Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1"

Transkriptio

1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyvät, kun toimintakykyä edistävät hyvät toimintatavat ovat vakiintuneet kunnassa kaikilla tasoilla ja eri sektoreilla. Toimintaympäristön muokkaaminen esteettömäksi ja liikkumista tukevaksi. Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään? Arvioidaan kotihoidon palveluiden ja laitoshoidon tarvetta sekä iäkkäiden toimintakykyä. Tiedot kerätään tilastoista (palvelukäynnit, hoitopäivät, toimintakyvyn testaustulokset). Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattu kaupungin ja järjestöjen toimintasuunnitelmiin. 1. Tavoite: Yhteistyön parantuminen iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi Millaista yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi on kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Poikkisektorinen yhteistyö on säännöllistä ja toimintatavat on yhteisesti sovittu. Yhteistyö on vakiintunutta koko kunnan alueella. Yhteinen näkemys iäkkäiden terveysliikunnan edistämisestä on löytynyt. Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 1 muut osiot. Poikkisektorisen yhteistyön säännöllisyyttä, toimintatapoja ja vakiintumista arvioidaan eri toimijatahojen päätösten, strategioiden ja toimintasuunnitelmien perusteella. Arvioidaan myös yhteistyön laajuutta/kattavuutta. 1.1 Yhteistyöryhmän toiminta Kirjaa yhteistyöryhmän kokoaminen ja järjestäytyminen (ydinryhmä, laajennettu ryhmä, kutsutut asiantuntijat), tehtävät, työnjako ja työskentelytapa. Yhteistyöryhmään kootaan edustajia kunnan eri toimialoilta, järjestöistä ja yksityiseltä sektorilta. Työryhmätyöskentelyn tavoitteet ovat selvillä ja työryhmän valtuudet on selvitetty. Tiedottamisen pelisäännöistä sovitaan. Yhteistyöryhmän alaisuudessa toimii valmisteluryhmä, joka kokoontuu tiiviisti. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten yhteistyöryhmän toimintaa arvioidaan? Arvioinnin kohteena ovat yhteistyöryhmän ja valmistelutyöryhmän kokoonpano, kokoontumiset, osallistuminen, päätökset ja työnjako. Tieto kerätään kokousmuistioista. 1.2 Yhteistyö kunnan eri sektoreiden, järjestöjen, yksityisten ja muiden toimijoiden välillä Kirjaa keskeiset yhteistyömuodot ja niistä seuraavat toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Yhteistyötä tehdään tiedotuksessa, toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Konsultoidaan paikallisia asiantuntijoita ja pyydetään puheenvuoroja koulutuksiin ja seminaareihin. Tehdään koulutusyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Hyödynnetään/tehdään yhteistyötä jo olemassaolevien tapahtumien kanssa Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten yhteistyötä arvioidaan? Arvioidaan toteutuneen yhteistyön määrää ja laatua. Tieto saadaan muistioista, seurantatilastoista ja eri toimijatahojen toimintakertomuksista. Arvioidaan järjestöjen määrää, jotka on saatu mukaan toimintaan. 1.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Kirjaa keskeiset konkreettiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja

2 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 2 Mitä prosessissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten yhteistyön vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi kuuluu kunnan strategiaan. Hanketyöryhmä jatkaa toimintaansa ikääntyneiden terveysliikuntatyöryhmänä ja kokoontuu vuosittain. Tavoitteena saada kuntaan vakituinen ikääntyneiden liikuntakoordinaattori. Eri yhteistyömuodoille (mm. tiedonkululle) sovitaan selkeät toimintamallit. 2. Tavoite: Tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta Miten tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta näkyy kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Kunnassa päättäjät, toimijat eri sektoreilla, iäkkäät, omaiset ja muut kunnan asukkaat tietävät terveysliikunnan merkityksestä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Iäkkäiden terveysliikunnan viestintä ja koulutus on kirjattu toimintasuunnitelmiin. Iäkkäiden terveysliikuntatoiminta on lisääntynyt. Kaikki ikääntyneiden parissa toimivat tuntevat terveysliikuntatoiminnan kaupungin alueella ja osaavat ohjata toiminnan pariin. Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 2 muut osiot. Arvioidaan viestinnän ja koulutusten määrää sekä sisältöä. Tieto saadaan koulutustilaisuuksien ja palautelomakkeiden yhteenvedoista. Lisäksi arvioidaan, millaista iäkkäiden terveysliikuntatoimintaa kunnassa on tarjolla. Arvioidaan ikääntyvien terveysliikunnan näkyvyyttä eri strategioissa. 2.1 Viestintä Kirjaa, millä viestintätavoilla tietämystä lisätään sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Paikallislehti julkaisee säännöllisesti yhteistyöryhmän toimittamaa tietoa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta ja sen paikallisesta toiminnasta. Kunnan ja järjestöjen verkkosivuilla ja tiedotteissa on tietoa iäkkäiden terveysliikunnasta. Lisäksi: - Tietoa yhteistyöryhmän kautta eri sektoreiden avainhenkilöille ja toimijoille, esitteiden jakaminen - Tietoiskut valtuustossa, vanhusneuvostossa, lautakunnissa sekä yleiset tiedotustilaisuudet eri foorumeilla. - Valitaan kaupunginvaltuustosta voimaa vanhuuteen - kummit - Liikuntakalenteri Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten valituilla viestintätavoilla on onnistuttu tavoittamaan iäkkäitä ja eri toimijoita? Miten viestintää arvioidaan? Arvioidaan lehtiartikkelien, tiedotteiden ja ilmoitusten määrää sekä sisältöä. Tietämyksen lisääntymistä arvioidaan liikuntaryhmien kysynnän ja tarvekartoitusten avulla. 2.2 Tietämyksen ja osaamisen vahvistaminen koulutuksella Millaista yleistä koulutusta aiotaan järjestää? Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Yhteistyöryhmässä laaditaan kehittämistyön tueksi koulutussuunnitelma iäkkäiden terveysliikunnasta, johon sisältyy

3 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 3 yleinen koulutus (tiedotustilaisuudet, seminaarit kunnassa) ja eri kohderyhmille tarkoitettu koulutus. Kunnassa järjestetään 2-3 tiedotustilaisuutta tai seminaaria vuosittain Voimaa vanhuuteen -hankkeen toiminnasta. Pyritään saamaan terveydenhuoltoalan oppilaitoksiin Voimaa vanhuuteen - koulutusta koulutusohjelmaan. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten yleisellä koulutuksella on onnistuttu vahvistamaan tietämystä ja osaamista iäkkäiden terveysliikunnasta? Arvioidaan koulutusten ja koulutukseen osallistuvien määrää ja koulutussisältöjä. Tieto saadaan osallistujalistoista ja palautelomakkeista sekä suullisen palautteen avulla. 2.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten otetaan huomioon, että tietämys iäkkäiden terveysliikunnasta lisääntyy myös jatkossa? Kenen vastuulla viestintä ja yleiset koulutukset ovat kehittämistyön jälkeen? Iäkkäiden terveysliikunnan yhteistyöryhmä muotoutuu pysyväksi toiminnaksi ja vastaa viestinnän ja koulutusten koordinoinnista myös jatkossa. Tavoitteena on pysyvän ikääntyvien liikuntakoordinaattorin toimen perustaminen. Iäkkäiden terveysliikunta sekä siihen liittyvä viestintä ja koulutus kirjataan eri toimijatahojen toimintasuunnitelmiin kunnassa. Olemassa oleviin toimintoihin sisällytetään uusia tietämystä ja osaamista lisääviä toimintatapoja. Iäkkäiden terveysliikuntatoiminnasta tiedotetaan avoimesti. 3. Tavoite: Iäkkäiden liikuntaneuvonnan lisääntyminen Mitä iäkkäiden liikuntaneuvontaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät käyvät liikuntaneuvonnassa? Miten liikuntaneuvonnasta ohjaudutaan liikuntatoimintaan? Kunnassa on tarjolla laadukasta iäkkäiden liikuntaneuvontaa palveluketjun eri vaiheissa, liikuntaneuvonta kuuluu kaikkien iäkkäiden parissa toimivien tehtäväkuvaan. Mahdollisimman moni iäkäs saa liikuntaneuvontaa ja ohjautuu liikuntatoimintaan. Neuvontaa on saatavilla eri tahojen järjestämänä lähellä iäkästä, eri puolilla paikkakuntaa. Tarjolla on yleistä matalan kynnyksen neuvontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa. Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvät toimintatavat liikuntaneuvonnasta on otettu kunnassa käyttöön ja ne ovat vakiintuneet. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 3 muut osiot. Arvioidaan, mitä liikuntaneuvontatoimintaa kunnassa on tarjolla, mikä taho toiminnasta vastaa, missä toimintaa järjestetään ja minne neuvonnasta ohjaudutaan. Arvioinnin kohteena on myös liikuntaneuvonnan sisältö. Lisäksi arvioidaan liikuntaneuvonnan tiedottamista, saatavuutta ja käyntimääriä. Tieto saadaan liikuntaneuvontaa toteuttavien tahojen palvelukuvauksista sekä tilastoista. 3.1 Liikuntaneuvontaan liittyvä koulutus Mitä liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta aiotaan järjestää ja kenelle? Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Liikuntaneuvontaan liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. VoiTas - kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttavat ohjaajakoulutuksissa liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestösektorin ja yksityisten palveluntuottajien ammattilaisia ja vertaisia, mikä vahvistaa liikuntaneuvonnan osaamista. Koulutusta järjestetään myös

4 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 4 oppilaitoksissa osana opetussuunnitelmaa. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää sektoreittain. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan kyselyistä (ammattilaiset ja iäkkäät). Seurataan, ketkä koulutuksen käyneistä antavat esim. liikuntaneuvontaa. 3.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Kohderyhmä tavoitetaan eri tahojen yhteistyöllä. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä keskustellaan liikunnan merkityksestä ja iäkäs ohjataan henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Kohderyhmää tavoitetaan myös terveydenhoitajan vastaanotoilla, kotihoidon käynneillä, yhdistysten ja seurakunnan tilaisuuksissa sekä liikuntatoimen kautta. Liikuntaneuvontapaikoista tiedotetaan esitteillä ja lehti-ilmoituksilla ja verkkosivuilla. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan, minkä verran ja millä tavoin eri tahot (terveydenhoitajat, lääkärit, kotikäynnit, jäsenillat, tiedotustilaisuudet) ovat tavoittaneet kohderyhmää. Tieto saadaan tilastojen, osallistujalistojen ja palautteiden avulla. Arvioidaan, kuinka monta iäkästä on ohjautunut liikuntaneuvontaan. Tieto saadaan liikuntaneuvontaa järjestävien tahojen tilastoista. Lisäksi kerätään tietoa iäkkäiltä, mitä kautta he ovat ohjautuneet liikuntaneuvontaan. 3.3 Liikuntaneuvonnan järjestäminen Millaista liikuntaneuvontaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Perustetaan matalan kynnyksen neuvontapisteitä suunniteltuihin toimintakeskuksiin, joissa tavoitetaan liikuntaa harrastamattomat iäkkäät. Eri toimijat järjestävät neuvontaa. Ikääntyvien terveysliikuntatyöryhmä ja tervysliikunnan koordinaattori tukevat ja koordinoivat toimintaa. Tarvittaessa iäkkäät ohjataan terveyskeskuksen tai liikuntatoimen järjestämään henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, jossa laaditaan myös liikuntasuunnitelma. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten liikuntaneuvonnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan liikuntaneuvonnan määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena on mm. osallistuvien määrä, liikuntaneuvojan koulutus ja neuvonnan sisältö. Tieto saadaan neuvontatoiminnan tilastoista. Lisäksi arvioidaan, miten ja minkä verran iäkkäät ovat ohjautuneet liikuntaneuvonnasta liikuntatoimintaan. Tieto saadaan tehtyjen liikkumissopimusten tai liikuntasuunnitelmien määrän perusteella sekä liikuntatoiminnan järjestäjien tilastojen avulla. 3.4 Tiedotus liikuntaneuvonnasta Miten liikuntaneuvonnasta tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Liikuntaneuvonnasta tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tiedottamistapoja ovat sisäinen tiedotus toimijoiden kesken, iäkkäille tiedottamisessa liikuntakalenteri, esitteet, lehti-ilmoitukset ja tiedotustilaisuudet, verkkosivut. Tiedottamisvastuusta on sovittu. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena ovat esite- ja ilmoitusmäärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. Tieto saadaan tilastoista, painosmääristä ja julkisuuseurannasta. 3.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä?

5 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 5 Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Millaista seurantatietoa toimenpiteistä kerätään? Miten iäkkäiden liikuntaneuvonnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Iäkkäiden liikuntaneuvonta sisällytetään iäkkäiden parissa toimivien tehtävänkuvaan ja toiminnalle on riittävät resurssit. Eri toimijoiden liikuntaneuvonnan osaamista vahvistetaan koulutuksella. Kunnassa on alueellisesti ja eri tasoilla toimiva iäkkäiden terveysliikunnan palveluketju. Työnjaosta ja vastuista sovitaan eri sektoreiden kesken. Liikuntaneuvontatoiminnasta tiedotetaan laajasti. Ikääntyvien terveysliikuntatyöryhmä ja koordinaattori kehittävät toimintaa jatkuvasti. 4. Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntyminen Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät osallistuvat liikuntatoimintaan? Millaisia vaikutuksia iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntymisellä on? Laadukkaita ohjattuja voima- ja tasapainoryhmiä toimii toimintakeskuksissa eri puolilla kuntaa lähellä iäkästä. Vähintään 300 ikäihmistä osallistuu ohjattuun ryhmätoimintaan tai kotiharjoitteluun. Iäkkäiden toimintakyky säilyy ja paranee. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 4 muut osiot. Arvioidaan ohjattujen voima- ja tasapainoryhmien sekä kotiharjoittelun määrää sekä niihin osallistuvien iäkkäiden määrää. Tieto saadaan tilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan toiminnan laatua. Tieto saadaan liikuntatoiminnan sisältökuvauksista ja ohjaajien koulutustaustasta. Toimintakykytestit ja iäkkäiden kokemukset osoittavat iäkkäiden toimintakyvyn parantumisen. 4.1 Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ketkä osallistuvat kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilla? Mitä voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajakoulutusta aiotaan järjestää ja kenelle (VanhusValmentaja, VertaisVeturi, Kunnon Hoitaja, Senioritanssi, muut aihepiirin koulutukset)? Voima- ja tasapainoharjoitteluun liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. VoiTas kouluttajakoulutukseen osallistuu toimijoita eri sektoreilta. He kouluttavat kouluttajaparina paikallisissa ohjaajakoulutuksissa VanhusValmentajia, Kunnon Hoitajia ja VertaisVetureita. Ohjaajille järjestetään täydennyskoulutusta ja tukea toimintaan (esim. ilmainen harjoitteluvuoro vertaisohjaajille toimintakeskusten kuntosaleilla). Lisäksi kouluttajat ja ohjaajat voivat osallistua muihin voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaamiseen liittyviin koulutuksiin. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten voima- ja tasapainoharjoittelun koulutuksia arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää sektoreittain. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan uusien perustettujen ryhmien määrästä, kyselyistä ja asiakaspalautteista (ammattilaiset ja iäkkäät). 4.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja

6 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 6 Iäkkäitä tavoitetaan eri kanavia pitkin (terveystoimi, liikuntatoimi, järjestöt,yksityiset kotipalvelun tuottajat, media, henkilökohtaiset kontaktit), sovitaan työnjaosta sektoreittain. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan, minkä verran ja millä tavoin eri tahot ovat tavoittaneet kohderyhmää. Tieto saadaan tilastojen ja palautteiden avulla. Lisäksi kerätään iäkkäiltä tietoa palautelomakkeella, mitä kautta he ovat ohjautuneet liikuntatoimintaan Voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan järjestäminen Millaista voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Koulutetut VoiTas-ohjaajat järjestävät voima- ja tasapainoryhmiä toimintakeskuksissa (6) viikottain. Selvitetään kuljetusmahdollisuudet ryhmiin osallistuville. Arvioidaan osallistujien toimintakykyä VV-ohjeistuksen mukaisesti. Harjoittelu sisältää HUR-salilaitteilla harjoittelua, ulkoilua toimintakeskusten ympäristössä, senioritanssia ym. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten liikuntatoiminnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan liikuntatoiminnan määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena on osallistujien määrä, ohjaajien koulutus ja toiminnan sisältö. Ryhmien osallistujamäärät saadaan eri toimijoiden tilastoista. Kotiharjoittelua seurataan kirjatuista kotiharjoittelujaksoista. Ohjatun liikuntatoiminnan laatua seurataan toiminnan sisältökuvausten, ohjaajien koulutuksen ja toimintakykytestien avulla. Asiakkaiden kokemukset kerätään asiakaspalautteista. 4.4 Tiedotus voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta Miten voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Liikuntatoiminnasta tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tiedottamistapoja ovat sisäinen tiedotus toimijoiden kesken, iäkkäille tiedottamisessa liikuntakalenteri, esitteet, lehti-ilmoitukset, tiedotustilaisuudet ja verkkosivut. Toiminnan sisältökuvaus on riittävän yksityiskohtainen. Tiedottamisvastuusta on sovittu. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena ovat esite- ja ilmoitusmäärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. 4.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Ikääntyvien terveysliikuntatyöryhmä ja -koordinaattori vastaavat toiminnan jatkuvuudesta. Voima- ja tasapainosisältöinen liikuntatoiminta kuuluu eri sektoreiden ja ammattiryhmien toimenkuvaan ja toiminnalle on riittävät resurssit. Moniammatillisella työryhmällä on valtuudet koordinoida iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämistä (koulutus, liikuntaryhmät, viestintä). Työnjaosta ja vastuista sovitaan eri sektoreiden kesken. Säännöllinen kouluttajakoulutus ja ohjaajakoulutus täydennyskoulutuksineen ovat pysyvää toimintaa. Liikuntatoiminnasta tiedotetaan laajasti.

7 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 7 5. Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilun lisääntyminen Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät osallistuvat ulkoilutoimintaan? Millaisia vaikutuksia iäkkäiden ulkoilun lisääntymisellä on? Iäkkäät ulkoilevat omaehtoisesti tai ohjatuissa ryhmissä yhdessä eri sukupolvien kanssa. Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilutoiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Ulkoilemaan pääsee läheltä kotia (lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit). Esteetön ulkoilu on helppoa toimintakeskusten ympäristössä ja rakennettavassa ikääntyvien ulkoilupuistossa. Esteettömistä lähiliikuntapaikoista tehdään kartta kaupungin verkkosivuille. Ulkoilu antaa mahdollisuuden iäkkäille omien asioiden ja sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 5 muut osiot. Arvioidaan suunnitellun rakentamisen toteutumista. Ulkoiluystäväkoulutus täydennyskoulutuksineen on säännöllistä ja ulkoiluystävät toimivat aktiivisesti. Arvioidaan säännöllisesti ulkoilevien iäkkäiden määrää. Tieto saadaan eri toimijoiden järjestämien ulkoiluryhmien osallistujatilastoista, järjestetystä ulkoiluystävätoiminnan tilastoista, kotihoidon tilastoista ja toimintakeskusten ja ulkoilupuiston suoritevihkoista. Arvioidaan lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien määrää ja laatua (kunnossapito, välineet, penkit). Tieto saadaan havainnoimalla ja kunnossapitosopimuksista. 5.1 Ulkoiluun liittyvä koulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ketkä osallistuvat Ulkoiluystäväksi iäkkäälle - kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilta? Keitä koulutetaan ulkoiluystäviksi? Millaista muuta ulkoiluun liittyvää koulutusta aiotaan järjestää? Ulkoiluun liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutukseen osallistuu eri sektoreiden edustajia. He kouluttavat vapaaehtoisia ulkoiluystäviä seurakuntaan ja yhdistyksiin. Ulkoiluystäville järjestetään tukea ja vertaistapaamisia. Lisäksi järjestetään muuta ulkoiluun liittyvää koulutusta (ulkoilusuositukset, tutustuminen lähiliikuntapaikkoihin). Järjestetään kunnallisen sektorin esimiehille koulutus/tiedotustilaisuuksia liikunnan sisällyttämisestä arkityöhön. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten ulkoiluun liittyvää koulutusta arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää sektoreittain. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevien määrästä, kyselyistä ja palautteista (ulkoiluystävät ja iäkkäät). 5.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Iäkkäitä tavoitetaan eri kanavia pitkin (liikuntaneuvonta, kotihoito, ikäneuvola, järjestöt, seurakunta, media, henkilökohtaiset kontaktit), sovitaan työnjaosta sektoreittain. Käyntien yhteydessä annetaan tietoa ulkoilutoiminnasta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan, minkä verran ja millä tavoin eri tahot ovat tavoittaneet kohderyhmää. Tieto saadaan tilastojen, palautteiden ja kotikäyntien avulla. Lisäksi kerätään palautetta iäkkäiltä, mitä kautta he ovat ohjautuneet ulkoilutoimintaan. 5.3 Ulkoilun järjestäminen Miten ulkoilutoimintaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Tehdään toimintasuunnitelma ulkoilun järjestämisestä. Perustetaan ohjattuja ulkoiluryhmiä, käynnistetään säännöllinen ulkoilutoiminta kotihoidossa ja koordinoidaan ulkoiluystävätoimintaa. Käytännön toteutuksesta ja työnjaosta sovitaan

8 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 8 yhteisesti (missä, mitä, kuka, kenelle?). Opetussuunnitelmiin (lähihoitajat, lukiolaiset tai muut) liitetään ulkoilu iäkkäiden kanssa, kuten tempaukset tai käytännön harjoittelujaksot. Ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapito sovitaan yhteisesti (penkkien sijoittelu, hiekoitus, auraus). Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten ulkoilutoiminnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan ulkoilutoiminnan (ryhmät ja yksilöllinen ulkoilu) määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena on mm. ryhmien ja toimintaan osallistuvien määrä, koulutettujen ulkoiluystävien määrä ja ohjatun toiminnan sisältö. Tieto saadaan järjestäjien tilastoista ja ulkoiluun osallistuneiden iäkkäiden palautteista. Lisäksi arvioidaan ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnostusta, rakentamista ja käyttöä. Tieto saadaan - asukaskyselyt, haastattelut, reittikartoitukset, ulkoilureittien kuntolaatikot - sopimukset huollosta, auraus- tai hiekoitus - kunnan puisto-osaston, teknisen toimen tai palvelutalojen suunnitelmat ja toteutuneet rakennus- ja kunnostushankkeet 5.4 Tiedotus ulkoilutoiminnasta Miten ulkoilutoiminnasta ja -reiteistä tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ulkoilutoiminnasta (ulkoiluystävätoiminta, ohjatut ryhmät, lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit, välinevuokraus) tiedotetaan eri kanavia pitkin (esim. järjestöt, ikäneuvolat, seurakunta, kotihoito, SPR) iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tietoa ulkoilutoiminnasta on liikuntakalenterissa, esitteissä ja verkkosivuilla. Tiedotus on kattavaa ja jatkuvaa. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua, tiedotuskanavien toimivuutta ja kattavuutta. Tieto saadaan esitteiden painosmääristä ja jakelusta, lehti-ilmoitusten ja artikkelien määristä, muista viestintävälineistä, ulkoilutoimintaan osallistuvien iäkkäiden palautteista. 5.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten iäkkäiden ulkoilun vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Ikääntyvien terveysliikuntatyöryhmä ja -koordinaattori suunnittelevat ja koordinoivat ulkoilutoimintaa (tiedotus, Ulkoiluystäväksi iäkkäälle - ja muu koulutus, ohjatut ryhmät, ulkoiluystävätoiminta). Iäkkäiden ulkoilu on kirjattu järjestöjen ja eri toimialojen toimintasuunnitelmiin. Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kunnossapidosta ja rakentamisesta sovitaan yhteisesti.

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke

Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen- ohjelman kunnille Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa - Toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyvien liikkumiskyky

Lisätiedot

Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään?

Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään? Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Ikäihmisten terveysliikunta sisältyy kuntien strategiaan jokaisessa JIK-kunnassa. Toimintakyvyltään heikentyneille suunnattua liikuntaneuvontaa

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen, liikuntapalvelujen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että ikäihmisillä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015

Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015 Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 23.4.2012 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015

Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015 Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo ja Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo ja Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2017 yhteensä 12 kuntaa (Kuvio 1), joissa 75 vuotta täyttäneitä ihmisiä on 25 901 (Sotkanet 2016). Heistä

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo & Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, Loviisa, Nurmes, Ranua, Selänne; Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Ähtäri) Voimaa

Lisätiedot

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Tavoitteena on löytää pysyvät käytänteet, joilla tuetaan

Lisätiedot

Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Kesäkuu 2015 1 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi

Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi Al Kumppanuudella kuntoon Ikäihmisten ääni kuuluviin liikuntaraadissa Kehittämistyön tueksi tarvitaan tietoa VV-kohderyhmän toiveista ja ajatuksista. Liikuntaneuvonta liikuntapalveluketjussa

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio 1), joissa 75 vuotta täyttäneitä ihmisiä on 35565 (Sotkanet 2015) ja heistä

Lisätiedot

Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Anu Havas, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Raahe

Alkukartoitus 2016 Raahe Alkukartoitus 2016 Raahe Asukasluku: 25 165, 75 vuotta täyttäneitä: 2 057 (8,2 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

1. Yleistä neljästätoista kunnasta

1. Yleistä neljästätoista kunnasta 18.4.2013 VuosiSeurannan 2012 tuloksia, kuntaryhmä 2 Voimaa vanhuuteen -ohjelman toisena valittu kuntaryhmä (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, Liperi, Loviisa, Nurmes, Ranua, Ähtäri sekä Haapajärvi,

Lisätiedot

Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan. Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015

Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan. Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015 Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015 6.11.2015 Al Ikäinstituutin motto: Elämänvoimaa vanhuuteen elämänvoimaa vanhuudesta Päämäärä on edistää hyvää

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Ikäihmisten terveysliikunnan kehittäminen osaksi päivittäistä

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi

VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi 1.6.2017 Al Ohjelman kohderyhmä ja tavoite Kohderyhmä: Kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+) liikkumisvaikeuksia,

Lisätiedot

1. Yleistä kolmestatoista kunnasta

1. Yleistä kolmestatoista kunnasta 22.4.2013 VuosiSeurannan 2012 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari 1.-2.11.2016 Al Ikääntyneiden liikunnan hyvät toimintatavat Ohjaajien kouluttaminen Voima- ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010 2013 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä,

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Rovaniemi Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari Puh

Rovaniemi Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari Puh Hallintokuntarajat ylittäen liikuntaa ja mielen virkeyttä senioreille haasteet ja mahdollisuudet Kolarin kunnassa Fysioterapeutti Leena PalovaaraPelttari Rovaniemi 28.5.2018 * Kolarin kunta, Isopalontie

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste 23.5.2018 Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari 30.8.2018 Al Toiminnan vaikuttavuusketju: Tehoharjoittelu

Lisätiedot

Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle. Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät

Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle. Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät 10.-11.10.2017 Al Ohjelman kohderyhmä ja tavoite Kohderyhmä: Kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet (75+), joilla on liikkumisvaikeuksia

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Hankkeen oma toiminta

Hankkeen oma toiminta Page 1 of 6 KKI-hankkeenne loppuselvityksen seurantalomake Hankkeen oma toiminta 1. Miten seuraavat liikuntatoimintaan vaikuttavat organisaatiot olivat mukana Teidän KKIhankkeennekäytännön työssä viimeisen

Lisätiedot

Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Lapin Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Rovaniemi 2.10.2014 Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua

Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi, Helsinki 13.10.2011 ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY

Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs. 2.10.2018 r LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY Seniorihanke Lpr:n liikuntatoimessa Kärkikuntana 1.8.2017 lähtien. Liikuntatoimeen palkattiin liikunnanohjaaja

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista

Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (Kuvio 1). Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmät vastasivat

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana. suunnittelija Heli Starck, Kotka

KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana. suunnittelija Heli Starck, Kotka KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana suunnittelija Heli Starck, 15.2.2017 Kotka Al Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2005- Edistää hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin

Lisätiedot

Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen?

Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen? Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen? - esimerkkinä Voimaa vanhuuteen -ohjelma Ikääntymisen foorumi 15.11. 2010 Elina Karvinen ohjelmajohtaja Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen

Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Elina Karvinen ja Ulla Salminen,Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Toimenpideohjelmasta suuntaviivoja Voimaa vanhuuteen iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste 23.5.2018 Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari 21.5.2018 Al Toiminnan vaikuttavuusketju: Tehoharjoittelu

Lisätiedot