Toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Tavoitteet 1.1. Yleiset tavoitteet 1.2. Eritellyt tavoitteet 2. Keinot 3. Kampanjat 4. Voimavarat 5. Seuranta 6. Lisäykset 1. Tavoitteet Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat: - Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella. - Paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen. - Lausuntojen antaminen yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille. - Valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, - keskustelutilaisuuksia, kursseja, opastus- ja yleisötilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä. - Luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon. - Luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen. - Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien kanssa Lähtökohtia luonnonsuojelun toimintatavoitteiden (kohta 1.2.) määrittelyyn. - Yleinen mielikuva luonnonsuojelusta ja siihen sovittautuminen. Luonnonsuojelu on myös mielikuvista lähtevää työtä, ilman kytkentää tutkittuun tietoon luonnon tilasta.

2 - Luonnonsuojelun on vaikuttamista ihmisiin ja ihmisyhteisöihin. Se on vaikuttamista ihmisiin yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmisten tavoittaminen ja kohtaaminen eri yhteyksissä ja eri tavoin painottuvat toimintasuunnitelmassa: yleisviestintä/-mainonta, info-pisteet, yleisötilaisuudet, kauppaesittelyt, mediajulkisuus, - Vaikuttamisen keinoja ovat siis mm. verkostoituminen eri yhteisöjen kanssa sekä ihmissuhteiden työstäminen ja hoito. - Jotta viestimme erottuisivat, jotta tekisimme vaikutuksen, meidän täytyy ottaa huomioon luonnon- ja ympäristönsuojelun muut vaikuttajat, kuten toiset ympäristöjärjestöt, kaupungin ja viranomaisten ympäristö- ja suojeluviestintä jne Eritellyt, kohtaa 1. palvelevat tavoitteet (toiminta)tavoitteet tavoiteasetannan perustelut Alkuperäisluonnon suojelu ja ympäristökasvatus o Uhanalainen luonto Oulussa o metsät o vesistöt joet, järvet, meri o merenrannat o kulttuuriniityt o suot o Ympäristökasvatukselle säästetty alkuperäisluonto o Virkistykselle varattu luonto myötämielisyyttä OLSYlle jäsenkasvutavoite tulevaisuuden kannatuksen turvaaminen Alkuperäisen luonnon säilyttäminen kaupungissa = mahdollisimman alkuperäinen. o Uhanalainen luonto - Oulussa erittäin vähän vrt. maantiede. o Metsät - uhanalainen ennallistettava Sanginjoki? o Aidosti uhanalainen Sanginjoki; kaupunkiasutuksen ympäröimät järvet, joissa ei uhanalaisia eliöitä; Kalimenoja?. o Jätevesipuhdistus toimii. Suiston ja laivaväylien ruoppaus. Mahdollinen hiekan nosto/ruoppaus. o OLSYn hoitoniityt o Näytämme oululaisille alkuperäisluontoa, rakennamme oululaisten luontosuhdetta (jos ei luontomerkityksiä, ei myöskään halua suojella) o Luontopolut. Lenkkipoluilla, kaupunkilaisten arkisilla luontopaikoilla hoksautetaan (hoksaus-tauluja/-merkkejä )alkuperäisluonnosta ja kerrotaan ympäristöuutisia, jotka ovat esillä lyhyen aikaa yht. työ kaupungin kanssa Ympäristönsuojelu o Kestävä yhdyskunta > kestävä ympäristönsuojelu: o Energiantuotannon ympäristöhaittojen vähentäminen. o Liikenteen haittojen pienentäminen. o Kestävän yhdyskunnan teemat ovat läsnä oululaisten arjessa, minkä takia niihin on suhde ja niiden kautta voidaan viedä eteenpäin muita luonnon- ja ympäristönsuojelun teemoja - niiden avulla tavoitetaan oululaiset. o Energiantuotanto turve, vesivoima, uusiutuva energia (tuuli, vesi- ja maalämpö, biomassaenergia) o Joukkoliikenteen heikko tila Oulussa vrt. muut suuret kaupungit

3 o Rakentamisen ekotehokkuuden lisääminen o Hyvinvointi palvelujen tarjonta o Yhdyskuntarakenne suunnittelu, kaavoitus o Puurakentamisen edistäminen (hiilinielu), energiatehokas ja tiivis (passiivienergiatalo)rakentaminen o Kaupallisten ja sosiaalisten palveluiden energiatehokas ja ympäristö- /luontoystävällinen tarjonta/saatavuus o Kestävän yhdyskunnan periaatteiden mukainen kaavoitus on kestävän yhdyskuntarakenteen keskeinen toiminto Jäsenmäärän lisääminen > 890 jäsentä Aktiivien määrän lisääminen o Jäsenmaksutulot kasvavat. o OLSYn ja liiton kontaktipinta laajenee. Kansanliikkeen toimintaedellytykset paranevat o Lisää voimavaroja tavoitteiden ajamiseen. o Luonnon- ja ympäristöntilaa seuraavien, tiedostavien suojelijoiden joukko laajenee. 2. Keinot Tavoitteisiin pääsemiseksi, ensisijaisesti arvioitu LT = lyhyen aikavälin vaikutus; PT = pitkän aikavälin vaikutus. Vaikutusarviot ja seuranta (kohta 5.) välttämättömiä, voimavarojen suuntaamiseksi oikein. Kampanjat (kohta 3.) kokoavat aihealueittain toimenpiteet useimpien tavoitteiden edistämiseksi. tavoite toimenpiteet, keinot 2.1. Oululaisiin ilman kohderyhmäerittelyä vaikuttaminen LT, PT. Tavoitteet 1 ja 1.2. o Yleisvaikuttaminen: viestintä ja markkinointi, kauppaesittelyt, yleisötilaisuudet o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen o OLSY, oululaisten luontoasioiden ajaja ja ympäristön tilan seuraaja: seurantakohteita mm. lähiluonto ja taajamametsät. o OLSYn Info-pisteiden käyttö palautteiden saamiseen, nettisivut o Luontoalueiden esittely. Luontopaikkoja esittelevän luontopiste sivuston avaus ja kehittäminen o Facebook retkigalleria ylläpito ja täydentäminen o "Asuinpaikkasi paras luontokohde", vrt. Oulun kaunein piha kilpailu. Oululaisten innostaminen lähiluonnon tutkimiseen/löytämiseen. Mahdollisesti ainesta valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Mediakampanja ja yhteistyö kaupungin kanssa.

4 o Retkikerhon valokuvanäyttely, kierrätetään uusiin paikkoihin o Yhteistyö energiansäästökampanjassa kaupungin kanssa, Earth hour tapahtumalle jatkoa, mm. pyöräilynedistämiskampanja 2.2. Päättäjiin valtuusto, lautakunnat, kunnanhallitus, yhteisöt vaikuttaminen LT, (PT). Tavoitteet 1 ja 1.2. o Henkilösuhteet päättäjiin yhteydenotot ja suhteiden työstö. o Puolueohjelmien suunnitteluun osallistuminen: avunanto luonto- /ympäristöasioissa. o Ajankohtaisten suojelu- ja ympäristöteemojen esittelyt puoluetoimistoissa. o Suojelu- ja ympäristöasioiden esittelyt lautakunnille ja muille kaupungin päätöksiä valmisteleville ja niistä päättäville elimille. o Yksi teema Toppilan turvevoimalan tavoitteet turpeen käytön vähentämisstrategiasta o Sanginjoki o Vesivaara 2.3. Viranhaltijoihin vaikuttaminen LT, PT. Tavoitteet 1 ja 1.2. o OLSYn tavoitteiden esittely, viheralueiden ja lähimetsien viranomaissuunnittelun kommentointi ja suunnitteluun osallistuminen työryhmät, vapaamuotoiset palaverit. o kahvikuppikeskustelut. Aloitetaan virkamiesten ja päättäjien keskustelukerho ympäristöasioista o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen, vrt. Kestävä yhdyskuntarakenne työ Retkikerhon kehittäminen LT Ennen kaikkea tavoitteet ja o Retkikerhon facebook gallerioiden kautta kehitetään yhteisöllisyyttä o Retkikerho mukaan tekemään ja kokoamaan luontoalueiden syventävää esittelyä Luontopiste sivustossa. Aloitetaan retkikerhon jäsenille kysely omista tai tuntemistaan arvokkaista luontokohteista Oulussa tai lähiseudulla. o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen, vrt. Kestävä yhdyskuntarakenne työ. o Uudenlaisia, luontoaarteiden etsintäretkiä METSO-ohjelman puitteissa. Metsoretkiä: luontoarvoiltaan merkittävien metsien etsintää ja kartoitusta. o Luonnon- ja ympäristönsuojelu-uutisia ja suojelukeskusteluja henkilökohtaisella

5 tasolla retkillä Aktiiviyhteisön, OLSY-/norppayhteisön kehittäminen. Ennen kaikkea tavoite o Toimintojen kuvaus ja tehtävien erittely, jonka mukaan aktiivien erilaiset osaajuudet/asiantuntijuudet saadaan paremmin käyttöön, vrt. tehtäväkysely päivitetty tehtäväkysely aktiiveille o Viestinnän ja yhdessäolon lisääminen. o Sisäisen viestinnän opintopiiri, Ulkoisen viestinnän opintopiiri Viestinnän ja markkinoinnin edistäminen LT, PT o Info-pisteet o Kampanjat, tempaukset o OLSY-julkaisut o OLSYn lehtikirjoittelu o Näyttelyt, esittelyt o Nettisivut (Vaikutusarviot ja seuranta välttämättömiä, voimavarojen oikealle käytölle.) o Info-pisteet OLSYn ja luonnonsuojelutoiminnan tunnetuksi tekemisen perusleipää. o Suurin osa toimintaa on kampanjoita (ajallisesti ja kohteiden valinnan kautta rajattuja), medianäkyvyys o Lehdet, nettilehdet ja julkaisut, mainokset, ohjekirjaset, lentolehtiset, o Kirjoituksia lähinnä Oulun seudun lehtiin: myönteisiä ja OLSYyn/Retkikerhoon houkuttelevia - kriittisiä, hoksauttavia. Luontoreportaaseja, luontopäiväkirjoja, o Näyttelyt: teemallista esilläoloa, yleistä luonnonsuojelun esittelyä oppilaitoksissa, kahviloissa, kaupoissa, kirjastoissa, asukastuvilla, pankkien ja lääkärikeskusten odotushuoneissa. o Luonnonsuojelun ja OLSYn foorumi/tori, solmupiste, virtuaalinen info-piste Jäsenhuolto- ja hankinta LT, PT (tavoitteet ja 1.2.4) o Kauppaesittelykonseptin vakiinnuttaminen. Palkataan opiskelija osa-aikaisesti tekemään ja avustamaan kauppaesittelyissä valitun ajanjakson ajan o Seurannan kehittäminen. Kirjataan ja analysoidaan retkiosallistumista ja sen vaikutusta jäsenien määrään 3. Kampanjat Kampanjat kokoavat aihealueittain tavoitteiden (1.-2.) edistämiseksi tehtävän työn.

6 Pohjavesihankkeen vastainen kampanja Tavoite Pysäyttää hanke aikavälillä Saada hankkeen pysäyttämiseen tarvittava tuki kampanjalle Jotta kampanjalla päästään tavoitteeseen, sillä täytyy olla oikea ajoitus - hankkeen suunnittelu ja päätöksenteko - ja sen täytyy saada riittävän suuri julkisuus ja kannatus. Perustelut (miksi tämä kampanja) o Pohjavesihanke tuhoaa suojeltua luontoa ja arvokkaita luontokohteita sekä aiheuttaa merkittävää haittaa paikallisväestölle erityisesti Ylikiimingissä ja Kiimingissä. o Pohjavesihankkeen vastainen työ yhdistää luonnonsuojeluliiton/olsyn perinteisen alkuperäisluonnon suojelun hyvin nykykaupunkilaisen elämään. Pohjavesihanke tekee käsin kosketeltavaksi, jos me osaamme asian oikein esittää, kaupunkilaisen elämänmuodon ja alkuperäisluonnon ristiriidan. Oululaiset tilaavat, mikäli haluavat talousvedeksi pohjavettä, alkuperäisluonnon tilan huonontamisen ja paikoin jopa sen tuhoutumisen. o Oululaisille on välttämätöntä tuoda näkyväksi hankkeen moraaliset ulottuvuudet: meillä on vastuu luonnosta ja tulevien sukupolvien oikeudesta terveeseen luontoon, ym. o Oikein hoidettu pohjavesihankkeen vastainen kampanja tuo OLSYlle ja luonnonsuojeluliitolle merkittävää myönteistä julkisuutta ja lisää luonnonsuojelun kannatusta. o Kampanjassa on paljon erilaista osaamista edellyttäviä tehtäviä; mielekästä luonnonsuojelutyötä monille. Viheralueiden hoidon suunnitteluun osallistuminen Tavoite Pyrkiä antamaan oululaisille mahdollisuus monimuotoisen ja mahdollisimman alkuperäisen luonnon kokeminen lähiympäristössään. Luontosuhde, luonnon tervehdyttävä vaikutus. Perustelut o Tukee ympäristökasvatusta - monimuotoista "alkuperäisluontoa" tarjolla ja nähtävillä - ympäristökasvatuksen mahdollisuudet paranevat. o Kauniin ja monimuotoisen lähiluonnon esille nostaminen auttaa kaupunkilaisen luontosuhteen syventämistä - lähiluontoretket ja hoitamattomuuden etujen esittely oululaisille. o On OLSYn yleistavoitteiden mukaista. Yhdyskuntarakennekampanja Tavoite Kehittää Oulua ekologisesti kestävämmäksi. Osatavoitteet: yhdyskuntarakennekampanjassa määritellyt ajankohtaiset tavoitteet. Perustelut o Kampanja tuo esille oululaisten ympäristöongelmat ja pyrkii löytämään keinoja niiden vähentämiseksi. Luonto- ja ympäristöongelmat koetetaan tuoda lähelle kaupunkilaisia, joita perinteinen luonnon ja lajien suojelu ei kosketa. o OLSYllä saa kampanjan kautta käytännöllisen, arkipäivän ongelmiin ja kokemuksiin pohjautuvan kosketuksen oululaisiin. o Mahdollistaa myönteisen julkisuuden ja kannatuksen kasvun.

7 Turpeen käytöstä luopuminen energian tuotantoon Tavoite Toppilan voimalan turpeen käytön lopettaminen. Ydinvoimavastainen kampanja Tavoite Ydinvoiman lisärakentamisen pysäyttäminen. Erityisesti Simon ydinvoimalaitoksen rakentamisen estäminen. Perustelut o Oululaiset ovat tilaajia, kuten pohjavedenkin kohdalla. Oululaisilla on moraalinen vastuu soiden suojelussa, myös meillä OLSYssä. Perustelut o Liiton kampanjan tukeminen. o Ydinvoiman keskitetty ja uusiutuvilta energiamuodoilta mahdollisuudet vievä rakentaminen vievät pohjan kestävän energiantuotannon aikaansaamiselta. Ilmastonmuutos edellyttää nopeita hiilinieluja eli siirtymistä fossiilista polttoaineista uusiutuviin - ydinvoimaan satsaaminen estää ilmastomuutosta hillitsevien uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. 4. Voimavarat o OLSY-aktiivit o Taloudelliset voimavarat OLSY-yhteisön määrittelemät aktiivit. He ovat henkilöitä, joiden haluavat olla mukana toimintasuunnitelman toteuttamisessa. o Jäsenmaksut : jäsenmäärä pysyy entisellään, n. 850 jäsentä. Talouden laman vaikutusta jäsenmäärään voi pienentää esim. yleisötilaisuuksilla, kauppaesittelyillä, retkitarjontaa lisäämällä, Retkikerhon toimintaa kehittämällä ja harrastustoimintaan osallistumista rohkaisemalla. o Opastetut luontoretket. Esim. kolme luonto- ja/tai eräretkeä, opastuksessta yht Enemmän järjestelyjä vaativat ja sellaiset matkat, joiden opastuksesta saa paremman korvauksen, kuten esim. ulkomaille suuntautuvat retket -? o Avustus- ja lahjoitusvarat: avustuslähteiden kattava selvittäminen kunta, yritykset, valtio, säätiöt, järjestöt, yksityiset jne. ja avustusten haku. o Avustusten haku yrityksiltä, yhteistyö yritysten kanssa: esim. elintarvikekauppojen ympäristöpäivä, luontopäivä, retkipäivä,

8 o Retkikerhon jäsenet o OLSYn jäsenet... o Retkikerhon kontaktipinnan käyttäminen; Retkikerhon jäsenmäärän kasvattaminen OLSYn jäsenmäärän kasvattaminen. o Luontoharrastuksesta suojelutietoisuuteen: suojelun merkityksen esille tuominen; ympäristötietoisuuden kasvattaminen ensikontaktin varovainen kehittäminen luontoharrastuksesta syvenevään suojelutietoisuuteen o Retkikerhon jäsenistä OLSY-aktiiveiksi. Henkilökontaktit retkillä, kysely: puhelimitse, nettikysely? o Kerholaisista retkijärjestelyihin osallistujia: rohkaisua, innostamista, koulimista, apuvälineiden tarjoamista. Lasten luontokerhot koulujen yhteyteen o Jäsenkontaktin syventäminen jäsenyyden alussa. Uudella, juuri luonnonsuojeluyhteisöön mukaan tulleella ihmisellä on voimakas valmius tunnesitoutuminen liittymäänsä yhteisöön - syventyvään yhteyteen/jäsenyyteen; yhteyden parantaminen vanhoihin jäseniin. Useimmat, erityisesti vanhat jäsenet haluavat olla vain lahjoittajajäseninä luonnonsuojeluliitossa. o Liiton jäsenkontaktivälineet: Luonnonsuojelija, jäsen- ja jäsenmaksukirje. o Kummitoiminta puhelinsoitot/tekstiviestit uusille jäsenille (menot 150 ), (uusien jäsenten tapaaminen): o OLSYn ja toiminta-/harrastusmahdollisuuksien esittely o Jäsenen kädestä taluttaminen ja rohkaisu OLSY-yhteisöön ja toimintaan o Jäsenhuoltoa ja jäsenestä välittämisen keino o Kyselykanava puhelin, netti o Puuttuvien yhteystietojen kerääminen o Asenteiden ja mielipiteiden selvittäminen valtakunnallistakin merkitystä o Joitakin jäsenhuoltovaihtoehtoja: o Jäsenlehti (4200 ), joulukortti (1400 ), o vapaalippu OLSYn toimintaan (? ), OLSYn maksamaan tapahtumaan (? ) o Netti (100 ), sähköposti, infopisteet (300 ) o Puhelinsoitot (60 ) o Radiomainos, ulkomainos, tms. kampanja (?)

9 4. Seuranta o OLSYn tavoitteiden toteutumisen seuranta. o Toiminnot o Jäsenmäärä o Budjetti o Yhteisötavoitteet o o Retkikerhon retkien seuranta. o Olemassa olevan seurantaohjelman (nettisivuston) käyttöönotto. o Retkikerhon uusilla sivuilla automaattinen osallistujaseuranta. Lisäykset 1. Pohjavesihankkeen vastainen kampanja - OLSY mukana kansalaisliikkeessä Oululaisten (Oulun kaupungin) hanke, jossa ei vielä poliittisesti lukkiutuneita kantoja. Hanke nojaa vanhentuneeseen yleiseen mielipiteeseen - Oulun vesi oli huonoa luvuilla, minkä vuoksi mm. eri puolelle Oulua rakennettiin pohjavesiposteja. Nykyään Oulun talousvesi on kaikilta ominaisuuksiltaan erinomaista. Toinen pääargumentti, jolla Oulun Vesi vetoaa niin päättäjiin kuin yleiseen mielipiteeseenkin, on kriisiajan valmiuden nostaminen. Oulujoen veden saastuessa Oululla olisi käytettävissä jopa 70 km päästä tuotua puhdasta pohjavettä. Sadat miljoonat eurooppalaiset eivät voi kuvitellakaan tällaisesta kriisivalmiudesta, johon maailmanmitassakin vain aniharvoilla asutuskeskuksilla on mahdollisuus. 2. Viheralueiden hoidon suunnitteluun osallistuminen Kaupunki tekee parhaillaan viheralueiden hoidon ohjeistusta. Meidän kannattaa pyrkiä mukaan suunnitteluun. Joka tapauksessa, vaikka emme pääsisikään mukaan suunnittelupöytiin, pyrkisimme kommentoimaan suunnittelua ja kampanjoimaan vähän käsitellyn kaupunkiluonnon puolesta. Lähiluonnon esittely kaupunkilaisille - Retkikerhon retket, kauneimmat luontoalueet -kilpailu, luontoaarreretket ym. tukevat pyrkimyksiämme mahdollisimman alkuperäisen ja vähän käsitellyn, monimuotoisen kaupunkiluonnon lisäämiseksi Oulussa.

10 3. Yhdyskuntarakennekampanja "Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä Yhdyskuntarakenne -kampanja pyrkii synnyttämään keskustelua ja päätäntäprosesseja, joiden tavoitteena on asumisen, palveluiden ja liikkumisen sekä energiankäytön ja -tuotannon järjestäminen Oulun seudulla ekologisesti ja kokonaistaloudellisesti kestävällä tavalla." 4. Turpeen käytöstä luopuminen energian tuotantoon (ja muuhunkin) Toppilan turvevoimalaitos syö tai uhkaa syödä luonnontilaisia soita Länsi P-Pohjanmaalla. Turpeen käyttö tuhoaa maailmanmitassakin ainutlaatuisten aapasoiden luonnon. Lisäksi lukuisten vesistöjen tila kärsii turvetuotantosoilta valuvasta kiintoaineesta ja ympäristömyrkyistä. Soiden luonnollinen tulvasäännöstelykyky vähenee. 5. Ydinvoimavastainen kampanja Luonnonsuojeluliitto kampanjoi ydinvoimaa ja uraanikaivoksia vastaan. OLSY voisi kampanjoida Oulussa esim. keräämällä jäseniä ydinverkostoon, esittämällä mielipiteitä mediassa, tekemällä kyselyjä ydinvoimasta, esittelemällä uusiutuvia energiamuotoja, ym. Ydinvoimavastaisella työllä on kiire: hallitus tekee päätöksen ydinvoimalan rakentamispaikasta ehkä jo ensi vuoden keväällä.

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1. Tavoitteet 1. 1. Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-

Lisätiedot

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelman periaatteet Vuoden 2015 toimintasuunnitelma on laadittu väljäksi. Toimintavuoden aikana yhdistyksen toiminnaksi ehdotetut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Vuosi 2010 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 34. toimintavuosi. Tavoitteet OLSY säännöt 2. - Tarkoitus ja toimintamuodot: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Vuosi 2011 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 35. toimintavuosi. Tavoitteet OLSY säännöt 2. - Tarkoitus ja toimintamuodot: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Vuosi 2009 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 33. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 844. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen tavoitteet 2009 OLSYn yleiset tavoitteet edistää

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa Rakkaudesta luontoon Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa RIKU CAJANDER LUONNONSUOJELU SYDÄMEN ASIANA. Helsingissä huhtikuussa 2009 järjestetty mielenosoitus saimaannorpan puolesta käynnisti uuden vaiheen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille 1(20) Ympäristökasvatussuunnitelma Suomen luonnonsuojeluliitolle Tarja Heikkonen Sykli Ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyö 2013 2(20) Sisältö 1. Johdanto 2. SLL:n ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 SISÄLTÖ 1. Toiminnan teemat LUMO-vuonna 2010 2. Luonnonsuojelu 2.1 Vesiensuojelu 2.2.1 Itämeri ja sisävedet 2.2.2 Joet 2.2.3 Pienvedet

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMI 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Pääsihteerin terveiset s. 5 50 vuotta luonnonsuojelua s. 6 Suomen luonto s. 10 Meret ja sisävedet s. 14 Ekologinen jalanjälki s. 18 Kehitysyhteistyö s. 22 Vaikuttaminen,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1. Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen... 4 1.2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen... 4 1.3. Kestävä kehitys kunnissa... 5 2.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A T O I M I N T A S U U N N I T E L M A 2 0 1 1 SISÄLTÖ 1. Toiminnan teemat vuonna 2011 2. Luonnonsuojelu 2.1 Vesiensuojelu 2.2.1 Itämeri ja sisävedet 2.2.2 Joet 2.2.3 Pienvedet 2.2.4 Vesivoima, kalat ja

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020

Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020 Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020 Viheraluerakentajat ry (VAR) Yhdistys on viher- ja ympäristörakentamista, kivirakentamista ja viheralueiden ylläpitoa ammattimaisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot