LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja"

Transkriptio

1 LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty..

2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Tekijä Mika Huurre Työn nimi Liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja Työn laji Päiväys Sivumäärä Insinöörityö Työn valvoja Lehtori Keijo Kuosmanen Yritys Suomen Kenttädata Oy Tiivistelmä Yrityksen yhdyshenkilö Myyntipäällikkö Veikko Komulainen Nykyaikaisten yritysten on toimittava kustannustehokkaasti samalla tarjoten asiakkailleen hyvää palvelua. Liikkuvan työn yrityksille tämä merkitsee käytännössä tehtävän työn tarkkaa ja ajantasaista ohjausta sekä seurantaa. Samalla yrityksen pääomien ja työntekijöiden pitäminen tuottavassa työssä helpottuu. Nykytekniikka antaa monia mahdollisuuksia liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan. Ongelmana on usein kuitenkin se, että liikkuvaa työtä tekevät yritykset eivät välttämättä omaa tarvittavaa tietotaitoa uusien toimintaa tehostavien ratkaisujen valintaan ja käyttöönottoon. Tämä insinöörityön aiheena oli dokumentoida yritysten toiminnan tehostamiseen käytetty toimintojen analysointitapa ja tuottaa tältä pohjalta liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja. Ohjekirja on tarkoitettu liikkuvaa työtä tekevien yritysten tukijärjestöille, talous- ja investointineuvojille sekä järjestelmätoimittajille. Tämä raportti on samalla myös toimintoanalyysin ohjekirja, joten sen ulkoasu ja toteutustapa poikkeavat hieman tavanomaisista insinööritöiden raporteista. Kirjassa esitellään erilaisia liikkuvaan työhön soveltuvia tekniikoita ja tarkastellaan liikkuvaa työtä eri koneurakoinnin aloilla. Lukija tutustutetaan toimintoanalyysin taustaan, analyysiin yleisesti sekä sen tekemisessä käytettyihin menetelmiin, tekniikoihin ja työkaluihin. Kirjassa kerrotaan, miten toimintoanalyysi sovelletaan liikkuvaan työhön ja kuinka tulokset sovelletaan käytäntöön. Lopuksi esitellään käytännön esimerkki todellisessa yrityksessä tehdystä toimintoanalyysistä. Toimintoanalyysi on enemmän järjestelmähankinnan kuin varsinaisen järjestelmäkehityksen työkalu. Vaikka analyysin tulokset ovat periaatteessa toimittajariippumattomia ja pyrkivät parhaiten toimintaa tehostavaan tavoitteeseen, järjestelmätoimittajien kannalta kyse on myynnin työkalusta. Avainsanat liikkuva työ, toiminto, tietovirta, toimintoanalyysi, tietovirta-analyysi Luottamuksellisuus julkinen

3 SAVONIA-POLYTECHNIC ENGINEERING KUOPIO Degree Programme Information Technology Author Mr. Mika Huurre Title of Project Guide to Operation-Based Assessment for Mobile Work Type of Project Date Pages Final Project Academic Supervisor Mr. Keijo Kuosmanen, Lecturer Company Suomen Kenttädata Oy (Ltd.) Abstract Company Supervisor Mr. Veikko Komulainen, Sales Manager Modern companies have to operate as efficiently as possible while retaining a good quality in customer services. For the machine entrepreneurs doing mobile work like forestry or earth moving, this means that the work is accurately guided and tracked. At the same time these requirements allow companies to keep invested capital and employees productive. Current technology has created number of possibilities for controlling and tracing mobile work. Often the problem is that companies do not have a necessary knowledge to select and implement new solutions, which would boost their efficiency. The aim of this thesis was to document an existing way to assess processes and data flows, and to create a guide to operation-based assessment for mobile work. The target audience of the guide are organisations and individuals related to mobile work, like economy and investment consultants and system providers. The results of assessments are more often used for system investments than for system development. This book is both the thesis report and the guide for the assessment. Because of this dual nature, the layout and implementation is more like that of a manual than a report. The manual begins with a general discussion of the techniques suitable for mobile work, and then considers mobile work in different fields of machine entrepreneuring. The reader is familiarised with backgrounds of operation-based assessment, and then introduced to assessment methods, techniques and tools, and to a general way to do assessment. The manual describes how to apply operation-based assessment to mobile work and how its results are transferred to practice. In the end the guide presents an assessment which was done to a real company, and how it was put into practice. Operation-based assessment is more like an investment tool than a development tool. While the results are provider independent in principle, and geared towards obtaining the best boost for productivity, from the system provider's point of view the analysis is one kind of sales tool. Keywords mobile work, assessment, analysis, process, data flow, operation-based Confidentiality public

4 ALKUSANAT Tämä insinöörityön aihe tuli harkittavakseni hieman yllättäen aivan ystäväpiiristäni. Ohjekirjamuodossa olevan insinöörityön raportin sijasta odotin päätyväni tekemään tavanomaisempaa tietotekniikan insinöörityötä jonkin ohjelmistoprojektin puitteissa. Koneurakointiin, sen tiedonhallintaan ja teknologioihin tutustuminen on ollut antoisa aihepiiri, joka myös poikkesi aikaisemmista työkokemuksistani tietotekniikan järjestelmäasiantuntijana ja -suunnittelijana. Työn aikana tutustuin koneurakoinnin alojen asiakkaisiin eri puolella maata. Eteläisin piste oli Helsinki, pohjoisin Sodankylä. Tämä työn alkuperäinen toimeksiantaja oli ristijärveläinen konsulttiyritys t:mi HP-Kone. Työn aikana HP-Koneen liikkuvaan työhön liittyvät liiketoiminnot siirrettiin Suomen Kenttädata Oy:lle, joka on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Samalla myös työn toimeksiantaja vaihtui vastaavasti. Työn läpivientiin osallistuivat myös kajaanilaiset Tietohippu Oy ja Trippi Ky sekä sotkamolainen metsäurakointiyritys Martti Sirviö Oy. Työni tukemisesta ja ohjaamisesta kiitosta ansaitsevat useat eri henkilöt. Kiitokset insinöörityöni ohjaajalle lehtori Keijo Kuosmaselle, joka myös ymmärsi toteutustavaltaan poikkeavan työn luonteen. Kiitokset kuuluvat myös työtäni avustaneille Trippi Ky:n toimitusjohtaja Seppo Räsäselle sekä Tietohippu Oy:n toimitusjohtaja Timo Komulaiselle. Erityiset kiitokset ansaitsevat Martti Sirviö Oy:n toimitusjohtaja Martti Sirviö sekä HP-Koneen ja Suomen Kenttädata Oy:n myyntipäällikkö Veikko Komulainen. Martti Sirviö antoi ystävällisesti yrityksensä analyysipilotiksi sekä panosti omaa aikaansa analyysin läpivientiin. Veikko Komulainen taas ehdotti tätä insinöörityöaihetta sekä toimi työn yhdyshenkilönä ja käytännön opastajana. Näin lopuksi lienee vielä syytä painottaa, että luonteensa vuoksi tämä raportti poikkeaa ulkoasultaan ja kuvitukseltaan tavanomaisesta insinöörityön raportista. Kuopiossa Mika Huurre

5 SISÄLTÖ LYHENTEET JA SELITYKSET JOHDANTO LIIKKUVA TYÖ Seuranta- ja ohjaustekniikat Langattomat tiedonsiirtotekniikat Paikannus Anturit Tiedonkeruulaitteet Matkapuhelimet ja kämmenmikrot Ajoneuvotietokoneet ja kannettavat tietokoneet Tietokoneohjelmistot Ohjelmistoyhdistelmät Tietoturva Liikkuva työ eri toimialoilla Maatalous Kiinteistöhuolto Maanrakennus Metsäkoneurakointi Muut alat TOIMINTOANALYYSIN TAUSTAT Liiketoimintaprosessit ja niiden uudistaminen Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen Tietojärjestelmien hankinta Toimintolaskenta TOIMINTOANALYYSI Yrityksen toiminnot Toimintojen hierarkia Toiminnon osat Pullonkaulat eli toiminnalliset kapeikot Analyysin valmistelu Aloituspalaveri Analyysitavoite Rajaus Arviointiperusteet Nykytilan kuvaus Tietojen kerääminen Kuvaus Kustannusten laskenta Hyväksyttäminen Nykytilan analysointi Kehityskohteiden haku Toteutustapojen haku Toteutusvaihtoehtojen toiminnalliset säästöt Toteutustavan valintakriteerit Toteutustavan valinta Tulevan toiminnan kuvaus ja hyväksyttäminen

6 5 TYÖMENETELMÄT JA KUVAUSTEKNIIKAT Haastattelu Valmistelu Perustyövälineet Nauhoitus Haastattelutilanne Tulokset Sanallinen kuvaus Kuvauksen sisältö Työvälineet Kaaviot Yhteyskaavio Lävistäjämatriisi Toiminto- ja tietovirtakaavio Työnkulkukaavio Työvälineet Investointilaskenta Takaisinmaksuajan menetelmä Nettonykyarvomenetelmä Muita työvälineitä Tulostus ja sähköiset asiakirjat Sähköposti ja muut sähköiset viestintävälineet Oman työympäristön suojaaminen Ryhmätyö Analyysimallit Tuotteistetut ratkaisut TOIMINTOANALYYSI KÄYTÄNNÖSSÄ Tarve ja taustat Miten toiminnan muuttumiseen suhtaudutaan? Yrittäjän muutosvastarinta Ketkä toimintoanalyysiä voivat tehdä? Analyysin käyttötarkoitus ja sopimus analyysistä Toimintojen nykytilan selvitys ja kuvaus Nykytilan analysointi ja tehostamisvaihtoehdot Tulevan tilan valinta ja kuvaus Analyysin tuloksen soveltaminen käytäntöön Käyttöönoton valmistelu Käyttäjien koulutus Ratkaisun käyttöönotto Ratkaisun dokumentointi Hankinnan ja käyttöönoton ongelmia Ylläpito ja jatkokehitys YHTEENVETO Lisätietoa Liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja insinöörityönä

7 8 KIRJALLISUUS JA VIITTEET Viitteet Muu kirjallisuus Lähteet ja oikeudet LIITTEET LIITE A TIETOJA OHJELMISTOISTA LIITE B TOIMINTOANALYYSIN ASIARUNKO LIITE C ANALYYSIPILOTTI: MARTTI SIRVIÖ OY 7

8 Lyhenteet ja selitykset 8 LYHENTEET JA SELITYKSET anturi Bluetooth CAN, CANbus CDMA digitaalinen allekirjoitus digitaalinen varmenne diskonttaus GPS, Galileo GSM, GPRS GSM-modeemi Java järjestelmähankinta Laite, joka muuttaa mitattavan suureen verrannolliseksi sähköiseksi tai pneumaattiseksi viestiksi. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi lämpötila, paino, liike- tai pyörimisnopeus sekä kappaleen sijainti. Magneettianturi lähettää viestin (sähköisen signaalin) joka kerta, kun se joutuu sopivaan magneettikenttään. Nokian, Ericssonin ja muutaman muun valmistajan standardi lähietäisyydellä tapahtuvaan langattomaan laitteiden väliseen kommunikaatioon radiotaajuuksilla. Toteuttaa IEEE standardin. Uusissa ajoneuvoissa, työkoneissa ja -laitteissa yleistynyt tiedonsiirtoväylä (paikallisväylä), jonka kautta välitetään laitteen tai ajoneuvon toimintaan liittyvää tietoa laitteelta toiselle. Esimerkiksi matkanopeus voidaan siirtää anturilta väylän kautta ajoneuvotietokoneelle. CAN Controller Area Network Koodinjakokanavointitekniikka, jota käytetään langattomissa verkoissa puheen ja datan välitykseen. Kts. GSM, GPRS. CDMA Code Division Multiple Access Vastaa kynällä paperille kirjoitettua henkilön allekirjoitusta. Lähettäjä laskee lähetettävästä tiedosta nk. tiivisteluvun, joka salataan ja lähetetään tiedon mukana. Vastaanottaja voi varmistua tiedon eheydestä laskemalla vastaanotetusta tiedosta oman tiivistelukunsa, jota sitten verrataan alkuperäiseen tiivistelukuun. Jos luvut ovat samat, tieto on tullut perille muuttamattomana. [11] Sähköinen, kolmannen osapuolen digitaalisesti allekirjoittama todistus, jonka avulla voidaan tunnistaa ja varmentaa käyttäjän tai sähköisen palvelun todenmukaisuus. [11] Tulevaisuudessa käsiteltävän hinnan, maksun tai arvon muuttaminen laskennallisesti nykyhetkeen. Esimerkiksi investoinnin tulevia tuottoja voidaan diskontata nykyhetkeen, eli laskea kuinka paljon rahaa tulevat tuotot vastaisivat nykyhetkessä. Diskonttaustaulukko sisältää etukäteen laskettuja diskonttausarvoja eri vuosille ja koroille. Satelliitteihin perustuvia paikannusjärjestelmiä. GPS on vanhempi ja hyvin yleinen amerikkalaisten ylläpitämä järjestelmä. Galileo on eurooppalainen GPS:n vastine, jonka toteutus on vielä tätä kirjoitettaessa kesken. GPS Global Position System Langattomia radiotaajuutta käyttäviä tiedonvälitystekniikoita, joita käytetään puheen ja datan välittämiseen. GSM-tekniikkaa voidaan käyttää myös paikannukseen. GSM Global System for Mobile Communications GPRS General Packet Radio Service Laite, joka tarjoaa data-yhteyden GSM-verkkoa käyttäen toiseen modeemiin. Modeemina käytetään yleensä GSM-puhelinta, mutta se voi olla myös erillinen laite esimerkiksi kannettavia tietokoneita tai tiedonkeruulaitteita varten. Laitteisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton sovellusohjelmien ohjelmointikieli. Riippumattomuus perustuu kullekin laitteelle ja käyttöjärjestelmälle tehtyyn ajoympäristöön, joka puolestaan kykenee suorittamaan Javalla kirjoitettuja ohjelmia. Yrityksen liiketoimintaan liittyvän teknisen kokonaisuuden ostoprosessi. Kokonaisuus voi olla joko valmis järjestelmä tai sellaisen kehitystyöprojekti.

9 Lyhenteet ja selitykset 9 kustannusrakenne Yrityksen kustannukset voidaan jakaa niitä yhdistäviin kategorioihin, kuten yleiskulut, markkinointi, myynti, jne. Kustannusrakenne kertoo, kuinka kokonaiskustannus jakautuu eri kustannuskategorioihin. kuvaustekniikka Standardoitu tai yhteisesti sovittu tapa esittää tai kuvata tietty tulos [12, s ]. käsiteanalyysi käyttöjärjestelmä langaton USB liiketoimintasääntö modeemi liikkuva työ logistiikka OFDM ohjelma ohjelmisto pääte RDS relaatio relaatiomalli RS232 Käsiteanalyysi selvittää ja mallintaa loogisesti organisaation ja sen toiminnan käsitteistön (terminologian). Analyysin tuloksena syntyy käsitemalli. Käsiteanalyysi ja käsitemalli on systeemityön työmenetelmä. Ohjelmisto, joka mahdollistaa muiden ohjelmien (sovellusohjelmien) suorittamisen samassa laitteessa. Käyttöjärjestelmiä ovat mm. Microsoft Windows, Apple OS X, eri Linux-pohjaiset jakelut ja Symbian. USB-standardin radiotaajuuksilla toimiva versio. Kts. USB. Yrityksessä määritelty sääntö, joka rajoittaa jonkin toiminnon tai tiedon sisältöä. Esimerkiksi liikesääntö voi määrittää, että minkään tilauksen lähetyspäivä ei voi olla aikaisempi kuin sen tilauspäivä [4, s. 318]. Liiketoimintasääntöjä ei välttämättä ole kirjattu mihinkään ylös, vaan ne voivat olla organisaatiossa hiljaisena tietona. Myös nimellä business-sääntö. Laite, jolla saadaan rakennettua digitaalinen yhteys analogista kanavaa, kuten puhelinlinjaa, käyttäen. Muuntaa lähetyksessä digitaalisen signaalin analogiseksi ja vastaanotossa päinvastoin. Liittyy tietoliikennetekniikkaan. Työ, jonka merkittävä piirre on paikasta toiseen liikkuminen joko työjaksojen välillä, aikana tai näinä molempina. Tavara-, energia- ja tietovirtojen ohjausta sekä hallintaa. Käytetään terminä mm. ostotoiminnassa, kuljetuksessa, varastoinnissa sekä näiden suunnittelussa. Taajuudenjakotekniikka, jota käytetään langattomissa verkoissa puheen ja datan välitykseen. Kts. GSM, GPRS. OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Mikroprosessorin suorittama ryhmä prosessorikohtaisia komentoja, jotka saavat prosessorin sisältävän laitteen toimimaan halutulla tavalla. Yhden tai useamman ohjelman muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka toteuttaa yhden tai useamman toiminnon. Esimerkiksi taloushallinnon ohjelmisto voi koostua useammasta yksittäisestä ohjelmasta. Laite joka on tietoliikenteen päätepiste. Eli laite jolla syötetään ja/tai luetaan tietoja, jotka yleensä sijaitsevat muualla kuin itse päätteessä. Tavallinen pöytätietokone voi toimia päätteenä, mutta tavallisesti tämä termi liitetään yksikertaisempiin ja kevyempiin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin tai tiedonkeruulaitteisiin. Relational Systems Development, relaatiojärjestelmien (tietokantojen) kehittäminen. Joukon relaatio on yhteys joukon alkioiden välillä [9, s. 339]. Liittyy joukkooppiin. Tietojoukko muodostuu jonkin niitä yhdistävän tiedon tai tietojen perusteella. Tietomalli, joka perustuu tiedon järjestämiseen taulukoiksi ja joka pohjautuu pitkälti matemaattiseen relaation käsitteeseen. Relaatiotietokannat sisältävät toisiinsa liittyviä tietoja taulukoissa. Kts. relaatio. Vanha sarjaliikennestandardi (EIA232) sarjamuotoisen tiedon siirtoon. On korvautumassa USB-standardilla.

10 Lyhenteet ja selitykset 10 SA-menetelmä Tietojärjestelmän määrittelymenetelmä. Sisältää useita eri kaaviotyyppejä. Käytetään etenkin sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. SA Structured Analysis sarjaliitäntä, sarjamuotoinen tiedonsiirto Tiedonsiirtotapa, jossa ennen lähetystä tieto paloitellaan osiksi ja lähetettäessä osat siirtyvät peräkkäin laitteelta toiselle. Perille päästyään tieto kootaan osista taas yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Standardeja sarjamuotoiseen tiedonsiirtoon ovat esim. RS232 ja USB. SMS sovellus Symbian systeemi GSM-järjestelmän tekstiviestipalvelu. SMS Short Message Service Kts. Ohjelma. Matkapuhelinten käyttöjärjestelmä, joka on puhelinvalmistajien lisensioitavissa ja kolmansille osapuolille avoin ohjelmistoympäristö. Myös käyttöjärjestelmää kehittävän ja ylläpitävän yrityksen nimi. Osista muodostuva kokonaisuus [12, s. C-170]. Systeemiä vastaa samaa merkitsevä termi järjestelmä. Tietosysteemi on siis tietojärjestelmä. systeemityö Tietosysteemin rakentamista, kehittämistä ja kunnossa pitämistä [12, s. C- 171]. Myös nimellä järjestelmätyö. TCP/IP Internet-yhteyksissä käytetty protokolla eli yhteyskäytäntö. Liittyy tietoliikennetekniikkaan ja ohjelmistojen väliseen kommunikointiin. TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol tietovirta Kuljettaa tietoa prosessien, tietovarastojen ja ulkoisten kohteiden välillä [8, s. 102]. Joukko tietoja, jotka ovat 'tulossa' tai 'menossa' johonkin toimintoon tai tietovarastoon [12, s ]. tietovirta-analyysi Systeemityössä ja järjestelmäkehityksessä tietovirtojen analysointia, eli organisaation tai sen toiminnallisen osan tietovirtojen kartoitusta. Käytetään myös kauppanimenä tästä poikkeavassa merkityksessä kuvaamaan yrityksen toimintojen ja tietovirtojen kartoitus- ja tehostamisprosessia kokonaisuutena (esim. 4Field Oy). toiminnanohjausjärjestelmä Ohjelmisto- ja laitekokonaisuus, jolla yritys aktiivisesti ohjaa ja seuraa omaa toimintaansa. toimintamenetelmä Standardoitu tai yhteisesti sovittu tapa toimia ja tuottaa tietty tulos [12, s ], menettelytapa. toimintamalli toimintoanalyysi tunnusluku Ohjeisto, joka kiinnittää työvaiheet ja -tehtävät sekä usein myös käytettävät menetelmät, tekniikat, työvälineet ja kuvaamisen [12, s ]. Malli on järjestelmän tai työkokonaisuuden esitys. Systeemityössä ja järjestelmäkehityksessä toiminnan analysointia, eli organisaation tai sen toiminnallisen osan toimintojen kartoitusta. Tätä termiä käytetään tässä kirjassa kuvaamaan organisaation toiminnan analysointia, kehittämistä ja tehostamista kokonaisuutena (vrt. Tietovirta-analyysi kauppanimenä). Tunnusluku kuvaa jotain yrityksen taloudellista ominaisuutta. Yksittäinen tunnusluku ei kuitenkaan ole aina yksiselitteinen, mistä syystä tunnuslukuja tulisi olla useampia. Tunnuslukuja käytetään esimerkiksi yrityksen kannattavuuden arviointiin. Toiminnallisia (yrityksen sisäisiä) tunnuslukuja johdetaan yrityksen toimintaan liittyvistä tiedoista ja käytetään yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tunnusluvut voivat olla myös työkonekohtaisia.

11 Lyhenteet ja selitykset 11 UMTS USB VoIP välitysohjelmisto WAP Langaton tiedonvälitystekniikka joka käyttää radiotaajuuksia. Kts. GSM, GPRS. UMTS Universal Mobile Telecommunications System Sarjaliikennestandardi, joka mahdollistaa vanhaa RS232-standardia monipuolisemman ja nopeamman tietojen siirron laitteiden välillä. Tavallinen USB-yhteys vaatii aina välittäjäksi tietokoneen, mutta USB-On-the-Go -standardi mahdollistaa myös liikennöinnin kahden itsenäisen laitteen välillä. USB-standardista on kehitteillä langaton radiotaajuuksia käyttävä versio (Wireless USB). USB Universal Serial Bus Tekniikka, jolla tavallinen puhelinsoitto välitetään Internet-yhteyden läpi. Analogisen väylän sijasta puhe siirretään tietoliikennepaketteina tietoverkon läpi, esimerkiksi kahden tietokoneen välillä. Päätelaitteina voivat olla myös VoIP-yhteensopivat puhelimet. VoIP Voice over Internet Protocol Tietokoneohjelma, jota käytetään kahden ohjelmiston välisessä tiedonsiirrossa kun lähettävä ja vastaanottava ohjelma eivät suoraan ymmärrä toistensa tietosisältöä. Välitysohjelma muuttaa lähettävän ohjelman tiedon vastaanottavan ohjelman ymmärtämään muotoon. Matkapuhelimia varten kehitetty protokolla eli yhteyskäytäntö, jonka avulla on mahdollista käyttää langattoman yhteyden yli erilaisia palveluita. WAP Wireless Application Protocol Windows Mobile Edition Microsoftin matkapuhelimille tehty Windows-käyttöjärjestelmän versio, johon myös kolmannet osapuolet voivat kehittää ohjelmia. Wireless USB WLAN Zigbee Englannin kielinen termi langattomalle USB-standardille. Kts. USB. Langaton tiedonvälitystekniikka, joka käyttää radiotaajuuksia. Käytetään langattoman lähiverkon muodostamiseen. Voidaan myös käyttää paikannukseen lähietäisyyksillä, jolloin käytetään hyväksi WLAN-tukiasemia GSM-paikannuksen tapaan. WLAN Wireless Local Area Network Motorolan, Philipsin ja muiden yritysten standardi, joka määrittelee Bluetoothia kevyemmän, ja nimenomaisesti antureita varten tarkoitetun langattoman radiotaajuuksisen tiedonsiirtotekniikan. Zigbee on myös oma standardinimensä. Toteuttaa IEEE standardin täydentäen sitä mm. tietoturvamäärittelyllä.

12 1 Johdanto 12 1 JOHDANTO Liikkuva työ muodostaa vuodenajasta riippumatta tärkeän osan yhteiskunnan toimivuudesta. Se liittyy infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon maatalouden, tehtaiden ja kaupan toimintaan ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Liikkuvaa työtä tekevät esimerkiksi kiinteistöhuollon huoltomies ja metsäkoneyrityksen hakkuukoneen hytissä istuva kuljettaja. Molemmilla työn tekopaikka siirtyy pisteestä toiseen. Työn tuottavuus muodostuu nimenomaan toimiston ulkopuolella tehdystä työstä, ja yrityksen toimisto onkin lähinnä vain pistäytymispaikka tai tukikohta varsinaisten töiden ohella. Metsäkoneyrityksessä yrityksen merkittävät rahalliset investoinnit on tehty yrityksen toimipisteen ulkopuolella liikkuviin koneisiin, laitteisiin ja huollon infrastruktuuriin. Molemmissa tapauksissa palkkakustannukset ovat myös oleellinen osa kokonaiskustannuksia. Kuten millä toimialalla tahansa, myös liikkuvassa työssä menestyksellisen liiketoiminnan edellytyksiin kuuluvat kustannustehokkuus ja toiminnan sujuvuus. Olipa liikkuva työ päätoiminto tai sitä tukeva toiminto, sen tulisi olla mahdollisimman hyvin hoidettua. Työstä aiheutuneet kustannukset ja tuotot pitäisi pystyä laskemaan järjestelmällisesti. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Tämä pätee myös yrityksiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin, jotka harvoin toimivat jo perustamisvaiheessaan tehokkaasti ja loppuun asti mietityin keinovalikoimin. Useimmin toiminta kehittyy tehtäessä käytännön töitä, jolloin työntekotavat muotoutuvat kokemuksien myötä johonkin tiettyyn muottiin. Olemassa on toki yrittäjiä, jotka ovat jo yrityksen aloitusvaiheessa miettineet tarkemmin, kuinka tehtyä työtä ohjataan ja seurataan. Tätä varten on voitu jopa hankkia tarvittavat automatisoivat järjestelmät. Yritystoiminta käynnistyy. Saadaan asiakkaita ja homma näyttää sujuvan. Työt ja investoinnit lisääntyvät... mutta toiminnan hallinta alkaakin olla ongelmallista. Asiakkaatkin huomauttelevat jo. Nykymenolla homma hajoaa käsiin. Pitäisi siis tehdä jotain? Kuva 1. Kun yritys kehittyy, sen toimintatavat eivät välttämättä tee niin.

13 1 Johdanto 13 Usein täsmällisen ohjauksen ja seurannan tarve sekä niihin liittyvät investoinnit tulevat esille vasta myöhemmin, kun yrityksen koko kasvaa, tehdään uusia investointeja tai asiakkaiden raportointivaatimukset kehittyvät. Ohjausta ja seurantaa voidaan kehittää ja automatisoida myöhemminkin, kun toiminta on muuttumassa tai tekniikka antaa uusia mahdollisuuksia. Kun yrittäjä havaitsee tämän muutostarpeen, yrityksen toimintatapoja mietitään joko omatoimisesti yrityksen sisällä tai käytetään apuna konsulttia. Konsultti voi olla esimerkiksi järjestelmätoimittaja tai investointineuvoja. Tätä prosessia varten tässä ohjekirjassa käydään läpi erityyppisten liikkuvien töiden taustoja sekä niiden tehostamisessa käytettäviä tekniikoita. Tutkitaan ja tehostetaan toimintatapoja! Selvitetään ja dokumentoidaan nykytilanne. Analysoidaan tilanne ja haetaan ratkaisu. Otetaan uusi ratkaisu käyttöön. Kuva 2. Yrityksen toimintatavat eivät saa olla kiveen hakattuja käskyjä, vaan tarpeen mukaan muuttuvia ohjeita. Lisäksi tässä kirjassa määritellään toimintamenetelmät ja kuvaustekniikat liikkuvaa työtä hyödyntävien yritysten toimintojen ja tietovirtojen kartoitukselle näiden analysoinnille tämän perusteella tehtävälle toiminnan tehostamiselle. Tästä kokonaisuudesta eli toimintomallista käytetään tässä kirjassa nimeä toimintoanalyysi. Toimintoanalyysin tarkoitus on toimia ensisijaisesti yrityksen toimintojen tehostamisen ja järjestelmähankinnan työkaluna. Saadun lopputuloksen tarkoituksena on parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä: Yrityksen olemassa olevat työntekijät voivat oheistoimintojen sijasta keskittyä tekemään tuloksellista työtä. Yrityksen johto saa tarkempaa tietoa yrityksen toiminnasta suunnittelua ja seurantaa varten. Tämän kirja on tarkoitettu liikkuvan työn yrityksiä konsultoivien tahojen käyttöön. Tällaisia ovat maatalouskeskuksien talousneuvojat ja muut alalla toimivat järjestelmäkonsultit ja -toimittajat. Toimintoanalyysin tulosraporttia käyttävät konsultoitavat yritykset, järjestelmätoimittajat sekä -kehittäjät. Tämä kirja soveltuu paitsi toimintoanalyysin ohjekirjaksi, myös toimintoanalyysiin tutustumiseen esimerkiksi toimintoanalyysin tekijän valintaa tai analyysiin osallistumista varten.

14 2 Liikkuva työ 14 2 LIIKKUVA TYÖ Liikkuva työ on työtä, jossa työ liikkuu paikasta toiseen työjaksojen välillä työjaksojen aikana työn mittaukset ja kirjaukset tapahtuvat muualla kuin toimistotiloissa yrityksen toiminnan kannalta tärkeät työt ja pääomainvestoinnit sijoittuvat muualle kuin toimistoon. Liikkuvan työn kevyempää sarjaa edustaa esimerkiksi kiinteistöhoitaja, kun taas raskaampaa liikkuvaa työtä tehdään suurilla ja paljon pääomaa sitovilla ympärivuorokautisesti työskentelevillä maanrakennuskoneilla. Tässä luvussa käydään läpi liikkuvaan työhön käytettävissä olevia tekniikoita ja niiden soveltumista liikkuvan työn eri aloille. Aiheita käsitellään yleisesti, joten ennen varsinaisen analyysin tekemistä on aina syytä tutustua nykyhetken tekniikoihin ja niiden antamiin mahdollisuuksiin sekä analysoitavana olevan yrityksen toimialan tilanteeseen.

15 2 Liikkuva työ Seuranta- ja ohjaustekniikat Nykytekniikka antaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen liikkuvan työn seurantaa ja ohjausta kohtuullisin työkone- ja työntekijäkohtaisin kustannuksin. Taloushallinnon, palkanlaskennan ja toiminnanohjauksen ohjelmistot ovat nykyisin liitettävissä kohtuullisen helposti muihin järjestelmiin. Lisäksi markkinoilla on jo useita toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan erilaisia ratkaisuja työseurannan ja ohjauksen toteutukseen sekä ohjelmistojen väliseen kommunikaatioon. Ohjaus- ja seurantatieto siirtyy työyksikön ja yrityksen välillä sähköisesti. Seuranta ja ohjaus on yrityksen omassa tai palveluntarjoajan tietojärjestelmässä. Tietoa voidaan välittää myös muiden yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmiin esimerkiksi materiaalivirtojen seurantaa varten. Yrityksen työntekijät ja asiakkaat voivat hyödyntää järjestelmää ajasta ja paikasta riippumatta. Tieto on ajan tasalla. Kuva 3. Ohjauksen ja seurannan siirto sähköiseen muotoon antaa yritykselle uusia toimintamahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa. Seurantaan ja ohjaukseen käytettävät laitteet vaihtelevat matkapuhelimista kämmenmikroihin, tiedonkeruulaitteisiin ja täysimittaisiin ajoneuvotietokoneisiin. Tiedonvälitystapoina voivat toimia muistikortit, modeemiyhteydet, teksti- ja multimediaviestit tai langattomat Internet-yhteydet. Näissä laitteissa käytetyt ohjelmistot ovat yleensä toimittajakohtaisia, mutta järjestelmien välinen tiedonsiirto yleensä onnistuu joko standardoiduilla yhteystavoilla kuten TCP/IP-yhteyksillä tai erillisillä välitysohjelmistoilla. Liikkuvan työn ympäristöt ovat tavallista toimistoa vaativampia niin lämpötilojen, pölyisyyden kuin sähkön saanninkin puolesta. Tämä pitää aina huomioida käyttöön otettavissa ratkaisuissa. Valintoja tehtäessä oleellista on laitteiden ja tekniikoiden keskinäinen yhteensopivuus, myös siirrettävien ja tallennettavien tietojen osalta laitteiden kyky suorittaa käyttöön otettavia ohjelmistoja ja välittää niiden tietoja laitteiden tekniset ominaisuudet, ulkoinen kestävyys ja virran kulutus kohteena olevissa työympäristöissä soveltuvuus ja käytettävyys töitä ja työntekijöitä varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että järjestelmän valinta ja käyttöönotto on perustuttava aina yritykselle sopivaan ratkaisutapaan, ei tekniikkaan itseensä.

16 2 Liikkuva työ Langattomat tiedonsiirtotekniikat Langattomuus on tuonut työn seurantaan ja ohjaukseen uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi jo yksinkertainen matkapuhelin on tehnyt pysyvän vaikutuksen liikkuvan työn yritysten toimintaan. Langattomiin ratkaisuihin liittyviä tekniikoita ovat mm. GSM, GPRS ja UMTS. Tiedonsiirtoa tehdään paljon GSMmodeemeilla ja tekstiviesteillä niiden yksinkertaisuuden vuoksi. GPRS on yleistynyt kentällä olevissa yksiköissä kohtuullisen nopean TCP/IP-yhteyden tarjoavana tiedonsiirtotapana. Sitä käytetään mm. isoissa työkoneissa, joiden tekemä työ ja tulokset pitää sitoa laajemman teollisen materiaalilogistiikan osaksi. UMTS on tätä kirjoitettaessa vasta käynnistymässä, ja sen kokonaispeitto on avoin etenkin maaseudun ja asumattomien alueiden osalta. UMTSin voi haastaa NMTverkon tilalle kaavailtu langaton dataverkko. mittaustietojen siirto langalla tai langattomasti päätelaitteelle työntekijän päätelaite GSM-verkko työkoneen anturit SIRUKORTTI OY YRITYS AB Nimi: Teuvo tiedot voidaan siirtää yritykseen joko päätelaitteen tai muistikortin avulla. Kuva 4. Seurantatieto voidaan siirtää työpisteestä toimistoon joko langattomasti tai tallennemedioilla, kuten muistikorteilla. Ohjaustiedon välitykseen voidaan käyttää esimerkiksi tekstiviestejä. (tuotekuvat: a, c) Pienillä etäisyyksillä, kuten työkoneen hytissä, tietoa voidaan siirtää Bluetoothia tai langatonta USBia tukevien laitteiden avulla. Näitä tekniikoita voidaan käyttää työtietojen sekä työkoneen anturien tietojen siirtoon tiedonkeruulaitteesta työntekijän päätelaitteeseen, ja siitä taas eteenpäin. Lyhyillä työpiste-etäisyyksillä ei kannata unohtaa perinteistä lankayhteyttäkään, joka joissain tapauksissa saattaa olla langatonta helpompi ja luotettavampi tiedonsiirtotapa. Oma langaton tekniikkansa ovat siirrettävät muistikortit (tallennemediat). Työntekijä kuljettaa töitä tehdessään henkilökohtaista muistikorttia mukanaan, ja sille kirjataan esimerkiksi työkonekohtaisella laitteella työtietoja töiden edistyessä. Muistikortti palautetaan toimistolle määrävälein luettavaksi. Muistikortit voivat toimia myös työntekijöiden tunnisteina, ja mahdollistavat esimerkiksi työntekijäkohtaisen ajoneston ja ajoluokituksen. Tulevaisuudessa anturit voivat olla liitettynä langattomalla yhteydellä toisiinsa ja tiedonkeruuyksikköön, vaikkakin työkoneiden sisällä metalliseinämät rajoittavat tätä käyttötapaa. Esimerkiksi puunkorjuukoneen koura voi välittää painotiedon suoraa kuljettajalle ja tiedonkeruuyksikölle metsäkoneen hyttiin. Langaton Zigbee-standardi on kehitetty juuri tällaista tilannetta varten. Testaaja tiedonkeruulaite mittaustiedot yrityksen tietojärjestelmä vastaanottaa työtiedot ja lähettää työmääräyksiä

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut 4.5.2009 Kandidaatintyö, TKK, tietotekniikka, kevät 2009 Varsinainen työ löytyy osoitteesta http://olli.jarva.fi/kandidaatintyo_ pikaviestinnan_tietoturva.pdf Mitä? Mitä?

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Esimerkki: Uhkakartoitus

Esimerkki: Uhkakartoitus 1 Esimerkki: Uhkakartoitus 2 Tunnelmaa luovaa lehtisalaattia vuodelta 2003 Vapulta: Operaattori asettaa puheviestipalvelun muutoksen yhteydessä kaikille saman tunnusluvun. Huhtikuun lopulta: Junat pysähtyivät

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Pilottimuseoiden tapaaminen Leena Furu 14.11.2013 Luetteloinnin kehittäminen Luettelointityöryhmä 16 museoammattilaista ympäri Suomen Päätavoite:

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot