Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke"

Transkriptio

1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen- ohjelman kunnille Paikallinen Voimaa vanhuuteen hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa - Toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyvien liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyvät - Toimintakykyä edistävät hyvät toimintatavat vakiintuvat kunnan eri tasoilla ja sektoreilla - Ikääntyvien terveysliikunta sisällytetään kuntien ja järjestöjen strategioihin ja toimintasuunnitelmiin - Ikääntyvien liikuntaan ja ulkoiluun varataan riittävästi resursseja ja mahdollisuuksia sekä parannetaan olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia - Ikääntyvien liikunnan painopiste on ennaltaehkäisevissä muodoissa - Kunnan ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö kehittyy ja vakiintuu - Kuntalaiset tietävät ulkoilu- ja liikkumismahdollisuuksista sekä järjestettävistä tilaisuuksista - Terveysliikunnan ja voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys ikääntyvälle lisääntyy JUVA: 1. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät paikalliset isommat liikunnalliset tapahtumat 2. Kirkonkylillä toimivien ryhmien tehostaminen 3. Toimintaryhmien perustaminen kylille (Koikkala, Vuorenmaa, Kuosmala) liikuntakortti: maksuton liikuntapalveluiden käyttö tietyiltä osin (esim. Sampolan palvelut) 5. Liikuntareitistön kehittäminen: ulkoliikuntavälineistö ja levähdyspenkit reitin varrella RANTASALMI: 1. Liikunta/kokoontumistilan rakentaminen urheilukeskukseen 2. Liikuntareitistön kehittäminen: ulkoliikuntavälineistö ja levähdyspenkit reitin varrella 3. Liikunta- ja apuvälineiden lainausparkki Mäntylään 4. Liikuntaperjantai Mäntylän päiväkeskuksessa liikuntaseteli tai kortti 6. Lukioikäisten osallistuminen liikuntaneuvontaan ohjaajakoulutuksen myötä Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään? Arviointi: - Poikkisektorinen yhteistyö on säännöllistä ja toimintatavat on yhteisesti sovittu - Yhteistyö on vakiintunutta - Yhteinen näkemys ikääntyvien terveysliikunnan edistämisestä on löytynyt Tiedon keruu: - Kotihoidon palveluiden ja laitoshoidon tarve sekä ikääntyvien toimintakyky (tilastot, palvelukäynnit, hoitopäivät, toimintakykytestit) - Havainnointi - Palvelujen määrällisiä tavoitteita seurataan suosituspohjaisilla tunnusluvuilla suhteessa palveluja käyttäviin ja kuntalaisten määrään - Iäkkäiden toimintakykyä seurataan liikuntasuunnitelmien avulla - Kotihoidon tilastot 1. Tavoite: Yhteistyön parantuminen iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi Millaista yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi on kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Yhteistyö iäkkäiden parissa toimivien eri tahojen välillä on joustavaa. Poikkisektorinen yhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta sekä toimintatavat yhteisesti sovittuja. Yhteinen näkemys iäkkäiden terveysliikunnan edistämisestä on löytynyt. Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 1 muut osiot Poikkisektorisen yhteistyön säännöllisyyttä, toimintatapoja ja vakiintumista arvioidaan eri toimijatahojen päätösten, strategioiden ja toimintasuunnitelmien perusteella ja avulla. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 1.1 Yhteistyöryhmän toiminta Kirjaa yhteistyöryhmän kokoaminen ja järjestäytyminen (ydinryhmä, laajennettu ryhmä, kutsutut asiantuntijat), tehtävät, työnjako ja työskentelytapa Yhteistyöryhmään kootaan edustajia ja varaedustajia kunnan eri toimialoilta, järjestöistä ja yksityiseltä sektorilta. Tarvittaessa ryhmään kutustaan asiantuntijoita. Työryhmätyöskentelyn tavoitteet ovat selvillä ja työryhmän valtuudet on selvitetty. Tiedottamisen pelisäännöistä ja vastuualueista sovitaan yksityiskohtaisesti. Yhteistyöryhmän kokoontumisista kirjataan muistio/pöytäkirja.

2 - ydinryhmään kuuluvat Anne Snygg, fysioterapeutti/ terveystoimiala, Milja Komi järjestöedustaja ja Tuija Kautto palveluohjaaja/kotihoito - Ryhmän koollekutsujana toimii palveluohjaaja Tuija Kautto - laajennetussa ryhmässä on mukana myös edustajat ja varaedustajat liikuntatoimesta, teknisestä toimesta, koulutoimesta, - palvelutalolta, seurakunnasta, vanhustentaloyhdistykseltä, yksityiseltä sektorilta JUVA: - ydinryhmään kuuluvat Elisa Hänninen, Ritva Hänninen, Mikko Hietalahti, Heli Laakso - ryhmää laajennetaan tarvittaessa kutsutuilla eri alojen asiantuntijoilla (esim. järjestöt, fysioterapeutti, palveluohjaaja) RANTASALMI: - Ydinryhmään kuuluvat Arto Tilaeus, Ulla Taskinen, Ulla Jauhanen - ryhmää laajennetaan tarvittaessa kutsutuilla eri teemoihin liittyvillä asiantuntijoilla (esim. erityisjärjestöt, fysioterapeutti, palveluohjaaja, tekninen osasto, RU, kansalaisopisto) Miten yhteistyöryhmän toimintaa arvioidaan? Arvioinnin kohteena ovat yhteistyöryhmän kokoonpano, kokoontumiset, osallistuminen, päätökset ja työnjako. Tieto kerätään kokousmuistioista. 1.2 Yhteistyö kunnan eri sektoreiden, järjestöjen, yksityisten ja muiden toimijoiden välillä Kirjaa keskeiset yhteistyömuodot ja niistä seuraavat toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain Tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tehdään tiedotuksessa, toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Tiedottamisvastuuta jaetaan sektoreittain. Tarvittaessa konsultoidaan paikallisia asiantuntijoita ja pyydetään puheenvuoroja koulutuksiin ja seminaareihin. Ulkoilupäivien järjestämistä varten perustetaan työryhmä, joka suunnittelee ohjelman ja delegoi tehtäviä eteenpäin muille toimijoille. Miten yhteistyötä arvioidaan? Arvioidaan toteutuneen yhteistyön määrää ja laatua. Tietoa saadaan muistioista, seurantatilastoista ja eri toimijatahojen toimintakertomuksista ja käydyistä keskusteluista. 1.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Kirjaa keskeiset konkreettiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain Mitä prosessissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan? Miten yhteistyön vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi kuuluu kunnan palvelustrategioihin. Koordinointivastuu nimetään pysyvälle taholle, esim. iäkkäiden terveysliikunnan yhteistyöryhmälle. Eri yhteistyömuodoille (mm. tiedonkululle) sovitaan selkeät toimintamallit 2. Tavoite: Tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta Miten tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta näkyy kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Kunnan päättäjät, toimijat eri sektoreilla, iäkkäät, omaiset ja muut kuntalaiset tietävät terveysliikunnan merkityksestä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Iäkkäiden terveysliikunnan viestintä ja koulutus on kirjattu toimintasuunnitelmiin. Iäkkäiden terveysliikuntatoiminta on lisääntynyt. Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 2 muut osiot. Arvioidaan viestinnän ja koulutusten määrää sekä sisältöä. Tieto saadaan julkisuusseurannan, koulutustilaisuuksien ja palautelomakkeiden yhteenvedoista. Lisäksi arvioidaan, millaista iäkkäiden terveysliikuntatoimintaa kunnassa on tarjolla. 2.1 Viestintä Kirjaa millä viestintätavoilla tietämystä lisätään sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Paikallislehti julkaisee säännöllisesti yhteistyöryhmän toimittamaa tietoa Voimaa vanhuuteen- ohjelmasta ja sen paikallisesta toiminnasta. Kunnan ja järjestöjen verkkosivuilla on tietoa iäkkäiden terveysliikunnasta. Lisäksi tiedotteet eri kokoontumispaikkojen ilmoitustauluilla niin kirkonkylällä kuin sivukylilläkin. Lisäksi: - tietoa yhteistyöryhmän kautta eri sektoreiden avainhenkilöille ja toimijoille, esitteiden jakaminen - tietoiskut valtuustoissa, lautakunnissa sekä yleiset tiedotustilaisuudet eri foorumeissa ja järjestöjen tilaisuuksissa - iäkkäiden liikuntakalenteri - tiedotusta iäkkäiden kohtaamispaikoissa ja palveluohjaajan infojen kautta

3 - Vanhustenviikolla ulkoilupäivän yhteydessä infotilaisuus - Kesällä infotilaisuus tai infopiste iltatorien yhteydessä - Seurakunnan 70- tai 75- vuotisjuhlassa infoa esim. seniorikortista Miten valituilla viestintätavoilla on onnistuttu tavoittamaan iäkkäitä ja eri toimijoita? Miten viestintää arvioidaan? Arvioidaan lehtiartikkelien ja ilmoitusten määrää sekä sisältöä. Tieto kerätään julkisuusseurannan avulla, jossa seurataan mm. lehtien levikkiä ja ilmoitusten määrää. Tietoa saadaan lukijakyselyillä, asiakas- ja asukaskyselyillä, tietokilpailuilla sekä tarvekartoitusten avulla. Tiedon lisääntymistä arvioidaan liikuntaryhmien kysynnän avulla. 2.2 Tietämyksen ja osaamisen vahvistaminen koulutuksella Millaista yleistä koulutusta aiotaan järjestää? Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Kuntien yhteinen starttiseminaari järjestettiin toukokuussa 2011, joka oli samalla myös koulutustilaisuus. Yhteistyöryhmässä laaditaan kehittämistyön tueksi koulutussuunnitelma iäkkäiden terveysliikunnasta, johon sisältyy yleinen koulutus (tiedotustilaisuudet, seminaarit kunnassa) ja eri kohderyhmille tarkoitettu koulutus. Kunnissa järjestetään kaksi kertaa vuodessa tiedotustilaisuuksia tai seminaareja Voimaa vanhuuteen- ohjelman toiminnasta. Kirjataan ohjelmassa toimivat yhteistyökumppanit. Miten yleisellä koulutuksella on onnistuttu vahvistamaan tietämystä ja osaamista iäkkäiden terveysliikunnasta? Arvioidaan koulutusten ja koulutukseen osallistuvien määrää ja koulutussisältöjä. Tieto saadaan osallistujalistoista ja palautelomakkeista sekä suullisen palautteen avulla. 2.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Ks. edellinen kohta. Miten otetaan huomioon, että tietämys iäkkäiden terveysliikunnasta lisääntyy myös jatkossa? Kenen vastuulla viestintä ja yleiset koulutukset ovat kehittämistyön jälkeen? Iäkkäiden terveysliikunnan yhteistyöryhmä tai muu ko. asioita käsittelevä pysyvä taho vastaa viestinnän ja koulutusten koordinoinnista myös jatkossa. Iäkkäiden terveysliikunta sekä siihen liittyvä viestintä ja koulutus kirjataan eri toimijatahojen toimintasuunnitelmiin kunnissa. Olemassa oleviin toimintoihin sisällytetään uusia tietämystä ja osaamista lisääviä toimintatapoja. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedotetaan avoimesti. 3. Tavoite: Iäkkäiden liikuntaneuvonnan lisääntyminen Mitä iäkkäiden liikuntaneuvontaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät käyvät liikuntaneuvonnassa? Miten liikuntaneuvonnasta ohjaudutaan liikuntatoimintaan? Kunnassa on tarjolla laadukasta iäkkäiden liikuntaneuvontaa palveluketjun eri vaiheissa, liikuntaneuvonta kuuluu kaikkien iäkkäiden parissa toimivien tehtäväkuvaan. Mahdollisimman moni iäkäs saa liikuntaneuvontaa ja ohjautuu liikuntatoimintaan. Neuvontaa on saatavilla eri tahojen järjestämänä lähellä iäkästä, eri puolilla paikkakuntaa. Tarjolla on yleistä matalan kynnyksen neuvontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa. Voimaa vanhuuteen- ohjelman hyvät toimintatavat liikuntaneuvonnasta on otettu kunnassa käyttöön ja ne ovat vakiintuneet. Kunnassa on liikunnanohjaaja. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 3 muut osiot. Arvioidaan, mitä liikuntaneuvontatoimintaa kunnassa on tarjolla, mikä taho toiminnasta vastaa, missä toimintaa järjestetään ja minne neuvonnasta ohjaudutaan. Arvioinnin kohteena on myös liikuntaneuvonnan sisältö. Lisäksi arvioidaan liikuntaneuvonnan tiedottamista, saatavuutta ja käyntimääriä. Tieto saadaan liikuntaneuvontaa toteuttavien tahojen palvelukuvauksista sekä tilastoista. 3.1 Liikuntaneuvontaan liittyvä koulutus Mitä liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta aiotaan järjestää ja kenelle? Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Liikuntaneuvontaan liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. VoiTas- kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttavat ohjaajakoulutuksissa liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestösektorin ammattilaisia ja vertaisia, mikä vahvistaa liikuntaneuvonnan osaamista. Pyritään lisäämään ohjaajakoulutusta myös lukion opetussuunnitelmaan. Miten liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää sektoreittain. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan kyselyistä (ammattilaiset ja iäkkäät).

4 3.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Kohderyhmä tavoitetaan eri tahojen yhteistyöllä. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä keskustellaan liikunnan merkityksestä ja iäkäs asiakas ohjataan henkilökohtaisesti liikuntaneuvontaan. Kohderyhmä tavoitetaan myös terveydenhoitajan vastaanotoilla, kotihoidon käynneillä, yhdistysten ja seurakunnan tilaisuuksissa sekä liikuntatoimen kautta. Liikuntaneuvontapaikoista tiedotetaan esitteillä, lehti-ilmoituksilla ja verkkosivuilla. Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan, minkä verran ja millä tavoin eri tahot (terveydenhoitajat, lääkärit, kotikäynnit, jäsenillat, tiedotustilaisuudet) ovat tavoittaneet kohderyhmiä. Tieto saadaan tilastojen, osallistujalistojen ja palautteiden avulla. Arvioidaan, kuinka monta iäkästä on ohjautunut liikuntaneuvontaan. Tieto saadaan liikuntaneuvontaa järjestävien tahojen tilastoinneista. Lisäksi kerätään tietoa iäkkäiltä, mitä kautta he ovat ohjautuneet liikuntaneuvontaan. 3.3 Liikuntaneuvonnan järjestäminen Millaista liikuntaneuvontaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen- ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. RANTASALMI: Perustetaan kolme matalan kynnyksen neuvontapistettä, jossa tavoitetaan liikuntaa harrastamattomat iäkkäät ja annetaan lisätietoa liikkumiseen ja ohjaukseen. Neuvontapisteet ovat Mäntylässä, urheilukeskuksessa ja terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla. Järjestöt järjestävät neuvontaa viikoittain omissa kerhoissaan. Liikuntatoimi tukee ja koordinoi toimintaa. JUVA: Perustetaan kolme matalan kynnyksen neuvontapistettä, jossa tavoitetaan liikuntaa harrastamattomat iäkkäät ja annetaan lisätietoa liikkumiseen ja ohjaukseen. Neuvontapisteet ovat Juvakodilla, Kuharannassa ja terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla. Järjestöt järjestävät neuvontaa viikoittain omissa ryhmissään. Liikuntatoimi tukee ja koordinoi toimintaa. Neuvontaa järjestetään Ikäihmisten Kohtaamispaikalla, joka toimii matalan kynnyksen periaatteella. Lisäksi neuvontapiste löytyy vuosittain järjestettävän iäkkäiden ulkoilupäivän yhteydessä. Sivukylillä järjestetään liikuntaneuvontaa esim. kyläilloissa, joissa fysioterapeutti vierailee Tarvittaessa iäkkäät ohjataan henkilökohtaiseen neuvontaan terveyskeskuksen fysioterapiaan. Miten liikuntaneuvonnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan liikuntaneuvonnan määrää. Arvioinnin kohteena on mm. osallistuvien määrä, liikuntaneuvojan koulutus ja neuvonnan sisältö. Tietoa saadaan neuvontatoiminnan tilastoista. Lisäksi arvioidaan, miten ja minkä verran iäkkäät ovat ohjautuneet liikuntaneuvonnasta liikuntatoimintaan. Tieto saadaan tehtyjen liikkumissopimusten tai liikuntasuunnitelmien määrän perusteella sekä liikuntatoiminnan järjestäjien tilastojen avulla. 3.4 Tiedotus liikuntaneuvonnasta Miten liikuntaneuvonnasta tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Liikuntaneuvonnasta tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tiedotustapoja ovat sisäinen tiedotus toimijoiden kesken, iäkkäille tiedottamisessa liikuntakalenteri, esitteet, lehti-ilmoitukset ja tiedotustilaisuudet, verkkosivut. Tiedottamisvastuusta on sovittu yhteistyöryhmässä. Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena ovat esite-ja ilmoitusmäärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. Tieto saadaan tilastoista, painosmääristä ja julkisuusseurannasta. 3.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Millaista seurantatietoa toimenpiteistä kerätään? Miten iäkkäiden liikuntaneuvonnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Iäkkäiden liikuntaneuvonta sisällytetään iäkkäiden parissa toimivien tehtäväkuvaan ja toiminnalle on riittävät resurssit. Eri toimijoiden liikuntaneuvonnan osaamista vahvistetaan koulutuksella. Kunnassa on alueellisesti ja eri tasoilla toimiva iäkkäiden terveysliikunnan palveluketju. Työnjaosta ja vastuista sovitaan eri sektoreiden kesken. Liikuntaneuvontatoiminnasta tiedotetaan laajasti. Poikkisektorinen työryhmä toimii myös 3-vuotiskauden jälkeen. 4. Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntyminen

5 Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät osallistuvat liikuntatoimintaan? Millaisia vaikutuksia iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntymisellä on? Laadukkaita ohjattuja voima- ja tasapainoryhmiä toimii eri puolilla kuntaa lähellä iäkkäitä. Ikäihmisiä osallistuu ohjattuihin ryhmiin ja kotiharjoitteluun. Iäkkäiden toimintakyky säilyy ja kohenee ja kotona selviytyminen itsenäisesti tai tukien turvin lisääntyy. Vertaisohjaajakoulutus saadaan pysyväksi, iäkkäiden omaehtoinen liikkuminen lisääntyy ja ryhmätoiminnat jatkuvat. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 4 muut osiot Arvioidaan ohjattujen voima- ja tasapainoryhmien sekä kotiharjoittelun määrää ja niihin osallistuvien iäkkäiden määrää. Tieto saadaan tilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan toiminnan laatua. Tieto saadaan liikuntatoiminnan sisältökuvauksista ja ohjaajien koulutustaustasta. Toimintakykytestit ja iäkkäiden kokemukset osoittavat iäkkäiden toimintakyvyn kohenemisesta. 4.1 Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Ketkä osallistuvat kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilla? Mitä voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajakoulutusta aiotaan järjestää ja kenelle (VanhusValmentaja, VertaisVeturi, Kunnon Hoitaja, Senioritanssi, muut aihepiirin koulutukset)? Voima- ja tasapainoharjoitteluun liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. VoiTas-kouluttajakoulutukseen osallistuu fysioterapeutti. Hän kouluttaa paikallisissa ohjaajakoulutuksissa VanhusValmentajia, Kunnon Hoitajia ja VertaisVetureita. Järjestön edustaja osallistuu Senioritanssin kouluttajakoulutukseen ja kouluttaa senioritanssin ohjaajia. Ohjaajille järjestetään täydennyskoulutusta ja tukea toimintaan. Lisäksi kouluttajat ja ohjaajat voivat osallistua muihin voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaamiseen liittyviin koulutuksiin hankkeeseen varattujen määrärahojen puitteissa. - VoiTas- kouluttajakoulutukseen osallistuu 1-2 henkilöä vuoden 2012 aikana - VoiTas- kouluttaja kouluttaa kotihoidon työntekijöitä Kunnon Hoitajiksi ja vapaaehtoisia VertaisVetureiksi - Vertaisohjaajille järjestetään tukea toimintaan esim. ilmainen harjoitteluvuoro kuntosalilla - Ohjaajakoulutusta tarjotaan lukion kurssina Miten voima- ja tasapainoharjoittelun koulutuksia arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteiden kautta. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan uusien perustettujen ryhmien määrästä, kyselyistä ja asiakaspalautteista (ammattilaiset ja iäkkäät). 4.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain Iäkkäitä tavoitetaan eri kanavia pitkin (terveystoimi, liikuntatoimi, järjestöt, seurakunta, henkilökohtaiset kontaktit). Työnjaosta sovitaan sektoreittain Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan, minkä verran ja millä tavoin eri tahot ovat tavoittaneet kohderyhmää. Tieto saadaan tilastojen ja palautteiden avulla. Kerätään iäkkäiltä tietoa palautelomakkeilla, mitä kautta he ovat ohjautuneet liikuntatoimintaan. 4.3 Voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan järjestäminen Millaista voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen- ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnajo sektoreittain. - kaikilla +75- vuotiailla on mahdollisuus saada seniorikortti, joka oikeuttaa sovittuihin liikunnallisiin etuihin - perustetaan kuntosaliryhmä vuoden 2012 aikana - perustetaan tasapainoryhmä vuoden 2012 aikana - perustetaan terveysliikuntaryhmä - perustetaan omaishoitajille ja hoidettaville yhteinen liikuntaryhmä vuoden 2012 aikana (järjestämisvastuu kotihoidolla ja liikuntatoimella) - päivätoiminnan painopiste muutetaan kuntouttavaksi ja päivätoimintaan nimetään Voimaa vanhuuteen- vastuuhoitaja päivätoimintaan kuuluu voima- ja tasapainoharjoituksia päivätoiminnan asiakkaille järjestetään säännöllisesti voima- ja tasapainotestauksia asiakkaiden ohjaus kotona tapahtuvaan säännölliseen voima- ja tasapainoharjoitteluun - järjestetään iäkkäiden kuntosalistartti, jos syksy Urheilutalon kuntosalilla - teetetään ramppaa rapuissa- raput vanhustentalolle, päivätoimintaan ja palvelutalolle ja ohjataan iäkkäitä niiden käyttöön - hankitaan ulkoliikuntavälineistö ja rakennetaan ulkoliikunta-alue RANTASALMI JA JUVA: - perustetaan liikuntaryhmiä kuntosali, liikuntasali, kotiharjoittelu, senioritanssi, sivukyläryhmät

6 - sovitaan kuka järjestää, missä ja milloin miten iäkkäät kulkevat ryhmiin mitä välineitä on käytössä ohjaaja liikuntatoiminnan laatu (sisältö, ohjaajan koulutus, testauskäytännöt) Miten liikuntatoiminnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan liikuntatoiminnan määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena on osallistujien määrä, ohjaajien koulutus ja toiminnan sisältö. Ryhmien osallistujamäärät saadaan eri toimijoiden tilastoista. Kotiharjoittelua seurataan kirjatuista kotiharjoittelujaksoista tai liikkumissopimuksista. Ohjatun liikuntatoiminnan laatua seurataan toiminnan sisältökuvausten, ohjaajien koulutuksen ja tehtyjen toimintakykytestien avulla. Asiakkaiden kokemukset kerätään asiakaspalautteista. 4.4 Tiedotus voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta Miten voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnajo sektoreittain. Liikuntatoiminnasta tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tiedottamistapoja ovat sisäinen tiedotus toimijoiden kesken, iäkkäille tiedottamisessa liikuntakalenteri, esitteet, lehti-ilmoitukset, tiedotustilaisuudet ja verkkosivut. Toiminnan sisältökuvaus on riittävän yksityiskohtainen. Tiedottamisvastuista on sovittu. Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena ovat esite- ja ilmoitusmäärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavan toimivuus. 4.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Miten voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Voima- ja tasapainosisältöinen liikuntatoiminta kuuluu eri sektoreiden ja ammattiryhmien toimenkuvaan ja toiminnalle on riittävät resurssit. Työryhmällä on valtuudet koordinoida iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämistä (koulutus, liikuntaryhmät, resurssit). Työnjaosta ja vastuista sovitaan eri sektoreiden kesken. Säännöllinen kouluttajakoulutus ja ohjaajakoulutus täydennyskoulutuksineen ovat pysyviä toimintoja. Liikuntatoiminnasta tiedotetaan laajasti. 5.Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilun lisääntyminen Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen? Minkä verran iäkkäät osallistuvat ulkoilutoimintaan? Millaisia vaikutuksia iäkkäiden ulkoilun lisääntymisellä on? Iäkkäät ulkoilevat omaehtoisesti, avustettuna tai ryhmissä yhdessä eri sukupolvien kanssa. Ulkoilutoiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Ulkoilemaan pääsee kodin läheltä (lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit, apuvälineiden lainaus). Ulkoilu antaa ikääntyvälle mahdollisuuden omien asioiden ja sosiaalisten suhteiden hoitamiseen sekä tuottaa mielihyvää ja elämäniloa. Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 5 muut osiot Ulkoiluystäväkoulutus on täydennyskoulutuksineen säännöllistä ja ulkoiluystävät toimivat aktiivisesti. Arvioidaan säännöllisesti ulkoilevien iäkkäiden määrää. Tieto saadaan esim. eri toimijoiden ulkoiluryhmien osallistujatilastoista, ulkoiluystävätoiminnan tilastoista ja kotihoidon tilastoista. Arvioidaan lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien määrää ja laatua (kunnossapito, välineet, penkit). Tieto saadaan havainnoimalla ja kunnossapitosopimuksista. Arvioidaan ulkoilun vaikutuksia iäkkäiltä saadun palautteen kautta. 5.1 Ulkoiluun liittyvä koulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Ketkä osallistuvat Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilla? Keitä koulutetaan ulkoiluystäviksi? Millaista muuta ulkoiluun liittyvää koulutusta aiotaan järjestää? Ulkoiluun liittyvä koulutus kirjataan koulutussuunnitelmaan. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- kouluttajakoulutukseen osallistuu liikunnanohjaaja ja järjestön edustaja tai 1-2 muuta toimijaa. He kouluttavat vapaaehtoisia ulkoiluystäviä seurakuntaan ja eläkeläisyhdistyksiin. Ulkoiluystäville järjestetään tukea ja vertaistapaamisia. Lisäksi järjestetään muuta ulkoiluun liittyvää koulutusta (ulkoilusuositukset, tutustuminen lähiliikuntapaikkoihin).

7 Miten ulkoiluun liittyvää koulutusta arvioidaan? Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrää sektoreittain. Tieto saadaan osallistujalistoista ja koulutustilastoista. Arvioinnin kohteena on myös, miten oppi on siirtynyt käytännön toimintaan. Tieto saadaan ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevien määrästä sekä kyselyjen ja palautteiden kautta. Tietoa saadaan myös koulutuspalautteista, joista voidaan arvioida osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä. 5.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain Iäkkäitä tavoitetaan eri kanavia pitkin (terveystoimi, liikuntatoimi, järjestöt, seurakunta, media, henkilökohtaiset kontaktit). Hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä keskustellaan ulkoilun merkityksestä ja annetaan tietoa ulkoilutoiminnasta. Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan? Arvioidaan minkä verran ja millä tavoilla eri tahot ovat tavoittaneet kohderyhmää. Tieto saadaan tilastojen, palautteiden ja kotikäyntiensisältökuvausten kautta. Lisäksi kerätään palautetta iäkkäiltä, mitä kautta he ovat ohjautuneet ulkoilutoimintaan. 5.3 Ulkoilun järjestäminen Miten ulkoilutoimintaa aiotaan järjestää? Mitä Voimaa vanhuuteen- ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnajo sektoreittain. Tehdään toimintasuunnitelma ulkoilun järjestämisestä vuosittain. Perustetaan ohjattuja ulkoiluryhmiä, käynnistetään säännöllinen ulkoilutoiminta kotihoidossa ja koordinoidaan ulkoiluystävätoimintaa. Käytännön toteutuksesta ja työnjaosta sovitaan yhteisesti (missä, kuka, mitä, kenelle jne.). Opetussuunnitelmiin (lähihoitajat, lukiolaiset tai muut) liitetään ulkoilu iäkkäiden kanssa, kuten tempaukset tai käytännön harjoittelut. Esteettömien ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapito sovitaan yhteisesti (penkkien sijoittelu, hiekotus, auraus). - säännöllinen ulkoilutoiminta yhteistyössä opiskelijoiden ja järjestöjen kanssa kotihoitoon, päivätoimintaan, ryhmäkodeille, vanhustentaloille, palvelutalolle - palvelutaloilla ulkoiluystävät tulevat vanhustentaloyhdistykseltä, palvelutaloille järjestöiltä - kuntalaiset saavat ulkoiluystävän seurakunnalta - vanhustenviikolla vuosittain yhteinen ulkoilupäivä tai tapahtuma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - työryhmä suunnittelee ulkoilupäivän ohjelman ja delegoi tehtävät alkaen järjestetään yhteinen kevätretki omaishoitajille ja hoidettaville (seurakunta ja kotihoito) - esteettömät ja opastetut ulkoilureitit (liikunta ja tekninen toimi) ovat erimittaisia ja sopivat apuvälineillä liikkuville Miten ulkoilutoiminnan järjestämistä arvioidaan? Arvioidaan ulkoilutoiminnan (ryhmät ja yksilöllinen ulkoilu) määrää. Arvioinnin kohteena on mm. ryhmien ja toimintaan osallistuvien määrä, koulutettujen ulkoiluystävien määrä ja ohjatun toiminnan sisältö. Tieto saadaan osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnostusta, rakentamista ja käyttöä. Tieto saadaan rakennus- ja kunnostushankkeista. 5.4 Tiedotus ulkoilutoiminnasta Miten ulkoilutoiminnasta ja -reiteistä tiedotetaan? Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnajo sektoreittain. Ulkoilutoiminnasta (ulkoiluystävätoiminta, ohjatut ryhmät, lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit) tiedotetaan eri kanavia pitkin (esim. järjestöt, seniorineuvolat, seurakunta) iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tietoa ulkoilutoiminnasta on liikuntakalenterissa, esitteissä ja verkkosivuilla. Tiedotus on jatkuvaa ja kattavaa. Miten tiedotusta arvioidaan? Arvioidaan tiedotuksen määrää, tiedotuskanavien toimivuutta. Tieto saadaan esitteiden jakelusta, lehti-ilmoitusten määristä, muista viestintävälineistä, ulkoilutoimintaan osallistuvien iäkkäiden palautteista. 5.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä? Miten iäkkäiden ulkoilun vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen? Kenen vastuulla toiminta on jatkossa? Yhteistyöryhmä suunnittelee ja koordinoi ulkoilutoimintaa (tiedotus, Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- ja muu koulutus, ohjatut ryhmät, ulkoiluystävätoiminta). Iäkkäiden ulkoilu on kirjattu järjestöjen ja eri toimialojen toimintasuunnitelmiin. Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kunnossapidosta ja rakentamisesta sovitaan yhteisesti.

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikkumiskyky

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään?

Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään? Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Ikäihmisten terveysliikunta sisältyy kuntien strategiaan jokaisessa JIK-kunnassa. Toimintakyvyltään heikentyneille suunnattua liikuntaneuvontaa

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen, liikuntapalvelujen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että ikäihmisillä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 23.4.2012 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015

Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015 Alkukartoitus 2016 Närpiö Asukasluku: 9837, 75 vuotta täyttäneitä: 1295, 13,8 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ranuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015

Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015 Alkukartoitus 2016 Kiuruvesi Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2017 yhteensä 12 kuntaa (Kuvio 1), joissa 75 vuotta täyttäneitä ihmisiä on 25 901 (Sotkanet 2016). Heistä

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ähtärin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo ja Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo & Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo ja Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, Loviisa, Nurmes, Ranua, Selänne; Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Ähtäri) Voimaa

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Tavoitteena on löytää pysyvät käytänteet, joilla tuetaan

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Parikkalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio 1), joissa 75 vuotta täyttäneitä ihmisiä on 35565 (Sotkanet 2015) ja heistä

Lisätiedot

Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi

Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi Al Kumppanuudella kuntoon Ikäihmisten ääni kuuluviin liikuntaraadissa Kehittämistyön tueksi tarvitaan tietoa VV-kohderyhmän toiveista ja ajatuksista. Liikuntaneuvonta liikuntapalveluketjussa

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Raahe

Alkukartoitus 2016 Raahe Alkukartoitus 2016 Raahe Asukasluku: 25 165, 75 vuotta täyttäneitä: 2 057 (8,2 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari 1.-2.11.2016 Al Ikääntyneiden liikunnan hyvät toimintatavat Ohjaajien kouluttaminen Voima- ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kuusamon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Reisjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Kesäkuu 2015 1 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

1. Yleistä kolmestatoista kunnasta

1. Yleistä kolmestatoista kunnasta 22.4.2013 VuosiSeurannan 2012 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kokkolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Hangon Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kustavin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Rantasalmen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Joroisten Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

1. Yleistä neljästätoista kunnasta

1. Yleistä neljästätoista kunnasta 18.4.2013 VuosiSeurannan 2012 tuloksia, kuntaryhmä 2 Voimaa vanhuuteen -ohjelman toisena valittu kuntaryhmä (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, Liperi, Loviisa, Nurmes, Ranua, Ähtäri sekä Haapajärvi,

Lisätiedot

Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kokemäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Anu Havas, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Iitin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY

Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY Sirpa Pöllänen Liikuntapalvelupäällikkö vs. 2.10.2018 r LAPPEE RANTA INTERNATIONAL UNIVERSITY CITY Seniorihanke Lpr:n liikuntatoimessa Kärkikuntana 1.8.2017 lähtien. Liikuntatoimeen palkattiin liikunnanohjaaja

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan. Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015

Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan. Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015 Työkalupakki ikäihmisten liikuntaan Heli Starck (TtM, ft) ja Annele Urtamo (TtM, ft) 5.11.2015 6.11.2015 Al Ikäinstituutin motto: Elämänvoimaa vanhuuteen elämänvoimaa vanhuudesta Päämäärä on edistää hyvää

Lisätiedot

Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Sastamalan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi

VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi VOIMAA VANHUUTEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Soveltavan liikunnan seutufoorumi 1.6.2017 Al Ohjelman kohderyhmä ja tavoite Kohderyhmä: Kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+) liikkumisvaikeuksia,

Lisätiedot

Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Haapajärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Liperin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Rovaniemi Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari Puh

Rovaniemi Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari Puh Hallintokuntarajat ylittäen liikuntaa ja mielen virkeyttä senioreille haasteet ja mahdollisuudet Kolarin kunnassa Fysioterapeutti Leena PalovaaraPelttari Rovaniemi 28.5.2018 * Kolarin kunta, Isopalontie

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Lapin Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Rovaniemi 2.10.2014 Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus, sidosryhmäketjut Soste 23.5.2018 Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari 30.8.2018 Al Toiminnan vaikuttavuusketju: Tehoharjoittelu

Lisätiedot

Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010 2013 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä,

Lisätiedot

Hankkeen oma toiminta

Hankkeen oma toiminta Page 1 of 6 KKI-hankkeenne loppuselvityksen seurantalomake Hankkeen oma toiminta 1. Miten seuraavat liikuntatoimintaan vaikuttavat organisaatiot olivat mukana Teidän KKIhankkeennekäytännön työssä viimeisen

Lisätiedot

Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana. suunnittelija Heli Starck, Kotka

KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana. suunnittelija Heli Starck, Kotka KAKSIN ON KIVEMPAA JA TURVALLISEMPAA Kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana suunnittelija Heli Starck, 15.2.2017 Kotka Al Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2005- Edistää hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua

Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta - Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa opittua Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi, Helsinki 13.10.2011 ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle. Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät

Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle. Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät Askelmerkit Voimaa vanhuuteen -työlle Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät 10.-11.10.2017 Al Ohjelman kohderyhmä ja tavoite Kohderyhmä: Kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet (75+), joilla on liikkumisvaikeuksia

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Juuan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Ikäihmisten terveysliikunnan kehittäminen osaksi päivittäistä

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista

Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (Kuvio 1). Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmät vastasivat

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN IHMISTEN LIIKUNNAN PALVELUOHJAUKSEN TOIMINTAMALLI

IÄKKÄIDEN IHMISTEN LIIKUNNAN PALVELUOHJAUKSEN TOIMINTAMALLI IÄKKÄIDEN IHMISTEN LIIKUNNAN PALVELUOHJAUKSEN TOIMINTAMALLI V. 2007-2009 NÄÄSVILLE RY WWW.NAASVILLE.FI 27.10.2011 ft Anu Havas Mistä lähdimme liikkeelle? Ketkä jo nyt liikuttavat iäkkäitä, antavat liikuntaneuvontaa?

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

Tehoharjoittelulla tuloksiin

Tehoharjoittelulla tuloksiin Tehoharjoittelulla tuloksiin Miksi Tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja jatkoryhmiin ohjaaminen Voimaa ja tasapainoa tarvitaan päivittäisissä toiminnoissa Vahvat jalat ja hyvä tasapaino lisäävät liikkumisvarmuutta

Lisätiedot

Hopealuuppi. Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli

Hopealuuppi. Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli Hopealuuppi Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli 2016-2018 Etsivä Seniorityö Etsivää seniorityötä ei Suomessa ole määritelty, mutta sen määrittelyssä voidaan soveltaa etsivän nuorisotyön määritelmää

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot