!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120"

Transkriptio

1 !"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120!

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sivu!"#$#%&'()*&"$+, !+/",/',()/$' !',) !+/",/',()/$'0/''1' !',)0/''1' Liitetiedot!#/#%233&4(,)%0/''&#$#,&'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !+/",/',()/$''0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&''5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&'&&'5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& '(++6)&01'05',&++,#&"+$+(,)& ##&)&#)6"&09)%(#/4,&4,&301'0&"#$#)/#%&)%013,)%#,& :'9"#&+,/',()/$' !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0(#*1'%2#&"(#*1'& !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0&",#&)/'1#& !#/#%233&4(,)%0'//)(#*1"#&+(,)& !#/#%233&4,$)*(#%& !',)<)*#&&)/;& Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 !!"#$%&'()* "#$%&'"%$()*'#&'+,-.,()&&,--%&/&'&)#$%*#.01&'2,-+/3 -)3'4,'(/5%..67%*(/*()*8'+)#*%'!9:!'#-%'*%$()(*/&'!;<'.#%7%&.,+)#*%<'=5>%*.0*'#&'#--).'.#%7%&&,&'.)(%$,&(,3 &)#$./&'*%$()*.,%.//&'5,$$,*.)(*/&'/>%*.67%&/&8' %.67%&/&'4,'(/5%..67%&/&<'A6.6'./5.6+66'*/'.#./)..,,' 0--62% '-,*./&'4,'&)#$./&'*%$()*(#)-),8'46$4/* '/*%.0*.#%7%&.,,'*/(6'.,$4#,7,--,'*%$()*#2/.)*.,' /$%-,%*%--/'(#5>/$057%--/<' "#$%&'"%$()(*/&'+6-%..1766&'+,%().)*2%%$%%&'())-))'0-%' BC9'-,*.,'4,'&)#$.,'+,&5/72%&//&8'4#.(,'#*,--%*.)+,.'.#%7%&.,,&'+%%(#%..,%&<'D#&%--/'2/$5/%--/'"#$%&'"%$()*' #&'05./%&/&'5,$$,*.)*8'4,'*%$()*.%/.#%*))*'-/+%66'2/$3 5/%>/&'4,'5/%>6&'-65%2%%$%&*6'(,)..,'-,,4,--/<'E/*6-/%$%/&' 4,'/$%-,%*./&'.012,4#4/&'(,)..,'.,$4#).))')*/%--/'*,>#%-3 -/'/$%3%(6%*%--/'-,2*%--/8'&)#$%--/'4,',%()%*%--/'7,5>#--%*))*' (#(/,'*%$()*./722)4/&'5,,*.//--%*))*'*/(6'#&&%*3.)7%*/&'/-670(*%6<'"%$()*(#)-)&'+,%().)*2%%$%**6'#&' K,$(,&#8'K%$((,-,8'K6-(6&/8'L,-(/,(#*(%8'L/*%-,5.%'4,' =-146$+%< "#$%&'"%$()*'#*,--%*.))'*%$()*(/&.6&'(/5%..67%*//&' 4,'/>%*.67%*//&'7#&%&'/$%'.,+#%&<'"%$()(*/&'.%$/53.11$%'A,%&,'E#2$,'.#%7%%'M2/.)*5,--%.)(*/&'./,../$%38'.,&**%3'4,'*%$()*3'(#)-).)*.#%7%()&&,&'+,$,46*/&/&68' A,%.//&2/$)*#2/.)*-%%.#&'05./%*()&&,--%*/&'+,%().3.,7%*/&'=EN3.01$0576&'46*/&/&68'*/(6'O*%..6+%/&'.,%./%>/&'#22%-,%.#*./&'-%%.#&'5,--%.)(*/&'46*/&/&6'4,' ")#7/&'J)#$%*#*%$()*-%%.#&'5,--%.)(*/&'+,$,46*/&/&6<' G6&'#&'701*'O)$##22,-,%*/&'P,$,+,&'3*%$()*+/$(#*3.#&'5,--%.)(*/&'46*/&<'"#$%&'"%$()(*/&'2%.(6,%(,%*.,'.%/3.#3.,%.#,'4,',*%,&.)&.%4))..,'/$%.0%*/*.%'#2/.)*,*%#%**,' (60./.66&'50+6(*%'/$%-,%*%**,'+,-.,()&&,--%*%**,'4,'(,&3 *,%&+6-%*%**6'*%$()*.,%.//&'(/5%.0*5,&((/%**,<'"#$%&' "%$()*'#&'7)(,&,'*%$()*.,%.//&'4,'))*%/&'*%$()*2/3 (,)..,'"#$%&'"%$()*'266*%'/>%*.6766&'(,&*,%&+6-%*/--6' (/&.6--6'&6%.6'7#-/72%,'#*,3,-)/%.,< "#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'7)#>#*.)&).'.6$(/6(*%'#*,(*%' "#$%&'"%$()(*/&'.#%7%&.,,<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'*%$3 ()*#2/.)*.,'/$%.0%*$057%--/8'4#**,'*%$()*'.#%7%%'+6-%&//3 &6'))>/&'#22%7%*//&<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#2/..,,'%.*/3 &6%*00..68'2,$,&.,,'%.*/-)#..,7)*.,8',&.,,'.01(,-)4,' *#*%,,-%*//&'(,&**,(607%*//&8'7)$.,,'/&&,((#-))-#3 4,'4,'#2/..,,'%-#,'4,'/-676&5,--%&.,.,%.#4,< $+,'()-(# "#$%&'"%$()(*/&'46*/&766$6'#-%'+)#>/&'!9:!'-#2)*3 *,'B;T'46*/&.68'4#%*.,',--/':U3+)#.%,%.,'#-%'B!U<' E/+6.(#(#)*'2%>/..%%&'B<T<!9:!'4,'*00*(#(#)*';<::<!9:!' "#$%&'"%$()(*/&'.%-#%**,'4,'()77,&(%&'(#(#)(3 */&'266..//(*%'&65.%%&'-,*./&'4,'&)#$./&'/*%..67%6' D,&//*%'5,-.))&V'3/*%.0(*%6< "%$()*(#)-)-,%*%,'#-%'+)#>/&'-#22))&'7/&&/**6'BC?8' 4#%*.,' '!C:'4,'2#%(%,':9U<'A,2,5.)7%,'4,'/*%.0(3 *%6'#-%'0726$%'+)#>/&'$)&*,,*.%<'"%$()*(/*()(*/&'.%-,.'.60..0%+6.'056'/&/&/+6**6'766$%&'*/(6'*%$()*5,$$,*3.,4%*.,'/..6',77,..%-,%*%*.,<'A,%.//&'2/$)*#2/.)(*/&' $0576.'.60..%+6.'*%$()(*/&'%-.,%*%&'4,'26%+6.#%7%&.,' -%*66&.0%'*/(6'*#*%,,-%*/&'*%$()(*/&'/..6'.,%>/(,,$/&' 2,4#4/&'701.6<'"%$()*'#*,--%*.)%'+,5+,*.%'(,&*,%&+6-%3 *//&'.#%7%&.,,&'+)#>/&',%(,&,<' G,--%.)(*//&'())-)%+,.'2)5//&4#5.,4,'A,%&,'E#2$,8' I,)&%*8'D%(,'I/5.%&/&8'W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,' D,$.%(,%&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-6<'G,--%.)*' 2%.%'+)#>/&',%(,&,'U'(#(#)*.,<'L)#>/&'!9:B',-)*3.,',-(,/&'5,--%.)(*//&'#&'())-)&).'(,5>/(*,&'5/&3 W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,'D,$.%(,%&/&8'D%(,' M%&#&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-68'4#(,'.#%3 7%%'2)5//&4#5.,4,&,<'A%-%&.,$(,*.,4,&,'#&'.#%7%&).' K$%Y/Z,./$5#)*/P##2/$*'M08'EGA305./%*18'266+,*3.))--%*/&,'.%-%&.,$(,*.,4,&,'EGA'D%((#'"%--7,&<

4 !!"#$%&#'() "#$%&'"%$()*'+,(,,'-#&%.)#/%*,*+%'01+,%*+02+3')*,%4,&',$%'+#%-%5#%4,&'(6&**67 8#)/)+)(*,,&'56'&)#$%*#*%$()(*,,&'/%%++0,&'"#$%&' ;4)G6+%#&6/':,+E#$(!";/%&(,%&#,/3-3&'(,*()*/%%++#';89**6D'5#&(6'(6)++6' *%$()*'.33*,,'<6%()++6-66&'*%$()*6/6&'(,1%+0(*,,&' +02&6&+656&'&3(2()/-6*+67' ' J1+,%*+02+3'+,1+%%&'.6%(6//%*+,&'*%$()*6/6&'+#%-%5#%4,&' "#$%&'"%$()*'#/%'(,1%++3-3**3'>6-.,$,++69!">6-.,$,'>)&&,+)(*%'$09&'53*,&D'5#(6'--7'+)#++66' *6D'5#(6'+,(,,'-6$((%&#%&+%01+,%*+02+3'--7'-,**)%//6' 56'01+,%*%//3'/,1+%O%/-#%+)(*%//6' P6$5#%++,/)01+,%*+02+3'+,1+%%&'*%$()*#.%*(,/%5#%4,&' /%*3(*%',$%'#.%&+#/%&5#5,&D'()+,&'6$+,*66&%O'56'/6<6*+,O'56' #-.,/)/%&56+D'<6/#*))&&%++,/)D',*%+0*+,(&%%((6D'-)*%%O (%&'(#)/)+)*#15,/-6'5&,7'(6&**69!">)$)&'Q--6++%(#$(,6(#)/)'R'>6%4,6(6+,-%6'R"%$()*!"8#)/)+)*(,*()*'"6/.6)*'R'"%$()*+6%+,,&'(#)/)+)*!">6-.,$,,&'Q--6++%(#$(,6(#)/)!"L%$(6&-66&'8#)/)+)*(#&*,$&%O()& D' LBK8?!">6-.,$,,&'6--6++%#..%/6%+#*!"S6(,OT.'Q$+%*+'O(#)/) >%/66'<)#($6++%%&',$%'+6%4,6/#5,&'(30++22&9!"C%$G)*'K)*(6'U,*+%<6/'V!7'W'VX7Y7VZYV!"86566&%&'86).)&I%&+,6++,$%&',*%+0*'&31+%%&'*%$()(O *,//6'>6-.,$,,&'>,6++,$%(,*3&'#15,/-%*+#**6'!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#R:30++,/%53&+02&/6%+#*'16$5#%+O +,/%'*00*(6)4,//6'*%$()(*,//6!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#&'>)+(%<6&'+,6++,$%+02&'(,*O ()*'+,(%'01+,%*+02+3'--7'[6%()++6<6'*%$()*'O16&((,,&' #*6/+6'!"86&*6%&<3/%*,+'56'(#+%-6%*,+'*%$()*6/6&'6--6++%/6%O *,+'#/%<6+'$,*%4,&**%**3'16$5#%++,/,-6**6',*%+0(*%33&' *+),-%#$$.)/$01&2/$#1& "#$%&'"%$()*'#&'6&+6&)+'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*+6'<)#O 4,*+6'Y\\!7'"#$%&'"%$()*'6&+66'0/,%*,&O'56'/6656&#..%O -33$3&'-)(6%*+6'#.,+)*+67'?.,+)*16//%+)*'10<3(*0%' +6%+,,&'.,$)*#.,+)(*,&'*%$()*+6%+,,&'/6656&'#..%-33O $3&'#.,+)**))&&%+,/-6&'.,$)*+,,+'<)#&&6'VZZX'56' *6-6&6'<)#&&6'"#$%&'"%$()*'6/#%++%'/6656&'#..%-33O $3&'(#(,%/)&67'?.,+)**))&&%+,/-6'#&'10<3(*0++0' >6-.,$,,&'(6).)&I%&'()/++))$%O'56'<6.66O6%(6/6)+6O ()&&6**6'(,*3())**6'VZZ]7'?.,+)*-%&%*+,$%2'6&+#%' "#$%&'"%$()(*,//,'/6656&'#..%-33$3&'53$5,*+3-%*/)<6&' X7YY7VZZ^'56'*6-6//6'*%$()(*,--,'.33*%'/6(%*33+,%*,&' +)&+%.,$)*+,%*,&'<6/+%#&#*))4,&'.%%$%%&'Y7Y7VZZ_'6/(6O,&7 "#$%&'"%$()(*,&'*33&&2//%&,&'#.,+)*+#%-%&+6'#&' >6-.,$,,//6'6&&,++6<66'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*O +67'"%$()*16$$6*+)*'#&'*)#*%++)6'56'*0(*0%*%&'+)/%O 5#%+6'#&',&,--3&'()%&'$01-%%&'<#%466&'#++667'

5 ! "#$%&''&&(()%$*+)$(,-.,/,%&(%)$(,0$1)%%2+)($(,3(, #)%02,-.,-.%0&4.,#53'$'')6,735)(,7)50&0'$(,3#$%%.-.%, 34.%,184)(,')%3&%&($)%.9,+3%)43)%&($)%.,-.,1.*&00.): %.,3##)+..(,*)'226,;.%0&4.,03&*&%%.&%&+)($(9,'8($5: <).,-.,%)$%3%.)=3(,4.)1%3,3#$%%.-.03**$<3)=$(,0.(''., #.5.(%..,3#$%&0'$(,*..%&.6 >&*&(&%,4&3'),3*),4.)1$5)0.'9,+&%%.,3(()'%&(&%6,?..'%$)%.,.'$%%)4.%,3#$%%.-)$(,4.)1=30'$%,-.,#)%02%, '.)5.'*3+.%6,"#$%&',#8'%8%%))(,0&)%$(0)(,13)%.+..(, 184)(,%3)+)4.(,3#$%&''&&(()%$*+.(,-.,-3&'%.4)$(, ')-.)'%$(,.4&**.6,"##)*.)=$(,)((3'%&(&%,.0%))4)'&&',-., +2252,)*.1=&%%),'&&5$'%)6,>.)00)..(,%.)%$$(,#$5&'3#$: %&0'$''.,3*),4&3=$(,*3#&**.,BC!,3##)*.'%.6,D&').,3##): *.)%.,3%$%%))(,#22'22(%A)'$'%),.5#3+.**.,())'%2,0$'2*$): 5)*2)')'%29,-3%0.,*$)5)(,-2*0$$(,)*+3)%%)4.%,1.*&00&&%$('.,.*3)%%..,4.5')(.)($(,')50&'03&*&6, >$422**2,%28%$%%))(,4.#.&%&($)%.,#.)003-.,-3(3''., 3**$)**.,-.,'80'8**2,.*3)%$%%))(,03*+$,&&%%., , 7)50&'03&*&(,*&0&4&3'),3(,BB,4))003.6,>$42%*&0&0.&'),.*03),E6C6FGCF,-.,#22%%8),FG6H6FGCF9,81%$$('2,CI,4))003.6,?))1%3*3+.,3*),4))03**.,J6,788'*&0&0.&'),.*03),FG6I6FGCF, -.,#22%%8),H6CF6FGCF9,81%$$('2,CH,4))003.9,'88'*3+.,3*), 4))03**.,!F6!"#$"%&%'()*+%((*,,0$'%242%,C,/,B,4&3%%.6,!,/,K:4&3: %)..%,*.#'$%,02842%,1.5-3)%&0')''.,0$55.(,4))03''.,KG, +)(&&%%).6,L81+)2,3*),0.0')6,FGCF,4.51.)')2(,3#)((3)': '.,3*),!G,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CKE,3##)%&(: %).6 >3&*&)2''2,.*3)%$%..(,%.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,-./%0 (/()*++%1''#'9,-3(0.,*..-&&',3(,HGG,3##)%&(%).6, M2+2,%&(%)+2252,'&35)%$%..(,($*-2''2,4&3=$''.6,?.5-3)%&'0$5%3-.,4))03''.,3(,81=$'%2,03*+$$(,NF,/,K, 3##)%&(%).,O,4))003P6,Q*$)'$(,3##)+2252(,-2*0$$(,3##): *..%,4.*+)'%.4.%,#22%%A%8A(6,Q*$)'$(,3##)+2252(,581: +)2,3*),$*30&&''.,FGCF,I9,8*$)'$''2,3##): +2252''2,3*),CHK,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CEBH,3##)%&(%).6 M.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,.""2"()*++%0 1''#'(,3#$%&0'$(,*..-&&',3(,CBGG, 3##)%&(%).6,R..-.(,3##)+2252(,3#)((3%, '&35)%$%..(,4))=$''2,4&3=$''.,-.,1.5: -3)%&'0$55.%,34.%,B,/,!,0$5%..,4))03''., NK,/,I,3%O403P6,7$02,*..-.(,3##)+2252(, #$5&'3#)(%3-$(9,F4,O,HGG,3%9,$%%2,*..-.(, 3##)+2252(,'84$(%24)$(,3#)(%3-$(9,B4, O,IGG,3%9,-2*0$$(,3##)*..%,4.*+)'%.4.%, #22%%A%8A(6,R..-.(,581+)2,3*),I9,+&%: %.,(2)=$(,581+)$(,81%$)'%&(%)$(,*)'20: '),1$,1.5-3)%%$*)4.%,3+.(,*.-)4.*)(%.(: '.,+&0..(,+3()''.,$5),#)$(581+)''26, S)$(581+)2,3*)4.%,$')+6,02')('$)'3(%.9, )*+.:.053T.%).9,%3*##.9,#.5).053T.%).9, -3(<*$$5.&',-($6,,U&3((.,FGCF,*..-.''., 3##)+2252''2,3*),CCI,3##)*.'%.,-.,3#$: %&'%.,.(($%%))(,!BJF,3##)%&(%).6 6'',,7,-78/&,%9"".%,,FGCF,:%.#.1%&+.9,-3''.,(21%))(, 8*$)'$(,-.,*..-.(,3##)+2252(,3##)*.)=$(,#22%%A%8A$'): %80')26,Q*$)'A2,3*),1&)0$.%,BHH,0.%'3-..6,V')%8'%$(,42*)': '2,31-$*+.''.,3*),)*+.#.**3$*2)(%$(,%.)4&%%$*&.9,#))5&': %&'0)*#.)*&9, (#.)'%3.,-.,0.'43+..*.&'%.6 :/9',&%#45&)!%/;<,0$52'),0.%'3+33(,')50&'03&*&*.)': %$(,#$51$$(-2'$($%,-.,8'%242%6,U.(1.(,W)$X+.'%$5)(, )((3)%%.+.9,+..)*+.(,8+#25),+.%0..,0&4.((&%,$'): %8',0$52'),')50&0'$**$,(3)(,CGGG,0.%'3-..6,V')%80')2, 3*),($*-29,0.0'),0&+#.(.0)(,#2)42(2,CJ6,/,FG6H6, >2')0)5-3)%&0'$'%.,-.,31-.&0'$'%.,4.'%.'),3#$%%.-.++$, M8%%),U$'.+20)6,M8A581+2''2,3*),3+)$(,3#$%%.-)$(,-., 1$(0)*A0&((.(,*)'20'),#53-$0%)031%.)').,%8A(%$0)-A)%29, ++6,4.*3'&&(()%%$*)-.,U)**$,Y)(()*26, R.4.**.,$'))(%8)42%,')50&'03&*&(,3##)*..%,4.51.)')2(,!, /,K:4&3%).)'%.,*..-.(,3##)+2252(,!6,4&3'):,0&5'')*.)'))(6, R..-.(,3##)+2252(,#$5&'3#)(%3-$(,#22%%A%A)=$(,%$0): -2%,NF64&3')P,$)42%,$'))(%8($$%,4..(,)'%&)4.%,0.%'3+3': '.,3##)*.'5..%)(.,-.,3#$%%$*)4.%,.(%.+..(,#.*.&%%$)%., +&)**$,')50&'03&*&*.)')**$6,784$(%24)$(,3#)(%3-$(,#22%: %A%A)=$(,%$0)-2%,NH64&3')P,#&3*$'%..(,.&%%3)4.%,(&3: 5$+#).,')50&'03&*&*.)').,*.4.(,%.0.(.,$')+6,+.'0$$5.: &'%$(,-.,0.+#.&'%$(,%$0$+)'$''26, 7)50&'03&*&**.,-25-$'%$%%))(,=9*%1%/()*9%/()+'%9',,CF6, /,CK6B6,-.,FJ6CG6,/,F6CC69,-3**3)(,4.(1$++)**.9,')'.5&0')*: *.,-.,4.)00.#.,)'34.(1$++)**.,3*),+.1=3**)'&&',028=2, %&%&'%&+.''.,')50&'03&*&(,%3)+)(%..(,-.,-&%$**.,31-..: -)$(,0.(''.6, >"(//&%)$".,55()0,"+"$,51%&&",(21%))(,')50&'03&*&: *.)'%$(,3+).,$')%80')2,CB6!6,-.,E6CC6,6%4452*5.52",4)$%$%: %))(,!6,-.,H6CF6

6 !!"#$%&&'()*+(,-)./+ "#$%&&'()&*+,-)&%+.,&'(/$,0.,$(,$*.+.,&,,#(%-$1$$( 2,$$'%340%(5*36107(8-6-'(.++/++(*&$/+%(9:('+-*%#;( <$*.+,%$*&6%==*$'(4#/$%,&1#(*3610(6#*8-$%%&/&&(31)05 *$(4+->&'7(8#(6&(-,#//$,%+4#%(&*$/#$,$$'(%#)#6%+1$$'7( )*-8&.%&$6$'(8#(?&,%$4##/&$//&;(2,$$'%340%(6#*8-$%%&/&4#%( )#/8-'7(.&,.$100*$'(9:(-))$%+'%$#(4$$.-,,#7(8#(6&$,5 %0(1-'$//#(-'(+,&$%#()00/#8&8#(8#(&,$$'%31$,'+1&*-$5 %#;(<$*.+,%&.'$,%&'(%+'%$&'(/$,0.,$(6&(,##4#%(%#',,$5(8#( &,$$'%31$,%#$>-'%+'%&8#;(2,$$'%340%(5*3610(%&.$(4+-5 %$/#$,++>&,%#(*$$))+&'(!(1$'++%$'(3.,$%%0$,'+1&*-,%#( #$'#(.#6>&'(%+''$'(.-.-'#$,++.,$$'(#,%$;(2,$$'%340%( 80*8&,%$40%(/-.#.++,,#($%,&(-1#'(&,$%3.,&'(BC&$>0'( <%#D&B7(8-,,#('06%$$'('+-*%&'(-1#''0.=$'&'($/%#;( 01'%%&2&34(# E$*-/#$,%#(36%&$,%3=%0(%&6%$$'(13=,(-1#,,#(%$/#,,#( '06>3$,,0(&,$%3.,$,,0;(F$,)#/#'(<-%%$$,$(5%#)#6%+1#( 36>$,%3$(.#',#'%#',,$'(4$*-/#$,5,+-1#/#$,&.,$(,++*%#5 )#6%+1#.,$7("#',,$)$>-$.,$;(<-*$'(<$*.+.,&//#(1$/%&$( 9:::(4$*-/#$,%#(8#(,+-1#/#$,%#(/#,%#(8#('+-*%#(.#',#'5 %#',,$8##(,&+*#,$(4#*%#(4#,%&'(6&$//&(*00%0/=$%30(,$*.+,5 '06%$$'(13=,(I#%$'#'(,%#>$-'$'()00%#)#6%+1#,,#7( 5+-6+''&7/& <0*.0''$&1&'(6+4$)+$,%-'(+/.-$/1#/#4#//#('065 1$'++%$'(1$%%#$,%#(&,$%3,%0(-/$(4$$%&'0()0$40'0(4$$.-,5,#7(1##'#'%#$,%#()&*8#'%#$6$'7(36%&&',0(M:()0$40'0;( 2,$$'%38$'0(-/$4#%(,&.0(2,$$'%340%(5*3610'('+-*&%(&%%0( /##8#'(-))$100*0'(-))$/#$%#;(L+.$'(*3610(&,$$'%3$( -1#//#(.-.-'#$,++>&//##'(36>&'(4$$.-';(2,$%3.,$0(6#*5 8-$%%$4#%("3%%$(E&,#10.$7(L#1$//#(N$,,-(8#(2/$'#(C0.&/0; E+->&'(%0*.&$'(.-&%+,(-/$(80//&&'(H-+/+,6-O;( <++''$%%&/+%3=(#/-$%&%%$$'(8-(.&400//07(6#*8-$%+.,&%(.03''$,%3$40%(%03>&//0(%&6-//#(/-.#.++,,#;( -/$(A('03%=,%07(8-$,%#(3.,$(-/$(/$,0&,$%3,(.-4#'(.3,3''0'( 4+-.,$;( L+8#//#(5&,$%3.,&,,0(-/$(1+.#'#(9M(,$*.+,/#$,%#(S8-$,5 4#'#(%-$1$'+%(H--'#(L+..-/#;(W/$,%040%(.*$%$$.$%(8#( 3/&$,='(4#*#+.,&%%-1#'(.$$%-.,&'(,##'&&'(&,$%3.5,&'(-68#,$("#$'#(L-)*#;(F+4+,%+.,&'(-/$(,++''$%&//+%(,$*.+.,&'(-1#()+.+,++''$%%&/$8#(L$%%&(L/&1&%%$/0(8#( 1#,.&&*#+,,++''$%%&/+'(-/$(%&6'3%(H-''#(L$4$10.$;( X$+.,&%(8#()&*++.$%(,++''$%%&/$("$$'#(I33'0'&';( E#/-,++''$%%&/+,%#(4#,%#,$(2&*-(Y+4$'&'(8#(00'$%&.5 '$$.#,%#(F&..#(E&,#10.$;(Z#4#,%+,,++''$%%&/+'(%&.$( [,.#*$(Z=3%='&';(<$*.+,%&.'$'&'(%-%&+%+,(8#(*#.&'5 %#1$'&'(-/$4#%(H-+'$(L$4$10&'(.0,$#/##(8#(.#%,-1-%( %03%%$(%+-%%#8#(L#$,#("$&'4$&*$(36>&,,0(#,,$,%&'%%$(Y''#( Y/.$-1##'(.#',,#;(E#'6&1)#$'*$'.$(4#,%#,$(.#64$-,%#7( %+-%&133''$,%0(8#(1+$>&'(.03%0''='(#,$-$>&'(,+8+5 4#,%#(-''$,%+1$,&,%#(4#,%++4#'6&1)$(F$#(E0.&40'( 8-6>-//#;

7 !!"#$#%&"'()&#*(&+#,&() -,##%&.$#,#,&/ "#$$%&'()&*+,'-.)//)*0/$*&$/12#3#$&'4+ #$)*'.5),$*6$,41%.11&17*"#$&'4#$)* 8$,424#3%*2/40520/3//1*0/$*'/$*9::*45/;* F,3G31%*0#1#&0//1!"F1.53,33%*'/$05$#&0%*/1#4$1$#+ E11/1!"F1$G3&0$.$42%%1%*H:+(20&$#?2-/1&* I42%*&3-&11//1!"B3/1%*50-?0$#.1$%3%*40%J3,3%##$* F1.53,3+&1/0##1!"B2441$#($$440?3%*53,-35)$()*B3#42#&0,$//1!"820.$*I,33%1;*C3$44124#3%*51%33/$&$/1$#22#*60,$##1!"K431%*63,-35)$()%*3#$&'4#3&*!"F1.53,33%*B1252%E$%*42/&&22,$(1$42&&1?1*L1##3* "#40#3%*/)4#$)$#3&* %33//1!"6$,41%.11%*>2#$$44$05$#&0%*M1.3#*N0%G*O:*(20&&1* 40%#3,&&$*F1.53,3+&1/0##1!"63,-35)$()*81%G($4$%*&3-&11//1 01)2",#((*#%-%),#34+, 52678(%4-)9(#4+&&(:(),#34+, 80,$%*8$,42#*0%*0#1&0&32&&1?1%1*C1$42&&1(1*#$,42#* +-1%4433##17*D1%4433%*&1(0$&&33%1*0%*/$#)&)*#$,42#+ 1/1%*&'<//$#''&&)*51,1%&1.1//1*#$,42#0,E1%$#11&$0$G3%* 3G3//'&'4#$)*&0$.$1*#0(3/&1(1%*?1*#0#$11/$#3%*#$,424#3%* 1..1&&$/1$#&3%*&'<%1%&1?$%17*D1%4433##1*?),?3#&3&))%* #$,42#053&2#&1*3,$*520/$//1*820.31;*43-$&3&))%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$(1$42&2#&3%*&2&4$.$#33%*4)'&3&&)($)*.3%3&3/.$);*/$#)&))%*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*()/$#&)*(20+,052-3/21;*.''G))%*&'<-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*?1*?),?3#+ &3&))%*&'<#3.$%11,3?1;*?0$##1*&20&&3$#&3&11%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*'-G3##)*#$,42#&3%*?1*42%&$3%* 41%##1*#34)*&3-G))%*41%#1$%()/$#&)*'-&3$#&'<&)7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%43*0%*L15$%*3/$%43$%0+;*/$$43%+ %3+*?1*'.5),$#&<43#424#3%*0#$&&1$%*,1-0$&&1.1*"8P+ -1%437*>2$&1*,1-0$&&1?$1*0(1&*-1%4433##1*.241%1* L1#&3%*?1*%20,&3%*42/&&22,$43#42#*6$$*600;*A2/2%* F)-&$#$,42#*?1*>0%$&1$G3'-G$#&'#*6$#&37*C1$42&&1(1*#$,+ 42#*+-1%43*0%*?1&401*80#$11/$%3%*#$,42#*+-1%4433//3* R=::S+=:99T7*U'4'$%3%*-1%43*1/40$*97997=:99*?1*5))&&''* =V7=7=:9H7*D1%4433%*-1//$%%0$?1%1*&0$.$$*F1.53,33%* '/$05$#&0%*F2&4$(1%*&31&&3,$&'<%*43#42#7 D1%43*43-$&&))*?1*&3#&11*#$,424#3%*-'($%(0$%&$(1$42+ &2#&3%*&2&4$.$#33%*&1,($&&1(11*.3&0G$1;*?041*?))*-1%4+ 433%*5))&'&&')*#$,42#&3%*4)'&&<<%* &0$.$%%1%*(1$42&2#&3%*&0G3%&1.$#&1* (1,&3%7*C1$42&2#&3%*&0G3%&1.$%3%* &3433*&1$&33%*-'($%(0$%&$(1$42&24#3&* %)4'($4#$*?1*12&&11*0,E1%$#11&$0$&1* 51/(3/2$G3%*.''.$#3##)7*D1%43*&$$+ ($#&))*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*(20,0(1$+ 42&2#&1*51$%0&&1.1//1*42%&$3%*0#1/+ /$#&2.$#&1*.'<#*&0$.$%%1%*#$#)//<%* #22%%$&&3/22%7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%4433%*#0(3/&1+ (1##1*?1*#0#$11/$#3##1*#$,424#3##1*#$,+ 42#&1$G3&&1*4)'&3&))%*0#1//$#22G3%;* '-&3$#<//$#''G3%*?1*1,?3%*&0$.$%&0?3%* 3G$#&)?)%);*0#1%1*#0#$11/$+*?1*&3,(3+ 'G3%-20/&01*#34)*&'<-'($%(0$%%$%* &243.$#3##17*8$,42#*1%&11*&1$&33%+.20&0%1*3,$%0.1$#3&*3G3//'&'4#3&* #0#$11/$#33%*&'<-<%*#3%*.0%$520/$#22G3%*(204#$7*83* &1,?011*.1-G0//$#22G3&*0.$3%*,1?0?3%*'/$&&).$#33%*.0%3%/1$#3//1*&343.$#3//);*?0#&1*?041$%3%*(0$*/<'&))* 0.1%*(1-(22&3%#1*?1*/20(22&3%#17*WWW7(1$42&&1(1+ #$%&'#() B3())//)*80,$%*8$,424#3//1*&0$.$*9:X*/1#&1*?1*%20,&1* '-&33%#)*X*,'-.)##);*?0&41*40400%&2$(1&*41$44$11%* XX*43,&117*8'4#'//)*,'-.$)*0/$*9Y;*0#1//$#&2?$1*9OS*?1*#$,+ 42#51?0?1*'-&33%#)*9:!*43,&117*F'&&$*C3#1.)4$*&0$+.$*80,$%*8$,424#3//1*-1%4433%*5,0?34&$(1#&11(1%17* F1$%1*B05,1*0%*0-?12#,'-.)%*?)#3%7*Z-&3'#-3%4$/<%)* F1.53,33%*41252%E$/&1*0%*F1$G3411,3%*.2#30/3-&0,$* >1,$*M1/41%3%7* D1%4433%*&151-&2.$1*(20%%1*=:9=!"83.$%11,$*F2,2##1*9=7*[*9H7H*?1*9Y7H7=:9=* D'($%(0$%&$1*3G$#&)()%*#$,42#&0$.$%%1%*3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()*%20,&3%*&1$G3+*?1*&0$.$%&1&1/0* C$..1##1;*F2,2##1*!"83.$%11,$*A2/2##1*=:7+==7S*?1*8$,424#3#&1*(0$.11* 402/2$-$%*?1*53,-3$#$$%*[3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()* =:7S7=:9=*4/0*V7Y:*+*9!*A2/2%*F)-&$#$,42#*!"80,$%*8$,424#3%*C1$42&&1(1*#$,42#*+,'-.$3%*/ G3%*5))&<#3#$&'4#3&*80,$%*8$,424#3//1*=97O7*?1*9979=7* A"3$(&#"%> \$,]2#*F,1%#*^0,.1&$0%*5,0?34&$*&0$.$$*"2,0051%* 3/$%$4)$#3%*055$.$#3%*0-?3/.1%*R"2,0531%*L$J3/0%E* L31,%$%E*6,0E,1..3T*43-'4#3##);*?0##1*#$&)*&0&32&&1+ (1&*V*32,00551/1$#3%*\1,1(1%+#$,42#402/2(3,40#&0%*?)#3%&)*'-&3$#&'<##)*N,'##3/$%*'/$05$#&0%*RQ%$(3,#$&_* ]1&-0/$`23*G3*L02(1$%T*41%##17*6,0?34&$*0%*414#$(20+ \1,1(1%*0%*41%#1$%()/$%3%*?),?3#&<;*?041*404011* '-&33%*9=*%20,$#0+*?1*#0#$11/$#&1*#$,42#&17*B1-G34#1%* G3*\$,`23*G3*N,2a3//3#*RN3/E$1T;*L3*6/2#*63&$&*\$,`23* G2*>0%G3*RP1%#41T;*\$,]2#*"//3b00E*RI/1%40.11&T;*

8 ! "#$%&'()*+,,-./(0)*/12-')324++$)56'+7"1/(&../&8)3+1/.) '#9E)F$/+?/'(+)G./H#1'/(I)2&(4+$/J-#)C#)K+-H&/.) 5"#$L/&:M 3+'/&&$/.#.)3/19-')+.)/..+H&(//H/.#.)HE$/.#)4#/9+,7,&''&)&'#,&''&)+$#H/#.)$&'(#.8).-+1(#.)B&)&/9-/'(#.) 9&.''&)(#4(EHEE.)9+-$-(-9'##.)B&)'+'/&&$/'#.)+'&$7 $/'--C#.)9#4/((E,/'##.M)3+'/&&$/.#.)'/19-')+.),0;') 9-$((--1/#.)HE$/'#.)(0;.)HE$/.#8)B+9&)9+4C#.(--)(/#((0/7 4/.)4#/9+,,&''&)&'#,&''&)+$#H//.)9+4C#104,//.)9+-7 $-/''&8).&&?-1-'(+/''&)B&)04(#/';/''E8)#1/(0/'#'(/)9&-7?-.9/&$-#/$$&M)3+'/&&$/.#.)'/19-')$-+)$/.99#BE)04(#/';B#.) B&)+'&$$/'(-H&.)104,E.)HE$/$$#8)?&1&.(&&)/('#(-.(+&)B&) /('#$-+((&,-'(&8)'#9E)9#4/((EE)%00'/'(E)9-.(+&)B&)+$#7,-'(&8)'#9E)#$E,E.(&/(+B&M)NE,E)9&/99/)+.)B+4(&.-() --C#.)&,,&(/.)9#4/((0,/'##.O)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.) +4B&&B&M N&H+/((##.&)+.)9#4/((EE)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.)+4B&&B/$7 $#)'+H#$(-H&()(&/C+()B&)&.(&&)HE$/.#/(E)(0;4;.M)>1+B#9(/) (0;'(EE)+?/.(+'--../(#$,&&)B&)+?#((&B&.+?&'(&8) B+(9&)(+/,/H&()?+4B&.&)!"#$%%&$#!"'!()**++,-,$. #!"'#*#$,,-$#!"'#$)/(/#!"'*01,,1,/*(-(2(/#!"'$-+7,/'#$$#M)NE,E)(-$##)H&/9-((&,&&.).//.)9&.'&$$/'//.8) 9-/.)A-1++?&.)&,,&(/$$/'(#.)+?/.(+B#.)5A-1+?#&.) P+2&(/+.&$)AC-2&(/+.)&.C)N1&/./.L)PAN:)BE1B#'(#$,//.) &$&$$&&.8)'#9E)(-9##)'+'/&&$/'(#.)'/19-'(#.)9#4/(0'(E)B&) (&$+-C#$$/'(#.)1#'-1''/#.)9&'H-&)A-1++?&.)$&&B-/'#'(/M >1+B#9(/)$E4(##)&$4&&$(&)0$;'?E/.)'--.(&-(-H&'(&),#(+C+$+L/&'(&8)?019/#.)+((&,&&.)&/.&)4-+,/++.) 9-,??&./#.)?&/9&$$/'#.)(/$&.(##.M)3+H#$(-H/#.)(&/(+7 B#.),EE1/(#$,E()?+4B&-(-H&()9&9'/H-+(/'##.)9#.((E7 (-(9/,-9'##.8)B+.9&)*&1&H&.)(+(#-((/)H-+'/.&)QRRS7 QRTTM)U&.'&$$/'(&)B&)#-1++??&$&/'(&)&.&$0'+/.(/&8)9#4/7 (0'(E8)(#'(&-'(&)B&)(+/,##.?&.+&)H&1(#.)*/12-')N1&.') D+1,&(/+.)?1+B#9(/)'#-1&&)'#-1&&H&.$&/'(&)&/9&(&-$-&O!"=$+/(-'(&?&&,/.#.8)"-9&1#'(8)QVM7QWMSMQRTQO) >1+B#9(/.)(&H+/((#/C#.)#'/((#$0)B&)+?/.(+(&?&&,/.#.!">EE+4B&&B/#.)(&?&&,/'#(8)T!M7TSMTQMQRTQ)B&)Q!M7 QSMXMQRTYO)N&?&&,/'#()+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.) B&)9-,??&.#/C#.)HE$/$$E)N&,?#1##$$&)B&)N-94+$,&''&M!"U&.'&/.HE$/'#(),#(+C+$+L/'#()4&1B+/(-'B&9'+(=,'7 (#1C&,/''&)YM7TYMQMQRTZ)B&)"#$%&'(/''&)QXM7QSMZMQRTZM) U+9#/$-7)B&)+?#(-'B&9'+)+?#(-''--../(#$,&'(&)9-,?7?&.#/$$#M!"U&.'&$$/'#()4&1B+/(-'B&9'+(8)9#'E9--)QRTZ)7)4-4(/9--) QRTYO)U&.'&$$/.#.)QR)?E/HE.)4&1B+/(-'B&9'+.)(+/,##.7?&.+)B+9&/'#''&)9-,??&./+1L&./'&&(/+''&M!">EE(;'(&?&&,/.#.8)"10''#$8)TM7ZM!MQRTYO)N-$+'(#.) B-$9&/'-)B&)#'/((#$0),#C/&$$#8)(E19#/$$#)9-,??&.#/$$#)B&) 0$#/';$$#M!"[?#(-''--../(#$,&.)?#C&L+L/.#.)9#4/((E,/.#.) $E?/)?1+B#9(/.O)+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.)&'/&.7 (-.(/B&()>1+%#''+1/)>&J-&0.)B+4C+$$&)9/1B+/((&H&()B&) 9#4/((EHE()+?#(-''--../(#$,&.)B&)+?#((&B&.+??&&.M 34'5(('*+!2(#'1,'*01,(#2*$%$"2, 6!#&-!$)$2 U#'E$#/1/()9#1E'/HE()BE$$##.)'&.9+/.)B+-9+/.)'/19-97 '#'(&)9//..+'(-.#/(&)$&?'/&)B&).-+1/&M)K#/1#BE)BE1B#'7 (#((//.)04(##.'E)TS8)$#/1/$E/'/E)+$/)04(##.'E).+/.)ZVRM) >E/HE$#/1#BE)BE1B#'(#(EE.)/9E104,/((E/.O)9+$,/?E/HE/'#(8)?-+$#.(+/'(&)(-../.)'/19-'$#/1/()Y)\)V7H-+(/&/$$#)+$/H&() '-?#1'-+'/((-B&M)]0;')!)\)TR7H-+(/&/C#.)?-+$/?E/HE) B&)9+9+?E/HE$#/1/()B&)0$/)TR7H-+(/&/C#.)$&B/$#/1/()+$/H&(),#.#'(0'M)U#'E$$E)BE1B#'(#((//.)$#/1#BE),0;')$&&B&.) +??/,EE1E.)+??/$&/$$#M 7,$8!/,,)$ N&/C#9&&1/)+.)N&,?#1##.)9&-?-.L/.)+,&?#1E/.#.)B&) --C#.$&/.#.)9-$((--1/9&'H&(-'+4B#$,&8)B+''&)$&?'#()B&).-+1#()(-(-'(-H&()#1/)(&/(##.$&B#/4/.M)N+/,/.(&&)+1L&7./'+/)N&,?#1##.)9&-?-.L/.),-'#+?&$H#$-B#.)9-$((--7 1/9&'H&(-'09'/99;)N=6NA)04C#''E)9-$((--1/?&$H#$-B#.) B&)?#1-'+?#(-9'#.)9&.''&M)N&/C#9&&1#.)9&-((&)9-9/.) $-+99&7&'(#)(-(-'(--)04(##.)(&/(##.$&B//.)'#9E)#$E,097 '#$$/'#.)(0;?&B&.)#((E)#'/(09'#.)(&/)(&/(#$/B&H/#1&/$-.) 9&-((&M)K/'E9'/)+?#((&B&)'&&)+4#/',&(#1/&&$/.)+?#(-97 '#.'&)(-#9'/M)3+1/.)3/19-')(-+((&&)N&/C#9&&1#$$#)9+9+).#$BE'$-+99&$&/'(#.)/9E$-+9&$$#)(-../.),/((&/'#.)'/19-'7?&B&.)'#9E)'/19-'#'/(09'#.M)A1/(0/'+?#(-9'#.)$-+9/$$#)?-+$#.(+/'(&)(-../.)?&B+B&)(&1B+(&&.)H-+C#.)&/9&.&) 9&9'/M N&/C#9&&1/)?&B+B&).#$BE'$-+99&$&/'/$$#)?/C#((//.)H-+7 C#.)&/9&.&)VX)9?$M)U-''&9/.)(-../.)?&B&''&)'/19-'(#$/) QR)\)QY)$&'(&8)04(##.'E)TXYR)9+-$-$&/'(&M)N&/C#9&&1#.) #1/(0/'+?#(-9'#.)(0;?&B+B&)+$/)H-+C#.)&/9&.&)QVM)) U#HEE$$E)B&)'09'0$$E)T8X)(-../.)?&B+/''&)9#11&$$&&.)'/17 9-'(#$/)X)7)TX)$&'(&8)04(##.'E)0$/)XRR)+??/$&'(&M

9 !!"#$%&$%#&&'()*()*+,$,-./"0"1.)) "#$%&'"%$()*'+,$-#*%'./0/+()$**1-,'*1(2'.,3*%..1'1++2',%()%*%..14'5*1%&'6'7'8'+)&+%,'(1*+29%**2'3,-#%**,'322: *11'(#(1%.1;,,&'$,-#-,,&'-,'.#%*+,;,,&'*%$()*+20+1&24' <,-#-,'-2$-1*+1++%%&'*1(2'*%$()(*1..,'1++2';,0=#..%*))(: *%1&';)(,,&';)%**,'+%.#%**,4'>/0/1;3%2'*%$()*()$**1-,' B4'"%$()*()$**%+'+,9#%++%9,+'9)#=1&',%(,&,'$1%.)&'6CCC' +10+,%=1&'31$0132%9%1&'/0+1/+11&'*%$()*+/A3,-#-,'-,' 1*%+/(*%24'!""%$()*(#).)-,'3%=1++%%&';;4'I..1$J%,:'-,',*+;,.%%+#&' +,3,0+);,**,'K,$,.,**,?'"20./:'-,'-,.(,3,..#-#)(()1%.:.1?'-,'(#).).)#(%..1'.)#((,$1+(%:'-,'9%$(%*+/*+#%;%&+,&,'!""%$()**/&++2$1%+2?':3#.++,$1%+,'-,'9,)9,*%$()(*%,'-2$: -1*+1++%%&')*1%+,4'!"I%()%*+1&:'()$**%+L'( 'M6'-,'*/(*/..2'MC'(1$+,,' M?N0 23*4)1&)"1567"&,,&* 8)#)5)1*9*:%#/;')1*,/%.<*="#=%&*)1>* '>%=)."/1)7*1'.?/#$ O,$,9,&'#&'1)$##33,.,%*1&'&)#$%*#*%$()(*1&'91$: (#*+#?'-#&(,'())=1*'+#%;%&+,9)#*%'6CM6'#.%4'P)(,&,' #.19,+';,,+'#.%9,+F'Q1.J%,?'R*3,&-,?'S#..,&+%?'T$.,&+%?' >)U1;V)$J?'<#0-#%*:T$.,&+%?'W,&*(,?'W#;,&%,?'W)#+*%' -,'")#;%?'91$(#*+#'.,,-1&11'-,+()9,*+%4'K1$(#*+#&'+10: +292'#&'+10=2'+%%9%*+2'/0+1%*+/A+2'-2$-1*+2;2..2'()$**1: -,'*1(2'#31++,-%..1'1++2'#33%.,%..1'-,'9,%0+,,'+%1+#:+,%+#,' 1*%;4'*%$()*(#).)&'#$J,&%*,,+%#+,'-,'+,.#)++,'(#*(1: 9%**,',*%#%**,4'K1$(#*+#&'(#+%*%9)+'#9,+'XXX4Y,$,9,&: Y%$Y)*&1+X#$(41)?'-#*+,'.A/+//'+%1+#-,'91$(#*+#*+,'-,' *1&'-2*1&*%$()(*%*+,4'K1$(#*+#..,'#&'/(*%'+/A&+1(%-2?' -#(,'3,.(,++%%&'R)$#31,&'IY+%91'V#=/':0,&(1$,0,..,4' K)#=1&'6CM6';))+'0,&((11+'9#%+%%&'+#+1)++,,';;4' E#)+0'%&'IY+%#&'-,'Z$)&=9%('7'R5F&'$,0#%+)*#0-1.;%1&' +)$9%&4' K)#=1&'6CM6',%(,&,'O,$,9,&'91$(#*+#&'+#%;%&+,,F'!"664'7'6B4';,,.%*())+,'"1;%&,,$%F'O%$Y)*',&='S%3:0#3' [#$'%&Y.)*%#&'\Q,J&1)U]<,$%%*%?'W,&*(,^!"S1%&2())'\Q,J&1)U]<,$%%*%^'7'_).++))$%'#0-1.;,F' @";*8"#A*:%#/;B S%3'O%$a'R)$#3i'#&'R5F&'_).++))$%:#0-1.;,&'0,&(1?'-#*: ))*%,'(,+)().++))$%&';)#+#-,'\0%3'0#3?'3,$(#)$?'[$11' $)&&%&J^4'S%3'O%$a'R)$#3i'1*%++1.11'))*%,?'&#)*19%,' +,%+1%.%-#%+,'-,',9,,'1$%'.20+A(#0=%*+,'+).19%..1'&)#$%..1' #9%,'().++))$%&';,,%.;,,&4'"#$%&'"%$()(*1&'1=)*+,-,+' #9,+'"11.,'j,&9%('-,'<1++1$%'",9%(#$3%4' "%$()(*1&'-,'(,+)().++))$%&'*/&&/++2;%1&'+,%+11&:.,-%1&'(,)++,'0,&(1'+)+(%%'+,%+11&?'.%%((11&'-,'/0+1%*: ()&&,..%*1&';))+#(*1&'92.%*+2'*)0=1++,4'S,&((11&' +,$(#%+)(*1&,'#&'1=%*+22')$V,,&%1&'+,%+1%=1&'+)&: &1++))++,'-,',$9#*+)*+,?'&)#$+1&'+,%+1%.%-#%=1&'+,.#):

10 ! "#$%&"'(%&)*#+*,-%%&"."/001/"-0&"/2(3"-0&"*2$%*-*4/"',& ')(%/"'4/"',&('/,.,05&60/-'/1/$0-&."011/"-370-&4*#"& (3,(/,&."011/"-3$0"/2(3("',&"."/001/"',&"/2(3("',&.8'9-3("'',5&:0,('&4','"-*/&)0(3(/'22.("'110&1./"-070"-/& ;&"'&"/$./--3/&',"/44%/"'("/&<0,"(0""0&$0&,'1$%,,'("/& =32..80""05& +'""0&'2/&400""0&*48%2/&= &(0)+',&7//(.,& 4/--0/"/""0&2'"/+',""'/""%K&$./"-0&$.(0/,',&8%%--**& 80/(011/"/110&H'"-/7001'/110&-0/&( /-080)-340""0&.1'700,&'"/-*("'',&;&6048'2''110&-044/(33""0&LM?N& '"/-*"&.,&."0&F/2G3"&<3"(0&O'"-/701/05 '"/-*("//,&.4/""0&40/""00,&$0&"0070-&(.('43"-0&(0,9 "0/,7%1/"'"-%&*)-'/"-*#"-%5&P3""0(/,&'"/-*("'""%&.,& (0)+',-./"-0&"/2(3"9&$0&-0,""/-0/-'/1/$0,&1/"%("/&?M9?L&80/9 (011/"/"-0&,3.2/"-0&-0/-'/1/$./"-0&(.."-370&2*)4%5&Q.2/,& Q/2(3("'110&107011'&,.3"''&*("/-./"-0&'"//,-*7%-92*)4%9 1%/"-%5 "0/,7%1/"-%&/1408//2/%K&"' ,&'"/-*"-',&)02$./-3(9 "/0&$0&'"/-*"-%&"'(%& /(3-3("'',&-0/-'/1/$./+',& (0,""0&.)$00$07/'20/13$',&(03--05&="/-*"-%&.,&)/.--3&$.& (0)+'""0&2'"/+',""/""%&S0T,'3UV""0&$0&S2*""'1/""%&$0& "'&43.((03-33&$.(0/"'""0&'"//,-*4/"'',&8%%--*7%""%& 2'"/+',""/""%&80/(011/"-',&,3.2-',&-0/-'/1/$./+',&(0,""0& 0/,0&33+'("/&(.(.,0/"33+'("/5&6048'2'&$0&Q.2/,&Q/2(3"& "0/70-&(3,,/0,&-3.+0&',"/44%/"',%&4.,/-0/-''11/"',& '"/-*("',&(.(.,0/"33-',0&',"/9/1-00,5&P0("/&'"/-*"-%& LW5&X0&LY5?5LM?N&.70-&."0&-048'2'10/"-0&,*(*"/2(3"H'"9 -/701/0K&F/2G3"&<3"(0&O'"-/7015 :0,(('',&)011/,,./$0&.,&20,"(010/,',&"/2(3"(.39 Z33-&)0,((''"'',&."011/"-370-&"/2(3("'-&.70-&=G.1'& &5"61$%1+&'(&7#+"819/ :'/,%(33""0&Q.2/,& Q/2(3("'11'&"0083/&,'1$%&,3.29-0&"/2(3"10/"-0&$0&*("/&-0/&(0("/&.)$00$00&(33+'"-0&F02070,9 7'2(."-.,&"/2(3("'"-05& A3.2/".70/)+.,&-''40,0&.1/&',,0((.1331.$',&8./"9-04/,',&"/2(3("',&('/,./,K&.-"/((.&.1/&bQ)02'K&F02'K& c02'&6.t'-)'2&/,&=32.8'db& 607./--'',0&.1/&-3-3"-30&-./9 "//,&' /"//,&,3.2//,& $0&)'/+%,&( //,"0K&8329 (00&',,0((.1331.$0&)334.2/,&$0&*)-'/"',&-'('4/"',& (03--05&A3.2'-&.1/70-&$.&)0,(('',&"33,,/--'1370/)''"9 "0&.11''-&43(0,0&0(-//7/"'"-/&20(',-040""0&7//(.,&.)$'14005&A3.2'-&$0&)'/+%,&4/'1/8/-'',"%K&-./7'',"0K& '',"0&$0& /--'/,',&-'('4/"',"%&.70-& )0,((''""0&('"('/"/%&0"/./-05& <3.-"/"-0K&:.110,,/"-0K&R.)$./"9]210,,/"-0K&<0,"(0"-0K& ="80,$0"-0K&S'1T/0"-0&$0&-/'-*"-/&Q3.4'"-0&(.-./"/,&.1'70-&,3.2'-&-3-3"-370-&"3.4010/"'',&13.,-..,K&" /"//,&13.,-.027./)/,K&(/'22%-*("'',&$0&31(./133,& e1#$%27'11%&i,-07'2(0,&1'/2/('"(3("'""05&b/"%("/&7//(.,& 0/(0,0&)'&)02$./--'1'70-&"/2(3("'110&*)-'/"/%&'"/-*(9 "/%5&A%4%&'"/-*("'-& /70-&,3.2-',&'-3(%-'',& -'('4/',&)34.2/"-/"-',K&'2/&40/-0&(."('7/',&',,0(9 (.1331./"-0&('2-.7/',&)02$./-'14/',&8.)$01-05&="/-*("'-&,%)-//,&Q%2(%,,/'4',&)37/83/"-.""0&8'2$0,-0/,0&Lf5f5& A3.2'-&.1/70-&70/)+."-0&/,,./""00,&$0&0,-./70-&-.+'110& 8."/-//7/"-0&80103-'--05&:0,(('',&70"-33.8'--0$0,0&$0& ".2/10/"-',&2*)4%,&.)$00$0,0&-./4/&6*--/&g'"04%(/5 =^>,&,3.2/".-./4/,-0.)$'140&e.3-)&/,&IG-/.,&.,& =32..80,&3,/.,/,&-./4/,-0.)$'140&,3.2/11'5&Q',& -07./--'',0&.,&'+/"-%%&0(-//7/"-0&' /"-0&(0,9 "010/"33--0K&*)-'/"70"-3311/"33--0&$0&"370/-"'70/"33--0& =32..80,&,3.2-',&('"(33+'""0&$0&"00+0&)'/+%-&."019 1/"-3400,&3,/.,/,&-31'70/"33+',& /"'',5& 7,''($:-;$<+:%=;(&=.$>.&5.+$$""( Z*#"&Q3.4',&20$.$',&31(.83.1'11'&3"( //,K& '"//,-*4/"40-(0&"33,-03-3/& ,&-.3(.9('"%(33,& 70/)-''""05&Z3(0,0&40-(019 10&.1/&??&="//,-*7%-&92*)4%9 1%/"-%5&A%*-#("/%&.1/&(0("/& B0"-',"3.$'13,&8%/7%,& ,0&N?5W5&$0&702"/,0/"',0& -080)-3408%/7%,%&?5Y5&*("/5& Q.2/10/"'-&070"/70-&7/2011/"'"-/& -080)-340,&*)+'""%&8.29 4'"-02/,&(0,""05&="/-*("'-& "0/70-&8."/-//7/"',&70"-00,9.-.,5

11 !"!"#$%&'()*+,-%.)/'-0,(1%2+(345+ #$%&'&()**+,-.$/$,/01(,-.$()2,3.'-4,$2,56-$.2,7.48)*7 &)(C&''2,*.;;''2,=+;++)4-.$()2+,($%&'(.;)--+8+7!"#$%&'("!)!$*+,'&&+-+$./0"!)1""&).$.*)$2/'!&345*&5/#$ D+2(&+*+$2)2,2'.%+**+-+2(($8+,E+%.*$2),F+((.-, -'*$,='.?)2,/$--+$()**),:<#78+&(.**),)*.&''2,+*'(7 (+>,E+%.*$2)2,*C4)--C=C,.%G+2$(++-$.,.2,F+$(.2,?), *H:'%.;)> 6,43+78 I'.--+8+,J+$(+,I$)2=$)%$,.(+**$(-'$,($%&'(9,-+2(($7,8+,-)+-7 -)%$-'.--+8$)2,&+2(+$2=C*$(-0/$()2,&)4$--C/$())2,-C47 -CC=C2,:#D74+2&&))())2,I+/;)%))2,&+';'2G$2,)?'(7 -+8+>,K+2&&))())2,&''*'',&.'*'-'(-+;++/$(-)2,*$(C&($, -01=+$4-.>, 9,-:,4-3;/4:+0%:4(<':=+:043,,/40 8+,#+/$,DC$&&C,=+*$--$$2,)($$2-0/CC2,#=)$-($2, B+()*$((+,;$)--C=$$2,3.'2G,#-+G)7,($%&'(A)(-$=++*)$*7 *)>,F+%%+(&''((+,8.2G*11%$-,F)%%$,K)$&&$*C9,M++&&., #$%+$2)2,8+,N22$,I.$=.2)2,)?'(-$=+-,#.%$2,#$%&'(-+, :'%.;)+2,3.'-4,E$%6'(7,A)(-$=++*)$**+,#+&(+2, J$$2-)$(-1,=++-$$,8+-&'=++,&'22.(-'(-+,8+,''?)*7 *))2,%+&)2-+/$(-+,2$$2,($(C7,&'$2,'*&.-$*.$((+>, #$%&'(&)(&'(-+,&C0--CC,(''%$,/CC%C,($%&'&()2,./$+,8+, =$)%+$*)=$+,-.$/$8.$-+,.;)-'(7,8+,)($-0(-.$/$2-++2>,M.--+, -$*+((+,=.$?++2,-.-)'--++,*++?'&&+$-+,)($-0&($C,8+-&.(7 (+&$29,=+24)2-'2'--+,CC2$7,8+,=+*.&+*'(-.+,''($--$$2, ()&C,4+2&$--$$2,(+='&.2)>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'7 &$-,.*$=+-,)2($//C$(-C,&)%-++,&C0-1((C,J)=C-($%&'(7 )($-0&($((C>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'&$-,(''22$--)*$, 8+,%+&)2($,=$%.*+$2)2,I:F:JN>,#+*)8+,=+%-)2,4+2&$--$$2, ''($+,($%&'(=C*$2)$-C>,P*.(,%+&)22)--$$2,''($,8C-)&+-.(, 8+,*$(C--$$2,;+%&&$;+$&+2,-'%=+**$(''--+,*$(C=+*+$(-'&()*7 *+>,, A+:4B+-::434+(,4/'C,%C,%3')<(,/,4:4,% #+*$)2,;C$=C&C0--1,.*$,=$*&+(-+,='.?)2,Q"!Q,+$&+2+>, #'./)2,I)+--)%$.;$(-.9,I+$?)&++%)2,-01;+8+-,8+,:#DR <+$&'--+=+2,($%&'&()2,;+8+-,.*$=+-,(CC221**$(-C,;C$7 =C-.$/$2-++>,F01(,0&($--C$()-,+%-$(-$-,)--C,($%&'(%047 /C-,&C0--$=C-,(+*)8+,()&C,;C$=$($29,)--C,=$$&.2*.;;'$7 ($2>,SC2($7#'./)2,+*')-+2(($2,&)(&'(,8+-&.$,-.$/$(7 -.2(+,='.&%+(.;$/'(-+,($%&'(&)(&'&()2,-$*.$((+>, 5*')&)(&'&()2,&+'--+,/01(,-+2(($%04/C-,8+,+//+--$7 -+2(($8+-,4+%8.$--)*$=+-,-$*.$((+//)>,I$*+((+,.2,-)420-, &'=+'&($+,I+/;)%))2,+//+--$&.%&)+&.'*'2,)*.&'=+7, 8+,I<7*$28+>,#$%&'(&.'*'2,+$&+2+,&+$&&$,&''($,(+*$+,.=+-, $*-+$($2,.**))-,!""7;%.()2--$()((+,&C0-1((C>,

12 !!!"#$%&'()*'+&,-.)%(/,0 "#$%&'()!('$*&'+,,%-..**&/./'+./0&*1%-12,&+3$%-./' 2#$%&4'5,,6,/'$77&899:9/'2,%-##$7.--,6,';,//,' <$&%,*,'*9+-&'0$+-&'##%&,'+,,%-.&-,4'=$//,'>&2&890&' *9+-&'$7&/-$2,7,,**.4''?*$0##/',*#%-,'%&:0#%0$#*#**.' 8,::,%0##**.',%-&'A:,'"&+:.9*.+-$4'BC1C+-.&%1/',:2$%D %CC%0##%%,4'59+.%'7#$*&2#$-&%./'%,&:,%*$8,/',&0,/,' -,*$#%799**&01/'-.+-92&9'+$&3.--&&/'.:&-C&%69:6.%-.*C&/4' B,*$#%799**&010%&'7,*0,--&&/'%CC0##%%,';,//#'F.*-$*,4' G.09'$7.--,6&**,'.--9'-$&8&%-$+./0&*1%-1**9'$*&'7&-0&9' +./0&*1%-1*-94 H7.-#%+./0&*10#/-,I'"#$3./'()!(',&0,/,'%&:0#%-&D :.+-11:&/9'-$&8&'B,&/,'>$7:,4'G$:&/'G&:0#%'-C1**&%D BC--&'".%,890&'-$&8&'0##0,#%&7,*00,&%./,'$7.--,6,D /,'2,%-##,*#../,,/'%$%&,,*&/./'%&:0#%4'5#0#0,#%&./',&0,/,'-C1%0./-.*&29-'-#/-&7,*00,&%&/,'%&:0#%$+6,,6&D =,/&'G#&+0$/./'6,';.*&'G-./'%.09'-,/%%&/$7.--,6,/,' <,&6,';$&%0$4'G&:0#%0$#*#/'$7.-#0%./'*&%90%&'$7.--,D 6,-'2&.:,&*&2,-'C0%&--9&%&**9'$+6,,6,2&.:,&*#&**,'6,'*.&:.&**9' -#%'6,'+#$*-$'-C1**&%-&29-'7#2#%-,6,'>&--.'>*.8.--&*9/' 0$0$'2#$3.0%&4'<,/..%&8.%-,:&'=$#/&'>&2&890&'$/' 2,%-,//#-'%&:0#%0.%0#0%../'*&&--C2&./':,0.//#%-1&D 3./'-.0.8&%.%-9'6,'2,*2$//,%-,'6,'-&*,/'+#$*-$-1&%-94' ;9/./'2,%-##**,,/'$/'8C1%'%&:0#%0$#*#/'6,'.%&-C%-./' %&:0#%29*&/.&%-1/':,0.//#%'6,'+#$*-$'%.09'-#:2,**&D %&8CC/-&'%.09'-&*,2#$0:,#%'-C1**&%-&29-'-#$--,6,'>,&%,' B&./2&.:./4'B,*$#%799**&001';,//#'F.*-$*,/'-.+-9D 0.:,+$&-#0%.-'6,'+./0&*1%-1+,**&/-$4'>&:6,/7&3$%-,' 6,'7,*0,/*,%0.//,%-,'+#$*.+-&'-&*&-$&8&%-$'B,*./$8' HC4'G&&%-&69/9'6,'0,+2&$/7&-969/9'6,-0$&'F&:6$'?:2,%-4' G&:0#0%.**,'-C1%0./-.*&'$87.*&6,'G#2&DB##*&,'5.7$*,' *$0,0##*-,',*0,./4''<.::&';.&00&*9'%#$:&--&'%&2&&*&7,*2.D *#%-,,/'%&:0#0%.**,'Q4R4',*0,./4?%&-C0%&&/'7,*0,--&&/'7:$6.0-&0$+-,&%.%-&'8##%&0D -#$--,6,/',%%&%-./--&/,4'"#$3./',&0,/,'G$:&/'G&:0#%' 8,0%$&'.:&7&-#&%&%-,'-C1%#+-.&%-,'7,*00,,'C+-../%9'ST' 0#%$+6,,6,,'7#$*.0%&'2#$3.0%&'6,'%,0%,*,&/./'G-.P,/' V,#.:'-$&8&'2,7,,.+-$&%./,'$7.--,6,/,'%&:0#0%.**,' Q4!4'W'R)4X4'E,/%0,*,&/./'O,:$*&/.'<,%%$-',*$&--&'/$&/' 2#$3./'8&--,&%./'2,7,,.+-$&%6,0%$/%,'T4T4()!(4'' 29*&%-./'+,/00.&3./'0,#--,'6,'.*$0##%%,'%&:0#0%./' -&&/'0,/$$--&:.-0.**9'6,'8.-%9%%9'29:&0##*,D%$3,%%,4' BC1+C2&/2$&/-&,'7,:,//.--&&/'-C1/$+6,,6,D-$&8&/D /,/'09C//&%-98&%.**9'8,::,%0##%-,',*0,./4'G$:&/' G&:0#0%./'-C1-.:2.C%'$*&'B#**&/0#*8,/'-C1-.:2.C3./' 7&&:&%%9'R!4!(4()!('%,,00,4';./0&*1%-1/'2,0##-#0%.-' $2,-'F$+6$*,%%,4 1-&2%34-(&5(&'( G$:&/'G&:0#0%./'-$&8&//,/'-#0&6,*0,'$/'$**#-'%##:&'-,*D 0$$-C1/'899:94'",/+.87,&/:&/0&'$/'2,/+.87&./' 2,/+.88,-'$%,**&%-#&2,-'>.29-%&:0#0%./'0,+2&$/' 7C1:&--98&%../'6,'0.%9/' %&'B.,--.:&0.%9/' -,*0$&%&&/4'",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'$%,**&%-#&2,-'*,2,%D -.&3./'2,*8&%-#%-,*0$&%&&/'6,'+$&-&2,-'=$#*#%+$Y' ",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'0.:9%&29-'69**../'0&&-$%-,'&*$&%.%D -,'6,',#--,2,&%.%-,',%./-..%-,'6,'%#6#2,%-,'-$&8&//,%D -,4'F.*09%-99/'=$#*#%+$Y/',&0,/,'2,/+.87,&/:&/0&*9&D %.-'-.0&29-'C*&'-#+,-'-,*0$$-#/-&,4'"#$3./'()!(',&0,/,' -#/-.6,'0.:-C&'C+-../%9'C*&'!())4'",/+.87&./'-.0.89' 2,7,,.+-$&%-C1'$/'.3.**../'0$:2,,8,--$8,/',:2$0,%',7#'%&:0#0%.**.4'E&/0&'0$0$$/-#&'7.:&/-.&%.%-&'+.*8&D 0##/',*#%%,'6#+*&%-,8,,/'+C2&/'%#6#/#--,'-,*0$$2#$-D -,'()!(4

13 !"!"#$%&'()# # *&+,,%-)+.#.%/%0.(1%.#.-&-2%(3+&&%#4%#)+,# / )+,#45&2++,# #$%&'(&)&**+(,&'-.*/0%/10$$)&002(-&331%%..'4(5$10.( "6!"(1*.(,75.'(81.--&$-0&**.'&'(913.'(0.3-$-0&'(102*: %2;(<2*1$)&'(1,=2$-0&&'(1*.(8++%&%%7(%&,)+(1*&''2.: -$'(0&-+(%.*.%1.>.0%1'(&%%+(0.3-$-0&'(%2*1$0,2**.''10%2( 520%2252%(,&'-.*/%(52.,%$.52%(5$1)&'(2.-2'2;(<+>+'( =1,)10%2(%2*1$0*$-$=&'(022%%2>.'&'(%+70.'(5&3%2.*$-&*: (&)&**.0&'(5$1)&'(*$-$=&'(-2'002(1*.0.(522%.'$%( 3$'0220%.(&'&>>+'(,&'-.*/0%/:(=2(%2*1$)&**.0.2(3&0$30: 0&=2(-$.'(1*.(%23-1.%$-0&'>$-2.0%2(7,).0%7-0&'(%2*1$: )&'(-2''2*%2; A$1)&**&("6!"(1'(0..0(%&,%7(>$$%1-0.2(%1.>.''2'2*1=&'( 102*%2;($'-1-,,%,%&%#7(0.0+*%++(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'($*-18$1*.0&'(%1.>.''2'4(-$%&'(&0.>;(B0..'%75+%: 37,>+'4(*7,7%-$300.%(=2(>$$'('$13.01%1.>.''2';( $'-1-,,%,%&%%,#8(-$$*$$(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'( 7*&.0&'(188.>++3+'(=2(523,2.0.+'(18&%$0%1.>.'%2(=2(.'-1-,,%,%&%%,#9(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'(*22=2'(188.: >++3+'(-+0.%%+5+(18&%$0%1.>.'%2; <.*.'8++%/-0&&'(1'(*..%&%%7(>7/0(32,1.%$0*20-&*>2( 5$1)&*%2("6!"(5&3%2.*$%.&%1.'&&';(A2.--2(-70&.0%+(*20: -&*>22(&.(*2.'(>$-22'(%235.%0&(%&,)+4(-2%01%22'(0&'( %+7)&'%+5+'(1.-&.)&'(=2(3..%%+5.&'(%.&%1=&'(2'%2>.0%2( %.*.'8++%/-0&'(102*%2(=2(1*&52'(0.%&'(,75+'(-.3=2'8.: 2''&%22'(%$*10*20-&*>2'(=2(%20&&'(*..%&%.&)1.002; 9..3%1-2%01>1'(-131%$0102(52*>.0%$.(-&5++**+("6!"4( 0&'(*18$**.0&-0.(,.''2-0.(>$1)10%$.("C(6DE(&$312( FG$)=&%1.%$(E!(666(HI; J,).0%7-0&'(%1.>.'%22'(022%..'(%.*.-2$)&'(2.-2'2($*-1: 8$1*.0%2(32,1.%$0%2(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+( 7*&.025$0%$-0&'2(!L6(666(&$312(-+7%&%%+5+-0.(5$1)&'( "6!"('$13.01%7/%1.>.''2'(-$0%2''$-0..'(F!M6(666(H( 5$1''2("6!!I;(N2-.0++%&.0%+(18&%$0%$'%.-1,%2.0%2(52*: %.1'10$$%%2( %2.%&&'(8&3$0: 18&%$-0&'( *22=2'(188.: >++3+'(-+7%: %/-$0%2''$0: %&'(-2%%2>.: 0&&'(022%..'(!L6(EME(&$312( F!E!("!E(HI;( 9770*$-$-2$)&**2("6!"(2*1.%%.(*22=2'(188.>++3+'(18&: %$-0&002(7-0.($$0.(37,>+;(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(0770*$: -$-2$)&'("6!D(2*-2&002(-2.-.**2(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'(5$10.-$300&.**2(1*.0.(-2-0.(37,>++;(<+>+(52.-$%%22( >&3-.%%+5+0%.(&3.%7.0&0%.(*22=2'(188.>++3+'(,&'-.*/0: %/-$*$=&'(-205$$';(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(52*%.1'10$$%: %2(022%2.0..'(-2052%&%%$2(* %$'%.&'(>7/'%+>.: 0&'2('$13.01%.*2'(8&3$0-13=22>.0&0%2(=2(523$0%2>.0&0: %2(2.,&$%$5..'(-$0%2''$-0..'(M6(666(&$312(FO6(666(HI;( <2>8&3&&'(-2$8$'-.(>7/'0.(5$1)&**&("6!"(%1.>.'%2: 25$0%$0%2(!!O(666(&$312(F!!6(666(HI;( %..'(&$311882*2.0&'(52822&,%1.082*5&*$'(,2'--&.**&( M(!D6(H(=2(C(CE6(H(0&-+(J1$%,(BRS,2'T&('$ ,: %1(,2'--&&**&("D(OC6(H;(BUV'(N&1'23)1()2(A.'S.(:=2%: -1,2'--&&**&(P.3S$0(<32'0(W13>2%.1'(022%..'(!L(XED( &$312;(BUV'(#$*%%$$3.:1,=&*>2'(Y.8(P.3Z(B$318[(:,2'-: -&&**&(022%..'(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+(52*%.1': 25$0%$-0&'2(!6(M66(H(0&-+(BUV*%2("!(O!M(H;( :;<-'#.(&+<%).%# )+).5 <.*.-2$)&'(7*.=++>+.'&'(%$*10(1*.(10.%%2.'(0&$32$0%2(,&'-.*/0%/'(8.% %2(02.32$ *1.0%24(-$'( =2(-2'02.'5+*.0&'(%1.>.''2'(%$1%%1=&'(-205$(52.-$%%.( 810.%..5.0&0%.(%$*1-0&&';(<$*1-0&'(022>.'&'(87075+>: >.'(7*.=++>+.0&-0.(&)&**7%%++4(&%%+(0&-+(>.'.0%&3./'( 7*&.025$0%$0%2('$13.01%7/%1.>.'%22'(=2(<2>8&3&&'( -2$8$'T.'(%1.>.'%2:25$0%$0%2(022)22'(-131%&%%$2;( <+>+(%220(2'%22(823&>>2%(>2,)1**.0$$)&%(-&,.%%++( '$13.01-&0-$-0&'(=2(0.3-$0-1$*$'(%1.>.'%22(=2(82'10: %22(18&%$-0&'(*22)$'(7**+8.%+>.0&&'(=2(-1,1%%2>.: 8.%$''.'(022>.'&'(*22=2'(188.>++3+'(18&%$-0&&'( 5$10.&'("6!L(:("6!M(2.-2'2(=2(0.%+(-2$%%2(022)2(0&*-&+( -205$(>7/0(52*%.1'10$$%&&'; J,).0%7-0&'(5$1)&**&("6!E(*22).%%$(%$*1:(=2(>&'1235.1( 1'(2*.=++>+*%++'(EM(MM6(&$312;(\5$0%$-0..'(1'(G$): =&%1.%$(52.'(*.&5++(-205$2( $$%%2('1$)2%%2&';( <+>+',&%-.0%&'(8++: %/0%&'(>$-22'(*22=2'( 188.>++3+'(52*%.1': 10$$0(5$1)&**&("6!E( 1'(&)&**&&'(02>2(-$.'( 5$1''2("6!"4(!L6(EME( &$312;(K8&%$0:(=2(-$*%: %$$3.>.'.0%&3./(1'( >7/'%+'7%(8++%/-0&*: *++'(!E;";"6!E(5$1)&**&( "6!E(52*%.1'25$0%$0%2(!M6(666(&$312(-+7%&%: %+5+-0.('$13.01%7/%1.: >.''2'(-$0%2''$-0..';( <2>8&3&&'(-2$8$'T.'( %1.>.'%2:25$0%$0(5$1: )&**&("6!E(1'(!"6(666( &$312;

14 !" #$%&'()'*(+&,&&*+,&'(-,-''--.*/&&.(0&'(1''23*4&5+60.* /7..+''-*8&(2,&.0.*0%055)((22*9-:-7(7,&'(-*/+:6-7';,0.+60.*:-$+&((-,&'00.*97+'&((-&.3*<-:'&./&.*0.0:; =&-/75760.*/-'97*+.*+557(*,0:/&((292*/7576-*.+'(-9-* (0/&62*9&&,0*97+'&.-3*>+'/-*/&&.(0&'(1.*/2)((1-'(0*+.*.+7''7(*6-*(7500*.+7'0,--.*0%05500.*,,3*'&:/7'/+7; 57.*+88&5-',22:2.*/-'97.*'0/2*'+'&--5&'0.*'&:/7/'0.* (+&,&..-.*'07:-7/'0.-?*+.*0'&&.*.+7''7(*(-:90*'--%-* (7*8+&//07'578-*,-$%+55&'0.*5&'2(&5-.*:-/0.(-,&'00.* (7509&0.*97+'&0.*-&/-.-3*A&'2(&5+60.*(-:800'00.*(7500* 9-&/7((-,--.*+50055&'0'(&*,)1'*'0?*,&(0.*'+'&--5&'0.* '&:/7/'0.*(+&,&.(-*6-(/77*.)(*/2)..&''2*+509-.*BCD; $-.//00.*822(()0''2*/ *EF!G3*!"#$%&'()%*+,))$-,-'(&(-,.(-'(&/(&'*)%0-,-'( <7+%0.*EF!E*)5&622,2*+5&*G"*"HF?IJ*K*L97+..-*EF!!*!* FMJ?NH*KO3*#5&622,2*+5&*97+%0550*EF!E*5--%&((7-*(75+;*6-*,0.+-:9&+(-*8+'&(&&9&'0,8&?*)$%&'()/'0.*'))'/+/+7/; '0.*EF!!*$)92/'),2''2*97+%0.*EF!E*(75+;*6-*,0.+-:9&; +''-*-5&622,2*+5&*"!*MMF*07:+-3 <-:'&.-&'0.*(+&,&..-.*(7+(+(*+5&9-(*M"*FEH*07:+-*P7%; 60(+&(76-*'77:0,,-(3*B:+.*'))*+.*+557(*9-:+9-&'77'* (7+((+6-*0..7'(0((-0''-3 Q0./&51'(1/7576-*/0:()&*57/7&'&'(-*8&(/&'(2*'-&:-'5+;,&'(-*$7+5&,-((-*H*!"I*07:+-*P7%60(+&(76-*/7576-* 0.0,,2.3*R'-5(--.*')).2*/-'977.*+5&*9-:'&.-&'0.* '&:/7'+80(7/'0.*75/+87+5&'0.*()1.*0..-/+&(7-*'77; :0,8&*+'77'*L/-.'-&.925&'0(*8:+60/(&(?*:0'&%0.''&(* ),3O?*,&/2*.2/)&*,)1'*(7+((+60.*5&'2)/'0.23*S+&'(+(* +5&9-(*!*EEE*07:+-*P7%60(+&(76-*8&0.0,,2(?*,7&; (-*/7576-*').()&*N*NEE*07:+-*P7%60(+&(7-*0.0,,2.3* <-:-&.$-./&..-.*.0((+(7+((+*+5&*!F*HE!*07:+-*P7%60(; (&-*'77:0,8&*6-*:-$+&(7'/757(*H*NG!*07:+-*P7%60((&-* 8&0.0,,2(3*#50&'-97'(7/'0(*+5&9-(*N*"M"*07:+-*'77; :0,,-(*/7&.*+5&*P7%60(+&(73* #$%&'()/'0.*,-/'79-5,&7'*'2&5)&*/+/+*(&5&/-7%0.*-6-.* $) ,-0,$-$..2'&'()%*+,3&'*33*-)*#*'&-,02& '()%*+,3&0,4$'50-,3&5),$-0*#(*- D-$-(*6-*8-.//&'--,&'0(*+5&9-(*(&5&.822(1'$0(/0552* E"N*FGJ?I"*K*LEF"*HMN?GE*KO*6-*5)$)(-&/-&'0(*'--,&'0(* HH*FE!?JI*K*L"E*NJN?!H*KO3*A)$)(-&/-&.0.*9&0:-'*822; +,-*+5&*!HM*"!"?N"*K*L!H!*"FI?G!*KO*L'&'25(22*'07:--; 9-.*97+%0.*-&/-.-*0:22.()9&2*8&(/2-&/-&'(0.*5-&.+; 60.*5)$0..)/'&2*GI*N"F*KO3*T-/'79-5,&7((-*/79--9-* (7..7'57/7*LU7&V/*:-(&+O*'--*'&(0.*-:9+.*!?JN*L!?HMO3* R,-9-:-&'77'-'(0*+5&*EG?I*LEF?H*WO3*42,2.*(7..7'57; 97.*/2)(1''2*(-5+7%055&'(-*(&5--*-:9&+&(-0''-*+.*$7+;,&+&(-9-?*0((2*)$%&'()'*+,&'(--*/&&.(0&'(1.*6-*(+.(&.3* >&&.(0&'(11.*/+$%&'(79&0.*5-&.-.5)$0..)'(0.*6-*/+:/+; 60.*+'-5(-*4-,80:00.*/-787.=&.*,)1.(2,2*(+&,&.; (-;-97'(7'*+.*(-:/+&(0((7*/-((-,--.*.2,2*,0.+(3* C-,+&.*87+50(*/&&.(0&'(1.*-5/780:2&'0'(2*$-./&.(-; $&..-'(-*+.*/-(0((7*+80(7',&.&'(0:&1.*,)1.(2,2552* &.90'(+&.(&-97'(7/'055-*8&0.0.(20.*'&(0.*/&&.(0&'(1.* (-'0-:9+-3 #$%&'()'*+.*.+7%-((-.7(*9-:+60.*'&6+&((-,&'0''-*$-55&; (7/'0.*5&.6-7/'0.*,7/--.*:&'/&(1.(2*'&6+&(7'/2)(2.(12* '&(0.?*0((2*9-8-&(-*/-''-9-:+6-*+.*'&6+&(0((7*-&.+-'; (--.*4-,80:00.*'07%7.*+'77'8-./&''-* *8-./; /&(&5&550*'0/2*6-(/79-550*(7+((+(&5&5503*C&6+&(7'/2)(2..1'(2* 6-*'&6+&(7'9-:+60.*,22:2'(2*6+$(70.*+9-(*'&6+&(7'(7+(+(* 92$2&'&23*D-/0..7';*6-*&:(-&.*+,-&'77'*+.*9-/77(0((7* 97+'&((-&.*(-:/&'(0((7-* $-./&.(-$&.(--*9-'(--;

15 #$%&'()*+,*-$(.$%//0/&(123&&45(6$7#'00$8&&$(#$%//0/&9 0$(*:(0$7%'&0800/(;2<&(/&8$;;':5(=+>'&02%&8--4(*:( -'&4%&'(0*';'::$:(%8&%8202&#$%//0/&(&8%4(+$--'0/%&8:( #$&0//#$%//0/&5( #$0(&8/7$$#$&0'3!5(.$7&':$'&8:(0*';'::$:(0/*0*0("CC(DE"FDG(H(( I5(K$+*'0/&0*';'::$:(0/*0*0(!("?JFJ!(H(A!(I?IFGI(HB( 02'&$#/&0/%&80(%4200<*;$'&//&(,$(%*7,$/&':#8&0*':08'9 +':5(M*+0'8:(!9I(*&//&(%*%*:$'&0/*0*'&0$(*:(%$&#$:/0( ( )!!!!!"!!# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!#,-./012342/5154# 6554#/5154# # 910:;;<;# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!# +,-./0,/010#23/4/02,# 561/., # +,-,/0:,09/02,# ;,:3/28.23/4/02,#!"!!# %!!*# %!!+# %!$!# %!$$# %!$%#!"!!# %!!)# %!!*# %!$!# %!$$# %!$%#!""#$%&"'$(%$()**%+,(-%& & R.ST6ST 1O80/&;':'&087'<F(#$-0'*:*&//&(*O80/&0/:0'8:( R+-;$:':0'8:(:/*7'&*0'-$(,$(#$7/& L$$,$:(*OO';4474:(%4200<%/&0$:9 6$;O8788:(%$/O/:%' Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(T08Z$:([$/87 Y';*F(=WR(=*/0+(\]^+$:_8 Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(Y$7*-':8(N$&&*0 X''-*(`8-$:>87':(&440'< )'7%$:;$$:(0$'>80*';'%/:0$ X/*7'(M/-00//7'(c&440'< 1O80/&;':'&087'< \S3:(M/-00//7'*+,8-;$ `'O(Y'7d(\/7*Oe?!E!D L'Z8-*:_(L8$7:':_()7*_7$;;8 L8*:$7>*(>$(.':^'F(67$:&Z87(*Z( W::*#$0'*:!"JIG!"

16 /01'2&34*.$( #$%&'(&)'*''+,*$$--./$(-0,1($)$(-1,) ,31&)$/1-,-$45 6)--4$-1,21%3)$-'&($((1,31,+$$-0,7)(-$-4--$$+,8.9(,(')5 %11+,&)-4$2$+:,#02&97)(-$1,* $$+,8.9(,12&4%1(5 -$,5,12&4%1(-$,8.9(,70$/$-4--$$+,31-&'/1(-$,8''--'/$1, )()$--4$-1:,;8$**1,''6$(-4-'$**1,+4--$($/'$**1,&4%%)--$$+, 131+&)2-1$($(-1,-1712-'8$(-1,31,($%&'(&)'*''+,*$$--.5 /$(-0,1($)$(-1:,<.9(,()($11*$(-1,846$11, $$+, (0,)*$,&1&($&$+,1%-$&&4*$1,#)%$+,#$%&'&(4+,&1+(1$+/0*$5 (4(-0,-)$8$++1(-1:, #)%$+,#$%&'(,(1$,71*(-1-$*11,*426$(-9(-0,4%$-)-4+, A)'*'(2)B,C'31**1,54($-.&($4+,8.9-0:,D%/)(-4*'31, 31,8'$-1,3'--'31,)*$,88:,E4*($+F$+,#1+)8$((1,31, D18'*4264((0:,G1$&1**$(4-,%16$)-,-4&$/0-,3'--'31,31,4($5 -.&(4+,/$64)*4$&4,7.9%$,D18'*4264+,BBB5($/'$**1:, H%$*1$(4-,?*)FF1131-,+)(-$/1-,A)'*'(2)BI-1,4($**4,)8$**1, ($/'$**11+:,C4(0+,J)'-2,$+,D>-$)+,+')%$()/1$26)(-1,)*$, /1*)&'/1-,<$1,K4%F$'(L,A)'+$,M11-$&1$+4+L,N4)+$4,K%)4%(L,A)++1,C$/$80&$!"#"$%&"'(&)#$(#*$+$,'*--&+"&(." Sukupuolijakauma Määrä Ikäjakauma Esiintyvä Laaja oppimäärä Varhaisiän opinnot Yleinen oppimäärä Tytöt Pojat !""#$%$&'(()$%"")$&!"#$%%&$'(')#$*+,#) -#$$'./01) 2%%3%)"44$511*1) 6%*7%$#$1')"4$''".) 8&($'(')"44$511*1) Oppilaat kunnittain Akaa Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Parkano Pirkkala Pälkäne Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi!"

17 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,67 Poistot , ,50 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,35 Toiminnanalan kate , ,17 Tuotto-/kulujäämä , ,17 VARAINHANKINTA Tuotot , ,80 Kulut , , , ,90 Tuotto-/kulujäämä , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Rahoitustoiminta 1 427, ,63 Kulut Rahoitustoiminta , , , ,98 Tuotto-/kulujäämä , ,25 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75

18 TASE 16 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 4 998, ,03 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 998, ,03 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto , ,03 Muut aineelliset hyödykkeet 1 700, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,96

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Sivu 2 (6) GAIJAN LUOMUKYLA RY TI LI NPAATOS VUOOr LT A 2012 SISALLYSLUETTELO. Toimintakertomus * Tuloslaskelma * Tase * Liitetiedot ja muut lisdtiedot * Luettelo kdytetyistd

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY \N VASEMMISTO TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TILINPAATOS 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Sivu 1. Tuloslaskelma 2. Tase 3. Allekirjoitus 3. Tilintarkastusmerkinta 1-2 3-4 5 5

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot