ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot ( Sopimus ) on sovittu Palvelun tarjoajan ja tämän Sopimuksen solmijan välillä ( Asiakas ). Asiakkaan saatua käyttäjätunnuksen / salasanan ("Käyttäjätunnus") tai hyväksyttyään erillisen Palvelun tarjoajan tarjouksen on asiakas ja tämän palvelun käyttäjät ( Palvelun käyttäjä ) palvelun käyttäjinä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä sekä vahvistanut että voi asiakkaan puolesta sitouttaa tämä tähän sopimukseen. Näin ollen osapuolet sopivat seuraavasti: 2 MÄÄRITELMÄT Asiakastiedot tarkoittaa yritys-, työntekijä-, urakka-, työmaa- sekä aliurakoitsijatiedot ja muut sellaiset tiedot joita Palvelun tarjoaja saattaa tarvita toteuttaessaan tarjottua palvelua asiakkaalle. Järjestelmän lähettämät tekstiviestit tarkoittaa SMS tekstiviestejä joita Palvelun käyttämä järjestelmä lähettää Palvelun käyttäjälle. Katso tunniste on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan KATSO- tunniste. Katso- tunnisteen käyttöä ja siihen liittyviä tietoja hallinnoidaan KATSO- palvelussa (https://yritys.tunnistus.fi/). "Luottamukselliset tiedot" tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita toisen osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen", tai suullisesti ilmoitettuja tietoja, jotka esitetään viiden arkipäivän kuluessa kirjallisina ja varustetaan "luottamuksellinen" merkinnällä. Edellä esitetystä huolimatta Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan käsitä mitään sellaista tietoa, joka on julkista tai muuttuu julkiseksi, tietoa, joka on jo vastaanottavan osapuolen hallussa ennen toisen osapuolen toimesta tapahtuvaa luovuttamista tai tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on laatinut itsenäisesti ilman Luottamuksellisen tiedon käyttöä. Rakentamispalvelut tarkoittaa arvonlisäverolaissa 1501/ :n 1 kohdan tarkoitettuja rakentamispalveluja. Rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa verotus- menettely laissa 1995/ b ja c kohdan ilmoitusvelvollisuutta jossa tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista

2 Sivu 2 / 6 ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. "Sopimuskausi" tarkoittaa yksilöllisessä tarjouksessa mainittua sopimuskautta ja tämän sopimuskauden pituutta. Sähköinen laskutus tarkoittaa sähköistä laskutusta joka tyypillisesti lähetetään laskuttajayrityksen taloushallinto- ohjelmistosta, toiminnan- ohjausjärjestelmästä, internet- pohjaisista laskutussivustoista tai erilaisilta sähköisen laskutuksen palveluntarjoajilta. Työntekijätiedot tarkoittaa verotusmenettelylaissa 1995/ b kohdan tarkoitettuja työntekijöitä koskevia tietoja. Urakkatiedot tarkoittaa verotusmenettelylaissa 1995/ c kohdan tarkoitettuja urakkaa koskevia tietoja. Verkkolasku tai Sähköinen lasku on lasku, jonka tiedot välitetään konekielisessä muodossa. Yksilöllinen tarjous tarkoittaa tarjousta jonka tarjouspohjainen Asiakas on saanut Palvelun tarjoajalta perustuen asiakkaan yrityksen tietoihin ja rakennuspalveluiden laajuuteen ja jonka Asiakas on hyväksynyt. Ylimääräisellä työllä tarkoitetaan työtä joka ei muutoin oletuksena kateta palvelussa jota Palvelun tarjoaja joutuu tekemään jotta voidaan kerätä vähimmäistietovaatimukset asiakkaalta jotta rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuus voidaan asiakkaan puolesta toteuttaa. Tällaisia ovat mm. mutta ei yksinään: Paperi- ja ei- sähköisen laskutuksen kautta tulevien laskujen käsittely, kustannuksen kohdistaminen epäselvien laskutustietojen takia, yrityksen omien tuntitietojen käsittely, asiakkaan puolesta väärin ilmoitettujen tietojen korjaaminen, ylimääräinen käyttökoulutus, jne. 3 KÄYTTÖOIKEUS Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä / henkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen. 4 KÄYTTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 4.1 Asiakastiedot Asiakas on vastuussa siitä, että järjestelmään tallentamasi kaikki asiakastieto ja Palvelun tarjoajalle muutoin pyynnöstä tai erikseen toimitettu asiakastieto pitävät paikkansa ja pysyvät ajan tasalla.

3 Sivu 3 / KATSO- tunnus Palvelu edellyttää että verottajalle ilmoittamista varten yritys Asiakkaalla on KATSO- tunniste ja että Palvelun tarjoajalle on annettu joko Vertailutietojen ilmoittaja rooli tai Kausiveroilmoittaja rooli. Asiakkaan yrityksen KATSO pääkäyttäjä voi myöntää edellä mainittuja rooleja osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi. Sähköiseen ilmoittamiseen Verohallinnolle Palvelun tarjoaja tarvitsee annettavaksi itselleen vähintään jommankumman edellä mainituista rooleista. Asiakas on velvollinen antamaan vähintään jommankumman näistä rooleista Palvelun tarjoajalle. 4.3 Sähköinen laskutus Mikäli Asiakas ei laskujen tietoja itse syötä Palveluun, edellyttää Palvelu että Asiakkaalla on käytössä sähköinen laskutusjärjestelmä josta voidaan poimia ja kohdentaa urakkakohtaiset kustannukset selkeästi ja yksiselitteisesti. Tällöin Asiakas on velvollinen saattamaan Palvelun tarjoajan tietoon mikä sähköinen järjestelmä on käytössä ja miten siitä voidaan noutaa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa Palvelun tarjoajan järjestelmään. Mikäli asiakkaalla ei ole käytössä sähköinen laskutus, tehdään laskuntietojen koonti mahdollista urakkatietojen ilmoittamista varten ylimääräisenä työnä Asiakkaan kustannuksella. 4.4 Mahdolliset aliurakoitsijat Palvelu edellyttää että Asiakas ilmoittaa mahdollisille aliurakoitsijoille että Palvelun tarjoajan palvelu on otettu Asiakkaalla käyttöön. Ilmoitus aliurakoitsijoille voidaan tehdä esim. tähän tarkoitukseen kehitetyllä aliurakoitsijakirjeellä joka toimitetaan Asiakkaalle erikseen. 4.5 Tarkistusvelvollisuus Palvelun käyttäminen ei yksinomaan ole riittävä keino hoitaa yrityksen rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuus asioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistamaan että Palvelun tarjoama informaatio, kuten verottajalle kuukausittain lähetettävät ilmoitusvelvollisuuden alaiset tiedot, ovat oikein viimeistään seitsemän (7) päivää ennen verottajalle lähettämistä ennen kuukausittaisen määräajan umpeuduttua. 4.6 Tekijänoikeus Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan. 4.7 Korvausvelvollisuus Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä

4 Sivu 4 / 6 Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti. 5 PALVELUN TARJOAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 5.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan yrityskohtaista yksityiskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan. Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu Asiakkaalle tai kenelle tahansa muulle osapuolelle mistä tahansa tappiosta tai vahingosta johtuen kanteista, vaateista tai toimenpiteistä ei missään tapauksessa ylitä Palvelun käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja kertyneeltä kalenterivuodelta. 5.2 Palvelun saatavuus 6 MAKSUT Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia. Palvelun tarjoaja laskuttaa Palvelusta riippuen kuukausittain etukäteen asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen tai voimassa olevan kuukausimaksun mukaisesti. Mahdollisista ylimääräisistä töistä Palvelun tarjoaja laskuttaa kuukausittain toteutuman mukaan asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaisesti. Mahdollisista järjestelmän lähettämistä ja/tai vastaanottamista tekstiviesteistä Palvelun tarjoaja laskuttaa myös kuukausittain lähetettyjen ja vastaanottamien tekstiviestimäärien perusteella asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaan. Mikäli yksilöllisessä tarjouksessa ei erikseen ole mainittu hintaa ylimenevien tekstiviestien osalta, Palveluntarjoaja varaa oikeuden laskuttaa Asiakasta ylimenevien vastaanotettujen ja/tai lähetettyjen tekstiviestien osalta silloin, kun näiden voimassa olevan yksikköhinnaston mukainen kumulatiivinen arvo ylittää 5 % kuukausimaksun arvosta. Palvelun yksikköhinnasto löytyy: Palvelun tarjoaja ei palauta maksettuja kuukausimaksuja tai muita ennakkomaksuja, jos Asiakas irtisanoo palvelusopimuksen päättymään ennen maksetun kauden loppua.

5 Sivu 5 / 6 Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista. Mikäli Asiakas ei noudata vastuitaan ja tämä teettää ylimääräistä työtä Palvelun tarjoajalle on Palvelun tarjoajalla oikeus laskuttaa tehdystä ylimääräisestä työstä tuntiveloitushinnalla asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaisesti. 7 SOPIMUKSEN KESTOAIKA JA IRTISANOMINEN Sopimus on voimassa sopimuskauden ajan. Ellei erityistä sopimusaikaa ole määritelty, sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli Asiakas ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen nykyisen sopimuskauden loppua, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi uudella sopimuskaudella kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle sopimuskaudelle viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä ja laskuttaa uuden sopimuskauden alussa uuden Palvelun käyttömaksun Palvelun käyttäjältä. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella sähköpostitse tai muuten kirjallisesti. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, Asiakkaalla ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttöön liittyvien käyttömaksujen tai muiden veloituksien palautuksiin eivätkä mitkään Palvelun tarjoajan järjestelmässä olevat tiedot, joko Asiakkaan tai muu tieto, ole enää Asiakkaan käytettävissä. 8 SALASSAPITO Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta kolmansille osapuolille toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tästä Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuimenpäätöksen vaatimissa tapauksissa. Tällöin luovutukseen velvollinen osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen tällaisten tietojen luovuttamista. Tässä tarkoituksessa kolmansiksi osapuoliksi ei katsota LIXANI OY:tä tai tämän käyttämiä järjestelmiä. 9 TIETOJA NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA Palvelun tarjoaja voi muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Suosittelemme tarkistamaan käyttöehdot säännöllisesti ja ilmoitamme muutoksista internet sivulla Muutokset tulevat voimaan välittömästi julkaisemisesta mutta niitä ei sovelleta takautuvasti. Jos Asiakas ei

6 Sivu 6 / 6 10 MUUTA hyväksy Palvelun muuttuneita käyttöehtoja, on Asiakkaan lopetettava Palvelun käyttö ja ilmoitettava siitä Palvelun tarjoajalle kohdan 7 mukaisesti Palvelun tarjoajan referenssioikeus Palvelun tarjoaja voi mainita Asiakkaan olevan Palvelun tarjoajan asiakas. Tätä tarkemmasta referenssikuvauksesta sovitaan erikseen. 11 RIITOJEN RATKAISU Tätä sopimusta koskevat riita- asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Varalla Osoite Puhelin Sähköposti Faksi ASIAKAS Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot