1 / 6. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 / 6. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää"

Transkriptio

1 1 / 6 Dnro Saapunut Viranomainen täyttää

2 2 / 6 OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hankkeen nimi Pedagoginen uudistuminen muutosjohtamisen välineenä 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) Koulutuksen / opetuksen järjestäjä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LSKKY) Postiosoite Myllykyläntie 8, PL 124 Postinumero ja -toimipaikka Loimaa Pankkiyhteys (BIC-pankkitunniste ja IBAN tilinumero) Osuuspankki FI BIC OOOYFIHH Y tunnus Toiminnasta vastaava yhteyshenkilö Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja Työpuhelin Matkapuhelin Faksi (02) Sähköposti 3. Verkoston jäsenet Luettelo verkoston jäsenistä (koulutuksen järjestäjä, oppilaitos) Hankkeessa mukana olevat kunnat ja kaupungit: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä: Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistot (omistajat: Aura, Huittinen, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä, Uusikaupunki) (Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja, puh ) Liedon kunta (Laila Mäkelä, sivistysjohtaja puh ) Loimaan kaupunki (Manne Pärkö, sivistysjohtaja puh. (02) , ) Uudenkaupungin kaupunki (Inkeri Parviainen, opetus- ja kulttuuritoimen johtaja puh ) Verkoston jäsenet: x perusopetus, x lukio, x ammatillinen toinen aste, ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö, muu, mikä? 4. Verkoston yhteistyökumppanit Koulutuspäivien ja sekä niihin sisältyvän esimiesten henkilökohtaisen ohjauksen sekä opintomatkan toteuttavana yhteistyökumppanina käytetään pedagogisen muutosjohtamisen asiantuntijaorganisaatiota. Asiantuntijaorganisaatio kilpailutetaan. 5. Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttää koulutuksen toimintatapojen ja johtamismallien muuttamista. Innovatiivinen, kehittävä johtamistapa on nyt tarpeen. Muutosten onnistunut toteuttaminen edellyttää hyvää johtajuutta. Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti muutosten suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuussa oleviin esimiehiin eli kuntien sivistys- ja koulutoimen johtajiin, rehtoreihin, apulaisrehtoreihin sekä ammatillisen koulutuksen koulutusalavastaaviin. Muutosjohtamisen merkitystä korostavat opetussuunnitelmien uudistaminen, Suomen hallituksen koulutukseen tekemät säästöpäätökset, koulutuksen järjestäjäverkoston uudistaminen sekä opettamiseen, ohjaamiseen ja opettajuuteen kohdistuvat muutokset. Riittävien ja laadukkaiden koulutuspalveluiden turvaaminen yhä pienemmillä resursseilla edellyttää koulutuksen järjestäjiltä tuottavuuden ja tehokkuuden nostamista. Oppilaitosten ulkopuolelta tulevien työelämän uudistusten ja nopeiden muutosten keskellä paineet organisaatioiden kehittämiseen sekä johtamismallien ja toimintatapojen uudistamiseen ovat juuri nyt suuret. Hanke on jatkoa vuosina toteutetulle ja LSKKY:n koordinoimalle Osaava-ohjelmaan kuuluneelle hankkeelle Uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen uudistuminen. Uudella hankkeella halutaan myös varmistaa, että edellisessä hankkeessa ja muissa pedagogissa oppimisprosesseissa aikaansaadut hyvät käytänteet leviävät mahdollisimman laajasti mukana olevien kuntien ja kuntayhtymän opetustoimeen. Hankkeessa edistetään

3 3 / 6 johtamiskäytäntöjen kehittymistä vastaamaan pedagogisen uudistuspaineen luomia tarpeita. 6. Suunnitellun kehittämistoiminnan keskeiset tavoitteet lyhyesti Esimiehet ja johto ovat muutoksen keskeisiä henkilöitä, minkä vuoksi heidän jaksamiseensa sekä muutosjohtajuustaitoihinsa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muutos on osattava suunnitella ja muutoksen toteuttamiseen on varattava riittävästi resursseja (aikaa, tietoa ja osaamista). Muutoksen hyvä etukäteissuunnittelu ja koordinoitu johtaminen edesauttavat myös henkilöstön motivoitumista muutokseen. Usein ongelmana voi olla yhteisyyden rakentaminen. Totuttuja työn tekemisen tapoja tai organisaation rakenteita muutettaessa muutoksen käytännössä kohtaava henkilöstö tulee saada motivoitua ja sitoutettua muutokseen. Hyvin johdetussa muutoksessa myös uudistuksen mahdollisesti negatiiviset vaikutukset työhyvinvointiin pyritään eliminoimaan tai ainakin minimoimaan. Hyvin johdetun muutoksen kaikissa vaiheissa toiminnan päämäärä ja muutoksen tavoite säilyy kirkkaana, johtaminen perustuu tosiasioihin ja on prosessinomaista. Myös muutoksen edellyttämiin uuden oppimisen vaatimuksiin tulee kyetä vastaamaan ja resursoimaan organisaatio muutoksen edellyttämällä tavalla. Oppivassa organisaatiossa johdon tärkein tehtävä on luoda oppimisen mahdollistavat puitteet, jotka edistävät luovuutta ja erilaisia kokeiluja. Henkilöstö sitoutetaan informaation hankkimiseen, kommunikointiin ja vuoropuheluun. Oppimisprosessi etenee kokemusten prosessoinnin kautta johtaen toiminnan jatkuvaan muuttumiseen ja kehittymiseen normaaliin arkipäivän toimintaan sisäänrakennettuna. Organisaation oppiminen lähtee aina yksilöstä, joka voi siirtää osaamisensa ryhmälle, jalostaen näin omaa osaamistaan. Ryhmätason osaaminen voidaan puolestaan laajentaa ja syventää uusien toimintamallien kautta organisaatiotason osaamiseksi. Vuoropuhelu tuo uutta osaamista, mutta mitä laajempaa joukkoa oppiminen koskee, sen haasteellisemmaksi osaamisen jakaminen tulee. Yksilöiden oppimisen välittyminen ja jalostuminen ryhmän osaamiseksi sekä työyhteisön eri tasojen avoin ja jatkuva vuorovaikutus ovat iso haaste. Muutoksen onnistunut läpivienti ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen muutoksen keskellä edellyttävät huomion kohdentamista muutokseen itseensä. Muutoksen ohella pitää myös johtaa ihmisiä. Hankkeen aikana huomiota kohdistetaan erityisesti muutosta johtaviin tahoihin organisaatioissa. Muutoksen avainhenkilöillä on oltava riittävästi tietoa organisaatiomuutosten riskitekijöistä. Ihmisten johtaminen muutoksissa kulminoituu esimiesten ja johtajien kykyyn motivoida henkilöstöä ja antaa heille tilaa ja mahdollisuuksia osallistumiseen ja todelliseen vaikuttamiseen. Muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvää johtamista. Substanssiosaaminen ei riitä, vaan on osattava johtaa myös ihmisiä siten, että heidän yksilölliset tarpeensa ja organisaation tavoitteet tulevat muutoksessa huomioon otetuiksi. Hankkeen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: esimiesten ja johdon pedagogisten muutosjohtajuustaitojen kehittäminen sekä työssä jaksamisen edistäminen jatkuvan muutoksen keskellä henkilöstön motivaation, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen muutosprosessien aikana valtuuttavan ja osallistavan johtajuuden kautta esimiesten ja johdon henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen opetustoimen verkostoituminen, yhteistyö ja hyvien käytänteiden jakaminen. 7. Kuvaus suunnitellusta kehittämistoiminnasta 7.1 Kehittämistoiminta opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen rakenteiden ja suunnitelmallisuuden osalta Hankkeen myötä toteutettavien koulutuspäivien ja opintomatkan sisältö rakentuu hyvän pedagogisen

4 4 / 6 muutosjohtajuuden osa-alueiden ympärille. Osa-alueet kiteytetään seuraavasti: 1. Muutoksen johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen pedagogisessa ympäristössä muutoksen suunnittelu ja johtamisen prosessi muutoksen mahdollisuudet muutosvastarinnan voittaminen jaksaminen, työhyvinvointi, palaute, kannustus 2. Oppilaitoksen johtamisen uudet ratkaisut strategiatyö ja tavoitteiden asettaminen osaamisen johtaminen ennakointi, arviointi ja jatkuva parantaminen toimintajärjestelmien uudistaminen 3. Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen muutosviestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutus valtuuttava ja osallistava johtajuus henkilöstön tietojen ja taitojen kehittäminen henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä itseohjautuvuuden edistäminen 4. Oma kehittyminen pedagogisena johtajana itsearviointi ja työyhteisön palaute johtajan vaihtuvat roolit minä muutosjohtajana oman kehittymissuunnitelman laatiminen 7.2 Toteutuva täydennyskoulutus / osaamisen lisäämisen toimet Hankkeessa toteutetaan esimiehille neljä yhteistä koulutustilaisuutta, joihin valmistaudutaan ennakkotehtävien ja omaa esimiestoimintaa koskevien arviointien avulla. Viimeisen koulutuspäivän aikana keskitytään esimiesten omiin vahvuuksiin ja kehitystarpeisiin sekä laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Hankkeen aikana toteutetaan yksi koko päivän opintomatka organisaatioon, jossa muutosjohtamisella on saavutettu merkittäviä tuloksia. Organisaation ei tarvitse olla oppilaitos, vaan oleellisempaa on kuulla kokemuksia ja oppia asiantuntijaorganisaation johdonmukaisen muutosjohtamisen parhaista käytänteistä. Hankkeen loppuseminaarissa vedetään yhteen osallistujien koulutusprosessin aikana kiteytyneet pedagogisen muutosjohtamisen kokemukset ja tavoitteet organisaatiokohtaisesti sekä esitetään organisaatiokohtainen jatkosuunnitelma. Yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja loppuseminaarissa järjestetään mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen ja vertaistuen saamiseen. 7.3 Muu kehittämistoiminta Hanke tukee voimaan tulevia uusia organisaatioita ja koulutuksen järjestämislupia. 7.4 Toiminnan vakiinnuttaminen Hankkeella haetaan pysyviä muutoksia johtamiskäytänteisiin, ja keinoja henkilöstön parempaan motivointiin ja osallistamiseen pedagogisten muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen teemat sisällytetään arkipäivän johtamistapoihin. Esimiesten henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla ja osaamisen johtamisen avulla tuetaan edellä kuvattua kehitystä. 8. Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät LSKKY ja hankkeeseen mukaan tulevat kunnat nimeävät kukin yhden henkilön ohjausryhmään. Ohjausryhmä

5 5 / 6 kokoontuu hankkeen aikana kaksi kertaa. Ohjausryhmässä on enintään kuusi henkilöä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja linjata hankkeen etenemistä, tehdä hanketta koskevat päätökset ja vastata hankkeen rahoituksen toteutumisesta. Ohjausryhmän edustajat vastaavat siitä, että mukana olevat tahot ovat sitoutuneet toimintaan. 9. Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut Koordinaattorilla on kokonaisvastuu hankkeen tavoitteiden ja toiminnan toteutumisesta sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumisen seurannasta. LSKKY toimii myös hankkeen osatoteuttajana ja vastaa toimijoiden ja ohjausryhmän toiminnasta. 10. Hakijaverkoston alueen opetushenkilöstön kokonaismäärä 620 henkilöä Taulukko aukeaa kaksoisklikkauksella Täyttöohje: Verkostojen kehittämis- ja ohjausryhmäkokoukset, seminaarit, sekä muu osaamista kehittävä toiminta Opetustoimen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus ja osaamisen lisäämisen toimet Erittely kohdassa suunniteltuun täydennyskoulutukseen osallistuvista henkilöistä kohderyhmittäin. Yksi henkilö voi kohdassa esiintyä vain yhdellä rivillä. 11. Verkoston, sen jäsenen/ jäsenten muu samanaikainen tämän hankkeen keskeisiin sisältöihin saatu rahoitus (Osaava-rahoitus, laatukriteerit, oppimisympäristöjen kehittäminen, ESR, jne.)

6 6 / Kehittämistoiminnan kokonaiskustannusarvio Taulukko aukeaa kaksoisklikkauksella Kuvaus verkoston jäsenten osoittamasta omarahoitusosuudesta (myös laskennallinen) Hankkeeseen osallistuvat tahot sitoutuvat yhteensä 15 % omavastuuseen hankkeen kokonaiskustannuksista. Omavastuu jaetaan tasan kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen kesken. Paikka ja päiväys Allekirjoitus (henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus) Uusikaupunki, Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja Mahdolliset liitteet 2 kpl Liite 1. Toteutussuunnitelma Liite 2. Budjettiehdotus Hakulomake mahdollisine liitteineen toimitetaan sähköpostilla sekä allekirjoitettuna ao. aluehallintovirastoon. Osoitetiedot:

7 7 / 6 Aluehallintoviraston yhteystiedot Etelä-Suomen aluehallintovirasto PL HELSINKI sekä sähköisesti osoitteella: Vastuuhenkilö Opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch, p Itä-Suomen aluehallintovirasto PL MIKKELI sekä sähköisesti osoitteella: Opetustoimen ylitarkastaja Johanna Albert, p Lapin aluehallintovirasto PL ROVANIEMI sekä sähköisesti osoitteella: Johtaja Elisa Suutala, p Lounais-Suomen aluehallintovirasto PL Turku sekä sähköisesti osoitteella: Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL JYVÄSKYLÄ sekä sähköisesti osoitteella: Johtaja Tuomo Laitila p Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL OULU sekä sähköisesti osoitteella: Opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, p Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska enheten för undervisningsväsendet, PB 22, ÅBO samt i elektronisk form till adressen: Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn päivitetty

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot