PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja B7-0435/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta (2014/2699(RSP)) Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta RE\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 B7-0435/2014 Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta (2014/2699(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät Ukrainasta, ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 27. maaliskuuta 2014 antaman päätöslauselman Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta (A/RES/68/262), ottaa huomioon maaliskuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2014 annetun EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen julkilausuman, ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 6. maaliskuuta 2014 antaman julkilausuman Ukrainasta, ottaa huomioon turvatakuita koskevan Budapestin muistion, jonka Ukraina, Venäjä, Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat joulukuussa 1994, ottaa huomioon Helsingin päätösasiakirjan vuodelta 1975, ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan, A. ottaa huomioon, että Krimin autonomisessa tasavallassa ja Sevastopolin kaupungissa järjestettiin 16. maaliskuuta 2014 laiton kansanäänestys, joka toimitettiin Venäjän joukkojen valvonnassa; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ja lainsäätäjät liittivät Krimin niemimaan nopeasti Venäjään, vaikka kansanäänestys tuomittiin kansainvälisesti; B. ottaa huomioon, että EU päätti vastauksena tähän laajentaa sanktioluetteloaan lisäämällä siihen 12 Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamiseen syyllistynyttä henkilöä, peruuttaa EU:n ja Venäjän kesäkuussa 2014 järjestettäväksi aiotun huippukokouksen ja kannattaa Venäjän liittymistä OECD:hen ja Kansainväliseen atomienergiajärjestöön koskevien neuvottelujen keskeyttämistä; toteaa, että EU päätti konkreettisena solidaarisuuden ilmauksena Ukrainaa kohtaan allekirjoittaa assosiaatiosopimuksen poliittiset määräykset, lisätä makrotaloudellista apuaan Ukrainalle eurosta euroon ja avata yksipuolisesti unionin markkinat ukrainalaisille tavaroille ja hyödykkeille; C. ottaa huomioon, että Moskova on vahvistanut otettaan Krimistä valtaamalla ja ottamalla haltuunsa Ukrainan lento- ja laivastotukikohdat ja karkottamalla niiden PE v /7 RE\ doc

3 sotilashenkilöstön; toteaa, että Venäjä on siirtänyt suuria joukko-osastoja Itä-Ukrainan rajan lähelle; toteaa, että tämä sotilaallinen läsnäolo on tulkittu lähinnä painostukseksi Ukrainan tulevaisuudesta käytävien neuvottelujen ja 25. toukokuuta 2014 järjestettävien presidentinvaalien suhteen; katsoo, että Venäjän, Yhdysvaltojen ja Naton sotilaallinen läsnäolo saattaisi kiristää tilannetta entisestään myös koko Mustanmeren alueella; D. toteaa, että huoli siitä, että Krimin tapahtumat toistuvat muilla Ukrainan alueilla, kasvaa; ottaa huomioon, että venäläismieliset separatistit valtasivat paikallishallinnon rakennuksia Harkovassa, Luhanskissa ja Donetskissa; toteaa, että nämä kansanosat valloittivat venäläisvyöhykkeeksi kutsutun ryhmän johdolla paikallisen hallintorakennuksen Donetskissa, julistivat perustetuksi Ukrainasta riippumattoman Donetskin kansantasavallan ja ilmoittivat, että alueen irtautumisesta järjestetään kansanäänestys viimeistään 11. toukokuuta 2014; ottaa huomioon, että maan itäisen osan muissa kaupungeissa, muun muassa Slovjanskissa, Kramatorskissa ja Druzhkovkassa, on esiintynyt kansannousuja ja vallattu hallintorakennuksia; E. ottaa huomioon, että välittömästi sen jälkeen kun Krim oli liitetty Venäjään, Moldovan tasavaltaan kuuluvan Transnistrian separatistisen alueen korkein neuvosto lähetti Venäjän federaatiolle virallisen pyynnön harkita Transnistrian liittämistä Venäjään; F. katsoo, että se, että Venäjä otti haltuunsa Krimin niemimaan, loukkaa ilman muuta vakavasti kansainvälistä oikeutta ja horjuttaa luottamusta kansainvälisiin välineisiin, kuten aseriisuntasopimuksiin ja ydinsulkusopimuksiin; toteaa, että uusi kilpavarustelu voisi johtaa tilanteen kiristymiseen entisestään; katsoo, että on ehdottomasti estettävä tällaisen vaarallisen ja helposti hallitsemattomaksi muuttuvan tilanteen synty; 1. tuomitsee mitä jyrkimmin Krimin ja Sevastopolin liittämisen Venäjän federaatioon ja katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ei tulisi koskaan tunnustaa voimatoimien tuloksena syntynyttä tilannetta; 2. tuo jälleen julki täyden tukensa Ukrainan ja kaikkien itäisen kumppanuuden maiden itsemääräämisoikeudelle, alueelliselle koskemattomuudelle ja poliittiselle riippumattomuudelle; 3. toteaa olevansa erittäin huolissaan nopeasti pahenevasta tilanteesta ja verenvuodatuksesta Itä-Ukrainassa; vaatii Venäjää lakkauttamaan välittömästi tukensa väkivaltaisille separatisteille ja aseistetuille ryhmille, jotka ovat vallanneet hallintorakennuksia Slovjanskissa, Donetskissa ja muissa kaupungeissa, lopettamaan kaikki provosoivat toimet, joilla on tarkoitus ruokkia levottomuuksia ja lisätä tilanteen epävakautta, vetämään joukkonsa Ukrainan itärajalta ja pyrkimään kriisin rauhanomaiseen ratkaisemiseen politiikan ja diplomatian keinoin; tuo julki täyden tukensa ja myötätuntonsa Ukrainan hallitukselle, joka pyrkii palauttamaan järjestyksen vallatuissa kaupungeissa, ja varoittaa Venäjää käyttämästä Ukrainan laillista oikeutta puolustaa alueellista koskemattomuuttaan tekosyynä käynnistää täysimittainen sotilaallinen hyökkäys; 4. on vakuuttunut, että Venäjän väite oikeudesta puolustaa kaikkien venäläisvähemmistöjen oikeuksia kolmansissa maissa, jonka presidentti Putin esitti 18. maaliskuuta 2014 pitämässä puheessaan, ei ole kansainvälisen oikeuden mukainen RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 ja on 2000-luvun kansainvälisiä käytänteitä koskevien perusperiaatteiden vastainen sekä uhkaa sodan jälkeistä eurooppalaista järjestystä; kehottaa Venäjän duumaa peruuttamaan välittömästi valtuuden käyttää voimatoimia Ukrainan alueella; 5. korostaa, että Venäjän on pikaisesti aloitettava rakentava vuoropuhelu Ukrainan laillisen hallituksen kanssa, ja kannattaa EU:n aktiivista toimintaa kriisin liennyttämiseksi diplomaattisin keinoin; ottaa näin ollen ilahtuneena vastaan ilmoituksen Yhdysvaltojen, Venäjän, Ukrainan ja EU:n välisistä neljän osapuolen neuvotteluista, joissa on tarkoitus keskustella Ukrainan kiristyvästä tilanteesta, ja toivoo niiden johtavan myönteiseen lopputulokseen, jotta tilanne Ukrainassa ja sen lähialueilla vakautuu ja yhteistyö kaikkien osapuolten välillä voidaan aloittaa uudelleen; katsoo, että tässä yhteydessä olisi tehtävä selväksi, että Ukrainan kuten myös Moldovan ja Georgian yhdentyminen Euroopan unioniin ei ole ristiriidassa maiden hyvien Venäjä-suhteiden kanssa; 6. varoittaa Venäjää, että kaikki uudet toimet Ukrainan tilanteen horjuttamiseksi tai muiden itäisen kumppanuuden maiden uhkaamiseksi johtavat uusiin pakotteisiin ja että niillä on kauaskantoisia seurauksia EU:n ja Venäjän suhteille; kannattaa uusien pakotteiden hyväksymistä, jos tulevissa neuvotteluissa ei päästä myönteisiin tuloksiin kohtuullisen ajan kuluessa; kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan tähän ja tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta Venäjän mahdolliset vastatoimet voidaan kohdata yhteisvastuun hengessä; 7. tuomitsee sen, että Venäjä käyttää energiaa painostuskeinona Ukrainan kriisissä, ja pitää presidentti Putinin 10. huhtikuuta 2014 kahdeksalletoista eurooppalaiselle johtajalle lähettämää kirjettä sopimattomana Euroopan energiavarmuuteen kohdistuvana uhkailuna; suhtautuu epäilevästi tarjoukseen kehittää yhteistä toimintaa Ukrainan talouden vakauttamiseksi, sillä se esitettiin samassa kirjeessä, joka sisälsi ilmoituksen valtiojohtoisen Gazpromin päätöksestä lähes kaksinkertaistaa maakaasun hinta ja vaatia ennakkomaksuja uusista kaasutoimituksista Ukrainaan; uskoo aidosti, että Venäjän itsensä etu on auttaa Ukrainaa rakentamaan kestävä talous; kehottaa Venäjää ryhtymään sanojensa mukaisesti konkreettisiin toimiin; 8. korostaa, että EU:n ja kaikkien sen jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen nykyistä energiariippuvuutta Venäjästä pyrkimällä tosissaan energialähteiden monipuolistamiseen sekä kaasun että ydinvoiman suhteen ja kehittämällä yhtenäinen, koko EU:n kattava energiapolitiikka; katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi tuettava Ukrainaa käänteisvirtauksilla, jos Venäjä lopettaa kokonaan tai osittain kaasutoimitukset maahan, ja kehottaa komissiota tekemään kaikkensa jäsenvaltioiden auttamiseksi tällaisissa hankkeissa; 9. pitää myönteisenä ja kannattaa Naton valmiutta varmistaa niiden liittolaistensa turvallisuus, jotka ovat Venäjän rajanaapureita ja jotka pitävät Ukrainan tämänhetkistä tilannetta uhkana omalle itsemääräämisoikeudelleen; kehottaa kuitenkin Venäjän hallitusta osaltaan rauhoittamaan tilannetta ja vaatii, että on vältettävä kylmän sodan kaltaista sotilasvarustelua; kehottaa painokkaasti kaikkia osapuolia noudattamaan olemassa olevia asevalvontavelvoitteita, kehittämään luottamusta lisääviä toimia ja tekemään parhaansa kalliin ja vaarallisen kilpavarustelun välttämiseksi; PE v /7 RE\ doc

5 10. pitää myönteisenä Etyjin erityistarkkailuoperaation käynnistämistä ja toteaa, että operaation tehtävänä on kerätä tietoa epätyypillisestä sotilaallisesta toiminnasta ja levottomuuksien lisäämiseen tähtäävistä provosoivista toimista sekä tarkkailla ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien tilannetta Ukrainassa; pitää kuitenkin valitettavana, että operaatiolla ei ole ollut turvattua pääsyä Krimille, jossa on sattunut runsaasti ihmisoikeusloukkauksia, muun muassa toimittajiin ja heidän perheisiinsä kohdistuneita väkivallantekoja; toteaa valittaen, että myös Itä-Ukrainassa on nyt raportoitu toimittajiin kohdistuneista hyökkäyksistä; 11. toteaa jälleen olevansa huolestunut tataariyhteisön kohtalosta Krimillä ja ukrainankieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden turvallisuudesta ja oikeuksista; korostaa Venäjän federaation vastuuta suojella neljännen Geneven sopimuksen mukaisesti kaikkia siviilejä valloitetuilla alueilla; pyytää riippumatonta kansainvälistä tutkimusta ilmoitetuista aktivistien pahoinpitelyistä, mielivaltaisista pidätyksistä, sieppauksista ja kidutuksista ja Berkut-poliisien väitetystä osallisuudesta näihin ihmisoikeusloukkauksiin; 12. tuomitsee Venäjän hallinnon ja tiedotusvälineiden laajamittaisen propagandan venäjänkieliseen vähemmistöön väitetysti kohdistuvista loukkauksista, joita tosiseikat eivät tue, sekä perusteettomat syytökset Ukrainan hallinnon fasistisesta luonteesta; toteaa jälleen olevansa erittäin huolissaan sananvapaudesta Venäjällä ja ottaa esille venäläisen historioitsijan Andrei Zubovin tapauksen; toteaa, että Zubov menetti työpaikkansa Moskovan valtiollisessa kansainvälisten suhteiden instituutissa (MGIMO) arvosteltuaan Venäjän presidenttiä Krimin valtauksesta; 13. toistaa, että Ukrainan hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti toimiin tiiviissä yhteistyössä Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa varmistaakseen venäjänkielisen väestön ja muiden kulttuuristen, kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen laillisten oikeuksien kunnioittamisen alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen määräysten mukaisesti; 14. kehottaa Ukrainan viranomaisia ottamaan tiukan asenteen sellaisia radikaali- ja ääriryhmiä ja -järjestöjä kohtaan, jotka kehottavat ihmisoikeusloukkauksiin tai harjoittavat niitä itse; pyytää jälleen riippumatonta tutkimusta marraskuun 2013 lopun jälkeen tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ja pitää myönteisenä kolmannen osapuolen nimittämistä Euroopan neuvoston kansainväliseen neuvoa-antavaan ryhmään ja sen ensimmäisen kokouksen järjestämistä 9. huhtikuuta 2014; katsoo, että rauhan, keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen takaaminen ukrainalaisessa yhteiskunnassa on keskeisen tärkeää maan vakaudelle ja tulevaisuudelle; 15. pitää tervetulleena Ukrainan parlamentin (Verh'ovna Rada) 1. huhtikuuta 2014 hyväksymää päätöslauselmaa Ukrainassa olevien laittomien puolisotilaallisten joukkojen välittömästä aseistariisumisesta; kehottaa kuitenkin välttämään liiallista voimankäyttöä Itä-Ukrainan kaupungeissa vallattujen rakennusten tyhjentämisessä; pitää erittäin huolestuttavina maan itäosissa sijaitsevissa kaupungeissa Donetskissa ja Slovjanskissa tapahtuneita viimeaikaisia hyökkäyksiä poliisiasemille, joilla hyökkääjät RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 ovat ottaneet haltuunsa aseet; kehottaa kaikkia osapuolia pysymään rauhallisina ja etsimään ratkaisuja rauhanomaisin keinoin; 16. korostaa, että on tärkeää palauttaa luottamus oikeusvaltioon ja lainvalvontaelimiin Ukrainassa, ja kannattaa ajatusta YUTP:n alaisesta siviilijohtoisesta oikeusvaltiooperaatiosta, joka auttaisi viranomaisia niiden pyrkimyksissä uudistaa poliisilaitosta ja oikeusjärjestelmää; 17. kehottaa jälleen Ukrainan väliaikaista hallitusta noudattamaan osallistavaa ja demokraattista menettelytapaa, jotta voidaan minimoida uusien väkivaltaisuuksien ja alueellisen hajoamisen riski; katsoo, että perustuslain uudistaminen on tähän liittyen avainasemassa, ja kannustaa harkitsemaan kohtuullisia toimia hajauttamisen ja itsehallinnon suuntaan; pitää myönteisinä Ukrainan väliaikaisen pääministerin lupauksia siitä, että alueille myönnetään lisää valtaa; tähdentää kuitenkin, että Ukrainan kansan ja sen vaaleilla valittujen edustajien on itse päätettävä mahdollisista alueellisista hallintouudistuksista; 18. pitää periaatteessa hyvänä ajatusta järjestää maanlaajuinen kansanäänestys Ukrainan tulevasta asemasta ja alueellisesta jaosta, kuten presidentti Oleksandr Turtšynov ehdotti 14. huhtikuuta 2014 televisioidussa puheessaan; 19. katsoo, että 25. toukokuuta 2014 järjestettävät presidentinvaalit ovat oiva mahdollisuus palauttaa poliittinen vakaus Ukrainaan; kannustaa näin ollen voimakkaasti Ukrainan kansalaisia osallistumaan vaaleihin ja auttamaan maataan tällä vaikealla hetkellä; ilmoittaa päättäneensä lähettää valtuuskunnan tarkkailemaan näitä vaaleja ja kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia tekemään parhaansa sen varmistamiseksi, että vaalit ovat vapaat ja rehelliset; katsoo, että parlamenttivaalit olisi järjestettävä pikaisesti presidentinvaalien jälkeen ja mielellään ennen kuluvan vuoden päättymistä; kehottaa jälleen Ukrainan viranomaisia järjestämään nämä vaalit Venetsian komission suosituksia noudattaen ja kannattaa suhteellista vaalitapaa, joka mahdollistaisi maan eri alueiden asianmukaisen edustuksen; 20. katsoo, että Ukrainan hallituksen olisi poliittisen ratkaisun yhteydessä sitouduttava maksamaan velkansa Venäjälle ja venäläisille pankeille ja yrityksille sekä käyttämään osa EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten tuesta Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevien köyhien alueiden sosioekonomiseen kehittämiseen; 21. pitää Ukrainan kanssa tehtävän assosiaatiosopimuksen poliittisten osien allekirjoittamista tärkeänä edistysaskeleena ja vahvistuksena sitoutumiselle yhteisiin arvoihin; pitää myönteisenä konkreettista ja välitöntä tukea, jota Ukrainalle on tarjottu avaamalla unionin markkinat yksipuolisesti ukrainalaisille tuotteille; toivoo, että assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen jäljellä olevat osat saadaan päätökseen ja pannaan täytäntöön, ja toteaa, että tämä ei selvästikään ole EU:n ja Ukrainan välisen yhteistyön lopullinen tavoite; 22. kannattaa EU:n asettamia ehtoja, jotka koskevat kipeästi kaivattuja rakenneuudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa kestävän talouskasvun edellytyksiä, parantaa julkisten PE v /7 RE\ doc

7 varojen hallinnointia, kehittää sosiaalista turvaverkkoa ja torjua lahjontaa; kehottaa avoimuuteen EU:n varojen käytössä ja pyytää komissiota seuraamaan tätä tehokkaasti; 23. panee merkille komission päätöksen muodostaa Ukrainaa varten tukiryhmä, joka määrittää yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa ja jäsenvaltioiden tuella Ukrainan haavoittuvan taloudellisen ja poliittisen tilanteen vakauttamiseen tarvittavan teknisen avun; katsoo, että samoin olisi toimittava myös Moldovan ja Georgian suhteen; 24. on vakuuttunut, että Ukrainan tapahtumien myötä EU:n on tarpeen vahvistaa sitoutumistaan ja tukeaan Moldovan ja Georgian valinnalle suuntautua Eurooppaan ja niiden alueelliselle koskemattomuudelle, kun ne valmistautuvat allekirjoittamaan assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen EU:n kanssa; kehottaa allekirjoittamaan nämä assosiaatiosopimukset, niihin sisältyvät pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppaaluetta koskevat sopimukset mukaan lukien, viimeistään heinäkuussa ja toivoo, että ne tulevat voimaan ja pannaan täytäntöön pikaisesti; 25. toteaa olevansa erityisen huolissaan uusista levottomuuksista Transnistrian separatistisella alueella Moldovassa; katsoo, että yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen antaneen Tiraspolin hallinnon 18. maaliskuuta 2014 esittämä pyyntö liittyä Venäjään on vaarallinen ja vastuuton teko; toistaa tukevansa täysin Moldovan alueellista koskemattomuutta ja kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan pikaisesti vuoropuhelun 5+2-muodossa, jotta kiistaan saadaan rauhanomainen ja pysyvä ratkaisu; 26. kehottaa EU:ta tekemään täysin selväksi, että itäinen kumppanuus ei ole Venäjän vastaista politiikkaa, jotta vältetään erilaiset tulkinnat ja väärinkäsitykset siitä, mihin tällä politiikalla pyritään; katsoo, että itäinen kumppanuus on täysin yhteensopiva nykyisten kauppasopimusten kanssa ja että siinä kunnioitetaan täysin Venäjän perinteisiä suhteita kumppaneihinsa ja naapurimaihinsa; katsoo myös, että itäinen kumppanuus ei tarkoita Naton jäsenyyttä eikä sillä ole tarkoitus toimia Euraasian tulliliiton vastaisesti; toteaa, että se on kuitenkin takuu EU:n tuesta kumppanuusmaille, joihin kohdistuu diplomaattista ja taloudellista painostusta johtuen pyrkimyksistä heikentää niiden itsemääräämisoikeutta; 27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan virkaatekevälle presidentille, hallitukselle ja parlamentille, itäisen kumppanuuden maiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille. RE\ doc 7/7 PE v01-00

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.4.2014 B7-0436/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen

Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen P7_TA(2014)0457 Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 Venäjän itäisen kumppanuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 25.2.2014 B7-0221/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta 28.6.2017 A8-0234/26 26 8 kohta 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0108 Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Moldovan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 16. heinäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0248 Venäjän hyökkäys Ukrainaan Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon aiemmat

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston istunnossaan 18. heinäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät Somaliasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston istunnossaan 18. heinäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät Somaliasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta 8.3.2017 A8-0055/4 4 Horisontaalinen tarkistus Korvataan sana Makedonia eri taivutusmuotoineen sanalla maa koko tekstissä 8.3.2017 A8-0055/5 5 Johdanto-osan 12 viite ottaa huomioon Etyjin demokraattisten

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.11.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Islantia koskevasta vuoden

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

PUBLIC. 2. Näin ollen neuvostoa pyydetään hyväksymään ehdotus neuvoston päätelmiksi Kongon demokraattisesta tasavallasta.

PUBLIC. 2. Näin ollen neuvostoa pyydetään hyväksymään ehdotus neuvoston päätelmiksi Kongon demokraattisesta tasavallasta. Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. maaliskuuta 2017 (OR. fr) 6647/17 LIMITE PUBLIC COAFR 79 CFSP/PESC 174 RELEX 170 COHOM 26 COHAFA 11 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

6791/17 vk/eho/jk 1 DG C 1

6791/17 vk/eho/jk 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. fr) 6791/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1240/2016 16.11.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 27.5.2010 B7-0000/2010 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Islannin hakemuksesta Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 19.12.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti entistä Jugoslavian tasavaltaa

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1254/2016 21.11.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP)) P8_TA-PROV(2014)0009 Ukrainan tilanne Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.11.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2036(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2036(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 2015/2036(INI) 6.3.2015 MIETINTÖLUONNOS sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (2015/2036(INI))

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT ITÄISET KUMPPANIT EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Vuodesta 2009 lähtien kumppanuudella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

P7_TA-PROV(2012)0054 Venäjän tilanne

P7_TA-PROV(2012)0054 Venäjän tilanne P7_TA-PROV(2012)0054 Venäjän tilanne Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Venäjän tulevista presidentinvaaleista (2012/2505(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista.

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (09.12) (OR. en) 17281/09 COMEP 38 PESC 1706 ILMOITUS Asia : Ulkoasiainneuvosto, Bryssel, 8. joulukuuta 2009 Neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 15.7.2014 B8-0056/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 7.11.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti entistä Jugoslavian tasavaltaa

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 7.11.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Montenegroa koskevasta vuoden

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2586(RSP) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-6 Norbert Neuser, Bogdan Brunon Wenta (PE601.263v01-00) uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 21.5.2007 B6-0214/2007 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t):

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2015-00383 ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) 09.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Euroopan unionin ja Ukrainan välinen huippukokous 27.4.2015

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 23. toukokuuta 2016 hyväksymät päätelmät Etelä-Sudanista.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 23. toukokuuta 2016 hyväksymät päätelmät Etelä-Sudanista. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2016 (OR. en) 9110/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.5.2017 2017/0016(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1126/2016 19.10.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1803/2016 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti eurooppalaisesta

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 4.3.2015 B8-0220/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti internetissä tapahtuvan lasten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 23.11.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kosovon yhdentymisestä Euroopan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00195 ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) 12.02.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Asia EU-Venäjä huippukokous Brysselissä 28.1.2014; tulokset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Venäjän turvallisuuspolitiikka

Venäjän turvallisuuspolitiikka Venäjän turvallisuuspolitiikka aktiivista puolustusta käsiohjauksessa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori YTT Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto MTS 14.12.2017

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0036 (NLE) 7106/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 26 ENV 164 ONU 26 DEVGEN 43 ECON 225 ENER 87 FORETS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2001(INI) 12.3.2015. EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta (2015/2001(INI)) Ulkoasiainvaliokunta

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2001(INI) 12.3.2015. EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta (2015/2001(INI)) Ulkoasiainvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 12.3.2015 2015/2001(INI) MIETINTÖLUONNOS EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta (2015/2001(INI)) Ulkoasiainvaliokunta Valmistelija: Gabrielius Landsbergis

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.3.2017 2016/0021(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot