Säteilyturvakeskus Luonnos 1(15) KOMMENTIT TÄSTÄ LUONNOKSESTA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilyturvakeskus Luonnos 1(15) 8.2.2011 KOMMENTIT TÄSTÄ LUONNOKSESTA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN: Petra.Tenkanen-Rautakoski@stuk."

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Luonnos 1(1)..0 KOMMENTIT TÄSTÄ LUONNOKSESTA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN: STUK opastaa X/0 Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus 1 JOHDANTO... 1 HENKILÖKUNNAN JA POTILAAN SÄTEILYSUOJAUS... LAADUNVARMISTUS....1 Röntgenlaitteen mekaanisten toimintojen ja säteilysuojainten kunto.... Testikappaleen kuvaus.... Filmin kehitys ja katselulaitteet.... Digitaaliset kuvailmaisimet.... Kuvamonitorit... KÄYTTÖTILA JA SÄTEILYSUOJUKSET....1 Esimerkki intraoraaliröntgenlaitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta.... Esimerkki panoraamatomografiaröntgenlaitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta. Esimerkki KKTT-laitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta.... Rakennusmateriaalien lyijyvastaavuus... Tämä opas korvaa oppaan STUK tiedottaa 1/1 Säteilyturvallisuus hammasröntgentutkimuksissa. 1 JOHDANTO Suomessa on nykyisin käytössä noin 00 hammasröntgenlaitetta, joilla kuvataan suun sisään asetet- tavalle kuvailmaisimelle (intraoraaliröntgenlaite) ja noin 00 panoraamatomografiaröntgenlaitetta joihin voi liittyä myös kefalostaatti. Hammasröntgenkuvauksia tehdään noin 000 toimipaikassa, pääosin hammaslääkäreiden vastaanotoilla. Panoraamatomografiaröntgenlaitteita on lisäksi käytössä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Viime aikoina yleistyneitä hammaskuvauksiin tarkoitettuja kar- tiokeilatietokonetomografialaitteita (hammas-kktt -laitteita) on tämän oppaan julkaisemisen aikaan käytössä hieman yli 0 kappaletta. Tässä oppaassa on esitetty käytännön esimerkkejä käyttäjien testeistä hammasröntgenlaitteiden laa- dunvalvonnassa. Toiminnan harjoittajat voivat suunnitella ja käyttää muitakin tarkoitukseen sopivia menetelmiä laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. Tavoitteena on säteilyannosten minimoiminen ja diagnoosia varten riittävän kuvanlaadun varmistaminen. Oppaassa käsitellään lisäksi kuvaushuoneen

2 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 säteilysuojauksen tarvetta sekä henkilökunnan ja potilaan säteilysuojausta. Diagnoosin onnistumi- seen vaikuttavaa keskeistä asiaa, kuvantulkintaa, ei kuitenkaan käsitellä tässä yhteydessä. Hammasröntgenlaitteita ja niiden käyttöä sekä laadunvarmistusta koskevat vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa. Hammasröntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset on esitetty ohjeen ST.1 liitteessä A ja vaatimukset laadunvarmistuksesta liitteessä B. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaoppaassa (STUK tiedottaa /00) on esitetty lisäksi röntgenputkelle, generaattorille ja TT-laitteelle tehtäviä testejä, joista osa voi olla hyödyllisiä myös hammaslaitteita testattaessa. HENKILÖKUNNAN JA POTILAAN SÄTEILYSUOJAUS Kuvauksia suorittavien henkilöiden on suojauduttava siten, että he eivät joudu tarpeettomasti sätei- lylle alttiiksi. Kuvattaessa intraoraali- tai panoraamatomografiaröntgenlaitteella kuvaaja ei yleensä tarvitse lisäsuojaimia, kun hän välttää kuvausten aikana primäärikeilan aluetta ja on vähintään kah- den metrin etäisyydellä potilaasta ja röntgenputkesta. On kuitenkin suositeltavaa siirtyä kuvauksen ajaksi säteilyltä suojaavan seinän taakse ja käyttää potilaan tarkkailuun apuna sopivasti sijoitettua peiliä tai lyijylasi-ikkunaa erityisesti, jos kuvausmäärä on suuri. Tällöin kuvaaja välttyy ylimääräiseltä sätei- lyaltistukselta. Mikäli kuvaaja on säteilytyksen aikana kahta metriä lähempänä potilasta, hänen on suosi- teltavaa käyttää erillisiä säteilysuojuksia, esimerkiksi liikuteltavaa säteilysuojalevyä tai lyijykumiesilii- naa. Hammas-KKTT -laitteilla tehtävät kuvaukset on syytä suorittaa aina säteilyltä suojaavan seinän takaa tai erillisestä säätötilasta niin, että kuvaajalla tulee olla näköyhteys potilaasen joko suoraan tai pei- lin kautta. Efektiivinen annos on suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishait- taa. Sen laskemisessa käytettävät suureet ovat kunkin kudoksen tai elimen saama säteilyn annos ja kullekin kudokselle tai elimelle määrätty painokerroin, joka kuvaa kyseisen kudoksen tai elimen sä- teilyherkkyyttä. Hampaiston, leuan ja kasvojen alueen kuvauksissa annos riippuu hyvin paljon myös siitä, mitä elimiä säteilykeilan suunnassa tai sen välittömässä läheisyydessä on. Myös ihmisen ana- tomiset erot vaikuttavat jossain määrin annokseen hampaiston kuvauksissa. Efektiivisen annoksen yksikkö on sievert, jonkä lyhenne on Sv. Hammasröntgenkuvakusista aiheutuvat tyypilliset efktiiviset annokset ovat suuruusluokaa 0,01 msv.. Potilaalle hammasröntgenkuvauksista aiheutuvia efektiivi- siä säteilyannoksia on esitetty taulukossa 1.

3 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 Taulukko 1. Hammasröntgentutkimuksista aiheutuvia tyypillisiä efektiivisiä annoksia potilaalle. Tutkimus Efektiivinen annos / µsv Intraoraaliröntgenkuvaus 0,01 Kefalostaattitutkimus < 0,01 Panoraamatomografiakuvaus 0,0 Pienen kentän KKTT 0,0-0, Laajan kentän KKTT 0,0-1,1 Monileike-TT 0,-,1 Tehokas tapa pienentää sekä potilaan että kuvaajan säteilyaltistusta on pitää kuvauskenttä (säteilykei- la) mahdollisimman pienenä. Esimerkiksi käyttämällä intraoraalikuvauksisssa suorakaiteen muotois- ta, säteilyilmaisimen kokoista säteilykeilaa sekä säteilyilmaisimen asetteluun tarkoitettua pidikettä, voidaan potilaan säteilyaltistusta pienentää useita kymmeniä prosentteja lieriömäisen suuntausputken käyttöön verrattuna. Tällöin myös potilaasta ympäristöön siroavan säteilyn määrä pienenee. Potilaan kilpirauhanen on suositeltavaa suojata silloin, kun se on tutkimusta vaarantamatta mahdollista. Kun intraoraaliröntgenkuvaukseen käytetään digitaalista kuvailmaisinta, tarvittavaa säteilyannosta on mahdollista pienentää jopa murto-osaan filmin edellyttämästä annoksesta. Digitaalikuvauksessakin on kuitenkin syytä varmistaa esimerkiksi potilasannoksia määrittämällä, ettei käytä kuvauksiin tar- peettoman suuria säteilyannoksia: digitaalikuvauksessa kuvan ylivalotus ilmenee selvästi vasta, kun annos moninkertainen optimaaliseen annokseen verrattuna. Panoraamatomografiaröntgenkuvaukses- sa annokset ovat mittausten mukaan digitaalista kuvaustekniikkaa käytettäessä likimain samat kuin aiemmalla filmitekniikkaan perustuvalla menetelmällä. LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistuksella pyritään varmistamaan röntgenkuvauksen riittävän hyvä kliininen kuvan laatu potilaan säteilyannoksen ja henkilökunnan sätelyaltistuksen ollessa mahdollisimman pieni. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten toteuttamalla dokumentoitua laadunvarmistusta, jonka osa-alueita ovat tekninen laadunvarmistus ja toiminnan laadunvarmistus. Tekninen laadunvarmistus o Vastaanottotarkastus, jossa varmistetaan, että laite on tilauksen ja laitevalmistajan il- moitusten (tekniset tiedot ja esitteet) mukainen ja toimii oikein ja turvallisesti o Määrävälein laitekohtaisten ohjeiden mukaan tehtävä laadunvalvonta o Merkittävän korjauksen tai huollon jälkeinen laadunvalvonta

4 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 o Laadunvalvonta, kun on aihetta epäillä laitteen toiminnan häiriintyneen tai muuttu- neen Kaikki käytön aikaiseen laadunvalvontaan kuuluvat testit tehdään ensimmäisen kerran vastaanotto- tarkastuksen yhteydessä. Samalla päätetään ja kirjataan toimintaohjeisiin, kuinka suuret mittaustulos- ten poikkeamat antavat aihetta jatkoselvityksiin tai korjaustoimenpiteisiin. Näiden vertailuarvojen avulla voidaan todeta, mikäli laitteen toiminnassa tapahtunut muutoksia. Jos laitteeseen tai sen sää- töihin tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa kuvanlaatuun tai säteilytuottoon, toimintakunnon testaus tehdään uudelleen ja vertailuarvot määritetään ja vertailukuvat otetaan uudelleen. Laadunvalvonta jakaantuu edelleen teknisiin testeihin sekä käyttäjän testeihin. Teknisillä testeillä voidaan varmistua siitä, että laite on toimintakuntoinen ja täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan sille asetetut vaatimukset, esimerkiksi STUKin asettamat hyväksyttävyysvaatimukset. Käyttäjän testit ja- kautuvat puolestaan turvallisuustesteihin, joita ovat röntgenlaitteen mekaanisten toimintojen ja hätäkytkinten, säteilyn ilmaisinten ja varoitusvalojen toiminnan ja säteilysuojainten kunnon tarkistaminen ja toimintatesteihin, joita ovat testikappaleen kuvaus ja kuvan analysointi, säteilykeilan keskityksen, koon ja homogeenisuuden sekä valomerkkien suuntauksen tarkistaminen. Röntgenlait- teen asianmukaisen toiminnan lisäksi myös kuvanmuodostukseen ja kuvankatseluun käytettävien lait- teiden ja välineiden asianmukainen kunto on tärkeää oikean diagnoosin saavuttamiseksi. Siksi myös filmien ja kasettien tai kuvalevyjen ja kuvailmaisimien testaus sekä monitorien laadunvarmistus on järjestettävä. Toiminnan laadunvarmistus o Tutkimusohjeet o Tutkimustietojen kirjaaminen ja raportointi o Kliinisen kuvan laadun arviointi o Potilaan säteilyannoksen määrittäminen ja tulosten arviointi o Itsearviointi o Kliininen auditointi (koskee vaativuusluokan II toimintaa) Laadunvarmistusta koskevat vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST.1 Ham- masröntgentutkimukset terveydenhuollossa..1 Röntgenlaitteen mekaanisten toimintojen ja säteilysuojainten kunto

5 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 Tarkistetaan röntgenlaitteen mekaaninen toiminta. Intraoraaliröntgenlaitteella tarkistetaan suuntauk- sen ja asettelun pysyvyys varmistamalla laitteen paikallaanpysyvyys kuvaustilanteessa, etäisyysra- joittimen suuntauksen säilyminen ja kaapeleiden kunto. Panoraamatomografiaröntgen- ja hammas-kktt -laitteella tarkistetaan suuntauksen ja asettelun py- syvyys varmistamalla röntgenputken ja kuvailmaisimen kierron tasaisuus ja potilaan kohdistamisessa käytettävien suuntausvalojen tarkkuus. Tarkistus voidaan tehdä esimerkiksi säteilykeilaan asetetun testikappaleen kuvasta (kohta.). Lisäksi tarkistetaan laitteen pystysuuntaisen lukituksen toimi- vuus. Lisäksi tarkistetaan, että mahdolliset hätäkytkimet, säteilyn ilmaisimet ja varoitusvalot toimivat tar- koitetulla tavalla. Silmämääräisesti ja käsin tunnustelemalla varmistetaan, että säteilysuojaimet ovat ehyet ja toimintakuntoiset.. Testikappaleen kuvaus Kuvanlaadun arvioimiseksi sopivasta testikappaleesta (fantomista) otetaan röntgenkuva (testikuva) aina samalla tavalla tyypillistä kliinisessä kuvauksessa käytettävää kuvaustekniikka ja kuvausarvoja käyttäen. Kuvasta voidaan arvioida sen tasaisuutta, tummuutta, kontrastia ja erotuskykyä sekä mahdollisia kuva- virheitä. Määrävälein otettavalla testikuvalla voidaan varmistua siitä, että kuvanlaatu on säilynyt ennal- laan ja teknisesti hyväksyttävällä tasolla. Testikuvaa verrataan silmämääräisesti aiemmin samalla kuvaustavalla ja samoilla kuvausarvoilla otet- tuun vertailukuvaan. Jos testikuva poikkeaa merkittävästi vertailukuvasta, kannattaa ensin varmistua siitä, että testi on tehty samalla kuvaustavalla ja samoilla kuvausarvoilla kuin vertailukuva. Mikäli näin on, johtuvat muutokset yleensä kuvanmuodostuksessa tai röntgenlaitteessa tapahtuneista muutoksista. Mikäli kuvauksessa käytetään filmiä, syy muuttuneeseen kuvaan voi johtua esimerkiksi filmityypin muutoksesta, filmin vanhenemisesta tai muutoksesta filmin kehitysprosessissa. Digitaalisessa kuvauk- sessa muutos voi johtua esimerkiksi ohjelmistopäivityksestä tai kuvantamislaitteen säätöjen muutoksesta tai laiteviasta. Mikäli kuvaa huonontavien tai potilaan altistusta suurentavien muutosten syytä ei saada selville ja korjattua omatoimisesti, on aiheellista ottaa yhteyttä laitehuoltoon. Intraoraaliröntgenlaitteen kuvanlaadun seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi sopivasta materiaalista tehdyllä testikappaleella, jossa on erotuskyvyn ja kontrastin arvioimiseen soveltuvia kohteita. Testat-

6 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 taessa on huolehdittava, että etäisyysrajoittimen (suuntausputki) pää on kiinni testikappaleessa. Tes- tikuvasta voidaan samalla tarkistaa myös säteilykeilan koko. Panoraamatomografiaröntgenlaitteen ja hammas-kktt -laitteen kuvanlaadun testaukseen voidaan käyttää laitetoimittajilta saatavia laitetyyppikohtaisia testikappaleita. Panoraamatomografiaröntgenlaitteella ja hammas-kktt -laitteella testikuvasta voidaan kuvanlaadun ja säteilykeilan koon lisäksi tarkistaa röntgenputken ja kuvailmaisimen liikkeen tasaisuus sekä varmistaa, että potilaan asettelu kuvausta varten voidaan tehdä oikein, eli potilaan asetteluvalojen suuntaus. Tätä varten testikappale asetetaan kuvausta varten ja kuvaus suoritetaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti Panoraamatomografiaröntgenlaitteella testikappaleen kuvauksella voidaan lisäksi varmistaa, että tarkkana kuvautuva taso on symmetrinen ja se saadaan oikeasta kohdasta. Hammas-KKTT -laitteella vastaavasti testikappaleen kuvauksella varmistetaan vertailuaineen TT-lukujen vakioisuus sekä TT-kuvan kohina ja kuvavirheet. Mikäli laitteessa on ROI-mittaukseen soveltuva ohjelma, voidaan TT-luku määrittää valitsemalla riittävän suuri ympyränmuotoinen ROI-alue, jonka pikselien keskimääräinen arvo luetaan. Näin määritettyä TT-lukua verrataan aiemmin määritettyyn vertailuarvoon ja laitteen teknisiin spesifikaatioihin. TT-kuvan kohinan määritys perustuu tietyltä sovitulta alueelta määritettyyn TTlukujen hajontaan, jota myös verrataan aiemmin määritettyyn vertailuarvoon ja laitteen teknisiin spesifikaatioihin. Samalla tarkistetaan testikappaleesta otetusta kuvasta myös mahdolliset kuvavirheet. Kuvas- 0 sa ei saa näkyä kuvavirheitä. 1 Kuva 1. Esimerkki testikappaleesta, jota voidaan käyttää intraoraali- ja panoraamatomografiaröntgenlaitteen sekä kefalostaatin testaukseen (kuvassa oikealla). Kuvassa vasemmalla lisäksi testikappale, jonka avulla voidaan tarkistaa panoraamatomografialaitteen kiertoliikkeen tasaisuus. Testikappele saadaan asetelltua oikein laitetyyppikohtaisten asetinkappaleiden avulla. 0 Kuva. Hammas-KKTT laitteen testauksessa käytettäviä testikappaleita. 1

7 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0. Säteilykeilan homogeenisuus (panoraamatomografiaröntgenlaite) Panoraamatomografiaröntgenlaitteen säteilykeilan homogeenisuus voidaan varmistaa kiinnittämällä röntgenputken eteen tasainen säteilyä vaimentava kappale (esimerkiksi kuparilevy) ja kuvaamalla tyypillistä kliinisessä kuvauksessa käytettävää kuvaustekniikkaa ja kuvausarvoja käyttäen. Saadusta kuvasta arvioidaan kuvan tasaisuutta silmämääräisesti tarkasteltuna. Kuvan tulee olla kauttaaltaan tasai- sesti valottunut lukuun ottamatta kuvan keskellä olevaa niskarangan kompensaatioaluetta.. Filmin kehitys ja katselulaitteet Hammasröntgenfilmille otetut intraoraalikuvat kehitetään käsin tai ns. päivänvalokehityskoneella. Täl- löin laadunvalvonnaksi riittää, että noudatetaan kehite- ja filmivalmistajien suosittelemia kehitysaikoja, - lämpötiloja ja sekoitussuhteita ja että kehitysnesteet vaihdetaan valmistajien ohjeiden mukaisesti. Päi- vänvalokehityskonetta käytettäessä on filmien tarpeettoman hunnuttumisen estämiseksi lisäksi huoleh- dittava, että kehityskoneen yläpuolella ei pala loistevaloja eikä konetta sijoiteta ikkunan lähelle kirkkaa- seen valoon. Myöskään filmejä ja kasetteja ei tule säilyttää röntgenkuvaustiloissa, jotta niihin ei kohdis- tu sironnutta säteilyä. Kuvien katselulaitteiden ja valotaulujen valotehon on oltava riittävä ja valaistuk- sen tasainen. Valotaulut ja kuvien katselulaitteet on sijoitettava niin, että huoneen valaistus ei aiheuta heijastuksia. Panoraamafilmien kehityskoneen ja filmi-vahvistuslevyjärjestelmän laadunvalvonnan suunnittelussa voidaan käyttää apuna terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvonnan ohjeita, esimerkiksi STUK- tiedottaa /00 Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas, luku.. Alla on esitetty pää- kohdat näihin liittyen: Filmikasetin lukitus ja valotiiviys tarkistetaan asettamalla kasetti, jossa on valottamaton röntgenfilmi, minuutiksi (molemmin puolin) valotaululle, jonka kirkkaus on vähintään 00 cd/m. Kehitetyssä filmissä ei saisi näkyä mustia reunoja. Vahvistuslevyjen ja filmin kontakti tarkistetaan ottamalla röntgenkuva kasetin päälle asetetusta metallisesta reikälevystä tai ristikosta. Kuvassa ei saisi olla tummuudeltaan tai tarkkuudeltaan erilaisia alueita. Pimiön valotiiviys on syytä tarkistaa määrävälein, aina kun käyttöön tulee uudentyyppisiä filme- jä tai kun suojavalon lamppu vaihdetaan tai pimiössä tehdään m uita korjauksia. Filmien hunnut- tuminen on syytä tarkistaa myös päivänvalokehityskonetta käytettäessä.. Digitaaliset kuvailmaisimet ja kuvanlukija

8 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 Samoin kuin filmit ja kasetit, myös digitaaliset kuvalevyt tulee säilyttää suojassa sironneelta säteilyltä. Pidempään käyttämättä olleet kuvalevyt on syytä tyhjentää ennen niiden käyttöä kuvauksiin. Kuvalevyt tulee lukea kohtuullisen ajan kuluessa kuvauksesta, jottei kuvan häipyminen (fading) ja ylimääräisen taustasäteilyn kertyminen heikentäisi kuvanlaatua. Kuvalevyjen puhtaus ja kunto tarkistetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa kuvalevyt puhdistetaan valmis- tajan ohjeiden mukaisesti. Kuvailmaisinten mekaanista kulumista ja mahdollisesti esiintyviä kuvavirheitä voidaan testata säteilyt- tämällä kuvauskasetti tasaisesti sopivalla annoksella ja tarkistamalla kuvan tasaisuus ja virheettömyys kuvasta visuaalisesti. Kuvassa ei saa näkyä oleellista epätasaisuutta tai muunlaisia diagnoosia haittaavia kuvavirheitä. Joillekin kuvailmaisimille valmistaja suosittaa määrävälein tehtävää kalibrointia, joka tu- lee tehdä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli testikappaleessa on erotuskykytestilevy asteen kulmassa tulee myös kuvalevyn lukijan toiminta testattua kuvanlaadun yhteydessä Kuvalevy luetaan käyttäen testikuvan luentaohjelmaa. Kuvasta tarkastellaan erotuskykytestilevyn reunaa käyttäen -kertaista suurennosta ja kapeaa har- maasävyikkunaa.viivaimen reunan kuvan on oltava jatkuva ja porraskuvion tasainen koko kuvan pituudelta. Digitaalisten kuvien arkistointi ja varmuuskopioiden ottaminen on järjestettävä asianmukaisesti. Tarkemmat ohjeet digitaalisten kuvailmaisimien laadunvarmistuksesta on esitetty oppaan STUK- tiedottaa /00 Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas luvussa... Kuvamonitorit ja katseluolosuhteet Kun röntgenkuvia tarkastellaan kuvamonitorilla, on myös syytä järjestää kuvamonitorien laadunvalvon- ta. Kuvan katseluolosuhteisiin, mm. huoneen valaistukseen ja kuvapinnalla näkyviin heijastuksiin kiin- nitetään erityistä huomiota. Tarkistetaan, että monitoriin ei kohdistu suoraa valoa valonlähteistä kuten lampuista tai ikkunoista. Näitä valonlähteitä ei myöskään tulisi olla kuvan tarkastelijan näkökentässä. Lisäksi kuvamonitorin toimintaa voidaan arvioida erityisten testikuvien avulla. Opastusta kuvamonitori- en laadunvarmistukseen on oppaassa STUK tiedottaa /00 Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laa- dunvalvontaopas, kohta. Kuvamonitorit.

9 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 KÄYTTÖTILA JA SÄTEILYSUOJUKSET Huoneessa, jossa tehdään hammasröntgentutkimuksia, on oltava sellaiset säteilysuojukset, että tutki- muksista aiheutuva säteilyaltistus kuvaushuoneen ulkopuolella oleville henkilöille jää niin pieneksi kuin kohtuullisin toimenpitein on mahdollista. Säteilysuojaustarvetta määritettäessä huomioidaan: laitteen käyttömäärä laitteen kuvausjännite röntgenputken kuvausvirran ja -ajan tulo (mas) säteilykeilan koko röntgenlaitteen sijainti kuvaushuoneessa kuvaussuunnat ympäröivien tilojen käyttötarkoitus. Kun röntgenlaite sijaitsee hammaslääkärin vastaanottotilassa, käyttötilan koko on yleensä myös rönt- genkuvausten kannalta riittävä. Jos röntgenlaite on sijoitettu erilliseen huoneeseen, huoneen pinta-alan on hyvä olla niin suuri, että kuvaukset voidaan tehdä riittävältä etäisyydeltä ja ilman, että kuvaaja joutuu primäärisäteilykeilaan. Suojausvaatimukset on esitetty ohjeessa ST 1.. Intraoraaliröntgenlaitetta käytettäessä lisäsuojausta tarvitaan yleensä vain primäärikeilan suunnassa ole- vissa tiloissa, joissa oleskellaan kuvausten aikana. Lisäsuojauksen ei tarvitse kattaa koko seinäpintaa vaan riittää, että suojaus kattaa seinäalueet, joihin primäärikeila voi osua. Lisäsuojausta saatetaan tarvita myös muissa kuin primäärikeilan suunnissa, jos röntgenlaite on asennettu lähelle seinää, laitetta käyte- tään usein ja seinän takana oleskellaan säännöllisesti. Esimerkiksi, kun etäisyys röntgenputkesta altistu- vaan henkilöön on yksi metri, mm paksuinen kipsilevyseinä on riittävä säteilysuojus sekundäärisätei- lyn suunnissa, mikäli käyttömäärä ei ylitä arvoa 0 mas/viikko. Panoraamatomografiaröntgenlaitteissa ja hammas-kktt -laitteissa on primaarikeilassa säteilyä te- hokkaasti vaimentava suojus ja laitteen ympäristöön kohdistuu pääasiassa vain potilaasta sironnutta säteilyä. Alla olevat esimerkit on laskettu käyttäen väestölle asetettua annosrajoitusta, joka on 0, msv vuo- dessa. Jos kuvausmäärä on suurempi kuin 0 kuvaa viikossa, suojaustarve on syytä selvittää alla ole- vissa esimerkeissä esitettyä tarkemmin käyttämällä ohjetta ST 1.. Tällöin on arvioitava myös ku- vaushuoneeseen rajoittuvien käytävien, WC-tilojen ja muiden osittaisessa käytössä olevien tilojen säteilysuojaustarve.tutkimushuoneen säteilysuojaukset tarkistetaan turvallisuuslupahakemuksesta ja sen liitetiedoista. Jos kuvaushuoneen säteilysuojausten riittävyydestä ei voida varmistua hakemuksessa

10 Tarvittava lyijyn paksuus (mm) 1 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 esitettyjen tietojen ja lisäselvitysten perusteella, asia varmistetaan käyttöpaikalla tehtävässä tarkastuk- sessa..1 Esimerkki intraoraaliröntgenlaitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta Kuvassa on esitetty primäärikeilan suunnassa vaadittava säteilysuojaus intraoraaliröntgenlaitetta käy- tettäessä, kun röntgenputken jännite on 0 kv ja laite on sijoitettu yhden tai kahden metrin etäisyydelle säännöllisessä käytössä olevasta tilasta (asuin-, työ- tai odotustila) tai muusta oleskelutilasta. Esimerkiksi jos kuvausvirta on ma, kuvausaika 0, s ja kuvauksia viikossa on 0, saadaan tuloksi mas/viikko ( ma 0, s/kuva 0 kuvaa/viikko). 1 1 Kun kaikki kuvaukset suuntautuvat suojattavaan tilaan päin, nähdään kuvan käyrästöstä, että mas:n viikottaista käyttömäärää vastaavan suojauksen lyijyarvon on oltava metrin etäisyydellä olevalle oleskelutilalle vähintään 0, mm. Jos suojattava tila on kahden metrin etäisyydellä röntgenputkesta, suojauksen on vastattava vähintään 0, mm lyijyä. 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 0 1 m etäisyys m etäisyys Käyttömäärä (mas/viikko) Kuva. Säteilysuojaustarve intraoraaliröntgenlaitteen primäärikeilan suunnassa 1 metrin ja metrin etäisyydellä rönt- genputkesta, kun kuvausjännite on 0 kv.

11 1 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0. Esimerkki panoraamatomografiaröntgenlaitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta Kuvassa on esitetty sironneen säteilyn suunnassa vaadittava säteilysuojaus panoraamatomografiarönt- genlaitetta käytettäessä, kun röntgenputken jännite on kv ja laite on sijoitettu yhden tai kahden met- rin etäisyydelle säännöllisessä käytössä olevasta tilasta (asuin-, työ- tai odotustila) tai muusta oleskeluti- lasta. Esimerkiksi jos kuvausvirta on ma, kuvausaika 1 s ja kuvauksia viikossa on 0, saadaan tuloksi 0 mas/viikko ( ma 1 s/kuva 0 kuvaa/viikko). Kuvan käyrästöstä nähdään, että sironneen säteilyn suunnassa 0 mas:n viikottaista käyttömää- rää vastaavan suojuksen lyijyarvon on oltava metrin etäisyydellä olevalle oleskelutilalle vähintään 0, mm. Jos suojattava tila on kahden metrin etäisyydellä röntgenputkesta, suojuksen on vastattava vähintään 0, mm lyijyä Kuva. Säteilysuojaustarve panoraamatomografiaröntgenlaitteen sironneen säteilyn suunnassa 1 metrin ja metrin etäisyydellä röntgenputkesta, kun kuvausjännite on kv.

12 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0. Esimerkki hammas-kktt -laitteen edellyttämästä säteilysuojuksesta Kuvassa on esitetty sironneen säteilyn suunnassa vaadittava säteilysuojaus hammas-kktt -laitetta käytettäessä, kun röntgenputken jännite on kv ja laite on sijoitettu yhden tai kahden metrin etäisyy- delle säännöllisessä käytössä olevasta tilasta (asuin-, työ- tai odotustila) tai muusta oleskelutilasta. Esimerkiksi jos kuvausvirta on 1 ma, kuvausaika s ja kuvauksia viikossa on 0, saadaan tuloksi 0 mas viikossa (1 ma s/kuva 0 kuvaa/viikko). Kuvan käyrästöstä nähdään, että sironneen säteilyn suunnassa 0 mas viikottaista käyttömäärää vastaavan suojuksen lyijyarvon on oltava metrin etäisyydellä olevalle oleskelutilalle vähintään 1,0 mm. Jos suojattava tila on kahden metrin etäisyydellä röntgenputkesta, suojuksen on vastattava vä- hintään 0, mm lyijyä Kuva. Säteilysuojaustarve hammas-kktt -laitteen sironneen säteilyn suunnassa 1 metrin ja metrin etäisyydellä röntgenputkesta, kun kuvausjännite on kv.. Rakennusmateriaalien lyijyvastaavuus

13 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 Edellä on esitetty miten voidaan määrittää tarvittavan säteilysuojauksen lyijyvastaavuusarvo. Lyijyn sijasta voidaan säteilysuojauksissa käyttää muitakin materiaaleja. Esimerkkejä vaihtoehtoisista mate- riaaleista on esitetty taulukossa 1. Materiaalin suojauskyky riippuu sen alkuainekoostumuksesta ja tiheydestä: mikäli koostumus on sama, tarvittava suojuspaksuus on kääntäen verrannollinen tihey- teen. Esimerkiksi kipsilevyn huono säteilysuojauskyky johtuu kipsin pienestä tiheydestä (tyypillisesti 0 kg/m ). Saatavilla on myös muita mineraalipohjaisia rakennuslevyjä, joiden tiheys on suurempi (esim. 100 kg/m ) kuin kipsillä ja suojukseen tarvittava paksuus siksi noin puolta pienempi. Kevytbe- tonin tiheys voi olla huomattavasti pienempi kuin tavallisen betonin, ja suojukseen tarvittava paksuus vastaavasti suurempi. Näiden lisäksi saatavilla on erityisiä säteilysuojusten rakentamiseen suunniteltuja kipsilevyjä, joihin on säteilyn vaimennuksen parantamiseksi lisätty bariumsulfaattia Rakennemateriaali ja sen tiheys Betoni (00 kg/m ) tai lasi (00 kg/m ) Tiili (umpinainen, 100 kg/m ) Lyijyarvo (mm Pb) Lyijyarvoa vastaava materiaalipaksuus (mm) eri röntgenputken jännitteillä 0 kv 0 kv 0 kv kv 0, , 1 0, 1 0, 1 0 1,0 0, 1 0, 0 0, 0, ,0 1 1 Kipsilevy (0 kg/m ) 0, 0, 1 1 0, 1 0, 0 1 1,0 0 Bariumpitoinen säteilysuojalevy (0% BaSO, 0 kg/m ) 0,,,1,0 0,,,, 0,, 0, 1 1 1,0 1 1 Teräs (00 kg/m ) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,,0,,, 0,,,0,1, 1,0,,,0, Puu (0 kg/m ) 0, , 0, 1 00 Taulukko. Vaihtoehtoisia rakennemateriaaleja ja niiden lyijyvastaavuudet.

14 Säteilyturvakeskus Luonnos (1)..0 KIRJALLISUUTTA raportti STUK-STO-TR (00), American Association of Physicists in Medicine (AAPM). Quality control in diagnostic radiology. Report of Task Group. AAPM Report No. (00). Conference of Radiation Control Program Directors, Inc. Quality control recommendations for diag- nostic radiography. Franfort (001). European Commission. European Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology, RP, Luxembourg (00). European Comission. European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images in paediatrics. Luxembourg (1) Holroyd JR, Walker A. Recommendations for the Design of X-ray Facilities and the Quality Assurance of Dental Cone Beam CT (Computed Tomography) Systems. A report of the HPA Working Party on Sental Cone Beam CT. HPA-RPD-0 Institute of Physics and Engineering in Medicine (ITEM). Recommended standards for the routine performance testing of diagnostic X-ray imaging systems. IPEM Report No. 1. York: IPEM (00). Radiation Protection: Cone beam CT for dental and maxillofacial radiology. Provisional guidelines. Vol 1. A report prepared by the SEDENTEX CT Project (00) Radiation Protection in Dentistry. NCRP Report no (00) Suomalainen Anni. Cone beam computed tomography in oral radiology. Helskinki (0). Säteilyturvakeskus. Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen röntgentutkimuksissa. STUK tiedottaa 1/00. Helsinki (00). Säteilyturvakeskus. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas. STUK tiedottaa

15 Säteilyturvakeskus Luonnos 1(1)..0 /00. Helsinki (00). Säteilyturvakeskus. Röntgentutkimukset terveydenhuollossa. Ohje ST.. Helsinki (00). Säteilyturvakeskus. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset. Röntgenkuvaus- ja läpivalaisulaitteet ja tietokonetomografialaitteet. Säteilyturvakeskuksen päätös dnro //0 (1..00). Toroi P, Komppa T, Kosunen A. Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen: DAP-mittarin kalibrointi röntgensäteilykeilassa. STUK-TR. Helsinki (00).

Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus

Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus STUK OPASTAA / SYYSKUU 2011 Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 0780-9662 ISBN 978-952-478-655-3

Lisätiedot

Mammografialaitteen laadunvalvonta

Mammografialaitteen laadunvalvonta Mammografialaitteen laadunvalvonta Paula Toroi Erikoistutkija, FT (leimaa vaille) Sairaalafyysikko STUK Mammografialaitteiden laadunvalvontaopas Opas on valmis! Taitossa STUK opastaa / toukokuu 2014 Työryhmässä:

Lisätiedot

Testifantomit ja kuvanlaatutestit

Testifantomit ja kuvanlaatutestit Testifantomit ja kuvanlaatutestit Säteilyturvallisuus ja laatu röntgentekniikassa 19.5. 21.5.2014, Viking Mariella 4.6.2014 Eini Niskanen, FT ylifyysikko, röntgen Vaasan keskussairaala Sisältö: Miksi kuvanlaatua

Lisätiedot

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 3.1 / 13.6.2014 HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 YLEISTÄ 3 2 hammasröntgentoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 2.1 Tavanomainen hammasröntgentoiminta 3 2.2 Muu hammasröntgentoiminta

Lisätiedot

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Jarkko Niemelä Erikoistuva fyysikko Säteilysuojelukoulutusta hammaskuvauksista 16.11.2017 / TYKS 16.11.2017. Jarkko Niemelä, TYKS

Lisätiedot

17.8.2006 12/310/06. Tämä päätös on voimassa 1.10.2006 alkaen. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset

17.8.2006 12/310/06. Tämä päätös on voimassa 1.10.2006 alkaen. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset PÄÄTÖS 17.8.2006 12/310/06 TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTÖNAIKAISET HYVÄKSYTTÄ- VYYSVAATIMUKSET Röntgenkuvaus- ja läpivalaisulaitteet ja tietokonetomografialaitteet Säteilyn lääketieteellisestä

Lisätiedot

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy Sisältö Lukijalle.............................................. 1 Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa................. 2 Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa..................

Lisätiedot

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas STUK TIEDOTTAA 2/2008

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas STUK TIEDOTTAA 2/2008 STUK TIEDOTTAA 2/2008 Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat

Lisätiedot

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7 OHJE ST 3.8 / 25.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS MAMMOGRAFIATUTKIMUKSISSA 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Mammografiatoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 4 Seulonnan järjestäjän on laadittava rintasyövän seulontaohjelma

Lisätiedot

Kiihdyttimet ja kuvantaohjauksessa käytettävät laitteet

Kiihdyttimet ja kuvantaohjauksessa käytettävät laitteet Laadunvarmistus ja käytönaikaiset hyväksyttävyyskriteerit: Kiihdyttimet ja kuvantaohjauksessa käytettävät laitteet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät 9.-10.6.2016 Säätytalo, Helsinki Jarkko Ojala,

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3 OHJE 24.9.2001 ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Suojarakenteet 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Suojarakenteiden määrittäminen 3 2.3 Lääketieteelliseen toimintaan käytettävät röntgenhuoneet

Lisätiedot

Digitaalisen hammasröntgenkuvauksen laadunhallinnan tila Suomessa

Digitaalisen hammasröntgenkuvauksen laadunhallinnan tila Suomessa Kati Holopainen Digitaalisen hammasröntgenkuvauksen laadunhallinnan tila Suomessa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 3.3 / 8.12.2014 RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Röntgentoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 3 Turvallisuudesta on huolehdittava 3 3.1 Turvallisen toiminnan edellytykset 4

Lisätiedot

Laadunvalvonta ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset TT laitteille

Laadunvalvonta ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset TT laitteille Laadunvalvonta ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset TT laitteille SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 10.12.2015, Säätytalo, Helsinki Tarkastaja Elina Hallinen, STUK TT laitteen

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadunhallinta

Terveydenhuollon laadunhallinta LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 2/2001 Terveydenhuollon laadunhallinta Radiologisen laitteen vastaanottotarkastus Jari Knuuttila (toim.) 2 Radiologisen laitteen vastaanottotarkastus Jari Knuuttila (toim.)

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

PANORAAMATOMOGRAFIA- LAITTEDEN LAADUNVARMISTUS VARSINAIS-SUOMESSA

PANORAAMATOMOGRAFIA- LAITTEDEN LAADUNVARMISTUS VARSINAIS-SUOMESSA 6 Opinnäytetyö (AMK) Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Röntgenhoitaja 2015 Jenny Svegin PANORAAMATOMOGRAFIA- LAITTEDEN LAADUNVARMISTUS VARSINAIS-SUOMESSA 6 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset

Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. 19-21.5.2014 Tarkastaja Timo Helasvuo Säteilyturvakeskus Sisältö Tutkimusmäärät ja niiden kehitys.

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

LAATU HAMMASRÖNTGEN- KUVANTAMISESSA

LAATU HAMMASRÖNTGEN- KUVANTAMISESSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA LAATU HAMMASRÖNTGEN- KUVANTAMISESSA Selvitys hammasröntgenkuvausten laadunvarmistuksesta Pohjois- Savon kunnallisissa suun

Lisätiedot

Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti

Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti Käyttötilojen suunnittelu: Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti Outi Sipilä ylifyysikko HUS-Kuvantaminen 10.12.2015 Huom! etäisyydet sallitut viikkoannokset yksiköt.. Miten ulkoista säteilyannosta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt lasten keuhkojen natiiviröntgentutkimuksessa

Hyvät käytännöt lasten keuhkojen natiiviröntgentutkimuksessa Hyvät käytännöt lasten keuhkojen natiiviröntgentutkimuksessa TtT, yliopettaja Anja Henner, Oulun ammattikorkeakoulu Lasten ja nuorten herkkyys ionisoivalle säteilylle tiedetään ja tiedostetaan hyvin. Uusimmat

Lisätiedot

Lataa Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas. Lataa

Lataa Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas. Lataa Lataa Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas Lataa ISBN: 9789524783217 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.95 Mb Käsillä oleva opas koskee kaikentyyppisiä röntgenlaitteita, joilla tehdään

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

POTILASANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN: ANNOKSEN JA PINTA-ALAN TULON MITTAAMINEN JA PINTA- ANNOKSEN LASKENTA

POTILASANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN: ANNOKSEN JA PINTA-ALAN TULON MITTAAMINEN JA PINTA- ANNOKSEN LASKENTA POTILASANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN: ANNOKSEN JA PINTA-ALAN TULON MITTAAMINEN JA PINTA- ANNOKSEN LASKENTA Matti Toivonen, Asko Miettinen, Antti Servomaa Säteilyturvakeskus Suomessa on laskettu potilasannoksia

Lisätiedot

RÖNTGENHUONEEN SÄTEILYSUOJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN KÄYTETTÄVÄ TIETOKONEOHJELMA: RtgSuojaus

RÖNTGENHUONEEN SÄTEILYSUOJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN KÄYTETTÄVÄ TIETOKONEOHJELMA: RtgSuojaus / ELOKUU 2005 RÖNTGENHUONEEN SÄTEILYSUOJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN KÄYTETTÄVÄ TIETOKONEOHJELMA: RtgSuojaus Markku Tapiovaara STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Lisätiedot

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 X-RAY PROTECT: lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

Röntgentutkimushuoneen säteilysuojauksen laskeminen

Röntgentutkimushuoneen säteilysuojauksen laskeminen STU K A 47 FI980026 Lokakuu 997 Röntgentutkimushuoneen säteilysuojauksen laskeminen J. Karppinen A/ 2939 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY STUK:n raporttisarjoissa

Lisätiedot

Kliinikko- ja radiologityöasemien laadunvalvonta

Kliinikko- ja radiologityöasemien laadunvalvonta Kliinikko- ja radiologityöasemien laadunvalvonta Näyttöjen laadunvalvontakäytännöt OYS:ssa Esa Liukkonen, Oys Sisältö 1. Tekniikkaa 2. Ohjeistuksia 3. Käyttäjien suorittamat testit 4. Tekniset testit 3

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

HAMMASKUVAUSTEN LAATU PANORAAMAKUVAUK- SESSA

HAMMASKUVAUSTEN LAATU PANORAAMAKUVAUK- SESSA HAMMASKUVAUSTEN LAATU PANORAAMAKUVAUK- SESSA Teija Pietilä Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Radiografiatiede Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden laitos, Radiografia

Lisätiedot

Mammografialaitteiden laadunvalvontaopas STUK OPASTAA / TOUKOKUU 2014

Mammografialaitteiden laadunvalvontaopas STUK OPASTAA / TOUKOKUU 2014 STUK OPASTAA / TOUKOKUU 2014 Mammografialaitteiden laadunvalvontaopas Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet:

Lisätiedot

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä LaPROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 LAPROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttötilojen

Säteilylähteiden käyttötilojen OHJE ST 1.10 / 14.7.2011 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu 1 Yl e i s t ä 3 2 Annosrajoitukset ja suunnitteluarvot 3 2.1 Annosrajoitukset 3 2.2 Suunnitteluarvot 3 3 Säteilysuojusten suunnittelu

Lisätiedot

Hampaiston ja leuan kuvantaminen. Röntgenhoitajan näkökulma Erna Korpinurmi, Larissa Lamberg

Hampaiston ja leuan kuvantaminen. Röntgenhoitajan näkökulma Erna Korpinurmi, Larissa Lamberg Hampaiston ja leuan kuvantaminen Röntgenhoitajan näkökulma Erna Korpinurmi, Larissa Lamberg 16.11.2017 OPG/PTG/panoraamatomografia Panoraamatomografia Panoraamatomografialla saadaan tietoa koko hampaiston

Lisätiedot

Optimointi käytännön kuvaustilanteissa. 13.4.2015 Merja Wirtanen Kliininen asiantuntija (rh, TtM) HUS-Kuvantaminen

Optimointi käytännön kuvaustilanteissa. 13.4.2015 Merja Wirtanen Kliininen asiantuntija (rh, TtM) HUS-Kuvantaminen Optimointi käytännön kuvaustilanteissa 13.4.2015 Merja Wirtanen Kliininen asiantuntija (rh, TtM) HUS-Kuvantaminen Optimointi käytännön kuvaustilanteissa Mitä se on? = potilaskohtainen optimointia? Kuvaustilanteessa

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

Isotooppikuvantamislaitteiden laadunvalvonnan tila Suomessa. Ylifyysikko Virpi Tunninen SATKS

Isotooppikuvantamislaitteiden laadunvalvonnan tila Suomessa. Ylifyysikko Virpi Tunninen SATKS Isotooppikuvantamislaitteiden laadunvalvonnan tila Suomessa Ylifyysikko Virpi Tunninen SATKS Onko pakko? Säteilylaki Suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitteet ja

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Lääketieteellinen kuvantaminen. Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen

Lääketieteellinen kuvantaminen. Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen Lääketieteellinen kuvantaminen Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen 1 Muista ainakin nämä Kuinka energia viedään kuvauskohteeseen? Aiheuttaako menetelmä kudostuhoa? Kuvataanko anatomiaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät 5. 7.4.2017 Reetta Nylund / Jussi Aromaa Pulssitaajuiset röntgenlaitteet Kevyitä

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line Milla Korhonen STUK Sisältö Umpilähteet Rakenne ja materiaalit

Lisätiedot

Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi

Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi Antti Kosunen STUK SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ Säätytalo, Helsinki 10. 11.12.2015 Kalibrointi Kalibroinnissa määritetään mittarin

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2005

SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2005 / HUHTIKUU 2005 SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2005 H. Järvinen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie

Lisätiedot

Kartiokeilatietokonetomografia-hammaskuvantamisen laadunvarmistus ja täydennyskoulutus Suomessa

Kartiokeilatietokonetomografia-hammaskuvantamisen laadunvarmistus ja täydennyskoulutus Suomessa Kirsi Kakko, Miranda Klingberg ja Elina Kärki Kartiokeilatietokonetomografia-hammaskuvantamisen laadunvarmistus ja täydennyskoulutus Suomessa Katsaus vuodesta 2012 vuoteen 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa Kun toimiva laatujärjestelmä petti.

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa Kun toimiva laatujärjestelmä petti. Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa Kun toimiva laatujärjestelmä petti. Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät Siikaranta 13-14.4.2015 Pj. Tarkastaja Timo

Lisätiedot

Menetelmien ja Laitteiden laadunvarmistus: Osa laboratorion jokapäiväistä toimintaa

Menetelmien ja Laitteiden laadunvarmistus: Osa laboratorion jokapäiväistä toimintaa Menetelmien ja Laitteiden laadunvarmistus: Osa laboratorion jokapäiväistä toimintaa Rovaniemen kaupunki Päällyste- ja kiviaineslaboratorio / Heikki Kämäräinen PANK -menetelmäpäivä 23.01.2014 Rovaniemen

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2004. Röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2004. Röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2004 Röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Yleiset ohjeet... 4 3. Säteilyaltistuksen määritysmenetelmät...

Lisätiedot

Heli Sarkkinen OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA

Heli Sarkkinen OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA Heli Sarkkinen OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA Heli Sarkkinen Opinnäytetyö Syksy 2014 Radiografian ja sädehoidon

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson Ionisoiva säteily Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä.

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU HAMMAS- RÖNTGENTOIMINNASSA

SÄTEILYSUOJELU HAMMAS- RÖNTGENTOIMINNASSA SÄTEILYSUOJELU HAMMAS- RÖNTGENTOIMINNASSA Oppitunnit suun terveydenhoidon koulutusohjelman lähihoitajaopiskelijoille Matias Niinimäki Jarkko Valavaara Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Radiografian ja sädehoidon

Lisätiedot

Sanna Kekki. Liiketilan muutostyöt hammaslääkäritiloiksi. Opinnäytetyö Syksy 2014 Tekniikan yksikkö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Sanna Kekki. Liiketilan muutostyöt hammaslääkäritiloiksi. Opinnäytetyö Syksy 2014 Tekniikan yksikkö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Sanna Kekki Liiketilan muutostyöt hammaslääkäritiloiksi Opinnäytetyö Syksy 2014 Tekniikan yksikkö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017)

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen. Yhdistyksen

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

VistaScan Mini View pieni, nopea ja tehokas

VistaScan Mini View pieni, nopea ja tehokas VistaScan Mini View pieni, nopea ja tehokas Kosketusnäytöllinen kuvalevyskanneri PAINEILMA IMU KUVANTAMINEN HAMMASHOITO HYGIENIA Uusi standardi digitaalisessa röntgenissä VistaScan Mini View Innovatiivisilla

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson 26. lokakuuta 2016 Säteilyannos Ihmisen saamaa säteilyannosta voidaan tutkia kahdella tavalla. Absorboitunut annos kuvaa absoluuttista energiamäärää,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten

Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten oikeutus ja optimointi Anne-Mari Ilo, HLK Opiskelijanumero: 013746131 Helsinki 8.3.2014 Tutkielma Ohjaaja: HLT, EHL Marja Ekholm Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin

Kliinisen auditoinnin Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta

Lisätiedot

Läpivalaisututkimukset

Läpivalaisututkimukset Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin Läpivalaisututkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa Viking Mariella 19.5.-21.5.2014 STUK, Markku Pirinen Toimintaympäristö (2013) Turvallisuusluvat

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2004

SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2004 / HELMIKUU 2004 SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2004 Hannu Järvinen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS Osoite/Address Laippatie 4, 00880 Helsinki STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN Postiosoite /

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Digitaalisen levykuvantamisen laadunvarmistus natiivikuvantamisessa Opetustilanne sekä materiaali yksityiselle röntgenyksikölle

Digitaalisen levykuvantamisen laadunvarmistus natiivikuvantamisessa Opetustilanne sekä materiaali yksityiselle röntgenyksikölle Hanna Asikainen Outi Uuskoski Digitaalisen levykuvantamisen laadunvarmistus natiivikuvantamisessa Opetustilanne sekä materiaali yksityiselle röntgenyksikölle Metropolia Ammattikorkeakoulu Röntgenhoitaja

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA

KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA KLIARY:n seminaari Aluehallintovirasto, Pasila, ma Markku Pirinen, STUK Toimintaympäristö (2011) Turvallisuusluvat n. 350 Röntgentutkimuslaitteet (generaattorit)

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen mammografiassa

Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen mammografiassa / MARRASKUU 2011 Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen mammografiassa Paula Toroi, Hannu Järvinen, Niina Könönen, Teuvo Parviainen, Markku Pirinen, Markku Tapiovaara, Petra Tenkanen-Rautakoski STUK

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Jussi Aarnio sairaalafyysikko. Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky

Jussi Aarnio sairaalafyysikko. Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky z Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky Kerma, K [J/kg, Gy] Kinetic Energy Released per unit MAss Kermalla

Lisätiedot

aiheuttamat sydämentahdistimien ja

aiheuttamat sydämentahdistimien ja Kipinäpurkausten mahdollisesti aiheuttamat sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien toimintahäiriöt Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Prof Leena Korpinen Ympäristöterveys Prof. Leena

Lisätiedot

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4 OHJE 28.3.2001 ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 1 Johdanto 3 2 Määritelmiä 3 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3 4 Seulontaohjelma 3 5 Seulottavat väestöryhmät 4 6 Ohjelman toteuttaja

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot

Laaturyhmän toiminta

Laaturyhmän toiminta Laaturyhmän toiminta SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 19.5.-21.5.2014, Viking Line m/s Mariella Jyrki Ruohonen, ylifyysikko Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) Seinäjoen keskussairaala,

Lisätiedot

Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä

Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä Täydellisen kuvan niksit Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin määriteltyjä suuntaviivoja. Kutsun niitä 9 elementiksi. Tässä artikkelissa käyn läpi mitä tarvitsen ja mitä otan huomioon

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA?

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? Petra Tenkanen-Rautakoski STUKin valvonta nyt Turvallisuuslupakäytäntö Käyttöpaikoilla tehtävät tarkastukset Muu valvonta mm. ST-ohjeet,

Lisätiedot

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Asia: Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen

Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen / MAALISKUU 2008 Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen DAP-mittarin kalibrointi röntgensäteilykeilassa Paula Toroi, Tuomo Komppa, Antti Kosunen STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION

Lisätiedot

Potilaan hoitopolku. Leena Voutilainen & Kari Tervo KYS

Potilaan hoitopolku. Leena Voutilainen & Kari Tervo KYS Potilaan hoitopolku esimerkkejä riskien arvioinnista Leena Voutilainen & Kari Tervo KYS 1. Ensimmäinen käynti sairaalassa tai hoidon suunnittelukäynti 2. Sädehoidon suunnittelukuvantaminen P 5 Potilaan

Lisätiedot

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset Paula Toroi STUK FT, leimaa vaille sairaalafyysikko paula.toroi@stuk.fi Ruokala.net Annosnäytön suureet CTDI vol keskiarvo annos koko skannatussa volyymissa.

Lisätiedot

KARTIOKEILATIETOKONE- TOMOGRAFIA KALLON ALUEEN KUVANTAMISESSA

KARTIOKEILATIETOKONE- TOMOGRAFIA KALLON ALUEEN KUVANTAMISESSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KARTIOKEILATIETOKONE- TOMOGRAFIA KALLON ALUEEN KUVANTAMISESSA Perehdytyspaketti Kysin röntgenhoitajille T E K I J Ä T: Kaisa

Lisätiedot

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa.

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa. Säteilyturvakeskus Toimintajärjestelmä #3392 1 (7) SUUREET, MITTAUSALUEET JA MITTAUSEPÄVARMUUDET Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut

Lisätiedot

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (Suositus no 4, 1.5.2008) Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika

Lisätiedot