Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelman periaatteet Vuoden 2015 toimintasuunnitelma on laadittu väljäksi. Toimintavuoden aikana yhdistyksen toiminnaksi ehdotetut toiminnot pyritään toteuttamaan, mikäli ne edistävät OLSYn tavoitteita. Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjataan päätavoitteet, joiden toteuttamiseen yhdistys kutsuu aktiivitoimijoita ja muita, jotka haluavat työskennellä tavoitteiden mukaisesti. Jos jonkin toiminnan toteuttamiseen ei löydy tekijöitä, rahaa tai muita resursseja, toimintaa ei toteuteta. Kuka tahansa voi ehdottaa uutta toimintaa, joka ei ole ristiriidassa OLSYn yleisten tai muiden OLSYn tavoitteiden kanssa. Ehdotuksen tekijä tai sovitusti joku muu kutsuu henkilöitä toiminnan toteuttamiseen. Koetamme koota toteuttamiseen toimijaryhmiä, joilla on toimintaan tarvittavia taitoja, kuten organisointi, viestintä, markkinointi, neuvottelu, suhdetoiminta ja verkottuminen, lajituntemus, ekologia, yhteiskunnan toimintamekanismit, lainsäädännön tuntemus, ym. Näistä osaamisen yleisalueista aukeaa tehtäviä ja osaajuuksia kuten, projektinhallinta, mainosgrafiikan tekeminen, piirtäminen, internet-osaaminen, viestinnän ja markkinoinnin ideointi, viestien ja mainostekstien kirjoittaminen, laji- ja luontotyyppikartoitus, esittely- ja puhetaidot, ihmisiin tutustuminen, yhdessäolotilanteiden hallinta jne. OLSY-yhteisön tavoitteellinen toiminta 'Luonnon ja ympäristön suojelu, biosfäärin pelastaminen, on tavoite, joka edellyttää mahdollisimman korkealaatuista toimintaa.' Luonnonsuojelu on vaikuttamista ihmisiin, minkä vuoksi uskottava ja luotettava, ihmisiin vaikutuksen tekevä toiminta edellyttää luottamusta herättävää julkiasua erityisesti viestinnässä ja markkinoinnssa. Tavoitteeseen/tavoitteisiin pyritään mittaamaan. Arki- tai työelämässä tärkeinä pitämämme tavoitteet ovat alisteisia elämän varjeluun tähtääville luonnonsuojelutavoitteille. Luonnonsuojelutyön laatuvaatimukset ovat tämän mukaisesti korkeat. Pyrimme voimavarojemme puitteissa mahdollisimman korkealaatuiseen, vaikuttavaan toimintaan. Huonolaatuinen toiminta on voimavarojen haaskausta, vie pohjaa vaikuttamiselta ja vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteisiin pääsyä. Tavoitteet 1. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen (OLSY) sääntöjen mukaiset tavoitteet Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat: Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella. Paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen. Lausuntojen antaminen yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille.

2 Valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, kursseja, opastus- ja yleisötilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä. Luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon. Luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen. Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien kanssa. Toimintavuoden tavoitteet Lisää jäseniä ja toimijoita OLSYn saama myönteinen julkisuus lisää mahdollisuuksia saada uusia jäseniä ja toimijoita. Parempi näkyvyys ja saavutettavuus edistävät myös jäsenhankintaa. Kun tuomme näkemyksemme esille kansalaisille tärkeissä luonnon- ja ympäristönsuojeluasioissa, saamme osaksemme luottamusta, kaikille yhteisen luonnon ja ympäristön puolesta työtä tekevänä yhteisönä. Tämä lisää ihmisten motivaatiota liittyä yhteisön jäseneksi. Kaikessa toiminnassamme on johtavana ajatuksena jäsenten ja aktiivitoimijoiden määrän lisääminen. Luonnonsuojeluyhteisön - OLSY, Suomen luonnonsuojeluliitto - toiminnan ja vaikuttavuuden vahvistaminen tapahtuu nykytilanteessa parhaiten lisäämällä jäsenmäärää. Toimintamahdollisuuksien kasvattaminen riippuu ennen kaikkea liiton ja paikallisyhteisöjen taloudellisen toimintakyvyn parantamisesta. Liiton valtakunnallinen markkinointi ja viestintä edistävät parhaiten jäsenhankinnan mahdollisuuksia. Esitämme luonnonsuojeluliitolle valtakunnallisen jäsenhannan markkinointipanostuksen huomattavaa lisäämistä. SOMEn lisäksi myös julkitila- ja mediamarkkinointiin pitää näkemyksemme mukaan satsata. Ehdotamme myös liiton rahoittamaa paikallista koemarkkinointikampanjaa suuressa asutuskeskuksessa. Kampanjat Eduskuntavaalityö Luonnonsuojeluliitto on nostanut esille neljä teemaa, joiden puolesta kampanjoimme kevään 2015 eduskuntavaalien yhteydessä. Kampanjan suurin tapahtuma on järjestettävä Iloinen ilmastotori, jossa tuodaan esille liiton vaaliteemoja. Torilla on noin 15 tapahtumapistettä, joissa esitellään kestäviä energiaratkaisuja. Tilaisuudessa eduskuntavaaliehdokkaat kertovat kantojaan ympäristöasioihin. Ilmastonmuutoksen torjuminen Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen ympäristö- ja luonnonsuojeluongelma. Ilmastonmuutos muuttaa kaikkia luonnonympäristöjä. Ilmaston lämpeneminen, lämpötilojen epäsäännölliset vaihtelut, sademäärien lisääntyminen ja monet muut ilmaston muuttumisesta aiheutuvat ilmiöt uhanalaistavat monia eliölajeja. Erityisesti kasvillisuusvyöhykkeiden nopea muutos muuttaa ekosysteemejä ennalta arvaamattomasti. Kampanjassa järjestetään yleisötilaisuuksia. Kaksi tilaisuutta on jo sovittu: Älykkäät energiaverkot, (uutta teknologiaa) maaliskuussa; Kohtuullinen elämä ja kulutus (ympäristöfilosofiaa) marraskuussa. Pyrimme kampanjoimaan Pariisin joulukuiseen ilmastokokoukseen saakka.

3 Elämäntapakysymysten esiin nostaminen Luonnon- ja ympäristönsuojelu on ennen kaikkea elämäntapakysymys. Me elämme väärin suhteessa ympäristöömme. Elinkeinot ja tapamme tuottaa hyvinvointia sekä kulutuksen jatkuvaan kasvuun perustuva talous ovat vahingollisia luontoympäristöille ja koko ekosysteemille. Erityisesti teollistumisesta alkanut ekosysteemejä voimakkaasti muokkaavien tuotantotapojen kasvu, on vaarantanut lukuisia elinympäristöjä ja eliölajien selviytymismahdollisuuksia. Luonnon- ja ympäristönsuojelu on kaikkien kansalaisten yhteinen asia. Ilman laajojen kansanjoukkojen aktivoimista uusien elämäntapojen etsimiseen, luonnonsuojelu ei ole mahdollista. Kansallinen kaupunkipuisto Ouluun -kampanja Kansallinen kaupunkipuisto Oulujoen suistossa edistää näkyvillä olevista keinoista parhaiten elävän kaupunki- ja kultuuriluonnon säilymistä kaupungissamme. OLSY kampanjoi kaupunkipuiston puolesta keväästä 2015 alkaen. Kaupunkipuisto-ajatus on OLSYn tekemissä katuhaastatteluissa saanut kaupunkilaisten varauksettoman tuen. OLSY saa työskentelyllään kaupunkipuiston perustamiseksi kansalaisten kannatuksen, mikä kanavoituu myös OLSYn muun toiminnan edistämiseen. Kaupunkipuisto-kampanjointi lisää myönteisyyttä yhteistä hyvää ajavaa tahoa kohtaan ja näin myös merkittävästi mahdollisuuksia saada uusia jäseniä ja toimijoita. Kampanjoimme esittelemällä kaupunkipuistoideaa päättäjille, yhteisöille ja kaupunkilaisille yleensä. Järjestämme ulkoilmatapahtumia, esittelytilaisuuksia, retkiä ja muuta toimintaa Oulujokisuistossa. Keräämme kansalaismielipiteen Kansallinen kaupunkipuisto -kotisivuilla ja muilla sopiviksi katsomillamme tavoilla. Suomessa on seitsemän kansallista kaupunkipuistoa. Oulu on kahdeksas, jos niin tahdomme! Kansalliset kaupunkipuistot, Sanginjoen metsien suojelu Seuraamme suojelualoitteen etenemistä ja koetamme edistää suojelua. Osallistumme keväällä näyttelyyn pääkirjastossa. Viinivaara-hankkeen seuranta ja toiminta Viinivaara-hankkeessa odotetaan kaupungin ratkaisua käyttöveden tuottamiseksi kaupungille kolmen vaihtoehdon välillä. Yksi vaihtoehto on edelleen Viinivaaran supistettu vaihtoehto Ylikiimingin harjujakso - alkuperäistä suunnitelmaa pienemmällä vesimäärällä. Pyrimme estämään tämän vaihtoehdon toteutumisen. Löydä luonnollinen harrastus Kehitetään tapahtuman ilmettä. Koetetaan saada mukaan uusia yhteisöjä, ympäristöjärjestöjen lisäksi. Väljään ympäristökasvatuksen kontekstiin liittyen, uudet yhteisöt voivat osallistua tapahtumaan ilman välitöntä luontoharrastusyhteyttä. Tavoitteena on luontotuntemuksen ja lähiluonto-/ovenpieliluontoharrastuksen lisääminen.

4 Muut tapahtumat ja tilaisuudet Järjestämme jo useina vuosina toimintasuunnitelmassa mukana olleita tapahtumia sekä muutaman uuden tapahtuman. Lisäksi järjestämme asukkaille kesäillanvieton. Luonnonkukkien päivän retki Pyrimme lisäämään luonnonkasvien harrastusta ja saamaan uusia jäseniä. Parhaat luontopaikat Tavoitteina Oulun luonnon ja ympäristön tuntemisen lisääminen sekä jäsenhankinta. Hiljan päivä Ympäristömelun haittallisuuden ja hiljaisen ympäristön merkityksen esilletuominen. Hanhi- ja Joutsenretket Seuraamme lintujen kevätmuuttoa huhtikuun Hanhiretkellä ja syysmuuttoa Jousenretkellä lokakuussa. Tavoitteena ympäristökasvatus, jäsenhankinta ja -huolto. Luonnonhoitotyöt Pyrimme saamaan luonnonhoitokohteita hoidettavaksemme Hietasaaren Pukkilan niitty, Ulkokrunnin saaren luonnonhoito. Lisäksi osallistumme Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin luonnonhoitokohteiden töihin. Tavoitteena varainhankinta, luonnonhoito, ympäristökasvatus ja monimuotoisen toiminnan esittely Linnunpönttöjä kaupunginosiin Keräämme eri kaupunginosissa ihmisiä linnunpönttöjen ripustustilaisuuksiin: kolmesta neljään tilaisuutta maalis-huhtikuussa. Tavoitteena lisätä lähi-/ovenpieliluontoharrastusta ja lisätä norppa-tunnettuutta jäsenhankintaa. Ruokintalautoja kaupunginosiin Keräämme kaupunginosissa ihmisiä linnun ruokintojen pystyttämistilaisuuksiin. Kolmesta neljään tilaisuutta loka-marraskuussa. Tavoitteena lisätä lähi-/ovenpieliluontoharrastusta ja lisätä norppa-tunnettuutta jäsenhankintaa. Asukasiltoja Kerrostalon tai useiden kerrostalojen asukkaat kutsutaan lähiluontokävelylle, jolla heille esitellään asuinalueen lähiluontoa ja mahdollisuuksien mukaan kulttuurihistoriaa. Järjestämme asukaskävelyjä mahdollisesti myös pientaloalueilla. Ympäristökasvatus- ja jäsenhankintatavoite. Jäsenten kesätapahtuma Vietämme Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenten kesätapahtumaa Villa Pukkilassa kesäkuun alussa, tarkoituksena lujittaa OLSY-yhteisöä ja saada uusia aktiivitoimijoita.

5 Retkikerhon kehittäminen Pyrimme kehittämään Retkikerhon jäsenten rekrytoimista luonnonsuojeluliiton jäseniksi. Koetamme saada retkikerholaiset osallistumaan OLSYn muuhunkin toimintaan. Luonnonsuojelutoiminnan houkuttelevuuden lisääminen ja luonnonsuojelutehtävien erittely muun muassa madaltavat osallistumiskynnystä. Etsimme myös muita keinoja jäsenten aktivoimiseksi OLSYn aktiivitoimintaan.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot