PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008"

Transkriptio

1 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o 1:270 Kaavan laadituttaja ja Riihiniemen tilan omistaja: Annukka Barron, Fasaaninpolku 9, Kauniainen puh Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu oy Pirkanmaa / yhteyshenkilö Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh. 03/ Vireille tulo : Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Riihiniemen ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Pälkäneen kunnanhallitus. Pälkäneen kunnanvaltuusto Voimaantulo : Kaava-alueen sijainti Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan (635) Ämmätsän kylän (461) Riihiniemen tilalle RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa.

3 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liitteet 1. Ote kumotusta Luopioisten rantayleiskaavasta 2. Luontoselvitys 3. Kantatilatarkastelu 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 1 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulo- ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRL 77, MRA 26 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustaja. (Neuvottelusta on laadittu muistio) Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä , kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen sekä Riihilahden vastarannan maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Lisäksi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä Lausunnon antoivat Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos. Näistä Museovirastolla, Pirkanmaan maakuntamuseolla ja Tampereen aluepelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaavaluonnosaineistosta. Naapuritilojen maanomistajat tekivät kaavaluonnoksesta neljä huomautusta. Kaavaehdotusvaihe Kaavaluonnosta muutettiin ja täydennettiin luonnoksesta saadun palautteen ym. perusteella ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista seuraavasti : - Loma-asuntojen korttelin 2 tontti siirrettiin kaava-alueen pohjoisrannalta alueen länsiosan rannalle. Näin kaava-alueen pohjoisranta säilyy yhtenäisenä rakentamattomana rannanosana ja luoteiskulman kapeaan niemekkeeseen säilyy viheryhteys. Tilan länsirannalle siirretty tontti jää Vehkajärven selkäveden suunnasta tarkasteltuna suojaan kapean niemekkeen ja avokalliokumpareen taakse. - Kaava-alueen pohjois- / länsirannalla sijaitsevat kaavan luontoselvityksessä maisemallisesti arvokkaiksi todetut avokallioiset kumpareet huomioitiin kaavaehdotuksessa maisemallisesti arvokkaan alueen viivamerkinnöillä ja merkintään liitettiin maisema-arvojen säilymisen turvaava kaavamääräys. 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Ämmätsän kylän Riihiniemen tilalle RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa.

5 2 Kuva: suunnittelualueeseen kuuluvan kiinteistön RN:o 1:270 rajaus. Ranta-asemakaava laaditaan kiinteistön ranta-alueelle. Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelialuetta (RA) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kortteliin 1 on osoitettu kaksi loma-asunnon tonttia ja kortteliin kaksi yksi loma-asunnon tontti. 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutetaan maanomistajien tarpeiden mukaan. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Riihiniemen tilalle, RN:o 1:270. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa, Vehkajärven etelärannalla lähellä Padasjoen kunnan rajaa. Suunnittelualue on nykyisellään metsätalouskäytössä. Tilaan kuuluu Vehkajärven rantaviivaa 810 metriä Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualueen rannat ovat melko kivikkoisia, paikoitellen esiintyy avokallioita; puusto on mäntyvaltaista. Vesistö Vehkajärvi on suuri useamman kunnan alueelle ulottava reittivesistöksi luokiteltava järvi. Vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Vehkajärvi on vedenlaadultaan erinomainen (vedenlaatukartta )

6 3 Maa- ja metsätalous Riihiniemen tilan alue on normaalissa metsätalouskäytössä. Luonnonsuojelu Suunnittelualueella ei sijaitse suojelualueita eikä kaavan luontoselvityksessä tullut esille luonnonsuojelu- tai metsälain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Ainoa huomionarvoinen kasvi alueella on suomyrtti (Myrica gale), jota Pälkäneen kunnan alueella tavataan vain Vehkajärven rannoilla. Suunnittelualueella se on runsaimmillaan Riihilahden länsirannalla Rakennettu ympäristö Väestön rakenne Suunnittelualueella ei ole asutusta. Palvelut Lähimmät palvelut sijaitsevat Rautajärven kylässä sekä Luopioisten kirkonkylässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue on metsätalouskäytössä. Liikenne Alue on saavutettavissa hyvin yleisiä teitä käyttäen. (yhdystiet 322, 3200, 3202 Luopioisten kirkonkylän suunnasta) Riihiniemen tilan alueelle on rakennettu tie. Vähäisen käytön vuoksi tie on osittain kasvanut umpeen, mutta se on otettavissa helposti käyttöön. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Riihinimen tilan eteläpuolella naapuritilan alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Suunnittelualue on rakentamaton eikä alueella ole erityistä kulttuurimaisemallista arvoa. Virkistys Alueella ei ole normaalia rakentamatonta rantaa suurempaa merkitystä virkistyskäytön kannalta. Kaava-alueen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella mahdollisesti tapahtuvaa liikkumista ranta-alueilla. Koillisrannan avokalliot saattavat houkutella esim. veneilijöitä pysähtymään. Ranta-alueilla ei ole muita ulkopuolisia kiinnostavia erityisiä maastokohteita (esim. hiekkarantoja tai luonnonsatamia). Tekninen huolto Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Alueen vesihuolto ja jätevesien käsittely tulee pystyä järjestämään rakennuspaikkakohtaisesti. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Tilan Riihiniemi RN:o 1:270 omistaa Annukka Barron, Fasaaninpolku 9, Kauniainen

7 4 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Alueella on voimassa valtioneuvoston vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Maakuntakaavassa ei suunnittelualueelle ole osoitettu merkintöjä. Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu Luopioisten kunnanvaltuuston hyväksymän Luopioisten rantayleiskaavan alueeseen. KHO:n päätös kumosi kunnanvaltuuston rantayleiskaavan hyväksymispäätöksen. kumoutuneessa rantayleiskaavassa Riihiniemen tilalle RN:o 1:270 oli osoitettu neljä uutta lomarakennuspaikkaa (RA). Ote KHO:n kumoamasta Luopioisten rantayleiskaavasta on liitteenä 1. Ranta-asemakaava Alueelle ei ole laadittua aiemmin ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Pälkäneen kunnan uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on parhaillaan vireillä. Rakennuskiellot Suunnittelualue kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisen suunnittelutarpeen piiriin. Pohjakartta Kaavaa varten on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta 1:2000. Pohjakartan on laatinut karttapalvelu I-P ja se on hyväksytty XX.XX Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Yleiskaavat Entisen Luopioisten kunnan kaikki ranta-alueet mukaan lukien Vehkajärvi kuuluvat Luopioisten kunnanvaltuuston hyväksymän Luopioisten rantayleiskaavan alueeseen. KHO:n päätös kumosi kunnanvaltuuston rantayleiskaavan hyväksymispäätöksen.

8 5 Vehkajärven pohjoisosa kuuluu Kuhmalahden kunnan ehdotusvaiheessa olevan rantayleiskaavan alueeseen. Padasjoen kunnan Vesijaon- ja Salmentaustanjärven rantaosayleiskaavan alue sijaitsee suunnittelualueesta muutama kilometri kaakkoon samalla vesistöalueella. Ranta-asemakaavat Pälkäneen puoleisella Vehkajärven länsirannalla Salmenniemessä ja Iso Karinniemen alueella sijaitsee vanhat ranta-asemakaavat. Myös muille läheisille järville mm. Uurajärvelle ja Ämmätsänjärvelle on laadittu ranta-asemakaavoja. Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Kaavatyön tausta-aineistona on käytettävissä kumoutuneen rantayleiskaavan selvitysaineistot. Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset Ranta-asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys kesällä ja syksyllä 2007 (Hannu Alén). Kaavoittaja on laatinut rantasuunnittelussa tarvittavan kantatilatarkastelun. Kts. kaavaselostus ja liite 3. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Kaavan laatimisen tarkoituksena on määrittää Riihiniemen tilan rantarakennusoikeus ja mahdollistaa uusien loma-asuntojen rakentaminen. Kaavan laatimisen yhteydessä huomioidaan alueen mahdollisten luonto- ja maisema-arvojen selvittäminen ja turvaaminen. Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, koska yksityisen ranta-asemakaavan laatiminen on tällä hetkellä Pälkäneellä rantayleiskaavan puuttuessa ainoa mahdollinen tapa pyrkiä selvittämään ranta-alueidensa rakentamismahdollisuudet. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ja 77, MRA 26 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustajat. (neuvottelusta on laadittu muistio). Kaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Viranomaiset Valtion hallinto: Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto ja Tiehallinto Pälkäneen kunnan hallintokunnat: Rakennuslautakunta Tampereen aluepelastuslaitos

9 Vireille tulo Ranta-asemakaavan valmistelu aloitettiin maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta Vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Sydän-Häme lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla Ranta-asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä Kaavoittaja pyysi kaavaluonnoksesta viranomaislausunnot ja kaavaalueeseen rajautuvien naapuritilojen maanomistajille sekä Riihilahden vastarannan maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. - Naapuritilojen maanomistajat tekivät kaavaluonnoksesta neljä huomautusta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma alustavan kaavaluonnoksen pohjalta. Neuvotteluun osallistuivat Reijo Honkanen ja Seppo Mäkinen Pirkanmaan ympäristökeskuksesta, Hannu Alén ja Anitta Käenniemi Pälkäneen kunnan edustajina, Arto Remes kaavoittajan edustajana sekä maanomistajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Tiehallinto. (Muistio) Kaavoittaja pyysi kaavaluonnoksesta Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, Museoviraston, Tampereen aluepelastuslaitoksen sekä Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunnot. - Lausunnon antoivat Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Kaavan laatimisen tarkoituksena on määrittää Riihiniemen tilan RN:o 1:270 ranta-alueiden rakennusoikeus ja kaavoittaa tilan ranta-alueelle tavanomaisia lomarakennuspaikkoja. Samalla selvitetään ja turvataan alueen luonto- ja maisema-arvot sekä huomioidaan tilan maa- ja metsätalouselinkeinon tarpeet. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelia, joissa yhteensä on kolme uutta rakennuspaikkaa. Kaavan korttelit 1 ja 2 ovat loma-asuntojen korttelialueita (RA). Korttelissa 1 on kaksi lomaasunnon tonttia ja kortteliin 2 on osoitettu yksi uusi loma-asunnon tontti.

10 7 RA-kortteleiden kerrosluku on I u ½. Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 140 m 2, josta loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m 2. Tonttien ulkopuoliset alueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueiksi (M). Kaavan mukaisille tonteille on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys hyödyntäen tilan halki kulkevaa vanhaa tieuraa Mitoitus KANTATILAPERIAATE JA RANTAVIIVAN MUUNTO Rantasuunnittelun kantatilan rajaamisajankohtana on käytetty ajankohtaa Rantaviivan muunto on tehty kunnan kumoutuneen Luopioisten rantayleiskaavan muuntoperusteen mukaisesti sekä ympäristöministeriön vuonna 2005 julkaisemassa rantojen maankäytön suunnitteluoppaassa esitetyn Etelä-Savon liiton muuntoperusteen mukaisesti. Rantasuunnitteluoppaassa todetaan, että Etelä-Savon muuntomalli on yksi eniten käytetyimmistä rantaviivan muuntotavoista. Rantasuunnitteluoppaassa todetaan myös, että kunta voi perustellusti omalla alueellaan käyttää muutakin alueen olosuhteisiin soveltuvaa muuntamistapaa. Todettakoon, että Etelä-Savon liiton muuntomallia ei ole perinteisesti käytetty Pälkäneen kunnan ranta-alueilla. Luopioisten kumoutuneen rantayleiskaavan rantaviivan muuntomalli (MUUNTOMALLI 1) 1. Pienet mutkat oikaistaan. 2. Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa ollenkaan. 3. Kun niemen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 4. Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi sekä jokien varret) rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 5. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,75. Rakentamiskelvottomia laajahkoja ranta-alueita ei lueta mukaan. Sen sijaan tilan sisällä olevat suppeat rakennuskelvottomat alueet luetaan rantaviivaan, koska ne eivät estä hajarakennusoikeuden käyttöä. Ympäristöministeriön rantasuunnitteluoppaassa esitetty Etelä-Savon muuntomalli (MUUNTOMALLI 2) 1. Rantaviivan mittaus yleispiirteisesti 1: mittakaavaiselta kartalta 2. Alle 50 metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei lasketa lainkaan. Kerroin metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta lasketaan mukaan. Kerroin ½ metriä leveissäkään niemissä, kannaksissa tai saarissa ei loma-asuntojen sijoittelu ole aivan vapaata molemmilla rannoilla maastosta johtuen, joten laskelmassa on syytä käyttää kerrointa ¾. 5. Alle 100 m leveissä lahdissa tai salmissa ei vastarannan häiriötä voida poistaa pelkästään limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän. Kerroin 1/4.

11 m leveissä lahdissa tai salmissa on vastarannan häiriö vielä selvästi olemassa, mutta voidaan katsoa, että käyttämällä korkeintaan puolet rannasta on vastarannan edut turvattu. Kerroin ½. 7. Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita, että vielä m päässä oleva loma-asunto on otettava rajoittavana tekijänä huomioon. Käytetään kerrointa ¾. Rantasuunnittelun kantatila Riihilahden tila RN:o 1:270 kuuluu rantasuunnittelun kantatilaan Mertaranta RN:o 1:76 (rekisteröity ). Kantatilan alue ulottuu kolmessa kohtaa Vehkajärven rannalle, Iso Mustijärvelle, Vähä Mustijärvelle, Mertajärvelle sekä Uurajärevelle. Kantatilan rajaus on esitetty liitekartalla 3. Kantatilan alueella käytetty rakennusoikeus Riihilahden tilan alue on rakentamaton. Kantatilan alueelle on rakentunut Vehkajärvellä kaksi lomarakennuspaikkaa (tilat RN:ot 1:259 ja 1:273). Kantatilaan kuuluvat Mertajärven, Vähä Mustijärven ja Iso Mustijärven rannat ovat rakentamattomia. Pääosalle kantatilaan kuuluvasta Uurajärven ranta-alueesta on laadittu ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavassa on osoitettu kahdeksan lomarakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavan lisäksi Uurajärvelle on rakentunut viisi lomarakennuspaikkaa. Rantaviivan pituudet ja muunto Rantaviivan muunto on tehty tässä yhteydessä Riihilahden tilalle RN:o 1:270. Kantatilatarkastelun perusteella on nähtävissä, että Mertarannan kantatilan ranta-alueet ovat pääosin rakentamattomia eikä millään kantatilan osalla ole käytetty rantarakennusoikeutta merkittävästi muita kantatilan osia enemmän lukuun ottamatta Uurajärven ranta-asemakaava aluetta. Lähtökohtaisesti kantatilalla on jäljellä olevaa rantarakennusoikeutta ja kullekin kantatilaan kuuluvalle nykyiselle tilalle voidaan katsoa kuuluvan muunnetun rantaviivan pituuden ja vesistön mitoitusarvon mukaan määräytyvä rakennusoikeus. Riihilahden tilalla RN:o 1:270 on todellista rantaviivaa 810 m. Luopioisten kumoutuneessa rantayleiskaavassa käytetyn rantaviivan muuntomallin mukaista mitoitusrantaviivaa tilalla on 580 m ja Etelä-Savon liiton muuntomallin mukaista rantaviivaa 430 m. Rakennuspaikkojen lukumäärä Riihilahden tilan RN:o 1:270 rakennusoikeudeksi tulee noudattaen kumoutuneen rantayleiskaavan mitoitusarvoa 7 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km ja kumoutuneen rantayleiskaavan rantaviivan muuntomallia 4,06 = 4 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen lukumäärä on määritetty viranomaisneuvottelun perusteella noudattaen nykyistä Etelä-Savon liiton muuntomallia sekä Vehkajärven mitoitusarvoa 7 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. Näin laskien Riihilahden tilan RN:o 1:270 saadaan 3,01 = 3 rakennuspaikkaa. Rakentamisesta vapaat rannat Kaava-alueen todellisesta kokonaisrantaviivasta säilyy kaavan mukaisten rakentamisalueiden toteutuessa noin 83 % nykyisellään maa- ja metsätalousalueena. Kaava-alueen pohjoisrannalle jää 520 m leveä yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa. Riihilahden pohjukka jää rakentamisesta vapaaksi ja muodostaa yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannanosan kanssa noin 200 m leveän rakentamisesta vapaan ranta-alueen. Riihilahden itärannan taaja rantarakentaminen ja kumoutunut Luopioisten rantayleiskaava huomioiden Riihilahden itä- ja etelärannan rakentamattomalle rantaosuudelle ei enää muodostune uusia rakennuspaikkoja, jolloin Riihilahden pohjukan rakentamisesta vapaa rannanosa säilynee rakentamattomana jatkossakin.

12 9 Ranta-asemakaavassa jää Riihiniemen tilan länsiosaan 80 m leveä rakentamaton rannanosa, joka yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannan kanssa muodostaa nykytilanteessa laajahkon rakentamattoman rantakokonaisuuden. Naapuritilan ranta-alueelle oli osoitettu kumoutuneessa rantayleiskaavassa kaksi uutta rakennuspaikkaa. Naapuritilan mahdollisen käyttämättömän rantarakennusoikeuden toteutuminen tulee mahdollisesti supistamaan tämän rantaalueen rakentamatonta rantaosuutta tulevaisuudessa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavassa on huomioitu alueen luonnonympäristöön ja maisemaan liittyvät erityisarvot rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kaavassa osoitetuilla rakentamisalueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön tai luonnonmaiseman arvoja. Maisemallisesti herkimmät niemekkeet sekä koillis- ja länsirannan avokallioiset rannanosat on rajattu tonttialueiden ulkopuolelle säilyviksi nykyisellään maa- ja metsätalousalueina sekä huomioitu ja turvattu avokallioalueiden maisema-arvojen säilyminen maisemallisesti arvokkaan alueen kaavamerkinnällä. Luontoselvityksen mukaan alueelle osoitettavilla yksittäisillä lomarakennuspaikoilla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön. Valtioneuvoston asetus 542/2003 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennuspaikkojen jätevesipäästöjen enimmäisrajat, eli nykyisin vesistön kannalta kestävälle päästötasolle on olemassa raja-arvot. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi loma-asuntojen korttelia, joissa yhteensä on kolme uutta rakennuspaikkaa. Kaavan korttelit 1 ja 2 ovat loma-asuntojen korttelialueita (RA). Korttelissa 1 on kaksi lomaasunnon tonttia ja kortteliin 2 on osoitettu yksi uusi loma-asunnon tontti. RA-kortteleiden kerrosluku on I u ½. Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 140 m 2, josta loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m 2. RA korttelien tonttien loma-asuinrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m ja talousrakennuksien vähintään 30 m. Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta. Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. RA- korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 1,12 ha. Tonttien pinta-alat: Kortteli 1 tontti 1 Kortteli 1 tontti 2 Kortteli 2 tontti m m m Muut alueet Kaava-alue koostuu pääosin maa- ja metsätalousalueesta (M). Maa- ja metsätalousaluetta on yhteensä 6,75 ha.

13 10 Uusien teiden rakentamistarve kaavan toteuttamiseksi on vähäinen; valmis tieura ulottuu tonttialueiden viereen. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alue on nykyisellään metsätalousaluetta. Kaavan toteutumisella ei ole vaikutuksia rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavassa on huomioitu alueen luonnonympäristöön ja -maisemaan liittyvät paikalliset arvot rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kaavassa osoitetuilla rakentamisalueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön tai luonnonmaiseman arvoja. Alueen maisemallisesti herkimmät niemekkeet sekä koillisrannan avokallioiset rannanosat on rajattu tonttialueiden ulkopuolelle säilyviksi nykyisellään maa- ja metsätalousalueina sekä huomioitu ja turvattu avokallioalueiden maisemaarvojen säilyminen maisemallisesti arvokkaan alueen kaavamerkinnällä (ma). Kaavan mukaiset tontit sijoittuvat siten, että rakentamisen maisemavaikutus on hyvin suppea-alainen eikä rakentaminen tule muuttamaan alueen maisemankuvaa Vehkajärven selkäveden suunnasta tarkasteltuna. Myös alueella tavattavan suomyrtin tärkein esiintymisalue Riihilahden eteläosan rannalla säilyy pääosin maa- ja metsätalousalueena. Kaavan luontoselvityksessä on arvioitu, että alueelle osoitettavilla yksittäisillä lomarakennuspaikoilla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön. Ranta-asemakaavan rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu yhtenäisen rakentamattoman rannan riittävä säilyminen alueella. Kaava-alueen todellisesta kokonaisrantaviivasta säilyy noin 83 % nykyisellään maa- ja metsätalousalueena. Kaava-alueen pohjoisrannalle jää 520 m leveä yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa. Riihilahden pohjukka jää rakentamisesta vapaaksi ja muodostaa yhdessä naapuritilan rakentamattoman rannanosan kanssa noin 200 m leveän rakentamisesta vapaan kokonaisuuden. Riihilahden pohjukan rakentamattoman rannanosan merkitys on kuitenkin lähinnä paikallinen. Itärakentamisalueista johtuen Riihilahden rannoilla ei ole nykyisinkään yleistä virkistyskäyttömerkitystä. Valtioneuvoston asetus 542/2003 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennuspaikkojen jätevesipäästöjen enimmäisrajat, eli nykyisin vesistön kannalta kestävälle päästötasolle on olemassa raja-arvot. Voidaan todeta, että kaavan mukaisen rakentamisen aiheuttama vesistökuormitus tulee olemaan vesistöjen kestokyvyn kannalta kestävällä tasolla Sosiaaliset vaikutukset Uusien tonttien kaavoittaminen saatetaan kokea ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella on koettu alueen vanhoilla rakennuspaikoilla uhkana vallitsevalle olotilalle. Vanhoja rakennuspaikkoja sijaitsee Riihilahden itärannalla. Uusien tonttien sijoittelu ja rakennusalojen rajaaminen on tehty maastokatselmuksien perusteella siten, ettei uusien tonttien rakentuminen aiheuttaisi merkittävää häiriötä alueen vanhoille rakennuspaikoille. Kaavaluonnoksessa Riihilahden länsirannan kaksi uutta rakennuspaikkaa on sijoitettu hieman Riihilahden pohjukasta pohjoiseen, jolloin rakentaminen ei sijoittuisi Riihilahden kapeimmalle rannanosalle ja mahdollinen häiriövaikutus vastarannan vanhoihin rakennuspaikkoihin jäisi mahdollisimman pieneksi. Riihiniemen tilan puoleinen Riihilahden rannanosa on vastarannan niemekettä pidempi, jolloin Riihiniemen tilan puoleinen rannanosa avautuu osittain vastarannan ohi. Kokonaan uuden rakentamisen aiheuttamaa vaikutusta vanhojen rakennuspaikkojen nykyisiin olosuhteisiin ei voida kuitenkaan pois sulkea.

14 Yhdyskuntarakenne Ranta-asemakaava alueen itäpuolella on taajaan rakentunutta loma-asutusta. Ylipäätään vehkajärvellä on paikoin hyvinkin paljon rantarakentamista. Kaava-alue ei kuitenkaan liity välittömästi vanhoihin rantarakentamisalueisiin eikä kaavalla ole mahdollista sijoittaa uusia rakennuspaikkoja vanhojen rakentamisalueiden yhteyteen. Kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat sijaitsevat yleisen tieverkon välittömässä läheisyydessä ja alueelle on jo rakentunut tieura. Tältä osin kaavan rakentamisalueet liittyvät olevaan yhdyskuntarakenteeseen Taloudelliset vaikutukset Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa Riihilahden tilan rantoihin liittyvät taloudelliset arvot Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaavan rakennusoikeuden määrittäminen perustuu kantatilaperiaatteen noudattamiseen. Rakennusoikeutta määritettäessä on huomioitu kantatilan muiden alueiden rakentamismahdollisuudet. Kaavalla ei vaikeuteta kantatilan muiden maanomistajien tai Pälkäneen kunnan muiden rantaalueiden maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää ranta-alueitaan vastaavanlaisilla rakentamistehokkuudella ominaisuuksiltaan samankaltaisilla rannoilla. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny.

15 Kaavamerkinnät 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajan rakentaessa tai myydessä kaavan mukaisia rakentamisalueita. Hämeenlinnassa Arto Remes maankäytön suunnittelija Jaana Pohjola miljööinsinööri

16

17

18

19 1:50 1:348 1:347 1:349 1:358 1:408 1:292 1:291 1:293 1:294 1:409 1:409 Liite 3. 1:295 1:409 1:296 1:297 1: :299 1:300 KANTATILATARKASTELU 1:301 1:302 1:303 1:304 1:305 1:357 1:306 1:307 1:308 1:409 1: :309 Vehkajärvi 2:13 1:273 1:17 1:270 1:405 1:228 1:117 1:193 1:407 1:118 1:406 1:234 1:397 2:19 1:363 1:272 1:271 Yht. 878:4 1:407 1:45 1:75 1:256 1:256 1:152 1:153 1:254 1:252 1:272 1:75 1:272 Yht. 876:1 1:40 1:272 1:259 Yht. 876:1 1:41 1:151 Yht. 876:1 1:191 1:150 1:41 1:272 1:149 1:148 1:187 1:272 1:255 1:155 Yht. 1:188 1:189 1:40 1:272 1:272 1:256 1:38 1:323 1:323 1:40 1:86 1:277 1:41 1:324 1:276 1:336 1:277 1:36 1:40 1:277 1:39 1:335 Yht. 878:2 1:57 1:277 1:140 1:276 1:38 1:276 1:138 1:356 1:334 Yht. 876:1 1:365 1:276 1:376 2:21 1:221 1:322 1:366 Yht. 876:1 Merkintöjen selitykset 1:34 1:138 Yht. 878:4 Yht. 878:5 1:356 1:353 1:355 Rantasuunnittelun kantatila Mertaranta RN:o 1:76 (Rekisteröity ) 3:19 1:140 2:20 3:21 3:20 Rakennettu lomarakennuspaikka 1:394 1:395

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm Kaavan nimi Riihiniemen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,8700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 7,8700 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 0,81 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,01 7, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 1, , ,04 1, L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 6, ,8 6,7500 W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2014, 22.10.2014 SISÄLLYLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Ali-Äijälä RN:o 7:95 (osa tilasta) Kiila RN:o 7:52 KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Kiila 109-532-7-52 Harjuntaka 109-532-7-98 Ali-Äijälä 109-532-7-95 (osa tilasta) KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.6.2012,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JANAKKALA JOKIMAA LAITALA RN:o 1:140 TÄHKÄMÄKI RN:o 1:146 OHRAPELTO RN:o 1:161 JÄRVIKANNAS RN:o 1:162 Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus SYSMÄ SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274 Päijänne, Pyhätselkä Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE Kuulialan kylä Vesalan tila RN:o VESALAN RANTA-ASEAKAAVA OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA OAS 6.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 1 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN AANKÄYTTÖ... 1 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Pyhätselkä Tilat Keidas 781-414-7-0 ja Haapakangas 781-414-1-274 Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014, 28.5.2015

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

HÄMEENLINNA POHJOINEN

HÄMEENLINNA POHJOINEN HÄMEENLINNA POHJOINEN Osa tiloista Valkeajärvi 109-593-19-8 ja Valkeajärvi 109-593-11-16 Valkeajärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Valkeajärvi) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.11.2014,

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39 Hämeenlinnan kaupunki Vitsiälä- Kalailan ranta-asemakaavan muutos Iso-Roine ja Vähä-Roine Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.8.2014, tarkistukset 1.12 2014 ja 22.1.2015 Tunnistetiedot Kaavan nimi:

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , ,

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , , PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2014, 22.10.2014, 4.5.2017 SISÄLLYLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA Kuusikko 781-413-1-233 ja Koivikko 781-413-1-234 sekä osa tilasta Hevoshiekka 781-413-1-235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Alueen pinta-ala on n. 102

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot