!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120"

Transkriptio

1 !"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120!

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sivu!"#$#%&'()*&"$+, !+/",/',()/$' !',) !+/",/',()/$'0/''1' !',)0/''1' Liitetiedot!#/#%233&4(,)%0/''&#$#,&'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !+/",/',()/$''0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&''5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&'&&'5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& '(++6)&01'05',&++,#&"+$+(,)& ##&)&#)6"&09)%(#/4,&4,&301'0&"#$#)/#%&)%013,)%#,& :'9"#&+,/',()/$' !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0(#*1'%2#&"(#*1'& !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0&",#&)/'1#& !#/#%233&4(,)%0'//)(#*1"#&+(,)& !#/#%233&4,$)*(#%& !',)<)*#&&)/;& Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 !!"#$%&'()* "#$%&'"%$()*'#&'+,-.,()&&,--%&/&'&)#$%*#.01&'2,-+/3 -)3'4,'(/5%..67%*(/*()*8'+)#*%'!9:!'#-%'*%$()(*/&'!;<'.#%7%&.,+)#*%<'=5>%*.0*'#&'#--).'.#%7%&&,&'.)(%$,&(,3 &)#$./&'*%$()*.,%.//&'5,$$,*.)(*/&'/>%*.67%&/&8' %.67%&/&'4,'(/5%..67%&/&<'A6.6'./5.6+66'*/'.#./)..,,' 0--62% '-,*./&'4,'&)#$./&'*%$()*(#)-),8'46$4/* '/*%.0*.#%7%&.,,'*/(6'.,$4#,7,--,'*%$()*#2/.)*.,' /$%-,%*%--/'(#5>/$057%--/<' "#$%&'"%$()(*/&'+6-%..1766&'+,%().)*2%%$%%&'())-))'0-%' BC9'-,*.,'4,'&)#$.,'+,&5/72%&//&8'4#.(,'#*,--%*.)+,.'.#%7%&.,,&'+%%(#%..,%&<'D#&%--/'2/$5/%--/'"#$%&'"%$()*' #&'05./%&/&'5,$$,*.)*8'4,'*%$()*.%/.#%*))*'-/+%66'2/$3 5/%>/&'4,'5/%>6&'-65%2%%$%&*6'(,)..,'-,,4,--/<'E/*6-/%$%/&' 4,'/$%-,%*./&'.012,4#4/&'(,)..,'.,$4#).))')*/%--/'*,>#%-3 -/'/$%3%(6%*%--/'-,2*%--/8'&)#$%--/'4,',%()%*%--/'7,5>#--%*))*' (#(/,'*%$()*./722)4/&'5,,*.//--%*))*'*/(6'#&&%*3.)7%*/&'/-670(*%6<'"%$()*(#)-)&'+,%().)*2%%$%**6'#&' K,$(,&#8'K%$((,-,8'K6-(6&/8'L,-(/,(#*(%8'L/*%-,5.%'4,' =-146$+%< "#$%&'"%$()*'#*,--%*.))'*%$()*(/&.6&'(/5%..67%*//&' 4,'/>%*.67%*//&'7#&%&'/$%'.,+#%&<'"%$()(*/&'.%$/53.11$%'A,%&,'E#2$,'.#%7%%'M2/.)*5,--%.)(*/&'./,../$%38'.,&**%3'4,'*%$()*3'(#)-).)*.#%7%()&&,&'+,$,46*/&/&68' A,%.//&2/$)*#2/.)*-%%.#&'05./%*()&&,--%*/&'+,%().3.,7%*/&'=EN3.01$0576&'46*/&/&68'*/(6'O*%..6+%/&'.,%./%>/&'#22%-,%.#*./&'-%%.#&'5,--%.)(*/&'46*/&/&6'4,' ")#7/&'J)#$%*#*%$()*-%%.#&'5,--%.)(*/&'+,$,46*/&/&6<' G6&'#&'701*'O)$##22,-,%*/&'P,$,+,&'3*%$()*+/$(#*3.#&'5,--%.)(*/&'46*/&<'"#$%&'"%$()(*/&'2%.(6,%(,%*.,'.%/3.#3.,%.#,'4,',*%,&.)&.%4))..,'/$%.0%*/*.%'#2/.)*,*%#%**,' (60./.66&'50+6(*%'/$%-,%*%**,'+,-.,()&&,--%*%**,'4,'(,&3 *,%&+6-%*%**6'*%$()*.,%.//&'(/5%.0*5,&((/%**,<'"#$%&' "%$()*'#&'7)(,&,'*%$()*.,%.//&'4,'))*%/&'*%$()*2/3 (,)..,'"#$%&'"%$()*'266*%'/>%*.6766&'(,&*,%&+6-%*/--6' (/&.6--6'&6%.6'7#-/72%,'#*,3,-)/%.,< "#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'7)#>#*.)&).'.6$(/6(*%'#*,(*%' "#$%&'"%$()(*/&'.#%7%&.,,<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'*%$3 ()*#2/.)*.,'/$%.0%*$057%--/8'4#**,'*%$()*'.#%7%%'+6-%&//3 &6'))>/&'#22%7%*//&<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#2/..,,'%.*/3 &6%*00..68'2,$,&.,,'%.*/-)#..,7)*.,8',&.,,'.01(,-)4,' *#*%,,-%*//&'(,&**,(607%*//&8'7)$.,,'/&&,((#-))-#3 4,'4,'#2/..,,'%-#,'4,'/-676&5,--%&.,.,%.#4,< $+,'()-(# "#$%&'"%$()(*/&'46*/&766$6'#-%'+)#>/&'!9:!'-#2)*3 *,'B;T'46*/&.68'4#%*.,',--/':U3+)#.%,%.,'#-%'B!U<' E/+6.(#(#)*'2%>/..%%&'B<T<!9:!'4,'*00*(#(#)*';<::<!9:!' "#$%&'"%$()(*/&'.%-#%**,'4,'()77,&(%&'(#(#)(3 */&'266..//(*%'&65.%%&'-,*./&'4,'&)#$./&'/*%..67%6' D,&//*%'5,-.))&V'3/*%.0(*%6< "%$()*(#)-)-,%*%,'#-%'+)#>/&'-#22))&'7/&&/**6'BC?8' 4#%*.,' '!C:'4,'2#%(%,':9U<'A,2,5.)7%,'4,'/*%.0(3 *%6'#-%'0726$%'+)#>/&'$)&*,,*.%<'"%$()*(/*()(*/&'.%-,.'.60..0%+6.'056'/&/&/+6**6'766$%&'*/(6'*%$()*5,$$,*3.,4%*.,'/..6',77,..%-,%*%*.,<'A,%.//&'2/$)*#2/.)(*/&' $0576.'.60..%+6.'*%$()(*/&'%-.,%*%&'4,'26%+6.#%7%&.,' -%*66&.0%'*/(6'*#*%,,-%*/&'*%$()(*/&'/..6'.,%>/(,,$/&' 2,4#4/&'701.6<'"%$()*'#*,--%*.)%'+,5+,*.%'(,&*,%&+6-%3 *//&'.#%7%&.,,&'+)#>/&',%(,&,<' G,--%.)(*//&'())-)%+,.'2)5//&4#5.,4,'A,%&,'E#2$,8' I,)&%*8'D%(,'I/5.%&/&8'W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,' D,$.%(,%&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-6<'G,--%.)*' 2%.%'+)#>/&',%(,&,'U'(#(#)*.,<'L)#>/&'!9:B',-)*3.,',-(,/&'5,--%.)(*//&'#&'())-)&).'(,5>/(*,&'5/&3 W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,'D,$.%(,%&/&8'D%(,' M%&#&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-68'4#(,'.#%3 7%%'2)5//&4#5.,4,&,<'A%-%&.,$(,*.,4,&,'#&'.#%7%&).' K$%Y/Z,./$5#)*/P##2/$*'M08'EGA305./%*18'266+,*3.))--%*/&,'.%-%&.,$(,*.,4,&,'EGA'D%((#'"%--7,&<

4 !!"#$%&#'() "#$%&'"%$()*'+,(,,'-#&%.)#/%*,*+%'01+,%*+02+3')*,%4,&',$%'+#%-%5#%4,&'(6&**67 8#)/)+)(*,,&'56'&)#$%*#*%$()(*,,&'/%%++0,&'"#$%&' ;4)G6+%#&6/':,+E#$(!";/%&(,%&#,/3-3&'(,*()*/%%++#';89**6D'5#&(6'(6)++6' *%$()*'.33*,,'<6%()++6-66&'*%$()*6/6&'(,1%+0(*,,&' +02&6&+656&'&3(2()/-6*+67' ' J1+,%*+02+3'+,1+%%&'.6%(6//%*+,&'*%$()*6/6&'+#%-%5#%4,&' "#$%&'"%$()*'#/%'(,1%++3-3**3'>6-.,$,++69!">6-.,$,'>)&&,+)(*%'$09&'53*,&D'5#(6'--7'+)#++66' *6D'5#(6'+,(,,'-6$((%&#%&+%01+,%*+02+3'--7'-,**)%//6' 56'01+,%*%//3'/,1+%O%/-#%+)(*%//6' P6$5#%++,/)01+,%*+02+3'+,1+%%&'*%$()*#.%*(,/%5#%4,&' /%*3(*%',$%'#.%&+#/%&5#5,&D'()+,&'6$+,*66&%O'56'/6<6*+,O'56' #-.,/)/%&56+D'<6/#*))&&%++,/)D',*%+0*+,(&%%((6D'-)*%%O (%&'(#)/)+)*#15,/-6'5&,7'(6&**69!">)$)&'Q--6++%(#$(,6(#)/)'R'>6%4,6(6+,-%6'R"%$()*!"8#)/)+)*(,*()*'"6/.6)*'R'"%$()*+6%+,,&'(#)/)+)*!">6-.,$,,&'Q--6++%(#$(,6(#)/)!"L%$(6&-66&'8#)/)+)*(#&*,$&%O()& D' LBK8?!">6-.,$,,&'6--6++%#..%/6%+#*!"S6(,OT.'Q$+%*+'O(#)/) >%/66'<)#($6++%%&',$%'+6%4,6/#5,&'(30++22&9!"C%$G)*'K)*(6'U,*+%<6/'V!7'W'VX7Y7VZYV!"86566&%&'86).)&I%&+,6++,$%&',*%+0*'&31+%%&'*%$()(O *,//6'>6-.,$,,&'>,6++,$%(,*3&'#15,/-%*+#**6'!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#R:30++,/%53&+02&/6%+#*'16$5#%+O +,/%'*00*(6)4,//6'*%$()(*,//6!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#&'>)+(%<6&'+,6++,$%+02&'(,*O ()*'+,(%'01+,%*+02+3'--7'[6%()++6<6'*%$()*'O16&((,,&' #*6/+6'!"86&*6%&<3/%*,+'56'(#+%-6%*,+'*%$()*6/6&'6--6++%/6%O *,+'#/%<6+'$,*%4,&**%**3'16$5#%++,/,-6**6',*%+0(*%33&' *+),-%#$$.)/$01&2/$#1& "#$%&'"%$()*'#&'6&+6&)+'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*+6'<)#O 4,*+6'Y\\!7'"#$%&'"%$()*'6&+66'0/,%*,&O'56'/6656&#..%O -33$3&'-)(6%*+6'#.,+)*+67'?.,+)*16//%+)*'10<3(*0%' +6%+,,&'.,$)*#.,+)(*,&'*%$()*+6%+,,&'/6656&'#..%-33O $3&'#.,+)**))&&%+,/-6&'.,$)*+,,+'<)#&&6'VZZX'56' *6-6&6'<)#&&6'"#$%&'"%$()*'6/#%++%'/6656&'#..%-33O $3&'(#(,%/)&67'?.,+)**))&&%+,/-6'#&'10<3(*0++0' >6-.,$,,&'(6).)&I%&'()/++))$%O'56'<6.66O6%(6/6)+6O ()&&6**6'(,*3())**6'VZZ]7'?.,+)*-%&%*+,$%2'6&+#%' "#$%&'"%$()(*,//,'/6656&'#..%-33$3&'53$5,*+3-%*/)<6&' X7YY7VZZ^'56'*6-6//6'*%$()(*,--,'.33*%'/6(%*33+,%*,&' +)&+%.,$)*+,%*,&'<6/+%#&#*))4,&'.%%$%%&'Y7Y7VZZ_'6/(6O,&7 "#$%&'"%$()(*,&'*33&&2//%&,&'#.,+)*+#%-%&+6'#&' >6-.,$,,//6'6&&,++6<66'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*O +67'"%$()*16$$6*+)*'#&'*)#*%++)6'56'*0(*0%*%&'+)/%O 5#%+6'#&',&,--3&'()%&'$01-%%&'<#%466&'#++667'

5 ! "#$%&''&&(()%$*+)$(,-.,/,%&(%)$(,0$1)%%2+)($(,3(, #)%02,-.,-.%0&4.,#53'$'')6,735)(,7)50&0'$(,3#$%%.-.%, 34.%,184)(,')%3&%&($)%.9,+3%)43)%&($)%.,-.,1.*&00.): %.,3##)+..(,*)'226,;.%0&4.,03&*&%%.&%&+)($(9,'8($5: <).,-.,%)$%3%.)=3(,4.)1%3,3#$%%.-.03**$<3)=$(,0.(''., #.5.(%..,3#$%&0'$(,*..%&.6 >&*&(&%,4&3'),3*),4.)1$5)0.'9,+&%%.,3(()'%&(&%6,?..'%$)%.,.'$%%)4.%,3#$%%.-)$(,4.)1=30'$%,-.,#)%02%, '.)5.'*3+.%6,"#$%&',#8'%8%%))(,0&)%$(0)(,13)%.+..(, 184)(,%3)+)4.(,3#$%&''&&(()%$*+.(,-.,-3&'%.4)$(, ')-.)'%$(,.4&**.6,"##)*.)=$(,)((3'%&(&%,.0%))4)'&&',-., +2252,)*.1=&%%),'&&5$'%)6,>.)00)..(,%.)%$$(,#$5&'3#$: %&0'$''.,3*),4&3=$(,*3#&**.,BC!,3##)*.'%.6,D&').,3##): *.)%.,3%$%%))(,#22'22(%A)'$'%),.5#3+.**.,())'%2,0$'2*$): 5)*2)')'%29,-3%0.,*$)5)(,-2*0$$(,)*+3)%%)4.%,1.*&00&&%$('.,.*3)%%..,4.5')(.)($(,')50&'03&*&6, >$422**2,%28%$%%))(,4.#.&%&($)%.,#.)003-.,-3(3''., 3**$)**.,-.,'80'8**2,.*3)%$%%))(,03*+$,&&%%., , 7)50&'03&*&(,*&0&4&3'),3(,BB,4))003.6,>$42%*&0&0.&'),.*03),E6C6FGCF,-.,#22%%8),FG6H6FGCF9,81%$$('2,CI,4))003.6,?))1%3*3+.,3*),4))03**.,J6,788'*&0&0.&'),.*03),FG6I6FGCF, -.,#22%%8),H6CF6FGCF9,81%$$('2,CH,4))003.9,'88'*3+.,3*), 4))03**.,!F6!"#$"%&%'()*+%((*,,0$'%242%,C,/,B,4&3%%.6,!,/,K:4&3: %)..%,*.#'$%,02842%,1.5-3)%&0')''.,0$55.(,4))03''.,KG, +)(&&%%).6,L81+)2,3*),0.0')6,FGCF,4.51.)')2(,3#)((3)': '.,3*),!G,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CKE,3##)%&(: %).6 >3&*&)2''2,.*3)%$%..(,%.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,-./%0 (/()*++%1''#'9,-3(0.,*..-&&',3(,HGG,3##)%&(%).6, M2+2,%&(%)+2252,'&35)%$%..(,($*-2''2,4&3=$''.6,?.5-3)%&'0$5%3-.,4))03''.,3(,81=$'%2,03*+$$(,NF,/,K, 3##)%&(%).,O,4))003P6,Q*$)'$(,3##)+2252(,-2*0$$(,3##): *..%,4.*+)'%.4.%,#22%%A%8A(6,Q*$)'$(,3##)+2252(,581: +)2,3*),$*30&&''.,FGCF,I9,8*$)'$''2,3##): +2252''2,3*),CHK,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CEBH,3##)%&(%).6 M.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,.""2"()*++%0 1''#'(,3#$%&0'$(,*..-&&',3(,CBGG, 3##)%&(%).6,R..-.(,3##)+2252(,3#)((3%, '&35)%$%..(,4))=$''2,4&3=$''.,-.,1.5: -3)%&'0$55.%,34.%,B,/,!,0$5%..,4))03''., NK,/,I,3%O403P6,7$02,*..-.(,3##)+2252(, #$5&'3#)(%3-$(9,F4,O,HGG,3%9,$%%2,*..-.(, 3##)+2252(,'84$(%24)$(,3#)(%3-$(9,B4, O,IGG,3%9,-2*0$$(,3##)*..%,4.*+)'%.4.%, #22%%A%8A(6,R..-.(,581+)2,3*),I9,+&%: %.,(2)=$(,581+)$(,81%$)'%&(%)$(,*)'20: '),1$,1.5-3)%%$*)4.%,3+.(,*.-)4.*)(%.(: '.,+&0..(,+3()''.,$5),#)$(581+)''26, S)$(581+)2,3*)4.%,$')+6,02')('$)'3(%.9, )*+.:.053T.%).9,%3*##.9,#.5).053T.%).9, -3(<*$$5.&',-($6,,U&3((.,FGCF,*..-.''., 3##)+2252''2,3*),CCI,3##)*.'%.,-.,3#$: %&'%.,.(($%%))(,!BJF,3##)%&(%).6 6'',,7,-78/&,%9"".%,,FGCF,:%.#.1%&+.9,-3''.,(21%))(, 8*$)'$(,-.,*..-.(,3##)+2252(,3##)*.)=$(,#22%%A%8A$'): %80')26,Q*$)'A2,3*),1&)0$.%,BHH,0.%'3-..6,V')%8'%$(,42*)': '2,31-$*+.''.,3*),)*+.#.**3$*2)(%$(,%.)4&%%$*&.9,#))5&': %&'0)*#.)*&9, (#.)'%3.,-.,0.'43+..*.&'%.6 :/9',&%#45&)!%/;<,0$52'),0.%'3+33(,')50&'03&*&*.)': %$(,#$51$$(-2'$($%,-.,8'%242%6,U.(1.(,W)$X+.'%$5)(, )((3)%%.+.9,+..)*+.(,8+#25),+.%0..,0&4.((&%,$'): %8',0$52'),')50&0'$**$,(3)(,CGGG,0.%'3-..6,V')%80')2, 3*),($*-29,0.0'),0&+#.(.0)(,#2)42(2,CJ6,/,FG6H6, >2')0)5-3)%&0'$'%.,-.,31-.&0'$'%.,4.'%.'),3#$%%.-.++$, M8%%),U$'.+20)6,M8A581+2''2,3*),3+)$(,3#$%%.-)$(,-., 1$(0)*A0&((.(,*)'20'),#53-$0%)031%.)').,%8A(%$0)-A)%29, ++6,4.*3'&&(()%%$*)-.,U)**$,Y)(()*26, R.4.**.,$'))(%8)42%,')50&'03&*&(,3##)*..%,4.51.)')2(,!, /,K:4&3%).)'%.,*..-.(,3##)+2252(,!6,4&3'):,0&5'')*.)'))(6, R..-.(,3##)+2252(,#$5&'3#)(%3-$(,#22%%A%A)=$(,%$0): -2%,NF64&3')P,$)42%,$'))(%8($$%,4..(,)'%&)4.%,0.%'3+3': '.,3##)*.'5..%)(.,-.,3#$%%$*)4.%,.(%.+..(,#.*.&%%$)%., +&)**$,')50&'03&*&*.)')**$6,784$(%24)$(,3#)(%3-$(,#22%: %A%A)=$(,%$0)-2%,NH64&3')P,#&3*$'%..(,.&%%3)4.%,(&3: 5$+#).,')50&'03&*&*.)').,*.4.(,%.0.(.,$')+6,+.'0$$5.: &'%$(,-.,0.+#.&'%$(,%$0$+)'$''26, 7)50&'03&*&**.,-25-$'%$%%))(,=9*%1%/()*9%/()+'%9',,CF6, /,CK6B6,-.,FJ6CG6,/,F6CC69,-3**3)(,4.(1$++)**.9,')'.5&0')*: *.,-.,4.)00.#.,)'34.(1$++)**.,3*),+.1=3**)'&&',028=2, %&%&'%&+.''.,')50&'03&*&(,%3)+)(%..(,-.,-&%$**.,31-..: -)$(,0.(''.6, >"(//&%)$".,55()0,"+"$,51%&&",(21%))(,')50&'03&*&: *.)'%$(,3+).,$')%80')2,CB6!6,-.,E6CC6,6%4452*5.52",4)$%$%: %))(,!6,-.,H6CF6

6 !!"#$%&&'()*+(,-)./+ "#$%&&'()&*+,-)&%+.,&'(/$,0.,$(,$*.+.,&,,#(%-$1$$( 2,$$'%340%(5*36107(8-6-'(.++/++(*&$/+%(9:('+-*%#;( <$*.+,%$*&6%==*$'(4#/$%,&1#(*3610(6#*8-$%%&/&&(31)05 *$(4+->&'7(8#(6&(-,#//$,%+4#%(&*$/#$,$$'(%#)#6%+1$$'7( )*-8&.%&$6$'(8#(?&,%$4##/&$//&;(2,$$'%340%(6#*8-$%%&/&4#%( )#/8-'7(.&,.$100*$'(9:(-))$%+'%$#(4$$.-,,#7(8#(6&$,5 %0(1-'$//#(-'(+,&$%#()00/#8&8#(8#(&,$$'%31$,'+1&*-$5 %#;(<$*.+,%&.'$,%&'(%+'%$&'(/$,0.,$(6&(,##4#%(%#',,$5(8#( &,$$'%31$,%#$>-'%+'%&8#;(2,$$'%340%(5*3610(%&.$(4+-5 %$/#$,++>&,%#(*$$))+&'(!(1$'++%$'(3.,$%%0$,'+1&*-,%#( #$'#(.#6>&'(%+''$'(.-.-'#$,++.,$$'(#,%$;(2,$$'%340%( 80*8&,%$40%(/-.#.++,,#($%,&(-1#'(&,$%3.,&'(BC&$>0'( <%#D&B7(8-,,#('06%$$'('+-*%&'(-1#''0.=$'&'($/%#;( 01'%%&2&34(# E$*-/#$,%#(36%&$,%3=%0(%&6%$$'(13=,(-1#,,#(%$/#,,#( '06>3$,,0(&,$%3.,$,,0;(F$,)#/#'(<-%%$$,$(5%#)#6%+1#( 36>$,%3$(.#',#'%#',,$'(4$*-/#$,5,+-1#/#$,&.,$(,++*%#5 )#6%+1#.,$7("#',,$)$>-$.,$;(<-*$'(<$*.+.,&//#(1$/%&$( 9:::(4$*-/#$,%#(8#(,+-1#/#$,%#(/#,%#(8#('+-*%#(.#',#'5 %#',,$8##(,&+*#,$(4#*%#(4#,%&'(6&$//&(*00%0/=$%30(,$*.+,5 '06%$$'(13=,(I#%$'#'(,%#>$-'$'()00%#)#6%+1#,,#7( 5+-6+''&7/& <0*.0''$&1&'(6+4$)+$,%-'(+/.-$/1#/#4#//#('065 1$'++%$'(1$%%#$,%#(&,$%3,%0(-/$(4$$%&'0()0$40'0(4$$.-,5,#7(1##'#'%#$,%#()&*8#'%#$6$'7(36%&&',0(M:()0$40'0;( 2,$$'%38$'0(-/$4#%(,&.0(2,$$'%340%(5*3610'('+-*&%(&%%0( /##8#'(-))$100*0'(-))$/#$%#;(L+.$'(*3610(&,$$'%3$( -1#//#(.-.-'#$,++>&//##'(36>&'(4$$.-';(2,$%3.,$0(6#*5 8-$%%$4#%("3%%$(E&,#10.$7(L#1$//#(N$,,-(8#(2/$'#(C0.&/0; E+->&'(%0*.&$'(.-&%+,(-/$(80//&&'(H-+/+,6-O;( <++''$%%&/+%3=(#/-$%&%%$$'(8-(.&400//07(6#*8-$%+.,&%(.03''$,%3$40%(%03>&//0(%&6-//#(/-.#.++,,#;( -/$(A('03%=,%07(8-$,%#(3.,$(-/$(/$,0&,$%3,(.-4#'(.3,3''0'( 4+-.,$;( L+8#//#(5&,$%3.,&,,0(-/$(1+.#'#(9M(,$*.+,/#$,%#(S8-$,5 4#'#(%-$1$'+%(H--'#(L+..-/#;(W/$,%040%(.*$%$$.$%(8#( 3/&$,='(4#*#+.,&%%-1#'(.$$%-.,&'(,##'&&'(&,$%3.5,&'(-68#,$("#$'#(L-)*#;(F+4+,%+.,&'(-/$(,++''$%&//+%(,$*.+.,&'(-1#()+.+,++''$%%&/$8#(L$%%&(L/&1&%%$/0(8#( 1#,.&&*#+,,++''$%%&/+'(-/$(%&6'3%(H-''#(L$4$10.$;( X$+.,&%(8#()&*++.$%(,++''$%%&/$("$$'#(I33'0'&';( E#/-,++''$%%&/+,%#(4#,%#,$(2&*-(Y+4$'&'(8#(00'$%&.5 '$$.#,%#(F&..#(E&,#10.$;(Z#4#,%+,,++''$%%&/+'(%&.$( [,.#*$(Z=3%='&';(<$*.+,%&.'$'&'(%-%&+%+,(8#(*#.&'5 %#1$'&'(-/$4#%(H-+'$(L$4$10&'(.0,$#/##(8#(.#%,-1-%( %03%%$(%+-%%#8#(L#$,#("$&'4$&*$(36>&,,0(#,,$,%&'%%$(Y''#( Y/.$-1##'(.#',,#;(E#'6&1)#$'*$'.$(4#,%#,$(.#64$-,%#7( %+-%&133''$,%0(8#(1+$>&'(.03%0''='(#,$-$>&'(,+8+5 4#,%#(-''$,%+1$,&,%#(4#,%++4#'6&1)$(F$#(E0.&40'( 8-6>-//#;

7 !!"#$#%&"'()&#*(&+#,&() -,##%&.$#,#,&/ "#$$%&'()&*+,'-.)//)*0/$*&$/12#3#$&'4+ #$)*'.5),$*6$,41%.11&17*"#$&'4#$)* 8$,424#3%*2/40520/3//1*0/$*'/$*9::*45/;* F,3G31%*0#1#&0//1!"F1.53,33%*'/$05$#&0%*/1#4$1$#+ E11/1!"F1$G3&0$.$42%%1%*H:+(20&$#?2-/1&* I42%*&3-&11//1!"B3/1%*50-?0$#.1$%3%*40%J3,3%##$* F1.53,3+&1/0##1!"B2441$#($$440?3%*53,-35)$()*B3#42#&0,$//1!"820.$*I,33%1;*C3$44124#3%*51%33/$&$/1$#22#*60,$##1!"K431%*63,-35)$()%*3#$&'4#3&*!"F1.53,33%*B1252%E$%*42/&&22,$(1$42&&1?1*L1##3* "#40#3%*/)4#$)$#3&* %33//1!"6$,41%.11%*>2#$$44$05$#&0%*M1.3#*N0%G*O:*(20&&1* 40%#3,&&$*F1.53,3+&1/0##1!"63,-35)$()*81%G($4$%*&3-&11//1 01)2",#((*#%-%),#34+, 52678(%4-)9(#4+&&(:(),#34+, 80,$%*8$,42#*0%*0#1&0&32&&1?1%1*C1$42&&1(1*#$,42#* +-1%4433##17*D1%4433%*&1(0$&&33%1*0%*/$#)&)*#$,42#+ 1/1%*&'<//$#''&&)*51,1%&1.1//1*#$,42#0,E1%$#11&$0$G3%* 3G3//'&'4#$)*&0$.$1*#0(3/&1(1%*?1*#0#$11/$#3%*#$,424#3%* 1..1&&$/1$#&3%*&'<%1%&1?$%17*D1%4433##1*?),?3#&3&))%* #$,42#053&2#&1*3,$*520/$//1*820.31;*43-$&3&))%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$(1$42&2#&3%*&2&4$.$#33%*4)'&3&&)($)*.3%3&3/.$);*/$#)&))%*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*()/$#&)*(20+,052-3/21;*.''G))%*&'<-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*?1*?),?3#+ &3&))%*&'<#3.$%11,3?1;*?0$##1*&20&&3$#&3&11%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*'-G3##)*#$,42#&3%*?1*42%&$3%* 41%##1*#34)*&3-G))%*41%#1$%()/$#&)*'-&3$#&'<&)7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%43*0%*L15$%*3/$%43$%0+;*/$$43%+ %3+*?1*'.5),$#&<43#424#3%*0#$&&1$%*,1-0$&&1.1*"8P+ -1%437*>2$&1*,1-0$&&1?$1*0(1&*-1%4433##1*.241%1* L1#&3%*?1*%20,&3%*42/&&22,$43#42#*6$$*600;*A2/2%* F)-&$#$,42#*?1*>0%$&1$G3'-G$#&'#*6$#&37*C1$42&&1(1*#$,+ 42#*+-1%43*0%*?1&401*80#$11/$%3%*#$,42#*+-1%4433//3* R=::S+=:99T7*U'4'$%3%*-1%43*1/40$*97997=:99*?1*5))&&''* =V7=7=:9H7*D1%4433%*-1//$%%0$?1%1*&0$.$$*F1.53,33%* '/$05$#&0%*F2&4$(1%*&31&&3,$&'<%*43#42#7 D1%43*43-$&&))*?1*&3#&11*#$,424#3%*-'($%(0$%&$(1$42+ &2#&3%*&2&4$.$#33%*&1,($&&1(11*.3&0G$1;*?041*?))*-1%4+ 433%*5))&'&&')*#$,42#&3%*4)'&&<<%* &0$.$%%1%*(1$42&2#&3%*&0G3%&1.$#&1* (1,&3%7*C1$42&2#&3%*&0G3%&1.$%3%* &3433*&1$&33%*-'($%(0$%&$(1$42&24#3&* %)4'($4#$*?1*12&&11*0,E1%$#11&$0$&1* 51/(3/2$G3%*.''.$#3##)7*D1%43*&$$+ ($#&))*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*(20,0(1$+ 42&2#&1*51$%0&&1.1//1*42%&$3%*0#1/+ /$#&2.$#&1*.'<#*&0$.$%%1%*#$#)//<%* #22%%$&&3/22%7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%4433%*#0(3/&1+ (1##1*?1*#0#$11/$#3##1*#$,424#3##1*#$,+ 42#&1$G3&&1*4)'&3&))%*0#1//$#22G3%;* '-&3$#<//$#''G3%*?1*1,?3%*&0$.$%&0?3%* 3G$#&)?)%);*0#1%1*#0#$11/$+*?1*&3,(3+ 'G3%-20/&01*#34)*&'<-'($%(0$%%$%* &243.$#3##17*8$,42#*1%&11*&1$&33%+.20&0%1*3,$%0.1$#3&*3G3//'&'4#3&* #0#$11/$#33%*&'<-<%*#3%*.0%$520/$#22G3%*(204#$7*83* &1,?011*.1-G0//$#22G3&*0.$3%*,1?0?3%*'/$&&).$#33%*.0%3%/1$#3//1*&343.$#3//);*?0#&1*?041$%3%*(0$*/<'&))* 0.1%*(1-(22&3%#1*?1*/20(22&3%#17*WWW7(1$42&&1(1+ #$%&'#() B3())//)*80,$%*8$,424#3//1*&0$.$*9:X*/1#&1*?1*%20,&1* '-&33%#)*X*,'-.)##);*?0&41*40400%&2$(1&*41$44$11%* XX*43,&117*8'4#'//)*,'-.$)*0/$*9Y;*0#1//$#&2?$1*9OS*?1*#$,+ 42#51?0?1*'-&33%#)*9:!*43,&117*F'&&$*C3#1.)4$*&0$+.$*80,$%*8$,424#3//1*-1%4433%*5,0?34&$(1#&11(1%17* F1$%1*B05,1*0%*0-?12#,'-.)%*?)#3%7*Z-&3'#-3%4$/<%)* F1.53,33%*41252%E$/&1*0%*F1$G3411,3%*.2#30/3-&0,$* >1,$*M1/41%3%7* D1%4433%*&151-&2.$1*(20%%1*=:9=!"83.$%11,$*F2,2##1*9=7*[*9H7H*?1*9Y7H7=:9=* D'($%(0$%&$1*3G$#&)()%*#$,42#&0$.$%%1%*3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()*%20,&3%*&1$G3+*?1*&0$.$%&1&1/0* C$..1##1;*F2,2##1*!"83.$%11,$*A2/2##1*=:7+==7S*?1*8$,424#3#&1*(0$.11* 402/2$-$%*?1*53,-3$#$$%*[3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()* =:7S7=:9=*4/0*V7Y:*+*9!*A2/2%*F)-&$#$,42#*!"80,$%*8$,424#3%*C1$42&&1(1*#$,42#*+,'-.$3%*/ G3%*5))&<#3#$&'4#3&*80,$%*8$,424#3//1*=97O7*?1*9979=7* A"3$(&#"%> \$,]2#*F,1%#*^0,.1&$0%*5,0?34&$*&0$.$$*"2,0051%* 3/$%$4)$#3%*055$.$#3%*0-?3/.1%*R"2,0531%*L$J3/0%E* L31,%$%E*6,0E,1..3T*43-'4#3##);*?0##1*#$&)*&0&32&&1+ (1&*V*32,00551/1$#3%*\1,1(1%+#$,42#402/2(3,40#&0%*?)#3%&)*'-&3$#&'<##)*N,'##3/$%*'/$05$#&0%*RQ%$(3,#$&_* ]1&-0/$`23*G3*L02(1$%T*41%##17*6,0?34&$*0%*414#$(20+ \1,1(1%*0%*41%#1$%()/$%3%*?),?3#&<;*?041*404011* '-&33%*9=*%20,$#0+*?1*#0#$11/$#&1*#$,42#&17*B1-G34#1%* G3*\$,`23*G3*N,2a3//3#*RN3/E$1T;*L3*6/2#*63&$&*\$,`23* G2*>0%G3*RP1%#41T;*\$,]2#*"//3b00E*RI/1%40.11&T;*

8 ! "#$%&'()*+,,-./(0)*/12-')324++$)56'+7"1/(&../&8)3+1/.) '#9E)F$/+?/'(+)G./H#1'/(I)2&(4+$/J-#)C#)K+-H&/.) 5"#$L/&:M 3+'/&&$/.#.)3/19-')+.)/..+H&(//H/.#.)HE$/.#)4#/9+,7,&''&)&'#,&''&)+$#H/#.)$&'(#.8).-+1(#.)B&)&/9-/'(#.) 9&.''&)(#4(EHEE.)9+-$-(-9'##.)B&)'+'/&&$/'#.)+'&$7 $/'--C#.)9#4/((E,/'##.M)3+'/&&$/.#.)'/19-')+.),0;') 9-$((--1/#.)HE$/'#.)(0;.)HE$/.#8)B+9&)9+4C#.(--)(/#((0/7 4/.)4#/9+,,&''&)&'#,&''&)+$#H//.)9+4C#104,//.)9+-7 $-/''&8).&&?-1-'(+/''&)B&)04(#/';/''E8)#1/(0/'#'(/)9&-7?-.9/&$-#/$$&M)3+'/&&$/.#.)'/19-')$-+)$/.99#BE)04(#/';B#.) B&)+'&$$/'(-H&.)104,E.)HE$/$$#8)?&1&.(&&)/('#(-.(+&)B&) /('#$-+((&,-'(&8)'#9E)9#4/((EE)%00'/'(E)9-.(+&)B&)+$#7,-'(&8)'#9E)#$E,E.(&/(+B&M)NE,E)9&/99/)+.)B+4(&.-() --C#.)&,,&(/.)9#4/((0,/'##.O)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.) +4B&&B&M N&H+/((##.&)+.)9#4/((EE)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.)+4B&&B/$7 $#)'+H#$(-H&()(&/C+()B&)&.(&&)HE$/.#/(E)(0;4;.M)>1+B#9(/) (0;'(EE)+?/.(+'--../(#$,&&)B&)+?#((&B&.+?&'(&8) B+(9&)(+/,/H&()?+4B&.&)!"#$%%&$#!"'!()**++,-,$. #!"'#*#$,,-$#!"'#$)/(/#!"'*01,,1,/*(-(2(/#!"'$-+7,/'#$$#M)NE,E)(-$##)H&/9-((&,&&.).//.)9&.'&$$/'//.8) 9-/.)A-1++?&.)&,,&(/$$/'(#.)+?/.(+B#.)5A-1+?#&.) P+2&(/+.&$)AC-2&(/+.)&.C)N1&/./.L)PAN:)BE1B#'(#$,//.) &$&$$&&.8)'#9E)(-9##)'+'/&&$/'(#.)'/19-'(#.)9#4/(0'(E)B&) (&$+-C#$$/'(#.)1#'-1''/#.)9&'H-&)A-1++?&.)$&&B-/'#'(/M >1+B#9(/)$E4(##)&$4&&$(&)0$;'?E/.)'--.(&-(-H&'(&),#(+C+$+L/&'(&8)?019/#.)+((&,&&.)&/.&)4-+,/++.) 9-,??&./#.)?&/9&$$/'#.)(/$&.(##.M)3+H#$(-H/#.)(&/(+7 B#.),EE1/(#$,E()?+4B&-(-H&()9&9'/H-+(/'##.)9#.((E7 (-(9/,-9'##.8)B+.9&)*&1&H&.)(+(#-((/)H-+'/.&)QRRS7 QRTTM)U&.'&$$/'(&)B&)#-1++??&$&/'(&)&.&$0'+/.(/&8)9#4/7 (0'(E8)(#'(&-'(&)B&)(+/,##.?&.+&)H&1(#.)*/12-')N1&.') D+1,&(/+.)?1+B#9(/)'#-1&&)'#-1&&H&.$&/'(&)&/9&(&-$-&O!"=$+/(-'(&?&&,/.#.8)"-9&1#'(8)QVM7QWMSMQRTQO) >1+B#9(/.)(&H+/((#/C#.)#'/((#$0)B&)+?/.(+(&?&&,/.#.!">EE+4B&&B/#.)(&?&&,/'#(8)T!M7TSMTQMQRTQ)B&)Q!M7 QSMXMQRTYO)N&?&&,/'#()+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.) B&)9-,??&.#/C#.)HE$/$$E)N&,?#1##$$&)B&)N-94+$,&''&M!"U&.'&/.HE$/'#(),#(+C+$+L/'#()4&1B+/(-'B&9'+(=,'7 (#1C&,/''&)YM7TYMQMQRTZ)B&)"#$%&'(/''&)QXM7QSMZMQRTZM) U+9#/$-7)B&)+?#(-'B&9'+)+?#(-''--../(#$,&'(&)9-,?7?&.#/$$#M!"U&.'&$$/'#()4&1B+/(-'B&9'+(8)9#'E9--)QRTZ)7)4-4(/9--) QRTYO)U&.'&$$/.#.)QR)?E/HE.)4&1B+/(-'B&9'+.)(+/,##.7?&.+)B+9&/'#''&)9-,??&./+1L&./'&&(/+''&M!">EE(;'(&?&&,/.#.8)"10''#$8)TM7ZM!MQRTYO)N-$+'(#.) B-$9&/'-)B&)#'/((#$0),#C/&$$#8)(E19#/$$#)9-,??&.#/$$#)B&) 0$#/';$$#M!"[?#(-''--../(#$,&.)?#C&L+L/.#.)9#4/((E,/.#.) $E?/)?1+B#9(/.O)+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.)&'/&.7 (-.(/B&()>1+%#''+1/)>&J-&0.)B+4C+$$&)9/1B+/((&H&()B&) 9#4/((EHE()+?#(-''--../(#$,&.)B&)+?#((&B&.+??&&.M 34'5(('*+!2(#'1,'*01,(#2*$%$"2, 6!#&-!$)$2 U#'E$#/1/()9#1E'/HE()BE$$##.)'&.9+/.)B+-9+/.)'/19-97 '#'(&)9//..+'(-.#/(&)$&?'/&)B&).-+1/&M)K#/1#BE)BE1B#'7 (#((//.)04(##.'E)TS8)$#/1/$E/'/E)+$/)04(##.'E).+/.)ZVRM) >E/HE$#/1#BE)BE1B#'(#(EE.)/9E104,/((E/.O)9+$,/?E/HE/'#(8)?-+$#.(+/'(&)(-../.)'/19-'$#/1/()Y)\)V7H-+(/&/$$#)+$/H&() '-?#1'-+'/((-B&M)]0;')!)\)TR7H-+(/&/C#.)?-+$/?E/HE) B&)9+9+?E/HE$#/1/()B&)0$/)TR7H-+(/&/C#.)$&B/$#/1/()+$/H&(),#.#'(0'M)U#'E$$E)BE1B#'(#((//.)$#/1#BE),0;')$&&B&.) +??/,EE1E.)+??/$&/$$#M 7,$8!/,,)$ N&/C#9&&1/)+.)N&,?#1##.)9&-?-.L/.)+,&?#1E/.#.)B&) --C#.$&/.#.)9-$((--1/9&'H&(-'+4B#$,&8)B+''&)$&?'#()B&).-+1#()(-(-'(-H&()#1/)(&/(##.$&B#/4/.M)N+/,/.(&&)+1L&7./'+/)N&,?#1##.)9&-?-.L/.),-'#+?&$H#$-B#.)9-$((--7 1/9&'H&(-'09'/99;)N=6NA)04C#''E)9-$((--1/?&$H#$-B#.) B&)?#1-'+?#(-9'#.)9&.''&M)N&/C#9&&1#.)9&-((&)9-9/.) $-+99&7&'(#)(-(-'(--)04(##.)(&/(##.$&B//.)'#9E)#$E,097 '#$$/'#.)(0;?&B&.)#((E)#'/(09'#.)(&/)(&/(#$/B&H/#1&/$-.) 9&-((&M)K/'E9'/)+?#((&B&)'&&)+4#/',&(#1/&&$/.)+?#(-97 '#.'&)(-#9'/M)3+1/.)3/19-')(-+((&&)N&/C#9&&1#$$#)9+9+).#$BE'$-+99&$&/'(#.)/9E$-+9&$$#)(-../.),/((&/'#.)'/19-'7?&B&.)'#9E)'/19-'#'/(09'#.M)A1/(0/'+?#(-9'#.)$-+9/$$#)?-+$#.(+/'(&)(-../.)?&B+B&)(&1B+(&&.)H-+C#.)&/9&.&) 9&9'/M N&/C#9&&1/)?&B+B&).#$BE'$-+99&$&/'/$$#)?/C#((//.)H-+7 C#.)&/9&.&)VX)9?$M)U-''&9/.)(-../.)?&B&''&)'/19-'(#$/) QR)\)QY)$&'(&8)04(##.'E)TXYR)9+-$-$&/'(&M)N&/C#9&&1#.) #1/(0/'+?#(-9'#.)(0;?&B+B&)+$/)H-+C#.)&/9&.&)QVM)) U#HEE$$E)B&)'09'0$$E)T8X)(-../.)?&B+/''&)9#11&$$&&.)'/17 9-'(#$/)X)7)TX)$&'(&8)04(##.'E)0$/)XRR)+??/$&'(&M

9 !!"#$%&$%#&&'()*()*+,$,-./"0"1.)) "#$%&'"%$()*'+,$-#*%'./0/+()$**1-,'*1(2'.,3*%..1'1++2',%()%*%..14'5*1%&'6'7'8'+)&+%,'(1*+29%**2'3,-#%**,'322: *11'(#(1%.1;,,&'$,-#-,,&'-,'.#%*+,;,,&'*%$()*+20+1&24' <,-#-,'-2$-1*+1++%%&'*1(2'*%$()(*1..,'1++2';,0=#..%*))(: *%1&';)(,,&';)%**,'+%.#%**,4'>/0/1;3%2'*%$()*()$**1-,' B4'"%$()*()$**%+'+,9#%++%9,+'9)#=1&',%(,&,'$1%.)&'6CCC' +10+,%=1&'31$0132%9%1&'/0+1/+11&'*%$()*+/A3,-#-,'-,' 1*%+/(*%24'!""%$()*(#).)-,'3%=1++%%&';;4'I..1$J%,:'-,',*+;,.%%+#&' +,3,0+);,**,'K,$,.,**,?'"20./:'-,'-,.(,3,..#-#)(()1%.:.1?'-,'(#).).)#(%..1'.)#((,$1+(%:'-,'9%$(%*+/*+#%;%&+,&,'!""%$()**/&++2$1%+2?':3#.++,$1%+,'-,'9,)9,*%$()(*%,'-2$: -1*+1++%%&')*1%+,4'!"I%()%*+1&:'()$**%+L'( 'M6'-,'*/(*/..2'MC'(1$+,,' M?N0 23*4)1&)"1567"&,,&* 8)#)5)1*9*:%#/;')1*,/%.<*="#=%&*)1>* '>%=)."/1)7*1'.?/#$ O,$,9,&'#&'1)$##33,.,%*1&'&)#$%*#*%$()(*1&'91$: (#*+#?'-#&(,'())=1*'+#%;%&+,9)#*%'6CM6'#.%4'P)(,&,' #.19,+';,,+'#.%9,+F'Q1.J%,?'R*3,&-,?'S#..,&+%?'T$.,&+%?' >)U1;V)$J?'<#0-#%*:T$.,&+%?'W,&*(,?'W#;,&%,?'W)#+*%' -,'")#;%?'91$(#*+#'.,,-1&11'-,+()9,*+%4'K1$(#*+#&'+10: +292'#&'+10=2'+%%9%*+2'/0+1%*+/A+2'-2$-1*+2;2..2'()$**1: -,'*1(2'#31++,-%..1'1++2'#33%.,%..1'-,'9,%0+,,'+%1+#:+,%+#,' 1*%;4'*%$()*(#).)&'#$J,&%*,,+%#+,'-,'+,.#)++,'(#*(1: 9%**,',*%#%**,4'K1$(#*+#&'(#+%*%9)+'#9,+'XXX4Y,$,9,&: Y%$Y)*&1+X#$(41)?'-#*+,'.A/+//'+%1+#-,'91$(#*+#*+,'-,' *1&'-2*1&*%$()(*%*+,4'K1$(#*+#..,'#&'/(*%'+/A&+1(%-2?' -#(,'3,.(,++%%&'R)$#31,&'IY+%91'V#=/':0,&(1$,0,..,4' K)#=1&'6CM6';))+'0,&((11+'9#%+%%&'+#+1)++,,';;4' E#)+0'%&'IY+%#&'-,'Z$)&=9%('7'R5F&'$,0#%+)*#0-1.;%1&' +)$9%&4' K)#=1&'6CM6',%(,&,'O,$,9,&'91$(#*+#&'+#%;%&+,,F'!"664'7'6B4';,,.%*())+,'"1;%&,,$%F'O%$Y)*',&='S%3:0#3' [#$'%&Y.)*%#&'\Q,J&1)U]<,$%%*%?'W,&*(,^!"S1%&2())'\Q,J&1)U]<,$%%*%^'7'_).++))$%'#0-1.;,F' @";*8"#A*:%#/;B S%3'O%$a'R)$#3i'#&'R5F&'_).++))$%:#0-1.;,&'0,&(1?'-#*: ))*%,'(,+)().++))$%&';)#+#-,'\0%3'0#3?'3,$(#)$?'[$11' $)&&%&J^4'S%3'O%$a'R)$#3i'1*%++1.11'))*%,?'&#)*19%,' +,%+1%.%-#%+,'-,',9,,'1$%'.20+A(#0=%*+,'+).19%..1'&)#$%..1' #9%,'().++))$%&';,,%.;,,&4'"#$%&'"%$()(*1&'1=)*+,-,+' #9,+'"11.,'j,&9%('-,'<1++1$%'",9%(#$3%4' "%$()(*1&'-,'(,+)().++))$%&'*/&&/++2;%1&'+,%+11&:.,-%1&'(,)++,'0,&(1'+)+(%%'+,%+11&?'.%%((11&'-,'/0+1%*: ()&&,..%*1&';))+#(*1&'92.%*+2'*)0=1++,4'S,&((11&' +,$(#%+)(*1&,'#&'1=%*+22')$V,,&%1&'+,%+1%=1&'+)&: &1++))++,'-,',$9#*+)*+,?'&)#$+1&'+,%+1%.%-#%=1&'+,.#):

10 ! "#$%&"'(%&)*#+*,-%%&"."/001/"-0&"/2(3"-0&"*2$%*-*4/"',& ')(%/"'4/"',&('/,.,05&60/-'/1/$0-&."011/"-370-&4*#"& (3,(/,&."011/"-3$0"/2(3("',&"."/001/"',&"/2(3("',&.8'9-3("'',5&:0,('&4','"-*/&)0(3(/'22.("'110&1./"-070"-/& ;&"'&"/$./--3/&',"/44%/"'("/&<0,"(0""0&$0&,'1$%,,'("/& =32..80""05& +'""0&'2/&400""0&*48%2/&= &(0)+',&7//(.,& 4/--0/"/""0&2'"/+',""'/""%K&$./"-0&$.(0/,',&8%%--**& 80/(011/"/110&H'"-/7001'/110&-0/&( /-080)-340""0&.1'700,&'"/-*("'',&;&6048'2''110&-044/(33""0&LM?N& '"/-*"&.,&."0&F/2G3"&<3"(0&O'"-/701/05 '"/-*("//,&.4/""0&40/""00,&$0&"0070-&(.('43"-0&(0,9 "0/,7%1/"'"-%&*)-'/"-*#"-%5&P3""0(/,&'"/-*("'""%&.,& (0)+',-./"-0&"/2(3"9&$0&-0,""/-0/-'/1/$0,&1/"%("/&?M9?L&80/9 (011/"/"-0&,3.2/"-0&-0/-'/1/$./"-0&(.."-370&2*)4%5&Q.2/,& Q/2(3("'110&107011'&,.3"''&*("/-./"-0&'"//,-*7%-92*)4%9 1%/"-%5 "0/,7%1/"-%&/1408//2/%K&"' ,&'"/-*"-',&)02$./-3(9 "/0&$0&'"/-*"-%&"'(%& /(3-3("'',&-0/-'/1/$./+',& (0,""0&.)$00$07/'20/13$',&(03--05&="/-*"-%&.,&)/.--3&$.& (0)+'""0&2'"/+',""/""%&S0T,'3UV""0&$0&S2*""'1/""%&$0& "'&43.((03-33&$.(0/"'""0&'"//,-*4/"'',&8%%--*7%""%& 2'"/+',""/""%&80/(011/"-',&,3.2-',&-0/-'/1/$./+',&(0,""0& 0/,0&33+'("/&(.(.,0/"33+'("/5&6048'2'&$0&Q.2/,&Q/2(3"& "0/70-&(3,,/0,&-3.+0&',"/44%/"',%&4.,/-0/-''11/"',& '"/-*("',&(.(.,0/"33-',0&',"/9/1-00,5&P0("/&'"/-*"-%& LW5&X0&LY5?5LM?N&.70-&."0&-048'2'10/"-0&,*(*"/2(3"H'"9 -/701/0K&F/2G3"&<3"(0&O'"-/7015 :0,(('',&)011/,,./$0&.,&20,"(010/,',&"/2(3"(.39 Z33-&)0,((''"'',&."011/"-370-&"/2(3("'-&.70-&=G.1'& &5"61$%1+&'(&7#+"819/ :'/,%(33""0&Q.2/,& Q/2(3("'11'&"0083/&,'1$%&,3.29-0&"/2(3"10/"-0&$0&*("/&-0/&(0("/&.)$00$00&(33+'"-0&F02070,9 7'2(."-.,&"/2(3("'"-05& A3.2/".70/)+.,&-''40,0&.1/&',,0((.1331.$',&8./"9-04/,',&"/2(3("',&('/,./,K&.-"/((.&.1/&bQ)02'K&F02'K& c02'&6.t'-)'2&/,&=32.8'db& 607./--'',0&.1/&-3-3"-30&-./9 "//,&' /"//,&,3.2//,& $0&)'/+%,&( //,"0K&8329 (00&',,0((.1331.$0&)334.2/,&$0&*)-'/"',&-'('4/"',& (03--05&A3.2'-&.1/70-&$.&)0,(('',&"33,,/--'1370/)''"9 "0&.11''-&43(0,0&0(-//7/"'"-/&20(',-040""0&7//(.,&.)$'14005&A3.2'-&$0&)'/+%,&4/'1/8/-'',"%K&-./7'',"0K& '',"0&$0& /--'/,',&-'('4/"',"%&.70-& )0,((''""0&('"('/"/%&0"/./-05& <3.-"/"-0K&:.110,,/"-0K&R.)$./"9]210,,/"-0K&<0,"(0"-0K& ="80,$0"-0K&S'1T/0"-0&$0&-/'-*"-/&Q3.4'"-0&(.-./"/,&.1'70-&,3.2'-&-3-3"-370-&"3.4010/"'',&13.,-..,K&" /"//,&13.,-.027./)/,K&(/'22%-*("'',&$0&31(./133,& e1#$%27'11%&i,-07'2(0,&1'/2/('"(3("'""05&b/"%("/&7//(.,& 0/(0,0&)'&)02$./--'1'70-&"/2(3("'110&*)-'/"/%&'"/-*(9 "/%5&A%4%&'"/-*("'-& /70-&,3.2-',&'-3(%-'',& -'('4/',&)34.2/"-/"-',K&'2/&40/-0&(."('7/',&',,0(9 (.1331./"-0&('2-.7/',&)02$./-'14/',&8.)$01-05&="/-*("'-&,%)-//,&Q%2(%,,/'4',&)37/83/"-.""0&8'2$0,-0/,0&Lf5f5& A3.2'-&.1/70-&70/)+."-0&/,,./""00,&$0&0,-./70-&-.+'110& 8."/-//7/"-0&80103-'--05&:0,(('',&70"-33.8'--0$0,0&$0& ".2/10/"-',&2*)4%,&.)$00$0,0&-./4/&6*--/&g'"04%(/5 =^>,&,3.2/".-./4/,-0.)$'140&e.3-)&/,&IG-/.,&.,& =32..80,&3,/.,/,&-./4/,-0.)$'140&,3.2/11'5&Q',& -07./--'',0&.,&'+/"-%%&0(-//7/"-0&' /"-0&(0,9 "010/"33--0K&*)-'/"70"-3311/"33--0&$0&"370/-"'70/"33--0& =32..80,&,3.2-',&('"(33+'""0&$0&"00+0&)'/+%-&."019 1/"-3400,&3,/.,/,&-31'70/"33+',& /"'',5& 7,''($:-;$<+:%=;(&=.$>.&5.+$$""( Z*#"&Q3.4',&20$.$',&31(.83.1'11'&3"( //,K& '"//,-*4/"40-(0&"33,-03-3/& ,&-.3(.9('"%(33,& 70/)-''""05&Z3(0,0&40-(019 10&.1/&??&="//,-*7%-&92*)4%9 1%/"-%5&A%*-#("/%&.1/&(0("/& B0"-',"3.$'13,&8%/7%,& ,0&N?5W5&$0&702"/,0/"',0& -080)-3408%/7%,%&?5Y5&*("/5& Q.2/10/"'-&070"/70-&7/2011/"'"-/& -080)-340,&*)+'""%&8.29 4'"-02/,&(0,""05&="/-*("'-& "0/70-&8."/-//7/"',&70"-00,9.-.,5

11 !"!"#$%&'()*+,-%.)/'-0,(1%2+(345+ #$%&'&()**+,-.$/$,/01(,-.$()2,3.'-4,$2,56-$.2,7.48)*7 &)(C&''2,*.;;''2,=+;++)4-.$()2+,($%&'(.;)--+8+7!"#$%&'("!)!$*+,'&&+-+$./0"!)1""&).$.*)$2/'!&345*&5/#$ D+2(&+*+$2)2,2'.%+**+-+2(($8+,E+%.*$2),F+((.-, -'*$,='.?)2,/$--+$()**),:<#78+&(.**),)*.&''2,+*'(7 (+>,E+%.*$2)2,*C4)--C=C,.%G+2$(++-$.,.2,F+$(.2,?), *H:'%.;)> 6,43+78 I'.--+8+,J+$(+,I$)2=$)%$,.(+**$(-'$,($%&'(9,-+2(($7,8+,-)+-7 -)%$-'.--+8$)2,&+2(+$2=C*$(-0/$()2,&)4$--C/$())2,-C47 -CC=C2,:#D74+2&&))())2,I+/;)%))2,&+';'2G$2,)?'(7 -+8+>,K+2&&))())2,&''*'',&.'*'-'(-+;++/$(-)2,*$(C&($, -01=+$4-.>, 9,-:,4-3;/4:+0%:4(<':=+:043,,/40 8+,#+/$,DC$&&C,=+*$--$$2,)($$2-0/CC2,#=)$-($2, B+()*$((+,;$)--C=$$2,3.'2G,#-+G)7,($%&'(A)(-$=++*)$*7 *)>,F+%%+(&''((+,8.2G*11%$-,F)%%$,K)$&&$*C9,M++&&., #$%+$2)2,8+,N22$,I.$=.2)2,)?'(-$=+-,#.%$2,#$%&'(-+, :'%.;)+2,3.'-4,E$%6'(7,A)(-$=++*)$**+,#+&(+2, J$$2-)$(-1,=++-$$,8+-&'=++,&'22.(-'(-+,8+,''?)*7 *))2,%+&)2-+/$(-+,2$$2,($(C7,&'$2,'*&.-$*.$((+>, #$%&'(&)(&'(-+,&C0--CC,(''%$,/CC%C,($%&'&()2,./$+,8+, =$)%+$*)=$+,-.$/$8.$-+,.;)-'(7,8+,)($-0(-.$/$2-++2>,M.--+, -$*+((+,=.$?++2,-.-)'--++,*++?'&&+$-+,)($-0&($C,8+-&.(7 (+&$29,=+24)2-'2'--+,CC2$7,8+,=+*.&+*'(-.+,''($--$$2, ()&C,4+2&$--$$2,(+='&.2)>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'7 &$-,.*$=+-,)2($//C$(-C,&)%-++,&C0-1((C,J)=C-($%&'(7 )($-0&($((C>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'&$-,(''22$--)*$, 8+,%+&)2($,=$%.*+$2)2,I:F:JN>,#+*)8+,=+%-)2,4+2&$--$$2, ''($+,($%&'(=C*$2)$-C>,P*.(,%+&)22)--$$2,''($,8C-)&+-.(, 8+,*$(C--$$2,;+%&&$;+$&+2,-'%=+**$(''--+,*$(C=+*+$(-'&()*7 *+>,, A+:4B+-::434+(,4/'C,%C,%3')<(,/,4:4,% #+*$)2,;C$=C&C0--1,.*$,=$*&+(-+,='.?)2,Q"!Q,+$&+2+>, #'./)2,I)+--)%$.;$(-.9,I+$?)&++%)2,-01;+8+-,8+,:#DR <+$&'--+=+2,($%&'&()2,;+8+-,.*$=+-,(CC221**$(-C,;C$7 =C-.$/$2-++>,F01(,0&($--C$()-,+%-$(-$-,)--C,($%&'(%047 /C-,&C0--$=C-,(+*)8+,()&C,;C$=$($29,)--C,=$$&.2*.;;'$7 ($2>,SC2($7#'./)2,+*')-+2(($2,&)(&'(,8+-&.$,-.$/$(7 -.2(+,='.&%+(.;$/'(-+,($%&'(&)(&'&()2,-$*.$((+>, 5*')&)(&'&()2,&+'--+,/01(,-+2(($%04/C-,8+,+//+--$7 -+2(($8+-,4+%8.$--)*$=+-,-$*.$((+//)>,I$*+((+,.2,-)420-, &'=+'&($+,I+/;)%))2,+//+--$&.%&)+&.'*'2,)*.&'=+7, 8+,I<7*$28+>,#$%&'(&.'*'2,+$&+2+,&+$&&$,&''($,(+*$+,.=+-, $*-+$($2,.**))-,!""7;%.()2--$()((+,&C0-1((C>,

12 !!!"#$%&'()*'+&,-.)%(/,0 "#$%&'()!('$*&'+,,%-..**&/./'+./0&*1%-12,&+3$%-./' 2#$%&4'5,,6,/'$77&899:9/'2,%-##$7.--,6,';,//,' <$&%,*,'*9+-&'0$+-&'##%&,'+,,%-.&-,4'=$//,'>&2&890&' *9+-&'$7&/-$2,7,,**.4''?*$0##/',*#%-,'%&:0#%0$#*#**.' 8,::,%0##**.',%-&'A:,'"&+:.9*.+-$4'BC1C+-.&%1/',:2$%D %CC%0##%%,4'59+.%'7#$*&2#$-&%./'%,&:,%*$8,/',&0,/,' -,*$#%799**&01/'-.+-92&9'+$&3.--&&/'.:&-C&%69:6.%-.*C&/4' B,*$#%799**&010%&'7,*0,--&&/'%CC0##%%,';,//#'F.*-$*,4' G.09'$7.--,6&**,'.--9'-$&8&%-$+./0&*1%-1**9'$*&'7&-0&9' +./0&*1%-1*-94 H7.-#%+./0&*10#/-,I'"#$3./'()!(',&0,/,'%&:0#%-&D :.+-11:&/9'-$&8&'B,&/,'>$7:,4'G$:&/'G&:0#%'-C1**&%D BC--&'".%,890&'-$&8&'0##0,#%&7,*00,&%./,'$7.--,6,D /,'2,%-##,*#../,,/'%$%&,,*&/./'%&:0#%4'5#0#0,#%&./',&0,/,'-C1%0./-.*&29-'-#/-&7,*00,&%&/,'%&:0#%$+6,,6&D =,/&'G#&+0$/./'6,';.*&'G-./'%.09'-,/%%&/$7.--,6,/,' <,&6,';$&%0$4'G&:0#%0$#*#/'$7.-#0%./'*&%90%&'$7.--,D 6,-'2&.:,&*&2,-'C0%&--9&%&**9'$+6,,6,2&.:,&*#&**,'6,'*.&:.&**9' -#%'6,'+#$*-$'-C1**&%-&29-'7#2#%-,6,'>&--.'>*.8.--&*9/' 0$0$'2#$3.0%&4'<,/..%&8.%-,:&'=$#/&'>&2&890&'$/' 2,%-,//#-'%&:0#%0.%0#0%../'*&&--C2&./':,0.//#%-1&D 3./'-.0.8&%.%-9'6,'2,*2$//,%-,'6,'-&*,/'+#$*-$-1&%-94' ;9/./'2,%-##**,,/'$/'8C1%'%&:0#%0$#*#/'6,'.%&-C%-./' %&:0#%29*&/.&%-1/':,0.//#%'6,'+#$*-$'%.09'-#:2,**&D %&8CC/-&'%.09'-&*,2#$0:,#%'-C1**&%-&29-'-#$--,6,'>,&%,' B&./2&.:./4'B,*$#%799**&001';,//#'F.*-$*,/'-.+-9D 0.:,+$&-#0%.-'6,'+./0&*1%-1+,**&/-$4'>&:6,/7&3$%-,' 6,'7,*0,/*,%0.//,%-,'+#$*.+-&'-&*&-$&8&%-$'B,*./$8' HC4'G&&%-&69/9'6,'0,+2&$/7&-969/9'6,-0$&'F&:6$'?:2,%-4' G&:0#0%.**,'-C1%0./-.*&'$87.*&6,'G#2&DB##*&,'5.7$*,' *$0,0##*-,',*0,./4''<.::&';.&00&*9'%#$:&--&'%&2&&*&7,*2.D *#%-,,/'%&:0#0%.**,'Q4R4',*0,./4?%&-C0%&&/'7,*0,--&&/'7:$6.0-&0$+-,&%.%-&'8##%&0D -#$--,6,/',%%&%-./--&/,4'"#$3./',&0,/,'G$:&/'G&:0#%' 8,0%$&'.:&7&-#&%&%-,'-C1%#+-.&%-,'7,*00,,'C+-../%9'ST' 0#%$+6,,6,,'7#$*.0%&'2#$3.0%&'6,'%,0%,*,&/./'G-.P,/' V,#.:'-$&8&'2,7,,.+-$&%./,'$7.--,6,/,'%&:0#0%.**,' Q4!4'W'R)4X4'E,/%0,*,&/./'O,:$*&/.'<,%%$-',*$&--&'/$&/' 2#$3./'8&--,&%./'2,7,,.+-$&%6,0%$/%,'T4T4()!(4'' 29*&%-./'+,/00.&3./'0,#--,'6,'.*$0##%%,'%&:0#0%./' -&&/'0,/$$--&:.-0.**9'6,'8.-%9%%9'29:&0##*,D%$3,%%,4' BC1+C2&/2$&/-&,'7,:,//.--&&/'-C1/$+6,,6,D-$&8&/D /,/'09C//&%-98&%.**9'8,::,%0##%-,',*0,./4'G$:&/' G&:0#0%./'-C1-.:2.C%'$*&'B#**&/0#*8,/'-C1-.:2.C3./' 7&&:&%%9'R!4!(4()!('%,,00,4';./0&*1%-1/'2,0##-#0%.-' $2,-'F$+6$*,%%,4 1-&2%34-(&5(&'( G$:&/'G&:0#0%./'-$&8&//,/'-#0&6,*0,'$/'$**#-'%##:&'-,*D 0$$-C1/'899:94'",/+.87,&/:&/0&'$/'2,/+.87&./' 2,/+.88,-'$%,**&%-#&2,-'>.29-%&:0#0%./'0,+2&$/' 7C1:&--98&%../'6,'0.%9/' %&'B.,--.:&0.%9/' -,*0$&%&&/4'",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'$%,**&%-#&2,-'*,2,%D -.&3./'2,*8&%-#%-,*0$&%&&/'6,'+$&-&2,-'=$#*#%+$Y' ",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'0.:9%&29-'69**../'0&&-$%-,'&*$&%.%D -,'6,',#--,2,&%.%-,',%./-..%-,'6,'%#6#2,%-,'-$&8&//,%D -,4'F.*09%-99/'=$#*#%+$Y/',&0,/,'2,/+.87,&/:&/0&*9&D %.-'-.0&29-'C*&'-#+,-'-,*0$$-#/-&,4'"#$3./'()!(',&0,/,' -#/-.6,'0.:-C&'C+-../%9'C*&'!())4'",/+.87&./'-.0.89' 2,7,,.+-$&%-C1'$/'.3.**../'0$:2,,8,--$8,/',:2$0,%',7#'%&:0#0%.**.4'E&/0&'0$0$$/-#&'7.:&/-.&%.%-&'+.*8&D 0##/',*#%%,'6#+*&%-,8,,/'+C2&/'%#6#/#--,'-,*0$$2#$-D -,'()!(4

13 !"!"#$%&'()# # *&+,,%-)+.#.%/%0.(1%.#.-&-2%(3+&&%#4%#)+,# / )+,#45&2++,# #$%&'(&)&**+(,&'-.*/0%/10$$)&002(-&331%%..'4(5$10.( "6!"(1*.(,75.'(81.--&$-0&**.'&'(913.'(0.3-$-0&'(102*: %2;(<2*1$)&'(1,=2$-0&&'(1*.(8++%&%%7(%&,)+(1*&''2.: -$'(0&-+(%.*.%1.>.0%1'(&%%+(0.3-$-0&'(%2*1$0,2**.''10%2( 520%2252%(,&'-.*/%(52.,%$.52%(5$1)&'(2.-2'2;(<+>+'( =1,)10%2(%2*1$0*$-$=&'(022%%2>.'&'(%+70.'(5&3%2.*$-&*: (&)&**.0&'(5$1)&'(*$-$=&'(-2'002(1*.0.(522%.'$%( 3$'0220%.(&'&>>+'(,&'-.*/0%/:(=2(%2*1$)&**.0.2(3&0$30: 0&=2(-$.'(1*.(%23-1.%$-0&'>$-2.0%2(7,).0%7-0&'(%2*1$: )&'(-2''2*%2; A$1)&**&("6!"(1'(0..0(%&,%7(>$$%1-0.2(%1.>.''2'2*1=&'( 102*%2;($'-1-,,%,%&%#7(0.0+*%++(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'($*-18$1*.0&'(%1.>.''2'4(-$%&'(&0.>;(B0..'%75+%: 37,>+'4(*7,7%-$300.%(=2(>$$'('$13.01%1.>.''2';( $'-1-,,%,%&%%,#8(-$$*$$(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'( 7*&.0&'(188.>++3+'(=2(523,2.0.+'(18&%$0%1.>.'%2(=2(.'-1-,,%,%&%%,#9(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'(*22=2'(188.: >++3+'(-+0.%%+5+(18&%$0%1.>.'%2; <.*.'8++%/-0&&'(1'(*..%&%%7(>7/0(32,1.%$0*20-&*>2( 5$1)&*%2("6!"(5&3%2.*$%.&%1.'&&';(A2.--2(-70&.0%+(*20: -&*>22(&.(*2.'(>$-22'(%235.%0&(%&,)+4(-2%01%22'(0&'( %+7)&'%+5+'(1.-&.)&'(=2(3..%%+5.&'(%.&%1=&'(2'%2>.0%2( %.*.'8++%/-0&'(102*%2(=2(1*&52'(0.%&'(,75+'(-.3=2'8.: 2''&%22'(%$*10*20-&*>2'(=2(%20&&'(*..%&%.&)1.002; 9..3%1-2%01>1'(-131%$0102(52*>.0%$.(-&5++**+("6!"4( 0&'(*18$**.0&-0.(,.''2-0.(>$1)10%$.("C(6DE(&$312( FG$)=&%1.%$(E!(666(HI; J,).0%7-0&'(%1.>.'%22'(022%..'(%.*.-2$)&'(2.-2'2($*-1: 8$1*.0%2(32,1.%$0%2(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+( 7*&.025$0%$-0&'2(!L6(666(&$312(-+7%&%%+5+-0.(5$1)&'( "6!"('$13.01%7/%1.>.''2'(-$0%2''$-0..'(F!M6(666(H( 5$1''2("6!!I;(N2-.0++%&.0%+(18&%$0%$'%.-1,%2.0%2(52*: %.1'10$$%%2( %2.%&&'(8&3$0: 18&%$-0&'( *22=2'(188.: >++3+'(-+7%: %/-$0%2''$0: %&'(-2%%2>.: 0&&'(022%..'(!L6(EME(&$312( F!E!("!E(HI;( 9770*$-$-2$)&**2("6!"(2*1.%%.(*22=2'(188.>++3+'(18&: %$-0&002(7-0.($$0.(37,>+;(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(0770*$: -$-2$)&'("6!D(2*-2&002(-2.-.**2(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'(5$10.-$300&.**2(1*.0.(-2-0.(37,>++;(<+>+(52.-$%%22( >&3-.%%+5+0%.(&3.%7.0&0%.(*22=2'(188.>++3+'(,&'-.*/0: %/-$*$=&'(-205$$';(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(52*%.1'10$$%: %2(022%2.0..'(-2052%&%%$2(* %$'%.&'(>7/'%+>.: 0&'2('$13.01%.*2'(8&3$0-13=22>.0&0%2(=2(523$0%2>.0&0: %2(2.,&$%$5..'(-$0%2''$-0..'(M6(666(&$312(FO6(666(HI;( <2>8&3&&'(-2$8$'-.(>7/'0.(5$1)&**&("6!"(%1.>.'%2: 25$0%$0%2(!!O(666(&$312(F!!6(666(HI;( %..'(&$311882*2.0&'(52822&,%1.082*5&*$'(,2'--&.**&( M(!D6(H(=2(C(CE6(H(0&-+(J1$%,(BRS,2'T&('$ ,: %1(,2'--&&**&("D(OC6(H;(BUV'(N&1'23)1()2(A.'S.(:=2%: -1,2'--&&**&(P.3S$0(<32'0(W13>2%.1'(022%..'(!L(XED( &$312;(BUV'(#$*%%$$3.:1,=&*>2'(Y.8(P.3Z(B$318[(:,2'-: -&&**&(022%..'(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+(52*%.1': 25$0%$-0&'2(!6(M66(H(0&-+(BUV*%2("!(O!M(H;( :;<-'#.(&+<%).%# )+).5 <.*.-2$)&'(7*.=++>+.'&'(%$*10(1*.(10.%%2.'(0&$32$0%2(,&'-.*/0%/'(8.% %2(02.32$ *1.0%24(-$'( =2(-2'02.'5+*.0&'(%1.>.''2'(%$1%%1=&'(-205$(52.-$%%.( 810.%..5.0&0%.(%$*1-0&&';(<$*1-0&'(022>.'&'(87075+>: >.'(7*.=++>+.0&-0.(&)&**7%%++4(&%%+(0&-+(>.'.0%&3./'( 7*&.025$0%$0%2('$13.01%7/%1.>.'%22'(=2(<2>8&3&&'( -2$8$'T.'(%1.>.'%2:25$0%$0%2(022)22'(-131%&%%$2;( <+>+(%220(2'%22(823&>>2%(>2,)1**.0$$)&%(-&,.%%++( '$13.01-&0-$-0&'(=2(0.3-$0-1$*$'(%1.>.'%22(=2(82'10: %22(18&%$-0&'(*22)$'(7**+8.%+>.0&&'(=2(-1,1%%2>.: 8.%$''.'(022>.'&'(*22=2'(188.>++3+'(18&%$-0&&'( 5$10.&'("6!L(:("6!M(2.-2'2(=2(0.%+(-2$%%2(022)2(0&*-&+( -205$(>7/0(52*%.1'10$$%&&'; J,).0%7-0&'(5$1)&**&("6!E(*22).%%$(%$*1:(=2(>&'1235.1( 1'(2*.=++>+*%++'(EM(MM6(&$312;(\5$0%$-0..'(1'(G$): =&%1.%$(52.'(*.&5++(-205$2( $$%%2('1$)2%%2&';( <+>+',&%-.0%&'(8++: %/0%&'(>$-22'(*22=2'( 188.>++3+'(52*%.1': 10$$0(5$1)&**&("6!E( 1'(&)&**&&'(02>2(-$.'( 5$1''2("6!"4(!L6(EME( &$312;(K8&%$0:(=2(-$*%: %$$3.>.'.0%&3./(1'( >7/'%+'7%(8++%/-0&*: *++'(!E;";"6!E(5$1)&**&( "6!E(52*%.1'25$0%$0%2(!M6(666(&$312(-+7%&%: %+5+-0.('$13.01%7/%1.: >.''2'(-$0%2''$-0..';( <2>8&3&&'(-2$8$'T.'( %1.>.'%2:25$0%$0(5$1: )&**&("6!E(1'(!"6(666( &$312;

14 !" #$%&'()'*(+&,&&*+,&'(-,-''--.*/&&.(0&'(1''23*4&5+60.* /7..+''-*8&(2,&.0.*0%055)((22*9-:-7(7,&'(-*/+:6-7';,0.+60.*:-$+&((-,&'00.*97+'&((-&.3*<-:'&./&.*0.0:; =&-/75760.*/-'97*+.*+557(*,0:/&((292*/7576-*.+'(-9-* (0/&62*9&&,0*97+'&.-3*>+'/-*/&&.(0&'(1.*/2)((1-'(0*+.*.+7''7(*6-*(7500*.+7'0,--.*0%05500.*,,3*'&:/7'/+7; 57.*+88&5-',22:2.*/-'97.*'0/2*'+'&--5&'0.*'&:/7/'0.* (+&,&..-.*'07:-7/'0.-?*+.*0'&&.*.+7''7(*(-:90*'--%-* (7*8+&//07'578-*,-$%+55&'0.*5&'2(&5-.*:-/0.(-,&'00.* (7509&0.*97+'&0.*-&/-.-3*A&'2(&5+60.*(-:800'00.*(7500* 9-&/7((-,--.*+50055&'0'(&*,)1'*'0?*,&(0.*'+'&--5&'0.* '&:/7/'0.*(+&,&.(-*6-(/77*.)(*/2)..&''2*+509-.*BCD; $-.//00.*822(()0''2*/ *EF!G3*!"#$%&'()%*+,))$-,-'(&(-,.(-'(&/(&'*)%0-,-'( <7+%0.*EF!E*)5&622,2*+5&*G"*"HF?IJ*K*L97+..-*EF!!*!* FMJ?NH*KO3*#5&622,2*+5&*97+%0550*EF!E*5--%&((7-*(75+;*6-*,0.+-:9&+(-*8+'&(&&9&'0,8&?*)$%&'()/'0.*'))'/+/+7/; '0.*EF!!*$)92/'),2''2*97+%0.*EF!E*(75+;*6-*,0.+-:9&; +''-*-5&622,2*+5&*"!*MMF*07:+-3 <-:'&.-&'0.*(+&,&..-.*(7+(+(*+5&9-(*M"*FEH*07:+-*P7%; 60(+&(76-*'77:0,,-(3*B:+.*'))*+.*+557(*9-:+9-&'77'* (7+((+6-*0..7'(0((-0''-3 Q0./&51'(1/7576-*/0:()&*57/7&'&'(-*8&(/&'(2*'-&:-'5+;,&'(-*$7+5&,-((-*H*!"I*07:+-*P7%60(+&(76-*/7576-* 0.0,,2.3*R'-5(--.*')).2*/-'977.*+5&*9-:'&.-&'0.* '&:/7'+80(7/'0.*75/+87+5&'0.*()1.*0..-/+&(7-*'77; :0,8&*+'77'*L/-.'-&.925&'0(*8:+60/(&(?*:0'&%0.''&(* ),3O?*,&/2*.2/)&*,)1'*(7+((+60.*5&'2)/'0.23*S+&'(+(* +5&9-(*!*EEE*07:+-*P7%60(+&(76-*8&0.0,,2(?*,7&; (-*/7576-*').()&*N*NEE*07:+-*P7%60(+&(7-*0.0,,2.3* <-:-&.$-./&..-.*.0((+(7+((+*+5&*!F*HE!*07:+-*P7%60(; (&-*'77:0,8&*6-*:-$+&(7'/757(*H*NG!*07:+-*P7%60((&-* 8&0.0,,2(3*#50&'-97'(7/'0(*+5&9-(*N*"M"*07:+-*'77; :0,,-(*/7&.*+5&*P7%60(+&(73* #$%&'()/'0.*,-/'79-5,&7'*'2&5)&*/+/+*(&5&/-7%0.*-6-.* $) ,-0,$-$..2'&'()%*+,3&'*33*-)*#*'&-,02& '()%*+,3&0,4$'50-,3&5),$-0*#(*- D-$-(*6-*8-.//&'--,&'0(*+5&9-(*(&5&.822(1'$0(/0552* E"N*FGJ?I"*K*LEF"*HMN?GE*KO*6-*5)$)(-&/-&'0(*'--,&'0(* HH*FE!?JI*K*L"E*NJN?!H*KO3*A)$)(-&/-&.0.*9&0:-'*822; +,-*+5&*!HM*"!"?N"*K*L!H!*"FI?G!*KO*L'&'25(22*'07:--; 9-.*97+%0.*-&/-.-*0:22.()9&2*8&(/2-&/-&'(0.*5-&.+; 60.*5)$0..)/'&2*GI*N"F*KO3*T-/'79-5,&7((-*/79--9-* (7..7'57/7*LU7&V/*:-(&+O*'--*'&(0.*-:9+.*!?JN*L!?HMO3* R,-9-:-&'77'-'(0*+5&*EG?I*LEF?H*WO3*42,2.*(7..7'57; 97.*/2)(1''2*(-5+7%055&'(-*(&5--*-:9&+&(-0''-*+.*$7+;,&+&(-9-?*0((2*)$%&'()'*+,&'(--*/&&.(0&'(1.*6-*(+.(&.3* >&&.(0&'(11.*/+$%&'(79&0.*5-&.-.5)$0..)'(0.*6-*/+:/+; 60.*+'-5(-*4-,80:00.*/-787.=&.*,)1.(2,2*(+&,&.; (-;-97'(7'*+.*(-:/+&(0((7*/-((-,--.*.2,2*,0.+(3* C-,+&.*87+50(*/&&.(0&'(1.*-5/780:2&'0'(2*$-./&.(-; $&..-'(-*+.*/-(0((7*+80(7',&.&'(0:&1.*,)1.(2,2552* &.90'(+&.(&-97'(7/'055-*8&0.0.(20.*'&(0.*/&&.(0&'(1.* (-'0-:9+-3 #$%&'()'*+.*.+7%-((-.7(*9-:+60.*'&6+&((-,&'0''-*$-55&; (7/'0.*5&.6-7/'0.*,7/--.*:&'/&(1.(2*'&6+&(7'/2)(2.(12* '&(0.?*0((2*9-8-&(-*/-''-9-:+6-*+.*'&6+&(0((7*-&.+-'; (--.*4-,80:00.*'07%7.*+'77'8-./&''-* *8-./; /&(&5&550*'0/2*6-(/79-550*(7+((+(&5&5503*C&6+&(7'/2)(2..1'(2* 6-*'&6+&(7'9-:+60.*,22:2'(2*6+$(70.*+9-(*'&6+&(7'(7+(+(* 92$2&'&23*D-/0..7';*6-*&:(-&.*+,-&'77'*+.*9-/77(0((7* 97+'&((-&.*(-:/&'(0((7-* $-./&.(-$&.(--*9-'(--;

15 #$%&'()*+,*-$(.$%//0/&(123&&45(6$7#'00$8&&$(#$%//0/&9 0$(*:(0$7%'&0800/(;2<&(/&8$;;':5(=+>'&02%&8--4(*:( -'&4%&'(0*';'::$:(%8&%8202&#$%//0/&(&8%4(+$--'0/%&8:( #$&0//#$%//0/&5( #$0(&8/7$$#$&0'3!5(.$7&':$'&8:(0*';'::$:(0/*0*0("CC(DE"FDG(H(( I5(K$+*'0/&0*';'::$:(0/*0*0(!("?JFJ!(H(A!(I?IFGI(HB( 02'&$#/&0/%&80(%4200<*;$'&//&(,$(%*7,$/&':#8&0*':08'9 +':5(M*+0'8:(!9I(*&//&(%*%*:$'&0/*0*'&0$(*:(%$&#$:/0( ( )!!!!!"!!# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!#,-./012342/5154# 6554#/5154# # 910:;;<;# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!# +,-./0,/010#23/4/02,# 561/., # +,-,/0:,09/02,# ;,:3/28.23/4/02,#!"!!# %!!*# %!!+# %!$!# %!$$# %!$%#!"!!# %!!)# %!!*# %!$!# %!$$# %!$%#!""#$%&"'$(%$()**%+,(-%& & R.ST6ST 1O80/&;':'&087'<F(#$-0'*:*&//&(*O80/&0/:0'8:( R+-;$:':0'8:(:/*7'&*0'-$(,$(#$7/& L$$,$:(*OO';4474:(%4200<%/&0$:9 6$;O8788:(%$/O/:%' Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(T08Z$:([$/87 Y';*F(=WR(=*/0+(\]^+$:_8 Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(Y$7*-':8(N$&&*0 X''-*(`8-$:>87':(&440'< )'7%$:;$$:(0$'>80*';'%/:0$ X/*7'(M/-00//7'(c&440'< 1O80/&;':'&087'< \S3:(M/-00//7'*+,8-;$ `'O(Y'7d(\/7*Oe?!E!D L'Z8-*:_(L8$7:':_()7*_7$;;8 L8*:$7>*(>$(.':^'F(67$:&Z87(*Z( W::*#$0'*:!"JIG!"

16 /01'2&34*.$( #$%&'(&)'*''+,*$$--./$(-0,1($)$(-1,) ,31&)$/1-,-$45 6)--4$-1,21%3)$-'&($((1,31,+$$-0,7)(-$-4--$$+,8.9(,(')5 %11+,&)-4$2$+:,#02&97)(-$1,* $$+,8.9(,12&4%1(5 -$,5,12&4%1(-$,8.9(,70$/$-4--$$+,31-&'/1(-$,8''--'/$1, )()$--4$-1:,;8$**1,''6$(-4-'$**1,+4--$($/'$**1,&4%%)--$$+, 131+&)2-1$($(-1,-1712-'8$(-1,31,($%&'(&)'*''+,*$$--.5 /$(-0,1($)$(-1:,<.9(,()($11*$(-1,846$11, $$+, (0,)*$,&1&($&$+,1%-$&&4*$1,#)%$+,#$%&'&(4+,&1+(1$+/0*$5 (4(-0,-)$8$++1(-1:, #)%$+,#$%&'(,(1$,71*(-1-$*11,*426$(-9(-0,4%$-)-4+, A)'*'(2)B,C'31**1,54($-.&($4+,8.9-0:,D%/)(-4*'31, 31,8'$-1,3'--'31,)*$,88:,E4*($+F$+,#1+)8$((1,31, D18'*4264((0:,G1$&1**$(4-,%16$)-,-4&$/0-,3'--'31,31,4($5 -.&(4+,/$64)*4$&4,7.9%$,D18'*4264+,BBB5($/'$**1:, H%$*1$(4-,?*)FF1131-,+)(-$/1-,A)'*'(2)BI-1,4($**4,)8$**1, ($/'$**11+:,C4(0+,J)'-2,$+,D>-$)+,+')%$()/1$26)(-1,)*$, /1*)&'/1-,<$1,K4%F$'(L,A)'+$,M11-$&1$+4+L,N4)+$4,K%)4%(L,A)++1,C$/$80&$!"#"$%&"'(&)#$(#*$+$,'*--&+"&(." Sukupuolijakauma Määrä Ikäjakauma Esiintyvä Laaja oppimäärä Varhaisiän opinnot Yleinen oppimäärä Tytöt Pojat !""#$%$&'(()$%"")$&!"#$%%&$'(')#$*+,#) -#$$'./01) 2%%3%)"44$511*1) 6%*7%$#$1')"4$''".) 8&($'(')"44$511*1) Oppilaat kunnittain Akaa Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Parkano Pirkkala Pälkäne Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi!"

17 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,67 Poistot , ,50 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,35 Toiminnanalan kate , ,17 Tuotto-/kulujäämä , ,17 VARAINHANKINTA Tuotot , ,80 Kulut , , , ,90 Tuotto-/kulujäämä , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Rahoitustoiminta 1 427, ,63 Kulut Rahoitustoiminta , , , ,98 Tuotto-/kulujäämä , ,25 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75

18 TASE 16 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 4 998, ,03 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 998, ,03 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto , ,03 Muut aineelliset hyödykkeet 1 700, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,96

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys ry

RI Riistanhoitoyhdistys ry RI Riistanhoitoyhdistys ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tulot Valtionavustus Metsästäjätutkinto Metsästäjäkurssit Ampumakoe Ulkomaalaisten ampumakoetod. Harrastustodistukset Metsästyksenvalvonta

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2016 31.12.2016 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot