!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120"

Transkriptio

1 !"#$%&!$#'()&#* +"$,$%-.'/#-",()&0120!

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sivu!"#$#%&'()*&"$+, !+/",/',()/$' !',) !+/",/',()/$'0/''1' !',)0/''1' Liitetiedot!#/#%233&4(,)%0/''&#$#,&'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !+/",/',()/$''0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&''5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& !',))%05',&'&&'5#'0(",()5'&0/##&)&#)6"& '(++6)&01'05',&++,#&"+$+(,)& ##&)&#)6"&09)%(#/4,&4,&301'0&"#$#)/#%&)%013,)%#,& :'9"#&+,/',()/$' !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0(#*1'%2#&"(#*1'& !#/#('+6)%0'#('%'0(3;&)&;&0&",#&)/'1#& !#/#%233&4(,)%0'//)(#*1"#&+(,)& !#/#%233&4,$)*(#%& !',)<)*#&&)/;& Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 !!"#$%&'()* "#$%&'"%$()*'#&'+,-.,()&&,--%&/&'&)#$%*#.01&'2,-+/3 -)3'4,'(/5%..67%*(/*()*8'+)#*%'!9:!'#-%'*%$()(*/&'!;<'.#%7%&.,+)#*%<'=5>%*.0*'#&'#--).'.#%7%&&,&'.)(%$,&(,3 &)#$./&'*%$()*.,%.//&'5,$$,*.)(*/&'/>%*.67%&/&8' %.67%&/&'4,'(/5%..67%&/&<'A6.6'./5.6+66'*/'.#./)..,,' 0--62% '-,*./&'4,'&)#$./&'*%$()*(#)-),8'46$4/* '/*%.0*.#%7%&.,,'*/(6'.,$4#,7,--,'*%$()*#2/.)*.,' /$%-,%*%--/'(#5>/$057%--/<' "#$%&'"%$()(*/&'+6-%..1766&'+,%().)*2%%$%%&'())-))'0-%' BC9'-,*.,'4,'&)#$.,'+,&5/72%&//&8'4#.(,'#*,--%*.)+,.'.#%7%&.,,&'+%%(#%..,%&<'D#&%--/'2/$5/%--/'"#$%&'"%$()*' #&'05./%&/&'5,$$,*.)*8'4,'*%$()*.%/.#%*))*'-/+%66'2/$3 5/%>/&'4,'5/%>6&'-65%2%%$%&*6'(,)..,'-,,4,--/<'E/*6-/%$%/&' 4,'/$%-,%*./&'.012,4#4/&'(,)..,'.,$4#).))')*/%--/'*,>#%-3 -/'/$%3%(6%*%--/'-,2*%--/8'&)#$%--/'4,',%()%*%--/'7,5>#--%*))*' (#(/,'*%$()*./722)4/&'5,,*.//--%*))*'*/(6'#&&%*3.)7%*/&'/-670(*%6<'"%$()*(#)-)&'+,%().)*2%%$%**6'#&' K,$(,&#8'K%$((,-,8'K6-(6&/8'L,-(/,(#*(%8'L/*%-,5.%'4,' =-146$+%< "#$%&'"%$()*'#*,--%*.))'*%$()*(/&.6&'(/5%..67%*//&' 4,'/>%*.67%*//&'7#&%&'/$%'.,+#%&<'"%$()(*/&'.%$/53.11$%'A,%&,'E#2$,'.#%7%%'M2/.)*5,--%.)(*/&'./,../$%38'.,&**%3'4,'*%$()*3'(#)-).)*.#%7%()&&,&'+,$,46*/&/&68' A,%.//&2/$)*#2/.)*-%%.#&'05./%*()&&,--%*/&'+,%().3.,7%*/&'=EN3.01$0576&'46*/&/&68'*/(6'O*%..6+%/&'.,%./%>/&'#22%-,%.#*./&'-%%.#&'5,--%.)(*/&'46*/&/&6'4,' ")#7/&'J)#$%*#*%$()*-%%.#&'5,--%.)(*/&'+,$,46*/&/&6<' G6&'#&'701*'O)$##22,-,%*/&'P,$,+,&'3*%$()*+/$(#*3.#&'5,--%.)(*/&'46*/&<'"#$%&'"%$()(*/&'2%.(6,%(,%*.,'.%/3.#3.,%.#,'4,',*%,&.)&.%4))..,'/$%.0%*/*.%'#2/.)*,*%#%**,' (60./.66&'50+6(*%'/$%-,%*%**,'+,-.,()&&,--%*%**,'4,'(,&3 *,%&+6-%*%**6'*%$()*.,%.//&'(/5%.0*5,&((/%**,<'"#$%&' "%$()*'#&'7)(,&,'*%$()*.,%.//&'4,'))*%/&'*%$()*2/3 (,)..,'"#$%&'"%$()*'266*%'/>%*.6766&'(,&*,%&+6-%*/--6' (/&.6--6'&6%.6'7#-/72%,'#*,3,-)/%.,< "#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'7)#>#*.)&).'.6$(/6(*%'#*,(*%' "#$%&'"%$()(*/&'.#%7%&.,,<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#&'*%$3 ()*#2/.)*.,'/$%.0%*$057%--/8'4#**,'*%$()*'.#%7%%'+6-%&//3 &6'))>/&'#22%7%*//&<'"#*%,,-%&/&'*%$()*'#2/..,,'%.*/3 &6%*00..68'2,$,&.,,'%.*/-)#..,7)*.,8',&.,,'.01(,-)4,' *#*%,,-%*//&'(,&**,(607%*//&8'7)$.,,'/&&,((#-))-#3 4,'4,'#2/..,,'%-#,'4,'/-676&5,--%&.,.,%.#4,< $+,'()-(# "#$%&'"%$()(*/&'46*/&766$6'#-%'+)#>/&'!9:!'-#2)*3 *,'B;T'46*/&.68'4#%*.,',--/':U3+)#.%,%.,'#-%'B!U<' E/+6.(#(#)*'2%>/..%%&'B<T<!9:!'4,'*00*(#(#)*';<::<!9:!' "#$%&'"%$()(*/&'.%-#%**,'4,'()77,&(%&'(#(#)(3 */&'266..//(*%'&65.%%&'-,*./&'4,'&)#$./&'/*%..67%6' D,&//*%'5,-.))&V'3/*%.0(*%6< "%$()*(#)-)-,%*%,'#-%'+)#>/&'-#22))&'7/&&/**6'BC?8' 4#%*.,' '!C:'4,'2#%(%,':9U<'A,2,5.)7%,'4,'/*%.0(3 *%6'#-%'0726$%'+)#>/&'$)&*,,*.%<'"%$()*(/*()(*/&'.%-,.'.60..0%+6.'056'/&/&/+6**6'766$%&'*/(6'*%$()*5,$$,*3.,4%*.,'/..6',77,..%-,%*%*.,<'A,%.//&'2/$)*#2/.)(*/&' $0576.'.60..%+6.'*%$()(*/&'%-.,%*%&'4,'26%+6.#%7%&.,' -%*66&.0%'*/(6'*#*%,,-%*/&'*%$()(*/&'/..6'.,%>/(,,$/&' 2,4#4/&'701.6<'"%$()*'#*,--%*.)%'+,5+,*.%'(,&*,%&+6-%3 *//&'.#%7%&.,,&'+)#>/&',%(,&,<' G,--%.)(*//&'())-)%+,.'2)5//&4#5.,4,'A,%&,'E#2$,8' I,)&%*8'D%(,'I/5.%&/&8'W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,' D,$.%(,%&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-6<'G,--%.)*' 2%.%'+)#>/&',%(,&,'U'(#(#)*.,<'L)#>/&'!9:B',-)*3.,',-(,/&'5,--%.)(*//&'#&'())-)&).'(,5>/(*,&'5/&3 W#5,&&,'I#)(,*(#$2%8'A))-,'D,$.%(,%&/&8'D%(,' M%&#&/&8'G,$$%'K,-.%-,'4,'D,$(()'X%72/-68'4#(,'.#%3 7%%'2)5//&4#5.,4,&,<'A%-%&.,$(,*.,4,&,'#&'.#%7%&).' K$%Y/Z,./$5#)*/P##2/$*'M08'EGA305./%*18'266+,*3.))--%*/&,'.%-%&.,$(,*.,4,&,'EGA'D%((#'"%--7,&<

4 !!"#$%&#'() "#$%&'"%$()*'+,(,,'-#&%.)#/%*,*+%'01+,%*+02+3')*,%4,&',$%'+#%-%5#%4,&'(6&**67 8#)/)+)(*,,&'56'&)#$%*#*%$()(*,,&'/%%++0,&'"#$%&' ;4)G6+%#&6/':,+E#$(!";/%&(,%&#,/3-3&'(,*()*/%%++#';89**6D'5#&(6'(6)++6' *%$()*'.33*,,'<6%()++6-66&'*%$()*6/6&'(,1%+0(*,,&' +02&6&+656&'&3(2()/-6*+67' ' J1+,%*+02+3'+,1+%%&'.6%(6//%*+,&'*%$()*6/6&'+#%-%5#%4,&' "#$%&'"%$()*'#/%'(,1%++3-3**3'>6-.,$,++69!">6-.,$,'>)&&,+)(*%'$09&'53*,&D'5#(6'--7'+)#++66' *6D'5#(6'+,(,,'-6$((%&#%&+%01+,%*+02+3'--7'-,**)%//6' 56'01+,%*%//3'/,1+%O%/-#%+)(*%//6' P6$5#%++,/)01+,%*+02+3'+,1+%%&'*%$()*#.%*(,/%5#%4,&' /%*3(*%',$%'#.%&+#/%&5#5,&D'()+,&'6$+,*66&%O'56'/6<6*+,O'56' #-.,/)/%&56+D'<6/#*))&&%++,/)D',*%+0*+,(&%%((6D'-)*%%O (%&'(#)/)+)*#15,/-6'5&,7'(6&**69!">)$)&'Q--6++%(#$(,6(#)/)'R'>6%4,6(6+,-%6'R"%$()*!"8#)/)+)*(,*()*'"6/.6)*'R'"%$()*+6%+,,&'(#)/)+)*!">6-.,$,,&'Q--6++%(#$(,6(#)/)!"L%$(6&-66&'8#)/)+)*(#&*,$&%O()& D' LBK8?!">6-.,$,,&'6--6++%#..%/6%+#*!"S6(,OT.'Q$+%*+'O(#)/) >%/66'<)#($6++%%&',$%'+6%4,6/#5,&'(30++22&9!"C%$G)*'K)*(6'U,*+%<6/'V!7'W'VX7Y7VZYV!"86566&%&'86).)&I%&+,6++,$%&',*%+0*'&31+%%&'*%$()(O *,//6'>6-.,$,,&'>,6++,$%(,*3&'#15,/-%*+#**6'!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#R:30++,/%53&+02&/6%+#*'16$5#%+O +,/%'*00*(6)4,//6'*%$()(*,//6!">6-.,$,,&'0/%#.%*+#&'>)+(%<6&'+,6++,$%+02&'(,*O ()*'+,(%'01+,%*+02+3'--7'[6%()++6<6'*%$()*'O16&((,,&' #*6/+6'!"86&*6%&<3/%*,+'56'(#+%-6%*,+'*%$()*6/6&'6--6++%/6%O *,+'#/%<6+'$,*%4,&**%**3'16$5#%++,/,-6**6',*%+0(*%33&' *+),-%#$$.)/$01&2/$#1& "#$%&'"%$()*'#&'6&+6&)+'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*+6'<)#O 4,*+6'Y\\!7'"#$%&'"%$()*'6&+66'0/,%*,&O'56'/6656&#..%O -33$3&'-)(6%*+6'#.,+)*+67'?.,+)*16//%+)*'10<3(*0%' +6%+,,&'.,$)*#.,+)(*,&'*%$()*+6%+,,&'/6656&'#..%-33O $3&'#.,+)**))&&%+,/-6&'.,$)*+,,+'<)#&&6'VZZX'56' *6-6&6'<)#&&6'"#$%&'"%$()*'6/#%++%'/6656&'#..%-33O $3&'(#(,%/)&67'?.,+)**))&&%+,/-6'#&'10<3(*0++0' >6-.,$,,&'(6).)&I%&'()/++))$%O'56'<6.66O6%(6/6)+6O ()&&6**6'(,*3())**6'VZZ]7'?.,+)*-%&%*+,$%2'6&+#%' "#$%&'"%$()(*,//,'/6656&'#..%-33$3&'53$5,*+3-%*/)<6&' X7YY7VZZ^'56'*6-6//6'*%$()(*,--,'.33*%'/6(%*33+,%*,&' +)&+%.,$)*+,%*,&'<6/+%#&#*))4,&'.%%$%%&'Y7Y7VZZ_'6/(6O,&7 "#$%&'"%$()(*,&'*33&&2//%&,&'#.,+)*+#%-%&+6'#&' >6-.,$,,//6'6&&,++6<66'+6%+,,&'.,$)*#.,+)*O +67'"%$()*16$$6*+)*'#&'*)#*%++)6'56'*0(*0%*%&'+)/%O 5#%+6'#&',&,--3&'()%&'$01-%%&'<#%466&'#++667'

5 ! "#$%&''&&(()%$*+)$(,-.,/,%&(%)$(,0$1)%%2+)($(,3(, #)%02,-.,-.%0&4.,#53'$'')6,735)(,7)50&0'$(,3#$%%.-.%, 34.%,184)(,')%3&%&($)%.9,+3%)43)%&($)%.,-.,1.*&00.): %.,3##)+..(,*)'226,;.%0&4.,03&*&%%.&%&+)($(9,'8($5: <).,-.,%)$%3%.)=3(,4.)1%3,3#$%%.-.03**$<3)=$(,0.(''., #.5.(%..,3#$%&0'$(,*..%&.6 >&*&(&%,4&3'),3*),4.)1$5)0.'9,+&%%.,3(()'%&(&%6,?..'%$)%.,.'$%%)4.%,3#$%%.-)$(,4.)1=30'$%,-.,#)%02%, '.)5.'*3+.%6,"#$%&',#8'%8%%))(,0&)%$(0)(,13)%.+..(, 184)(,%3)+)4.(,3#$%&''&&(()%$*+.(,-.,-3&'%.4)$(, ')-.)'%$(,.4&**.6,"##)*.)=$(,)((3'%&(&%,.0%))4)'&&',-., +2252,)*.1=&%%),'&&5$'%)6,>.)00)..(,%.)%$$(,#$5&'3#$: %&0'$''.,3*),4&3=$(,*3#&**.,BC!,3##)*.'%.6,D&').,3##): *.)%.,3%$%%))(,#22'22(%A)'$'%),.5#3+.**.,())'%2,0$'2*$): 5)*2)')'%29,-3%0.,*$)5)(,-2*0$$(,)*+3)%%)4.%,1.*&00&&%$('.,.*3)%%..,4.5')(.)($(,')50&'03&*&6, >$422**2,%28%$%%))(,4.#.&%&($)%.,#.)003-.,-3(3''., 3**$)**.,-.,'80'8**2,.*3)%$%%))(,03*+$,&&%%., , 7)50&'03&*&(,*&0&4&3'),3(,BB,4))003.6,>$42%*&0&0.&'),.*03),E6C6FGCF,-.,#22%%8),FG6H6FGCF9,81%$$('2,CI,4))003.6,?))1%3*3+.,3*),4))03**.,J6,788'*&0&0.&'),.*03),FG6I6FGCF, -.,#22%%8),H6CF6FGCF9,81%$$('2,CH,4))003.9,'88'*3+.,3*), 4))03**.,!F6!"#$"%&%'()*+%((*,,0$'%242%,C,/,B,4&3%%.6,!,/,K:4&3: %)..%,*.#'$%,02842%,1.5-3)%&0')''.,0$55.(,4))03''.,KG, +)(&&%%).6,L81+)2,3*),0.0')6,FGCF,4.51.)')2(,3#)((3)': '.,3*),!G,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CKE,3##)%&(: %).6 >3&*&)2''2,.*3)%$%..(,%.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,-./%0 (/()*++%1''#'9,-3(0.,*..-&&',3(,HGG,3##)%&(%).6, M2+2,%&(%)+2252,'&35)%$%..(,($*-2''2,4&3=$''.6,?.5-3)%&'0$5%3-.,4))03''.,3(,81=$'%2,03*+$$(,NF,/,K, 3##)%&(%).,O,4))003P6,Q*$)'$(,3##)+2252(,-2*0$$(,3##): *..%,4.*+)'%.4.%,#22%%A%8A(6,Q*$)'$(,3##)+2252(,581: +)2,3*),$*30&&''.,FGCF,I9,8*$)'$''2,3##): +2252''2,3*),CHK,3##)*.'%.,-.,3#$%&'%.,.(($%%))(,CEBH,3##)%&(%).6 M.)%$$(,#$5&'3#$%&0'$(,.""2"()*++%0 1''#'(,3#$%&0'$(,*..-&&',3(,CBGG, 3##)%&(%).6,R..-.(,3##)+2252(,3#)((3%, '&35)%$%..(,4))=$''2,4&3=$''.,-.,1.5: -3)%&'0$55.%,34.%,B,/,!,0$5%..,4))03''., NK,/,I,3%O403P6,7$02,*..-.(,3##)+2252(, #$5&'3#)(%3-$(9,F4,O,HGG,3%9,$%%2,*..-.(, 3##)+2252(,'84$(%24)$(,3#)(%3-$(9,B4, O,IGG,3%9,-2*0$$(,3##)*..%,4.*+)'%.4.%, #22%%A%8A(6,R..-.(,581+)2,3*),I9,+&%: %.,(2)=$(,581+)$(,81%$)'%&(%)$(,*)'20: '),1$,1.5-3)%%$*)4.%,3+.(,*.-)4.*)(%.(: '.,+&0..(,+3()''.,$5),#)$(581+)''26, S)$(581+)2,3*)4.%,$')+6,02')('$)'3(%.9, )*+.:.053T.%).9,%3*##.9,#.5).053T.%).9, -3(<*$$5.&',-($6,,U&3((.,FGCF,*..-.''., 3##)+2252''2,3*),CCI,3##)*.'%.,-.,3#$: %&'%.,.(($%%))(,!BJF,3##)%&(%).6 6'',,7,-78/&,%9"".%,,FGCF,:%.#.1%&+.9,-3''.,(21%))(, 8*$)'$(,-.,*..-.(,3##)+2252(,3##)*.)=$(,#22%%A%8A$'): %80')26,Q*$)'A2,3*),1&)0$.%,BHH,0.%'3-..6,V')%8'%$(,42*)': '2,31-$*+.''.,3*),)*+.#.**3$*2)(%$(,%.)4&%%$*&.9,#))5&': %&'0)*#.)*&9, (#.)'%3.,-.,0.'43+..*.&'%.6 :/9',&%#45&)!%/;<,0$52'),0.%'3+33(,')50&'03&*&*.)': %$(,#$51$$(-2'$($%,-.,8'%242%6,U.(1.(,W)$X+.'%$5)(, )((3)%%.+.9,+..)*+.(,8+#25),+.%0..,0&4.((&%,$'): %8',0$52'),')50&0'$**$,(3)(,CGGG,0.%'3-..6,V')%80')2, 3*),($*-29,0.0'),0&+#.(.0)(,#2)42(2,CJ6,/,FG6H6, >2')0)5-3)%&0'$'%.,-.,31-.&0'$'%.,4.'%.'),3#$%%.-.++$, M8%%),U$'.+20)6,M8A581+2''2,3*),3+)$(,3#$%%.-)$(,-., 1$(0)*A0&((.(,*)'20'),#53-$0%)031%.)').,%8A(%$0)-A)%29, ++6,4.*3'&&(()%%$*)-.,U)**$,Y)(()*26, R.4.**.,$'))(%8)42%,')50&'03&*&(,3##)*..%,4.51.)')2(,!, /,K:4&3%).)'%.,*..-.(,3##)+2252(,!6,4&3'):,0&5'')*.)'))(6, R..-.(,3##)+2252(,#$5&'3#)(%3-$(,#22%%A%A)=$(,%$0): -2%,NF64&3')P,$)42%,$'))(%8($$%,4..(,)'%&)4.%,0.%'3+3': '.,3##)*.'5..%)(.,-.,3#$%%$*)4.%,.(%.+..(,#.*.&%%$)%., +&)**$,')50&'03&*&*.)')**$6,784$(%24)$(,3#)(%3-$(,#22%: %A%A)=$(,%$0)-2%,NH64&3')P,#&3*$'%..(,.&%%3)4.%,(&3: 5$+#).,')50&'03&*&*.)').,*.4.(,%.0.(.,$')+6,+.'0$$5.: &'%$(,-.,0.+#.&'%$(,%$0$+)'$''26, 7)50&'03&*&**.,-25-$'%$%%))(,=9*%1%/()*9%/()+'%9',,CF6, /,CK6B6,-.,FJ6CG6,/,F6CC69,-3**3)(,4.(1$++)**.9,')'.5&0')*: *.,-.,4.)00.#.,)'34.(1$++)**.,3*),+.1=3**)'&&',028=2, %&%&'%&+.''.,')50&'03&*&(,%3)+)(%..(,-.,-&%$**.,31-..: -)$(,0.(''.6, >"(//&%)$".,55()0,"+"$,51%&&",(21%))(,')50&'03&*&: *.)'%$(,3+).,$')%80')2,CB6!6,-.,E6CC6,6%4452*5.52",4)$%$%: %))(,!6,-.,H6CF6

6 !!"#$%&&'()*+(,-)./+ "#$%&&'()&*+,-)&%+.,&'(/$,0.,$(,$*.+.,&,,#(%-$1$$( 2,$$'%340%(5*36107(8-6-'(.++/++(*&$/+%(9:('+-*%#;( <$*.+,%$*&6%==*$'(4#/$%,&1#(*3610(6#*8-$%%&/&&(31)05 *$(4+->&'7(8#(6&(-,#//$,%+4#%(&*$/#$,$$'(%#)#6%+1$$'7( )*-8&.%&$6$'(8#(?&,%$4##/&$//&;(2,$$'%340%(6#*8-$%%&/&4#%( )#/8-'7(.&,.$100*$'(9:(-))$%+'%$#(4$$.-,,#7(8#(6&$,5 %0(1-'$//#(-'(+,&$%#()00/#8&8#(8#(&,$$'%31$,'+1&*-$5 %#;(<$*.+,%&.'$,%&'(%+'%$&'(/$,0.,$(6&(,##4#%(%#',,$5(8#( &,$$'%31$,%#$>-'%+'%&8#;(2,$$'%340%(5*3610(%&.$(4+-5 %$/#$,++>&,%#(*$$))+&'(!(1$'++%$'(3.,$%%0$,'+1&*-,%#( #$'#(.#6>&'(%+''$'(.-.-'#$,++.,$$'(#,%$;(2,$$'%340%( 80*8&,%$40%(/-.#.++,,#($%,&(-1#'(&,$%3.,&'(BC&$>0'( <%#D&B7(8-,,#('06%$$'('+-*%&'(-1#''0.=$'&'($/%#;( 01'%%&2&34(# E$*-/#$,%#(36%&$,%3=%0(%&6%$$'(13=,(-1#,,#(%$/#,,#( '06>3$,,0(&,$%3.,$,,0;(F$,)#/#'(<-%%$$,$(5%#)#6%+1#( 36>$,%3$(.#',#'%#',,$'(4$*-/#$,5,+-1#/#$,&.,$(,++*%#5 )#6%+1#.,$7("#',,$)$>-$.,$;(<-*$'(<$*.+.,&//#(1$/%&$( 9:::(4$*-/#$,%#(8#(,+-1#/#$,%#(/#,%#(8#('+-*%#(.#',#'5 %#',,$8##(,&+*#,$(4#*%#(4#,%&'(6&$//&(*00%0/=$%30(,$*.+,5 '06%$$'(13=,(I#%$'#'(,%#>$-'$'()00%#)#6%+1#,,#7( 5+-6+''&7/& <0*.0''$&1&'(6+4$)+$,%-'(+/.-$/1#/#4#//#('065 1$'++%$'(1$%%#$,%#(&,$%3,%0(-/$(4$$%&'0()0$40'0(4$$.-,5,#7(1##'#'%#$,%#()&*8#'%#$6$'7(36%&&',0(M:()0$40'0;( 2,$$'%38$'0(-/$4#%(,&.0(2,$$'%340%(5*3610'('+-*&%(&%%0( /##8#'(-))$100*0'(-))$/#$%#;(L+.$'(*3610(&,$$'%3$( -1#//#(.-.-'#$,++>&//##'(36>&'(4$$.-';(2,$%3.,$0(6#*5 8-$%%$4#%("3%%$(E&,#10.$7(L#1$//#(N$,,-(8#(2/$'#(C0.&/0; E+->&'(%0*.&$'(.-&%+,(-/$(80//&&'(H-+/+,6-O;( <++''$%%&/+%3=(#/-$%&%%$$'(8-(.&400//07(6#*8-$%+.,&%(.03''$,%3$40%(%03>&//0(%&6-//#(/-.#.++,,#;( -/$(A('03%=,%07(8-$,%#(3.,$(-/$(/$,0&,$%3,(.-4#'(.3,3''0'( 4+-.,$;( L+8#//#(5&,$%3.,&,,0(-/$(1+.#'#(9M(,$*.+,/#$,%#(S8-$,5 4#'#(%-$1$'+%(H--'#(L+..-/#;(W/$,%040%(.*$%$$.$%(8#( 3/&$,='(4#*#+.,&%%-1#'(.$$%-.,&'(,##'&&'(&,$%3.5,&'(-68#,$("#$'#(L-)*#;(F+4+,%+.,&'(-/$(,++''$%&//+%(,$*.+.,&'(-1#()+.+,++''$%%&/$8#(L$%%&(L/&1&%%$/0(8#( 1#,.&&*#+,,++''$%%&/+'(-/$(%&6'3%(H-''#(L$4$10.$;( X$+.,&%(8#()&*++.$%(,++''$%%&/$("$$'#(I33'0'&';( E#/-,++''$%%&/+,%#(4#,%#,$(2&*-(Y+4$'&'(8#(00'$%&.5 '$$.#,%#(F&..#(E&,#10.$;(Z#4#,%+,,++''$%%&/+'(%&.$( [,.#*$(Z=3%='&';(<$*.+,%&.'$'&'(%-%&+%+,(8#(*#.&'5 %#1$'&'(-/$4#%(H-+'$(L$4$10&'(.0,$#/##(8#(.#%,-1-%( %03%%$(%+-%%#8#(L#$,#("$&'4$&*$(36>&,,0(#,,$,%&'%%$(Y''#( Y/.$-1##'(.#',,#;(E#'6&1)#$'*$'.$(4#,%#,$(.#64$-,%#7( %+-%&133''$,%0(8#(1+$>&'(.03%0''='(#,$-$>&'(,+8+5 4#,%#(-''$,%+1$,&,%#(4#,%++4#'6&1)$(F$#(E0.&40'( 8-6>-//#;

7 !!"#$#%&"'()&#*(&+#,&() -,##%&.$#,#,&/ "#$$%&'()&*+,'-.)//)*0/$*&$/12#3#$&'4+ #$)*'.5),$*6$,41%.11&17*"#$&'4#$)* 8$,424#3%*2/40520/3//1*0/$*'/$*9::*45/;* F,3G31%*0#1#&0//1!"F1.53,33%*'/$05$#&0%*/1#4$1$#+ E11/1!"F1$G3&0$.$42%%1%*H:+(20&$#?2-/1&* I42%*&3-&11//1!"B3/1%*50-?0$#.1$%3%*40%J3,3%##$* F1.53,3+&1/0##1!"B2441$#($$440?3%*53,-35)$()*B3#42#&0,$//1!"820.$*I,33%1;*C3$44124#3%*51%33/$&$/1$#22#*60,$##1!"K431%*63,-35)$()%*3#$&'4#3&*!"F1.53,33%*B1252%E$%*42/&&22,$(1$42&&1?1*L1##3* "#40#3%*/)4#$)$#3&* %33//1!"6$,41%.11%*>2#$$44$05$#&0%*M1.3#*N0%G*O:*(20&&1* 40%#3,&&$*F1.53,3+&1/0##1!"63,-35)$()*81%G($4$%*&3-&11//1 01)2",#((*#%-%),#34+, 52678(%4-)9(#4+&&(:(),#34+, 80,$%*8$,42#*0%*0#1&0&32&&1?1%1*C1$42&&1(1*#$,42#* +-1%4433##17*D1%4433%*&1(0$&&33%1*0%*/$#)&)*#$,42#+ 1/1%*&'<//$#''&&)*51,1%&1.1//1*#$,42#0,E1%$#11&$0$G3%* 3G3//'&'4#$)*&0$.$1*#0(3/&1(1%*?1*#0#$11/$#3%*#$,424#3%* 1..1&&$/1$#&3%*&'<%1%&1?$%17*D1%4433##1*?),?3#&3&))%* #$,42#053&2#&1*3,$*520/$//1*820.31;*43-$&3&))%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$(1$42&2#&3%*&2&4$.$#33%*4)'&3&&)($)*.3%3&3/.$);*/$#)&))%*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*()/$#&)*(20+,052-3/21;*.''G))%*&'<-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*?1*?),?3#+ &3&))%*&'<#3.$%11,3?1;*?0$##1*&20&&3$#&3&11%*#$,424+ #3%*-'($%(0$%&$51/(3/2$&1*'-G3##)*#$,42#&3%*?1*42%&$3%* 41%##1*#34)*&3-G))%*41%#1$%()/$#&)*'-&3$#&'<&)7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%43*0%*L15$%*3/$%43$%0+;*/$$43%+ %3+*?1*'.5),$#&<43#424#3%*0#$&&1$%*,1-0$&&1.1*"8P+ -1%437*>2$&1*,1-0$&&1?$1*0(1&*-1%4433##1*.241%1* L1#&3%*?1*%20,&3%*42/&&22,$43#42#*6$$*600;*A2/2%* F)-&$#$,42#*?1*>0%$&1$G3'-G$#&'#*6$#&37*C1$42&&1(1*#$,+ 42#*+-1%43*0%*?1&401*80#$11/$%3%*#$,42#*+-1%4433//3* R=::S+=:99T7*U'4'$%3%*-1%43*1/40$*97997=:99*?1*5))&&''* =V7=7=:9H7*D1%4433%*-1//$%%0$?1%1*&0$.$$*F1.53,33%* '/$05$#&0%*F2&4$(1%*&31&&3,$&'<%*43#42#7 D1%43*43-$&&))*?1*&3#&11*#$,424#3%*-'($%(0$%&$(1$42+ &2#&3%*&2&4$.$#33%*&1,($&&1(11*.3&0G$1;*?041*?))*-1%4+ 433%*5))&'&&')*#$,42#&3%*4)'&&<<%* &0$.$%%1%*(1$42&2#&3%*&0G3%&1.$#&1* (1,&3%7*C1$42&2#&3%*&0G3%&1.$%3%* &3433*&1$&33%*-'($%(0$%&$(1$42&24#3&* %)4'($4#$*?1*12&&11*0,E1%$#11&$0$&1* 51/(3/2$G3%*.''.$#3##)7*D1%43*&$$+ ($#&))*42%&$3%*?1*#$,42#&3%*(20,0(1$+ 42&2#&1*51$%0&&1.1//1*42%&$3%*0#1/+ /$#&2.$#&1*.'<#*&0$.$%%1%*#$#)//<%* #22%%$&&3/22%7* C1$42&&1(1*#$,42#*+-1%4433%*#0(3/&1+ (1##1*?1*#0#$11/$#3##1*#$,424#3##1*#$,+ 42#&1$G3&&1*4)'&3&))%*0#1//$#22G3%;* '-&3$#<//$#''G3%*?1*1,?3%*&0$.$%&0?3%* 3G$#&)?)%);*0#1%1*#0#$11/$+*?1*&3,(3+ 'G3%-20/&01*#34)*&'<-'($%(0$%%$%* &243.$#3##17*8$,42#*1%&11*&1$&33%+.20&0%1*3,$%0.1$#3&*3G3//'&'4#3&* #0#$11/$#33%*&'<-<%*#3%*.0%$520/$#22G3%*(204#$7*83* &1,?011*.1-G0//$#22G3&*0.$3%*,1?0?3%*'/$&&).$#33%*.0%3%/1$#3//1*&343.$#3//);*?0#&1*?041$%3%*(0$*/<'&))* 0.1%*(1-(22&3%#1*?1*/20(22&3%#17*WWW7(1$42&&1(1+ #$%&'#() B3())//)*80,$%*8$,424#3//1*&0$.$*9:X*/1#&1*?1*%20,&1* '-&33%#)*X*,'-.)##);*?0&41*40400%&2$(1&*41$44$11%* XX*43,&117*8'4#'//)*,'-.$)*0/$*9Y;*0#1//$#&2?$1*9OS*?1*#$,+ 42#51?0?1*'-&33%#)*9:!*43,&117*F'&&$*C3#1.)4$*&0$+.$*80,$%*8$,424#3//1*-1%4433%*5,0?34&$(1#&11(1%17* F1$%1*B05,1*0%*0-?12#,'-.)%*?)#3%7*Z-&3'#-3%4$/<%)* F1.53,33%*41252%E$/&1*0%*F1$G3411,3%*.2#30/3-&0,$* >1,$*M1/41%3%7* D1%4433%*&151-&2.$1*(20%%1*=:9=!"83.$%11,$*F2,2##1*9=7*[*9H7H*?1*9Y7H7=:9=* D'($%(0$%&$1*3G$#&)()%*#$,42#&0$.$%%1%*3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()*%20,&3%*&1$G3+*?1*&0$.$%&1&1/0* C$..1##1;*F2,2##1*!"83.$%11,$*A2/2##1*=:7+==7S*?1*8$,424#3#&1*(0$.11* 402/2$-$%*?1*53,-3$#$$%*[3#$&&3/'+*?1*43#42#&3/25)$()* =:7S7=:9=*4/0*V7Y:*+*9!*A2/2%*F)-&$#$,42#*!"80,$%*8$,424#3%*C1$42&&1(1*#$,42#*+,'-.$3%*/ G3%*5))&<#3#$&'4#3&*80,$%*8$,424#3//1*=97O7*?1*9979=7* A"3$(&#"%> \$,]2#*F,1%#*^0,.1&$0%*5,0?34&$*&0$.$$*"2,0051%* 3/$%$4)$#3%*055$.$#3%*0-?3/.1%*R"2,0531%*L$J3/0%E* L31,%$%E*6,0E,1..3T*43-'4#3##);*?0##1*#$&)*&0&32&&1+ (1&*V*32,00551/1$#3%*\1,1(1%+#$,42#402/2(3,40#&0%*?)#3%&)*'-&3$#&'<##)*N,'##3/$%*'/$05$#&0%*RQ%$(3,#$&_* ]1&-0/$`23*G3*L02(1$%T*41%##17*6,0?34&$*0%*414#$(20+ \1,1(1%*0%*41%#1$%()/$%3%*?),?3#&<;*?041*404011* '-&33%*9=*%20,$#0+*?1*#0#$11/$#&1*#$,42#&17*B1-G34#1%* G3*\$,`23*G3*N,2a3//3#*RN3/E$1T;*L3*6/2#*63&$&*\$,`23* G2*>0%G3*RP1%#41T;*\$,]2#*"//3b00E*RI/1%40.11&T;*

8 ! "#$%&'()*+,,-./(0)*/12-')324++$)56'+7"1/(&../&8)3+1/.) '#9E)F$/+?/'(+)G./H#1'/(I)2&(4+$/J-#)C#)K+-H&/.) 5"#$L/&:M 3+'/&&$/.#.)3/19-')+.)/..+H&(//H/.#.)HE$/.#)4#/9+,7,&''&)&'#,&''&)+$#H/#.)$&'(#.8).-+1(#.)B&)&/9-/'(#.) 9&.''&)(#4(EHEE.)9+-$-(-9'##.)B&)'+'/&&$/'#.)+'&$7 $/'--C#.)9#4/((E,/'##.M)3+'/&&$/.#.)'/19-')+.),0;') 9-$((--1/#.)HE$/'#.)(0;.)HE$/.#8)B+9&)9+4C#.(--)(/#((0/7 4/.)4#/9+,,&''&)&'#,&''&)+$#H//.)9+4C#104,//.)9+-7 $-/''&8).&&?-1-'(+/''&)B&)04(#/';/''E8)#1/(0/'#'(/)9&-7?-.9/&$-#/$$&M)3+'/&&$/.#.)'/19-')$-+)$/.99#BE)04(#/';B#.) B&)+'&$$/'(-H&.)104,E.)HE$/$$#8)?&1&.(&&)/('#(-.(+&)B&) /('#$-+((&,-'(&8)'#9E)9#4/((EE)%00'/'(E)9-.(+&)B&)+$#7,-'(&8)'#9E)#$E,E.(&/(+B&M)NE,E)9&/99/)+.)B+4(&.-() --C#.)&,,&(/.)9#4/((0,/'##.O)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.) +4B&&B&M N&H+/((##.&)+.)9#4/((EE)'+'/&&$/'#.)'/19-9'#.)+4B&&B/$7 $#)'+H#$(-H&()(&/C+()B&)&.(&&)HE$/.#/(E)(0;4;.M)>1+B#9(/) (0;'(EE)+?/.(+'--../(#$,&&)B&)+?#((&B&.+?&'(&8) B+(9&)(+/,/H&()?+4B&.&)!"#$%%&$#!"'!()**++,-,$. #!"'#*#$,,-$#!"'#$)/(/#!"'*01,,1,/*(-(2(/#!"'$-+7,/'#$$#M)NE,E)(-$##)H&/9-((&,&&.).//.)9&.'&$$/'//.8) 9-/.)A-1++?&.)&,,&(/$$/'(#.)+?/.(+B#.)5A-1+?#&.) P+2&(/+.&$)AC-2&(/+.)&.C)N1&/./.L)PAN:)BE1B#'(#$,//.) &$&$$&&.8)'#9E)(-9##)'+'/&&$/'(#.)'/19-'(#.)9#4/(0'(E)B&) (&$+-C#$$/'(#.)1#'-1''/#.)9&'H-&)A-1++?&.)$&&B-/'#'(/M >1+B#9(/)$E4(##)&$4&&$(&)0$;'?E/.)'--.(&-(-H&'(&),#(+C+$+L/&'(&8)?019/#.)+((&,&&.)&/.&)4-+,/++.) 9-,??&./#.)?&/9&$$/'#.)(/$&.(##.M)3+H#$(-H/#.)(&/(+7 B#.),EE1/(#$,E()?+4B&-(-H&()9&9'/H-+(/'##.)9#.((E7 (-(9/,-9'##.8)B+.9&)*&1&H&.)(+(#-((/)H-+'/.&)QRRS7 QRTTM)U&.'&$$/'(&)B&)#-1++??&$&/'(&)&.&$0'+/.(/&8)9#4/7 (0'(E8)(#'(&-'(&)B&)(+/,##.?&.+&)H&1(#.)*/12-')N1&.') D+1,&(/+.)?1+B#9(/)'#-1&&)'#-1&&H&.$&/'(&)&/9&(&-$-&O!"=$+/(-'(&?&&,/.#.8)"-9&1#'(8)QVM7QWMSMQRTQO) >1+B#9(/.)(&H+/((#/C#.)#'/((#$0)B&)+?/.(+(&?&&,/.#.!">EE+4B&&B/#.)(&?&&,/'#(8)T!M7TSMTQMQRTQ)B&)Q!M7 QSMXMQRTYO)N&?&&,/'#()+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.) B&)9-,??&.#/C#.)HE$/$$E)N&,?#1##$$&)B&)N-94+$,&''&M!"U&.'&/.HE$/'#(),#(+C+$+L/'#()4&1B+/(-'B&9'+(=,'7 (#1C&,/''&)YM7TYMQMQRTZ)B&)"#$%&'(/''&)QXM7QSMZMQRTZM) U+9#/$-7)B&)+?#(-'B&9'+)+?#(-''--../(#$,&'(&)9-,?7?&.#/$$#M!"U&.'&$$/'#()4&1B+/(-'B&9'+(8)9#'E9--)QRTZ)7)4-4(/9--) QRTYO)U&.'&$$/.#.)QR)?E/HE.)4&1B+/(-'B&9'+.)(+/,##.7?&.+)B+9&/'#''&)9-,??&./+1L&./'&&(/+''&M!">EE(;'(&?&&,/.#.8)"10''#$8)TM7ZM!MQRTYO)N-$+'(#.) B-$9&/'-)B&)#'/((#$0),#C/&$$#8)(E19#/$$#)9-,??&.#/$$#)B&) 0$#/';$$#M!"[?#(-''--../(#$,&.)?#C&L+L/.#.)9#4/((E,/.#.) $E?/)?1+B#9(/.O)+?#(-''--../(#$,&)(0;104,E.)&'/&.7 (-.(/B&()>1+%#''+1/)>&J-&0.)B+4C+$$&)9/1B+/((&H&()B&) 9#4/((EHE()+?#(-''--../(#$,&.)B&)+?#((&B&.+??&&.M 34'5(('*+!2(#'1,'*01,(#2*$%$"2, 6!#&-!$)$2 U#'E$#/1/()9#1E'/HE()BE$$##.)'&.9+/.)B+-9+/.)'/19-97 '#'(&)9//..+'(-.#/(&)$&?'/&)B&).-+1/&M)K#/1#BE)BE1B#'7 (#((//.)04(##.'E)TS8)$#/1/$E/'/E)+$/)04(##.'E).+/.)ZVRM) >E/HE$#/1#BE)BE1B#'(#(EE.)/9E104,/((E/.O)9+$,/?E/HE/'#(8)?-+$#.(+/'(&)(-../.)'/19-'$#/1/()Y)\)V7H-+(/&/$$#)+$/H&() '-?#1'-+'/((-B&M)]0;')!)\)TR7H-+(/&/C#.)?-+$/?E/HE) B&)9+9+?E/HE$#/1/()B&)0$/)TR7H-+(/&/C#.)$&B/$#/1/()+$/H&(),#.#'(0'M)U#'E$$E)BE1B#'(#((//.)$#/1#BE),0;')$&&B&.) +??/,EE1E.)+??/$&/$$#M 7,$8!/,,)$ N&/C#9&&1/)+.)N&,?#1##.)9&-?-.L/.)+,&?#1E/.#.)B&) --C#.$&/.#.)9-$((--1/9&'H&(-'+4B#$,&8)B+''&)$&?'#()B&).-+1#()(-(-'(-H&()#1/)(&/(##.$&B#/4/.M)N+/,/.(&&)+1L&7./'+/)N&,?#1##.)9&-?-.L/.),-'#+?&$H#$-B#.)9-$((--7 1/9&'H&(-'09'/99;)N=6NA)04C#''E)9-$((--1/?&$H#$-B#.) B&)?#1-'+?#(-9'#.)9&.''&M)N&/C#9&&1#.)9&-((&)9-9/.) $-+99&7&'(#)(-(-'(--)04(##.)(&/(##.$&B//.)'#9E)#$E,097 '#$$/'#.)(0;?&B&.)#((E)#'/(09'#.)(&/)(&/(#$/B&H/#1&/$-.) 9&-((&M)K/'E9'/)+?#((&B&)'&&)+4#/',&(#1/&&$/.)+?#(-97 '#.'&)(-#9'/M)3+1/.)3/19-')(-+((&&)N&/C#9&&1#$$#)9+9+).#$BE'$-+99&$&/'(#.)/9E$-+9&$$#)(-../.),/((&/'#.)'/19-'7?&B&.)'#9E)'/19-'#'/(09'#.M)A1/(0/'+?#(-9'#.)$-+9/$$#)?-+$#.(+/'(&)(-../.)?&B+B&)(&1B+(&&.)H-+C#.)&/9&.&) 9&9'/M N&/C#9&&1/)?&B+B&).#$BE'$-+99&$&/'/$$#)?/C#((//.)H-+7 C#.)&/9&.&)VX)9?$M)U-''&9/.)(-../.)?&B&''&)'/19-'(#$/) QR)\)QY)$&'(&8)04(##.'E)TXYR)9+-$-$&/'(&M)N&/C#9&&1#.) #1/(0/'+?#(-9'#.)(0;?&B+B&)+$/)H-+C#.)&/9&.&)QVM)) U#HEE$$E)B&)'09'0$$E)T8X)(-../.)?&B+/''&)9#11&$$&&.)'/17 9-'(#$/)X)7)TX)$&'(&8)04(##.'E)0$/)XRR)+??/$&'(&M

9 !!"#$%&$%#&&'()*()*+,$,-./"0"1.)) "#$%&'"%$()*'+,$-#*%'./0/+()$**1-,'*1(2'.,3*%..1'1++2',%()%*%..14'5*1%&'6'7'8'+)&+%,'(1*+29%**2'3,-#%**,'322: *11'(#(1%.1;,,&'$,-#-,,&'-,'.#%*+,;,,&'*%$()*+20+1&24' <,-#-,'-2$-1*+1++%%&'*1(2'*%$()(*1..,'1++2';,0=#..%*))(: *%1&';)(,,&';)%**,'+%.#%**,4'>/0/1;3%2'*%$()*()$**1-,' B4'"%$()*()$**%+'+,9#%++%9,+'9)#=1&',%(,&,'$1%.)&'6CCC' +10+,%=1&'31$0132%9%1&'/0+1/+11&'*%$()*+/A3,-#-,'-,' 1*%+/(*%24'!""%$()*(#).)-,'3%=1++%%&';;4'I..1$J%,:'-,',*+;,.%%+#&' +,3,0+);,**,'K,$,.,**,?'"20./:'-,'-,.(,3,..#-#)(()1%.:.1?'-,'(#).).)#(%..1'.)#((,$1+(%:'-,'9%$(%*+/*+#%;%&+,&,'!""%$()**/&++2$1%+2?':3#.++,$1%+,'-,'9,)9,*%$()(*%,'-2$: -1*+1++%%&')*1%+,4'!"I%()%*+1&:'()$**%+L'( 'M6'-,'*/(*/..2'MC'(1$+,,' M?N0 23*4)1&)"1567"&,,&* 8)#)5)1*9*:%#/;')1*,/%.<*="#=%&*)1>* '>%=)."/1)7*1'.?/#$ O,$,9,&'#&'1)$##33,.,%*1&'&)#$%*#*%$()(*1&'91$: (#*+#?'-#&(,'())=1*'+#%;%&+,9)#*%'6CM6'#.%4'P)(,&,' #.19,+';,,+'#.%9,+F'Q1.J%,?'R*3,&-,?'S#..,&+%?'T$.,&+%?' >)U1;V)$J?'<#0-#%*:T$.,&+%?'W,&*(,?'W#;,&%,?'W)#+*%' -,'")#;%?'91$(#*+#'.,,-1&11'-,+()9,*+%4'K1$(#*+#&'+10: +292'#&'+10=2'+%%9%*+2'/0+1%*+/A+2'-2$-1*+2;2..2'()$**1: -,'*1(2'#31++,-%..1'1++2'#33%.,%..1'-,'9,%0+,,'+%1+#:+,%+#,' 1*%;4'*%$()*(#).)&'#$J,&%*,,+%#+,'-,'+,.#)++,'(#*(1: 9%**,',*%#%**,4'K1$(#*+#&'(#+%*%9)+'#9,+'XXX4Y,$,9,&: Y%$Y)*&1+X#$(41)?'-#*+,'.A/+//'+%1+#-,'91$(#*+#*+,'-,' *1&'-2*1&*%$()(*%*+,4'K1$(#*+#..,'#&'/(*%'+/A&+1(%-2?' -#(,'3,.(,++%%&'R)$#31,&'IY+%91'V#=/':0,&(1$,0,..,4' K)#=1&'6CM6';))+'0,&((11+'9#%+%%&'+#+1)++,,';;4' E#)+0'%&'IY+%#&'-,'Z$)&=9%('7'R5F&'$,0#%+)*#0-1.;%1&' +)$9%&4' K)#=1&'6CM6',%(,&,'O,$,9,&'91$(#*+#&'+#%;%&+,,F'!"664'7'6B4';,,.%*())+,'"1;%&,,$%F'O%$Y)*',&='S%3:0#3' [#$'%&Y.)*%#&'\Q,J&1)U]<,$%%*%?'W,&*(,^!"S1%&2())'\Q,J&1)U]<,$%%*%^'7'_).++))$%'#0-1.;,F' @";*8"#A*:%#/;B S%3'O%$a'R)$#3i'#&'R5F&'_).++))$%:#0-1.;,&'0,&(1?'-#*: ))*%,'(,+)().++))$%&';)#+#-,'\0%3'0#3?'3,$(#)$?'[$11' $)&&%&J^4'S%3'O%$a'R)$#3i'1*%++1.11'))*%,?'&#)*19%,' +,%+1%.%-#%+,'-,',9,,'1$%'.20+A(#0=%*+,'+).19%..1'&)#$%..1' #9%,'().++))$%&';,,%.;,,&4'"#$%&'"%$()(*1&'1=)*+,-,+' #9,+'"11.,'j,&9%('-,'<1++1$%'",9%(#$3%4' "%$()(*1&'-,'(,+)().++))$%&'*/&&/++2;%1&'+,%+11&:.,-%1&'(,)++,'0,&(1'+)+(%%'+,%+11&?'.%%((11&'-,'/0+1%*: ()&&,..%*1&';))+#(*1&'92.%*+2'*)0=1++,4'S,&((11&' +,$(#%+)(*1&,'#&'1=%*+22')$V,,&%1&'+,%+1%=1&'+)&: &1++))++,'-,',$9#*+)*+,?'&)#$+1&'+,%+1%.%-#%=1&'+,.#):

10 ! "#$%&"'(%&)*#+*,-%%&"."/001/"-0&"/2(3"-0&"*2$%*-*4/"',& ')(%/"'4/"',&('/,.,05&60/-'/1/$0-&."011/"-370-&4*#"& (3,(/,&."011/"-3$0"/2(3("',&"."/001/"',&"/2(3("',&.8'9-3("'',5&:0,('&4','"-*/&)0(3(/'22.("'110&1./"-070"-/& ;&"'&"/$./--3/&',"/44%/"'("/&<0,"(0""0&$0&,'1$%,,'("/& =32..80""05& +'""0&'2/&400""0&*48%2/&= &(0)+',&7//(.,& 4/--0/"/""0&2'"/+',""'/""%K&$./"-0&$.(0/,',&8%%--**& 80/(011/"/110&H'"-/7001'/110&-0/&( /-080)-340""0&.1'700,&'"/-*("'',&;&6048'2''110&-044/(33""0&LM?N& '"/-*"&.,&."0&F/2G3"&<3"(0&O'"-/701/05 '"/-*("//,&.4/""0&40/""00,&$0&"0070-&(.('43"-0&(0,9 "0/,7%1/"'"-%&*)-'/"-*#"-%5&P3""0(/,&'"/-*("'""%&.,& (0)+',-./"-0&"/2(3"9&$0&-0,""/-0/-'/1/$0,&1/"%("/&?M9?L&80/9 (011/"/"-0&,3.2/"-0&-0/-'/1/$./"-0&(.."-370&2*)4%5&Q.2/,& Q/2(3("'110&107011'&,.3"''&*("/-./"-0&'"//,-*7%-92*)4%9 1%/"-%5 "0/,7%1/"-%&/1408//2/%K&"' ,&'"/-*"-',&)02$./-3(9 "/0&$0&'"/-*"-%&"'(%& /(3-3("'',&-0/-'/1/$./+',& (0,""0&.)$00$07/'20/13$',&(03--05&="/-*"-%&.,&)/.--3&$.& (0)+'""0&2'"/+',""/""%&S0T,'3UV""0&$0&S2*""'1/""%&$0& "'&43.((03-33&$.(0/"'""0&'"//,-*4/"'',&8%%--*7%""%& 2'"/+',""/""%&80/(011/"-',&,3.2-',&-0/-'/1/$./+',&(0,""0& 0/,0&33+'("/&(.(.,0/"33+'("/5&6048'2'&$0&Q.2/,&Q/2(3"& "0/70-&(3,,/0,&-3.+0&',"/44%/"',%&4.,/-0/-''11/"',& '"/-*("',&(.(.,0/"33-',0&',"/9/1-00,5&P0("/&'"/-*"-%& LW5&X0&LY5?5LM?N&.70-&."0&-048'2'10/"-0&,*(*"/2(3"H'"9 -/701/0K&F/2G3"&<3"(0&O'"-/7015 :0,(('',&)011/,,./$0&.,&20,"(010/,',&"/2(3"(.39 Z33-&)0,((''"'',&."011/"-370-&"/2(3("'-&.70-&=G.1'& &5"61$%1+&'(&7#+"819/ :'/,%(33""0&Q.2/,& Q/2(3("'11'&"0083/&,'1$%&,3.29-0&"/2(3"10/"-0&$0&*("/&-0/&(0("/&.)$00$00&(33+'"-0&F02070,9 7'2(."-.,&"/2(3("'"-05& A3.2/".70/)+.,&-''40,0&.1/&',,0((.1331.$',&8./"9-04/,',&"/2(3("',&('/,./,K&.-"/((.&.1/&bQ)02'K&F02'K& c02'&6.t'-)'2&/,&=32.8'db& 607./--'',0&.1/&-3-3"-30&-./9 "//,&' /"//,&,3.2//,& $0&)'/+%,&( //,"0K&8329 (00&',,0((.1331.$0&)334.2/,&$0&*)-'/"',&-'('4/"',& (03--05&A3.2'-&.1/70-&$.&)0,(('',&"33,,/--'1370/)''"9 "0&.11''-&43(0,0&0(-//7/"'"-/&20(',-040""0&7//(.,&.)$'14005&A3.2'-&$0&)'/+%,&4/'1/8/-'',"%K&-./7'',"0K& '',"0&$0& /--'/,',&-'('4/"',"%&.70-& )0,((''""0&('"('/"/%&0"/./-05& <3.-"/"-0K&:.110,,/"-0K&R.)$./"9]210,,/"-0K&<0,"(0"-0K& ="80,$0"-0K&S'1T/0"-0&$0&-/'-*"-/&Q3.4'"-0&(.-./"/,&.1'70-&,3.2'-&-3-3"-370-&"3.4010/"'',&13.,-..,K&" /"//,&13.,-.027./)/,K&(/'22%-*("'',&$0&31(./133,& e1#$%27'11%&i,-07'2(0,&1'/2/('"(3("'""05&b/"%("/&7//(.,& 0/(0,0&)'&)02$./--'1'70-&"/2(3("'110&*)-'/"/%&'"/-*(9 "/%5&A%4%&'"/-*("'-& /70-&,3.2-',&'-3(%-'',& -'('4/',&)34.2/"-/"-',K&'2/&40/-0&(."('7/',&',,0(9 (.1331./"-0&('2-.7/',&)02$./-'14/',&8.)$01-05&="/-*("'-&,%)-//,&Q%2(%,,/'4',&)37/83/"-.""0&8'2$0,-0/,0&Lf5f5& A3.2'-&.1/70-&70/)+."-0&/,,./""00,&$0&0,-./70-&-.+'110& 8."/-//7/"-0&80103-'--05&:0,(('',&70"-33.8'--0$0,0&$0& ".2/10/"-',&2*)4%,&.)$00$0,0&-./4/&6*--/&g'"04%(/5 =^>,&,3.2/".-./4/,-0.)$'140&e.3-)&/,&IG-/.,&.,& =32..80,&3,/.,/,&-./4/,-0.)$'140&,3.2/11'5&Q',& -07./--'',0&.,&'+/"-%%&0(-//7/"-0&' /"-0&(0,9 "010/"33--0K&*)-'/"70"-3311/"33--0&$0&"370/-"'70/"33--0& =32..80,&,3.2-',&('"(33+'""0&$0&"00+0&)'/+%-&."019 1/"-3400,&3,/.,/,&-31'70/"33+',& /"'',5& 7,''($:-;$<+:%=;(&=.$>.&5.+$$""( Z*#"&Q3.4',&20$.$',&31(.83.1'11'&3"( //,K& '"//,-*4/"40-(0&"33,-03-3/& ,&-.3(.9('"%(33,& 70/)-''""05&Z3(0,0&40-(019 10&.1/&??&="//,-*7%-&92*)4%9 1%/"-%5&A%*-#("/%&.1/&(0("/& B0"-',"3.$'13,&8%/7%,& ,0&N?5W5&$0&702"/,0/"',0& -080)-3408%/7%,%&?5Y5&*("/5& Q.2/10/"'-&070"/70-&7/2011/"'"-/& -080)-340,&*)+'""%&8.29 4'"-02/,&(0,""05&="/-*("'-& "0/70-&8."/-//7/"',&70"-00,9.-.,5

11 !"!"#$%&'()*+,-%.)/'-0,(1%2+(345+ #$%&'&()**+,-.$/$,/01(,-.$()2,3.'-4,$2,56-$.2,7.48)*7 &)(C&''2,*.;;''2,=+;++)4-.$()2+,($%&'(.;)--+8+7!"#$%&'("!)!$*+,'&&+-+$./0"!)1""&).$.*)$2/'!&345*&5/#$ D+2(&+*+$2)2,2'.%+**+-+2(($8+,E+%.*$2),F+((.-, -'*$,='.?)2,/$--+$()**),:<#78+&(.**),)*.&''2,+*'(7 (+>,E+%.*$2)2,*C4)--C=C,.%G+2$(++-$.,.2,F+$(.2,?), *H:'%.;)> 6,43+78 I'.--+8+,J+$(+,I$)2=$)%$,.(+**$(-'$,($%&'(9,-+2(($7,8+,-)+-7 -)%$-'.--+8$)2,&+2(+$2=C*$(-0/$()2,&)4$--C/$())2,-C47 -CC=C2,:#D74+2&&))())2,I+/;)%))2,&+';'2G$2,)?'(7 -+8+>,K+2&&))())2,&''*'',&.'*'-'(-+;++/$(-)2,*$(C&($, -01=+$4-.>, 9,-:,4-3;/4:+0%:4(<':=+:043,,/40 8+,#+/$,DC$&&C,=+*$--$$2,)($$2-0/CC2,#=)$-($2, B+()*$((+,;$)--C=$$2,3.'2G,#-+G)7,($%&'(A)(-$=++*)$*7 *)>,F+%%+(&''((+,8.2G*11%$-,F)%%$,K)$&&$*C9,M++&&., #$%+$2)2,8+,N22$,I.$=.2)2,)?'(-$=+-,#.%$2,#$%&'(-+, :'%.;)+2,3.'-4,E$%6'(7,A)(-$=++*)$**+,#+&(+2, J$$2-)$(-1,=++-$$,8+-&'=++,&'22.(-'(-+,8+,''?)*7 *))2,%+&)2-+/$(-+,2$$2,($(C7,&'$2,'*&.-$*.$((+>, #$%&'(&)(&'(-+,&C0--CC,(''%$,/CC%C,($%&'&()2,./$+,8+, =$)%+$*)=$+,-.$/$8.$-+,.;)-'(7,8+,)($-0(-.$/$2-++2>,M.--+, -$*+((+,=.$?++2,-.-)'--++,*++?'&&+$-+,)($-0&($C,8+-&.(7 (+&$29,=+24)2-'2'--+,CC2$7,8+,=+*.&+*'(-.+,''($--$$2, ()&C,4+2&$--$$2,(+='&.2)>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'7 &$-,.*$=+-,)2($//C$(-C,&)%-++,&C0-1((C,J)=C-($%&'(7 )($-0&($((C>,#$$%-.&+-(./.2,&.%.-'(;'&$-,(''22$--)*$, 8+,%+&)2($,=$%.*+$2)2,I:F:JN>,#+*)8+,=+%-)2,4+2&$--$$2, ''($+,($%&'(=C*$2)$-C>,P*.(,%+&)22)--$$2,''($,8C-)&+-.(, 8+,*$(C--$$2,;+%&&$;+$&+2,-'%=+**$(''--+,*$(C=+*+$(-'&()*7 *+>,, A+:4B+-::434+(,4/'C,%C,%3')<(,/,4:4,% #+*$)2,;C$=C&C0--1,.*$,=$*&+(-+,='.?)2,Q"!Q,+$&+2+>, #'./)2,I)+--)%$.;$(-.9,I+$?)&++%)2,-01;+8+-,8+,:#DR <+$&'--+=+2,($%&'&()2,;+8+-,.*$=+-,(CC221**$(-C,;C$7 =C-.$/$2-++>,F01(,0&($--C$()-,+%-$(-$-,)--C,($%&'(%047 /C-,&C0--$=C-,(+*)8+,()&C,;C$=$($29,)--C,=$$&.2*.;;'$7 ($2>,SC2($7#'./)2,+*')-+2(($2,&)(&'(,8+-&.$,-.$/$(7 -.2(+,='.&%+(.;$/'(-+,($%&'(&)(&'&()2,-$*.$((+>, 5*')&)(&'&()2,&+'--+,/01(,-+2(($%04/C-,8+,+//+--$7 -+2(($8+-,4+%8.$--)*$=+-,-$*.$((+//)>,I$*+((+,.2,-)420-, &'=+'&($+,I+/;)%))2,+//+--$&.%&)+&.'*'2,)*.&'=+7, 8+,I<7*$28+>,#$%&'(&.'*'2,+$&+2+,&+$&&$,&''($,(+*$+,.=+-, $*-+$($2,.**))-,!""7;%.()2--$()((+,&C0-1((C>,

12 !!!"#$%&'()*'+&,-.)%(/,0 "#$%&'()!('$*&'+,,%-..**&/./'+./0&*1%-12,&+3$%-./' 2#$%&4'5,,6,/'$77&899:9/'2,%-##$7.--,6,';,//,' <$&%,*,'*9+-&'0$+-&'##%&,'+,,%-.&-,4'=$//,'>&2&890&' *9+-&'$7&/-$2,7,,**.4''?*$0##/',*#%-,'%&:0#%0$#*#**.' 8,::,%0##**.',%-&'A:,'"&+:.9*.+-$4'BC1C+-.&%1/',:2$%D %CC%0##%%,4'59+.%'7#$*&2#$-&%./'%,&:,%*$8,/',&0,/,' -,*$#%799**&01/'-.+-92&9'+$&3.--&&/'.:&-C&%69:6.%-.*C&/4' B,*$#%799**&010%&'7,*0,--&&/'%CC0##%%,';,//#'F.*-$*,4' G.09'$7.--,6&**,'.--9'-$&8&%-$+./0&*1%-1**9'$*&'7&-0&9' +./0&*1%-1*-94 H7.-#%+./0&*10#/-,I'"#$3./'()!(',&0,/,'%&:0#%-&D :.+-11:&/9'-$&8&'B,&/,'>$7:,4'G$:&/'G&:0#%'-C1**&%D BC--&'".%,890&'-$&8&'0##0,#%&7,*00,&%./,'$7.--,6,D /,'2,%-##,*#../,,/'%$%&,,*&/./'%&:0#%4'5#0#0,#%&./',&0,/,'-C1%0./-.*&29-'-#/-&7,*00,&%&/,'%&:0#%$+6,,6&D =,/&'G#&+0$/./'6,';.*&'G-./'%.09'-,/%%&/$7.--,6,/,' <,&6,';$&%0$4'G&:0#%0$#*#/'$7.-#0%./'*&%90%&'$7.--,D 6,-'2&.:,&*&2,-'C0%&--9&%&**9'$+6,,6,2&.:,&*#&**,'6,'*.&:.&**9' -#%'6,'+#$*-$'-C1**&%-&29-'7#2#%-,6,'>&--.'>*.8.--&*9/' 0$0$'2#$3.0%&4'<,/..%&8.%-,:&'=$#/&'>&2&890&'$/' 2,%-,//#-'%&:0#%0.%0#0%../'*&&--C2&./':,0.//#%-1&D 3./'-.0.8&%.%-9'6,'2,*2$//,%-,'6,'-&*,/'+#$*-$-1&%-94' ;9/./'2,%-##**,,/'$/'8C1%'%&:0#%0$#*#/'6,'.%&-C%-./' %&:0#%29*&/.&%-1/':,0.//#%'6,'+#$*-$'%.09'-#:2,**&D %&8CC/-&'%.09'-&*,2#$0:,#%'-C1**&%-&29-'-#$--,6,'>,&%,' B&./2&.:./4'B,*$#%799**&001';,//#'F.*-$*,/'-.+-9D 0.:,+$&-#0%.-'6,'+./0&*1%-1+,**&/-$4'>&:6,/7&3$%-,' 6,'7,*0,/*,%0.//,%-,'+#$*.+-&'-&*&-$&8&%-$'B,*./$8' HC4'G&&%-&69/9'6,'0,+2&$/7&-969/9'6,-0$&'F&:6$'?:2,%-4' G&:0#0%.**,'-C1%0./-.*&'$87.*&6,'G#2&DB##*&,'5.7$*,' *$0,0##*-,',*0,./4''<.::&';.&00&*9'%#$:&--&'%&2&&*&7,*2.D *#%-,,/'%&:0#0%.**,'Q4R4',*0,./4?%&-C0%&&/'7,*0,--&&/'7:$6.0-&0$+-,&%.%-&'8##%&0D -#$--,6,/',%%&%-./--&/,4'"#$3./',&0,/,'G$:&/'G&:0#%' 8,0%$&'.:&7&-#&%&%-,'-C1%#+-.&%-,'7,*00,,'C+-../%9'ST' 0#%$+6,,6,,'7#$*.0%&'2#$3.0%&'6,'%,0%,*,&/./'G-.P,/' V,#.:'-$&8&'2,7,,.+-$&%./,'$7.--,6,/,'%&:0#0%.**,' Q4!4'W'R)4X4'E,/%0,*,&/./'O,:$*&/.'<,%%$-',*$&--&'/$&/' 2#$3./'8&--,&%./'2,7,,.+-$&%6,0%$/%,'T4T4()!(4'' 29*&%-./'+,/00.&3./'0,#--,'6,'.*$0##%%,'%&:0#0%./' -&&/'0,/$$--&:.-0.**9'6,'8.-%9%%9'29:&0##*,D%$3,%%,4' BC1+C2&/2$&/-&,'7,:,//.--&&/'-C1/$+6,,6,D-$&8&/D /,/'09C//&%-98&%.**9'8,::,%0##%-,',*0,./4'G$:&/' G&:0#0%./'-C1-.:2.C%'$*&'B#**&/0#*8,/'-C1-.:2.C3./' 7&&:&%%9'R!4!(4()!('%,,00,4';./0&*1%-1/'2,0##-#0%.-' $2,-'F$+6$*,%%,4 1-&2%34-(&5(&'( G$:&/'G&:0#0%./'-$&8&//,/'-#0&6,*0,'$/'$**#-'%##:&'-,*D 0$$-C1/'899:94'",/+.87,&/:&/0&'$/'2,/+.87&./' 2,/+.88,-'$%,**&%-#&2,-'>.29-%&:0#0%./'0,+2&$/' 7C1:&--98&%../'6,'0.%9/' %&'B.,--.:&0.%9/' -,*0$&%&&/4'",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'$%,**&%-#&2,-'*,2,%D -.&3./'2,*8&%-#%-,*0$&%&&/'6,'+$&-&2,-'=$#*#%+$Y' ",/+.87,&/:&/0&*9&%.-'0.:9%&29-'69**../'0&&-$%-,'&*$&%.%D -,'6,',#--,2,&%.%-,',%./-..%-,'6,'%#6#2,%-,'-$&8&//,%D -,4'F.*09%-99/'=$#*#%+$Y/',&0,/,'2,/+.87,&/:&/0&*9&D %.-'-.0&29-'C*&'-#+,-'-,*0$$-#/-&,4'"#$3./'()!(',&0,/,' -#/-.6,'0.:-C&'C+-../%9'C*&'!())4'",/+.87&./'-.0.89' 2,7,,.+-$&%-C1'$/'.3.**../'0$:2,,8,--$8,/',:2$0,%',7#'%&:0#0%.**.4'E&/0&'0$0$$/-#&'7.:&/-.&%.%-&'+.*8&D 0##/',*#%%,'6#+*&%-,8,,/'+C2&/'%#6#/#--,'-,*0$$2#$-D -,'()!(4

13 !"!"#$%&'()# # *&+,,%-)+.#.%/%0.(1%.#.-&-2%(3+&&%#4%#)+,# / )+,#45&2++,# #$%&'(&)&**+(,&'-.*/0%/10$$)&002(-&331%%..'4(5$10.( "6!"(1*.(,75.'(81.--&$-0&**.'&'(913.'(0.3-$-0&'(102*: %2;(<2*1$)&'(1,=2$-0&&'(1*.(8++%&%%7(%&,)+(1*&''2.: -$'(0&-+(%.*.%1.>.0%1'(&%%+(0.3-$-0&'(%2*1$0,2**.''10%2( 520%2252%(,&'-.*/%(52.,%$.52%(5$1)&'(2.-2'2;(<+>+'( =1,)10%2(%2*1$0*$-$=&'(022%%2>.'&'(%+70.'(5&3%2.*$-&*: (&)&**.0&'(5$1)&'(*$-$=&'(-2'002(1*.0.(522%.'$%( 3$'0220%.(&'&>>+'(,&'-.*/0%/:(=2(%2*1$)&**.0.2(3&0$30: 0&=2(-$.'(1*.(%23-1.%$-0&'>$-2.0%2(7,).0%7-0&'(%2*1$: )&'(-2''2*%2; A$1)&**&("6!"(1'(0..0(%&,%7(>$$%1-0.2(%1.>.''2'2*1=&'( 102*%2;($'-1-,,%,%&%#7(0.0+*%++(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'($*-18$1*.0&'(%1.>.''2'4(-$%&'(&0.>;(B0..'%75+%: 37,>+'4(*7,7%-$300.%(=2(>$$'('$13.01%1.>.''2';( $'-1-,,%,%&%%,#8(-$$*$$(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'( 7*&.0&'(188.>++3+'(=2(523,2.0.+'(18&%$0%1.>.'%2(=2(.'-1-,,%,%&%%,#9(%2.%&&'(8&3$018&%$-0&'(*22=2'(188.: >++3+'(-+0.%%+5+(18&%$0%1.>.'%2; <.*.'8++%/-0&&'(1'(*..%&%%7(>7/0(32,1.%$0*20-&*>2( 5$1)&*%2("6!"(5&3%2.*$%.&%1.'&&';(A2.--2(-70&.0%+(*20: -&*>22(&.(*2.'(>$-22'(%235.%0&(%&,)+4(-2%01%22'(0&'( %+7)&'%+5+'(1.-&.)&'(=2(3..%%+5.&'(%.&%1=&'(2'%2>.0%2( %.*.'8++%/-0&'(102*%2(=2(1*&52'(0.%&'(,75+'(-.3=2'8.: 2''&%22'(%$*10*20-&*>2'(=2(%20&&'(*..%&%.&)1.002; 9..3%1-2%01>1'(-131%$0102(52*>.0%$.(-&5++**+("6!"4( 0&'(*18$**.0&-0.(,.''2-0.(>$1)10%$.("C(6DE(&$312( FG$)=&%1.%$(E!(666(HI; J,).0%7-0&'(%1.>.'%22'(022%..'(%.*.-2$)&'(2.-2'2($*-1: 8$1*.0%2(32,1.%$0%2(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+( 7*&.025$0%$-0&'2(!L6(666(&$312(-+7%&%%+5+-0.(5$1)&'( "6!"('$13.01%7/%1.>.''2'(-$0%2''$-0..'(F!M6(666(H( 5$1''2("6!!I;(N2-.0++%&.0%+(18&%$0%$'%.-1,%2.0%2(52*: %.1'10$$%%2( %2.%&&'(8&3$0: 18&%$-0&'( *22=2'(188.: >++3+'(-+7%: %/-$0%2''$0: %&'(-2%%2>.: 0&&'(022%..'(!L6(EME(&$312( F!E!("!E(HI;( 9770*$-$-2$)&**2("6!"(2*1.%%.(*22=2'(188.>++3+'(18&: %$-0&002(7-0.($$0.(37,>+;(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(0770*$: -$-2$)&'("6!D(2*-2&002(-2.-.**2(%2.%&&'(8&3$018&%$-: 0&'(5$10.-$300&.**2(1*.0.(-2-0.(37,>++;(<+>+(52.-$%%22( >&3-.%%+5+0%.(&3.%7.0&0%.(*22=2'(188.>++3+'(,&'-.*/0: %/-$*$=&'(-205$$';(<251.%%&&'2(1'4(&%%+(52*%.1'10$$%: %2(022%2.0..'(-2052%&%%$2(* %$'%.&'(>7/'%+>.: 0&'2('$13.01%.*2'(8&3$0-13=22>.0&0%2(=2(523$0%2>.0&0: %2(2.,&$%$5..'(-$0%2''$-0..'(M6(666(&$312(FO6(666(HI;( <2>8&3&&'(-2$8$'-.(>7/'0.(5$1)&**&("6!"(%1.>.'%2: 25$0%$0%2(!!O(666(&$312(F!!6(666(HI;( %..'(&$311882*2.0&'(52822&,%1.082*5&*$'(,2'--&.**&( M(!D6(H(=2(C(CE6(H(0&-+(J1$%,(BRS,2'T&('$ ,: %1(,2'--&&**&("D(OC6(H;(BUV'(N&1'23)1()2(A.'S.(:=2%: -1,2'--&&**&(P.3S$0(<32'0(W13>2%.1'(022%..'(!L(XED( &$312;(BUV'(#$*%%$$3.:1,=&*>2'(Y.8(P.3Z(B$318[(:,2'-: -&&**&(022%..'(K8&%$0:(=2(-$*%%$$3.>.'.0%&3./*%+(52*%.1': 25$0%$-0&'2(!6(M66(H(0&-+(BUV*%2("!(O!M(H;( :;<-'#.(&+<%).%# )+).5 <.*.-2$)&'(7*.=++>+.'&'(%$*10(1*.(10.%%2.'(0&$32$0%2(,&'-.*/0%/'(8.% %2(02.32$ *1.0%24(-$'( =2(-2'02.'5+*.0&'(%1.>.''2'(%$1%%1=&'(-205$(52.-$%%.( 810.%..5.0&0%.(%$*1-0&&';(<$*1-0&'(022>.'&'(87075+>: >.'(7*.=++>+.0&-0.(&)&**7%%++4(&%%+(0&-+(>.'.0%&3./'( 7*&.025$0%$0%2('$13.01%7/%1.>.'%22'(=2(<2>8&3&&'( -2$8$'T.'(%1.>.'%2:25$0%$0%2(022)22'(-131%&%%$2;( <+>+(%220(2'%22(823&>>2%(>2,)1**.0$$)&%(-&,.%%++( '$13.01-&0-$-0&'(=2(0.3-$0-1$*$'(%1.>.'%22(=2(82'10: %22(18&%$-0&'(*22)$'(7**+8.%+>.0&&'(=2(-1,1%%2>.: 8.%$''.'(022>.'&'(*22=2'(188.>++3+'(18&%$-0&&'( 5$10.&'("6!L(:("6!M(2.-2'2(=2(0.%+(-2$%%2(022)2(0&*-&+( -205$(>7/0(52*%.1'10$$%&&'; J,).0%7-0&'(5$1)&**&("6!E(*22).%%$(%$*1:(=2(>&'1235.1( 1'(2*.=++>+*%++'(EM(MM6(&$312;(\5$0%$-0..'(1'(G$): =&%1.%$(52.'(*.&5++(-205$2( $$%%2('1$)2%%2&';( <+>+',&%-.0%&'(8++: %/0%&'(>$-22'(*22=2'( 188.>++3+'(52*%.1': 10$$0(5$1)&**&("6!E( 1'(&)&**&&'(02>2(-$.'( 5$1''2("6!"4(!L6(EME( &$312;(K8&%$0:(=2(-$*%: %$$3.>.'.0%&3./(1'( >7/'%+'7%(8++%/-0&*: *++'(!E;";"6!E(5$1)&**&( "6!E(52*%.1'25$0%$0%2(!M6(666(&$312(-+7%&%: %+5+-0.('$13.01%7/%1.: >.''2'(-$0%2''$-0..';( <2>8&3&&'(-2$8$'T.'( %1.>.'%2:25$0%$0(5$1: )&**&("6!E(1'(!"6(666( &$312;

14 !" #$%&'()'*(+&,&&*+,&'(-,-''--.*/&&.(0&'(1''23*4&5+60.* /7..+''-*8&(2,&.0.*0%055)((22*9-:-7(7,&'(-*/+:6-7';,0.+60.*:-$+&((-,&'00.*97+'&((-&.3*<-:'&./&.*0.0:; =&-/75760.*/-'97*+.*+557(*,0:/&((292*/7576-*.+'(-9-* (0/&62*9&&,0*97+'&.-3*>+'/-*/&&.(0&'(1.*/2)((1-'(0*+.*.+7''7(*6-*(7500*.+7'0,--.*0%05500.*,,3*'&:/7'/+7; 57.*+88&5-',22:2.*/-'97.*'0/2*'+'&--5&'0.*'&:/7/'0.* (+&,&..-.*'07:-7/'0.-?*+.*0'&&.*.+7''7(*(-:90*'--%-* (7*8+&//07'578-*,-$%+55&'0.*5&'2(&5-.*:-/0.(-,&'00.* (7509&0.*97+'&0.*-&/-.-3*A&'2(&5+60.*(-:800'00.*(7500* 9-&/7((-,--.*+50055&'0'(&*,)1'*'0?*,&(0.*'+'&--5&'0.* '&:/7/'0.*(+&,&.(-*6-(/77*.)(*/2)..&''2*+509-.*BCD; $-.//00.*822(()0''2*/ *EF!G3*!"#$%&'()%*+,))$-,-'(&(-,.(-'(&/(&'*)%0-,-'( <7+%0.*EF!E*)5&622,2*+5&*G"*"HF?IJ*K*L97+..-*EF!!*!* FMJ?NH*KO3*#5&622,2*+5&*97+%0550*EF!E*5--%&((7-*(75+;*6-*,0.+-:9&+(-*8+'&(&&9&'0,8&?*)$%&'()/'0.*'))'/+/+7/; '0.*EF!!*$)92/'),2''2*97+%0.*EF!E*(75+;*6-*,0.+-:9&; +''-*-5&622,2*+5&*"!*MMF*07:+-3 <-:'&.-&'0.*(+&,&..-.*(7+(+(*+5&9-(*M"*FEH*07:+-*P7%; 60(+&(76-*'77:0,,-(3*B:+.*'))*+.*+557(*9-:+9-&'77'* (7+((+6-*0..7'(0((-0''-3 Q0./&51'(1/7576-*/0:()&*57/7&'&'(-*8&(/&'(2*'-&:-'5+;,&'(-*$7+5&,-((-*H*!"I*07:+-*P7%60(+&(76-*/7576-* 0.0,,2.3*R'-5(--.*')).2*/-'977.*+5&*9-:'&.-&'0.* '&:/7'+80(7/'0.*75/+87+5&'0.*()1.*0..-/+&(7-*'77; :0,8&*+'77'*L/-.'-&.925&'0(*8:+60/(&(?*:0'&%0.''&(* ),3O?*,&/2*.2/)&*,)1'*(7+((+60.*5&'2)/'0.23*S+&'(+(* +5&9-(*!*EEE*07:+-*P7%60(+&(76-*8&0.0,,2(?*,7&; (-*/7576-*').()&*N*NEE*07:+-*P7%60(+&(7-*0.0,,2.3* <-:-&.$-./&..-.*.0((+(7+((+*+5&*!F*HE!*07:+-*P7%60(; (&-*'77:0,8&*6-*:-$+&(7'/757(*H*NG!*07:+-*P7%60((&-* 8&0.0,,2(3*#50&'-97'(7/'0(*+5&9-(*N*"M"*07:+-*'77; :0,,-(*/7&.*+5&*P7%60(+&(73* #$%&'()/'0.*,-/'79-5,&7'*'2&5)&*/+/+*(&5&/-7%0.*-6-.* $) ,-0,$-$..2'&'()%*+,3&'*33*-)*#*'&-,02& '()%*+,3&0,4$'50-,3&5),$-0*#(*- D-$-(*6-*8-.//&'--,&'0(*+5&9-(*(&5&.822(1'$0(/0552* E"N*FGJ?I"*K*LEF"*HMN?GE*KO*6-*5)$)(-&/-&'0(*'--,&'0(* HH*FE!?JI*K*L"E*NJN?!H*KO3*A)$)(-&/-&.0.*9&0:-'*822; +,-*+5&*!HM*"!"?N"*K*L!H!*"FI?G!*KO*L'&'25(22*'07:--; 9-.*97+%0.*-&/-.-*0:22.()9&2*8&(/2-&/-&'(0.*5-&.+; 60.*5)$0..)/'&2*GI*N"F*KO3*T-/'79-5,&7((-*/79--9-* (7..7'57/7*LU7&V/*:-(&+O*'--*'&(0.*-:9+.*!?JN*L!?HMO3* R,-9-:-&'77'-'(0*+5&*EG?I*LEF?H*WO3*42,2.*(7..7'57; 97.*/2)(1''2*(-5+7%055&'(-*(&5--*-:9&+&(-0''-*+.*$7+;,&+&(-9-?*0((2*)$%&'()'*+,&'(--*/&&.(0&'(1.*6-*(+.(&.3* >&&.(0&'(11.*/+$%&'(79&0.*5-&.-.5)$0..)'(0.*6-*/+:/+; 60.*+'-5(-*4-,80:00.*/-787.=&.*,)1.(2,2*(+&,&.; (-;-97'(7'*+.*(-:/+&(0((7*/-((-,--.*.2,2*,0.+(3* C-,+&.*87+50(*/&&.(0&'(1.*-5/780:2&'0'(2*$-./&.(-; $&..-'(-*+.*/-(0((7*+80(7',&.&'(0:&1.*,)1.(2,2552* &.90'(+&.(&-97'(7/'055-*8&0.0.(20.*'&(0.*/&&.(0&'(1.* (-'0-:9+-3 #$%&'()'*+.*.+7%-((-.7(*9-:+60.*'&6+&((-,&'0''-*$-55&; (7/'0.*5&.6-7/'0.*,7/--.*:&'/&(1.(2*'&6+&(7'/2)(2.(12* '&(0.?*0((2*9-8-&(-*/-''-9-:+6-*+.*'&6+&(0((7*-&.+-'; (--.*4-,80:00.*'07%7.*+'77'8-./&''-* *8-./; /&(&5&550*'0/2*6-(/79-550*(7+((+(&5&5503*C&6+&(7'/2)(2..1'(2* 6-*'&6+&(7'9-:+60.*,22:2'(2*6+$(70.*+9-(*'&6+&(7'(7+(+(* 92$2&'&23*D-/0..7';*6-*&:(-&.*+,-&'77'*+.*9-/77(0((7* 97+'&((-&.*(-:/&'(0((7-* $-./&.(-$&.(--*9-'(--;

15 #$%&'()*+,*-$(.$%//0/&(123&&45(6$7#'00$8&&$(#$%//0/&9 0$(*:(0$7%'&0800/(;2<&(/&8$;;':5(=+>'&02%&8--4(*:( -'&4%&'(0*';'::$:(%8&%8202&#$%//0/&(&8%4(+$--'0/%&8:( #$&0//#$%//0/&5( #$0(&8/7$$#$&0'3!5(.$7&':$'&8:(0*';'::$:(0/*0*0("CC(DE"FDG(H(( I5(K$+*'0/&0*';'::$:(0/*0*0(!("?JFJ!(H(A!(I?IFGI(HB( 02'&$#/&0/%&80(%4200<*;$'&//&(,$(%*7,$/&':#8&0*':08'9 +':5(M*+0'8:(!9I(*&//&(%*%*:$'&0/*0*'&0$(*:(%$&#$:/0( ( )!!!!!"!!# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!#,-./012342/5154# 6554#/5154# # 910:;;<;# (!!!!!"!!# '!!!!!"!!# &!!!!!"!!# %!!!!!"!!# $!!!!!"!!# +,-./0,/010#23/4/02,# 561/., # +,-,/0:,09/02,# ;,:3/28.23/4/02,#!"!!# %!!*# %!!+# %!$!# %!$$# %!$%#!"!!# %!!)# %!!*# %!$!# %!$$# %!$%#!""#$%&"'$(%$()**%+,(-%& & R.ST6ST 1O80/&;':'&087'<F(#$-0'*:*&//&(*O80/&0/:0'8:( R+-;$:':0'8:(:/*7'&*0'-$(,$(#$7/& L$$,$:(*OO';4474:(%4200<%/&0$:9 6$;O8788:(%$/O/:%' Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(T08Z$:([$/87 Y';*F(=WR(=*/0+(\]^+$:_8 Y';*F(8/7**OO$-$':8:(#$O$$8+0*'&O$-#8-/ R#/&0/&(Y$7*-':8(N$&&*0 X''-*(`8-$:>87':(&440'< )'7%$:;$$:(0$'>80*';'%/:0$ X/*7'(M/-00//7'(c&440'< 1O80/&;':'&087'< \S3:(M/-00//7'*+,8-;$ `'O(Y'7d(\/7*Oe?!E!D L'Z8-*:_(L8$7:':_()7*_7$;;8 L8*:$7>*(>$(.':^'F(67$:&Z87(*Z( W::*#$0'*:!"JIG!"

16 /01'2&34*.$( #$%&'(&)'*''+,*$$--./$(-0,1($)$(-1,) ,31&)$/1-,-$45 6)--4$-1,21%3)$-'&($((1,31,+$$-0,7)(-$-4--$$+,8.9(,(')5 %11+,&)-4$2$+:,#02&97)(-$1,* $$+,8.9(,12&4%1(5 -$,5,12&4%1(-$,8.9(,70$/$-4--$$+,31-&'/1(-$,8''--'/$1, )()$--4$-1:,;8$**1,''6$(-4-'$**1,+4--$($/'$**1,&4%%)--$$+, 131+&)2-1$($(-1,-1712-'8$(-1,31,($%&'(&)'*''+,*$$--.5 /$(-0,1($)$(-1:,<.9(,()($11*$(-1,846$11, $$+, (0,)*$,&1&($&$+,1%-$&&4*$1,#)%$+,#$%&'&(4+,&1+(1$+/0*$5 (4(-0,-)$8$++1(-1:, #)%$+,#$%&'(,(1$,71*(-1-$*11,*426$(-9(-0,4%$-)-4+, A)'*'(2)B,C'31**1,54($-.&($4+,8.9-0:,D%/)(-4*'31, 31,8'$-1,3'--'31,)*$,88:,E4*($+F$+,#1+)8$((1,31, D18'*4264((0:,G1$&1**$(4-,%16$)-,-4&$/0-,3'--'31,31,4($5 -.&(4+,/$64)*4$&4,7.9%$,D18'*4264+,BBB5($/'$**1:, H%$*1$(4-,?*)FF1131-,+)(-$/1-,A)'*'(2)BI-1,4($**4,)8$**1, ($/'$**11+:,C4(0+,J)'-2,$+,D>-$)+,+')%$()/1$26)(-1,)*$, /1*)&'/1-,<$1,K4%F$'(L,A)'+$,M11-$&1$+4+L,N4)+$4,K%)4%(L,A)++1,C$/$80&$!"#"$%&"'(&)#$(#*$+$,'*--&+"&(." Sukupuolijakauma Määrä Ikäjakauma Esiintyvä Laaja oppimäärä Varhaisiän opinnot Yleinen oppimäärä Tytöt Pojat !""#$%$&'(()$%"")$&!"#$%%&$'(')#$*+,#) -#$$'./01) 2%%3%)"44$511*1) 6%*7%$#$1')"4$''".) 8&($'(')"44$511*1) Oppilaat kunnittain Akaa Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Parkano Pirkkala Pälkäne Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi!"

17 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,67 Poistot , ,50 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,35 Toiminnanalan kate , ,17 Tuotto-/kulujäämä , ,17 VARAINHANKINTA Tuotot , ,80 Kulut , , , ,90 Tuotto-/kulujäämä , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Rahoitustoiminta 1 427, ,63 Kulut Rahoitustoiminta , , , ,98 Tuotto-/kulujäämä , ,25 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75

18 TASE 16 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 4 998, ,03 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 998, ,03 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto , ,03 Muut aineelliset hyödykkeet 1 700, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,96

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso Suomen Dobermannyhdistys ry TULOSLASKELMA tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso 1.-30.9.2016 1.1-31.12.2017 1.1.-31.12.2015 TULOT Jäsenjulkaisut 3010 Vuosikirja 215,00 30 3011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU JA / TAMPERE Alle 25-vuotiaat ömät VUOSI VUOSI yht -15 miehet naiset yht miehet naiset yht lkm % tammi 1571 1203 2774 1727 1341 3068 294 10,6 helmi 1522 1155 2677

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2011 1.1.2010 Rahayksikkö EURO - 31.12.2011-31.12.2010 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TASEKIRJA

KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TASEKIRJA KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 KESKI-SUOMEN VASEMMISTOLIITTO RY TILINPAATOS 31.12.2015 SISALLYSLUETTELO Sivu 1. Tuloslaskelma 2. Tase 3. Allekirjoitus 3. Tilintarkastusmerkinta

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot