KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 15/011/2001). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2006

2 PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Painoviestinnän perusosaaminen, 25 ov B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 16 Ulkoasuntoteutuksen koulutusohjelma Graafinen suunnittelu, 10 ov Sivuntaitto ja julkaisu, 28 ov Tulostaminen ja verkkomedia, 12 ov 26 Painotekniikan koulutusohjelma Painotekniikat, 28 ov Jälkikäsittelytekniikka ja käynnissäpidon perusosaaminen, 22 ov C Ammatilliset valinnaiset opinnot Painotekniikan perusosaaminen, 5 ov Jälkikäsittelytekniikan perusosaaminen, 5 ov Käynnissäpidon perusosaaminen, 5 ov Painokoneen painokuntoonlaitto, 5 ov Painaminen, 5 ov Jälkikäsittely, 5 ov Typografia ja julkaisun taittaminen, 5 ov Arkkiasemointi ja tulostaminen, 5 ov Kuvankäsittely ja Internet-julkaisut, 5 ov Värinhallinta ja vedostustekniikat, 5 ov Tuotannon suunnittelu ja vakiointi, 5 ov Asiakastyöt, 5 ov Käynnissäpito, 5 ov Digitaalipainaminen, 5 ov 96

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö-kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia näyttöä varten

4 2 tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

6 4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

7 5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Painoviestinnän perusosaaminen, 25 ov Ulkoasun toteutus Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: ulkoasuntoteutuksen perusteiden hallinta. Näyttötyössä opiskelija toteuttaa yksivärisen painotyön julkaisuohjelmalla asettelumallin mukaisena suunnittelee painotuotteen typografian perusteita soveltaen käyttää taitto-, kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmia käsittelee kuva-aineiston niin, että se soveltuu painettavaksi tallentaa tiedoston tulostaa tiedoston tulostimella siirtää tiedostoja verkossa tulkitsee englanninkielisiä työohjeita apuvälineitä hyväksikäyttäen. Näytössä arvioidaan työn esivalmistelu- ja työohjeiden ymmärtämistä sekä teknisen työsuorituksen osaamistasoa. Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksinkertaisen painotuotteen tuotevedokseen saakka. Opiskelija tallentaa työnsä ja käyttää tietoverkkoa valmiin työn siirtämisessä. Tällaisia töitä painoviestinnässä tehdään esimerkiksi mainostoimistoissa, kirjapainoissa ja lehtitaloissa. Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1 Esimerkki 2 Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjeiden mukaan yksivärisen ilmoituksen. Opiskelija toteuttaa ohjeiden mukaan yksivärisen ja -sivuisen myyntiesitteen. Näyttöympäristö Tämä näyttö voidaan suorittaa työsali- tai luokkaympäristössä, jossa on tarvittavat laitteet ja jossa tehdään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä töitä. Näyttö pitää voida antaa ilman erikoisjärjestelyitä. Näytössä tarvitaan tietokone (Macintosh tai PC), joka on varustettu soveltuvilla kuvankäsittely- ja taittoohjelmilla sekä tietoliikenneyhteyksillä. Opiskelija tarvitsee luonnosteluvälineet. Hän saa tehtävään liittyvän ohjeistuksen, tekstin, luonnokset ja digitoidut kuvat levykkeellä, tai hänelle annetaan tieto, mistä tehtävän ja kuvat voi hakea omalle koneelle. Kuvamateriaali voidaan antaa myös digitoitavassa muodossa. Lisäksi tarvitaan lasertulostin.

8 6 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - työn eteneminen käsittelyvaiheesta toiseen - työn luonnoksen mukainen toteuttaminen (asettelumallin noudattaminen) - kuvien käsittely ja tuonti taitto-ohjelmaan (tallennusmuodot ja kuvien säädöt) - työtehtävän toteuttaminen - oman työn arviointi ja kehittäminen - työluonnoksen tulkinta - typografian suunnittelu ja hallinta - logon toteutus - kuvien digitointi ja tuonti - työn taittaminen luonnoksen mukaisena - työn kokoaminen taitto-ohjelmaan - työsuorituksen kokonaisuuden toteutuminen - ohjelmien käyttö - oman työn ja työsuorituksen arvioiminen - työtehtävän toteuttaminen - työaikataulun noudattaminen - lopputuloksen laatu Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija osaa tulkita luonnosta ja osaa tulkita ja valmistaa osaa itsenäisesti tulkita ja valmistaa työn luonnoksen työn luonnoksen mukai- valmistaa asettelumallin mukaisesti. sena vähin ohjein. mukaisen työn. on käyttänyt satunnaisia fonttiyhdistelmiä, ja tekstiä on vaikea lukea. tarvitsee vielä työstämistä ja ohjausta typografian suunnittelussa ja hallinnassa. osaa tehdä kuville kirjapainotekniset sävy- ja pistekokosäädöt sekä säätää kuvakoot luonnoksen mukaiseksi mutta tarvitsee vielä ohjausta. osaa ohjattuna suunnitella ja piirtää logon grafiikkaohjelmalla. kokoaa työn taitto- tai grafiikkaohjelmaan ohjaajan auttamana. tarvitsee työhön annettua enemmän aikaa. tekee työn, jonka asiakas voi hyväksyä ohjatusti tehtyjen korjausten jälkeen. arvioi omaa työsuoritustaan työprosessin eri vaiheissa ja korjaa työtä ohjaajan opastuksella. on löytänyt työhön sopivat fonttiyhdistelmät, oikeat pistekoot ja välistykset. tekee työn, jonka typografinen kokonaisuus kaipaa vielä vähäistä hiomista. osaa tehdä kuville kirjapainotekniset sävy- ja pistekokosäädöt sekä säätää kuvakoot luonnoksen mukaiseksi vähäisin lisäohjein. osaa vähäisin ohjein suunnitella ja piirtää logon grafiikkaohjelmalla. kokoaa työn taitto- tai grafiikkaohjelmaan tarviten vain vähän apua. tekee työn annetussa ajassa. tekee työn, jonka asiakas voi hyväksyä muutamien korjaustoimenpiteiden jälkeen. arvioi omaa työsuoritustaan työprosessin eri vaiheissa mutta ei löydä suorituksesta vielä kaikkia korjattavia asioita itse. on löytänyt tarkoitukseen sopivat fonttiyhdistelmät, oikeat pistekoot ja välistykset. tekee työn, jonka typografinen kokonaisuus ei kaipaa korjaamista. osaa itsenäisesti tehdä kuville kirjapainotekniset sävy- ja pistekokosäädöt sekä säätää kuvakoot luonnoksen mukaiseksi. osaa itsenäisesti suunnitella ja piirtää logon grafiikkaohjelmalla. kokoaa työn taitto- tai grafiikkaohjelmaan itsenäisesti. tekee annetussa ajassa työn, jonka asiakas voi hyväksyä sellaisenaan. arvioi työsuorituksen eri vaiheissaan itsenäisesti ja korjaa työnsä laatua.

9 7 Työtehtävän hallinta Työohjelmien hallinta - taitto-, grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta Työvälineiden hallinta - työsuorituksen suunnitelmallisuus - ohjelmien valinta ja käyttö - työn tekotapa - tulostimen hallinta ja käyttö Materiaalien hallinta - materiaalin käsittely ja käyttökelpoisuus - aineiston tallennus ja siirto - aineiston käsittely Työn perustana olevan tiedon hallinta - aineiston tallennus - kuvien oikean koon määritys - kuvien digitointi oikeisiin kuvien sävyarvoihin - fonttien käyttö - tekstin luettavuus - typografinen kokonaisuus osaa työssä käytettävät työmenetelmät ja osaa käyttää taitto-, grafiikkaja kuvankäsittelyohjelmia mutta tarvitsee vielä ohjausta. tekee annetun tehtävän lähes omatoimisesti ja arvioi työsuoritustaan ohjattuna. osaa kysyä tarvittaessa neuvoja ja etsii lisäohjeita opastettuna. käsittelee aineistoja varomattomasti. osaa tallentaa aineiston osoitettuun paikkaan. osaa opastettuna tulostaa työnsä. osaa ohjauksessa tallentaa kuvat käyttämiensä ohjelmien vaatimaan muotoon. tekee kuville oikeat kirjapainotekniset säädöt. tarvitsee ohjaajan apua kuvien siirtämisessä taitto-ohjelmaan. on käyttänyt satunnaisia fonttiyhdistelmiä, tekstiä on vaikea lukea ja typografinen kokonaisuus vaatii korjaamista. käyttää tehtävään liittyviä ohjelmia lähes itsenäisesti vähin ohjein. tekee annetun tehtävän lähes omatoimisesti ja arvioi työsuoritustaan. osaa tarvottaessa kysyä neuvoja ja noudattaa niitä. käsittelee aineistoja huolellisesti. osaa tallentaa valmiin työn sille osoitettuun paikkaan. osaa tulostaa työnsä. osaa tallentaa kuvat käyttämiensä ohjelmien vaatimaan muotoon sekä säätää ne oikeankokoisiksi ja tuoda kuvat taittoohjelmaan. tekee kuville oikeat kirjapainotekniset säädöt. tarvitsee vielä vähäistä apua kuvien siirtämisessä taitto-ohjelmaan. on löytänyt tarkoitukseen sopivat fonttiyhdistelmät, oikeat pistekoot ja välistykset, mutta typografinen kokonaisuus kaipaa kuitenkin vielä hiomista. käyttää ohjelmia itsenäisesti ja valitsee työhön tarkoituksenmukaiset työmenetelmät. tekee työtehtävät omatoimisesti ja arvioi työsuoritustaan sekä korjaa työssään havaitsemansa puutteet. etenee työtehtävän tekemisessä suunnitelmallisesti. käsittelee aineistoja huolellisesti ja palauttaa ne oikeaan paikkaan. tallentaa valmiin työn automaattisesti sille osoitettuun paikkaan. osaa tulostaa työnsä. osaa itsenäisesti tallentaa kuvat käyttämiensä ohjelmien vaatimaan muotoon sekä säätää ne oikeankokoisiksi. tekee kuville oikeat sävysäädöt. osaa siirtää kuvat taittoohjelmaan itsenäisesti. tekee työn, jonka typografinen kokonaisuus vastaa typografian käyttöohjeita.

10 8 Yhteiset painotukset Kestävä kehitys - ympäristöasiat tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat, mutta hänen työpisteensä järjestyksessä on parantamista. tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja noudattaa niitä työssään. pitää työpisteensä hyväksyttävässä järjestyksessä. tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja noudattaa niitä työssään. tunnistaa tavanomaiset alan ongelmajätteet ja hallitsee niiden käsittelyn. pitää työpisteensä ympäristön järjestyksessä. Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen hallitsee oppimansa tietotekniikan perusvalmiudet autettuna ja osaa käyttää sitä muiden avustamana. osaa käyttää tietotekniikkaa vähäisin neuvoin. osaa soveltaa oppimaansa tietotekniikkaa päivittäiseen työhönsä itsenäisesti ja hallitsee sen käytön harjoitustöissä. Yrittäjyys Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot on passiivinen työssään eikä kysy neuvoja. osaa toimia ohjeiden mukaan. on oma-aloitteinen ja tunnollinen työssään. osaa tulkita annettuja ohjeita ja soveltaa työssään aiemmin opittua. on oma-aloitteinen ja tunnollinen työssään ja auttaa muita vaikeissa työtilanteissa. osaa itsenäisesti hankkia, jäsentää ja arvioida työssä tarvittavaa tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa. osaa autettuna arvioida työsuoritustaan ja kehittymistään työntekijänä. osaa arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan. osaa tehdä realistisen arvion työsuorituksestaan. Painotekniikan perusteiden ja painopinnanvalmistuksen hallinta Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: painolevyn valmistus arkkiasemoinnista painotyön vedostaminen painokoneella painopinnanvalmistuksen laitteiden käyttö painotekniikan koneiden käyttö työturvallisuus mittauslaitteiden käyttö ympäristötietous työpaikan tarpeelliset järjestelyt ennen ja jälkeen painamisen sekä jätteistä huolehtiminen yhteistyötaidot työaikojen noudattaminen ja ryhmässä työskentely englanninkielisten ohjeiden tulkitseminen.

11 9 Opiskelijat tekevät näytön, jossa he käyttävät painotekniikan tavallisimpia mittauslaitteita, tekevät painopinnan, vedostavat ohjauksessa yksivärisen painotyön ja osoittavat hallitsevansa työturvallisuustekijät käytännön työssä. Työnäyttöön sisältyvät myös painokoneen tarpeelliset käyttöönottoon liittyvät huoltotoimenpiteet sekä painokoneen loppuhuolto, työvälineiden puhdistus sekä työympäristön siistiminen. Näytössä opiskelija vedostaa yksivärisellä offsetpainokoneella painotuotteen, valmistaa painolevyn ja vedostaa yksivärisen painotuotteen. Näytössä arvioidaan lisäksi työohjeiden ymmärtämistä, työaikojen noudattamista sekä teknisen työsuorituksen osaamistasoa. Työn perustana olevan tiedon hallinta tulee esiin opiskelijan työsuorituksessa ja hänen näytönaikaisessa toiminnassaan. Opiskelija tuntee tuotantoprosessin ja tietää painolevyn valmistusvaiheet, painokoneen kuntoonlaiton vaiheet, painamisen eri vaiheet, värin käsittelyn, painokoneen rakenteen, voitelukohteet ja jälkipuhdistuksen. Hän osaa paperin painomääritysmenetelmän ja mikrometrin käytön. Näyttöesimerkki Oheinen esimerkki painotekniikan ja painopinnanvalmistuksen perusteiden näytöstä on malli siitä, miten näyttö voidaan rakentaa. Opiskelijan taitoja kartoitetaan työnäytöllä. Lisäkysymyksillä voidaan arvioida, kuinka opiskelija on saavuttanut valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Työhön sisällytetään painolevyn valmistus, painokoneen kuntoonlaitto ja yksivärisen työn vedostus. Esimerkki Opiskelijapari asettaa painolevyn painokoneeseen, tekee painokoneelle tarvittavat säädöt, valitsee painamiseen ohjeen mukaisen paperin ja laittaa painokoneeseen tarvittavan paperimäärän ja värin, suorittaa kostutusveden säädön sekä suorittaa painamisen. Opiskelijat myös tekevät painokoneen loppuhuollon ja siistivät ympäristön. Opiskelijapari valmistaa painolevyn valmiista asemoinnista. He valitsevat oikean kokoisen ja tyyppisen offsetpainolevyn, rei ittävät levyn, valottavat sen valmiista asemoinnista ja suojaavat sen. Tehtävään kuuluu myös painopaperin painon määritys sekä valmiin painolevyn laadun arvioiminen. Näyttöympäristö Tämä näyttö voidaan suorittaa painosaliympäristössä, jossa on tarvittavat laitteet ja jossa tehdään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä töitä. Opiskelijan käyttöön annetaan kirjallisena työtehtävän ohjeistus. Opiskelijoiden käyttöön annetaan myös englannin kielen sanakirja. Näytössä tarvitaan yksivärinen arkkioffsetpainokone ja painokoneen kuntoonlaitossa tarvittavat työkalut, painovärit, painolevyt, paperit ja kostutusvedet. Lisäksi tarvitaan mittausvälineet arkkipainon määritystä varten ja levynvalmistuksessa tarvittavat laitteet ja koneet. Näyttötyö suoritetaan työtilassa, joka on opiskelijalle entuudestaan tuttu. Työtilojen arkkioffsetpainokoneiden työturvallisuus on toteutettu asiallisesti ja näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja työsuojelumääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden saatavilla on henkilökohtaisia suojavälineitä määräysten mukaisesti. Lisäksi saatavilla ovat prosesseissa käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet sekä ensiapuvälineet, silmähuuhteluvälineet, kasvosuojat, hengityssuojat ja suojavaatteet. Ennen työtehtävän aloittamista varmistetaan, että opiskelijat hallitsevat työturvallisuusasiat.

12 10 Opiskelijat tekevät annetut tehtävät mahdollisuuksien mukaan parityönä. Oppilastyöpari saa pyytää milloin tahansa ohjaavaa apua näyttötyön sensorilta (opettajalta). Näyttötyötä valvova opettaja osoittaa näyttötyötä suorittavalle työparille valotettavan arkkiasemoinnin ja painokoneen kuntoonlaittoa varten varatut vedostettavat arkit sekä antaa käytettävän värin väripurkin. Arkkioffsetpainokoneella vedostettavan työn koko voi olla esimerkiksi A4, ja se sisältää tekstiä ja pari pientä sävykuvaa. Vedostettavasta työstä pitää olla ainakin laservedos näyttötyön suorittajille. Näytön arviointi Opiskelijat valmennetaan näyttöihin kertomalla, mikä näyttö on ja miten se annetaan. Opiskelijoille jaetaan näyttöjä selventävä kirjallinen materiaali hyvissä ajoin ennen näytön antamista. Tehtävät suunnitellaan siten, että työparin molempien opiskelijoiden osaaminen voidaan arvioida erikseen. Työryhmätyöskentelyssä yhteistyötaitojen merkitys arvioinnissa kasvaa. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - työtehtävien suunnittelu - työtehtävän toteuttaminen - työtehtävän arviointi - painopinnan kopiointi valmiista asemoinnista - painokoneen säädöt - painokoneen kuntoonlaitto - mittalaitteiden käyttö ja materiaalin valinta - painotyön vedostaminen - vedoksen laadun arviointi - työaikojen noudattaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija valmistaa painolevyn valmistaa painolevyn valmistaa painolevyn ohjaajan avustuksella. ohjeiden mukaisesti vähäisin itsenäisesti. neuvoin. osaa ohjaajan avustuksella käyttää mittalaitteita painopaperin ominaisuuksien määrittelyssä. tekee painokoneen kuntoonlaiton ja tarvittavat säädöt ohjaajan avustuksella. tekee annetun painotuotteen vedostuksen vaihe vaiheelta ja arvioi omaa työtänsä ja työnsä onnistumista mutta tarvitsee vielä ohjausta. käyttää mittalaitteita vähäisin ohjein ja valitsee työhön ohjeiden mukaisen painopaperin. tekee painokoneen säädöt ja kuntoonlaiton lähes omin neuvoin. tekee annetun vedostuksen kaikki vaiheet ja osaa arvioida omaa työtänsä ja työnsä onnistumista vähäisin neuvoin. käyttää tarvittavia mittalaitteita painopaperin ominaisuuksien määrittelyssä ja valitsee työhönsä oikean paperin. tekee painokoneen säädöt ja kuntoonlaiton itsenäisesti. tekee annetun painotuotteen vedostuksen kaikki vaiheet omatoimisesti ja osaa arvioida omaa työtänsä ja työnsä onnistumista. poikkeaa sovitusta työajasta eikä ilmoita siitä. tekee työsuorituksen, joka on hyväksyttävissä monien korjausten jälkeen. noudattaa työaikaa ja osaa ilmoittaa siitä poikkeamisesta. tekee työsuorituksen, joka on hyväksyttävissä pienin parannuksin. noudattaa työaikaa ja osaa ilmoittaa siitä poikkeamisesta. ekee työsuorituksen, joka on sellaisenaan hyväksyttävissä.

13 11 Työtehtävän hallinta -työmenetelmät - työkoneet ja laitteet - työvälineet - materiaalit - paperiarkkien käsittely - levy- ja kehitemateriaalien valinta - painokoneen käyttö - painokoneen säädöt - kopioraamin käyttö osaa työparinsa kanssa itsenäisesti käyttää kopioraamia ja opettajan ohjauksessa asettaa painolevyn painosylinterille sekä säätää arkin kulun painokoneella. tekee työparin kanssa painovedoksen opettajan ohjauksessa. tarvitsee ohjausta työympäristön siistimisessä ja painokoneen loppuhuollon tekemisessä. osaa työparinsa kanssa itsenäisesti käyttää kopioraamia ja asettaa painolevyn painosylinterille sekä opettajan ohjauksessa säätää arkin kulun painokoneella. tekee työparin kanssa painovedoksen opettajan ohjauksessa. tarvitsee ohjausta painokoneen loppuhuollon tekemisessä mutta pitää työympäristön siistinä. osaa työparinsa kanssa itsenäisesti käyttää kopioraamia, asettaa painolevyn painosylinterille sekä säätää arkin kulun painokoneella. tekee työparin kanssa painovedoksen opettajan ohjauksessa. pitää työympäristön siistinä ja tekee itsenäisesti painokoneen asianmukaisen loppuhuollon. valitsee neuvottuna oikeat levy- kehite-, väri- ja paperimateriaalit työhön sekä osaa ohjattuna käyttää niitä. valitsee parin kanssa oikeat levy-, kehite-, väri- ja paperimateriaalit työhön sekä osaa vähäisin ohjein käyttää niitä. valitsee parin kanssa itsenäisesti oikeat levy-, kehite-, väri- ja paperimateriaalit työhön sekä osaa itsenäisesti käsitellä niitä. Työn perustana olevan tiedon hallinta - opitun soveltaminen - perusteiden hallitseminen - ammattisanaston hallitseminen Työturvallisuuden hallinta - turvallinen työskentely - työturvallisuusohjeiden noudattaminen - työympäristö Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Yhteistyötaidot osaa neuvottuna käyttää mittavälineitä paperimateriaalin valinnassa. tulkitsee annetun työtehtävän ohjeistuksen autettuna ja saa työtehtävän suoritettua. noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja - määräyksiä sekä käyttää henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia vaadittaessa. pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä. osaa käyttää mittavälineitä materiaalivalinnassa. tulkitsee annetun työtehtävän ohjeistuksen mutta tarvitsee vähäistä ohjausta saadakseen työtehtävän suoritettua. noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä käyttää henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia. pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä ja ottaa huomioon muiden mielipiteen. valitsee itsenäisesti ohjeiden mukaisen paperimateriaalin työhönsä mittavälineitä apuna käyttäen. tulkitsee itsenäisesti annetun työtehtävän ohjeistuksen ja saa työtehtävän suoritettua. noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä käyttää henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia omatoimisesti. huolehtii työympäristönsä siisteydestä sekä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat. pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä ja ottaa huomioon muiden mielipiteen. toimii oma-aloitteisesti yhteistyön kehittäjänä.

14 12 Yhteiset painotukset Kansainvälisyys - vieraan kielen taito hallitsee autettuna englanninkielistä ammattisanastoa ja tulkitsee sanakirjan avulla asiakastyöhön liittyvän englanninkielisen ohjeen. pystyy käyttämään tekstin tulkinnassa sanakirjaa apunaan ja tulkitsemaan englanninkielisestä ohjeesta oleellisimman. osaa tulkita itsenäisesti asiakastyöhön liittyvän englanninkielisen tekstin ja ymmärtää ohjeen sisällön. Kestävä kehitys - ympäristöasiat tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja toimittaa ne kehotettaessa asianmukaiseen paikkaan. tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen paikkaan. tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen paikkaan. pitää työympäristönsä siistinä pyydettäessä. pitää työympäristönsä siistinä. pitää omatoimisesti työympäristönsä siistinä. Yrittäjyys tarvitsee jatkuvaa kannustusta työssään. on tunnollinen työssään. on oma-aloitteinen ja tunnollinen työssään. Työsuojelu ja terveys hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet mutta tarvitsee ohjausta niiden noudattamisessa omassa työssään. hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa niitä omassa työssään. tuntee työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä. hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa niitä omassa työssään. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä omatoimisesti. Jälkikäsittelyn perusteiden hallinta Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: painotuotteen taittaminen annetulla taittotavalla jälkikäsittelyn koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteiden tuntemus jälkikäsittelyn yleisimpien koneiden käyttö työturvallisuusohjeiden ja -määräysten noudattaminen työmääräyksien tulkinta yhteistyötaitojen hallinta ympäristötietous työn perustana olevan tiedon hallinta. Näytössä opiskelija suorittaa ohjeistuksen mukaisen taittotehtävän. Työnäyttö laaditaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa tietonsa ja taitonsa käsitaiton työprosessissa, johon kuuluu tuotteen puhtaaksi leik-

15 13 kaus, pannotus, kansien taitto, sisäarkkien taitto, stiftaus ja arkkien leikkaus. Opiskelija ymmärtää vihkotuotteen rakenteen ja osaa arkkien taittojärjestyksen. Työnäytön antamiseen ja teorian hallitsemisen testaamiseen varataan aikaa puoli työpäivää. Kaikki opiskelijat suorittavat annetut tehtävät samana päivänä yksilötyönä. Näyttökokeessa arvioidaan lisäksi työohjeiden ymmärtämistä, työaikojen noudattamista sekä teknisen työsuorituksen osaamistasoa. Työn perustana olevan tiedon hallinta tulee esiin opiskelijan työsuorituksessa ja hänen näytönaikaisessa toiminnassaan. Lisäkysymyksillä voidaan arvioida, kuinka opiskelija on saavuttanut valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Näytössä opiskelija taittaa käsitaittona valmiista materiaalista yksinkertaisen painotuotteen. Opiskelija tietää tuotantoprosessin eri vaiheet raaka-arkeista pannoitetuksi tuotteeksi. Hän tietää arkkien taittojärjestyksen ja tuntee vihkotuotteen rakenteen. Hän myös tietää raaka-arkin ja puhtaaksileikatun arkin eron. Näyttöesimerkki Oheinen esimerkki jälkikäsittelyn perusteiden näytöstä on malli siitä, miten näyttö voidaan rakentaa. Työhön sisällytetään kansien ja sisäarkkien taitto, puhtaaksileikkaus, pannotus, sinkilöinti, paperin leikkaus ja vihkotuotteen rakenteen tunteminen. Esimerkki Valmistetaan A5-kokoinen vihkotuote, jossa on 32 sivua ja kannet. Vihkotyö valmistetaan neljästä 8-sivuisesta sisäkkäin kootusta ja taitetusta arkista, jotka kiinnitetään toisiinsa selän läpäisevällä rautalankahakasparilla. Näyttötyöhön sisällytetään arkkien ja kansien taitto käsityönä, paperin leikkaus, vihkotuotteen rakenne, stiftaus, puhtaaksileikkaus ja pannotus. Jälkikäsittelyn tiedonhallintaa voidaan selvittää lisäkysymyksillä esimerkiksi 8-sivuisen arkin taittamisesta raaka- ja puhtaaksileikatuista arkeista kohdistimessa olevasta reunasta nidonnassa vihkotyön arkkien sivumääristä arkkien sivunumeroinnista. Ammattienglannin hallitsemista voidaan kartoittaa jälkikäsittelyyn liittyvällä muutaman lauseen mittaisella työohjeella. Näyttöympäristö Tämä näyttö voidaan suorittaa ympäristössä, jossa on tarvittavat laitteet ja jossa tehdään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä töitä. Näyttö pitää voida antaa ilman erikoisjärjestelyitä. Henkilökohtaisia suojavälineitä on saatavilla määräysten mukaisesti. Työtilojen, arkkileikkurin ja pylväsnitomakoneen työturvallisuus on toteutettu asiallisesti. Näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja työsuojelumääräysten mukaisesti. Näyttötyötä valvova sensori (opettaja) osoittaa näyttötyötä suorittavalle opiskelijalle taitossa käytettävät materiaalit, käytettävät laitteet ja työpisteen. Opiskelijan käyttöön annetaan kirjallisena työtehtävän ohjeistus, tiedonhallintaan liittyvät kysymykset sekä tehtävään liittyvä taittomateriaali. Opiskelijoiden käyttöön annetaan myös englannin kielen sanakirja sekä laitteiden käyttöohjeet.

16 14 Ohjaaja opastaa opiskelijaa siinä tapauksessa, että työturvallisuus tai työkohde vaarantuu. Hän voi ohjata myös tilanteissa, joissa työ ei opiskelijalta muuten suju. Ohjaajalta voi näytön aikana kysyä neuvoja ja pyytää apua tarvittaessa, sillä kyseessä on myös oppimistilanne. Näytössä tarvitaan painetut A3-kokoiset raaka-arkit, joihin on painettu A5-kokoisen sivun rajat ja painopintaa, sekä leikkausmerkit, taittoluu, arkkileikkuri, pylväsnitomakone ja pannotusmateriaali. Vihko kootaan 8- sivuisesta painoarkista ja kansista. Näytön arviointi Opiskelijat valmennetaan näyttöihin kertomalla, mikä näyttö on ja miten se annetaan. Opiskelijoille jaetaan näyttöjä selventävä kirjallinen materiaali hyvissä ajoin ennen näytön antamista. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - työtehtävien suunnittelu - työtehtävän toteuttaminen - työtehtävän arviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee annetun taittotehtävän tekee annetun taittoteh- tekee annetun taittoteh- ohjauksessa vaihe tävän kaikki vaiheet ja tävän kaikki vaiheet oma- vaiheelta ja arvioi omaa osaa arvioida omaa työtänsä toimisesti ja osaa arvioida työtänsä ja työnsä onnistumistamista ja työnsä onnistu- omaa työtänsä ja työnsä vähäisin neuvoin. onnistumista. - käsintaittoprosessin onnistuminen - oman työsuorituksen arviointi - työsuorituksen kokonaisuuden toteutuminen poikkeaa sovitusta työajasta eikä ilmoita siitä. tekee työn, joka on hyväksyttävissä monien korjausten jälkeen. noudattaa työaikaa ja osaa ilmoittaa siitä poikkeamisesta. tekee työn, joka on hyväksyttävissä pienin parannuksin. noudattaa työaikaa ja osaa ilmoittaa siitä poikkeamisesta. tekee työn, joka on sellaisenaan hyväksyttävissä. Työtehtävän hallinta -työmenetelmät - työvälineet - materiaalit tekee annetun taittotehtävän asiaan kuuluvia työmenetelmiä käyttäen ohjattuna. tekee annetun taittotehtävän oikeita työmenetelmiä käyttäen ja arvioi tekemäänsä työtä monipuolisesti. tekee annetun taittotehtävän itsenäisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen ja arvioi tekemäänsä työtä monipuolisesti. - käsintaitto - arkkileikkurin ja pylväsnitojan käyttö - raaka-arkkien käsittely; puhtaaksileikkaus - pannotus tekee ohjattuna käsintaiton, arkkien leikkauksen, sinkilöinnin ja pannotuksen. tuntee käsintaiton, arkkien leikkauksen, sinkilöinnin ja pannotuksen työmenetelmät mutta tarvitsee vielä jonkin verran ohjausta niiden käytössä. taitaa itsenäisesti käsintaiton, arkkien leikkauksen, sinkilöinnin ja pannotuksen työmenetelmien käytön. käyttää ohjattuna leikkuria ja nitojaa oikein ja turvallisesti. käyttää leikkuria ja nitojaa oikein ja turvallisesti. osaa itsenäisesti käyttää leikkuria ja nitojaa oikein ja turvallisesti.

17 15 käsittelee ohjattuna materiaalia oikein. käsittelee materiaalia oikein. leikkaa ja nitoo taitetut arkit turvallisesti ja huolellisesti mutta tarvitsee ohjausta. leikkaa ja nitoo taitetut arkit vähäisin ohjein työturvallisesti ja huolellisesti. leikkaa ja nitoo taitetut arkit omatoimisesti oikein ja työturvallisesti sekä käsittelee materiaalia huolellisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta - opitun soveltaminen - ammatin perustana olevan tiedon hallitseminen - ammattisanaston hallitseminen - taittojärjestys - vihkotuotteen rakenne - arkkien puhtaaksileikkaus - ammattiin liittyvän tiedon hallinta tulkitsee annetun työtehtävän ohjeistuksen autettuna. hallitsee käsitaittoprosessin vain osittain ja tarvitsee sen eri vaiheissa neuvoja. osaa ohjattuna käyttää omaksumiaan tietoja työtehtävässä, jossa hän suorittaa arkkien puhtaaksileikkauksen ja taitettujen arkkien järjestämisen vihkotuotteeksi. tulkitsee annetun työtehtävän ohjeistuksen, mutta tulkinta ei osu aivan kohdalleen. tarvitsee jonkin verran ohjausta suorittaakseen arkkien puhtaaksileikkauksen oikein ja järjestääkseen taittoarkit oikeaan järjestykseen vihkotuotteeksi. osaa käyttää omaksumiaan tietoja vihkotuotteen työvaiheiden tekemisessä. tulkitsee itsenäisesti annetun työtehtävän ohjeistuksen ja ymmärtää sen sisällön. soveltaa itsenäisesti tietojansa arkkien puhtaaksileikkauksessa ja taittoarkkien järjestämisessä oikeaan järjestykseen vihkotuotteeksi. osaa käyttää itsenäisesti omaksumiaan tietoja vihkotuotteen työvaiheiden tekemisessä. tarvitsee apua työjärjestyksen suunnittelussa. hallitsee tyydyttävästi näyttöön liittyvän keskeisen tiedon. hallitsee hyvin näyttöön liittyvän keskeisen tiedon. hallitsee kiitettävästi näyttöön liittyvän keskeisen teoriatiedon. Työturvallisuuden hallinta - turvallinen työskentely - työympäristön siisteys noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä käyttää ohjattuna henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia. noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä käyttää henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia. noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä käyttää henkilö- ja laitekohtaisia suojaimia omatoimisesti. huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat.

18 16 Kansainvälisyys - vieraan kielen taito hallitsee autettuna englanninkielistä ammattisanastoa ja tulkitsee sanakirjan avulla asiakastyöhön liittyvän englanninkielisen ohjeen. käyttää tekstin tulkinnassa sanakirjaa apunaan ja ymmärtää englanninkielisestä ohjeesta oleellisimman. osaa tulkita itsenäisesti asiakastyöhön liittyvän englanninkielisen tekstin ja ymmärtää ohjeen sisällön. Kestävä kehitys - ympäristöasiat tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja osaa toimittaa ne asianmukaiseen paikkaan kehotettaessa. siistii työympäristönsä pyydettäessä. tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen paikkaan. pitää omatoimisesti työympäristönsä siistinä. Yrittäjyys vaatii jatkuvaa ohjausta ja kannustusta työssään. on oma-aloitteinen ja tunnollinen työssään. Työsuojelu ja terveys hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet mutta tarvitsee ohjausta niiden noudattamisessa. hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa niitä omassa työssään. hallitsee työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa niitä omassa työssään. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu omatoimisesti niiltä. 3.1 B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Ulkoasuntoteutuksen koulutusohjelma Graafinen suunnittelu, 10 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: yksi- ja moniväristen painotuotteiden suunnittelu ja toteuttaminen sähköisten julkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen typografian perusteiden soveltaminen digitaalisten tiedostojen hallinta julkaisu- ja grafiikkaohjelmien käyttö ja hallinta.

19 17 Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monivärisen painotuotteen tai sähköisen julkaisun. Hän ottaa suunnittelussaan kohderyhmän huomioon. Opiskelija tuntee typografian perusteet ja osaa soveltaa niitä painotuotteen toteuttamisessa. Hän muokkaa ja käsittelee erilaisia digitaalisia tiedostoja sopivaksi taitto-ohjelmaan, hän esivalmistelee aineiston ulkoasuntoteutusta varten ja käsittelee originaaleja. Opiskelija hallitsee julkaisu- ja grafiikkaohjelmien käytön ja osaa käyttää taitto-ohjelmaa sekä tulostaa. Opiskelija toimii yhteistyössä muiden kanssa ja soveltaa käytännössä asiakaspalvelun periaatteita. Näyttöesimerkkejä Oheiset ulkoasun toteutuksen näytön tehtävät ovat esimerkkejä siitä, kuinka näyttö voidaan rakentaa. Näytössä arvioidaan muun muassa painotuotteen suunnittelun, työn esivalmistelun ja työohjeiden ymmärtämistä sekä teknisen ja sosiaalisen työprosessin osaamistasoa. Näyttötehtävä laaditaan niin, että opiskelija voi osoittaa kykynsä soveltaa tämän opintokokonaisuuden ammatillisten perusopintojen tietojaan käytännössä. Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tarvittavilla graafisilla ohjelmilla logon (liikemerkin), julisteen, esitteen, kirjanmerkin tai nettisivun. Työt liittyvät Imago-hankkeeseen, jossa tehdään graafista teollisuutta tunnetuksi nuorten keskuudessa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tehdä painoviestintäalaa tutuksi 15- ja 18-vuotiaille nuorille ja sitä kautta saada osaajia alalle. Kohderyhmä pitää huomioida kaikessa suunnittelussa. Valmiit työt tulostetaan värillisenä paperille. Tehtävässä työssä pitää tuoda esiin hankkeen kampanjan iskulause (slogan) TYÖ joka NÄKYY!, ei itse Imago-hanketta. Töiden toivotaan viestittävän graafisen alan monipuolisuutta, luovuutta ja lukuisia mahdollisuuksia. Toiveissa on myös, että työn värimaailmaa ja kiinteitä elementtejä (logot, kuvioinnit yms.) on helppo hyödyntää muillakin hankkeen osa-alueilla (esimerkiksi nettisivuilla, käyntikortissa tai messuosaston toteutuksessa). Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Esimerkki 4 Logon ja julisteen suunnittelu Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa A3-kokoisen julisteen. Julistetta jaetaan kouluissa ja muissa nuorisotapahtumissa. Kampanjaa varten tulee suunnitella myös liikemerkki, jota käytetään kaikissa töissä. Esitteen suunnittelu ja valmistus Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa A3-kokoisen kaksipuolisen taitettavan esitteen. Hän suunnittelee itse esitteen taitteet. Kirjanmerkin suunnittelu ja valmistus Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kirjanmerkin, jonka mallin, muodon ja värityksen valitsee itse. Työstä on tehtävä kynällä paperille alustava luonnos, josta selviää mahdollisen stanssin muoto. Muuten stanssipiirrosta ei tarvitse tehdä. Nettisivuston avaussivun ja rakenteen suunnittelu Opiskelija suunnittelee nettisivuston avaussivun ja navigoinnin sivulta toiselle. Tämä tehtävä vain suunnitellaan ja sen layout voidaan joko piirtää paperille tai tehdä jollakin graafisella ohjelmalla. Opiskelija valitsee aineistosta tekstit ja kuvat, jotka haluaa sisällyttää Imago-hankkeen nettisivulle.

20 18 Näyttöympäristö Suositeltava näyttöympäristö on työssäoppimispaikka. Näyttö pyritään tekemään todellisessa työympäristössä, jossa voidaan tehdä suunnittelua ja ulkoasun toteutusta, käsitellä kuvia, tehdä tietokoneella sivujen taittoa sekä tulostaa. Näyttö pitää voida antaa ilman erikoisjärjestelyjä. Opintokokonaisuuden näyttöön kuuluvia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi ilmoituksen suunnittelu ja toteutus, kuvien digitointi ja käsittely erilaisiin painotuotteisiin sekä julkaisujen taittaminen ja tulostus. Työssäoppimispaikkana voi olla kirjapaino, mainostoimisto, reprolaitos, sanoma- tai aikakauslehti, kirjojen kustantaja tai mikä tahansa työpaikka, jossa valmistetaan aineistoja painokuntoon ja suoritetaan tulostusta. Näyttötilanne voidaan järjestää myös oppilaitosympäristöön. Näyttöpaikkana voi silloin olla oppilaitoksen työpaja, jossa tehdään opintokokonaisuutta vastaava asiakastyö, esimerkiksi monivärinen kuvia ja tekstiä sisältävä esite tai monivärisen sanomalehden taitto. Tuotesuunnittelu voidaan integroida myös graafisen suunnittelun oppitunteihin. Tässä näytössä tarvitaan tietokone (Macintosh tai PC), joka on varustettu soveltuvilla kuvankäsittely-, taitto- ja grafiikkaohjelmilla. Lisäksi tarvitaan väritulostin. Opiskelijalle annetaan näyttötehtävää varten valmiiksi digitoitu kuvamateriaali ja tekstit. Tehtävissä tarvittava kuva- ja tekstiaineisto annetaan esimerkiksi CD-levyllä. Näyttö tehdään yksilösuorituksena sellaisissa töissä, joissa työskentely normaalistikin on yhden työntekijän suoritus. Ohjaaja voi ohjata opiskelijaa tilanteissa, joissa työ ei muuten suju. Ohjaajalta voi näytön aikana kysyä neuvoja ja pyytää apua tarvittaessa, sillä kyseessä on myös oppimistilanne. Näytön arviointi Opiskelijan käyttöön voidaan näyttöä edeltävänä päivänä antaa työtehtäväselvitykset sekä tieto arviointikohteista. Arvioinnin periaatteet ja se, kuinka arviointi tapahtuu työn yhteydessä, selvitetään ennen näyttöä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - työtehtävien toteuttaminen - työtehtävien suunnittelu - työsuorituksen kokonaisuuden toteutuminen - työn eteneminen toteutusvaiheesta toiseen Arviointikriteerit Tyydyttävä (T1) Hyvä (H3) Kiitettävä (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija osaa arvioida suoritustaan ja työnsä laatua ohjaajan avustuksella. tekee työn, joka ei ilman korjaamista ole työnannon mukainen ja jota ei siis voida sellaisenaan esitellä asiakkaalle. osaa arvioida suoritustaan ja työnsä laatua sekä osaa korjata työsuoritustaan ja ottaa palautetta vastaan. tekee annetussa ajassa työn, jonka asiakas voi hyväksyä muutamien korjausten jälkeen. arvioi itsenäisesti työsuoritustaan ja työnsä laatua realistisesti sekä korjaa työssä ilmenevät puutteet. tekee työnannon mukaisen työn, joka voidaan esitellä asiakkaalle sellaisenaan.

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LENNONJOHDON PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILUALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien verhoilualan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 30.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien laboratorioalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot