Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intellia.fi palveluiden käyttöehdot"

Transkriptio

1 Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta tehtyihin tuotteisiin ja palveluihin (Palvelu), joiden välittäminen tapahtuu Intellia.fi palvelusta tai muusta Intellian jakelukanavasta Asiakkaan kanssa sopimuksessa sovitulla tavalla. Sopimus voidaan tehdä sellaisen tahon kanssa, jolle on myönnetty yritys- ja yhteisötunnus (Ytunnus) tai muu vastaava tunnus (Asiakas). Ehtoja sovelletaan kaikkiin välitettyihin Palveluihin sekä Intellian toimesta palvelutuotantona toimitettuihin aineistoihin. Mikäli kysymyksessä on luvanvaraisen Palvelun käyttäminen, ei käyttöoikeutta kuitenkaan myönnetä ennen Intellian tiedontuottajan tai muun oikeudenomistajan myöntämää erillistä lupaa. Intellia voi tarvittaessa hakea luvan Asiakkaan puolesta. Sopimuksen muodostavat osapuolten allekirjoittama sopimus tai tilaajan lähettämä tilaus (Tilausvahvistus) sekä kulloinkin voimassa olevat Intellian yleiset sopimusehdot ja mahdolliset muut ehdot. Sopimus Palveluista syntyy myös, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun kirjautumisen yhteydessä tai muussa vaiheessa ja aina viimeistään silloin, kun Käyttäjä käyttää Palvelua Intellia voi lisätä palvelu- ja tuotevalikoimaan uusia Palveluita. Palvelun käyttämisestä peritään voimassaolevan palveluhinnaston mukainen hinta. Asiakkaalle myönnetty käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa siirtää tai tilapäisestikään luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle taholle. Käyttöoikeus on määritelty tarkemmin Intellian yleisissä sopimusehdoissa. Palvelukohtaisista lisensseistä sovitaan Asiakkaan kanssa erillisellä sopimuksella. 2. Salassapito ja turvamenettelyt Intellia pitää luottamuksellisina Asiakkaan asiakastiedot sekä palvelun käyttämisestä syntyvät tiedot. Intellialla on oikeus käyttää asiakastietoja oman liiketoimintansa suunnitteluun sekä välittämiensä palveluiden markkinointiin ja myyntiin.

2 Intellialla on oikeus luovuttaa palveluiden käyttämistä koskevia tietoja tiedontuottajille siinä määrin, kuin laskutus ja käytönseuranta näitä tietoja edellyttävät. Asiakastietoja voidaan luovuttaa myös massaluovutuksina, esim. tilastoina, jolloin Asiakasta tai yksittäistä käyttäjää ei voida yksilöidä. Intellian ja Asiakkaan on noudatettava tietosuojaa ja salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä käytössään olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, tietokoneohjelmien ja tiedostojen osalta. Intellialla on oikeus katkaista Palvelun käyttö ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, tietokoneohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietosuojaa, tietoturvallisuutta, salassapitoa tai milloin Intellialla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaisesti tai sopimus- tai lupaehtojen vastaisesti. Intellia voi kerätä tietoa verkkosivustojensa käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen, sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Intellian sivustojen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Intellia voi käyttää ns. evästeitä. Tietyt Intellian verkkopalvelut voivat edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Salassapitoa koskevat ehdot säilyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 3. Laskutuskäytäntö Asiakas maksaa Intellialle Tilausvahvistuksessa mainitun tai Intellian hinnaston mukaisten korvauksen Palveluiden käytöstä, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu Palvelun koekäytöstä määräaikaisilla koekäyttötunnuksilla. Intellian laskutuskäytäntö on määritelty tarkemmin Intellian yleisissä sopimusehdoissa. 4. Intellian tehtävät ja vastuut Asiakkaan tilaamat palvelu- ja käyttäjätiedot on määritelty tarkemmin Tilausvahvistuksessa. Palvelut, aineistot näiden vaatimat käyttäjätunnukset ja salasanat toimitetaan Asiakkaalle Tilausvahvistuksessa määritellyllä tavalla. Intellian asiakastuki antaa Asiakkaalle teknistä käyttötukea ja opastusta palvelujen käytössä arkisin kello Mikäli Intellian välittämän kolmannen tahon Palvelun erityisehdoissa on edellä mainitusta palveluajasta poikkeava ehto, noudatetaan Intellian palveluaikaa. Intellia huolehtii siitä, että Palvelut ovat Asiakkaan käytettävissä palveluaikoina ja että ne toimivat kuvausten ja mahdollisesti annettujen määrittelyjen mukaisesti.

3 Intellialla on oikeus ottaa järjestelmä tilapäisesti pois käytöstä palveluaikana huollon, laitteistoasennuksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Intellia ilmoittaa käyttökatkoksesta Asiakkaalle niin aikaisin, kuin se on mahdollista. 5. Asiakkaan tehtävät Asiakkaan tulee huolehtia Palvelun ja sen käyttäjätunnusten sekä salasanojen käytöstä Intellian yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee käyttää Palvelusta saatua aineistoa Asiakkaalle toimitetuissa yleisissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla. Asiakkaan tulee ilmoittaa Intellialle Palvelussa ja aineistossa havaitsemistaan puutteista ja virheistä sekä niiden selvittämiseen ja korjaamiseen vaikuttavista seikoista. 6. Käyttöoikeus Intellia vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa Asiakkaalle rajoitettu ja Tilausvahvistuksessa sekä yleisissä käyttöehdoissa määritelty käyttöoikeus toimittamiinsa Palveluihin. Palveluiden käyttöoikeus alkaa Tilausvahvistuksen mukaisesti tai, kun Intellia on luovuttanut tarvittavat käyttäjätunnukset Asiakkaalle. Käyttöoikeus on voimassa sopimuksen mukaisesti joko toistaiseksi tai määräajan. Voimassaolo on määritelty Tilausvahvistuksessa. Asiakas ei saa muulla kuin yleisissä sopimusehdoissa määritellyllä tavoin hyödyntää Palvelusta poimittuja tietoja kaupallisesti myymällä tai luovuttamalla niitä kolmansille tahoille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida koko tietokantaa tai sen suurehkoa osaa ilman Intellian ja tiedontuottajan kirjallista lupaa. Kaikki Palveluihin ja niiden sisältöön kohdistuvat oikeudet säilyvät tiedontuottajilla ja Intellialla. Asiakkaan Palvelusta ottamat kohderyhmätulosteet ja yritysraportit säilytetään Palvelussa kolme (3) kuukautta tulostuspäivästä alkaen. Käyttöoikeus ei anna Asiakkaalle mitään omistusoikeutta tiedontuottajan tai Intellian käyttämiin ohjelmistoihin ja menetelmiin eikä yksinoikeutta toimitettaviin tietoihin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Kaikki Palveluiden ja niissä käytettävien sisältöjen tekijänoikeudet kuuluvat Intellialle, sen alihankkijoille ja tiedontuottajille.

4 7. Vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli Palvelussa on virhe tai Palvelun käyttö on viivästynyt tai estynyt, Intellian asiakaskohtainen vahingonkorvaus on rajoitettu niiden Asiakkaalta laskutettujen Palveluiden hintaan, joita Asiakas ei ole saanut käyttöönsä Intelliasta johtuvasta syystä. Vahingonkorvaus on aina kuitenkin enintään kaksituhatta (2 000) euroa, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Intellia ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai käytön estymisestä, joka johtuu Palveluiden tuottamiseen käytetyistä tietolähteistä tai tiedontuottajista. Intellia ei vastaa Palvelun sisältämän tiedon yksittäisistä virheistä. Intellia ei vastaa mistään välillisestä vahingosta. Mahdolliset Palveluita ja käyttöyhteyttä koskevat huomautukset tai vaatimukset Asiakkaan tulee tehdä Intellialle viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa niiden havaitsemisesta, minkä jälkeen Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää ko. seikkojen perusteella vaatimuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen mikäli kysymyksessä on Intellian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka (ylivoimainen este). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös esimerkiksi sellainen Intellian alihankkijaa tai tiedontuottajaa kohdannut este, joka voidaan tulkita ylivoimaiseksi esteeksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan Intellialle ja tiedontuottajille kaiken vahingon, joka on seurausta lainvastaisesta tai sopimuksen tai lupaehtojen vastaisesta toiminnasta poislukien välilliset vahingot ellei vahinko ole syntynyt tahallisen teon tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. 8. Sopimuksen muuttaminen Intellialla ja tiedontuottajilla on oikeus muuttaa laskutusperusteita ja hintoja, sopimusehtoja, Palveluiden sisältöä ja rakennetta, tuotevalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoa, dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelujärjestelmän osia. Muutos tulee voimaan muutosilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta. Intellialla on oikeus muuttaa hintoja heti, jos jokin Palvelun tuottamisen liittyvä vero tai julkinen maksu muuttuu. Hinnanmuutos rajoittuu tällöin vain mainitun veron tai muun julkisen maksun osuuteen. 9. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tilausvahvistuksen ja Palvelun yleiset sopimusehdot. Intellialla on oikeus olla tekemättä sopimusta. Sopimus on voimassa tilausvahvistuksessa määritellyin ehdoin. Sopimuksen irtisanomisehdot on määritelty Intellian yleisissä sopimusehdoissa. Mikäli kysymyksessä on olennainen sopimusrikkomus, osapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.

5 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle taholle ilman Intellian etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sopimuksen päättyessä Intellialla on oikeus saada täysi korvaus kaikista suoritetuista ja/tai toimitetuista, sopimuksen piiriin kuuluneista tehtävistä ja Palveluista. Salassapitoa koskevat ehdot sekä Asiakkaalle luovutettua tietoaineistoa koskevat käyttörajoitukset säilyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 10. Muut Palvelun käyttöä koskevat sopimukset Intellian tuottamien Palveluiden muut ehdot on määritelty tarkemmin Tilausvahvistuksessa sekä Intellian yleisissä sopimusehdoissa. Intellian Palveluiden käyttöön sovelletaan ensisijaisesti Intellian yleisiä sopimusehtoja ja Asiakkaan allekirjoittamaa Tilausvahvistusta. 11. Voimassaolo Nämä käyttöehdot ovat voimassa lukien.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot