OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN"

Transkriptio

1 TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN (160 pv päivää) (33 opintopistettä) OPETUSSUUNNITELMA

2 Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden tekniikan yksikkö järjestää 160 päivän/ 33 opintopisteen laajuisen suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen täydennyskoulutuksen teknologia-alan yrityksiin. Koulutus antaa valmiudet kehittyä suunnittelusovellusten ja tuotantoprosessien hallinnassa sekä kehittyä esimiehenä ja projektinjohtotehtävissä. Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi työssäoppimista alan yrityksissä. Opettajina koulutuksessa toimivat Savonia-ammattikorkeakoulun opettajat sekä yritysten asiantuntijat. Koulutuksen kohderyhmä Opinnot on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille konetekniikan-, automaatio-, tietotekniikan-, tuotantotalous-, sähkö- ja koneautomaatioalan diplomi-insinööreille, insinööreille ja teknikoille, jotka tulevissa työtehtävissään vastaavat yritysten suunnittelu- ja tuotanto-osaamisesta. Koulutukseen hakeminen ja valintamenettely Koulutukseen haetaan TE-toimistojen kautta tai täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa TE-toimiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun edustajat haastattelevat hakijat ennen lopullista valintaa. Haastatteluun tulisi valmistautua mm. miettimällä henkilökohtaiset ura- ja oppimistavoitteet. Koulutukseen valitaan 12 ± 2 opiskelijaa. Koulutuksen tavoitteet Opinnot suoritettuaan osallistuja tuntee teknologia-alan yleisimmät suunnittelusovellukset, tuotantoprosessit ja niiden kehittämisen sekä kehittyy esimies- ja projektinjohtotaidoissa. Koulutuksen mukaiset työtehtävät Koulutus sisältää osioita suunnittelutekniikasta, tuotantotekniikasta, työyhteisötaidoista ja projektinhallinnasta. Koulutus antaa valmiuksia toimia teknologiateollisuuden suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä. Työelämälähtöisyys Koulutuksen suunnittelussa on koulutus- ja työvoimatarpeen kehittymistä seurattu valtakunnallisesti ja alueellisesti eri mekanismein. Koulutussuunnittelu ja opintosuunnitelmatyö perustuvat teknologiateollisuuden toimialan kehitykseen ja tulevaisuuden ennusteisiin ja ovat osa ammattikorkeakoulun projektiluonteista opetussuunnitelmatyötä. Koulutukseen sisältyy kehittämisprojekti, joihin aiheet haetaan alueen yhteistyöyrityksistä. Savonian Varkauden yksikkö on tehnyt pitkään vuorovaikutteista yhteistyötä alueen teknologiaalan yrityksiin. Tutkintoon johtava opetus tapahtuu työelämälähtöisesti OIS (Open Innovation Space) periaatteella, joka tarkoittaa työelämäläheisyyttä, opiskelijoiden aktiivista roolia työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja projektitehtävissä, verkostoitumista, monialaisuutta sekä työelämälähtöistä opiskelua yritysten oppimisprojektitoimeksiantojen avulla. Samaa oppimisperustaa sovelletaan myös tähän koulutukseen. Tarjousvaiheessa tehdyn kartoituksen perusteella olisi seuraavilla yrityksillä jo koulutuksen aihealuesiin liittyviä soveliaita kehittämisprojekteja; Foster Wheeler Energia Oy, Andritz Oy, Stora Enso Oyj ja OS-Automation Oy. Koulutuksen toteuttaminen Koulutus toteutetaan ajalla Koulutuksen kesto on 160 työpäivää ja kokonaistuntimäärä on yhteensä 1120 tuntia, joka sisältää lähiopetustunteja ja etätunteja. Opetusta järjestetään arkipäivisin 7 tuntia siten, että aamupäivät ovat yhteisiä lähitunteja (4 oppituntia) ja 3 tuntia/pv etäopetusta. Viikkotyöaika on yhteensä 35 tuntia. Koulutuksen työssäoppimisjakso kestää 60 päivää/ 420 h. Opiskelijoille on varattu 20 h lisäohjausresursseja, jota käytetään tarvittaessa etäopetustuntien kanssa samanaikaisesti. Verkkoohjausta annetaan Moodle-ympäristössä. Arviointi ja palautteet Opintojaksot arvioidaan numeroarvosanoin asteikolla 0 5 (0 hylätty, 1-2 tyydyttävä, 3-4 hyvä ja 5 kiitettävä). Opiskelija antaa koulutuksen aikana koulutuspalautteen työhallinnon OPAL-palautejärjestelmän

3 kautta. Opiskelijoille tehdään sähköinen henkilöarviointi ARVI. Opintojen hyväksilukeminen Opintojen hyväksyttyjä opintosuorituksia voidaan hyväksilukea mm. ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään amk-tutkintoon. Koulutuksen rakenne: Henk.koht. opiskelu, urasuunnittelu ja työnhaku Laite- ja laitossuunnittelu Tuotantoprosessit Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus Projektinhallinta Tulityökorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työssäoppiminen 2 op 20 op 4 op 3 op 4 op Henkilökohtainen opiskelu, urasuunnittelu ja työnhakuvalmennus (8 pv/2 op), 32 lähituntia + 24 etätuntia Aloitus-/lopetuspäivät a 8 lähituntia ja työnhakuvalmennus 8 lähituntia/6 etätuntia sekä työhaastattelun englanninkielisen osion valmennus 8 lähituntia/6 etätuntia. Opintojen tavoitteet, sisältö ja oppimismenetelmät (aloitus- ja lopetuspäivät) Henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja lähtötasokartoitus sekä ammatillisen osaamisen taso Ryhmään tutustuminen Oppimisympäristöön tutustuminen Moodle ympäristöön tutustuminen Työnhakuvalmennus (sis. CV-netin käytön opastamisen ja henkilökohtaisen CV:n laatimisen) Urasuunnittelu ja henkilökohtaiset tavoitteet Työhaastattelun englanninkielisen osion valmennus Suoritus ja toteutustavat: Kirjattu erilliseen työnhakuvalmennuksen suunnitelmaan. Opettajat: Lehtorit Irene Hyrkstedt, Satu Huusari, Hanna Leskinen ja Seppo Ryynänen Laite- ja laitossuunnittelu (62 pv/20 op) 248 lähituntia etätuntia Pääpaino on nykyaikaisten laite- ja laitossuunnitteluohjelmistojen opiskelussa. Erityisesti keskitytään ohjelmistojen 3Dominaisuuksiin, mutta perehdytään myös piirustusten tuotantoon sekä yleisiin suunnitteluperiaatteisiin. 3D-laitesuunnittelun opiskelussa (ohjelmistoina Autodesk Inventor ja SolidWorks) tavoitteena on oppia osien ja kokoonpanojen luonti- ja muokkausperiaatteet, työ- ja kokoonpanopiirustusten tuottaminen, tuotetiedon, revisioiden, tuoterakenteiden sekä analyysien hallinta. Aihealueita ovat: Tuotetiedon hallinnan perusteet Piirteiden luonti ja muokkaus Osat ja kokoonpanot Osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä osaluettelot Parametrisen piirremallinnuksen tehokas hyödyntäminen Laskentasovellukset Ohutlevymallinnus ja levityskuvat Hitsattujen palkkirakenteiden suunnittelu ja hitsauskokoonpanot Räjäytyskuvat ja animaatiot Liikkeet ja törmäystarkastelut Analyysi ja simulointi Mallinnettujen rakenteiden optimointi jännitysanalyysiä käyttäen AutoCAD-kytkennät, mm. piirustukset DWF-tiedostojen (Design Web Format) luonti Aveva PDMS 3D laitossuunnitteluohjelmiston opiskelun tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa harjoituksena tehtävän mallilaitoksen peruslaitteet, putkistot sekä teräsrakenteet PDMS:n avulla. Aihealueita ovat: Design moduulin tietokantarakenteet Näkymien luonti ja hallinta Erilaiset koordinaatistot Perusprimitiivien sekä laitteiden (säiliöt, pumput, venttiilit ym.) luonti ja muokkaus Putkilinjojen määritys ja putkiston osi-

4 en sijoittelu ja muokkaus Teräsrakenteiden sekä tukielementtien luonti ja muokkaus Kanavien luonti ja muokkaus Putkistoisometrit Opintojakson suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja tentin avulla. Moodlessa: Kurssimateriaali, harjoitukset sekä esimerkkitehtävät ja - mallit Opettajat: Lehtori Seppo Ryynänen Tuotantoprosessit (10 pv/ 4 op) 40 lähituntia + 30 etätuntia Tuotantoprosessit opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää oppijoiden valmiuksia analysoida ja kehittää sekä tuotantojärjestelmiä että yksittäisiä työnvaiheita työntuottavuuden parantamiseksi. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat aihepiirit: Uudet tuotantojärjestelmät, -strategiat ja - filosofiat Toimintajärjestelmät ja laadunvarmistus tuotannossa (ISO 9001, ja OHSAS 18001) Tuotannon mittarit ja tulosten analysointi Toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen Työntutkimus ja menetelmäkehitys Luennot ja ongelmaratkaisutehtävät, joita voi korvata yritysprojektilla. Moodlessa: Kurssimateriaali, artikkelit ja esimerkit Opettaja Yliopettaja Jarmo Pyysalo Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus (8 pv/ 3 op) 32 lähituntia + 24 etätuntia Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus - opintokokonaisuuden tavoite on antaa oppijoille välineitä ja uusia näkökulmia itsensä johtamiseen ja motivoivaan tiimityöhön. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat aihepiirit: Itsetuntemus ja omat voimavarat Työtiimi motivaation lähteenä Palaute ja sen teho työyhteisössä Taitoja syvennetään ja sovelletaan käytäntöön työssäoppimisessa teknologia-alan yrityksissä tai niitä palvelevissa yrityksissä. Osallistujat tekevät 360 tyyppisen tiimityöarvion, jossa osallistujat tekevät kysymysten perusteella itsearvion ja saavat palautearvion viideltä osallistujaryhmän jäseneltä. Arvioinnissa tunnistetaan henkilökohtaiset kehittymisalueet ja vahvuusalueet. Arvioinnin perusteella tehtävässä palautepäivässä parannetaan vuorovaikutustaitoja sekä kannustetaan hyödyntämään omia kykyjään täysipainoisesti. Pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät Ilm. myöh. Opettaja Lehtori Irene Hyrkstedt Antti Kivenniemi (Productia Oy) Projektinhallinta (10 pv/ 4 op) 40 lähituntia + 30 etätuntia Seutukunnan tarpeiden vuoksi projektiosaamisessa pääpaino on ECP- (Engineering, Construction, Procurement) tyyppisissä projekteissa eli laitostoimitukset ja muut suuret projektitoimitukset. Oppija saa sellaiset tiedot ja taidot, että pystyy toimimaan tehokkaasti projekteissa työntekijänä tai oman osa-alueensa projektivastaavana. Mitä on projektitoiminta ja projektinhallinta? Projektin tavoitteet Projektiorganisaatio Projektin vaiheistus ja ositus Resurssisuunnittelu Projektibudjetointi Riskien hallinta Projektin seuranta ja arviointi Työvälineohjelmistot Teoriaa sovelletaan jokaisen oppijan tekemään työnhakuprojektiin, jota myös seurataan projek-

5 tinhallinnan menetelmin. Moodlessa: Kurssimateriaali, artikkelit, mallipohjat ja esimerkit EBOOK: Microsoft Project Basics EBOOK: Microsoft Excel 2010 / 2013 Opettaja: Lehtori Päivi Korpivaara Tulityökortti (1 pv/7 h) Työturvallisuuskortti (1 pv/7 h) SPEKn ja TTKKn määrittelyjen mukaisesti Opettajat: Yliopettaja Heikki Salkinoja ja lehtori Päivi Korpivaara Työssäoppiminen (60 pv) 420 tuntia Toteutetaan ajalla alueen yrityksissä. Päävastuu paikan hakemisessa on koulutuksen osallistujalla, jossa häntä avustetaan ja tarvittaessa kouluttaja osoittaa työssäoppimispaikan. Koulutus kokonaisuudessaan parantaa hakijan mahdollisuuksia työllistyä teknologiateollisuuden suunnittelu-, toimitusprojekti- ja tuotannon esimiestehtävissä. Lisätietoja projektipäällikkö Petteri Heino puh s-posti: koulutussihteeri Marja Ronkainen puh s-posti: Savonia-ammattikorkeakoulu, Yrityspalvelut, Varkaus Osmajoentie 75, Varkaus

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot