!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120"

Transkriptio

1 !"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120!

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sivu!"#$#%&'()*&"$+, !+/",/',()/$' !',) !+/",/',()/$'0/''1' !',)0/''1' Liitetiedot!#/#%233&4(,)%0/''&#$#,&'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !+/",/',()/$''0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&''5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&'&&'5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& '(++6)&01'05',&++,#&"+$+(,)& ##&)&#)6"&09)%(#/4,&4,&301'0&"#$#)/#%&)%013,)%#,& :'9"#&+,/',()/$' !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0(#*1'%2#&"(#*1'& !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0&",#&)/'1#& !#/#%233&4(,)%0'//)(#*1"#&+(,)& !#/#%233&4,$)*(#%& !',)<)*#&&)/;& Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 !!"#$%&'()* "#$%&'"%$()*'#&'+,-.,()&&,--%&/&'&)#$%*#.01&'2,-+/3 -)3'4,'(/5%..67%*(/*()*8'+)#*%'!9:!'#-%'*%$()(*/&'!;<'.#%7%&.,+)#*%<'=5>%*.0*'#&'#--).'.#%7%&&,&'.)(%$,&(,3 &)#$./&'*%$()*.,%.//&'5,$$,*.)(*/&'/>%*.67%&/&8' %.67%&/&'4,'(/5%..67%&/&<'A6.6'./5.6+66'*/'.#./)..,,' 0--62% '-,*./&'4,'&)#$./&'*%$()*(#)-),8'46$4/* '/*%.0*.#%7%&.,,'*/(6'.,$4#,7,--,'*%$()*#2/.)*.,' /$%-,%*%--/'(#5>/$057%--/<' "#$%&'"%$()(*/&'+6-%..1766&'+,%().)*2%%$%%&'())-))'0-%' BC9'-,*.,'4,'&)#$.,'+,&5/72%&//&8'4#.(,'#*,--%*.)+,.'.#%7%&.,,&'+%%(#%..,%&<'D#&%--/'2/$5/%--/'"#$%&'"%$()*' #&'05./%&/&'5,$$,*.)*8'4,'*%$()*.%/.#%*))*'-/+%66'2/$3 5/%>/&'4,'5/%>6&'-65%2%%$%&*6'(,)..,'-,,4,--/<'E/*6-/%$%/&' 4,'/$%-,%*./&'.012,4#4/&'(,)..,'.,$4#).))')*/%--/'*,>#%-3 -/'/$%3%(6%*%--/'-,2*%--/8'&)#$%--/'4,',%()%*%--/'7,5>#--%*))*' (#(/,'*%$()*./722)4/&'5,,*.//--%*))*'*/(6'#&&%*3.)7%*/&'/-670(*%6<'"%$()*(#)-)&'+,%().)*2%%$%**6'#&' K,$(,&#8'K%$((,-,8'K6-(6&/8'L,-(/,(#*(%8'L/*%-,5.%'4,' =-146$+%< "#$%&'"%$()*'#*,--%*.))'*%$()*(/&.6&'(/5%..67%*//&' 4,'/>%*.67%*//&'7#&%&'/$%'.,+#%&<'"%$()(*/&'.%$/53.11$%'A,%&,'E#2$,'.#%7%%'M2/.)*5,--%.)(*/&'./,../$%38'.,&**%3'4,'*%$()*3'(#)-).)*.#%7%()&&,&'+,$,46*/&/&68' A,%.//&2/$)*#2/.)*-%%.#&'05./%*()&&,--%*/&'+,%().3.,7%*/&'=EN3.01$0576&'46*/&/&68'*/(6'O*%..6+%/&'.,%./%>/&'#22%-,%.#*./&'-%%.#&'5,--%.)(*/&'46*/&/&6'4,' ")#7/&'J)#$%*#*%$()*-%%.#&'5,--%.)(*/&'+,$,46*/&/&6<' G6&'#&'701*'O)$##22,-,%*/&'P,$,+,&'3*%$()*+/$(#*3.#&'5,--%.)(*/&'46*/&<'"#$%&'"%$()(*/&'2%.(6,%(,%*.,'.%/3.#3.,%.#,'4,',*%,&.)&.%4))..,'/$%.0%*/*.%'#2/.)*,*%#%**,' (60./.66&'50+6(*%'/$%-,%*%**,'+,-.,()&&,--%*%**,'4,'(,&3 *,%&+6-%*%**6'*%$()*.,%.//&'(/5%.0*5,&((/%**,<'"#$%&' "%$()*'#&'7)(,&,'*%$()*.,%.//&'4,'))*%/&'*%$()*2/3 (,)..,'"#$%&'"%$()*'266*%'/>%*.6766&'(,&*,%&+6-%*/--6' (/&.6--6'&6%.6'7#-/72%,'#*,3,-)/%.,< "#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'7)#>#*.)&).'.6$(/6(*%'#*,(*%' "#$%&'"%$()(*/&'.#%7%&.,,<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'*%$3 ()*#2/.)*.,'/$%.0%*$057%--/8'4#**,'*%$()*'.#%7%%'+6-%&//3 &6'))>/&'#22%7%*//&<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#2/..,,'%.*/3 &6%*00..68'2,$,&.,,'%.*/-)#..,7)*.,8',&.,,'.01(,-)4,' *#*%,,-%*//&'(,&**,(607%*//&8'7)$.,,'/&&,((#-))-#3 4,'4,'#2/..,,'%-#,'4,'/-676&5,--%&.,.,%.#4,< $+,'()-(# "#$%&'"%$()(*/&'46*/&766$6'#-%'+)#>/&'!9:!'-#2)*3 *,'B;T'46*/&.68'4#%*.,',--/':U3+)#.%,%.,'#-%'B!U<' E/+6.(#(#)*'2%>/..%%&'B<T<!9:!'4,'*00*(#(#)*';<::<!9:!' "#$%&'"%$()(*/&'.%-#%**,'4,'()77,&(%&'(#(#)(3 */&'266..//(*%'&65.%%&'-,*./&'4,'&)#$./&'/*%..67%6' D,&//*%'5,-.))&V'3/*%.0(*%6< "%$()*(#)-)-,%*%,'#-%'+)#>/&'-#22))&'7/&&/**6'BC?8' 4#%*.,' '!C:'4,'2#%(%,':9U<'A,2,5.)7%,'4,'/*%.0(3 *%6'#-%'0726$%'+)#>/&'$)&*,,*.%<'"%$()*(/*()(*/&'.%-,.'.60..0%+6.'056'/&/&/+6**6'766$%&'*/(6'*%$()*5,$$,*3.,4%*.,'/..6',77,..%-,%*%*.,<'A,%.//&'2/$)*#2/.)(*/&' $0576.'.60..%+6.'*%$()(*/&'%-.,%*%&'4,'26%+6.#%7%&.,' -%*66&.0%'*/(6'*#*%,,-%*/&'*%$()(*/&'/..6'.,%>/(,,$/&' 2,4#4/&'701.6<'"%$()*'#*,--%*.)%'+,5+,*.%'(,&*,%&+6-%3 *//&'.#%7%&.,,&'+)#>/&',%(,&,<' G,--%.)(*//&'())-)%+,.'2)5//&4#5.,4,'A,%&,'E#2$,8' I,)&%*8'D%(,'I/5.%&/&8'W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,' D,$.%(,%&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-6<'G,--%.)*' 2%.%'+)#>/&',%(,&,'U'(#(#)*.,<'L)#>/&'!9:B',-)*3.,',-(,/&'5,--%.)(*//&'#&'())-)&).'(,5>/(*,&'5/&3 W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,'D,$.%(,%&/&8'D%(,' M%&#&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-68'4#(,'.#%3 7%%'2)5//&4#5.,4,&,<'A%-%&.,$(,*.,4,&,'#&'.#%7%&).' K$%Y/Z,./$5#)*/P##2/$*'M08'EGA305./%*18'266+,*3.))--%*/&,'.%-%&.,$(,*.,4,&,'EGA'D%((#'"%--7,&<

4 !!"#$%&#'() "#$%&'"%$()*'+,(,,'-#&%.)#/%*,*+%'01+,%*+02+3')*,%4,&',$%'+#%-%5#%4,&'(6&**67 8#)/)+)(*,,&'56'&)#$%*#*%$()(*,,&'/%%++0,&'"#$%&' ;4)G6+%#&6/':,+E#$(!";/%&(,%&#,/3-3&'(,*()*/%%++#';89**6D'5#&(6'(6)++6' *%$()*'.33*,,'<6%()++6-66&'*%$()*6/6&'(,1%+0(*,,&' +02&6&+656&'&3(2()/-6*+67' ' J1+,%*+02+3'+,1+%%&'.6%(6//%*+,&'*%$()*6/6&'+#%-%5#%4,&' "#$%&'"%$()*'#/%'(,1%++3-3**3'>6-.,$,++69!">6-.,$,'>)&&,+)(*%'$09&'53*,&D'5#(6'--7'+)#++66' *6D'5#(6'+,(,,'-6$((%&#%&+%01+,%*+02+3'--7'-,**)%//6' 56'01+,%*%//3'/,1+%O%/-#%+)(*%//6' P6$5#%++,/)01+,%*+02+3'+,1+%%&'*%$()*#.%*(,/%5#%4,&' /%*3(*%',$%'#.%&+#/%&5#5,&D'()+,&'6$+,*66&%O'56'/6<6*+,O'56' #-.,/)/%&56+D'<6/#*))&&%++,/)D',*%+0*+,(&%%((6D'-)*%%O (%&'(#)/)+)*#15,/-6'5&,7'(6&**69!">)$)&'Q--6++%(#$(,6(#)/)'R'>6%4,6(6+,-%6'R"%$()*!"8#)/)+)*(,*()*'"6/.6)*'R'"%$()*+6%+,,&'(#)/)+)*!">6-.,$,,&'Q--6++%(#$(,6(#)/)!"L%$(6&-66&'8#)/)+)*(#&*,$&%O()& D' LBK8?!">6-.,$,,&'6--6++%#..%/6%+#*!"S6(,OT.'Q$+%*+'O(#)/) >%/66'<)#($6++%%&',$%'+6%4,6/#5,&'(30++22&9!"C%$G)*'K)*(6'U,*+%<6/'V!7'W'VX7Y7VZYV!"86566&%&'86).)&I%&+,6++,$%&',*%+0*'&31+%%&'*%$()(O *,//6'>6-.,$,,&'>,6++,$%(,*3&'#15,/-%*+#**6'!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#R:30++,/%53&+02&/6%+#*'16$5#%+O +,/%'*00*(6)4,//6'*%$()(*,//6!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#&'>)+(%<6&'+,6++,$%+02&'(,*O ()*'+,(%'01+,%*+02+3'--7'[6%()++6<6'*%$()*'O16&((,,&' #*6/+6'!"86&*6%&<3/%*,+'56'(#+%-6%*,+'*%$()*6/6&'6--6++%/6%O *,+'#/%<6+'$,*%4,&**%**3'16$5#%++,/,-6**6',*%+0(*%33&' *+),-%#$$.)/$01&2/$#1& "#$%&'"%$()*'#&'6&+6&)+'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*+6'<)#O 4,*+6'Y\\!7'"#$%&'"%$()*'6&+66'0/,%*,&O'56'/6656&#..%O -33$3&'-)(6%*+6'#.,+)*+67'?.,+)*16//%+)*'10<3(*0%' +6%+,,&'.,$)*#.,+)(*,&'*%$()*+6%+,,&'/6656&'#..%-33O $3&'#.,+)**))&&%+,/-6&'.,$)*+,,+'<)#&&6'VZZX'56' *6-6&6'<)#&&6'"#$%&'"%$()*'6/#%++%'/6656&'#..%-33O $3&'(#(,%/)&67'?.,+)**))&&%+,/-6'#&'10<3(*0++0' >6-.,$,,&'(6).)&I%&'()/++))$%O'56'<6.66O6%(6/6)+6O ()&&6**6'(,*3())**6'VZZ]7'?.,+)*-%&%*+,$%2'6&+#%' "#$%&'"%$()(*,//,'/6656&'#..%-33$3&'53$5,*+3-%*/)<6&' X7YY7VZZ^'56'*6-6//6'*%$()(*,--,'.33*%'/6(%*33+,%*,&' +)&+%.,$)*+,%*,&'<6/+%#&#*))4,&'.%%$%%&'Y7Y7VZZ_'6/(6O,&7 "#$%&'"%$()(*,&'*33&&2//%&,&'#.,+)*+#%-%&+6'#&' >6-.,$,,//6'6&&,++6<66'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*O +67'"%$()*16$$6*+)*'#&'*)#*%++)6'56'*0(*0%*%&'+)/%O 5#%+6'#&',&,--3&'()%&'$01-%%&'<#%466&'#++667'

5 ! "#$%&''&&(()%$*+)$(,-.,/,%&(%)$(,0$1)%%2+)($(,3(, #)%02,-.,-.%0&4.,#53'$'')6,735)(,7)50&0'$(,3#$%%.-.%, 34.%,184)(,')%3&%&($)%.9,+3%)43)%&($)%.,-.,1.*&00.): %.,3##)+..(,*)'226,;.%0&4.,03&*&%%.&%&+)($(9,'8($5: <).,-.,%)$%3%.)=3(,4.)1%3,3#$%%.-.03**$<3)=$(,0.(''., #.5.(%..,3#$%&0'$(,*..%&.6 >&*&(&%,4&3'),3*),4.)1$5)0.'9,+&%%.,3(()'%&(&%6,?..'%$)%.,.'$%%)4.%,3#$%%.-)$(,4.)1=30'$%,-.,#)%02%, '.)5.'*3+.%6,"#$%&',#8'%8%%))(,0&)%$(0)(,13)%.+..(, 184)(,%3)+)4.(,3#$%&''&&(()%$*+.(,-.,-3&'%.4)$(, ')-.)'%$(,.4&**.6,"##)*.)=$(,)((3'%&(&%,.0%))4)'&&',-., +2252,)*.1=&%%),'&&5$'%)6,>.)00)..(,%.)%$$(,#$5&'3#$: %&0'$''.,3*),4&3=$(,*3#&**.,BC!,3##)*.'%.6,D&').,3##): *.)%.,3%$%%))(,#22'22(%A)'$'%),.5#3+.**.,())'%2,0$'2*$): 5)*2)')'%29,-3%0.,*$)5)(,-2*0$$(,)*+3)%%)4.%,1.*&00&&%$('.,.*3)%%..,4.5')(.)($(,')50&'03&*&6, >$422**2,%28%$%%))(,4.#.&%&($)%.,#.)003-.,-3(3''., 3**$)**.,-.,'80'8**2,.*3)%$%%))(,03*+$,&&%%., , 7)50&'03&*&(,*&0&4&3'),3(,BB,4))003.6,>$42%*&0&0.&'),.*03),E6C6FGCF,-.,#22%%8),FG6H6FGCF9,81%$$('2,CI,4))003.6,?))1%3*3+.,3*),4))03**.,J6,788'*&0&0.&'),.*03),FG6I6FGCF, -.,#22%%8),H6CF6FGCF9,81%$$('2,CH,4))003.9,'88'*3+.,3*), 4))03**.,!F6!"#$"%&%'()*+%((*,,0$'%242%,C,/,B,4&3%%.6,!,/,K:4&3: %)..%,*.#'$%,02842%,1.5-3)%&0')''.,0$55.(,4))03''.,KG, +)(&&%%).6,L81+)2,3*),0.0')6,FGCF,4.51.)')2(,3#)((3)': '.,3*),!G,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CKE,3##)%&(: %).6 >3&*&)2''2,.*3)%$%..(,%.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,-./%0 (/()*++%1''#'9,-3(0.,*..-&&',3(,HGG,3##)%&(%).6, M2+2,%&(%)+2252,'&35)%$%..(,($*-2''2,4&3=$''.6,?.5-3)%&'0$5%3-.,4))03''.,3(,81=$'%2,03*+$$(,NF,/,K, 3##)%&(%).,O,4))003P6,Q*$)'$(,3##)+2252(,-2*0$$(,3##): *..%,4.*+)'%.4.%,#22%%A%8A(6,Q*$)'$(,3##)+2252(,581: +)2,3*),$*30&&''.,FGCF,I9,8*$)'$''2,3##): +2252''2,3*),CHK,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CEBH,3##)%&(%).6 M.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,.""2"()*++%0 1''#'(,3#$%&0'$(,*..-&&',3(,CBGG, 3##)%&(%).6,R..-.(,3##)+2252(,3#)((3%, '&35)%$%..(,4))=$''2,4&3=$''.,-.,1.5: -3)%&'0$55.%,34.%,B,/,!,0$5%..,4))03''., NK,/,I,3%O403P6,7$02,*..-.(,3##)+2252(, #$5&'3#)(%3-$(9,F4,O,HGG,3%9,$%%2,*..-.(, 3##)+2252(,'84$(%24)$(,3#)(%3-$(9,B4, O,IGG,3%9,-2*0$$(,3##)*..%,4.*+)'%.4.%, #22%%A%8A(6,R..-.(,581+)2,3*),I9,+&%: %.,(2)=$(,581+)$(,81%$)'%&(%)$(,*)'20: '),1$,1.5-3)%%$*)4.%,3+.(,*.-)4.*)(%.(: '.,+&0..(,+3()''.,$5),#)$(581+)''26, S)$(581+)2,3*)4.%,$')+6,02')('$)'3(%.9, )*+.:.053T.%).9,%3*##.9,#.5).053T.%).9, -3(<*$$5.&',-($6,,U&3((.,FGCF,*..-.''., 3##)+2252''2,3*),CCI,3##)*.'%.,-.,3#$: %&'%.,.(($%%))(,!BJF,3##)%&(%).6 6'',,7,-78/&,%9"".%,,FGCF,:%.#.1%&+.9,-3''.,(21%))(, 8*$)'$(,-.,*..-.(,3##)+2252(,3##)*.)=$(,#22%%A%8A$'): %80')26,Q*$)'A2,3*),1&)0$.%,BHH,0.%'3-..6,V')%8'%$(,42*)': '2,31-$*+.''.,3*),)*+.#.**3$*2)(%$(,%.)4&%%$*&.9,#))5&': %&'0)*#.)*&9, (#.)'%3.,-.,0.'43+..*.&'%.6 :/9',&%#45&)!%/;<,0$52'),0.%'3+33(,')50&'03&*&*.)': %$(,#$51$$(-2'$($%,-.,8'%242%6,U.(1.(,W)$X+.'%$5)(, )((3)%%.+.9,+..)*+.(,8+#25),+.%0..,0&4.((&%,$'): %8',0$52'),')50&0'$**$,(3)(,CGGG,0.%'3-..6,V')%80')2, 3*),($*-29,0.0'),0&+#.(.0)(,#2)42(2,CJ6,/,FG6H6, >2')0)5-3)%&0'$'%.,-.,31-.&0'$'%.,4.'%.'),3#$%%.-.++$, M8%%),U$'.+20)6,M8A581+2''2,3*),3+)$(,3#$%%.-)$(,-., 1$(0)*A0&((.(,*)'20'),#53-$0%)031%.)').,%8A(%$0)-A)%29, ++6,4.*3'&&(()%%$*)-.,U)**$,Y)(()*26, R.4.**.,$'))(%8)42%,')50&'03&*&(,3##)*..%,4.51.)')2(,!, /,K:4&3%).)'%.,*..-.(,3##)+2252(,!6,4&3'):,0&5'')*.)'))(6, R..-.(,3##)+2252(,#$5&'3#)(%3-$(,#22%%A%A)=$(,%$0): -2%,NF64&3')P,$)42%,$'))(%8($$%,4..(,)'%&)4.%,0.%'3+3': '.,3##)*.'5..%)(.,-.,3#$%%$*)4.%,.(%.+..(,#.*.&%%$)%., +&)**$,')50&'03&*&*.)')**$6,784$(%24)$(,3#)(%3-$(,#22%: %A%A)=$(,%$0)-2%,NH64&3')P,#&3*$'%..(,.&%%3)4.%,(&3: 5$+#).,')50&'03&*&*.)').,*.4.(,%.0.(.,$')+6,+.'0$$5.: &'%$(,-.,0.+#.&'%$(,%$0$+)'$''26, 7)50&'03&*&**.,-25-$'%$%%))(,=9*%1%/()*9%/()+'%9',,CF6, /,CK6B6,-.,FJ6CG6,/,F6CC69,-3**3)(,4.(1$++)**.9,')'.5&0')*: *.,-.,4.)00.#.,)'34.(1$++)**.,3*),+.1=3**)'&&',028=2, %&%&'%&+.''.,')50&'03&*&(,%3)+)(%..(,-.,-&%$**.,31-..: -)$(,0.(''.6, >"(//&%)$".,55()0,"+"$,51%&&",(21%))(,')50&'03&*&: *.)'%$(,3+).,$')%80')2,CB6!6,-.,E6CC6,6%4452*5.52",4)$%$%: %))(,!6,-.,H6CF6

6 !!"#$%&&'()*+(,-)./+ "#$%&&'()&*+,-)&%+.,&'(/$,0.,$(,$*.+.,&,,#(%-$1$$( 2,$$'%340%(5*36107(8-6-'(.++/++(*&$/+%(9:('+-*%#;( <$*.+,%$*&6%==*$'(4#/$%,&1#(*3610(6#*8-$%%&/&&(31)05 *$(4+->&'7(8#(6&(-,#//$,%+4#%(&*$/#$,$$'(%#)#6%+1$$'7( )*-8&.%&$6$'(8#(?&,%$4##/&$//&;(2,$$'%340%(6#*8-$%%&/&4#%( )#/8-'7(.&,.$100*$'(9:(-))$%+'%$#(4$$.-,,#7(8#(6&$,5 %0(1-'$//#(-'(+,&$%#()00/#8&8#(8#(&,$$'%31$,'+1&*-$5 %#;(<$*.+,%&.'$,%&'(%+'%$&'(/$,0.,$(6&(,##4#%(%#',,$5(8#( &,$$'%31$,%#$>-'%+'%&8#;(2,$$'%340%(5*3610(%&.$(4+-5 %$/#$,++>&,%#(*$$))+&'(!(1$'++%$'(3.,$%%0$,'+1&*-,%#( #$'#(.#6>&'(%+''$'(.-.-'#$,++.,$$'(#,%$;(2,$$'%340%( 80*8&,%$40%(/-.#.++,,#($%,&(-1#'(&,$%3.,&'(BC&$>0'( <%#D&B7(8-,,#('06%$$'('+-*%&'(-1#''0.=$'&'($/%#;( 01'%%&2&34(# E$*-/#$,%#(36%&$,%3=%0(%&6%$$'(13=,(-1#,,#(%$/#,,#( '06>3$,,0(&,$%3.,$,,0;(F$,)#/#'(<-%%$$,$(5%#)#6%+1#( 36>$,%3$(.#',#'%#',,$'(4$*-/#$,5,+-1#/#$,&.,$(,++*%#5 )#6%+1#.,$7("#',,$)$>-$.,$;(<-*$'(<$*.+.,&//#(1$/%&$( 9:::(4$*-/#$,%#(8#(,+-1#/#$,%#(/#,%#(8#('+-*%#(.#',#'5 %#',,$8##(,&+*#,$(4#*%#(4#,%&'(6&$//&(*00%0/=$%30(,$*.+,5 '06%$$'(13=,(I#%$'#'(,%#>$-'$'()00%#)#6%+1#,,#7( 5+-6+''&7/& <0*.0''$&1&'(6+4$)+$,%-'(+/.-$/1#/#4#//#('065 1$'++%$'(1$%%#$,%#(&,$%3,%0(-/$(4$$%&'0()0$40'0(4$$.-,5,#7(1##'#'%#$,%#()&*8#'%#$6$'7(36%&&',0(M:()0$40'0;( 2,$$'%38$'0(-/$4#%(,&.0(2,$$'%340%(5*3610'('+-*&%(&%%0( /##8#'(-))$100*0'(-))$/#$%#;(L+.$'(*3610(&,$$'%3$( -1#//#(.-.-'#$,++>&//##'(36>&'(4$$.-';(2,$%3.,$0(6#*5 8-$%%$4#%("3%%$(E&,#10.$7(L#1$//#(N$,,-(8#(2/$'#(C0.&/0; E+->&'(%0*.&$'(.-&%+,(-/$(80//&&'(H-+/+,6-O;( <++''$%%&/+%3=(#/-$%&%%$$'(8-(.&400//07(6#*8-$%+.,&%(.03''$,%3$40%(%03>&//0(%&6-//#(/-.#.++,,#;( -/$(A('03%=,%07(8-$,%#(3.,$(-/$(/$,0&,$%3,(.-4#'(.3,3''0'( 4+-.,$;( L+8#//#(5&,$%3.,&,,0(-/$(1+.#'#(9M(,$*.+,/#$,%#(S8-$,5 4#'#(%-$1$'+%(H--'#(L+..-/#;(W/$,%040%(.*$%$$.$%(8#( 3/&$,='(4#*#+.,&%%-1#'(.$$%-.,&'(,##'&&'(&,$%3.5,&'(-68#,$("#$'#(L-)*#;(F+4+,%+.,&'(-/$(,++''$%&//+%(,$*.+.,&'(-1#()+.+,++''$%%&/$8#(L$%%&(L/&1&%%$/0(8#( 1#,.&&*#+,,++''$%%&/+'(-/$(%&6'3%(H-''#(L$4$10.$;( X$+.,&%(8#()&*++.$%(,++''$%%&/$("$$'#(I33'0'&';( E#/-,++''$%%&/+,%#(4#,%#,$(2&*-(Y+4$'&'(8#(00'$%&.5 '$$.#,%#(F&..#(E&,#10.$;(Z#4#,%+,,++''$%%&/+'(%&.$( [,.#*$(Z=3%='&';(<$*.+,%&.'$'&'(%-%&+%+,(8#(*#.&'5 %#1$'&'(-/$4#%(H-+'$(L$4$10&'(.0,$#/##(8#(.#%,-1-%( %03%%$(%+-%%#8#(L#$,#("$&'4$&*$(36>&,,0(#,,$,%&'%%$(Y''#( Y/.$-1##'(.#',,#;(E#'6&1)#$'*$'.$(4#,%#,$(.#64$-,%#7( %+-%&133''$,%0(8#(1+$>&'(.03%0''='(#,$-$>&'(,+8+5 4#,%#(-''$,%+1$,&,%#(4#,%++4#'6&1)$(F$#(E0.&40'( 8-6>-//#;

7 !!"#$#%&"'()&#*(&+#,&() -,##%&.$#,#,&/ "#$$%&'()&*+,'-.)//)*0/$*&$/12#3#$&'4+ #$)*'.5),$*6$,41%.11&17*"#$&'4#$)* 8$,424#3%*2/40520/3//1*0/$*'/$*9::*45/;* F,3G31%*0#1#&0//1!"F1.53,33%*'/$05$#&0%*/1#4$1$#+ E11/1!"F1$G3&0$.$42%%1%*H:+(20&$#?2-/1&* I42%*&3-&11//1!"B3/1%*50-?0$#.1$%3%*40%J3,3%##$* F1.53,3+&1/0##1!"B2441$#($$440?3%*53,-35)$()*B3#42#&0,$//1!"820.$*I,33%1;*C3$44124#3%*51%33/$&$/1$#22#*60,$##1!"K431%*63,-35)$()%*3#$&'4#3&*!"F1.53,33%*B1252%E$%*42/&&22,$(1$42&&1?1*L1##3* "#40#3%*/)4#$)$#3&* %33//1!"6$,41%.11%*>2#$$44$05$#&0%*M1.3#*N0%G*O:*(20&&1* 40%#3,&&$*F1.53,3+&1/0##1!"63,-35)$()*81%G($4$%*&3-&11//1 01)2",#((*#%-%),#34+, 52678(%4-)9(#4+&&(:(),#34+, 80,$%*8$,42#*0%*0#1&0&32&&1?1%1*C1$42&&1(1*#$,42#* +-1%4433##17*D1%4433%*&1(0$&&33%1*0%*/$#)&)*#$,42#+ 1/1%*&'<//$#''&&)*51,1%&1.1//1*#$,42#0,E1%$#11&$0$G3%* 3G3//'&'4#$)*&0$.$1*#0(3/&1(1%*?1*#0#$11/$#3%*#$,424#3%* 1..1&&$/1$#&3%*&'<%1%&1?$%17*D1%4433##1*?),?3#&3&))%* #$,42#053&2#&1*3,$*520/$//1*820.31;*43-$&3&))%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$(1$42&2#&3%*&2&4$.$#33%*4)'&3&&)($)*.3%3&3/.$);*/$#)&))%*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*()/$#&)*(20+,052-3/21;*.''G))%*&'<-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*?1*?),?3#+ &3&))%*&'<#3.$%11,3?1;*?0$##1*&20&&3$#&3&11%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*'-G3##)*#$,42#&3%*?1*42%&$3%* 41%##1*#34)*&3-G))%*41%#1$%()/$#&)*'-&3$#&'<&)7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%43*0%*L15$%*3/$%43$%0+;*/$$43%+ %3+*?1*'.5),$#&<43#424#3%*0#$&&1$%*,1-0$&&1.1*"8P+ -1%437*>2$&1*,1-0$&&1?$1*0(1&*-1%4433##1*.241%1* L1#&3%*?1*%20,&3%*42/&&22,$43#42#*6$$*600;*A2/2%* F)-&$#$,42#*?1*>0%$&1$G3'-G$#&'#*6$#&37*C1$42&&1(1*#$,+ 42#*+-1%43*0%*?1&401*80#$11/$%3%*#$,42#*+-1%4433//3* R=::S+=:99T7*U'4'$%3%*-1%43*1/40$*97997=:99*?1*5))&&''* =V7=7=:9H7*D1%4433%*-1//$%%0$?1%1*&0$.$$*F1.53,33%* '/$05$#&0%*F2&4$(1%*&31&&3,$&'<%*43#42#7 D1%43*43-$&&))*?1*&3#&11*#$,424#3%*-'($%(0$%&$(1$42+ &2#&3%*&2&4$.$#33%*&1,($&&1(11*.3&0G$1;*?041*?))*-1%4+ 433%*5))&'&&')*#$,42#&3%*4)'&&<<%* &0$.$%%1%*(1$42&2#&3%*&0G3%&1.$#&1* (1,&3%7*C1$42&2#&3%*&0G3%&1.$%3%* &3433*&1$&33%*-'($%(0$%&$(1$42&24#3&* %)4'($4#$*?1*12&&11*0,E1%$#11&$0$&1* 51/(3/2$G3%*.''.$#3##)7*D1%43*&$$+ ($#&))*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*(20,0(1$+ 42&2#&1*51$%0&&1.1//1*42%&$3%*0#1/+ /$#&2.$#&1*.'<#*&0$.$%%1%*#$#)//<%* #22%%$&&3/22%7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%4433%*#0(3/&1+ (1##1*?1*#0#$11/$#3##1*#$,424#3##1*#$,+ 42#&1$G3&&1*4)'&3&))%*0#1//$#22G3%;* '-&3$#<//$#''G3%*?1*1,?3%*&0$.$%&0?3%* 3G$#&)?)%);*0#1%1*#0#$11/$+*?1*&3,(3+ 'G3%-20/&01*#34)*&'<-'($%(0$%%$%* &243.$#3##17*8$,42#*1%&11*&1$&33%+.20&0%1*3,$%0.1$#3&*3G3//'&'4#3&* #0#$11/$#33%*&'<-<%*#3%*.0%$520/$#22G3%*(204#$7*83* &1,?011*.1-G0//$#22G3&*0.$3%*,1?0?3%*'/$&&).$#33%*.0%3%/1$#3//1*&343.$#3//);*?0#&1*?041$%3%*(0$*/<'&))* 0.1%*(1-(22&3%#1*?1*/20(22&3%#17*WWW7(1$42&&1(1+ #$%&'#() B3())//)*80,$%*8$,424#3//1*&0$.$*9:X*/1#&1*?1*%20,&1* '-&33%#)*X*,'-.)##);*?0&41*40400%&2$(1&*41$44$11%* XX*43,&117*8'4#'//)*,'-.$)*0/$*9Y;*0#1//$#&2?$1*9OS*?1*#$,+ 42#51?0?1*'-&33%#)*9:!*43,&117*F'&&$*C3#1.)4$*&0$+.$*80,$%*8$,424#3//1*-1%4433%*5,0?34&$(1#&11(1%17* F1$%1*B05,1*0%*0-?12#,'-.)%*?)#3%7*Z-&3'#-3%4$/<%)* F1.53,33%*41252%E$/&1*0%*F1$G3411,3%*.2#30/3-&0,$* >1,$*M1/41%3%7* D1%4433%*&151-&2.$1*(20%%1*=:9=!"83.$%11,$*F2,2##1*9=7*[*9H7H*?1*9Y7H7=:9=* D'($%(0$%&$1*3G$#&)()%*#$,42#&0$.$%%1%*3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()*%20,&3%*&1$G3+*?1*&0$.$%&1&1/0* C$..1##1;*F2,2##1*!"83.$%11,$*A2/2##1*=:7+==7S*?1*8$,424#3#&1*(0$.11* 402/2$-$%*?1*53,-3$#$$%*[3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()* =:7S7=:9=*4/0*V7Y:*+*9!*A2/2%*F)-&$#$,42#*!"80,$%*8$,424#3%*C1$42&&1(1*#$,42#*+,'-.$3%*/ G3%*5))&<#3#$&'4#3&*80,$%*8$,424#3//1*=97O7*?1*9979=7* A"3$(&#"%> \$,]2#*F,1%#*^0,.1&$0%*5,0?34&$*&0$.$$*"2,0051%* 3/$%$4)$#3%*055$.$#3%*0-?3/.1%*R"2,0531%*L$J3/0%E* L31,%$%E*6,0E,1..3T*43-'4#3##);*?0##1*#$&)*&0&32&&1+ (1&*V*32,00551/1$#3%*\1,1(1%+#$,42#402/2(3,40#&0%*?)#3%&)*'-&3$#&'<##)*N,'##3/$%*'/$05$#&0%*RQ%$(3,#$&_* ]1&-0/$`23*G3*L02(1$%T*41%##17*6,0?34&$*0%*414#$(20+ \1,1(1%*0%*41%#1$%()/$%3%*?),?3#&<;*?041*404011* '-&33%*9=*%20,$#0+*?1*#0#$11/$#&1*#$,42#&17*B1-G34#1%* G3*\$,`23*G3*N,2a3//3#*RN3/E$1T;*L3*6/2#*63&$&*\$,`23* G2*>0%G3*RP1%#41T;*\$,]2#*"//3b00E*RI/1%40.11&T;*

8 ! "#$%&'()*+,,-./(0)*/12-')324++$)56'+7"1/(&../&8)3+1/.) '#9E)F$/+?/'(+)G./H#1'/(I)2&(4+$/J-#)C#)K+-H&/.) 5"#$L/&:M 3+'/&&$/.#.)3/19-')+.)/..+H&(//H/.#.)HE$/.#)4#/9+,7,&''&)&'#,&''&)+$#H/#.)$&'(#.8).-+1(#.)B&)&/9-/'(#.) 9&.''&)(#4(EHEE.)9+-$-(-9'##.)B&)'+'/&&$/'#.)+'&$7 $/'--C#.)9#4/((E,/'##.M)3+'/&&$/.#.)'/19-')+.),0;') 9-$((--1/#.)HE$/'#.)(0;.)HE$/.#8)B+9&)9+4C#.(--)(/#((0/7 4/.)4#/9+,,&''&)&'#,&''&)+$#H//.)9+4C#104,//.)9+-7 $-/''&8).&&?-1-'(+/''&)B&)04(#/';/''E8)#1/(0/'#'(/)9&-7?-.9/&$-#/$$&M)3+'/&&$/.#.)'/19-')$-+)$/.99#BE)04(#/';B#.) B&)+'&$$/'(-H&.)104,E.)HE$/$$#8)?&1&.(&&)/('#(-.(+&)B&) /('#$-+((&,-'(&8)'#9E)9#4/((EE)%00'/'(E)9-.(+&)B&)+$#7,-'(&8)'#9E)#$E,E.(&/(+B&M)NE,E)9&/99/)+.)B+4(&.-() --C#.)&,,&(/.)9#4/((0,/'##.O)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.) +4B&&B&M N&H+/((##.&)+.)9#4/((EE)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.)+4B&&B/$7 $#)'+H#$(-H&()(&/C+()B&)&.(&&)HE$/.#/(E)(0;4;.M)>1+B#9(/) (0;'(EE)+?/.(+'--../(#$,&&)B&)+?#((&B&.+?&'(&8) B+(9&)(+/,/H&()?+4B&.&)!"#$%%&$#!"'!()**++,-,$. #!"'#*#$,,-$#!"'#$)/(/#!"'*01,,1,/*(-(2(/#!"'$-+7,/'#$$#M)NE,E)(-$##)H&/9-((&,&&.).//.)9&.'&$$/'//.8) 9-/.)A-1++?&.)&,,&(/$$/'(#.)+?/.(+B#.)5A-1+?#&.) P+2&(/+.&$)AC-2&(/+.)&.C)N1&/./.L)PAN:)BE1B#'(#$,//.) &$&$$&&.8)'#9E)(-9##)'+'/&&$/'(#.)'/19-'(#.)9#4/(0'(E)B&) (&$+-C#$$/'(#.)1#'-1''/#.)9&'H-&)A-1++?&.)$&&B-/'#'(/M >1+B#9(/)$E4(##)&$4&&$(&)0$;'?E/.)'--.(&-(-H&'(&),#(+C+$+L/&'(&8)?019/#.)+((&,&&.)&/.&)4-+,/++.) 9-,??&./#.)?&/9&$$/'#.)(/$&.(##.M)3+H#$(-H/#.)(&/(+7 B#.),EE1/(#$,E()?+4B&-(-H&()9&9'/H-+(/'##.)9#.((E7 (-(9/,-9'##.8)B+.9&)*&1&H&.)(+(#-((/)H-+'/.&)QRRS7 QRTTM)U&.'&$$/'(&)B&)#-1++??&$&/'(&)&.&$0'+/.(/&8)9#4/7 (0'(E8)(#'(&-'(&)B&)(+/,##.?&.+&)H&1(#.)*/12-')N1&.') D+1,&(/+.)?1+B#9(/)'#-1&&)'#-1&&H&.$&/'(&)&/9&(&-$-&O!"=$+/(-'(&?&&,/.#.8)"-9&1#'(8)QVM7QWMSMQRTQO) >1+B#9(/.)(&H+/((#/C#.)#'/((#$0)B&)+?/.(+(&?&&,/.#.!">EE+4B&&B/#.)(&?&&,/'#(8)T!M7TSMTQMQRTQ)B&)Q!M7 QSMXMQRTYO)N&?&&,/'#()+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.) B&)9-,??&.#/C#.)HE$/$$E)N&,?#1##$$&)B&)N-94+$,&''&M!"U&.'&/.HE$/'#(),#(+C+$+L/'#()4&1B+/(-'B&9'+(=,'7 (#1C&,/''&)YM7TYMQMQRTZ)B&)"#$%&'(/''&)QXM7QSMZMQRTZM) U+9#/$-7)B&)+?#(-'B&9'+)+?#(-''--../(#$,&'(&)9-,?7?&.#/$$#M!"U&.'&$$/'#()4&1B+/(-'B&9'+(8)9#'E9--)QRTZ)7)4-4(/9--) QRTYO)U&.'&$$/.#.)QR)?E/HE.)4&1B+/(-'B&9'+.)(+/,##.7?&.+)B+9&/'#''&)9-,??&./+1L&./'&&(/+''&M!">EE(;'(&?&&,/.#.8)"10''#$8)TM7ZM!MQRTYO)N-$+'(#.) B-$9&/'-)B&)#'/((#$0),#C/&$$#8)(E19#/$$#)9-,??&.#/$$#)B&) 0$#/';$$#M!"[?#(-''--../(#$,&.)?#C&L+L/.#.)9#4/((E,/.#.) $E?/)?1+B#9(/.O)+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.)&'/&.7 (-.(/B&()>1+%#''+1/)>&J-&0.)B+4C+$$&)9/1B+/((&H&()B&) 9#4/((EHE()+?#(-''--../(#$,&.)B&)+?#((&B&.+??&&.M 34'5(('*+!2(#'1,'*01,(#2*$%$"2, 6!#&-!$)$2 U#'E$#/1/()9#1E'/HE()BE$$##.)'&.9+/.)B+-9+/.)'/19-97 '#'(&)9//..+'(-.#/(&)$&?'/&)B&).-+1/&M)K#/1#BE)BE1B#'7 (#((//.)04(##.'E)TS8)$#/1/$E/'/E)+$/)04(##.'E).+/.)ZVRM) >E/HE$#/1#BE)BE1B#'(#(EE.)/9E104,/((E/.O)9+$,/?E/HE/'#(8)?-+$#.(+/'(&)(-../.)'/19-'$#/1/()Y)\)V7H-+(/&/$$#)+$/H&() '-?#1'-+'/((-B&M)]0;')!)\)TR7H-+(/&/C#.)?-+$/?E/HE) B&)9+9+?E/HE$#/1/()B&)0$/)TR7H-+(/&/C#.)$&B/$#/1/()+$/H&(),#.#'(0'M)U#'E$$E)BE1B#'(#((//.)$#/1#BE),0;')$&&B&.) +??/,EE1E.)+??/$&/$$#M 7,$8!/,,)$ N&/C#9&&1/)+.)N&,?#1##.)9&-?-.L/.)+,&?#1E/.#.)B&) --C#.$&/.#.)9-$((--1/9&'H&(-'+4B#$,&8)B+''&)$&?'#()B&).-+1#()(-(-'(-H&()#1/)(&/(##.$&B#/4/.M)N+/,/.(&&)+1L&7./'+/)N&,?#1##.)9&-?-.L/.),-'#+?&$H#$-B#.)9-$((--7 1/9&'H&(-'09'/99;)N=6NA)04C#''E)9-$((--1/?&$H#$-B#.) B&)?#1-'+?#(-9'#.)9&.''&M)N&/C#9&&1#.)9&-((&)9-9/.) $-+99&7&'(#)(-(-'(--)04(##.)(&/(##.$&B//.)'#9E)#$E,097 '#$$/'#.)(0;?&B&.)#((E)#'/(09'#.)(&/)(&/(#$/B&H/#1&/$-.) 9&-((&M)K/'E9'/)+?#((&B&)'&&)+4#/',&(#1/&&$/.)+?#(-97 '#.'&)(-#9'/M)3+1/.)3/19-')(-+((&&)N&/C#9&&1#$$#)9+9+).#$BE'$-+99&$&/'(#.)/9E$-+9&$$#)(-../.),/((&/'#.)'/19-'7?&B&.)'#9E)'/19-'#'/(09'#.M)A1/(0/'+?#(-9'#.)$-+9/$$#)?-+$#.(+/'(&)(-../.)?&B+B&)(&1B+(&&.)H-+C#.)&/9&.&) 9&9'/M N&/C#9&&1/)?&B+B&).#$BE'$-+99&$&/'/$$#)?/C#((//.)H-+7 C#.)&/9&.&)VX)9?$M)U-''&9/.)(-../.)?&B&''&)'/19-'(#$/) QR)\)QY)$&'(&8)04(##.'E)TXYR)9+-$-$&/'(&M)N&/C#9&&1#.) #1/(0/'+?#(-9'#.)(0;?&B+B&)+$/)H-+C#.)&/9&.&)QVM)) U#HEE$$E)B&)'09'0$$E)T8X)(-../.)?&B+/''&)9#11&$$&&.)'/17 9-'(#$/)X)7)TX)$&'(&8)04(##.'E)0$/)XRR)+??/$&'(&M

9 !!"#$%&$%#&&'()*()*+,$,-./"0"1.)) "#$%&'"%$()*'+,$-#*%'./0/+()$**1-,'*1(2'.,3*%..1'1++2',%()%*%..14'5*1%&'6'7'8'+)&+%,'(1*+29%**2'3,-#%**,'322: *11'(#(1%.1;,,&'$,-#-,,&'-,'.#%*+,;,,&'*%$()*+20+1&24' <,-#-,'-2$-1*+1++%%&'*1(2'*%$()(*1..,'1++2';,0=#..%*))(: *%1&';)(,,&';)%**,'+%.#%**,4'>/0/1;3%2'*%$()*()$**1-,' B4'"%$()*()$**%+'+,9#%++%9,+'9)#=1&',%(,&,'$1%.)&'6CCC' +10+,%=1&'31$0132%9%1&'/0+1/+11&'*%$()*+/A3,-#-,'-,' 1*%+/(*%24'!""%$()*(#).)-,'3%=1++%%&';;4'I..1$J%,:'-,',*+;,.%%+#&' +,3,0+);,**,'K,$,.,**,?'"20./:'-,'-,.(,3,..#-#)(()1%.:.1?'-,'(#).).)#(%..1'.)#((,$1+(%:'-,'9%$(%*+/*+#%;%&+,&,'!""%$()**/&++2$1%+2?':3#.++,$1%+,'-,'9,)9,*%$()(*%,'-2$: -1*+1++%%&')*1%+,4'!"I%()%*+1&:'()$**%+L'( 'M6'-,'*/(*/..2'MC'(1$+,,' M?N0 23*4)1&)"1567"&,,&* 8)#)5)1*9*:%#/;')1*,/%.<*="#=%&*)1>* '>%=)."/1)7*1'.?/#$ O,$,9,&'#&'1)$##33,.,%*1&'&)#$%*#*%$()(*1&'91$: (#*+#?'-#&(,'())=1*'+#%;%&+,9)#*%'6CM6'#.%4'P)(,&,' #.19,+';,,+'#.%9,+F'Q1.J%,?'R*3,&-,?'S#..,&+%?'T$.,&+%?' >)U1;V)$J?'<#0-#%*:T$.,&+%?'W,&*(,?'W#;,&%,?'W)#+*%' -,'")#;%?'91$(#*+#'.,,-1&11'-,+()9,*+%4'K1$(#*+#&'+10: +292'#&'+10=2'+%%9%*+2'/0+1%*+/A+2'-2$-1*+2;2..2'()$**1: -,'*1(2'#31++,-%..1'1++2'#33%.,%..1'-,'9,%0+,,'+%1+#:+,%+#,' 1*%;4'*%$()*(#).)&'#$J,&%*,,+%#+,'-,'+,.#)++,'(#*(1: 9%**,',*%#%**,4'K1$(#*+#&'(#+%*%9)+'#9,+'XXX4Y,$,9,&: Y%$Y)*&1+X#$(41)?'-#*+,'.A/+//'+%1+#-,'91$(#*+#*+,'-,' *1&'-2*1&*%$()(*%*+,4'K1$(#*+#..,'#&'/(*%'+/A&+1(%-2?' -#(,'3,.(,++%%&'R)$#31,&'IY+%91'V#=/':0,&(1$,0,..,4' K)#=1&'6CM6';))+'0,&((11+'9#%+%%&'+#+1)++,,';;4' E#)+0'%&'IY+%#&'-,'Z$)&=9%('7'R5F&'$,0#%+)*#0-1.;%1&' +)$9%&4' K)#=1&'6CM6',%(,&,'O,$,9,&'91$(#*+#&'+#%;%&+,,F'!"664'7'6B4';,,.%*())+,'"1;%&,,$%F'O%$Y)*',&='S%3:0#3' [#$'%&Y.)*%#&'\Q,J&1)U]<,$%%*%?'W,&*(,^!"S1%&2())'\Q,J&1)U]<,$%%*%^'7'_).++))$%'#0-1.;,F' @";*8"#A*:%#/;B S%3'O%$a'R)$#3i'#&'R5F&'_).++))$%:#0-1.;,&'0,&(1?'-#*: ))*%,'(,+)().++))$%&';)#+#-,'\0%3'0#3?'3,$(#)$?'[$11' $)&&%&J^4'S%3'O%$a'R)$#3i'1*%++1.11'))*%,?'&#)*19%,' +,%+1%.%-#%+,'-,',9,,'1$%'.20+A(#0=%*+,'+).19%..1'&)#$%..1' #9%,'().++))$%&';,,%.;,,&4'"#$%&'"%$()(*1&'1=)*+,-,+' #9,+'"11.,'j,&9%('-,'<1++1$%'",9%(#$3%4' "%$()(*1&'-,'(,+)().++))$%&'*/&&/++2;%1&'+,%+11&:.,-%1&'(,)++,'0,&(1'+)+(%%'+,%+11&?'.%%((11&'-,'/0+1%*: ()&&,..%*1&';))+#(*1&'92.%*+2'*)0=1++,4'S,&((11&' +,$(#%+)(*1&,'#&'1=%*+22')$V,,&%1&'+,%+1%=1&'+)&: &1++))++,'-,',$9#*+)*+,?'&)#$+1&'+,%+1%.%-#%=1&'+,.#):

10 ! "#$%&"'(%&)*#+*,-%%&"."/001/"-0&"/2(3"-0&"*2$%*-*4/"',& ')(%/"'4/"',&('/,.,05&60/-'/1/$0-&."011/"-370-&4*#"& (3,(/,&."011/"-3$0"/2(3("',&"."/001/"',&"/2(3("',&.8'9-3("'',5&:0,('&4','"-*/&)0(3(/'22.("'110&1./"-070"-/& ;&"'&"/$./--3/&',"/44%/"'("/&<0,"(0""0&$0&,'1$%,,'("/& =32..80""05& +'""0&'2/&400""0&*48%2/&= &(0)+',&7//(.,& 4/--0/"/""0&2'"/+',""'/""%K&$./"-0&$.(0/,',&8%%--**& 80/(011/"/110&H'"-/7001'/110&-0/&( /-080)-340""0&.1'700,&'"/-*("'',&;&6048'2''110&-044/(33""0&LM?N& '"/-*"&.,&."0&F/2G3"&<3"(0&O'"-/701/05 '"/-*("//,&.4/""0&40/""00,&$0&"0070-&(.('43"-0&(0,9 "0/,7%1/"'"-%&*)-'/"-*#"-%5&P3""0(/,&'"/-*("'""%&.,& (0)+',-./"-0&"/2(3"9&$0&-0,""/-0/-'/1/$0,&1/"%("/&?M9?L&80/9 (011/"/"-0&,3.2/"-0&-0/-'/1/$./"-0&(.."-370&2*)4%5&Q.2/,& Q/2(3("'110&107011'&,.3"''&*("/-./"-0&'"//,-*7%-92*)4%9 1%/"-%5 "0/,7%1/"-%&/1408//2/%K&"' ,&'"/-*"-',&)02$./-3(9 "/0&$0&'"/-*"-%&"'(%& /(3-3("'',&-0/-'/1/$./+',& (0,""0&.)$00$07/'20/13$',&(03--05&="/-*"-%&.,&)/.--3&$.& (0)+'""0&2'"/+',""/""%&S0T,'3UV""0&$0&S2*""'1/""%&$0& "'&43.((03-33&$.(0/"'""0&'"//,-*4/"'',&8%%--*7%""%& 2'"/+',""/""%&80/(011/"-',&,3.2-',&-0/-'/1/$./+',&(0,""0& 0/,0&33+'("/&(.(.,0/"33+'("/5&6048'2'&$0&Q.2/,&Q/2(3"& "0/70-&(3,,/0,&-3.+0&',"/44%/"',%&4.,/-0/-''11/"',& '"/-*("',&(.(.,0/"33-',0&',"/9/1-00,5&P0("/&'"/-*"-%& LW5&X0&LY5?5LM?N&.70-&."0&-048'2'10/"-0&,*(*"/2(3"H'"9 -/701/0K&F/2G3"&<3"(0&O'"-/7015 :0,(('',&)011/,,./$0&.,&20,"(010/,',&"/2(3"(.39 Z33-&)0,((''"'',&."011/"-370-&"/2(3("'-&.70-&=G.1'& &5"61$%1+&'(&7#+"819/ :'/,%(33""0&Q.2/,& Q/2(3("'11'&"0083/&,'1$%&,3.29-0&"/2(3"10/"-0&$0&*("/&-0/&(0("/&.)$00$00&(33+'"-0&F02070,9 7'2(."-.,&"/2(3("'"-05& A3.2/".70/)+.,&-''40,0&.1/&',,0((.1331.$',&8./"9-04/,',&"/2(3("',&('/,./,K&.-"/((.&.1/&bQ)02'K&F02'K& c02'&6.t'-)'2&/,&=32.8'db& 607./--'',0&.1/&-3-3"-30&-./9 "//,&' /"//,&,3.2//,& $0&)'/+%,&( //,"0K&8329 (00&',,0((.1331.$0&)334.2/,&$0&*)-'/"',&-'('4/"',& (03--05&A3.2'-&.1/70-&$.&)0,(('',&"33,,/--'1370/)''"9 "0&.11''-&43(0,0&0(-//7/"'"-/&20(',-040""0&7//(.,&.)$'14005&A3.2'-&$0&)'/+%,&4/'1/8/-'',"%K&-./7'',"0K& '',"0&$0& /--'/,',&-'('4/"',"%&.70-& )0,((''""0&('"('/"/%&0"/./-05& <3.-"/"-0K&:.110,,/"-0K&R.)$./"9]210,,/"-0K&<0,"(0"-0K& ="80,$0"-0K&S'1T/0"-0&$0&-/'-*"-/&Q3.4'"-0&(.-./"/,&.1'70-&,3.2'-&-3-3"-370-&"3.4010/"'',&13.,-..,K&" /"//,&13.,-.027./)/,K&(/'22%-*("'',&$0&31(./133,& e1#$%27'11%&i,-07'2(0,&1'/2/('"(3("'""05&b/"%("/&7//(.,& 0/(0,0&)'&)02$./--'1'70-&"/2(3("'110&*)-'/"/%&'"/-*(9 "/%5&A%4%&'"/-*("'-& /70-&,3.2-',&'-3(%-'',& -'('4/',&)34.2/"-/"-',K&'2/&40/-0&(."('7/',&',,0(9 (.1331./"-0&('2-.7/',&)02$./-'14/',&8.)$01-05&="/-*("'-&,%)-//,&Q%2(%,,/'4',&)37/83/"-.""0&8'2$0,-0/,0&Lf5f5& A3.2'-&.1/70-&70/)+."-0&/,,./""00,&$0&0,-./70-&-.+'110& 8."/-//7/"-0&80103-'--05&:0,(('',&70"-33.8'--0$0,0&$0& ".2/10/"-',&2*)4%,&.)$00$0,0&-./4/&6*--/&g'"04%(/5 =^>,&,3.2/".-./4/,-0.)$'140&e.3-)&/,&IG-/.,&.,& =32..80,&3,/.,/,&-./4/,-0.)$'140&,3.2/11'5&Q',& -07./--'',0&.,&'+/"-%%&0(-//7/"-0&' /"-0&(0,9 "010/"33--0K&*)-'/"70"-3311/"33--0&$0&"370/-"'70/"33--0& =32..80,&,3.2-',&('"(33+'""0&$0&"00+0&)'/+%-&."019 1/"-3400,&3,/.,/,&-31'70/"33+',& /"'',5& 7,''($:-;$<+:%=;(&=.$>.&5.+$$""( Z*#"&Q3.4',&20$.$',&31(.83.1'11'&3"( //,K& '"//,-*4/"40-(0&"33,-03-3/& ,&-.3(.9('"%(33,& 70/)-''""05&Z3(0,0&40-(019 10&.1/&??&="//,-*7%-&92*)4%9 1%/"-%5&A%*-#("/%&.1/&(0("/& B0"-',"3.$'13,&8%/7%,& ,0&N?5W5&$0&702"/,0/"',0& -080)-3408%/7%,%&?5Y5&*("/5& Q.2/10/"'-&070"/70-&7/2011/"'"-/& -080)-340,&*)+'""%&8.29 4'"-02/,&(0,""05&="/-*("'-& "0/70-&8."/-//7/"',&70"-00,9.-.,5

11 !"!"#$%&'()*+,-%.)/'-0,(1%2+(345+ #$%&'&()**+,-.$/$,/01(,-.$()2,3.'-4,$2,56-$.2,7.48)*7 &)(C&''2,*.;;''2,=+;++)4-.$()2+,($%&'(.;)--+8+7!"#$%&'("!)!$*+,'&&+-+$./0"!)1""&).$.*)$2/'!&345*&5/#$ D+2(&+*+$2)2,2'.%+**+-+2(($8+,E+%.*$2),F+((.-, -'*$,='.?)2,/$--+$()**),:<#78+&(.**),)*.&''2,+*'(7 (+>,E+%.*$2)2,*C4)--C=C,.%G+2$(++-$.,.2,F+$(.2,?), *H:'%.;)> 6,43+78 I'.--+8+,J+$(+,I$)2=$)%$,.(+**$(-'$,($%&'(9,-+2(($7,8+,-)+-7 -)%$-'.--+8$)2,&+2(+$2=C*$(-0/$()2,&)4$--C/$())2,-C47 -CC=C2,:#D74+2&&))())2,I+/;)%))2,&+';'2G$2,)?'(7 -+8+>,K+2&&))())2,&''*'',&.'*'-'(-+;++/$(-)2,*$(C&($, -01=+$4-.>, 9,-:,4-3;/4:+0%:4(<':=+:043,,/40 8+,#+/$,DC$&&C,=+*$--$$2,)($$2-0/CC2,#=)$-($2, B+()*$((+,;$)--C=$$2,3.'2G,#-+G)7,($%&'(A)(-$=++*)$*7 *)>,F+%%+(&''((+,8.2G*11%$-,F)%%$,K)$&&$*C9,M++&&., #$%+$2)2,8+,N22$,I.$=.2)2,)?'(-$=+-,#.%$2,#$%&'(-+, :'%.;)+2,3.'-4,E$%6'(7,A)(-$=++*)$**+,#+&(+2, J$$2-)$(-1,=++-$$,8+-&'=++,&'22.(-'(-+,8+,''?)*7 *))2,%+&)2-+/$(-+,2$$2,($(C7,&'$2,'*&.-$*.$((+>, #$%&'(&)(&'(-+,&C0--CC,(''%$,/CC%C,($%&'&()2,./$+,8+, =$)%+$*)=$+,-.$/$8.$-+,.;)-'(7,8+,)($-0(-.$/$2-++2>,M.--+, -$*+((+,=.$?++2,-.-)'--++,*++?'&&+$-+,)($-0&($C,8+-&.(7 (+&$29,=+24)2-'2'--+,CC2$7,8+,=+*.&+*'(-.+,''($--$$2, ()&C,4+2&$--$$2,(+='&.2)>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'7 &$-,.*$=+-,)2($//C$(-C,&)%-++,&C0-1((C,J)=C-($%&'(7 )($-0&($((C>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'&$-,(''22$--)*$, 8+,%+&)2($,=$%.*+$2)2,I:F:JN>,#+*)8+,=+%-)2,4+2&$--$$2, ''($+,($%&'(=C*$2)$-C>,P*.(,%+&)22)--$$2,''($,8C-)&+-.(, 8+,*$(C--$$2,;+%&&$;+$&+2,-'%=+**$(''--+,*$(C=+*+$(-'&()*7 *+>,, A+:4B+-::434+(,4/'C,%C,%3')<(,/,4:4,% #+*$)2,;C$=C&C0--1,.*$,=$*&+(-+,='.?)2,Q"!Q,+$&+2+>, #'./)2,I)+--)%$.;$(-.9,I+$?)&++%)2,-01;+8+-,8+,:#DR <+$&'--+=+2,($%&'&()2,;+8+-,.*$=+-,(CC221**$(-C,;C$7 =C-.$/$2-++>,F01(,0&($--C$()-,+%-$(-$-,)--C,($%&'(%047 /C-,&C0--$=C-,(+*)8+,()&C,;C$=$($29,)--C,=$$&.2*.;;'$7 ($2>,SC2($7#'./)2,+*')-+2(($2,&)(&'(,8+-&.$,-.$/$(7 -.2(+,='.&%+(.;$/'(-+,($%&'(&)(&'&()2,-$*.$((+>, 5*')&)(&'&()2,&+'--+,/01(,-+2(($%04/C-,8+,+//+--$7 -+2(($8+-,4+%8.$--)*$=+-,-$*.$((+//)>,I$*+((+,.2,-)420-, &'=+'&($+,I+/;)%))2,+//+--$&.%&)+&.'*'2,)*.&'=+7, 8+,I<7*$28+>,#$%&'(&.'*'2,+$&+2+,&+$&&$,&''($,(+*$+,.=+-, $*-+$($2,.**))-,!""7;%.()2--$()((+,&C0-1((C>,

12 !!!"#$%&'()*'+&,-.)%(/,0 "#$%&'()!('$*&'+,,%-..**&/./'+./0&*1%-12,&+3$%-./' 2#$%&4'5,,6,/'$77&899:9/'2,%-##$7.--,6,';,//,' <$&%,*,'*9+-&'0$+-&'##%&,'+,,%-.&-,4'=$//,'>&2&890&' *9+-&'$7&/-$2,7,,**.4''?*$0##/',*#%-,'%&:0#%0$#*#**.' 8,::,%0##**.',%-&'A:,'"&+:.9*.+-$4'BC1C+-.&%1/',:2$%D %CC%0##%%,4'59+.%'7#$*&2#$-&%./'%,&:,%*$8,/',&0,/,' -,*$#%799**&01/'-.+-92&9'+$&3.--&&/'.:&-C&%69:6.%-.*C&/4' B,*$#%799**&010%&'7,*0,--&&/'%CC0##%%,';,//#'F.*-$*,4' G.09'$7.--,6&**,'.--9'-$&8&%-$+./0&*1%-1**9'$*&'7&-0&9' +./0&*1%-1*-94 H7.-#%+./0&*10#/-,I'"#$3./'()!(',&0,/,'%&:0#%-&D :.+-11:&/9'-$&8&'B,&/,'>$7:,4'G$:&/'G&:0#%'-C1**&%D BC--&'".%,890&'-$&8&'0##0,#%&7,*00,&%./,'$7.--,6,D /,'2,%-##,*#../,,/'%$%&,,*&/./'%&:0#%4'5#0#0,#%&./',&0,/,'-C1%0./-.*&29-'-#/-&7,*00,&%&/,'%&:0#%$+6,,6&D =,/&'G#&+0$/./'6,';.*&'G-./'%.09'-,/%%&/$7.--,6,/,' <,&6,';$&%0$4'G&:0#%0$#*#/'$7.-#0%./'*&%90%&'$7.--,D 6,-'2&.:,&*&2,-'C0%&--9&%&**9'$+6,,6,2&.:,&*#&**,'6,'*.&:.&**9' -#%'6,'+#$*-$'-C1**&%-&29-'7#2#%-,6,'>&--.'>*.8.--&*9/' 0$0$'2#$3.0%&4'<,/..%&8.%-,:&'=$#/&'>&2&890&'$/' 2,%-,//#-'%&:0#%0.%0#0%../'*&&--C2&./':,0.//#%-1&D 3./'-.0.8&%.%-9'6,'2,*2$//,%-,'6,'-&*,/'+#$*-$-1&%-94' ;9/./'2,%-##**,,/'$/'8C1%'%&:0#%0$#*#/'6,'.%&-C%-./' %&:0#%29*&/.&%-1/':,0.//#%'6,'+#$*-$'%.09'-#:2,**&D %&8CC/-&'%.09'-&*,2#$0:,#%'-C1**&%-&29-'-#$--,6,'>,&%,' B&./2&.:./4'B,*$#%799**&001';,//#'F.*-$*,/'-.+-9D 0.:,+$&-#0%.-'6,'+./0&*1%-1+,**&/-$4'>&:6,/7&3$%-,' 6,'7,*0,/*,%0.//,%-,'+#$*.+-&'-&*&-$&8&%-$'B,*./$8' HC4'G&&%-&69/9'6,'0,+2&$/7&-969/9'6,-0$&'F&:6$'?:2,%-4' G&:0#0%.**,'-C1%0./-.*&'$87.*&6,'G#2&DB##*&,'5.7$*,' *$0,0##*-,',*0,./4''<.::&';.&00&*9'%#$:&--&'%&2&&*&7,*2.D *#%-,,/'%&:0#0%.**,'Q4R4',*0,./4?%&-C0%&&/'7,*0,--&&/'7:$6.0-&0$+-,&%.%-&'8##%&0D -#$--,6,/',%%&%-./--&/,4'"#$3./',&0,/,'G$:&/'G&:0#%' 8,0%$&'.:&7&-#&%&%-,'-C1%#+-.&%-,'7,*00,,'C+-../%9'ST' 0#%$+6,,6,,'7#$*.0%&'2#$3.0%&'6,'%,0%,*,&/./'G-.P,/' V,#.:'-$&8&'2,7,,.+-$&%./,'$7.--,6,/,'%&:0#0%.**,' Q4!4'W'R)4X4'E,/%0,*,&/./'O,:$*&/.'<,%%$-',*$&--&'/$&/' 2#$3./'8&--,&%./'2,7,,.+-$&%6,0%$/%,'T4T4()!(4'' 29*&%-./'+,/00.&3./'0,#--,'6,'.*$0##%%,'%&:0#0%./' -&&/'0,/$$--&:.-0.**9'6,'8.-%9%%9'29:&0##*,D%$3,%%,4' BC1+C2&/2$&/-&,'7,:,//.--&&/'-C1/$+6,,6,D-$&8&/D /,/'09C//&%-98&%.**9'8,::,%0##%-,',*0,./4'G$:&/' G&:0#0%./'-C1-.:2.C%'$*&'B#**&/0#*8,/'-C1-.:2.C3./' 7&&:&%%9'R!4!(4()!('%,,00,4';./0&*1%-1/'2,0##-#0%.-' $2,-'F$+6$*,%%,4 1-&2%34-(&5(&'( G$:&/'G&:0#0%./'-$&8&//,/'-#0&6,*0,'$/'$**#-'%##:&'-,*D 0$$-C1/'899:94'",/+.87,&/:&/0&'$/'2,/+.87&./' 2,/+.88,-'$%,**&%-#&2,-'>.29-%&:0#0%./'0,+2&$/' 7C1:&--98&%../'6,'0.%9/' %&'B.,--.:&0.%9/' -,*0$&%&&/4'",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'$%,**&%-#&2,-'*,2,%D -.&3./'2,*8&%-#%-,*0$&%&&/'6,'+$&-&2,-'=$#*#%+$Y' ",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'0.:9%&29-'69**../'0&&-$%-,'&*$&%.%D -,'6,',#--,2,&%.%-,',%./-..%-,'6,'%#6#2,%-,'-$&8&//,%D -,4'F.*09%-99/'=$#*#%+$Y/',&0,/,'2,/+.87,&/:&/0&*9&D %.-'-.0&29-'C*&'-#+,-'-,*0$$-#/-&,4'"#$3./'()!(',&0,/,' -#/-.6,'0.:-C&'C+-../%9'C*&'!())4'",/+.87&./'-.0.89' 2,7,,.+-$&%-C1'$/'.3.**../'0$:2,,8,--$8,/',:2$0,%',7#'%&:0#0%.**.4'E&/0&'0$0$$/-#&'7.:&/-.&%.%-&'+.*8&D 0##/',*#%%,'6#+*&%-,8,,/'+C2&/'%#6#/#--,'-,*0$$2#$-D -,'()!(4

13 !"!"#$%&'()# # *&+,,%-)+.#.%/%0.(1%.#.-&-2%(3+&&%#4%#)+,# / )+,#45&2++,# #$%&'(&)&**+(,&'-.*/0%/10$$)&002(-&331%%..'4(5$10.( "6!"(1*.(,75.'(81.--&$-0&**.'&'(913.'(0.3-$-0&'(102*: %2;(<2*1$)&'(1,=2$-0&&'(1*.(8++%&%%7(%&,)+(1*&''2.: -$'(0&-+(%.*.%1.>.0%1'(&%%+(0.3-$-0&'(%2*1$0,2**.''10%2( 520%2252%(,&'-.*/%(52.,%$.52%(5$1)&'(2.-2'2;(<+>+'( =1,)10%2(%2*1$0*$-$=&'(022%%2>.'&'(%+70.'(5&3%2.*$-&*: (&)&**.0&'(5$1)&'(*$-$=&'(-2'002(1*.0.(522%.'$%( 3$'0220%.(&'&>>+'(,&'-.*/0%/:(=2(%2*1$)&**.0.2(3&0$30: 0&=2(-$.'(1*.(%23-1.%$-0&'>$-2.0%2(7,).0%7-0&'(%2*1$: )&'(-2''2*%2; A$1)&**&("6!"(1'(0..0(%&,%7(>$$%1-0.2(%1.>.''2'2*1=&'( 102*%2;($'-1-,,%,%&%#7(0.0+*%++(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'($*-18$1*.0&'(%1.>.''2'4(-$%&'(&0.>;(B0..'%75+%: 37,>+'4(*7,7%-$300.%(=2(>$$'('$13.01%1.>.''2';( $'-1-,,%,%&%%,#8(-$$*$$(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'( 7*&.0&'(188.>++3+'(=2(523,2.0.+'(18&%$0%1.>.'%2(=2(.'-1-,,%,%&%%,#9(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'(*22=2'(188.: >++3+'(-+0.%%+5+(18&%$0%1.>.'%2; <.*.'8++%/-0&&'(1'(*..%&%%7(>7/0(32,1.%$0*20-&*>2( 5$1)&*%2("6!"(5&3%2.*$%.&%1.'&&';(A2.--2(-70&.0%+(*20: -&*>22(&.(*2.'(>$-22'(%235.%0&(%&,)+4(-2%01%22'(0&'( %+7)&'%+5+'(1.-&.)&'(=2(3..%%+5.&'(%.&%1=&'(2'%2>.0%2( %.*.'8++%/-0&'(102*%2(=2(1*&52'(0.%&'(,75+'(-.3=2'8.: 2''&%22'(%$*10*20-&*>2'(=2(%20&&'(*..%&%.&)1.002; 9..3%1-2%01>1'(-131%$0102(52*>.0%$.(-&5++**+("6!"4( 0&'(*18$**.0&-0.(,.''2-0.(>$1)10%$.("C(6DE(&$312( FG$)=&%1.%$(E!(666(HI; J,).0%7-0&'(%1.>.'%22'(022%..'(%.*.-2$)&'(2.-2'2($*-1: 8$1*.0%2(32,1.%$0%2(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+( 7*&.025$0%$-0&'2(!L6(666(&$312(-+7%&%%+5+-0.(5$1)&'( "6!"('$13.01%7/%1.>.''2'(-$0%2''$-0..'(F!M6(666(H( 5$1''2("6!!I;(N2-.0++%&.0%+(18&%$0%$'%.-1,%2.0%2(52*: %.1'10$$%%2( %2.%&&'(8&3$0: 18&%$-0&'( *22=2'(188.: >++3+'(-+7%: %/-$0%2''$0: %&'(-2%%2>.: 0&&'(022%..'(!L6(EME(&$312( F!E!("!E(HI;( 9770*$-$-2$)&**2("6!"(2*1.%%.(*22=2'(188.>++3+'(18&: %$-0&002(7-0.($$0.(37,>+;(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(0770*$: -$-2$)&'("6!D(2*-2&002(-2.-.**2(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'(5$10.-$300&.**2(1*.0.(-2-0.(37,>++;(<+>+(52.-$%%22( >&3-.%%+5+0%.(&3.%7.0&0%.(*22=2'(188.>++3+'(,&'-.*/0: %/-$*$=&'(-205$$';(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(52*%.1'10$$%: %2(022%2.0..'(-2052%&%%$2(* %$'%.&'(>7/'%+>.: 0&'2('$13.01%.*2'(8&3$0-13=22>.0&0%2(=2(523$0%2>.0&0: %2(2.,&$%$5..'(-$0%2''$-0..'(M6(666(&$312(FO6(666(HI;( <2>8&3&&'(-2$8$'-.(>7/'0.(5$1)&**&("6!"(%1.>.'%2: 25$0%$0%2(!!O(666(&$312(F!!6(666(HI;( %..'(&$311882*2.0&'(52822&,%1.082*5&*$'(,2'--&.**&( M(!D6(H(=2(C(CE6(H(0&-+(J1$%,(BRS,2'T&('$ ,: %1(,2'--&&**&("D(OC6(H;(BUV'(N&1'23)1()2(A.'S.(:=2%: -1,2'--&&**&(P.3S$0(<32'0(W13>2%.1'(022%..'(!L(XED( &$312;(BUV'(#$*%%$$3.:1,=&*>2'(Y.8(P.3Z(B$318[(:,2'-: -&&**&(022%..'(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+(52*%.1': 25$0%$-0&'2(!6(M66(H(0&-+(BUV*%2("!(O!M(H;( :;<-'#.(&+<%).%# )+).5 <.*.-2$)&'(7*.=++>+.'&'(%$*10(1*.(10.%%2.'(0&$32$0%2(,&'-.*/0%/'(8.% %2(02.32$ *1.0%24(-$'( =2(-2'02.'5+*.0&'(%1.>.''2'(%$1%%1=&'(-205$(52.-$%%.( 810.%..5.0&0%.(%$*1-0&&';(<$*1-0&'(022>.'&'(87075+>: >.'(7*.=++>+.0&-0.(&)&**7%%++4(&%%+(0&-+(>.'.0%&3./'( 7*&.025$0%$0%2('$13.01%7/%1.>.'%22'(=2(<2>8&3&&'( -2$8$'T.'(%1.>.'%2:25$0%$0%2(022)22'(-131%&%%$2;( <+>+(%220(2'%22(823&>>2%(>2,)1**.0$$)&%(-&,.%%++( '$13.01-&0-$-0&'(=2(0.3-$0-1$*$'(%1.>.'%22(=2(82'10: %22(18&%$-0&'(*22)$'(7**+8.%+>.0&&'(=2(-1,1%%2>.: 8.%$''.'(022>.'&'(*22=2'(188.>++3+'(18&%$-0&&'( 5$10.&'("6!L(:("6!M(2.-2'2(=2(0.%+(-2$%%2(022)2(0&*-&+( -205$(>7/0(52*%.1'10$$%&&'; J,).0%7-0&'(5$1)&**&("6!E(*22).%%$(%$*1:(=2(>&'1235.1( 1'(2*.=++>+*%++'(EM(MM6(&$312;(\5$0%$-0..'(1'(G$): =&%1.%$(52.'(*.&5++(-205$2( $$%%2('1$)2%%2&';( <+>+',&%-.0%&'(8++: %/0%&'(>$-22'(*22=2'( 188.>++3+'(52*%.1': 10$$0(5$1)&**&("6!E( 1'(&)&**&&'(02>2(-$.'( 5$1''2("6!"4(!L6(EME( &$312;(K8&%$0:(=2(-$*%: %$$3.>.'.0%&3./(1'( >7/'%+'7%(8++%/-0&*: *++'(!E;";"6!E(5$1)&**&( "6!E(52*%.1'25$0%$0%2(!M6(666(&$312(-+7%&%: %+5+-0.('$13.01%7/%1.: >.''2'(-$0%2''$-0..';( <2>8&3&&'(-2$8$'T.'( %1.>.'%2:25$0%$0(5$1: )&**&("6!E(1'(!"6(666( &$312;

14 !" #$%&'()'*(+&,&&*+,&'(-,-''--.*/&&.(0&'(1''23*4&5+60.* /7..+''-*8&(2,&.0.*0%055)((22*9-:-7(7,&'(-*/+:6-7';,0.+60.*:-$+&((-,&'00.*97+'&((-&.3*<-:'&./&.*0.0:; =&-/75760.*/-'97*+.*+557(*,0:/&((292*/7576-*.+'(-9-* (0/&62*9&&,0*97+'&.-3*>+'/-*/&&.(0&'(1.*/2)((1-'(0*+.*.+7''7(*6-*(7500*.+7'0,--.*0%05500.*,,3*'&:/7'/+7; 57.*+88&5-',22:2.*/-'97.*'0/2*'+'&--5&'0.*'&:/7/'0.* (+&,&..-.*'07:-7/'0.-?*+.*0'&&.*.+7''7(*(-:90*'--%-* (7*8+&//07'578-*,-$%+55&'0.*5&'2(&5-.*:-/0.(-,&'00.* (7509&0.*97+'&0.*-&/-.-3*A&'2(&5+60.*(-:800'00.*(7500* 9-&/7((-,--.*+50055&'0'(&*,)1'*'0?*,&(0.*'+'&--5&'0.* '&:/7/'0.*(+&,&.(-*6-(/77*.)(*/2)..&''2*+509-.*BCD; $-.//00.*822(()0''2*/ *EF!G3*!"#$%&'()%*+,))$-,-'(&(-,.(-'(&/(&'*)%0-,-'( <7+%0.*EF!E*)5&622,2*+5&*G"*"HF?IJ*K*L97+..-*EF!!*!* FMJ?NH*KO3*#5&622,2*+5&*97+%0550*EF!E*5--%&((7-*(75+;*6-*,0.+-:9&+(-*8+'&(&&9&'0,8&?*)$%&'()/'0.*'))'/+/+7/; '0.*EF!!*$)92/'),2''2*97+%0.*EF!E*(75+;*6-*,0.+-:9&; +''-*-5&622,2*+5&*"!*MMF*07:+-3 <-:'&.-&'0.*(+&,&..-.*(7+(+(*+5&9-(*M"*FEH*07:+-*P7%; 60(+&(76-*'77:0,,-(3*B:+.*'))*+.*+557(*9-:+9-&'77'* (7+((+6-*0..7'(0((-0''-3 Q0./&51'(1/7576-*/0:()&*57/7&'&'(-*8&(/&'(2*'-&:-'5+;,&'(-*$7+5&,-((-*H*!"I*07:+-*P7%60(+&(76-*/7576-* 0.0,,2.3*R'-5(--.*')).2*/-'977.*+5&*9-:'&.-&'0.* '&:/7'+80(7/'0.*75/+87+5&'0.*()1.*0..-/+&(7-*'77; :0,8&*+'77'*L/-.'-&.925&'0(*8:+60/(&(?*:0'&%0.''&(* ),3O?*,&/2*.2/)&*,)1'*(7+((+60.*5&'2)/'0.23*S+&'(+(* +5&9-(*!*EEE*07:+-*P7%60(+&(76-*8&0.0,,2(?*,7&; (-*/7576-*').()&*N*NEE*07:+-*P7%60(+&(7-*0.0,,2.3* <-:-&.$-./&..-.*.0((+(7+((+*+5&*!F*HE!*07:+-*P7%60(; (&-*'77:0,8&*6-*:-$+&(7'/757(*H*NG!*07:+-*P7%60((&-* 8&0.0,,2(3*#50&'-97'(7/'0(*+5&9-(*N*"M"*07:+-*'77; :0,,-(*/7&.*+5&*P7%60(+&(73* #$%&'()/'0.*,-/'79-5,&7'*'2&5)&*/+/+*(&5&/-7%0.*-6-.* $) ,-0,$-$..2'&'()%*+,3&'*33*-)*#*'&-,02& '()%*+,3&0,4$'50-,3&5),$-0*#(*- D-$-(*6-*8-.//&'--,&'0(*+5&9-(*(&5&.822(1'$0(/0552* E"N*FGJ?I"*K*LEF"*HMN?GE*KO*6-*5)$)(-&/-&'0(*'--,&'0(* HH*FE!?JI*K*L"E*NJN?!H*KO3*A)$)(-&/-&.0.*9&0:-'*822; +,-*+5&*!HM*"!"?N"*K*L!H!*"FI?G!*KO*L'&'25(22*'07:--; 9-.*97+%0.*-&/-.-*0:22.()9&2*8&(/2-&/-&'(0.*5-&.+; 60.*5)$0..)/'&2*GI*N"F*KO3*T-/'79-5,&7((-*/79--9-* (7..7'57/7*LU7&V/*:-(&+O*'--*'&(0.*-:9+.*!?JN*L!?HMO3* R,-9-:-&'77'-'(0*+5&*EG?I*LEF?H*WO3*42,2.*(7..7'57; 97.*/2)(1''2*(-5+7%055&'(-*(&5--*-:9&+&(-0''-*+.*$7+;,&+&(-9-?*0((2*)$%&'()'*+,&'(--*/&&.(0&'(1.*6-*(+.(&.3* >&&.(0&'(11.*/+$%&'(79&0.*5-&.-.5)$0..)'(0.*6-*/+:/+; 60.*+'-5(-*4-,80:00.*/-787.=&.*,)1.(2,2*(+&,&.; (-;-97'(7'*+.*(-:/+&(0((7*/-((-,--.*.2,2*,0.+(3* C-,+&.*87+50(*/&&.(0&'(1.*-5/780:2&'0'(2*$-./&.(-; $&..-'(-*+.*/-(0((7*+80(7',&.&'(0:&1.*,)1.(2,2552* &.90'(+&.(&-97'(7/'055-*8&0.0.(20.*'&(0.*/&&.(0&'(1.* (-'0-:9+-3 #$%&'()'*+.*.+7%-((-.7(*9-:+60.*'&6+&((-,&'0''-*$-55&; (7/'0.*5&.6-7/'0.*,7/--.*:&'/&(1.(2*'&6+&(7'/2)(2.(12* '&(0.?*0((2*9-8-&(-*/-''-9-:+6-*+.*'&6+&(0((7*-&.+-'; (--.*4-,80:00.*'07%7.*+'77'8-./&''-* *8-./; /&(&5&550*'0/2*6-(/79-550*(7+((+(&5&5503*C&6+&(7'/2)(2..1'(2* 6-*'&6+&(7'9-:+60.*,22:2'(2*6+$(70.*+9-(*'&6+&(7'(7+(+(* 92$2&'&23*D-/0..7';*6-*&:(-&.*+,-&'77'*+.*9-/77(0((7* 97+'&((-&.*(-:/&'(0((7-* $-./&.(-$&.(--*9-'(--;

15 #$%&'()*+,*-$(.$%//0/&(123&&45(6$7#'00$8&&$(#$%//0/&9 0$(*:(0$7%'&0800/(;2<&(/&8$;;':5(=+>'&02%&8--4(*:( -'&4%&'(0*';'::$:(%8&%8202&#$%//0/&(&8%4(+$--'0/%&8:( #$&0//#$%//0/&5( #$0(&8/7$$#$&0'3!5(.$7&':$'&8:(0*';'::$:(0/*0*0("CC(DE"FDG(H(( I5(K$+*'0/&0*';'::$:(0/*0*0(!("?JFJ!(H(A!(I?IFGI(HB( 02'&$#/&0/%&80(%4200<*;$'&//&(,$(%*7,$/&':#8&0*':08'9 +':5(M*+0'8:(!9I(*&//&(%*%*:$'&0/*0*'&0$(*:(%$&#$:/0( ( )!!!!!"!!# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!#,-./012342/5154# 6554#/5154# # 910:;;<;# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!# +,-./0,/010#23/4/02,# 561/., # +,-,/0:,09/02,# ;,:3/28.23/4/02,#!"!!# %!!*# %!!+# %!$!# %!$$# %!$%#!"!!# %!!)# %!!*# %!$!# %!$$# %!$%#!""#$%&"'$(%$()**%+,(-%& & R.ST6ST 1O80/&;':'&087'<F(#$-0'*:*&//&(*O80/&0/:0'8:( R+-;$:':0'8:(:/*7'&*0'-$(,$(#$7/& L$$,$:(*OO';4474:(%4200<%/&0$:9 6$;O8788:(%$/O/:%' Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(T08Z$:([$/87 Y';*F(=WR(=*/0+(\]^+$:_8 Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(Y$7*-':8(N$&&*0 X''-*(`8-$:>87':(&440'< )'7%$:;$$:(0$'>80*';'%/:0$ X/*7'(M/-00//7'(c&440'< 1O80/&;':'&087'< \S3:(M/-00//7'*+,8-;$ `'O(Y'7d(\/7*Oe?!E!D L'Z8-*:_(L8$7:':_()7*_7$;;8 L8*:$7>*(>$(.':^'F(67$:&Z87(*Z( W::*#$0'*:!"JIG!"

16 /01'2&34*.$( #$%&'(&)'*''+,*$$--./$(-0,1($)$(-1,) ,31&)$/1-,-$45 6)--4$-1,21%3)$-'&($((1,31,+$$-0,7)(-$-4--$$+,8.9(,(')5 %11+,&)-4$2$+:,#02&97)(-$1,* $$+,8.9(,12&4%1(5 -$,5,12&4%1(-$,8.9(,70$/$-4--$$+,31-&'/1(-$,8''--'/$1, )()$--4$-1:,;8$**1,''6$(-4-'$**1,+4--$($/'$**1,&4%%)--$$+, 131+&)2-1$($(-1,-1712-'8$(-1,31,($%&'(&)'*''+,*$$--.5 /$(-0,1($)$(-1:,<.9(,()($11*$(-1,846$11, $$+, (0,)*$,&1&($&$+,1%-$&&4*$1,#)%$+,#$%&'&(4+,&1+(1$+/0*$5 (4(-0,-)$8$++1(-1:, #)%$+,#$%&'(,(1$,71*(-1-$*11,*426$(-9(-0,4%$-)-4+, A)'*'(2)B,C'31**1,54($-.&($4+,8.9-0:,D%/)(-4*'31, 31,8'$-1,3'--'31,)*$,88:,E4*($+F$+,#1+)8$((1,31, D18'*4264((0:,G1$&1**$(4-,%16$)-,-4&$/0-,3'--'31,31,4($5 -.&(4+,/$64)*4$&4,7.9%$,D18'*4264+,BBB5($/'$**1:, H%$*1$(4-,?*)FF1131-,+)(-$/1-,A)'*'(2)BI-1,4($**4,)8$**1, ($/'$**11+:,C4(0+,J)'-2,$+,D>-$)+,+')%$()/1$26)(-1,)*$, /1*)&'/1-,<$1,K4%F$'(L,A)'+$,M11-$&1$+4+L,N4)+$4,K%)4%(L,A)++1,C$/$80&$!"#"$%&"'(&)#$(#*$+$,'*--&+"&(." Sukupuolijakauma Määrä Ikäjakauma Esiintyvä Laaja oppimäärä Varhaisiän opinnot Yleinen oppimäärä Tytöt Pojat !""#$%$&'(()$%"")$&!"#$%%&$'(')#$*+,#) -#$$'./01) 2%%3%)"44$511*1) 6%*7%$#$1')"4$''".) 8&($'(')"44$511*1) Oppilaat kunnittain Akaa Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Parkano Pirkkala Pälkäne Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi!"

17 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,67 Poistot , ,50 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,35 Toiminnanalan kate , ,17 Tuotto-/kulujäämä , ,17 VARAINHANKINTA Tuotot , ,80 Kulut , , , ,90 Tuotto-/kulujäämä , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Rahoitustoiminta 1 427, ,63 Kulut Rahoitustoiminta , , , ,98 Tuotto-/kulujäämä , ,25 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75

18 TASE 16 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 4 998, ,03 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 998, ,03 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto , ,03 Muut aineelliset hyödykkeet 1 700, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,96

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot