PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008"

Transkriptio

1 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o 1:270 Kaavan laadituttaja ja Riihiniemen tilan omistaja: Annukka Barron, Fasaaninpolku 9, Kauniainen puh Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu oy Pirkanmaa / yhteyshenkilö Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh. 03/ Vireille tulo : Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Riihiniemen ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Pälkäneen kunnanhallitus. Pälkäneen kunnanvaltuusto Voimaantulo : Kaava-alueen sijainti Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan (635) Ämmätsän kylän (461) Riihiniemen tilalle RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa.

3 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liitteet 1. Ote kumotusta Luopioisten rantayleiskaavasta 2. Luontoselvitys 3. Kantatilatarkastelu 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 1 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulo- ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRL 77, MRA 26 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustaja. (Neuvottelusta on laadittu muistio) Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä , kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen sekä Riihilahden vastarannan maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Lisäksi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä Lausunnon antoivat Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos. Näistä Museovirastolla, Pirkanmaan maakuntamuseolla ja Tampereen aluepelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaavaluonnosaineistosta. Naapuritilojen maanomistajat tekivät kaavaluonnoksesta neljä huomautusta. Kaavaehdotusvaihe Kaavaluonnosta muutettiin ja täydennettiin luonnoksesta saadun palautteen ym. perusteella ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista seuraavasti : - Loma-asuntojen korttelin 2 tontti siirrettiin kaava-alueen pohjoisrannalta alueen länsiosan rannalle. Näin kaava-alueen pohjoisranta säilyy yhtenäisenä rakentamattomana rannanosana ja luoteiskulman kapeaan niemekkeeseen säilyy viheryhteys. Tilan länsirannalle siirretty tontti jää Vehkajärven selkäveden suunnasta tarkasteltuna suojaan kapean niemekkeen ja avokalliokumpareen taakse. - Kaava-alueen pohjois- / länsirannalla sijaitsevat kaavan luontoselvityksessä maisemallisesti arvokkaiksi todetut avokallioiset kumpareet huomioitiin kaavaehdotuksessa maisemallisesti arvokkaan alueen viivamerkinnöillä ja merkintään liitettiin maisema-arvojen säilymisen turvaava kaavamääräys. 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Ämmätsän kylän Riihiniemen tilalle RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa.

5 2 Kuva: suunnittelualueeseen kuuluvan kiinteistön RN:o 1:270 rajaus. Ranta-asemakaava laaditaan kiinteistön ranta-alueelle. Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelialuetta (RA) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kortteliin 1 on osoitettu kaksi loma-asunnon tonttia ja kortteliin kaksi yksi loma-asunnon tontti. 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutetaan maanomistajien tarpeiden mukaan. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Riihiniemen tilalle, RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa. Suunnittelualue on nykyisellään metsätalouskäytössä. Tilaan kuuluu Vehkajärven rantaviivaa 810 metriä Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualueen rannat ovat melko kivikkoisia, paikoitellen esiintyy avokallioita; puusto on mäntyvaltaista. Vesistö Vehkajärvi on suuri useamman kunnan alueelle ulottava reittivesistöksi luokiteltava järvi. Vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Vehkajärvi on vedenlaadultaan erinomainen (vedenlaatukartta )

6 3 Maa- ja metsätalous Riihiniemen tilan alue on normaalissa metsätalouskäytössä. Luonnonsuojelu Suunnittelualueella ei sijaitse suojelualueita eikä kaavan luontoselvityksessä tullut esille luonnonsuojelu- tai metsälain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Ainoa huomionarvoinen kasvi alueella on suomyrtti (Myrica gale), jota Pälkäneen kunnan alueella tavataan vain Vehkajärven rannoilla. Suunnittelualueella se on runsaimmillaan Riihilahden länsirannalla Rakennettu ympäristö Väestön rakenne Suunnittelualueella ei ole asutusta. Palvelut Lähimmät palvelut sijaitsevat Rautajärven kylässä sekä Luopioisten kirkonkylässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue on metsätalouskäytössä. Liikenne Alue on saavutettavissa hyvin yleisiä teitä käyttäen. (yhdystiet 322, 3200, 3202 Luopioisten kirkonkylän suunnasta) Riihiniemen tilan alueelle on rakennettu tie. Vähäisen käytön vuoksi tie on osittain kasvanut umpeen, mutta se on otettavissa helposti käyttöön. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Riihinimen tilan eteläpuolella naapuritilan alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Suunnittelualue on rakentamaton eikä alueella ole erityistä kulttuurimaisemallista arvoa. Virkistys Alueella ei ole normaalia rakentamatonta rantaa suurempaa merkitystä virkistyskäytön kannalta. Kaava-alueen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella mahdollisesti tapahtuvaa liikkumista ranta-alueilla. Koillisrannan avokalliot saattavat houkutella esim. veneilijöitä pysähtymään. Ranta-alueilla ei ole muita ulkopuolisia kiinnostavia erityisiä maastokohteita (esim. hiekkarantoja tai luonnonsatamia). Tekninen huolto Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Alueen vesihuolto ja jätevesien käsittely tulee pystyä järjestämään rakennuspaikkakohtaisesti. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Tilan Riihiniemi RN:o 1:270 omistaa Annukka Barron, Fasaaninpolku 9, Kauniainen

7 4 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Alueella on voimassa valtioneuvoston vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Maakuntakaavassa ei suunnittelualueelle ole osoitettu merkintöjä. Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu Luopioisten kunnanvaltuuston hyväksymän Luopioisten rantayleiskaavan alueeseen. KHO:n päätös kumosi kunnanvaltuuston rantayleiskaavan hyväksymispäätöksen. kumoutuneessa rantayleiskaavassa Riihiniemen tilalle RN:o 1:270 oli osoitettu neljä uutta lomarakennuspaikkaa (RA). Ote KHO:n kumoamasta Luopioisten rantayleiskaavasta on liitteenä 1. Ranta-asemakaava Alueelle ei ole laadittua aiemmin ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Pälkäneen kunnan uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on parhaillaan vireillä. Rakennuskiellot Suunnittelualue kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisen suunnittelutarpeen piiriin. Pohjakartta Kaavaa varten on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta 1:2000. Pohjakartan on laatinut karttapalvelu I-P ja se on hyväksytty XX.XX Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Yleiskaavat Entisen Luopioisten kunnan kaikki ranta-alueet mukaan lukien Vehkajärvi kuuluvat Luopioisten kunnanvaltuuston hyväksymän Luopioisten rantayleiskaavan alueeseen. KHO:n päätös kumosi kunnanvaltuuston rantayleiskaavan hyväksymispäätöksen.

8 5 Vehkajärven pohjoisosa kuuluu Kuhmalahden kunnan ehdotusvaiheessa olevan rantayleiskaavan alueeseen. Padasjoen kunnan Vesijaon- ja Salmentaustanjärven rantaosayleiskaavan alue sijaitsee suunnittelualueesta muutama kilometri kaakkoon samalla vesistöalueella. Ranta-asemakaavat Pälkäneen puoleisella Vehkajärven länsirannalla Salmenniemessä ja Iso Karinniemen alueella sijaitsee vanhat ranta-asemakaavat. Myös muille läheisille järville mm. Uurajärvelle ja Ämmätsänjärvelle on laadittu ranta-asemakaavoja. Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Kaavatyön tausta-aineistona on käytettävissä kumoutuneen rantayleiskaavan selvitysaineistot. Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset Ranta-asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys kesällä ja syksyllä 2007 (Hannu Alén). Kaavoittaja on laatinut rantasuunnittelussa tarvittavan kantatilatarkastelun. Kts. kaavaselostus ja liite 3. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Kaavan laatimisen tarkoituksena on määrittää Riihiniemen tilan rantarakennusoikeus ja mahdollistaa uusien loma-asuntojen rakentaminen. Kaavan laatimisen yhteydessä huomioidaan alueen mahdollisten luonto- ja maisema-arvojen selvittäminen ja turvaaminen. Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, koska yksityisen ranta-asemakaavan laatiminen on tällä hetkellä Pälkäneellä rantayleiskaavan puuttuessa ainoa mahdollinen tapa pyrkiä selvittämään ranta-alueidensa rakentamismahdollisuudet. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ja 77, MRA 26 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustajat. (neuvottelusta on laadittu muistio). Kaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Viranomaiset Valtion hallinto: Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto ja Tiehallinto Pälkäneen kunnan hallintokunnat: Rakennuslautakunta Tampereen aluepelastuslaitos

9 Vireille tulo Ranta-asemakaavan valmistelu aloitettiin maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta Vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Sydän-Häme lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla Ranta-asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä Kaavoittaja pyysi kaavaluonnoksesta viranomaislausunnot ja kaavaalueeseen rajautuvien naapuritilojen maanomistajille sekä Riihilahden vastarannan maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. - Naapuritilojen maanomistajat tekivät kaavaluonnoksesta neljä huomautusta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma alustavan kaavaluonnoksen pohjalta. Neuvotteluun osallistuivat Reijo Honkanen ja Seppo Mäkinen Pirkanmaan ympäristökeskuksesta, Hannu Alén ja Anitta Käenniemi Pälkäneen kunnan edustajina, Arto Remes kaavoittajan edustajana sekä maanomistajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Tiehallinto. (Muistio) Kaavoittaja pyysi kaavaluonnoksesta Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, Museoviraston, Tampereen aluepelastuslaitoksen sekä Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunnot. - Lausunnon antoivat Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Kaavan laatimisen tarkoituksena on määrittää Riihiniemen tilan RN:o 1:270 ranta-alueiden rakennusoikeus ja kaavoittaa tilan ranta-alueelle tavanomaisia lomarakennuspaikkoja. Samalla selvitetään ja turvataan alueen luonto- ja maisema-arvot sekä huomioidaan tilan maa- ja metsätalouselinkeinon tarpeet. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelia, joissa yhteensä on kolme uutta rakennuspaikkaa. Kaavan korttelit 1 ja 2 ovat loma-asuntojen korttelialueita (RA). Korttelissa 1 on kaksi lomaasunnon tonttia ja kortteliin 2 on osoitettu yksi uusi loma-asunnon tontti.

10 7 RA-kortteleiden kerrosluku on I u ½. Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 140 m 2, josta loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m 2. Tonttien ulkopuoliset alueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueiksi (M). Kaavan mukaisille tonteille on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys hyödyntäen tilan halki kulkevaa vanhaa tieuraa Mitoitus KANTATILAPERIAATE JA RANTAVIIVAN MUUNTO Rantasuunnittelun kantatilan rajaamisajankohtana on käytetty ajankohtaa Rantaviivan muunto on tehty kunnan kumoutuneen Luopioisten rantayleiskaavan muuntoperusteen mukaisesti sekä ympäristöministeriön vuonna 2005 julkaisemassa rantojen maankäytön suunnitteluoppaassa esitetyn Etelä-Savon liiton muuntoperusteen mukaisesti. Rantasuunnitteluoppaassa todetaan, että Etelä-Savon muuntomalli on yksi eniten käytetyimmistä rantaviivan muuntotavoista. Rantasuunnitteluoppaassa todetaan myös, että kunta voi perustellusti omalla alueellaan käyttää muutakin alueen olosuhteisiin soveltuvaa muuntamistapaa. Todettakoon, että Etelä-Savon liiton muuntomallia ei ole perinteisesti käytetty Pälkäneen kunnan ranta-alueilla. Luopioisten kumoutuneen rantayleiskaavan rantaviivan muuntomalli (MUUNTOMALLI 1) 1. Pienet mutkat oikaistaan. 2. Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa ollenkaan. 3. Kun niemen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 4. Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi sekä jokien varret) rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 5. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,75. Rakentamiskelvottomia laajahkoja ranta-alueita ei lueta mukaan. Sen sijaan tilan sisällä olevat suppeat rakennuskelvottomat alueet luetaan rantaviivaan, koska ne eivät estä hajarakennusoikeuden käyttöä. Ympäristöministeriön rantasuunnitteluoppaassa esitetty Etelä-Savon muuntomalli (MUUNTOMALLI 2) 1. Rantaviivan mittaus yleispiirteisesti 1: mittakaavaiselta kartalta 2. Alle 50 metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei lasketa lainkaan. Kerroin metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta lasketaan mukaan. Kerroin ½ metriä leveissäkään niemissä, kannaksissa tai saarissa ei loma-asuntojen sijoittelu ole aivan vapaata molemmilla rannoilla maastosta johtuen, joten laskelmassa on syytä käyttää kerrointa ¾. 5. Alle 100 m leveissä lahdissa tai salmissa ei vastarannan häiriötä voida poistaa pelkästään limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän. Kerroin 1/4.

11 m leveissä lahdissa tai salmissa on vastarannan häiriö vielä selvästi olemassa, mutta voidaan katsoa, että käyttämällä korkeintaan puolet rannasta on vastarannan edut turvattu. Kerroin ½. 7. Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita, että vielä m päässä oleva loma-asunto on otettava rajoittavana tekijänä huomioon. Käytetään kerrointa ¾. Rantasuunnittelun kantatila Riihilahden tila RN:o 1:270 kuuluu rantasuunnittelun kantatilaan Mertaranta RN:o 1:76 (rekisteröity ). Kantatilan alue ulottuu kolmessa kohtaa Vehkajärven rannalle, Iso Mustijärvelle, Vähä Mustijärvelle, Mertajärvelle sekä Uurajärevelle. Kantatilan rajaus on esitetty liitekartalla 3. Kantatilan alueella käytetty rakennusoikeus Riihilahden tilan alue on rakentamaton. Kantatilan alueelle on rakentunut Vehkajärvellä kaksi lomarakennuspaikkaa (tilat RN:ot 1:259 ja 1:273). Kantatilaan kuuluvat Mertajärven, Vähä Mustijärven ja Iso Mustijärven rannat ovat rakentamattomia. Pääosalle kantatilaan kuuluvasta Uurajärven ranta-alueesta on laadittu ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavassa on osoitettu kahdeksan lomarakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavan lisäksi Uurajärvelle on rakentunut viisi lomarakennuspaikkaa. Rantaviivan pituudet ja muunto Rantaviivan muunto on tehty tässä yhteydessä Riihilahden tilalle RN:o 1:270. Kantatilatarkastelun perusteella on nähtävissä, että Mertarannan kantatilan ranta-alueet ovat pääosin rakentamattomia eikä millään kantatilan osalla ole käytetty rantarakennusoikeutta merkittävästi muita kantatilan osia enemmän lukuun ottamatta Uurajärven ranta-asemakaava aluetta. Lähtökohtaisesti kantatilalla on jäljellä olevaa rantarakennusoikeutta ja kullekin kantatilaan kuuluvalle nykyiselle tilalle voidaan katsoa kuuluvan muunnetun rantaviivan pituuden ja vesistön mitoitusarvon mukaan määräytyvä rakennusoikeus. Riihilahden tilalla RN:o 1:270 on todellista rantaviivaa 810 m. Luopioisten kumoutuneessa rantayleiskaavassa käytetyn rantaviivan muuntomallin mukaista mitoitusrantaviivaa tilalla on 580 m ja Etelä-Savon liiton muuntomallin mukaista rantaviivaa 430 m. Rakennuspaikkojen lukumäärä Riihilahden tilan RN:o 1:270 rakennusoikeudeksi tulee noudattaen kumoutuneen rantayleiskaavan mitoitusarvoa 7 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km ja kumoutuneen rantayleiskaavan rantaviivan muuntomallia 4,06 = 4 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen lukumäärä on määritetty viranomaisneuvottelun perusteella noudattaen nykyistä Etelä-Savon liiton muuntomallia sekä Vehkajärven mitoitusarvoa 7 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. Näin laskien Riihilahden tilan RN:o 1:270 saadaan 3,01 = 3 rakennuspaikkaa. Rakentamisesta vapaat rannat Kaava-alueen todellisesta kokonaisrantaviivasta säilyy kaavan mukaisten rakentamisalueiden toteutuessa noin 83 % nykyisellään maa- ja metsätalousalueena. Kaava-alueen pohjoisrannalle jää 520 m leveä yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa. Riihilahden pohjukka jää rakentamisesta vapaaksi ja muodostaa yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannanosan kanssa noin 200 m leveän rakentamisesta vapaan ranta-alueen. Riihilahden itärannan taaja rantarakentaminen ja kumoutunut Luopioisten rantayleiskaava huomioiden Riihilahden itä- ja etelärannan rakentamattomalle rantaosuudelle ei enää muodostune uusia rakennuspaikkoja, jolloin Riihilahden pohjukan rakentamisesta vapaa rannanosa säilynee rakentamattomana jatkossakin.

12 9 Ranta-asemakaavassa jää Riihiniemen tilan länsiosaan 80 m leveä rakentamaton rannanosa, joka yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannan kanssa muodostaa nykytilanteessa laajahkon rakentamattoman rantakokonaisuuden. Naapuritilan ranta-alueelle oli osoitettu kumoutuneessa rantayleiskaavassa kaksi uutta rakennuspaikkaa. Naapuritilan mahdollisen käyttämättömän rantarakennusoikeuden toteutuminen tulee mahdollisesti supistamaan tämän rantaalueen rakentamatonta rantaosuutta tulevaisuudessa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavassa on huomioitu alueen luonnonympäristöön ja maisemaan liittyvät erityisarvot rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kaavassa osoitetuilla rakentamisalueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön tai luonnonmaiseman arvoja. Maisemallisesti herkimmät niemekkeet sekä koillis- ja länsirannan avokallioiset rannanosat on rajattu tonttialueiden ulkopuolelle säilyviksi nykyisellään maa- ja metsätalousalueina sekä huomioitu ja turvattu avokallioalueiden maisema-arvojen säilyminen maisemallisesti arvokkaan alueen kaavamerkinnällä. Luontoselvityksen mukaan alueelle osoitettavilla yksittäisillä lomarakennuspaikoilla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön. Valtioneuvoston asetus 542/2003 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennuspaikkojen jätevesipäästöjen enimmäisrajat, eli nykyisin vesistön kannalta kestävälle päästötasolle on olemassa raja-arvot. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelia, joissa yhteensä on kolme uutta rakennuspaikkaa. Kaavan korttelit 1 ja 2 ovat loma-asuntojen korttelialueita (RA). Korttelissa 1 on kaksi lomaasunnon tonttia ja kortteliin 2 on osoitettu yksi uusi loma-asunnon tontti. RA-kortteleiden kerrosluku on I u ½. Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 140 m 2, josta loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m 2. RA korttelien tonttien loma-asuinrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m ja talousrakennuksien vähintään 30 m. Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta. Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. RA- korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 1,12 ha. Tonttien pinta-alat: Kortteli 1 tontti 1 Kortteli 1 tontti 2 Kortteli 2 tontti m m m Muut alueet Kaava-alue koostuu pääosin maa- ja metsätalousalueesta (M). Maa- ja metsätalousaluetta on yhteensä 6,75 ha.

13 10 Uusien teiden rakentamistarve kaavan toteuttamiseksi on vähäinen; valmis tieura ulottuu tonttialueiden viereen. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alue on nykyisellään metsätalousaluetta. Kaavan toteutumisella ei ole vaikutuksia rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavassa on huomioitu alueen luonnonympäristöön ja -maisemaan liittyvät paikalliset arvot rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kaavassa osoitetuilla rakentamisalueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön tai luonnonmaiseman arvoja. Alueen maisemallisesti herkimmät niemekkeet sekä koillisrannan avokallioiset rannanosat on rajattu tonttialueiden ulkopuolelle säilyviksi nykyisellään maa- ja metsätalousalueina sekä huomioitu ja turvattu avokallioalueiden maisemaarvojen säilyminen maisemallisesti arvokkaan alueen kaavamerkinnällä (ma). Kaavan mukaiset tontit sijoittuvat siten, että rakentamisen maisemavaikutus on hyvin suppea-alainen eikä rakentaminen tule muuttamaan alueen maisemankuvaa Vehkajärven selkäveden suunnasta tarkasteltuna. Myös alueella tavattavan suomyrtin tärkein esiintymisalue Riihilahden eteläosan rannalla säilyy pääosin maa- ja metsätalousalueena. Kaavan luontoselvityksessä on arvioitu, että alueelle osoitettavilla yksittäisillä lomarakennuspaikoilla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön. Ranta-asemakaavan rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu yhtenäisen rakentamattoman rannan riittävä säilyminen alueella. Kaava-alueen todellisesta kokonaisrantaviivasta säilyy noin 83 % nykyisellään maa- ja metsätalousalueena. Kaava-alueen pohjoisrannalle jää 520 m leveä yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa. Riihilahden pohjukka jää rakentamisesta vapaaksi ja muodostaa yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannanosan kanssa noin 200 m leveän rakentamisesta vapaan kokonaisuuden. Riihilahden pohjukan rakentamattoman rannanosan merkitys on kuitenkin lähinnä paikallinen. Itärakentamisalueista johtuen Riihilahden rannoilla ei ole nykyisinkään yleistä virkistyskäyttömerkitystä. Valtioneuvoston asetus 542/2003 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennuspaikkojen jätevesipäästöjen enimmäisrajat, eli nykyisin vesistön kannalta kestävälle päästötasolle on olemassa raja-arvot. Voidaan todeta, että kaavan mukaisen rakentamisen aiheuttama vesistökuormitus tulee olemaan vesistöjen kestokyvyn kannalta kestävällä tasolla Sosiaaliset vaikutukset Uusien tonttien kaavoittaminen saatetaan kokea ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella on koettu alueen vanhoilla rakennuspaikoilla uhkana vallitsevalle olotilalle. Vanhoja rakennuspaikkoja sijaitsee Riihilahden itärannalla. Uusien tonttien sijoittelu ja rakennusalojen rajaaminen on tehty maastokatselmuksien perusteella siten, ettei uusien tonttien rakentuminen aiheuttaisi merkittävää häiriötä alueen vanhoille rakennuspaikoille. Kaavaluonnoksessa Riihilahden länsirannan kaksi uutta rakennuspaikkaa on sijoitettu hieman Riihilahden pohjukasta pohjoiseen, jolloin rakentaminen ei sijoittuisi Riihilahden kapeimmalle rannanosalle ja mahdollinen häiriövaikutus vastarannan vanhoihin rakennuspaikkoihin jäisi mahdollisimman pieneksi. Riihiniemen tilan puoleinen Riihilahden rannanosa on vastarannan niemekettä pidempi, jolloin Riihiniemen tilan puoleinen rannanosa avautuu osittain vastarannan ohi. Kokonaan uuden rakentamisen aiheuttamaa vaikutusta vanhojen rakennuspaikkojen nykyisiin olosuhteisiin ei voida kuitenkaan pois sulkea.

14 Yhdyskuntarakenne Ranta-asemakaava alueen itäpuolella on taajaan rakentunutta loma-asutusta. Ylipäätään vehkajärvellä on paikoin hyvinkin paljon rantarakentamista. Kaava-alue ei kuitenkaan liity välittömästi vanhoihin rantarakentamisalueisiin eikä kaavalla ole mahdollista sijoittaa uusia rakennuspaikkoja vanhojen rakentamisalueiden yhteyteen. Kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat sijaitsevat yleisen tieverkon välittömässä läheisyydessä ja alueelle on jo rakentunut tieura. Tältä osin kaavan rakentamisalueet liittyvät olevaan yhdyskuntarakenteeseen Taloudelliset vaikutukset Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa Riihilahden tilan rantoihin liittyvät taloudelliset arvot Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaavan rakennusoikeuden määrittäminen perustuu kantatilaperiaatteen noudattamiseen. Rakennusoikeutta määritettäessä on huomioitu kantatilan muiden alueiden rakentamismahdollisuudet. Kaavalla ei vaikeuteta kantatilan muiden maanomistajien tai Pälkäneen kunnan muiden rantaalueiden maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää ranta-alueitaan vastaavanlaisilla rakentamistehokkuudella ominaisuuksiltaan samankaltaisilla rannoilla. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny.

15 Kaavamerkinnät 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajan rakentaessa tai myydessä kaavan mukaisia rakentamisalueita. Hämeenlinnassa Arto Remes maankäytön suunnittelija Jaana Pohjola miljööinsinööri

16

17

18

19 1:50 1:348 1:347 1:349 1:358 1:408 1:292 1:291 1:293 1:294 1:409 1:409 Liite 3. 1:295 1:409 1:296 1:297 1: :299 1:300 KANTATILATARKASTELU 1:301 1:302 1:303 1:304 1:305 1:357 1:306 1:307 1:308 1:409 1: :309 Vehkajärvi 2:13 1:273 1:17 1:270 1:405 1:228 1:117 1:193 1:407 1:118 1:406 1:234 1:397 2:19 1:363 1:272 1:271 Yht. 878:4 1:407 1:45 1:75 1:256 1:256 1:152 1:153 1:254 1:252 1:272 1:75 1:272 Yht. 876:1 1:40 1:272 1:259 Yht. 876:1 1:41 1:151 Yht. 876:1 1:191 1:150 1:41 1:272 1:149 1:148 1:187 1:272 1:255 1:155 Yht. 1:188 1:189 1:40 1:272 1:272 1:256 1:38 1:323 1:323 1:40 1:86 1:277 1:41 1:324 1:276 1:336 1:277 1:36 1:40 1:277 1:39 1:335 Yht. 878:2 1:57 1:277 1:140 1:276 1:38 1:276 1:138 1:356 1:334 Yht. 876:1 1:365 1:276 1:376 2:21 1:221 1:322 1:366 Yht. 876:1 Merkintöjen selitykset 1:34 1:138 Yht. 878:4 Yht. 878:5 1:356 1:353 1:355 Rantasuunnittelun kantatila Mertaranta RN:o 1:76 (Rekisteröity ) 3:19 1:140 2:20 3:21 3:20 Rakennettu lomarakennuspaikka 1:394 1:395

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm Kaavan nimi Riihiniemen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,8700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 7,8700 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 0,81 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,01 7, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 1, , ,04 1, L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 6, ,8 6,7500 W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39 Hämeenlinnan kaupunki Vitsiälä- Kalailan ranta-asemakaavan muutos Iso-Roine ja Vähä-Roine Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.8.2014, tarkistukset 1.12 2014 ja 22.1.2015 Tunnistetiedot Kaavan nimi:

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE Kuulialan kylä Vesalan tila RN:o VESALAN RANTA-ASEAKAAVA OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA OAS 6.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 1 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN AANKÄYTTÖ... 1 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA HATTULA PAROLA KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Mervin kylän tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari 14:11, Peuransaari 14:12 ja Hirvensaari 14:13, määräaloja tilasta Karhunsaari 13:52 sekä osaa Ventolan

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596)

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) Osa tilasta Rantala RN:o 13:6 Suolijärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Suolijärvi / Tila Rantala RN:o 13:6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2013, 24.11.2014

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASALAN KUNTA AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ AHOLAITA 211-440-1-38/10 JA 211-440-1-38/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.02.2016

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

KALVOLAN YHTEISMETSÄ

KALVOLAN YHTEISMETSÄ 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.5.2016 Ranta-asemakaava: Tunnistetiedot Työnro: 9024 Dnro: 2131/2015 YHLA KALVOLAN YHTEISMETSÄ Keihäsjärvi, Lapiolammi, Ojajärvi ja Perälammi

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot