALUEET Akustiikkakattoa ei aina voida tai haluta asentaa peittämään koko sisäkattoa. Varsinkaan saneerauskohteissa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... kipsilevyn reiät tarjoavat useita akustisia vaikutuksia: äänenvaimennus, äänen hajottaminen ja äänen heijastus?

TIESITKÖ, ETTÄ... kipsilevyn reiät tarjoavat useita akustisia vaikutuksia: äänenvaimennus, äänen hajottaminen ja äänen heijastus? Cabinet Serge ROUX Architects, urheiluopisto, Lons-le-Saunier, Ranska, Contrapanel Wall linings, Globe TIESITKÖ, ETTÄ... kipsilevyn reiät tarjoavat useita akustisia vaikutuksia: äänenvaimennus, äänen hajottaminen

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120

!#$%&!$#'()&#* +$,$%-.'/#-,()&0120 !"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120! TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 Sivu!"#$#%&'()*&"$+,---------------------. 1-14!+/",/',()/$'----------------------- 15!',)0---------------------------

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

Ecophon Industry Modus TAL

Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL on hyvien akustisten ominaisuuksien perustuote teollisuuskohteisiin. On värivaihtoehtoja ja asennustapoja, joista valita. Järjestelmä koostuu Ecophon

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp -järjestelmässä on ainutlaatuinen upotettu listajärjestelmä, jota käytetään korostamaan haluttua suuntaa tilassa. Pitkillä sivuilla levyjen väliin jää leveä ura kun taas

Lisätiedot

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit Kotiakustiikka Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit akustiikkasuunnittelijoita Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki Puh. (09) 561 7170 Verkkotie 38, 21500 Piikkiö Puh. (02)

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Osa jokapäiväistä elämää

Osa jokapäiväistä elämää 1 Osa jokapäiväistä elämää Alakatto on luonnollinen osa rakennusta, joka huomataan usein vain silloin, jos se ei sovi visuaalisesti tai toiminnallisesti kokonaisuuteen. Miellyttävä ääniympäristö ja kaunis

Lisätiedot

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin.lyhyesti Vaaka- tai pystysuora kanavaliitäntä Geeli- tai kumitiivisteellä varustettu mikrosuodatin H14 Polttomaalattu sisäpuolelta Mittausyhde

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %?

TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %? TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %? CORRIDOR 400 Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Architects, La Rodia, Ranska,

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on

Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on K A S E T T I K A T O T Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on Sisältö Clip-in 4 Lay-in Tegular 6 Lay-in Microlook 8 Lay-in Board 10 Hook-on 12 Hook-on

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Tuotteet kuviot ja mallit

Tuotteet kuviot ja mallit Tuotteet kuviot ja mallit Gyptone-alakattolevysarjaan kuuluu useita erilaisia malleja, muotoja ja ratkaisuja, joista jokainen luo oman visuaalisen vaikutelmansa. Näiden monien mahdollisuuksien ansiosta

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen

Lisätiedot

T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä

T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä 4.1 T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35-kannatusjärjestelmä T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä Kannatusrakenteiden keskimääräinen menekkitaulukko 600 x 600 mm 600 x 1200 mm T-pääkannatinlista 0,84

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

SISÄKATOT SÄLEKATOT, LU-SARJA

SISÄKATOT SÄLEKATOT, LU-SARJA maks. 400 mm maks. 1200 mm ripustusjousella: min. 20 mm LU-kiskolla nro: 0: min. 5 mm 1 2 maks. 1500 mm 4 5 1 5 LU-irtopääty 4 4 2 15 14 20 20 20 10 Ripustusjousi nro 21. Ripustuslanka nro 24. langan pituus

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä TM Suutinkatto Lyhyesti 00 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä VariZon-ilmanjakojärjestelmä Pikavalintataulukko I L M A V I R T A

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS SENNUSOPS - PUUKOOLUS Merkinnät: Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. Ruuvi (SN

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

5.3 Maaliskuu 2001. Gyptone. Reuna B, ruuvikiinnitys. Alakatot

5.3 Maaliskuu 2001. Gyptone. Reuna B, ruuvikiinnitys. Alakatot . Maaliskuu 00 Gyptone Reuna B, ruuvikiinnitys Alakatot Ruuvikiinnitys reuna B Gyptone-levyt, joissa on viistetty reuna, reuna B, kiinnitetään ruuveilla puu- tai teräskannattajiin. Puukannattajat voidaan

Lisätiedot

AKUSTIIKKA- MINERAALI- VILLAKATOT

AKUSTIIKKA- MINERAALI- VILLAKATOT -AKUSTIIKKARATKAISUT Lisätilaa innovatiivisille ratkaisuille AKUSTIIKKA- MINERAALI- VILLAKATOT ÄÄNENVAIMENNUS ÄÄNEN HEIJASTUS ÄÄNENERISTÄVYYS KNAUF-AKUSTIIKKARATKAISUT MINERAALIVILLA ÄÄNEN ABSORPTIO, ÄÄNEN

Lisätiedot

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin.

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Ecophon Line Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin kuten avotoimistojen työ- ja kulkutiloihin tai valaisemaan

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Nelikulmainen tuloilmahajotin

Nelikulmainen tuloilmahajotin GB0637 11,13 Orion-PTV LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Soveltuu monenlaisiin kattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko äänieristetty

Lisätiedot

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys Nopea ja yksinkertainen akustiikkalevyjen suorakiinnitys Kuva: H.G: Esch Tuote: Ecophon Master B Nopea ja helppo keino Aina ei ole mahdollista asentaa tavanomaista ripustettua alakattoa. Syynä voi olla

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Huoneselosteet: 37 kpl 1/ Liikuntavälinevarasto 101 ja parvi 204 Kipsilevy, tasoitetaan ja maalataan Kalusteet ja varusteet (mm. seinälle kääntyvät tikkaat) kaluste-eritelmien

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362 Connect by Ecophon Connect profiilit - Connect muut profiilit Tuote Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. 2400 Leveys 24 2400 24 Connect white

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent TIESITKÖ, ETTÄ... Adit-levyihin voi valita haluamansa painatuksen, mikä piristää huoneen ilmettä välittömästi ja luo miellyttävän ääniympäristön vain mielikuvitus on rajana? Skørpingin koulu, Tanska, Adit,

Lisätiedot

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 on täysin integroitu upotettu valaisin Dg-, Ds- ja E-reunaisille levyille, ja joka on kehitetty Akutex FT -pintaisiin Ecophon-akustiikkakattoihin sopivaksi. Valaisin

Lisätiedot

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta.

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 202 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 204 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. n pinnan kudoksen

Lisätiedot

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland Ecophon Solo Circle Ecophon Solo Circle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Circle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa.

Lisätiedot

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led Modulivalaisimet Alasvalot Led Modulivalaisimet Alasvalot, Led Galileo Inlight Miranda Corona Capella UltraLed Galileo Alasvalo 19 20 TC-TEL HE TC-TEL Galileo Alasvalo Galileo on uppoasennukseen tarkoitettu

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Alessandro Rippelino, Rosenbergs Architects, KV Ekenäs, Ruotsi, Plaza, Globe

Alessandro Rippelino, Rosenbergs Architects, KV Ekenäs, Ruotsi, Plaza, Globe Alessandro Rippelino, Rosenbergs Architects, KV Ekenäs, Ruotsi, Plaza, Globe PLAZA PLAZA AVATTAVA, SUORAREUNAINEN Toiminnallinen muotoilu ja selkeät ääriviivat. Yksinkertainen akustiikkakatto näkyvällä

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332 Ecophon Line LED Ecophon Line on on täysin integroitu upotettu valaisin useille Focus alakattojärjestelmille. Valaisin soveltuu useisiin käyttökohteisiin; työpaikoille avoitoimistoihin, käytäville tai

Lisätiedot

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONETM Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONE Lyhyesti Ilmavirtaa ohjaava rei itys Puhdistettava Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon ALV kanssa Useita erilaisia värivaihtoehtoja Pikavalintataulukko

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Alpo IP20 JULKISET TILAT

Alpo IP20 JULKISET TILAT JULKIST TILAT Alpo IP20 5x2,5mm² 3x2,5mm² Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen yhdistelmään.

Lisätiedot

Mono Acoustic. Rockfon MONO -akustiikkaruiskutusjärjestelmää

Mono Acoustic. Rockfon MONO -akustiikkaruiskutusjärjestelmää Mono Acoustic Mono Acoustic Rockfon MONO -akustiikkaruiskutus Rockfon MONO on moderni, ainutlaatuinen ja saumaton akustiikkaruiskutustuote. Rockfon MONO on esteettisesti miellyttävä akustointijärjestelmä

Lisätiedot

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Kuvassa erikoismalli, vakiomalli mustaksi maalattu Lyhyesti Lattianrajaan asennettava tuloilmalaite esim. teattereihin Kiinteä hajotuskuvio Yksinkertainen asennus

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen Ecophon Master Rigid paras ratkaisu luokkahuoneeseen Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Ecophonilla on monen vuoden kokemus kouluakustiikan tutkimisesta oikeassa

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFC Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa, sopii sijoitettavaksi keskelle huonetilaa. Virtauskuvion ollessa 360 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat

Lisätiedot

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E käytetään luomaan tasaisia siirtymiä alakattotasojen välille joko välitilan asennusten peittämiseen tai luomaan näyttäviä pintoja. Tasojen välinen korkeusero

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ROCKFON BLANKA KUNPA VALKOINEN LOISTAISI AINA YHTÄ KIRKKAASTI

ROCKFON BLANKA KUNPA VALKOINEN LOISTAISI AINA YHTÄ KIRKKAASTI ROCKFON BLANKA KUNPA VALKOINEN LOISTAISI AINA YHTÄ KIRKKAASTI SE VOI NÄYTTÄÄ VALKOISELTA, MUTTA Puhtaanvalkoinen. Lumenvalkoinen. Kirkkaanvalkoinen. Luunvalkoinen. Valkoisen vivahteita on kymmeniä. Meistä

Lisätiedot

ROW. ROBUST Seinälaite

ROW. ROBUST Seinälaite ROBUST Seinälaite Lyhyesti Vankka rakenne LockZone rei'itys Helposti puhdistettava Helppo säätää Mitattava ja säädettävä ilmavirta Ei tukkeudu Käytetään yhdessä liitäntälaatikon ALV:n kanssa Eri värivaihtoehtoja

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt

solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt Jatkuvareiìtteiset akustiset levyt kattoon ja seiniin Sisältö Johdanto 3 Referenssikohde 4-5 Tuotekuvaus 6 Solopanel G8/18 7 Solopanel G10/23 8 Solopanel

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

KDY. Kanavaan sijoitettava suutinhajotin

KDY. Kanavaan sijoitettava suutinhajotin Kanavaan sijoitettava suutinhajotin KDY Lyhyesti Helposti asennettava Oma malli pyöreälle ja suorakaidekanavalle Varustettu siepparilla Portaattomasti muunneltava hajotuskuvio Valmistetaan myös galvanoituna

Lisätiedot

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut ECOPHON INDUSTRY - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut Ecophon Group 2006 Idea ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Painotalo: Skånetryck, Kansikuva: Eurotechnic Støvring, Tanska, Arkkitehti: Svend Poulsen

Lisätiedot

Akustoivat alakatto- ja seinälevyt ja niiden kannatusjärjestelmät sekä ritiläalakatot

Akustoivat alakatto- ja seinälevyt ja niiden kannatusjärjestelmät sekä ritiläalakatot Akustoivat alakatto- ja seinälevyt ja niiden kannatusjärjestelmät sekä ritiläalakatot Kuvassa asennetaan Ceillex Tegular T24 lasikuituvillaisia akustoivia alakattolevyjä sekä Cogi T24 listakannatusjärjestelmää.

Lisätiedot

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Senior Center, Tanska, Danopanel, Globe TIESITKÖ, ETTÄ...

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Senior Center, Tanska, Danopanel, Globe TIESITKÖ, ETTÄ... Tegnestuen Virumgården, Torstorp Senior Center, Tanska, Danopanel, Globe TIESITKÖ, ETTÄ... tuotevalikoimaamme kuuluu erityisiä katto- ja seinälevyjä, jotka täyttävät tiukimmat vaatimukset iskunkestävyydelle

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline on osa kansainvälistä Knauf Groupia, joka on yksi suurimmista maailmanlaajuisista rakennustarvikkeiden toimittajista?

TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline on osa kansainvälistä Knauf Groupia, joka on yksi suurimmista maailmanlaajuisista rakennustarvikkeiden toimittajista? Wingårdh Architect Office, Astra Zeneca Tinghuset, Ruotsi, Mitex TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline on osa kansainvälistä Knauf Groupia, joka on yksi suurimmista maailmanlaajuisista rakennustarvikkeiden

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

SISÄKATOT PANEELIKATOT, CL-SARJA

SISÄKATOT PANEELIKATOT, CL-SARJA SISÄKATOT maks. 400 mm maks. 10 mm ripustusjousella: min. 2 mm CL-kiskolla nro : min. 5 mm 1 2 maks. 00 mm tiivisteellinen maks. 10 mm 4 1 4 4 2 14 10 Ripustusjousi nro 21 Ripustuslanka nro 24 langan pituus

Lisätiedot

Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot 3.3.4 Reuna B1 ja B1 Bend

Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot 3.3.4 Reuna B1 ja B1 Bend Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot 3.3.4 Reuna B ja B Bend Reflecting everyday life Reuna B Ruuvikiinnitys GK-kannatinjärjestelmään, ei-avattava 5 4 3 7 6 Kaikki levysaumat ovat tuettuja

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio Geometriaa kuvauksin Siirto eli translaatio Janan AB kuva on jana A B ja ABB A on suunnikas. Suora kuvautuu itsensä kanssa yhdensuuntaiseksi suoraksi. Kulmat säilyvät. Kuva ja alkukuva ovat yhtenevät.

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

kipsilevyjen pahvi valmistetaan 100 % kierrätetystä selluloosasta, jonka sideaineena on luonnollinen tärkkelys?

kipsilevyjen pahvi valmistetaan 100 % kierrätetystä selluloosasta, jonka sideaineena on luonnollinen tärkkelys? Aarhus Architects, yksityissairaala, Tanska, Markant, Globe TIESITKÖ, ETTÄ... kipsilevyjen pahvi valmistetaan 100 % kierrätetystä selluloosasta, jonka sideaineena on luonnollinen tärkkelys? MARKANT MARKANT

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Ilmanvaihtosäleikko. Mitat

Ilmanvaihtosäleikko. Mitat Ilmanvaihtosäleikko B Mitat B+/A+ B-/A- Tuotekuvaus B on kiinteillä vaakasäleillä varustettu suorakaiteen muotoinen alumiinisäleikkö. B soveltuu käytettäväksi sekä tulo- että poistoilmalle, ja vakiotoimitukseen

Lisätiedot

TERÄSRANGAT H-AUKKO TELESKOOPPI- JÄRJESTELMÄ KARHENNUS KESKIVIIVA RUUVIAUKOT

TERÄSRANGAT H-AUKKO TELESKOOPPI- JÄRJESTELMÄ KARHENNUS KESKIVIIVA RUUVIAUKOT 2015 Tuoteluettelo Profiline-teräsrangat sopivat nopeaan ja helppoon kevytväliseinien, sekä yksitasoisten että portaittaisten kipsilevykattojen, karniisien sekä ullakkokerrosten rakentamiseen. TERÄSRANGAT

Lisätiedot

ROC. ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite

ROC. ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite Lyhyesti Vankka rakenne Tulo- tai poistoilmalaite Helppo asentaa seinään tai kattoon Rei itetty Voidaan käyttää liitäntälaatikon ALS:n kanssa Pikavalintataulukko

Lisätiedot