Asemakaavan muutos 21. kaupunginosa, Henttaa Osa korttelia 21166, katu- ja virkistysalueet. Asemakaavan muutoksen selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos 21. kaupunginosa, Henttaa Osa korttelia 21166, katu- ja virkistysalueet. Asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 1 (18) Asianumero 1513/ /2016 Aluenumero Lillhemt Asemakaavan muutos 21. kaupunginosa, Henttaa Osa korttelia 21166, katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 16. päivänä elokuuta 2017 päivättyä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustusnumero Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Henttaalla Lillhemtissä, Tuurinmäen alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä

2 2 (18) Laatija Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Katri Ervasti

3 3 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Alueen nykytila Asemakaavan sisältö ja mitoitus Suunnittelun vaiheet LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako Muut suunnitelmat ja päätökset Pohjakartta Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonolosuhteet Suojelukohteet ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Osallisten tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleisperustelu ja -kuvaus Mitoitus Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Liikenne Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu Toteuttamis- ja soveltamisohjeet Toteutuksen seuranta SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus Sivu

4 4 (18) LIITTEET: Liite 1 Seurantalomake Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutoskartta määräyksineen ja selostus liitteineen. Asemakaavatyön aikana tehdyt selvitykset: - Lillhemt, puistosuunnitelman luonnos, Ramboll Finland Oy, Muut asemakaavatyöhön liittyvät selvitykset: - Lillhemt, rakennustapaohje, Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus, Lillhemtin asemakaava, luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy,

5 5 (18) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Alueen nykytila 1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 1.3 Suunnittelun vaiheet Kaavamuutosalue koostuu kiinteistöstä , joka muodostaa hyväksytyn tonttijaon mukaisen erillispientalojen tontin 21166/6 sekä lohkomattoman osan Tuurinmäki-lähivirkistysalueesta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa rekisteröidyistä Tuurinmäki-nimisestä lähivirkistysalueesta ja Tuurinmäki-kadusta. Kaavamuutosalueeseen sisältyvä kiinteistö sijaitsee Tuurinpohja- ja Tuurinmäki-katujen välissä. Tuurinmäki-lähivirkistysalue rajoittuu rakennettuihin tontteihin sekä Tuurinniitynkuja- ja Tuurinmäki -nimisiin katuihin. Kiinteistö on rakentamaton. Tuurinmäki-puisto on luonnontilainen lähivirkistysalue ja Tuurinmäki-katu on rakennettu katualue. Asemakaavan muutoksessa liitetään osa hakijan omistamasta kaavan mukaisesta lähivirkistysalueesta asuinpientalojen tonttiin 21166/6. Lähivirkistysalueen pienenemisen myötä Tuurinmäki-puiston ohjeellinen ulkoilureitin sijainti muuttuu. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n m 2. Kiinteistön maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta virallisesti , mutta neuvottelut kaavamuutoksesta on aloitettu jo loppuvuodesta Alun perin Kaupunkisuunnittelukeskus esitti kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaavamuutoshakemuksen hylkäämistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , että kaavamuutoshakemus hyväksytään ja päätöksen mukainen muutos tulee saattaa pikaisesti päätettäväksi (KSL , Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin tontin 6 laajentamista Tuurinmäen lähivirkistysalueelle, 21. kaupunginosa Henttaa, (kielteinen päätös)). Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä Kaavamuutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Kiinteistön maankäyttöä on suunniteltu osittain yhteistyössä kaavamuutoksen hakijan kanssa. Yleisten alueiden osalta maankäytön suunnittelua on tehty yhteistyössä Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen ja suunnittelukonsultin (Ramboll Finland Oy) kanssa. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). Niissä korostetaan muun muassa riittävää ja monipuolista asunto- ja työpaikkarakentamista, joukkoliikenteen hyödyntämistä, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, alakeskusten vahvistamista ja viherverkoston jatkuvuuden turvaamista Maakuntakaava Voimassa olevat: Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-

6 6 (18) neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallintooikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin Muutokset eivät koskeneet Espoota. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä Vireillä oleva: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM ) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (vaalea täyttöväri). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Alueen länsipuolella on pohjavesialue (pv). Merkinnällä osoitetaan pohja-vesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä. Pohjavesialuetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu YM ) alueen itäpuoli on osoitettu tiivistettäväksi alueeksi (ruskea ruudutus). Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä ja sillä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään. Kuva 1: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 6/2017 Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06) Yleiskaava Espoon eteläosien yleiskaava Espoon eteläosien yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen Henttaan osayleiskaavan alueella eikä korvaa sitä. Kaava sai lainvoiman vuonna Henttaan osayleiskaava Kaava-alue käsittää Henttaan kaupunginosan. Kaava sai lainvoiman vuonna 1989.

7 7 (18) Henttaan osayleiskaavassa kiinteistö on merkitty erillispientalojen alueeksi, jolle saa rakentaa tehokkuudella 0,15 I ½-kerrokseen. Yli m² rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi asuntoa, muussa tapauksessa yhden asunnon. Kiinteistön pohjoispuoli on merkitty lähivirkistysalueeksi ja sille on ositettu ohjeellinen Tuurinmäenpolku-niminen ulkoiluraitti. Kuva 2: Ote Henttaan osayleiskaavasta Espoon kaupunki.

8 8 (18) Asemakaava Alueella on voimassa Lillhemtin asemakaava (alue , lainvoimainen ). Kortteli on siinä osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi (AO). Korttelin enimmäiskerrosluku on II (2/3) ja tehokkuusluku e=0.20. Tontin keskellä kulkee istutettava alueen osa, jolla olevaa kasvillisuutta tulee säilyttää (plt-3-alue). Rakennusalaa on koko tontti pois lukien plt-3-alue. Tuurinmäki-puistoalue on Lillhemtin asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL). Lähivirkistysalueen poikki on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, Tuurinmäenpolku. Kuva 3: Ote ajantasa-asemakaavasta (6/2017) Espoo kaupunki Rakennusjärjestys Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen ( 112). Rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako Kortteliin on laadittu erillinen sitova tonttijako (hyv ), mutta kiinteistöä ei ole rekisteröity tontiksi Muut suunnitelmat ja päätökset Voimassa olevan Lillhemtin asemakaavan (alue ) yhteydessä on laadittu rakennustapaohje, jossa annetaan kaavamääräyksiä täsmentäviä ohjeita Lillhemtin alueen täydennys- ja korjausrakentamisesta. Ohje antaa myös suuntaviivoja alueen viher- ja katuympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennustapaohje on valmistunut Rakennustapaohjeen mukaan rakennukset voivat sijoittua tonteille varsin vapaasti, säilyttäen alueen vehreys ja puutarhamaisuus. Rakennustapaohje ei määrittele uudisrakentamiselle tarkkoja ohjeita, mutta rakennusten tulee sopia mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja sijoittelultaan hyvin ympäristöönsä. Tuurinmäen puistosuunnitelma on ollut nähtävillä ja se on hyväksytty Puistosuunnitelman hyväksymistä koskevasta katupäällikön päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunkitekniikan keskus on myös laatinut polun rakennussuunnitelmat, jotka voidaan hyväksyä puistosuunnitelman saatua lainvoiman. Asemakaavan muutokseen liittyy kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös , Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin tontin 6 laajentamista Tuurinmäen lähivirkistysalueelle, 21. kaupunginosa Henttaa, (kielteinen päätös). Kaupunkisuunnittelulautakunta

9 9 (18) päätti Kaupunkisuunnittelukeskuksen kielteisenä päätöksenä esittämästä asiasta seuraavasti: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että kaavamuutoshakemus hyväksytään kuitenkin siten, että voimassaolevan asemakaavan mukainen kerrosluku vaatimus (2-kerroksisuus) säilytetään ja että Tuurinmäen kadun kääntöpaikan jatkeeksi määritellään kapea polku Tuurinmäen suurelle puistoalueelle. Näin tontista kaupungille lohkaistava puisto-osa jää oheisen karttaliitteen mukaiseksi. Tämän päätöksen mukainen muutos tulee saattaa pikaisesti päätettäväksi Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a :n vaatimukset. 2.2 Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Maanomistus Suunnittelualue sijaitsee Olarin kaupunginosan pohjoispuolella aivan keskuspuiston laidalla. Alueen itäpuolella sijaitsee Suurpellon asuinalue. Suunnittelualueen omistaa Espoon kaupunki lukuun ottamatta kiinteistöä , joka on yksityisessä omistuksessa. Kuva 4: Ote maanomistuskartasta (5/2017) Espoon kaupunki. Espoon kaupungin omistamat alueet on esitetty vaaleanpunaisina Rakennettu ympäristö Maankäyttö Suunnittelualue koostuu rakentamattomasta korttelialueesta, luonnontilassa olevasta lähivirkistysalueesta ja rakennetusta katualueesta.

10 10 (18) Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueella ei ole tällä hetkellä asukkaita, työpaikkoja tai elinkeinotoimintaa. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa Henttaan pientaloaluetta. Alueeseen rajautuvat korttelialueet ovat pääosin rakennettuja ja asuinkäytössä. Tuurinmäki-lähivirkistysalueen itäpuolella olevat peltoalueet erottavat alueen Suurpellon asuinalueesta, jossa sijaitsevat lähimmät palvelut. Kaupunkikuva Suunnittelualueen ympäristö on väljästi rakennettua ja se koostuu eri-ikäisistä ja -tyylisistä omakoti- ja paritaloista. Vanhimmat rakennukset ovat valmistuneet 1930-luvulla ja uusimmat 2010-luvulla. Kerrosluku vaihtelee yhdestä kaksikerroksiseen. Katutilat ovat kapeita ja vehreät tontit on rajattu niistä joko rakennetuilla aidoilla tai pensasaidoilla. Ajoneuvoliikenne Suunnittelualueen sisältämä asuinkortteli rajautuu koillisessa Tuurinmäki-katuun, lounaassa Tuurinpohja-katuun ja luoteessa Tuurinniityntiehen. Kadut ovat päättyviä tonttikatuja, joihin on nykyisessä asemakaavassa osoitettu tilavaraukset kääntöpaikoille. Tuurinpohjan ja Tuurinniityntien välissä on osuus katualuetta, jolla on sallittu ainoastaan jalankulku, pyöräily ja huoltoajo. Nykytilanteessa pientaloalueen tonttikadut liittyvät muuhun katuverkkoon Vanhan Lillhemtintien kautta, mutta asemakaavassa on osoitettu uusi linjaus Lillhemtintielle, joka tulee toteuduttuaan toimimaan yhteytenä Suurpellon alueelle ja edelleen ympäröivään liikenneverkkoon. Kevyt liikenne Alueella ei ole erillistä kevyen liikenteen verkostoa, vaan jalankulku ja pyöräily kulkevat ajoradalla. Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus Alueen liikenne muodostuu pientaloalueen tuottamasta liikenteestä. Pysäköinti tapahtuu tonteilla. Julkinen liikenne Suunnittelualuetta lähin linja-autopysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Väli- Henttaantien ja Tuurintien liittymässä Kylätuvanaukion kääntöpaikalla. Länsimetron liityntälinjaston alkaessa kyseinen pysäkki toimii linjan 133 (Friisilä - Matinkylä - Henttaa) päätepysäkkinä. Suurpellon alueella noin 700 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta liikennöi linja 118 (Tapiola - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti). Palvelut Luonnonolosuhteet Lillhemtin alueella ei ole omia palveluita. Lähimmät julkiset palvelut, kuten koulu ja päiväkoti sijaitsevat Suurpellossa. Lähimmät kaupalliset palvelut löytyvät tällä hetkellä Olarin alueelta, sillä Suurpellon kaupalliset palvelut eivät ole vielä rakentuneet. Yhdyskuntatekninen huolto Kaavamuutosalueeseen sisältyvä korttelialue tukeutuu olevaan kunnallistekniseen huoltoon. Tuurinmäki-katu on kokonaisuudessaan rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Luontotieto Keiron Oy on tehnyt luontoselvityksen Lillhemtin asemakaavoitusta varten vuoden 2009 aikana. Luontoselvityksessä tutkittiin kaava-alueen elinympäristöt ja kasvillisuus, linnusto, lepakot sekä liito-oravan esiintyminen. Maisemakuva ja kasvillisuus Tuurinmäki-lähivirkistysalueen laki kohoaa näkyvästi ympäröivää aluetta korkeammalle. Tuurinmäen laki on suurelta osin avokalliota, jonka painanteissa kasvaa joitakin mäntyjä (kuva 6, kuvio 21). Kalliokasvillisuus on heinävaltaista, lähinnä metsälauhaa.

11 11 (18) Tuurinmäen länsireunalla sijoittuva kuvio 20 (kuva 6) on alaosastaan melko rehevää lehtomaista kangasta, mistä kertoo myös satakielen ja mustapääkertun viihtyminen alueella. Ylempänä on tuoretta kuusivaltaista kangasta. Kuviolla on ilmeisesti sijainnut aiemmin rakennus, sillä kallion reunalla kasvaa runsaasti puutarhakasveja mm. syreeneitä, ruusuja sekä vuorenkilpiä. Kuviolla on myös vanha pienikokoinen uima-allas sekä vanhoja pengerryksiä. Eläimistö Linnuista suunnittelualueella tavattiin luontoselvityksen tekovaiheessa mustapääkerttu, satakieli ja kultarinta. Topografia ja maaperä Suunnittelualueen topografia on vaihteleva. Korkeuseroa on kiinteistöllä n. 10 metriä siten, että Tuurinpohja-kadun puolella korko on +15 ja Tuurinmäki-kadun puolella +25. Myös Tuurinmäenpuiston alueella on vastaavansuuruiset korkeuserot. Alueen maaperäolosuhteet vaihtelevat siten, että valtaosa Tuurinmäki-lähivirkistysalueesta ja osa kiinteistöstä on avokalliota, jonka päällä on paikoin ohut maakerros. Kallioalueiden ympärillä maapohja on enimmäkseen kantavaa moreenia. Kiinteistön lounaisosa on savea. Kuva 5: Ote maaperäkartasta sekä merkintöjen selitykset (6/2017) Espoon kaupunki Suojelukohteet Suunnittelualueella ei havaittu uhanalaisia kasvilajeja, Luonnonsuojelulain 29 tarkoittamia luontotyyppejä eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajit Suunnittelualueella tehtiin havaintoja viiksisiippa-lepakosta, joka on EU:n luontodirektiivin IV liitteen laji. Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja (LsL 49 ) eli päiväpiiloja ei havaittu, eikä myöskään selkeitä saalistusalueita. Alueen lepakot voidaan huomioida säästämällä Tuurinmäellä riittävä puustoisuus (kuviot 21, kuva 6) sekä puustoyhteys edellä mainituilta kuvioilta luoteeseen Keskuspuiston suuntaan. Liito-oravan esiintymisestä ei Lillhemtin selvitysalueella luontoselvityksen yhteydessä tehty havaintoja.

12 12 (18) Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MeL 10 ) Metsälain 10 :ssä määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. rehevät lehtolaikut, joiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. On kuitenkin huomioitava, ettei metsälaki ole voimassa asemakaavoitetulla alueella, mikäli kaavassa näitä alueita ei ole merkitty maa- ja metsätalousalueiksi. Lisäksi metsälakia sovelletaan vain metsän hoitoon liittyvissä kysymyksissä eikä se sido muita maankäyttömuotoja. Erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luontoselvityksessä katsottiin metsälakikuvioksi katsottu kallio kuviolla 21 (kuva 6). Muut luontoarvot Luontoselvityksessä Tuurinmäki-lähivirkistysalueen kuvio 21 (kuva 6) luokiteltiin paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Selvityksen mukaan paikallisesti arvokkaalla kohteella on jonkin verran luonnonarvoja, jotka yleensä voi helposti säilyttää, vaikka aluetta käytetään normaalisti rakentamiseen tai metsänhakkuisiin. Luontoselvityksen mukaan kohteiden sijainnin voi merkitä kaavaan informatiivisena merkintänä, jotta se tulee paremmin huomioitua maankäytössä. Suunnittelualueen kuvio 20 kuvassa 6 luokiteltiin luontoselvityksessä joitakin luontoarvoja sisältäväksi. Kuva 6: Ote Lillhemtin luontoselvityksen liitekartasta Elinympäristöjen rajaus, luokittelu ja numerointi. Luontotieto Keiron Oy 2009.

13 13 (18) 3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Suunnitteluun vaikuttavia lähtökohtia ovat alueen rakennetun ja rakentamattoman ympäristön nykytila, kaupungin kasvu sekä yhteys Suurpellon asuinalueeseen ja Keskuspuistoon. 3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 3.3 Osallisten tavoitteet Lillhemtin alueelle laaditun ensimmäisen asemakaavan tavoitteena on ollut alueen kehittäminen ja täydentäminen kokonaisuutena säilyttäen alueen vehreys. Alueella on eri-ikäisiä rakennuksia, joiden ulkoiset tyylipiirteet vaihtelevat merkittävästi. Yhtenäisen alueesta tekee rakennusten suhde maastoon ja niiden melko yhtenäinen mittakaava. Alueelle tehdyssä rakennustapaohjeessa pidetään tärkeänä, että uudisrakentamisen mittakaava sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön. Asukasmielipiteet Lillhemtin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyistä suunnitelmista oli mahdollisuus jättää MRA 30 :n mukaisesti mielipiteitä välisenä aikana. Asukkaat ovat mielipiteissään esittäneet mm., että Puistoalue tulisi kaavassa määritellä säilytettäväksi luonnonmukaisena, suojeltuna lähivirkistysalueena. Tuurinmäenpuistoon merkitty ulkoilureitti tulisi tarkentaa tarkoittamaan n. 1 m levyistä luontopolkua. Lähivirkistysalueen luonnetta ja erityispiirteitä ei tulisi heikentää yksittäisen kiinteistönomistajan intressien vuoksi. Korttelialueen laajennusta lähivirkistysalueelle ei tulisi sallia. Asemakaava on ollut voimassa vasta neljä vuotta, joten kaavamuutosta ei tulisi tehdä. Asemakaavan muutosta ei tulisi tehdä, sillä tontin 21055/1 rakentaminen suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti sillä oletuksella ettei se muutu. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteet Kaavamuutoksen hakijan, eli kiinteistön omistajan tavoitteena on kaavamuutoksen avulla parantaa korttelialueen rakennettavuutta sekä saada lisää rakennusoikeutta tontin pinta-alan kasvaessa. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Lillhemt-niminen asemakaava-alue sijaitsee Tuurinmäessä, Henttaan kaupunginosassa. Asemakaavan muutoksessa liitetään osa kaavamuutoksen hakijan omistamasta kaavan mukaisesta lähivirkistysalueesta erillispientalojen tonttiin 21166/6, jolloin tontin rakennettavuus paranee. Asemakaavan muutoksen myötä lähivirkistysalue pienenee ja myös Tuurinmäenpolku-nimisen ohjeellisen ulkoilureitin sijaintia joudutaan osittain muuttamaan. 4.2 Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n m 2. Korttelialueen pinta-ala on kaavamuutoksen myötä 1822 m 2. Lähivirkistysalueen pinta-ala pienenee 191 m 2 ollen kaavamuutoksen jälkeen 6561 m 2. Kaavamuutosalueeseen sisältyvän korttelialueen tehokkuusluku e=0.2 säilyy samana, mutta tontin pinta-alan kasvaessa rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen myötä. Rakennusoikeus oikeus on kaavamuutoksen jälkeen 364 k-m 2.

14 14 (18) 4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Korttelialueet AO-korttelialueen ja VL-1-alueen uusi rajaus pohjautuu kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkulan laatimaan liitekarttaan, joka oli KSL päätöksen liitteenä (KSL , Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin tontin 6 laajentamista Tuurinmäen lähivirkistysalueelle, 21. kaupunginosa Henttaa, (kielteinen päätös)). Korttelialueen käyttötarkoitus, kerrosluku sekä tehokkuusluku säilyvät samana kuin Lillhemtin ensimmäisessä asemakaavassa. Korttelialueen kaavamääräys on AO Erillispientalojen korttelialue, tehokkuusluku on e=0.2. Kerrosluku on II (2/3), mikä tarkoittaa, että 2/3 rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä tai alimmassa kerroksessa enintään käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Virkistysalueet Tuurinmäki-lähivirkistysalueen kaavamääräys muuttuu kaavamuutosalueen osalta ollen VL-1 Lähivirkistysalue, jonka metsäinen luonne maisemakuvassa tulee säilyttää. Alueella kasvavaa kookasta puustoa ja avokallioalueita tulee vaalia. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan, että VL-1-alueelle lisätään kaavamääräys VL-1-alueella ei puustoa saa kaataa tai harventaa ellei se turvallisuussyistä ole tarpeen. Jalankulkuyhteys tulee toteuttaa kapeana polkuna siten että ympäristö säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena Liikenne Palvelut Katualue Yhdyskuntatekninen huolto Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Osa Tuurinmäki-kadusta kuuluu kaavamuutosalueeseen, mutta katualueen rajat säilyvät muuttumattomina. Asemakaavan muutos ei muuta liikennejärjestelyitä alueella. Asemakaavan muutos ei muuta alueen palvelurakennetta. Suunnittelualue rajautuu rakennettuun Tuurinmäki-katuun ja se myös tukeutuu oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaavamuutosalueeseen sisältyvän korttelialueen koillisosa, eli alue jolle rakentaminen on suunniteltu, on rakennettavuusluokkaa 3B vaikeasti rakennettava, jyrkkäpiirteinen kalliomaasto. Tontin keskellä kulkeva kallioalue on rakennettavuusluokkaa 5B erittäin vaikeasti rakennettava jyrkkä rinne. Tontin lounaisosan rakennettavuus vaihtelee ollen luokkaa 2 normaalisti rakennettava, 3 vaikeasti rakennettava ja 4 vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö eli paaluperustusta edellyttävä alue. Maaperän pilaantumisesta ei ole havaintoja.

15 15 (18) Kuva 7: Suunnittelualueen rakennettavuusluokitus (6/2017) Espoon kaupunki 4.4 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole erityisiä ympäristölle häiriötä aiheuttavia tekijöitä. 4.5 Nimistö Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta nimistöön. 5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutoksen myötä kiinteistön rakentaminen helpottuu ja rakennettu tontti näin ollen eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan muutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön. 5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen. Kaavamuutoksen myötä lähivirkistysalueen pinta-ala pienenee noin 190 m 2 ja alue muuttuu erillispientalojen korttelialueeksi, jolloin eteläinen saapuminen puistoon kapenee. Lähivirkistysalueen pinta-ala on kuitenkin kokonaisuudessaan kaavamuutoksen jälkeen noin 1,6 hehtaaria, joten alueen pinta-alan pienentäminen ei vaikuta merkittävästi alueen luonteeseen. Kaavassa määrätään, että lähivirkistysalueen metsäinen luonne tulee säilyttää ja avokallioalueita sekä arvokasta puustoa tulee vaalia. Virkistyskäyttöä palvelevan puistoraitin rakentaminen edellyttää kuitenkin joidenkin puiden kaatamista sekä maastonmuokkausta, erityisesti lähivirkistysalueen eteläreunassa, jossa raitin rakentaminen edellyttää pienehköä maastoleikkausta ja luiskausta. Kaavamuutoksella ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia luontoon tai alueen maisemakuvaan lähivirkistysalueen kokonaislaajuus huomioiden.

16 16 (18) 5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Tuurinmäen lähivirkistysalue pienenee asemakaavan muutoksen myötä 191 m 2 ja samalla myös Tuurinmäenpolun sijainti hieman muuttuu Tuurinmäki-kadun puoleisesta päästä. Tuurinmäenpolusta on Kaupunkitekniikan keskuksessa laaditun puistosuunnitelman mukaan tarkoitus rakentaa esteetön. Esteettömyyttä tukee mm. ulkoilureitin tasaisuus, pinnoite, valaistus sekä leveys, mikä mahdollistaa koneellisen kunnossapidon. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu 6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 6.3 Toteutuksen seuranta Suunnittelualueen toteuttamisen voi aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Lillhemtin alueen ensimmäisen asemakaavan yhteydessä on laadittu rakennustapaohje, jossa annetaan kaavaa tarkentavia ohjeita rakennusten ja viherympäristön suunnitteluun. Rakennustapaohje tulee huomioida rakennuslupaa myönnettäessä. 7 SUUNNITTELUN VAIHEET 7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Kaavamuutosta on hakenut kiinteistön omistaja Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Sopimukset Asemakaava ei edellytä maankäyttösopimusta. 7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Suunnittelu Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä kaavamuutoksen hakijan, Kaupunkitekniikan keskuksen ja Kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelukonsultin Ramboll Oy:n kanssa Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta on vastannut asemakaavainsinööri Katri Ervasti aluearkkitehti Sirpa Sivosen avustuksella. Maisemasuunnittelusta on vastannut maisema-arkkitehti Katariina Peltola ja liikennesuunnittelusta suunnitteluinsinööri Salla Karvinen. Suunnitteluavustajana on toiminut Iris Kytö. Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Asemakaavan muutoksessa ei ole ollut esillä vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja.

17 17 (18) 7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus Ajankohta Käsittelytieto Kaavamuutoshakemus KSL:n päätös Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin tontin 6 laajentamista Tuurinmäen lähivirkistysalueelle, 21. kaupunginosa Henttaa, (kielteinen päätös) Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman Vireilletulosta tiedotettu kuulutuksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä KSL, kaavaehdotus nähtäville MRA

18 ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS Katri Ervasti Asemakaavainsinööri Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelujohtaja

Alue Lillhemt Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Lillhemt Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 331002 Lillhemt Asemakaavan muutos Asianumero 1513/10.02.03/2016 20.03.2017 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa asuinpientalojen korttelialuetta lähivirkistysalueelle sekä muuttaa

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 177. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 177. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016 Sivu 1 / 1 1513/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 173 5.10.2016 177 Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin 21166 tontin

Lisätiedot

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 1469/10.02.03/2014 Aluenumero 311003 Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 3501/10.02.03/2012 Aluenumero 612702 Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 1 (7) Asianumero 3661/503/2009 Aluenumero 631102 Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos Asianumero 3967/10.02.03/2012 Aluenumero 230959 Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14041 tontit 6 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue 1 (11) Asianumero 3171/10.02.03/2017 Aluenumero 114802 Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3512/10.02.03/2011 Aluenumero 611518 Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40030 sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos 1 (10) Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos Asianumero 589/10.02.03/2011 Aluenumero 110514 Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus,

Lisätiedot

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 630410 Pihlajarinne Asemakaavan muutos Asianumero 471/10.02.03/2014 13.4.2014 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinkorttelin 63001 täydennysrakentaminen sallimalla enemmän asuntoja ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 420605 Tillinmäki Asemakaavan muutos Asianumero 2905/10.02.03/2015 10.08.2015 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa palvelutalo kortteliin 43072, muuttamalla osa asuinpientalojen

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos Asianumero 3941/10.02.03/2014 6.10.2014 Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ajoyhteys katualueelta korttelin 10041 tonteille rakennettua katua pitkin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Tuomarila I 40. kaupunginosa, Espoon keskus Kortteli tontti 1 ja puistoalueet Asemakaavan muutos

Tuomarila I 40. kaupunginosa, Espoon keskus Kortteli tontti 1 ja puistoalueet Asemakaavan muutos 1 (11) Asianumero 3806/10.02.03/2013 Aluenumero 611113 Tuomarila I 40. kaupunginosa, Espoon keskus Kortteli 40330 tontti 1 ja puistoalueet Asemakaavan muutos Tuomarila I 40. kaupunginosa, Espoon keskus

Lisätiedot

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos 1 (12) Asianumero 590/10.02.03/2011 Aluenumero 130133 Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3550/10.02.03/2012 Aluenumero 411210 Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33044 sekä katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Alue Lystimäki Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Lystimäki Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 321217 Lystimäki Asemakaavan muutos Asianumero 2635/10.02.03/2015 1.6.2015 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on liittää pieniä osia katu- ja puistoaluetta tonttiin 49-22-171-2 Isoistenkuja

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 4331/10.02.03/2013 Aluenumero 412008 Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33146 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (10) Asianumero 2639/10.02.03/2016 Aluenumero 141201 Luuvanmäki Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SOUKANKALLIO Aluenumero

SOUKANKALLIO Aluenumero 1 (5) Asianumero 4470 / 503 / 2006 SOUKANKALLIO Aluenumero 412800 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys Tarkistettu Tarkistettu 29.11.2007 16.04.2008 27.4.2009 OSOITE TAI MUU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 1226/503/2008 Käsittelypäivämäärä KSL 20.8.2008 Aluenumero 310415 Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 3516/10.02.03/2011 Aluenumero 613801 Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40183 ja liikennealuetta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue 1 (11) Asianumero 2696/10.02.03/2016 Aluenumero 111308 Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit 51205 ja 51334 sekä katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.1.2017 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, kortteli 560 tontti 18 Väinämöisentie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos

ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 1390/ 10.02.03/2011 Aluenumero 230958 ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14006 tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 Sivu 1 / 1 1447/2014 10.02.03 103 Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 441103 Hannus II (31 Kaitaa) Asemakaavan muutos Asianumero 3122/10.02.03/2015 1.8.2016 Kaitaan kaupunginosaan laaditaan asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rivitalojen, kytkettyjen

Lisätiedot

Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos

Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 4448/503/2010 Aluenumero 150522 Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Niipperinpelto 82. kaupunginosa, Perusmäki Virkistysalueet Asemakaavan muutos

Niipperinpelto 82. kaupunginosa, Perusmäki Virkistysalueet Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 1473/10.02.03/2011 Aluenumero 711208 Niipperinpelto 82. kaupunginosa, Perusmäki Virkistysalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos

Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 2474/10.02.03/2013 Aluenumero 630204 Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia Asemakaavan muutoksen selostus 1 (10) Asianumero 4081/10.02.03/2014 Aluenumero 140814 Jupperi I Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia 60127 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot