SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU"

Transkriptio

1 SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: , Palveluntuottaja: Nimi Y-tunnus: Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö: Etunimi Sukunimi, puh. 2. SOPIMUKSEN TAUSTA Tämä sopimus perustuu tilaajan sähköisessä hankintailmoituskanava Hilmassa julkaisemaan tarjouspyyntöön, palveluntuottajan pp.kk.2013 päiväämään tarjoukseen ja näiden pohjalta tilaajan pp.kk.2013 tekemään hankintapäätökseen. 3. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan SoTeyhteistoiminta- alueen vanhusten palveluiden omaa toimintaa tukevien avohoidon palvelujen (sis. sotainvalidien palvelut) hankinta: 1) Kotipalvelun tukipalvelu; asiointipalvelu (palvelutalojen asukkaille), siivouspalvelu ja vaatehuolto. 2) Kotipalvelu; tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista, kuten hygienian hoitamisesta ja seuraa asiakkaan vointia 3) Kotihoito; tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista, kuten hygienian hoitamisesta ja seuraa asiakkaan vointia sekä suorittaa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä, valvoo asiakkaan lääkitystä,

2 SOPIMUS 2 (3) 4) Kotisairaanhoito; suorittaa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä, valvoo asiakkaan lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia Asiakkaalla tarkoitetaan tässä kotihoidon nimeämää Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen asukasta, jolle on tehty henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelutilauksen tekee Jämsän kaupungin vanhuspalvelujen kotihoidon ohjaaja tai hänen valtuuttamansa kotihoitoalueen tiimivastaava puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien joukosta ensisijaisjärjestyksessä siten, että palvelu tilataan ensin halvimman tarjouksen tehneeltä ja jos tämä ei pysty palvelua tuottamaan, sitten seuraavaksi halvimman tarjouksen tehneeltä ja niin edelleen. 4. PALVELUN SISÄLTÖ Asiakkaan tarvitsema/tilanteen edellyttämä ja hoito- ja palvelusuunnitelman ja asiakaspäätöksen mukainen palvelu. 5. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä ilman uutta hankintamenettelyä ja varsinaisen hankintasopimuksen mukaisin ehdoin lisäksi yhdellä vuodella (yhden vuoden optio). Sopimuksen pituus voi siis olla enintään neljä vuotta. Tilaaja päättää optiokauden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 6. PALVELUN VEROTON HINTA SAAKKA Veroton hinta arkisin klo : 1a) asiointi (palvelutalon asukkaille) XX,xx /tunti 1b) siivous XX,xx /tunti 1c) vaatehuolto XX,xx /kg 2) kotipalvelu XX,xx /tunti 3) kotihoito -XX,xx /tunti 4) kotisairaanhoito XX,xx /tunti

3 SOPIMUS 3 (3) Vuorolisät iltatyö klo % tai /tunti yötyö klo % tai /tunti lauantaityö klo % tai /tunti sunnuntai- ja pyhätyö klo % tai /tunti 7. ASIAKASMAKSUT, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 7.1. Asiakasmaksut Tilaaja perii ja saa tuoton asiakasmaksuista. Ne ylimääräiset, asiakkaan tilaamat tukipalvelut, jotka eivät sisälly palvelun hintaan ja asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, asiakas maksaa suoran palveluntuottajalle Palvelun laskuttaminen Palveluntuottaja laskuttaa tehdystä työstä kuukausittain jälkikäteen kootusti kaikki asiakkaat tai työpisteet samalla laskulla ja sotainvalidit eri laskulla. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan asiakkaisiin ja toimipisteisiin kohdistuvat palvelut laskutetaan erikseen. Laskun liitteenä tulee olla asiakasluettelo, josta käy ilmi asiakkaan nimi, annettu palvelu, palvelun antamisen ajankohta, määrä/kuukausi. Luettelo sotainvalidien palveluista tulee olla asiakaskohtainen ja asiakkaan allekirjoittama. Sotainvalidien laskun viitetiedoissa tulee olla maininta TU3 = sotainvalidi. Laskutusosoite on: Jämsän kaupunki (Y-tunnus , ovt-tunnus ) Sosiaali- ja terveystoimi/ vanhusten palvelut/ Kotihoito Jämsä tai Kotihoito Kuhmoinen Seppolantie 5, Yksityisten elinkeinonharjoittajien tulee toimittaa todistus YEL- vakuutusten maksamisesta. Verkkolaskuosoitteet: Nimi Verkkolaskuosoite Operaattori Väl.tunnus Jämsän kaupunki FI Nordea NDEAFIHH

4 SOPIMUS 4 (3) Jämsän kaupunki FI Sampo DABAFIHH Jämsän kaupunki FI Osuuspankki OKOYFIHH Maksuehto on 30 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 8. ASIAKKAALLE JA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNUT VAHINKO JA VAKUUTUKSET Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun sekä asiakkaalle että kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Palveluntuottajalla on oltava sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka määrä on riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita vahinkoja, vastaa palveluntuottaja vahingoista täyteen määrään asti. Jämsän kaupunki ei vastaa asiakkaalle tai palveluntuottajalle aiheutuneesta tai asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. 9. TIETOSUOJA, SALASSAPITO, TIETOTURVA JA ARKISTOINTI Sopijaosapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelutoiminnassa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjän toimii tilaaja. Palveluntuottaja huolehtii rekisterinpidosta tietyin osin tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Toiminnassa syntyvät asiakirjat ovat luonteeltaan viranomaisen asiakirjoja. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palvelutuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Tiedon käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintotapaa. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella

5 SOPIMUS 5 (3) asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset ratkaisee tilaaja, myös siltä osin kuin asiakirjat ovat palveluntuottajan hallussa. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, tiedon antaa palveluntuottaja tiedusteltuaan asiaa tilaajalta. Palveluntuottaja sitoutuu puitesopimuksen päättyessä siirtämään arkistoitavat asiakirjat viipymättä Jämsän kaupungin kotihoitotoimistoon. Palvelutuottaja sitoutuu tämän jälkeen hävittämään kaikki hallussaan olevat kyseisten asiakirjojen mahdolliset kopiot ja niitä sisältävät tallenteet. Asiakkaan suostumuksella palveluntuottaja voi kuitenkin jättää jäljennökset asiakasasiakirjoista itselleen. Päättyneiden asiakkuuksien asiakirjat tulee siirtää Jämsän kaupungille pyydettäessä tai viimeistään asiakkuuden päättymisvuoden lopussa. Rekisterinpitoon ja kirjaamiseen liittyvien tehtävien jakautumisesta sovitaan tarkemmin erikseen. Asiakastietojen kirjaamisessa ja asiakirjojen käsittelyssä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja alemman asteisia säädöksiä. Sovellettaviksi tulevat potilaslain säännökset ja sitä täydentävänä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi noudatetaan potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, julkisuuslakia, henkilötietolakia ja soveltuvin osin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ohjetta Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia sekä tilaajan antamia ohjeita. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakastietoja käsittelevät työntekijät, palvelusuhteen laadusta riippumatta ja opiskelijat sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen siten, että he eivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuoliselle ja että sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät enää ole palveluntuottajan palveluksessa. Palveluntuottajan tulee toimittaa puitejärjestelyn piirissä syntyneet asiakaskohtaiset asiakastiedot/kirjaukset kuukausittain asiakastietojärjestelmään siirtämistä varten kotihoitotoimistoon. 10. TIETOJEN ANTAMINEN Tuottajan tulee antaa kaupungille yleiset tiedot toiminnastaan ja sen kehittämissuunnitelmista, mikäli niillä on vaikutusta tämän sopimuksen sisältöön. Tuottaja on velvollinen toimittamaan kaupungille selvityksen palvelutuotannossaan tapahtuvista muutoksista.

6 SOPIMUS 6 (3) Kaupunki antaa tuottajalle tietoja toimintansa kehittämissuunnitelmista, mikäli niillä on vaikutusta tämän sopimuksen sisältöön. 11. VALVONTA Kaupunki on oikeutettu valvomaan tämän sopimuksen perusteella järjestettyä palvelutoimintaa ja suorittamaan sen edellyttämiä tarkistuksia siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi. 12. MUUT EHDOT Kaupunki ei sitoudu tällä sopimuksella osoittamaan asiakkaita tuottajalle. Tuottaja vakuuttaa, että sillä on voimassa kaikki palvelun tuottamiseen vaaditut oikeudet ja viranomaisluvat. 13. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopimuksen muuttaminen tehdään molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella muutossopimuksella. 14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Tätä sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 15.SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan keskinäisin neuvotteluin. 16. SOPIMUSASIAKIRJAT JA SOPIMUSKAPPALEET Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä: 1) tämä sopimus 2) hankintapäätös liitteineen

7 SOPIMUS 7 (3) 3) tarjouspyyntö liitteineen 4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) 5) tarjousasiakirja liitteineen (tarjouspyynnönmukaisessa laajuudessaan) Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Jämsässä / 2013 Tilaaja: Tuula Liehu Sosiaali- ja terveysjohtaja Palveluntuottaja: Allekirjoitus: Nimen selvennys:

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä kriteerit täyttävät

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli Liite 1 1 (6) Tammikuu2013 Palveluasumisen palveluseteli Ohjeet palveluntuottajalle Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot