SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä tuottaja) Ervastintie 2 PL Kirkkonummi Y-tunnus: Yhteyshenkilöt Tilaaja: Tuottaja: Siuntion kunta Perusturvaosasto Benita Öberg Perusturvajohtaja puh Kirkkonummen päihdepalvelut Kari Kopra Päihdepalveluiden johtaja puh Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole

2 KIRKKONUMMEN KUNTA 2 oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kirjallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 3. Sopimuksen kohde Tämä sopimus koskee Siuntion kunnalle myytäviä päihdepalveluita, joita tuottaa. Sopimus koskee Kirkkonummen kunnan A-klinikan palveluita sekä Nissnikun kuntoutuskeskuksen katkaisu- ja vieroitushoitoja sekä laitoskuntoutusta. Palvelua tarjotaan osoitteessa: Kirkkonummen A-klinikka Asematie Kirkkonummi. Nissnikun kuntoutuskeskus Hvittorpintie Masala 4. Palveluiden sisältö Siuntion kunta ostaa täysi-ikäisille kuntalaisille Kirkkonummen A-klinikalta polikliinisia päihdepalveluita, joita ovat; päivystysvastaanotto, hoidon tarpeen arviointi, avokatkaisuhoito, yksilö-, perhe-, ja ryhmähoito sekä lääkäri palvelut tarvittaessa. Tarjolla on myös korva-akupunktio hoito. Siuntion kunta ostaa täysi-ikäisille kuntalaisille Nissnikun kuntoutuskeskukselta katkaisu- ja vieroitushoitoa. Alkoholin katkaisu- ja vieroitusjakso kestää 3 päivästä kahteen viikkoon asiakkaan tarpeen ja kunnon mukaan. Huumevieroitusjakso kestää 2 4 viikkoa asiakkaan kunnon ja tarpeen mukaan. Laitoskuntoutusjakson pituus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan keston vaihdellessa viikosta kahdeksaan viikkoon.

3 KIRKKONUMMEN KUNTA 3 Palvelu toteutetaan siten kuin päihdehuoltolaissa edellytetään. Kirkkonummen kunta järjestää päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Keskeinen periaate on palveluiden järjestäminen siten, että palveluiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja siten, että asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään lain edellyttämällä tavalla ja tilaajalla on oikeus saada suunnitelmasta kopio ja vaikuttaa sen sisältöön ja pituuteen. Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palveluntuottajan paikoista tai käynneistä. 4. Palveluntuottajan velvollisuudet 5. Resurssit Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palveluita antaessaan siihen sidoksissa olevia lakeja ja säädöksiä sekä päihdetyön ammattieettisiä periaatteita. Palveluntuottaja sitoutuu valvomaan palvelujensa laatua ja huolehtimaan niiden ajantasaisuudesta sekä antamaan tästä toiminnasta pyydettäessä selvityksen tilaajalle. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että toiminta on asianmukaista ja palvelutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Palvelun tuottaja ei sitoudu varaamaan tiettyä määrää laitoskuntoutuspaikkoja Nissnikun kuntoutuskeskuksesta tai käyntejä A-klinikalle tilaajan asiakkaille. Kirkkonummen päihdepalveluiden henkilökunta vastaa koulutukseltaan eri ammattinimikkeille asetettuja pätevyysvaatimuksia. A-klinikalla työskentelee sopimuksen allekirjoitushetkellä (2013 joulukuussa) yksi Päihdeterapeutti (ylempi korkeakoulututkinto ja terapia koulutus vaatimuksena), kaksi erikoissairaanhoitajaa, osa-aikainen lääkäri, johtaja sekä toimistosihteeri.

4 KIRKKONUMMEN KUNTA 4 Nissnikun kuntoutuskeskuksessa työskentelee sopimuksen allekirjoitushetkellä (2013 joulukuussa) vastaava sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä viisi kuntoutusohjaajaa, joista neljä lähihoitajaa ja yksi korkeakoulututkinnon omaava. 6. Tilaajan velvollisuudet Tilaaja sitoutuu: maksamaan sopimuksen mukaiset hinnat sovitussa määräajassa toimimaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa tilaajan asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen turvaamiseksi ja palveluihin pääsyn edistämiseksi. 7. Korvauksen perusteet Asiakkaat voivat hakeutua palveluntuottajan palveluihin A-klinikalle oma-aloitteisesti. Laitoksessa tapahtuvista katkaisu- ja vieroitushoidoista sekä laitoskuntoutuksesta sovitaan aina etukäteen maksusitoumuksen varmistamiseksi palveluntuottajan ja tilaajan kanssa. Tilaaja suorittaa palveluista korvauksen käytettyjen käyntien/hoitovuorokausien mukaan. Palvelun hinnat ovat seuraavat: Käyntimaksut ulkopaikkakuntalaisten hoitokäynnistä A-klinikalla terapiakäynti alkava 45 min: 150,00 /käynti lääkärikäynti alkava 20 min: 150,00 /käynti akupunktiohoitokäynti 45,00 /käynti Ulkopaikkakuntalaisten kuntoutusmaksu Nissnikun kuntoutuskeskuksessa on 240,00 /vrk. Hinta on toistaiseksi sama katkaisu- ja vieroitushoitovuorokausista. Nissnikun hinta on nettohinta, jolloin palveluntuottaja perii asiakasmaksut palveluista. Hinnat ovat voimassa saakka. Tämän jälkeen hinnat muuttuvat kunkin vuoden huhtikuussa ja uudet hinnat määräytyvät edellisen vuoden todellisten tuotantokustannusten ja hallintovyörytyksien perusteella. Tähän lisätään kahden prosentin tuotantokustannusten nousuoletus tulevalle vuodelle.

5 KIRKKONUMMEN KUNTA 5 Mikäli tilaaja ei hyväksy hinnanmuutosta, voi sopimuksen sanoa irti, jolloin vanha hinta on voimassa irtisanomisajan loppuun. Irtisanominen tulee voimaan kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyttävät ja tilaajan kanssa sovitaan palvelun sisällössä tai järjestämisessä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa muutosta vastaavasti. 8. Korvauksen suorittaminen Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa koontilaskulla kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Maksuaika on 21 päivää hyväksyttävän laskun päiväyksestä lukien. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Ensisijaisesti sähköinen laskutus Laskutusosoite on seuraava: Sähköinen lasku: Siuntion kunta (y-tunnus: ) OVT-tunnus: Operaattori: Logica Suomi Oy, OVT: Verkkolaskun erittelyssä on mainittu toimintayksikön nimi sekä asiakastunnus. Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista. Palvelu on verotonta terveyspalveluiden tuottamista. Laskutusosoite: Siuntion kunta Perusturvaosasto Puistopolku Siuntio Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

6 KIRKKONUMMEN KUNTA 6 9. Palvelun tuottajan vastuu 10. Tietojen anto Palveluntuottaja vastaa asiakkaille sattuneista vahingoista käyntien ja hoitojaksojen aikana. Palveluntuottaja antaa tilaajalle yleiset tiedot tämän sopimuksen tarkoittamasta toiminnasta ja kehittämissuunnitelmista. Tilaaja antaa palveluntuottajalle tietoja toimintansa kehittämissuunnitelmista siltä osin, kuin ne voivat vaikuttaa tämän sopimuksen mukaiseen palvelujen käyttöön. Mikäli sopimuskauden aikana lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan tarvittavista muutoksista sopimukseen. Muutokset tehdään kirjallisesti. 11. REKISTERINPITO, SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOLLISUUS JA SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Tämä sopimus on luonteeltaan toimeksiantosopimus. Tilaaja toimii tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajakunnan sosiaali- ja terveystoimen antamia ohjeita. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvia asiakastietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

7 KIRKKONUMMEN KUNTA 7 Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta tilaajan käyttöön. Kuolleitten asiakkaiden pysyvästi säilytettävät paperiset asiakirjat tulee siirtää tilaajan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakastiedot palautetaan tilaajakunnan toimielimelle. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Edelleen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset ratkaisee, myös siltä osin kuin asiakirjat ovat palveluntuottajan hallussa, lastensuojelun johtava viranhaltija. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, tiedon antaa palveluntuottaja konsultoituaan asiasta lastensuojelun johtavaa viranhaltijaa. 12. SEURANTAKÄYTÄNTÖ Palveluntuottaja raportoi säännöllisesti tilaajalle asiakkaiden hoitosuhteiden alkamisesta ja päättymisestä. Palveluntuottaja järjestää vähintään kerran vuodessa tilaajan kanssa yhteisen seuranta ja arviointipalaverin. 13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuskausi on voimassa alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman tilaajan suostumusta. Tilaajalle tulee antaa kirjallinen selvitys esitetystä siirrosta ja sen

8 KIRKKONUMMEN KUNTA 8 vaikutuksista. 14. MUUT SOPIMUSEHDOT Sopimusmuutokset edellyttävät molempien sopijapuolten kirjallisen hyväksynnän. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta lukuun ottamatta tilannetta, jossa on kysymys jommankumman sopimusosapuolen sisäisestä uudelleen järjestämisestä tai liikkeen luovutuksesta. Tilaaja ei sitoudu käyttämään tiettyä määrää yksikön paikoista tai käynneistä. Tuottaja ei takaa välitöntä hoitoon pääsyä tai varaa tilaajan tarpeisiin yksilöityjä laitoskuntoutuspaikkoja. 15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli sopimuksesta johtuvaa erimielisyyttä ei saada sopijaosapuolten välisin neuvotteluin ratkaistua, jätetään erimielisyys palveluntuottajan kotipaikan oikeuden ratkaistavaksi. 16. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. SIUNTIOSSA Tilaaja KIRKKONUMMELLA Tuottaja Benita Öberg perusturvajohtaja Siuntion kunta Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen perusturva

9 KIRKKONUMMEN KUNTA 9

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Varalla Osoite Puhelin Sähköposti Faksi ASIAKAS Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot