!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%"

Transkriptio

1 !"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%!"#$%&'!#()*+(!,,(#$-"!!--)) #)!.$##)*/)*)-(0#!!--))*0$!"11"*/)*0!01-)##''" 0!01-)##'2*/)*0$!"1/1&/$0#$341#*5)&&!0'36*/)*5)#73!"$6,((-(!#(8*4!"$&))3!-(!#(8*-!,0!8*9!33)8*+7%!$"!),)3'-)#'#8*4$#)33!-)#'#8*-)"")#!"/1&/$0#$341#8*+('3#'3((-(#*: 3AAB=CCAA>*<;<DCA>E>*F=E?A>AAG

2 !"##$%&'()!*"!!!"+,'$-.() #"*"++&/"+)/"01&''$%221.+)34)567 +#&'1+.8+()*")+#&'1.9&#() "82%+$$88"":)+"$1.++"))*")$-+.;#&$+2")02$<<2+.8-$$88"")34)=6>5

3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#!"!$!%!%!&!"!%!'!(!)!)!(!%!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +,--#"*%!")-()./01,)*)!"# +,)&%#2($ %"&! ):9<:A>=A;==<=> ****#'! 4:;J;==<=> ****#8! /6=AA:=K:;==<=>!!!!#8 #2)(3-*#)', /'#44')(12##11,, '"()! 56789::;6<=6>= ' ********"*+,-.,/*0102,. ********"*34567*0102,. **!! 4==<=6>= 8"() ********"*9:7;5<7=$*6=2,>:76542*? ,2 %(?&1,)*) 4==<=6>= ()"(! ********"*9:7;5,A7:$*2-65,22-*B-*-?40266??--!!!!!!!!"*9:7;52,?2$*->:7* ********56<<440676;.-=C-6D27*;,C1 ********"*9:7;52,?2$*C-?67;,C12 ********"*E66==6210"*B-*:,4=-C-6D27,D572 ********"*9:7;52,?2$*?7:: B-242*:44C62 **!! 56789::;6<=6>= (#"(&! ('"F%!?6;;: /&3#(2#,!)"!( **!! 56789::;6<=6>= ********"*G;,-=-A26C, ********"*H1>,=- ********"*G;,-=*:77. 1,22,)#2Q$-Q(")(%5$)E%#"),) %)"%%! 46;:967987<::>R!J>A:> %)! 466;J<:77:>67SO9S8A>8;KO %(! +:7T9:A>896> )0;6A>:SO9S8A>8;KO> %!"%#! -8=7:;6A>:>!S:!K==>!;6A>:> %#"%% 1##22#)&"),-?#11(()! 4==<=6>=;8MNS87!<66776>NA9==M6> (!! %&! &;86A8>!<66776>NA>:9M6<<88> %'"%8! %6K:> %8,"(22'"),-?#11(() %8,"(22'"?,#/)*(/G*) )*#5#)'"(/)*55( ),-Q*'"4&&2)V0E!)#%,'"%*5,1( E7I676*B-*<-?0-- &) &( &F 4,%*1,)*)!F"!#! BCD!'2*EF58>:;;!F! BCD!5*2*EF58>:;;!!!?87>:>8I!CD!# 5(),%%#1,)*)!%"#&! 1JKL6K8>:;;!%! 1:A8>>6!&"!8! %8MNM89<<J<:A8>>6 #)!?89<<J #(! "O;8<:>J> #F! 4:788;6<:>J> -6>6;O<:>J> ##"#&! %% /'*%)*%''1') #'"#8 )#%,'1"()W 4=PU!DX0XYZ![\DD! 67]J^A6A=A>=A7=KK6U]6 B:_!!DX0XYZ![\D[ ```UA6A=A>=A7=KK6U]6 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!

4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(()*!+'!$,#-%+%.+,$(,/0%!1'..#$)/2!'-(''!0'34)//#$554,-! /5)4'!(%6$#-!55(('!#/0,((%!&,7,64,//%%-!+'!#/0'7554,//''-8!! 1'..#$)/2!9#-/'-4!,45$(''!"5)0,$$'!:'(,-()#(5'!$#$%&'(()*!+'! $,#-%+%.+,$(,/0%%8!;5(55(,-'!0'.&&#-)#//,!)-!(5)(5! ('5$(':.)+#$)#--#-!0'34)//#$('7'!&'/7)!$,&%!'&5$(##&&''-! 0#&.):,.<).)#45(!&'/7)(8!!"#$%%$&!"'%()*&! +(,-./*$01*$-2-33/*11*&! 4).2533/*))*& 617/%8/5&! 9')*$//''5& 9*:%*$/8;'"$%3"/8$/&! <535/*$)*& ;.3,#/5*!+'!5#0'3'//#(=!&)-$,.((#*=!(,'((,.#*!+'!&)&)5$$'/#(=!&)5/5(=!&#.&)(=!/##&,*=!'5/'*!+'!()#0#$()(#/'(=! 1'..#$)/2!!)-!)//5(!0'.&&#-)#//'!AB!75)(('!+'!$#(%!)-!'$,--,((5-'!6/#!AB8BBB8BBB!0C!0''#/0'$$'8! D5$(.'/#'/'#-,-!E'-('$!/,-()63(#F!+%.+,$(#!&#/:'#/5-!75)--'!GBBG=!+)-&'!('.&)#(5$!)/#!$''4'!3,#//,!,&)/)H#$#-!$#$%&'(()+%.+,$(,/0%8!1'..#$)/2!$'#!:.)+,&(#-!#($,//,,-!&#/:'#/5-!7)#(('+'-'8!I.#(,,.,#(%!)/#7'(! 7%3%#-,-!&5/+,(5$&':'$#(,,(#-!('.7,=!:'&&'5$0'(,.#''/#,-!+'!:5.&5+%((,,-!7%3%#$66$!$,&%!0'(,.#''/#-! &#,..%(,((%766$8 JKKL-!:'/)/5)&#(5$!"MN=!+%/&#:'/)'#&'!B!$,&5-(#'8!J'$(''7'(!(,$(#(L!O'-$&'=!"'&$'=!P-H/'-(#=!Q':'-#=! ;"D=!D5$(.'/#'=!J,-%+%!$,&%!M)64R$!L#-!/5)&#(5&$,(!/'#7)#//,8! M#$%&$#!&##/(%7%(!S:,#/#0%#$,(T!:#--'(!0'34)//#$('7'(!7'/7)--'-!U7'/7)-(':,#/#U V6H#,-#'!(,$(#!O)6'/!W-$(#(5(,!)<!X5>/#?!V,'/(3!Y!V6H#,-,!+'!;-#(,4!"('(,$!K,$(#-H!Z)0:'-6=!W-?8! 1#)/)H#?'/!",.7#?,$![#7#$#)-8!P#!05)4)$('!&'$75'/5$(''!0#&.)>,#//,!SM#$(,.#'T8 \#?.)'?)5$(#?!&'/7)(!S:,.<).)#(5!B=G00!.,#]#(6&$,//%=!634,//%!0GL//%!)-!GBB8BBB!.,#&%%T!'&5$(#$,$(#! &).+''7'8!P$(%%!,.#-)0'#$,$(#!&'#&5+'8!D&5$(#-,-!)0#-'#$55$!$6-(66!B=G00!.,#%$(%=!+)//)#-!%%-#''//)-! 0,--,$$%!.,#%-/%:#!$,!(F.0%%!#/0''-=!+)//)#-!$6-(66!,-,.H#''!$6F4,-!%%-(%8! 1'..#$)/#//'!7)#4''-!&)(,/)#4'!'$>,$(#!.'&,-(,#4,-!$#$%%-=!&)$&'!1'..#$)/!&##--#(6$+%.+,$(,/0%//%! $''75(,(''-!('.7#(('7'!(##7,6$=!+)//)#-!'$>,$(#!,#!:%%$,!35)-,(#/''-8 J'/)&'()(=!&#.&'$7'/)&'()(!=!('5$(':.)+#$)#-(#=!7'/'#$#0,(!+'!,:%$5).'7'/'#$(5$8! =5$%./553/ <53"8#%/>5*$)*;? <53"83-,-/*1;? I##/(%7%!7'/&)#-,-!BGBNN ^!_=` \'(('!7'/&)#-,-!BNBNB ^!an ^!_=a I##/(%7%!&,$&#$#-#-,-!BGBbA ^!NB ^!B=N J'/)-/%:%#$,7%!BcBNA! ^!ca=a dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd "

5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& "#$%&'(!)*&($!$(!+,-.!/01!)$&22'#23'(*!0$22*)&(%*&('(4!5$2*!$(!67-!.!/018!!9:0:!'&!;*3&%*!2&&(%'&3%<(! ;*2'(%'&%*!=:>:&3'(!)*&($(3*!=#$23&8 >D=&(!&32#5*!5$#3%*=##%'(3*!*(3&$3%*8 '##$$#*-)&! '%2%& 5/2%*67"62"$$"22((*& (&&M'(!2$$(!5*!0#$M$(!0#2**(8! @#2##(!$%%*0*%%*!?$22*)&(%*&3&*8!J';X$;$&(%&!$(!-4+00!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4700!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4V00! 6C!=*&>%$'>%$*!/!+00Y!UB!%*&!7-B!W7!=*&>%$'>%$*!/!U00Y!+-B!%*&!6-B!6C!=*&>%$'>%$*!/!+-00YV-B! 6C!=*&>%$'>%$* 9+:#*& ;#0"/)& ;%#<#*/)"#2"&! %$&0&%#3*&2*!$(!UIW!*;2&):&=::8 3"*(:#""0#*"2//&! =>6,/%**"?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

6 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'())!*!+,-./0,1.-2-!30+//4-.! ! "#$%&'())!,-!8)99#9':3,-52;-.-!3,3, <! !/.-=,62660.>.-!5.5<3466,.>.-!? V;>2.10:!?4!0.+4>411.6!K3,5624!?4!31,,;./.6,.-2-!.1+4OC!3,-52; C!624662;.6C!3,0106C!+DD+<1<6C! C! 869:;9<;4=:6=0 H9I99.J?4640. KF:=9LA4<I6=40. X41,10,3.605!)V9YZ&#[[!"!5G!BS 3,+/, !3.2;;<6D3522-7!$<11<! <11<!4130/2;<.-2-! !3.2;;<626<<-!GSS!T!?4 +462; DD5.6!60,662.B2-! ;2564C!/4;>446!+4>B,11.526!;4434:4.-226C!23,: !%;.6D5!54.! "#$%&'())!2.!5.5<11<!`,;+41B2>DB.< !"#$%&'())!]^!K>0,3,.5005!LS!TO "#$%&'())!_XR!K>0,3,.5005!Na!TO eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee "

7 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *+,-./00,123,-+4,, ,+,,41 0:9.78,-;,,.<1 ",+==>,5.75+,-+6:.-<1 (64,-8=+=2;0,81?123>22><1 O/-33=>!./=9>:232//-!84I83/2//;11::/19/18:3==/!;/!:3-!I31-4>==3!/:3--32//-!N1I;3I3-8//2! @3>,8<1 *+A0,<1 '.20:.-;=1638:8<1 B&%CDEF)< <!N1-4:A!$/811!S6!.1422/A *3AG+/4648,8:8+=H 638,-+9>-28+=H A-05+=H 1->>6+->,4>2235+=14,+==>,<1 /:3--1:2/I.>88332A I.78-<1 #J++G<! #42>><1 KL1/>3--4 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT "

8 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) ) 34!56783!9:) ;93..9!5'433''::!"#$%"#$&'(())*%&#((++*%+*%,#-.+""/$(#%/*('01+/.#%&#/)((/,'(2%31+4'&(+1/(%4#%*56(7(8% 9':6(2%4+/.'*%(##&$'%"#/((''(%#$'**'(##*%'/:5(%'1+()%(/"#*%,)/$(#%$/$5&#((+"':6/$(5% 4#%'1/*+,#/$'(%#&)$(/$'(;%4#%3#"+*&'$(5:66$%#1:+(%$5/"6:5(8 <56(7(%$'&5%-/$$/3#*''"/(%31+4'&(+1'/(#%4#%,+*/(+1'/(#%:#1('*%(+/,/:#(%&#)&+$55(/,'""58 ) L'#,'M%$6$('',/%+*%(56$/*%*5&6,5(7*%4514'$(',52%4+$$# &#/&&/%&##3'"/(%4#%"#/((''(%+*%$/4+/('(()%#"#$"#$&'()*%&#(+*% 6"53)+"'""'8 F#)&+$55(/,'""5%"#$&'(%*//*%*56(7*%&)/*%&#((+"':6*%4+$$# :/.'+N(/'(+&+*'%31+4'O(+1/%+*%-'(/%:#",//*#%&56(77*8 P'"33+&56((7/*'*2%$//$(/%4#%(/"##%$55$(5:5%4514'$('",58 L'#,'M%$6$(',%:##(//%,/*8%QR%O,%(/"##%#"#&#(+*%6"53)+"'""#8 FGH>>GFBP>??>S?$/,8%(+/,/$(+(2%&+)")(2%&+&+)$;%4#%&+*T'1'*$$/(/"#(8 A?C<!KCBUB>S JF%XQ%N%YZ %! %%V>%XQ%N%YZ D=<>!V!=P>B?PUB>S W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 JFH8.+( W/*'%J(1#(+$N%J(#1 ; [RR [RR (/"#)$ JFH8.+( ; XYRR XYRR (/"#)$ % % %%%%%%%%%% % % % 34!56783!9)':39!34!)./+%$6$(',%+*%"':6%#"#$"#$&'()""'%&#(+""'%4+$$#%/*('01+/()%&#/)(/*8%9':6%(+/,/%(51/*5"5-'((/,'*5%4#% 4#&##%55*(5%&#((+3/*(##%,67('*8%F#(+*%&+1&')$%,551/(('"''%,+*(#&+%&#/)(/*(#%(/"##*%(#1:/(##*2%4+((#%55*/% 4#&##*())%(#$#/$'$(/%&+&+%(/"#$$#8%>)"+&$'*#%'1/*+,#/*'*%P/W/%"##()%*//*%3)-''""'%&)/*%,)$//&/""'8 9':6*%3#&$))$%*8%QR%,, 1//33)'*%3/*(#:#/-(+'-.+$(# FGH>>IFBP>??>S% D=<>!V!=P>B?PUB>S ;"'*(+&'*(5( W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 K'1O)1' ;"//&';%4# &#)33#&'$&)&$'( ;#)./(+1/+( ;&+)")( ;)1-'/");%4#%)/,#-#""/( ;$))1'(%(/"#(2%4+/$$#%+* '*$/$/4#/$'*%(51&'552 '((5%55*/%&))"))% (#$#/$'$(/ ; [RR [RR (/"#)$ % % % % %%%%%%%%%%%%%%% % % \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "

9 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! )94: /.)#')+:#./..+8 A,<4')44'3)1B-#"B#3''3')51)$11%+2213%/') /'),C%3-.403'/').1211)#:.3011$3-/')44'3,0:4"3-.7') C+#'/3--1)51).3$#3--18 D4"5/-./$04)2##-.++)/"3$ ) )51)-+BE##&/");B1--#>), ,..7.1"2#3.+2-/-.18?3-44).3/.#1)$7,.,,)'/..3-3<+3$$1)EEE8."#$%./2.8G#0)H):"#%+G.-)H)!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0-8!# )<1"./')!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0).+#..//.)#'):121..+),2-3./$$/')/"32-//')0+3-.1)."#$%./2.).13)."#$%&#')$/<,3-.48)D#213'/'), '/'):1221+-)-3-4$.44).1"<3..1<1.)"++<3.)51)1-/''+-#C5//.8) *#+'%)*,-./0).+#./: /.)#')24-3./$.4<4)<1"#/')51)-43$,./..4<4)/"32-//').1<1$$3-3-.1)."#$%./2.) /''/-.44')1-/''/..+1) #1).13)1-/''/..1<11) #18 ) ) ) ) ) ) )!99&9.<>'<3).>7<1 LMLNOP LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOL LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNON LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&9.<>'<3).>7<1)C?!D)1?7<)!3>64)643)EFF)G41!):7?!) LMLNOS LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOQ LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNOM LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&?7!<37>1)9:HC446<3I)?7!<J34?!: T'./6"#3%+')-+BE##&/"3'):12-++-)#')LOO)008).3$1+- K$121.#'),$4:+#$/$$1)#')#$.1<1))03' ')LOO)00).3$11)3'./6"#3%+$$/)-+BE##&/"3$$/8!99&<K!<37>1)9:HC446<3 ).3$11)51)3'./6"#3.+1)-+BE##&/"31)/3).3$1':++..//-.1):,-.,)24,..4044'8 'LM$$N(#O$%%$P?/'.#2/'.4. V"C/3$+C1$$3. V301C1$$3.) 9+'.#-1$3.?1-./'.1"C1.) 9#+$+. K+%3.#"3#. 9#'&/"/'--32/-2+2-/. F/--+C1$$3. I1-.11'#.#. 9#'..#"3.?332/.3$1. 91+::12/-2+2-/. 9#.3./1../"3. W2-3.,3-2#%3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) )!

10 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! *-$%AB#*$"C/)(/*"$$*+*/0!"#$%&'#"()*+,-.//++*$&01.)#0*.)2*/3&.,$$*)+,0*$$*)0*",-.&..,4*5)663.6)0*/7&3.*0/*)$&0146)-&/3/$$&)4*) -/-6+*.#/$$&8) 9&01.)+##-.,0*.)!"#$%.&+.()$&01-.6)4*:.*/)!"#$%;#3()<2,,+,/.,)=)0/$$*>)$&01-.65)4#+*)0*"7/-.**)#2./7**$/-&3) 663&30*/7&33,+-&38 <4#-).*"0&..*>)+,,$,,)*-/*++**$$&8) E1-.&7)-2&*+&"-5)+*.-#)&%&$$/3&3)-/0,8) )))))) ) ) ) ) ) ) 'DE$$F(#G$%%$H 9&3.#+&3.6.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKD F"?&/$,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- F/7*?*$$/. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N,3.#-*$/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9*-.&3.*"?*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N#,$,. P,%/.#"/#.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKDL) N#3;&"&3--/+&-+,+-&.! )9':;!<I6I)16=>)*-$%AB#*?"KK/)(/*"$*-)E(,*(FKKD0 B&--,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- Q*-.**3#.#. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N#3..#"/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9//+&./$*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N*,22*+&-+,+-&.! N#./.&*..&"/. R+-/.1/-+#%/.! )9':;!<<''916=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/ GHIGIJ GL HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGIG GL HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGIK GL HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,-! )9':;!<<''916=>)&)!3415M4I8))J/*-%$"KK/)("2/KK/) NO)++)$B#K?$%($K%2EL)$/",$/KK/)NO)++)+*-%B//K*2*KK/ GHIGLJ LI HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGLG LI HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGLK LI HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,- S?/3.*"1?76. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU "#

11 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )!3415!6'!7)8934 5:;;<<=:4& 4#/241&(32023*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.*#/*011//2&'$&1*-30&33433/*433&3$#1%'/*&3"5'2&36* #2$43/-329&#*#/* &'0&3&&1:*9.-;(02*&#%'&&1*<3*53$<#/*(;.&'&&.*2$430&#2/&2<;"<'0&'$4;*<#(3*0#-'$&11*'"2&.20'0&2*'$;2/01#<22/:* <#2003*2$43/-329&#-33&241(0'&*#-3&*011"'& #2$43/-329%#003*(#(#*3$3(3&#/*52/&33*(;.&'&;;/*.9&'/;*011"'/3*2$43/01#%3&&24'/36*!2$3003*#$'-3&*5193$&24'&*<3*5#20&#(3/3-3&*41#%#0&3-3&*3$2532/''/*91#/''0''/6*+$2532/'*-'&;;* "32&20&3*2$433*&30320'0&2*-;$2(3&#/*$;52*&2$33/*&3(3343$$3*43(0242*2$43/-329%#/*-'&#3* 329'1&&343&&36*=3&0#*3$$3*#$'-3*( #2$43/-329&#*#/*.(02/('"&32/'/:*41&&3*&'9#(30*2$43/-329&#<;"<'0&'$4;:*<#(3*'2*-33%2* 4#/241&(32023*(;.&&><;"<'0&'$42;6!#2423(0''/*4#2&&''&&#430&2*020;(3&&#52//3$$3*#/*#$&3-3*#2('3*4;;";*$;5;20.(.(.;*<3*43&'"233$2$&33/ 0'/*#/*&;.&'&&;-;*(32((2*'$;2/01#<2'/*-33&241(0'&6*!"#$%&'(&)*3,"#*$'-.*&;.&&;;*(32((2*/;4;* &1#&'*4#/251#$202/*#42/32011(02/6 B*C3('//1043&'"233$2'/*5;;0&>$1#((3*DE B*FG*9.-;(0.&&. B*H3$#$1#(2&10*+ B*H2/&3$1#(2&10*E B*I;/'/J*<3*$;44>/'"20&.0 B*!3033*2$43/(#0&'1%'/*-329&'$13 B*?45;"20&>.0&;-;$$2/'/*&1#&' B*!'"-''$$2/'/*020;2$430&#!3415!6'!7)8934.""-2//C%/D);*-%D)EF)++)2**,$%)(/*(*CC/),*2"*CC/D)G%"-/+"#$#)'EE MAA KLAA &2$310 * * * * *************** * * N1#4O*D12&3*!"#$%&'(&)**&1#&&'2&3*$1(11/*#&&343&&3*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.00;*-#2*2$4'&;*52'/2; * (#04''&&2023*-2"9'2&;:*(1&'/*'5;& (023*$'-./*52//3003:*(12%12003:*0'4'/&200;*<3*-;"200;6 P;4;*'5;& %'&*#-3&*519&330&2*(#04''&&2023:*'2-;&(;*-32(1&3*42&'/(;;/*$'-./*#42/32011(022/:* (1&'/*-39-11&''/:*53$#&1"-3$$2011&''/*&32*41292/*#42/32011(022/6 Q#0*$'-.;*-3"30&#2%33/*1$(#&2$#2003:*$3-3&*#/*01#<3&&3-3*03&''$&3*01#<35'2&&''$$;*&32*-30&33-3$$36 G//'/*30'//10&3*$'-.<'/*&1$202*#$$3*&;.02/*( R2$$33!"#$%&'(&)*+,"#*511(12&1$'-. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!

12 !"#$% &%"'() *#+#,, -(++(".!#/0/$". 0"#$# 10#2""3/0/$($4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-(+.5,,,6%75,,,,,,,,,,,-/$5,,+83,,,,,,,,,,,,,,,,0, 9,,,,,,,,!&:6;!<*!= ;1<."23&=,3&.+.$$23'/*(##3&414(3'/30*0/32#3&0*10&'"200$2*#/*/#4334&*34#32##/*>,+./. -??*?A!?6<BC! @*!0300*2$10/(#3&'4%'/*+02>&'$40 *?A!?B>AD!:<D;:!E H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 O$&"0P2/'*5*11*(42&4 H5I 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043!&:6;!<*!=! H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H55 J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H55 J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 Q2/'*5?8*11*(42&4 H55 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043 * * **************** * * * * **************** * * * * * * *!&:6;!<*!=, H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H0"('0*L*11*(42&4 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 H5I 8I! KII JIII 78 LJ?II &2$043 *FC!!O*:D!<<!E!&:6;!<*!=, H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI H55 J8 KII JIII NI ML?II H55 J8 KII JLII NI 5II?MI H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 **+'">#4(322/ H55 8I KII JIII 78 @*S#2&#(#%2& **V32(0$0&?*&0$$2?*'$.2/34#-0&W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "#

13 !"#$%&#'(' )**$$*(+, !/01.2).3 ) !2:59; <94=./2=1/. )>? )>>,#'B%(#*$-A##C"*$ )>F )>? )>> )>I )>J )>I )>J )>K )F? )FF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L? )N?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )I? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"

14 !"#$%!"#$%&"'(") *+,-.(&&(")!#-/-$") & *5!!"#"$$%&%'()"*"("&+')""(!,-$.)+/)0($+#123(-'(&4-,"("&+''4&(,44#+%'()+,3&5()"%(*44/--$"4/&++'6!47:;!36!<!,-$.)+/)0(,44#%)(-#")(+,%))3%'(/-,,--&%-'(/+&)3#%3(2"(*%)/3%/3%&%3(&"7-%'(/4%'(*"'++$%)6(8"'++$%).99695!9:3*=5::3 2"(,44#%)(/+&)3#3)(#"%/+%&&"(-$-&49)+%&&":(/4)+'(/-&)+%&&"(2"(/$--,%*%)-%&%&&"(4%7"9"$$+%&&"6(;44#%)(-' H-,,--&%-&4-2")4)(,44#%),44#+2"(2"(*"'++$+2"(#3$)1)(+*37%+$$1))3#%$)3(1$$3)1/&%$)3:(/4)+'(,4-&)+23$2%$)3(2"(/"))-*"'++$%+'(%,)-"7%&+$)"6 7""$")""'(&"7""' I&+''4&-92++&&"(/4#""77+(,44#%+'(2"('"4$-2+'(-%/+"'(/31)J'6(K4-7%-%:(+))3()4-)+)"/4477+ &3#11'(/4%'($+#1)6 +.+$$1))33("&+''4& ('-4."))"7%&)"(&+/3($+#12+77+(2"(,44#%+77+(/31))J36 KILDEG L:D(M((EG(77 9",7"" <GG )%$"4& KILDNG L:D(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILD=G L:D(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILDEG L:D(M((EG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILDNG L:D(M((NG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILD=G L:D(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLDEG L:D(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLDNG L:D(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0CD0//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&(1$%(L(76 KILPDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILPNG L:P(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KIDF=G D:F(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILPDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OILPNG L:P(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OIDF=G D:F(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLPDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLPNG L:P(M((NG(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OHDF=G D:F(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&("$$+(L(76 KI<LDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<LEE L:P(M((EE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<L=G L:P(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<LEE L:P(M((EE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<L=G L:P(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OH<LEE L:P(M((EE(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OH<L=G L:P(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( (.74?6J465499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(QH5,"'/""&+''4/&++'6 KI<LEG L:E(M((EG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LEG L:E(M((EG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LEG L:E(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& KI<LNG L:E(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LNG L:E(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LNG L:E(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!"

15 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 AMF THERMATEX Thermatex levyillä on erinomainen palonkestävyys, jopa 120 min. Standardi: DIN 4102/2 AKUSTISET mukaan. Levyillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Kaikki levyt ovat väriltään valkoisia, joka MINERAALIKUITULEVYT vastaa RAL Levyt asennetaan T-listoin. Käyttökohteet: toimistot, hotellit, liiketilat, kauppa- ja ostoskeskukset jne. FINE STRATOS / FINE STRATOS - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus FINE STRATOS MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 vsto VT ,04 vsto Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. LAGUNA / LAGUNA - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus LAGUNA MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Muita kokoja tilauksesta Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PLAIN PLAIN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PINHOLE REUNAMUODOT PINHOLE SK 15/ ,04 tilaus 15

16 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. STAR STAR SK 15/ ,04 vsto SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. MERCURE MERCURE SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. SATURN SATURN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. FRESKO REUNAMUODOT FRESKO SK 15/ ,04 tilaus 16

Elam-sisustuslevyt. Elam-tuotteet:

Elam-sisustuslevyt. Elam-tuotteet: Elam-sisustuslevyt Tekninen esite Nro 1 12.12.2013 Elam-tuotteet: Elam-tuotteet ovat pääasiassa julkisten tilojen sisustuksiin käytettäviä eri tavoin pinnoitettuja useinmiten paloluokitettuja seinä- ja

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta.

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta. Ecophon Industry Modus TAL Teollisuustiloihin, joissa vaaditaan vaihtoehtoisia levykokoja ja asennustapoja. voidaan asentaa näkyvään listajärjestelmään tai sienikiinnityksellä. Jos levyt kiinnitetään sienikiinnityksellä,

Lisätiedot

Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on

Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on K A S E T T I K A T O T Clip-in Lay-in Lay-in Microlook Lay-in Board Hook-on Hook-on Corridor Integroitu Hook-on Sisältö Clip-in 4 Lay-in Tegular 6 Lay-in Microlook 8 Lay-in Board 10 Hook-on 12 Hook-on

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

Ecophon Industry Modus TAL

Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL on hyvien akustisten ominaisuuksien perustuote teollisuuskohteisiin. On värivaihtoehtoja ja asennustapoja, joista valita. Järjestelmä koostuu Ecophon

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013

TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013 TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013 Tarkemmat tuotetiedot löydät kunkin tuotteen hintalapusta ja nettisivuiltamme. Kaikki kalusteet myydään osina. 2 Kestäviä ja tyylikkäitä keittiöapulaisia Tässä

Lisätiedot

Polarheat Oy. Polarheat Oy:n tuoteperhe koostuu Infraheat-lämpöelementeistä,

Polarheat Oy. Polarheat Oy:n tuoteperhe koostuu Infraheat-lämpöelementeistä, Polarheat Oy Polarheat Oy:n tuoteperhe koostuu Infraheat-lämpöelementeistä, säätimistä, lämmityskaapeleista, valaisinlämmittimistä, matala-, keski- ja korkealämpöpaneeleista sekä lattialämmitysjärjestelmistä.

Lisätiedot

Tehokasta puunhiontaa

Tehokasta puunhiontaa Tehokasta puunhiontaa Oy KWH Mirka Ab on osa KWH-konsernia ja Pohjoismaiden suurin hiomatarvikkeiden valmistaja. Vankka panostus innovatiiviseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on tehnyt Mirkasta alansa

Lisätiedot

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Tuote-esite - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Part of the MONIER GROUP Edistyksellinen ja energiatehokas Schiedel valmispiippu - Hyvä veto Euroopan johtavasta piipputalosta! Schiedel

Lisätiedot

VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 myynti@versaali.fi, www.versaali.fi

VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 myynti@versaali.fi, www.versaali.fi Opasteita jo vuodesta 1951,, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 T U O T E K U V A S T O /14 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa)

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa) Nimekästä geometriaa Matemaattisiin lauseisiin tai muihin tuloksiin viitataan usein henkilönnimin. Yleensä tällaiset asiat ovat jotenkin tärkeitä, ja niiden todistuksiin tutustuminen opettavaa. Thaleen

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 2 IDO Sisältö SISÄLTÖ Historia...4 IDO suunnittelijat...6 Inspiraatio...8 IDO Smart...14 Kylpyhuoneen suunnittelu...18 Pidä huolta kylpyhuoneestasi...21 Kylpyhuonekalusteet...22

Lisätiedot

5.3 Maaliskuu 2001. Gyptone. Reuna B, ruuvikiinnitys. Alakatot

5.3 Maaliskuu 2001. Gyptone. Reuna B, ruuvikiinnitys. Alakatot . Maaliskuu 00 Gyptone Reuna B, ruuvikiinnitys Alakatot Ruuvikiinnitys reuna B Gyptone-levyt, joissa on viistetty reuna, reuna B, kiinnitetään ruuveilla puu- tai teräskannattajiin. Puukannattajat voidaan

Lisätiedot

Uutuudet. Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011

Uutuudet. Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011 Uutuudet Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011 Lisätietoja: www.lighting.philips.fi www.philips.com/viewsandsolutions Tiedot voivat muuttua Graafinen tuotanto: Adnovate Tunne,

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Ryhmä 9-06 Helsinki 0x13

Ryhmä 9-06 Helsinki 0x13 Ryhmä 9-06 Helsinki 0x13 Rengasvarusteet Sisältö Rengasvarusteet Sivu Akselipukit... 36 Ensiaputarvikkeet...50-52 Etiketin irrottaja... 40 Hanskat ja sormikkaat...53-59 Ilmapumput... 26 Irrotusöljyt...

Lisätiedot

PELICANTM. Ceiling HF. Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite

PELICANTM. Ceiling HF. Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite PELICANTM Ceiling HF Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite Lyhyesti Rei itetty etulevy Pystyy käsittelemään suuria poistoilmavirtoja Uppoasennettava malli Sovitettu kasettialakattoon Quick

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

Lattia, jolla on luonnetta. Maailmanuutuus! Meister Lindura -puulattia. Home Vision -stabilittapetti 26,-/rll. Tutustu Linduraan s.

Lattia, jolla on luonnetta. Maailmanuutuus! Meister Lindura -puulattia. Home Vision -stabilittapetti 26,-/rll. Tutustu Linduraan s. Sisustajan syksy 2014 Home Vision -stabilittapetti 26,-/rll Maailmanuutuus! Meister Lindura -puulattia Lattia, jolla on luonnetta Tutustu Linduraan s. 4 Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2014 saakka tai niin

Lisätiedot

Kasvihuoneet ja tarvikkeet 2015

Kasvihuoneet ja tarvikkeet 2015 Kasvihuoneet ja tarvikkeet 2015 Kivikangas Oy on 1981 perustettu perheyritys Kivikangas on maahantuonut ja markkinoinut kasvihuoneita Suomessa jo yli 30 vuotta. Varastovalikoimassamme on yli 80 erilaista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖT. Maailman tehokkain remontointiratkaisu. FEIN SuperCut Construction. Uudet sarjat ja uudet tarvikkeet

RAKENNUSTYÖT. Maailman tehokkain remontointiratkaisu. FEIN SuperCut Construction. Uudet sarjat ja uudet tarvikkeet RAKENNUSTYÖT Maailman tehokkain remontointiratkaisu. FEIN SuperCut Construction. Uudet sarjat ja uudet tarvikkeet JOHDANTO Säästä aikaa ja rahaa FEIN SuperCut Constructionin avulla. Tehokas moottori, laadukkaat

Lisätiedot

JULKISTEN TILOJEN MATOT

JULKISTEN TILOJEN MATOT FI 2008 JULKISTEN TILOJEN MATOT Podium Naturale Estrad Estrad db Estrad Plano Estrad ESD UPOFLOOR Estrad 40203, kannen kuvassa Estrad 40215 Podium Naturale Estrad Estrad db Estrad Plano Pitkän kokemuksen

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20. Sisustusvalaisimet s. 8

Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20. Sisustusvalaisimet s. 8 Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20 Sisustusvalaisimet s. 8 Sisustusvalaisimet 2013 Valo tekee hyvää Hyvä asiakkaamme, tässä esitteessä keskitymme sisävalaisimiin ja kerromme, mikä valaisin

Lisätiedot