!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%"

Transkriptio

1 !"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%!"#$%&'!#()*+(!,,(#$-"!!--)) #)!.$##)*/)*)-(0#!!--))*0$!"11"*/)*0!01-)##''" 0!01-)##'2*/)*0$!"1/1&/$0#$341#*5)&&!0'36*/)*5)#73!"$6,((-(!#(8*4!"$&))3!-(!#(8*-!,0!8*9!33)8*+7%!$"!),)3'-)#'#8*4$#)33!-)#'#8*-)"")#!"/1&/$0#$341#8*+('3#'3((-(#*: 3AAB=CCAA>*<;<DCA>E>*F=E?A>AAG

2 !"##$%&'()!*"!!!"+,'$-.() #"*"++&/"+)/"01&''$%221.+)34)567 +#&'1+.8+()*")+#&'1.9&#() "82%+$$88"":)+"$1.++"))*")$-+.;#&$+2")02$<<2+.8-$$88"")34)=6>5

3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#!"!$!%!%!&!"!%!'!(!)!)!(!%!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +,--#"*%!")-()./01,)*)!"# +,)&%#2($ %"&! ):9<:A>=A;==<=> ****#'! 4:;J;==<=> ****#8! /6=AA:=K:;==<=>!!!!#8 #2)(3-*#)', /'#44')(12##11,, '"()! 56789::;6<=6>= ' ********"*+,-.,/*0102,. ********"*34567*0102,. **!! 4==<=6>= 8"() ********"*9:7;5<7=$*6=2,>:76542*? ,2 %(?&1,)*) 4==<=6>= ()"(! ********"*9:7;5,A7:$*2-65,22-*B-*-?40266??--!!!!!!!!"*9:7;52,?2$*->:7* ********56<<440676;.-=C-6D27*;,C1 ********"*9:7;52,?2$*C-?67;,C12 ********"*E66==6210"*B-*:,4=-C-6D27,D572 ********"*9:7;52,?2$*?7:: B-242*:44C62 **!! 56789::;6<=6>= (#"(&! ('"F%!?6;;: /&3#(2#,!)"!( **!! 56789::;6<=6>= ********"*G;,-=-A26C, ********"*H1>,=- ********"*G;,-=*:77. 1,22,)#2Q$-Q(")(%5$)E%#"),) %)"%%! 46;:967987<::>R!J>A:> %)! 466;J<:77:>67SO9S8A>8;KO %(! +:7T9:A>896> )0;6A>:SO9S8A>8;KO> %!"%#! -8=7:;6A>:>!S:!K==>!;6A>:> %#"%% 1##22#)&"),-?#11(()! 4==<=6>=;8MNS87!<66776>NA9==M6> (!! %&! &;86A8>!<66776>NA>:9M6<<88> %'"%8! %6K:> %8,"(22'"),-?#11(() %8,"(22'"?,#/)*(/G*) )*#5#)'"(/)*55( ),-Q*'"4&&2)V0E!)#%,'"%*5,1( E7I676*B-*<-?0-- &) &( &F 4,%*1,)*)!F"!#! BCD!'2*EF58>:;;!F! BCD!5*2*EF58>:;;!!!?87>:>8I!CD!# 5(),%%#1,)*)!%"#&! 1JKL6K8>:;;!%! 1:A8>>6!&"!8! %8MNM89<<J<:A8>>6 #)!?89<<J #(! "O;8<:>J> #F! 4:788;6<:>J> -6>6;O<:>J> ##"#&! %% /'*%)*%''1') #'"#8 )#%,'1"()W 4=PU!DX0XYZ![\DD! 67]J^A6A=A>=A7=KK6U]6 B:_!!DX0XYZ![\D[ ```UA6A=A>=A7=KK6U]6 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!

4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(()*!+'!$,#-%+%.+,$(,/0%!1'..#$)/2!'-(''!0'34)//#$554,-! /5)4'!(%6$#-!55(('!#/0,((%!&,7,64,//%%-!+'!#/0'7554,//''-8!! 1'..#$)/2!9#-/'-4!,45$(''!"5)0,$$'!:'(,-()#(5'!$#$%&'(()*!+'! $,#-%+%.+,$(,/0%%8!;5(55(,-'!0'.&&#-)#//,!)-!(5)(5! ('5$(':.)+#$)#--#-!0'34)//#$('7'!&'/7)!$,&%!'&5$(##&&''-! 0#&.):,.<).)#45(!&'/7)(8!!"#$%%$&!"'%()*&! +(,-./*$01*$-2-33/*11*&! 4).2533/*))*& 617/%8/5&! 9')*$//''5& 9*:%*$/8;'"$%3"/8$/&! <535/*$)*& ;.3,#/5*!+'!5#0'3'//#(=!&)-$,.((#*=!(,'((,.#*!+'!&)&)5$$'/#(=!&)5/5(=!&#.&)(=!/##&,*=!'5/'*!+'!()#0#$()(#/'(=! 1'..#$)/2!!)-!)//5(!0'.&&#-)#//'!AB!75)(('!+'!$#(%!)-!'$,--,((5-'!6/#!AB8BBB8BBB!0C!0''#/0'$$'8! D5$(.'/#'/'#-,-!E'-('$!/,-()63(#F!+%.+,$(#!&#/:'#/5-!75)--'!GBBG=!+)-&'!('.&)#(5$!)/#!$''4'!3,#//,!,&)/)H#$#-!$#$%&'(()+%.+,$(,/0%8!1'..#$)/2!$'#!:.)+,&(#-!#($,//,,-!&#/:'#/5-!7)#(('+'-'8!I.#(,,.,#(%!)/#7'(! 7%3%#-,-!&5/+,(5$&':'$#(,,(#-!('.7,=!:'&&'5$0'(,.#''/#,-!+'!:5.&5+%((,,-!7%3%#$66$!$,&%!0'(,.#''/#-! &#,..%(,((%766$8 JKKL-!:'/)/5)&#(5$!"MN=!+%/&#:'/)'#&'!B!$,&5-(#'8!J'$(''7'(!(,$(#(L!O'-$&'=!"'&$'=!P-H/'-(#=!Q':'-#=! ;"D=!D5$(.'/#'=!J,-%+%!$,&%!M)64R$!L#-!/5)&#(5&$,(!/'#7)#//,8! M#$%&$#!&##/(%7%(!S:,#/#0%#$,(T!:#--'(!0'34)//#$('7'(!7'/7)--'-!U7'/7)-(':,#/#U V6H#,-#'!(,$(#!O)6'/!W-$(#(5(,!)<!X5>/#?!V,'/(3!Y!V6H#,-,!+'!;-#(,4!"('(,$!K,$(#-H!Z)0:'-6=!W-?8! 1#)/)H#?'/!",.7#?,$![#7#$#)-8!P#!05)4)$('!&'$75'/5$(''!0#&.)>,#//,!SM#$(,.#'T8 \#?.)'?)5$(#?!&'/7)(!S:,.<).)#(5!B=G00!.,#]#(6&$,//%=!634,//%!0GL//%!)-!GBB8BBB!.,#&%%T!'&5$(#$,$(#! &).+''7'8!P$(%%!,.#-)0'#$,$(#!&'#&5+'8!D&5$(#-,-!)0#-'#$55$!$6-(66!B=G00!.,#%$(%=!+)//)#-!%%-#''//)-! 0,--,$$%!.,#%-/%:#!$,!(F.0%%!#/0''-=!+)//)#-!$6-(66!,-,.H#''!$6F4,-!%%-(%8! 1'..#$)/#//'!7)#4''-!&)(,/)#4'!'$>,$(#!.'&,-(,#4,-!$#$%%-=!&)$&'!1'..#$)/!&##--#(6$+%.+,$(,/0%//%! $''75(,(''-!('.7#(('7'!(##7,6$=!+)//)#-!'$>,$(#!,#!:%%$,!35)-,(#/''-8 J'/)&'()(=!&#.&'$7'/)&'()(!=!('5$(':.)+#$)#-(#=!7'/'#$#0,(!+'!,:%$5).'7'/'#$(5$8! =5$%./553/ <53"8#%/>5*$)*;? <53"83-,-/*1;? I##/(%7%!7'/&)#-,-!BGBNN ^!_=` \'(('!7'/&)#-,-!BNBNB ^!an ^!_=a I##/(%7%!&,$&#$#-#-,-!BGBbA ^!NB ^!B=N J'/)-/%:%#$,7%!BcBNA! ^!ca=a dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd "

5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& "#$%&'(!)*&($!$(!+,-.!/01!)$&22'#23'(*!0$22*)&(%*&('(4!5$2*!$(!67-!.!/018!!9:0:!'&!;*3&%*!2&&(%'&3%<(! ;*2'(%'&%*!=:>:&3'(!)*&($(3*!=#$23&8 >D=&(!&32#5*!5$#3%*=##%'(3*!*(3&$3%*8 '##$$#*-)&! '%2%& 5/2%*67"62"$$"22((*& (&&M'(!2$$(!5*!0#$M$(!0#2**(8! @#2##(!$%%*0*%%*!?$22*)&(%*&3&*8!J';X$;$&(%&!$(!-4+00!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4700!6C!=*&>%$'>%$*!/!-4V00! 6C!=*&>%$'>%$*!/!+00Y!UB!%*&!7-B!W7!=*&>%$'>%$*!/!U00Y!+-B!%*&!6-B!6C!=*&>%$'>%$*!/!+-00YV-B! 6C!=*&>%$'>%$* 9+:#*& ;#0"/)& ;%#<#*/)"#2"&! %$&0&%#3*&2*!$(!UIW!*;2&):&=::8 3"*(:#""0#*"2//&! =>6,/%**"?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

6 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'())!*!+,-./0,1.-2-!30+//4-.! ! "#$%&'())!,-!8)99#9':3,-52;-.-!3,3, <! !/.-=,62660.>.-!5.5<3466,.>.-!? V;>2.10:!?4!0.+4>411.6!K3,5624!?4!31,,;./.6,.-2-!.1+4OC!3,-52; C!624662;.6C!3,0106C!+DD+<1<6C! C! 869:;9<;4=:6=0 H9I99.J?4640. KF:=9LA4<I6=40. X41,10,3.605!)V9YZ&#[[!"!5G!BS 3,+/, !3.2;;<6D3522-7!$<11<! <11<!4130/2;<.-2-! !3.2;;<626<<-!GSS!T!?4 +462; DD5.6!60,662.B2-! ;2564C!/4;>446!+4>B,11.526!;4434:4.-226C!23,: !%;.6D5!54.! "#$%&'())!2.!5.5<11<!`,;+41B2>DB.< !"#$%&'())!]^!K>0,3,.5005!LS!TO "#$%&'())!_XR!K>0,3,.5005!Na!TO eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee "

7 !"#$%&'()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *+,-./00,123,-+4,, ,+,,41 0:9.78,-;,,.<1 ",+==>,5.75+,-+6:.-<1 (64,-8=+=2;0,81?123>22><1 O/-33=>!./=9>:232//-!84I83/2//;11::/19/18:3==/!;/!:3-!I31-4>==3!/:3--32//-!N1I;3I3-8//2! @3>,8<1 *+A0,<1 '.20:.-;=1638:8<1 B&%CDEF)< <!N1-4:A!$/811!S6!.1422/A *3AG+/4648,8:8+=H 638,-+9>-28+=H A-05+=H 1->>6+->,4>2235+=14,+==>,<1 /:3--1:2/I.>88332A I.78-<1 #J++G<! #42>><1 KL1/>3--4 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT "

8 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) ) 34!56783!9:) ;93..9!5'433''::!"#$%"#$&'(())*%&#((++*%+*%,#-.+""/$(#%/*('01+/.#%&#/)((/,'(2%31+4'&(+1/(%4#%*56(7(8% 9':6(2%4+/.'*%(##&$'%"#/((''(%#$'**'(##*%'/:5(%'1+()%(/"#*%,)/$(#%$/$5&#((+"':6/$(5% 4#%'1/*+,#/$'(%#&)$(/$'(;%4#%3#"+*&'$(5:66$%#1:+(%$5/"6:5(8 <56(7(%$'&5%-/$$/3#*''"/(%31+4'&(+1'/(#%4#%,+*/(+1'/(#%:#1('*%(+/,/:#(%&#)&+$55(/,'""58 ) L'#,'M%$6$('',/%+*%(56$/*%*5&6,5(7*%4514'$(',52%4+$$# &#/&&/%&##3'"/(%4#%"#/((''(%+*%$/4+/('(()%#"#$"#$&'()*%&#(+*% 6"53)+"'""'8 F#)&+$55(/,'""5%"#$&'(%*//*%*56(7*%&)/*%&#((+"':6*%4+$$# :/.'+N(/'(+&+*'%31+4'O(+1/%+*%-'(/%:#",//*#%&56(77*8 P'"33+&56((7/*'*2%$//$(/%4#%(/"##%$55$(5:5%4514'$('",58 L'#,'M%$6$(',%:##(//%,/*8%QR%O,%(/"##%#"#&#(+*%6"53)+"'""#8 FGH>>GFBP>??>S?$/,8%(+/,/$(+(2%&+)")(2%&+&+)$;%4#%&+*T'1'*$$/(/"#(8 A?C<!KCBUB>S JF%XQ%N%YZ %! %%V>%XQ%N%YZ D=<>!V!=P>B?PUB>S W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 JFH8.+( W/*'%J(1#(+$N%J(#1 ; [RR [RR (/"#)$ JFH8.+( ; XYRR XYRR (/"#)$ % % %%%%%%%%%% % % % 34!56783!9)':39!34!)./+%$6$(',%+*%"':6%#"#$"#$&'()""'%&#(+""'%4+$$#%/*('01+/()%&#/)(/*8%9':6%(+/,/%(51/*5"5-'((/,'*5%4#% 4#&##%55*(5%&#((+3/*(##%,67('*8%F#(+*%&+1&')$%,551/(('"''%,+*(#&+%&#/)(/*(#%(/"##*%(#1:/(##*2%4+((#%55*/% 4#&##*())%(#$#/$'$(/%&+&+%(/"#$$#8%>)"+&$'*#%'1/*+,#/*'*%P/W/%"##()%*//*%3)-''""'%&)/*%,)$//&/""'8 9':6*%3#&$))$%*8%QR%,, 1//33)'*%3/*(#:#/-(+'-.+$(# FGH>>IFBP>??>S% D=<>!V!=P>B?PUB>S ;"'*(+&'*(5( W/*'%J(1#(+$N%;%,/O1+%3'1T8 J(#1 K'1O)1' ;"//&';%4# &#)33#&'$&)&$'( ;#)./(+1/+( ;&+)")( ;)1-'/");%4#%)/,#-#""/( ;$))1'(%(/"#(2%4+/$$#%+* '*$/$/4#/$'*%(51&'552 '((5%55*/%&))"))% (#$#/$'$(/ ; [RR [RR (/"#)$ % % % % %%%%%%%%%%%%%%% % % \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "

9 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! )94: /.)#')+:#./..+8 A,<4')44'3)1B-#"B#3''3')51)$11%+2213%/') /'),C%3-.403'/').1211)#:.3011$3-/')44'3,0:4"3-.7') C+#'/3--1)51).3$#3--18 D4"5/-./$04)2##-.++)/"3$ ) )51)-+BE##&/");B1--#>), ,..7.1"2#3.+2-/-.18?3-44).3/.#1)$7,.,,)'/..3-3<+3$$1)EEE8."#$%./2.8G#0)H):"#%+G.-)H)!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0-8!# )<1"./')!"#$%&#'()*#+'%)*,-./0).+#..//.)#'):121..+),2-3./$$/')/"32-//')0+3-.1)."#$%./2.).13)."#$%&#')$/<,3-.48)D#213'/'), '/'):1221+-)-3-4$.44).1"<3..1<1.)"++<3.)51)1-/''+-#C5//.8) *#+'%)*,-./0).+#./: /.)#')24-3./$.4<4)<1"#/')51)-43$,./..4<4)/"32-//').1<1$$3-3-.1)."#$%./2.) /''/-.44')1-/''/..+1) #1).13)1-/''/..1<11) #18 ) ) ) ) ) ) )!99&9.<>'<3).>7<1 LMLNOP LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOL LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNON LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&9.<>'<3).>7<1)C?!D)1?7<)!3>64)643)EFF)G41!):7?!) LMLNOS LQRQO MOO LSOO.3$1+- LMLNOQ LQRQO MOO PLOO.3$1+- LMLNOM LQRQO MOO MOO.3$1+-!99&?7!<37>1)9:HC446<3I)?7!<J34?!: T'./6"#3%+')-+BE##&/"3'):12-++-)#')LOO)008).3$1+- K$121.#'),$4:+#$/$$1)#')#$.1<1))03' ')LOO)00).3$11)3'./6"#3%+$$/)-+BE##&/"3$$/8!99&<K!<37>1)9:HC446<3 ).3$11)51)3'./6"#3.+1)-+BE##&/"31)/3).3$1':++..//-.1):,-.,)24,..4044'8 'LM$$N(#O$%%$P?/'.#2/'.4. V"C/3$+C1$$3. V301C1$$3.) 9+'.#-1$3.?1-./'.1"C1.) 9#+$+. K+%3.#"3#. 9#'&/"/'--32/-2+2-/. F/--+C1$$3. I1-.11'#.#. 9#'..#"3.?332/.3$1. 91+::12/-2+2-/. 9#.3./1../"3. W2-3.,3-2#%3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) )!

10 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )! *-$%AB#*$"C/)(/*"$$*+*/0!"#$%&'#"()*+,-.//++*$&01.)#0*.)2*/3&.,$$*)+,0*$$*)0*",-.&..,4*5)663.6)0*/7&3.*0/*)$&0146)-&/3/$$&)4*) -/-6+*.#/$$&8) 9&01.)+##-.,0*.)!"#$%.&+.()$&01-.6)4*:.*/)!"#$%;#3()<2,,+,/.,)=)0/$$*>)$&01-.65)4#+*)0*"7/-.**)#2./7**$/-&3) 663&30*/7&33,+-&38 <4#-).*"0&..*>)+,,$,,)*-/*++**$$&8) E1-.&7)-2&*+&"-5)+*.-#)&%&$$/3&3)-/0,8) )))))) ) ) ) ) ) ) 'DE$$F(#G$%%$H 9&3.#+&3.6.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKD F"?&/$,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- F/7*?*$$/. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N,3.#-*$/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9*-.&3.*"?*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N#,$,. P,%/.#"/#.! )9':;!<I6I)16=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/)C/)/K"+**-*(%GE(,*KKDL) N#3;&"&3--/+&-+,+-&.! )9':;!<I6I)16=>)*-$%AB#*?"KK/)(/*"$*-)E(,*(FKKD0 B&--,?*$$/. GHIJII KK HII HII./$*,- Q*-.**3#.#. GHIJIJ LM HII JGII./$*,- N#3..#"/. GHIJIG LM JGII JGII./$*,- 9//+&./$*. GHIJIK LM JGII JOII./$*,- N*,22*+&-+,+-&.! N#./.&*..&"/. R+-/.1/-+#%/.! )9':;!<<''916=>)J/*-%$"KK/)("2/KK/ GHIGIJ GL HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGIG GL HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGIK GL HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,-! )9':;!<<''916=>)&)!3415M4I8))J/*-%$"KK/)("2/KK/) NO)++)$B#K?$%($K%2EL)$/",$/KK/)NO)++)+*-%B//K*2*KK/ GHIGLJ LI HII HII:JGII:JOII SLTJI)7G./$*,- GHIGLG LI HII HII:JGII:JOII SJITLI)7G./$*,- GHIGLK LI HII HII:JGII:JOII S1$/)LI)7G./$*,- S?/3.*"1?76. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU "#

11 !"#$%& '#(#))!#*+*$", ) $"--", ) ) )./(,0)) ) )1%20 ) ) ).*$0) ) )) ) ) )!3415!6'!7)8934 5:;;<<=:4& 4#/241&(32023*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.*#/*011//2&'$&1*-30&33433/*433&3$#1%'/*&3"5'2&36* #2$43/-329&#*#/* &'0&3&&1:*9.-;(02*&#%'&&1*<3*53$<#/*(;.&'&&.*2$430&#2/&2<;"<'0&'$4;*<#(3*0#-'$&11*'"2&.20'0&2*'$;2/01#<22/:* <#2003*2$43/-329&#-33&241(0'&*#-3&*011"'& #2$43/-329%#003*(#(#*3$3(3&#/*52/&33*(;.&'&;;/*.9&'/;*011"'/3*2$43/01#%3&&24'/36*!2$3003*#$'-3&*5193$&24'&*<3*5#20&#(3/3-3&*41#%#0&3-3&*3$2532/''/*91#/''0''/6*+$2532/'*-'&;;* "32&20&3*2$433*&30320'0&2*-;$2(3&#/*$;52*&2$33/*&3(3343$$3*43(0242*2$43/-329%#/*-'&#3* 329'1&&343&&36*=3&0#*3$$3*#$'-3*( #2$43/-329&#*#/*.(02/('"&32/'/:*41&&3*&'9#(30*2$43/-329&#<;"<'0&'$4;:*<#(3*'2*-33%2* 4#/241&(32023*(;.&&><;"<'0&'$42;6!#2423(0''/*4#2&&''&&#430&2*020;(3&&#52//3$$3*#/*#$&3-3*#2('3*4;;";*$;5;20.(.(.;*<3*43&'"233$2$&33/ 0'/*#/*&;.&'&&;-;*(32((2*'$;2/01#<2'/*-33&241(0'&6*!"#$%&'(&)*3,"#*$'-.*&;.&&;;*(32((2*/;4;* &1#&'*4#/251#$202/*#42/32011(02/6 B*C3('//1043&'"233$2'/*5;;0&>$1#((3*DE B*FG*9.-;(0.&&. B*H3$#$1#(2&10*+ B*H2/&3$1#(2&10*E B*I;/'/J*<3*$;44>/'"20&.0 B*!3033*2$43/(#0&'1%'/*-329&'$13 B*?45;"20&>.0&;-;$$2/'/*&1#&' B*!'"-''$$2/'/*020;2$430&#!3415!6'!7)8934.""-2//C%/D);*-%D)EF)++)2**,$%)(/*(*CC/),*2"*CC/D)G%"-/+"#$#)'EE MAA KLAA &2$310 * * * * *************** * * N1#4O*D12&3*!"#$%&'(&)**&1#&&'2&3*$1(11/*#&&343&&3*!"#$%&'(&)*+,"#*$'-.00;*-#2*2$4'&;*52'/2; * (#04''&&2023*-2"9'2&;:*(1&'/*'5;& (023*$'-./*52//3003:*(12%12003:*0'4'/&200;*<3*-;"200;6 P;4;*'5;& %'&*#-3&*519&330&2*(#04''&&2023:*'2-;&(;*-32(1&3*42&'/(;;/*$'-./*#42/32011(022/:* (1&'/*-39-11&''/:*53$#&1"-3$$2011&''/*&32*41292/*#42/32011(022/6 Q#0*$'-.;*-3"30&#2%33/*1$(#&2$#2003:*$3-3&*#/*01#<3&&3-3*03&''$&3*01#<35'2&&''$$;*&32*-30&33-3$$36 G//'/*30'//10&3*$'-.<'/*&1$202*#$$3*&;.02/*( R2$$33!"#$%&'(&)*+,"#*511(12&1$'-. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!

12 !"#$% &%"'() *#+#,, -(++(".!#/0/$". 0"#$# 10#2""3/0/$($4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-(+.5,,,6%75,,,,,,,,,,,-/$5,,+83,,,,,,,,,,,,,,,,0, 9,,,,,,,,!&:6;!<*!= ;1<."23&=,3&.+.$$23'/*(##3&414(3'/30*0/32#3&0*10&'"200$2*#/*/#4334&*34#32##/*>,+./. -??*?A!?6<BC! @*!0300*2$10/(#3&'4%'/*+02>&'$40 *?A!?B>AD!:<D;:!E H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 O$&"0P2/'*5*11*(42&4 H5I 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043!&:6;!<*!=! H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H55 J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H55 J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 Q2/'*5?8*11*(42&4 H55 8I KII JIII 78 LJ?II &2$043 * * **************** * * * * **************** * * * * * * *!&:6;!<*!=, H5I J8 KII 5JII 5LI 5II?MI &2$043 H5I J8 KII JIII NI ML?II &2$043 H5I J8 KII JLII NI 5II?MI &2$043 H0"('0*L*11*(42&4 H5I 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H5I 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H5I 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 H5I 8I! KII JIII 78 LJ?II &2$043 *FC!!O*:D!<<!E!&:6;!<*!=, H55 J8 KII 5JII 5LI 5II?MI H55 J8 KII JIII NI ML?II H55 J8 KII JLII NI 5II?MI H55 78 KII 5JII 5II NJ?II &2$043 H55 78 KII JIII 8I KI?II &2$043 H55 78 KII JLII 8I NJ?II &2$043 **+'">#4(322/ H55 8I KII JIII 78 @*S#2&#(#%2& **V32(0$0&?*&0$$2?*'$.2/34#-0&W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "#

13 !"#$%&#'(' )**$$*(+, !/01.2).3 ) !2:59; <94=./2=1/. )>? )>>,#'B%(#*$-A##C"*$ )>F )>? )>> )>I )>J )>I )>J )>K )F? )FF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L? )N?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )I? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"

14 !"#$%!"#$%&"'(") *+,-.(&&(")!#-/-$") & *5!!"#"$$%&%'()"*"("&+')""(!,-$.)+/)0($+#123(-'(&4-,"("&+''4&(,44#+%'()+,3&5()"%(*44/--$"4/&++'6!47:;!36!<!,-$.)+/)0(,44#%)(-#")(+,%))3%'(/-,,--&%-'(/+&)3#%3(2"(*%)/3%/3%&%3(&"7-%'(/4%'(*"'++$%)6(8"'++$%).99695!9:3*=5::3 2"(,44#%)(/+&)3#3)(#"%/+%&&"(-$-&49)+%&&":(/4)+'(/-&)+%&&"(2"(/$--,%*%)-%&%&&"(4%7"9"$$+%&&"6(;44#%)(-' H-,,--&%-&4-2")4)(,44#%),44#+2"(2"(*"'++$+2"(#3$)1)(+*37%+$$1))3#%$)3(1$$3)1/&%$)3:(/4)+'(,4-&)+23$2%$)3(2"(/"))-*"'++$%+'(%,)-"7%&+$)"6 7""$")""'(&"7""' I&+''4&-92++&&"(/4#""77+(,44#%+'(2"('"4$-2+'(-%/+"'(/31)J'6(K4-7%-%:(+))3()4-)+)"/4477+ &3#11'(/4%'($+#1)6 +.+$$1))33("&+''4& ('-4."))"7%&)"(&+/3($+#12+77+(2"(,44#%+77+(/31))J36 KILDEG L:D(M((EG(77 9",7"" <GG )%$"4& KILDNG L:D(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILD=G L:D(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILDEG L:D(M((EG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILDNG L:D(M((NG(77 *44'#""$+" <GG )%$"4& OILD=G L:D(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLDEG L:D(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLDNG L:D(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0CD0//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&(1$%(L(76 KILPDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KILPNG L:P(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& KIDF=G D:F(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OILPDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OILPNG L:P(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OIDF=G D:F(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OHLPDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OHLPNG L:P(M((NG(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OHDF=G D:F(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( 499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(I&+''4&/-,/+4&("$$+(L(76 KI<LDE L:P(M((DE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<LEE L:P(M((EE(77( 9",7"" <GG )%$"4& KI<L=G L:P(M((=G(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LDE L:P(M((DE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<LEE L:P(M((EE(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OI<L=G L:P(M((=G(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LDE L:P(M((DE(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& OH<LEE L:P(M((EE(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& OH<L=G L:P(M((=G(77( #"$/-%'+'( <GG )%$"4& ( ( ( ( (((((((((((((((( ( (.74?6J465499*5A0B0HI(//0(2")2%'FG(QH5,"'/""&+''4/&++'6 KI<LEG L:E(M((EG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LEG L:E(M((EG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LEG L:E(M((EG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& KI<LNG L:E(M((NG(77( 9",7"" <GG )%$"4& OI<LNG L:E(M((NG(77( *44'#""$+" <GG )%$"4& OH<LNG L:E(M((NG(77( #"$/-%'+' <GG )%$"4& ( ( ( ( ( (((((((((((((((( ( ( RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!"

15 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 AMF THERMATEX Thermatex levyillä on erinomainen palonkestävyys, jopa 120 min. Standardi: DIN 4102/2 AKUSTISET mukaan. Levyillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Kaikki levyt ovat väriltään valkoisia, joka MINERAALIKUITULEVYT vastaa RAL Levyt asennetaan T-listoin. Käyttökohteet: toimistot, hotellit, liiketilat, kauppa- ja ostoskeskukset jne. FINE STRATOS / FINE STRATOS - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus FINE STRATOS MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 vsto VT ,04 vsto Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. LAGUNA / LAGUNA - MICRO-PERFORATED SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus LAGUNA MICRO-PERFORATED (rei itetty) SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Muita kokoja tilauksesta Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PLAIN PLAIN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. PINHOLE REUNAMUODOT PINHOLE SK 15/ ,04 tilaus 15

16 Tuote Reuna- Koko Pakkaus Toimitus muoto (moduulimitat) Paks. Lev. Pit. kpl m 2 SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. STAR STAR SK 15/ ,04 vsto SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. MERCURE MERCURE SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. SATURN SATURN SK 15/ ,04 tilaus SK 15/ ,20 tilaus VT ,04 tilaus VT ,20 tilaus Standardimitat: 600x600 mm / 625x625 mm / 600x1200 mm / 625x1250 mm. Paneelimitat: 300x1200 mm mm / 312,5x1250 mm mm / 400x1200 mm mm, muita kokoja tilauksesta. Paksuus / paino: 15 mm (n. 4,5 kg/m 2 ) / 19 mm (n. 5,7 kg/m 2 ) / 40 mm (n. 12 kg/m 2 ) Pintapalo ominaisuus: A2-s1, d0. Standardi: DIN Palonkestävyys: F30-F120. Standardi: DIN 4102/2. FRESKO REUNAMUODOT FRESKO SK 15/ ,04 tilaus 16

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Akusto One SQ -järjestelmä mahdollistaa äänenvaimennusmateriaalin lisäämisen tilan seinille. Järjestelmä antaa design-vaihtoehtoja, eri väreillä ja muodoilla voi luoda useita kuvioita.

Lisätiedot

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Reflecting everyday life Gyptone Quattro 22 laatat Neliön muotoiset reiät 4 erilaista reunamuotoa Näkyvään ja piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys neliönmuotoisiin alakattojärjestelmiin on saatavana tilauksesta (10-600, 10-300, 10-150)

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen pesu

Lisätiedot

Gyptone Tuoteluettelo-hinnasto. Master hinnoilla (alv 0%) Gyptone Tuoteluettelo 1

Gyptone Tuoteluettelo-hinnasto. Master hinnoilla (alv 0%) Gyptone Tuoteluettelo 1 1.1.2017 Gyptone Tuoteluettelo-hinnasto Master 17.1 -hinnoilla (alv 0%) Gyptone Tuoteluettelo 1 Sisällysluettelo Vinyyli- ja verhouslevyt...3 Moduulilevyt...4-5 Plank -käytävälevyt...-7 BIG -levyt...8

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Rei itetty hajotin. Mitat

Rei itetty hajotin. Mitat Mitat ØU Ød ØD Tuotekuvaus on pyöreä laite rei itetyllä etulevyllä. :ta voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. sopii jäähdytetyn ilman vaakasuoraan puhallukseen, ja sen toiminnan voi optimoida

Lisätiedot

SISÄKATOT SÄLEKATOT, LU-SARJA

SISÄKATOT SÄLEKATOT, LU-SARJA maks. 400 mm maks. 1200 mm ripustusjousella: min. 20 mm LU-kiskolla nro: 0: min. 5 mm 1 2 maks. 1500 mm 4 5 1 5 LU-irtopääty 4 4 2 15 14 20 20 20 10 Ripustusjousi nro 21. Ripustuslanka nro 24. langan pituus

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

Gyptone alakatot Rigitone BIG

Gyptone alakatot Rigitone BIG Gytone alakatot 2.3.1 Rigitone BIG Reflecting everyday life Rigitone BIG Useita erilaisia rei ityskuvioita Reuna A1 Asennus vain GK-kannatinjärjestelmäännatinjärjestelmään 2 3 Rigitone BIG Rigitone BIG

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa tapahtuu sisäkattoja seinäpintojen voimakasta likaantumista ja päivittäinen pesu on

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %?

TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %? TIESITKÖ, ETTÄ... synteettinen (kierrätetty teollinen) kipsi on puhtaampaa kuin luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % vs. 80 %? CORRIDOR 400 Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Architects, La Rodia, Ranska,

Lisätiedot

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin.

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Ecophon Line Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin kuten avotoimistojen työ- ja kulkutiloihin tai valaisemaan

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent TIESITKÖ, ETTÄ... Adit-levyihin voi valita haluamansa painatuksen, mikä piristää huoneen ilmettä välittömästi ja luo miellyttävän ääniympäristön vain mielikuvitus on rajana? Skørpingin koulu, Tanska, Adit,

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. A III, B II, C ei mikään, D I. a) Kolmion kulmien summa on 80. Kolmannen kulman suuruus on 80 85 0 85. Kolmiossa on kaksi 85 :n kulmaa, joten se on tasakylkinen.

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362 Connect by Ecophon Connect profiilit - Connect muut profiilit Tuote Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. 2400 Leveys 24 2400 24 Connect white

Lisätiedot

Rei ittämätön hajotin

Rei ittämätön hajotin Mitat U x U Ød A x A Tuotekuvaus on neliönmuotoinen laite rei itämättömällä etulevyllä. :ta voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. sopii jäähdytetyn ilman vaakasuoraan puhallukseen, ja sen toiminnan

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland Ecophon Solo Circle Ecophon Solo Circle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Circle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa.

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SISÄKATOT PANEELIKATOT, CL-SARJA

SISÄKATOT PANEELIKATOT, CL-SARJA SISÄKATOT maks. 400 mm maks. 10 mm ripustusjousella: min. 2 mm CL-kiskolla nro : min. 5 mm 1 2 maks. 00 mm tiivisteellinen maks. 10 mm 4 1 4 4 2 14 10 Ripustusjousi nro 21 Ripustuslanka nro 24 langan pituus

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt

solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt solo-/stratopanel Jatkuvarei itteiset akustiikkalevyt Jatkuvareiìtteiset akustiset levyt kattoon ja seiniin Sisältö Johdanto 3 Referenssikohde 4-5 Tuotekuvaus 6 Solopanel G8/18 7 Solopanel G10/23 8 Solopanel

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E käytetään luomaan tasaisia siirtymiä alakattotasojen välille joko välitilan asennusten peittämiseen tai luomaan näyttäviä pintoja. Tasojen välinen korkeusero

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0654 11,13 Orion-PTV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge

Lisätiedot

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen anton.mallasto@aalto.fi. 1. 2. Muista. Ryhmän G aliryhmä H on normaali aliryhmä, jos ah = Ha kaikilla a G. Toisin

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Rei ittämätön hajotin

Rei ittämätön hajotin Mitat B C Ø U Ød Ø E Ø A Tuotekuvaus on pyöreä laite rei itämättömällä etulevyllä. :ää voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. Liatteen puhallussuunan voi valita vaaka- ja pystysuuntaiseksi, ja

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa.

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa. Ecophon Solo Baffle Ecophon Solo Baffle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Baffle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa

Lisätiedot

RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS. Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus

RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS. Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin www.rehau.fi Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

KGD

KGD KGD ----------------------------------------------------------- KGD ---------------------------------------------------------------------- KGD Passiivinen jäähdytyspalkki rei itetyllä alaosalla AQUATEC

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline -tuotteiden valmistuksessa käytetty kipsi on vahvistettu korkealuokkaisella lasikuidulla?

TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline -tuotteiden valmistuksessa käytetty kipsi on vahvistettu korkealuokkaisella lasikuidulla? TIESITKÖ, ETTÄ... Knauf Danoline -tuotteiden valmistuksessa käytetty kipsi on vahvistettu korkealuokkaisella lasikuidulla? STRATOPANEL STRATOPANEL JATKUVAREI ITTEINEN Jatkuvat satunnaiset rei ityskuviot

Lisätiedot

OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet

OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet 1 Lattiakanavat, pintavaluun upotettavat 7 1 2 Lattiakanavat ISO A, pinnalliset, avattavalla kannella Säädettävät valurasiat ja valukehykset Kansi/asennuskehykset,

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%' "$ %"&'$ &()'*+)'% +'$,),%' )-.*0&1.& " $$ % &$' ((" ")"$ (( "$" *(+)) &$'$ & -.010212 +""$" 3 $,$ +"4$ + +( ")"" (( ()""$05"$$"" ")"" ) 0 5$ ( ($ ")" $67($"""*67+$++67""* ") """ 0 5"$ + $* ($0 + " " +""

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT

KULTAKETJUT OHJEHINNAT Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 10.4.2014 Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KUVASTO SIVU 1 KOODI PAINO PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2012 - Miljökalusteet Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja EFG Express...

Lisätiedot

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot

IMS-tuloilmalaite. Mitat

IMS-tuloilmalaite. Mitat 0 comfort ims-järjestelmät PKV/LKV Tuotekuvaus PKV / LKV on PKA / LKA-tyyppinen kattohajottaja integroidulla moottorilla ilmamääräsäätöön (IMS). Motorisoitu säätöpelti varmistaa riittävän ilmasuihkun nopeuden,

Lisätiedot

012 supistava kulma 45 012040050 SUP KULMA 45o 40-50x50 MM 4,973 KPL 012050063 SUP KULMA 45o 50-63x63 MM 7,238 KPL

012 supistava kulma 45 012040050 SUP KULMA 45o 40-50x50 MM 4,973 KPL 012050063 SUP KULMA 45o 50-63x63 MM 7,238 KPL 1/22 010 kulma 90 010010 KULMA 90o 10 MM 1,250 KPL 010012 KULMA 90o 12 MM 1,250 KPL 010016 KULMA 90o 16 MM 0,898 KPL 010020 KULMA 90o 20 MM 1,032 KPL 010025 KULMA 90o 25 MM 1,199 KPL 010032 KULMA 90o 32

Lisätiedot

Suutinhajotin DYSA KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17. Lapinleimu

Suutinhajotin DYSA KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17. Lapinleimu KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17 Lapinleimu Suutinhajotin DYSA DYSA-suutinhajottimet ovat hiljaisia kattoon asennettavaksi tarkoitettuja ilmanhajottimia, joissa on säädettävät suuttimet. Näiden säädettävien suutinten

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely. Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä

Lisätiedot

AHD - Poistoilmasäleikkö. Halton AHD. Poistoilmasäleikkö

AHD - Poistoilmasäleikkö. Halton AHD. Poistoilmasäleikkö Halton AHD Poistoilmasäleikkö Suuri vapaa aukko, suuri ilmavirta ja alhainen painehäviö Vaakasuorien säleiden muotoilu peittää näkyvyyden säleikön läpi. Koot sopivat 600x600 mm:n moduulirakenteiseen alakattoon.

Lisätiedot

Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot 3.3.3 Reuna B

Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot 3.3.3 Reuna B Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät Gyptone alakatot.. Reuna B Reflecting everyday life Reuna B Ruuvikiinnitys GK-kannatinjärjestelmään, ei avattava B 5 6 7 Pääkannattaja GK L: 000 mm 7 Kiinnitys GK-kannatinjärjestelmään

Lisätiedot

POHTO JOHTAMISLABORATORIO VELLAMOTIE 2, 90150 OULU

POHTO JOHTAMISLABORATORIO VELLAMOTIE 2, 90150 OULU VELLAMOTIE 2, 90150 OULU HUONESELOSTE, täydennetty SISUSTUSARKKITTITOIMISTO P. 010 617 4600 email; toimisto@sisarkervasti.com = KOKONAISHINTAURAKKA, JOHON SISÄLTYVÄT SÄHKÖURAKKA (SU) JA LVI-URAKKA (LVIU)

Lisätiedot

Verhokisko Kiskokatalogi 2013

Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Sivu Verhokiskot 1-2 6100, Yksiurainen verhokisko 3-4 6400, Yksiurainen verhokisko 5-6 6500, Yksiurainen verhokisko 7-8 6600, Kaksiurainen verhokisko 9-10 6103, Yksiurainen

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa PARAFON -hygienialevyt Puhdasta akustiikkaa Miksi PARAFON-hygienialevyt? 2 Kun tarvitset korkeaa hygieniaa Terveydenhuollossa, mutta myös käsiteltäessä elintarvikkeita joko valmistusteollisuudessa tai

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

CAD-KUVAT PAROC Akusti kka Elokuu 2016

CAD-KUVAT PAROC Akusti kka Elokuu 2016 CAD-KUVAT PAROC Akustiikka Elokuu 2016 CAD-KUVAT, PAROC AKUSTIIKKA SISÄLTÖ CAD-KUVAT, PAROC AKUSTIIKKA DETALJIN KUVAUS NUMERO Alaslasketut akustoivat sisäkatot AK-SC-10.1 Hygieniatilat AK-SC-10.2 Reuna

Lisätiedot

KUMIMATOT JA -LEVYT 109

KUMIMATOT JA -LEVYT 109 KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT 109 SISÄLLYSLUETTELO 109 Tavaratilan kumimatot...3 Solukumilevyt (EPDM)...4 Pölysuojamatot STD (Trellex)...5 Sälematot...6 Rihlamatot...7 Turkkilevymatot...8

Lisätiedot

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin Huoneakustiikka kuvaa äänen käyttäytymistä tilassa. Tällöin siis kuuntelija ja äänilähde ovat samassa huoneessa. Jos huoneen

Lisätiedot

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270 Ecophon Gedina E Käyökoheisiin, joissa sisäkaola vaadiaan helppo asenneavuus ja avaavuus, ja joissa on korkea oiminnallise vaaimukse. Ecophon Gedina E -järjeselmässä on upoeu näkyvä lisa, joka luo sisäkaoon

Lisätiedot

Highlight valaisimet

Highlight valaisimet Highlight valaisimet WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET 3 10 JÄRJESTELMÄVALAISIMET 11 19 PUHDASTILAVALAISIMET 20 29 WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Ecophon Tuotteet. Hinnasto 2017

Ecophon Tuotteet. Hinnasto 2017 Ecophon Tuotteet Hinnasto 2017 Tässä painotuotteessa esitellään tuotteita Ecophonin ja muiden toimittajien valikoimasta. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu parhaiten

Lisätiedot

VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet

VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet Teräksiset ja alumiiniset asennusputket OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen 1 Ecophon 1.3.2004 Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK - Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Building Case Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Kuva: Esa Kyyrö Lasten- ja naistentalo on yksi Satakunnan sairaanhoitopiirin suurimmista investoinneista. Keväällä 2015 käyttöön otetut modernit

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot