Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika"

Transkriptio

1 Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured Products Ltd Takaaja Natixis (Aa3/A+) Merkintäaika Merkintäpaikat: Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet

2 Aasia Miten teen merkinnän? Sijoitus lyhyesti Sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Hongkongin, Etelä-Korean, Singaporen ja Taiwanin osakemarkkinoiden indekseistä koostuvan indeksikorin sekä dollarin kehityksestä. Ota yhteys asiakasvastaavaasi tai Finlandia Group Oyj:n asiakaspalveluun ja täytä merkintäsitoumuslomake. Merkintä on maksettava viimeistään merkintäsitoumuksessa mainittuna maksupäivänä. Sijoitusaika noin 4 vuotta. Liikkeeseenlaskija Natixis Structured Products Ltd. Tämän markkinointimateriaalin tiedot eivät muodosta warrantin täydellistä kuvausta. Takaaja Natixis (Moody s Aa3 / Standard & Poor s A+) Suositellaan osta ja pidä sijoitukseksi. Aasia on warrantti, joka EI ole pääomaturvattu; kohde-etuutena olevan indeksikorin ehtojen mukaisen tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman sekä maksamansa kulut ja palkkiot kokonaan. Osallistumisaste warranttikohtaisten ehtojen mukaiseen tuottoon on alustavasti 100 %. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 80 % Internet-sivuillamme Miksi sijoittaa? Aasia warranttin kohde-etuus on laaja indeksikori, joka muodostuu neljästä tasapainoin olevasta osakeindeksistä Honkongin, Etelä-Korean, Singaporen ja Taiwanin osakemarkkinoilta. Aasia warrantti mahdollistaa maantieteellisen hajautuksen edistämisen ja kyseenomaisten alueiden tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Aasia warrantti sijoittaa indeksikorin osakeindekseihin dollareissa joka mahdollistaa myös EUR/USD-valuuttakurssin muutoksesta johtuvan tuoton tai tappion. Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta, takaajasta ja warrantista sijoittajan on tutustuttava sekä Finanssivalvonnalle ilmoitettuun NATIXIS Structured Products Limited:n päivättyyn liikkeeseenlaskuohjelmaan täydennyksineen ja suomenkielisine tiivistelmineen ( Base Prospectus, Warrant Programme ) sekä warranttikohtaisiin ehtoihin. Kyseinen ohjelmaesite suomenkielisine tiivistelmineen sekä warranttikohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoista sekä osoitteessa www. finlandiagroup.fi. NATIXIS tai mikään sen emo-, sisar- tai tytäryhtiö ei ole laatinut eikä hyväksynyt tätä markkinointimateriaalia. Tarjouksen tekijä on suomalainen sijoituspalveluyritys Finlandia Group Oyj, jolle sen toimintaa valvova Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen toimiluvan. Arvopaperimarkkinalain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä ja sen sidonnaisasiamiehistä ovat saatavilla Finlandia Group Oyj:n pääkonttorista. Liikkeeseenlaskija, NATIXIS, Finlandia Group Oyj eivätkä sen sidonnaisasiamiehet anna sijoitusneuvontaa. Voimakkaan vipuvaikutuksen johdosta sijoitus sitoo selvästi vähemmän pääomaa kuin suora sijoitus osakemarkkinoille sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle tuotto lasketaan sijoittajan riski on vastaavasti korkeampi.

3 Sijoituksen tuotto perustuu Hongkongin, Etelä-Korean, Singaporen ja Taiwanin osakemarkkinoiden osakeindekseistä koostuvan indeksikorin sekä dollarin kehitykseen Indeksikekori OSAKEINDEKSI MAA PAINO Hang Seng Hongkong 1/4 KOSPI 200 Etelä-Korea 1/4 MSCI Singapore Free Singapore 1/4 MSCI Taiwan Taiwan 1/4 Lähde: Bloomberg Aasia warrantin tuotto perustuu toimialoittain ja maantieteellisesti hajautetun indeksikorin ( indeksikori ) arvon sekä dollarin kehitykseen. Indeksikorin tasapainoin sisältämät osakeindeksit ( osakeindeksi ) on koottu taulukkoon oikealla. Katso lyhyt esittely indeksikorista tämän esitteen kohdassa Osakeindeksikuvaukset. tuotonlaskennassa ei huomioida osinkoja osakeindeksien osakkeiden odotettu osinkotuotto on sen sijaan huomioitu sijoittajan maksamaa merkintähintaa alentavana tekijänä. Indeksikorin ja MSCI All Country Asia excluding Japan -hintaindeksin historiallinen kehitys euroissa 160% Kuva oikealla esittää indeksikorin historiallista kehitystä suhteutettuna MSCI All Country Asia excluding Japan -hintaindeksiin. Hintaindeksi kuvaa seuraavien maiden osakemarkkinoita kuvaavien indeksien kehitystä: Etelä-Korea, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, Intia, Kiina, Malesia, Singapore, Taiwan ja Thaimaa. Lisätietoa indeksistä www. 140% 120% 100% 80% 60% 40% msci.com. Indeksikori MSCI All Country Asia Excluding Japan Index Lähde: Bloomberg , aikasarja Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Kuvan indeksikorin tuoton laskemisessa ei ole huomioitu warranttikohtaisten ehtojen kahdentoista kuukauden loppuarvon keskiarvotuksen vaikutusta indeksikorin tuottoon. Historiallista kehitystä laskettaessa ei ole myöskään otettu huomioon veroja eikä palkkioita. Kuva ilmentää suoraa sijoitusta indeksikoriin ja on siten vain suuntaa-antava. Kuvan aikavälillä tarkasteltuna suorasijoitus indeksikoriin on tuottanut euroissa noin 24 % kun samaan aikaan MSCI All Country Asia excluding Japan -hintaindeksi on tuottanut euroissa noin 31 %. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Indeksikorin yksittäisten osakeindeksien historiallinen kehitys euroissa 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% Hang Seng- hintaindeksi MSCI Singapore Free MSCI Taiwan KOSPI 200 Lähde: Bloomberg , aikasarja Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin.

4 Aasia warrantin erääntymisarvo erääntyessä maksettava erääntymisarvo lasketaan indeksikorin ja dollarin kehityksen perusteella seuraavasti: Osakeindeksikuvaukset 1. Lasketaan kunkin osakeindeksin tuotto osakeindeksin loppuarvon ja alkuarvon välisenä arvon muutoksena siten, että: a. kunkin osakeindeksin alkuarvo määritetään yhtenä havaintona juoksuajan alussa. b. kunkin osakeindeksin loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen vuoden ajalta kuukausittaisten havaintojen aritmeettisena keskiarvona. 2. Lasketaan indeksikorin tuotto, joka on aritmeettinen keskiarvo edellä esitetyllä tavalla lasketuista osakeindeksituotoista. 3. Lasketaan valuuttakurssin tuotto, joka on valuuttakurssin muutos warrantin liikkeeseenlaskupäivän ja viimeisen havaintopäivän välillä. 4. Kerrotaan indeksikorin tuotto warrantin nimellisarvolla, osallistumisasteella ja valuuttakurssin tuotolla, jolloin saadaan warrantin erääntymisarvo. Mikäli indeksikorin tuotto on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Valuuttakurssin tuotto tai tappio vaikuttaa indeksikorin mahdollisen tuoton määrään. Tuoton määräytyminen eri markkinaskenaarioissa (1)(2)(3) Indeksikorin tuotto % % % 90.0 % 80.0 % 70.0 % 60.0 % 50.0 % 40.0 % 30.0 % 25.0 % 20.0 % 18.0 % 10.0 % 0.0 % % erääntymisarvo 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 7,500 6,000 3, merkintähinta (4) tuotto (5) % % % % % % % % % 66.7 % 38.9 % 11.1 % 0.0 % % % % tuotto p.a % 55.8 % 52.2 % 48.3 % 44.1 % 39.5 % 34.3 % 28.4 % 21.6 % 13.3 % 8.4 % 2.6 % 0.0 % % n.a. n.a. (1) Kohde-etuuden kehitystä kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta kohde-etuuden historiallista tai odotettua kehitystä. (2) Esimerkin erääntymisarvon laskennassa ei ole otettu huomioon valuuttakurssin muutoksesta aiheutuvaa tuottoa tai tappiota. Erääntymisarvon laskennassa on oletettu, että EURUSD valuuttakurssi pysyy muuttumattomana. (3) Esimerkkilaskelmassa ei ole huomioitu verovaikutuksia. Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100 %. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 80 %. (4) Esimerkin 3 warranttia, joka on warrantin minimimerkintä, vastaa 5100 euron sijoitettavaa määrää lisättynä 300 euron merkintäpalkkiolla. (5) Esimerkkilaskelmassa tuotto = erääntymisarvo / merkintähinta 100 %. Taulukko esittää herkkyysanalyysin warrantin tuoton määräytymisestä eri markkinaskenaarioissa. Warrantti antaa indeksikorin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen, kun sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin yksi kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle tuotto lasketaan. Korkean tuottomahdollisuuden vastineeksi sijoittajan riski on vastaavasti korkea. Taulukoissa esitettyjen markkinaskenaarioiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia indeksikorin tai warrantin tulevasta arvonkehityksestä. Hang Seng -osakeindeksi koostuu Hongkongissa listattujen markkina-arvoltaan suurimpien ja likvideimpien yritysten osakkeista. Indeksi on markkina-arvopainotettu, mutta yhden yrityksen paino indeksissä voi olla enintään viisitoista prosenttia. Hang Seng -osakeindeksin yhtiövalintoja tarkistetaan neljännesvuosittain valintakriteerien mukaisiksi. Osakeindeksiä lasketaan Hongkongin dollareissa. Hang Seng -osakeindeksin kehitystä laskee ja julkaisee Hang Seng Indexes. Lisätietoa osakeindeksistä KOSPI 200 -osakeindeksi on markkina-arvopainotettu osakeindeksi, joka kuvaa 200 Etelä-Korean suurimpien ja likvideimpien yritysten osakkeiden kurssikehitystä. Osakeindeksiä lasketaan Korean woneissa. KOSPI 200 -osakeindeksin kehitystä laskee ja julkaisee Korea Exchange (KRX). Lisätietoa osakeindeksistä MSCI Singapore Free -osakeindeksi on markkina-arvopainotettu osakeindeksi, joka kuvaa Singaporen pörssissä listattujen suurimpien yritysten kehitystä. Osakeindeksi sisälsi 32 yrityksen osaketta Osakeindeksiä lasketaan Singaporen dollareissa. MSCI Singapore Free -osakeindeksin kehitystä laskee ja julkaisee MSCI. Lisätietoa osakeindeksistä MSCI Taiwan -osakeindeksi on markkina-arvopainotettu osakeindeksi, joka kuvaa taiwanilaisten yritysten osakkeiden kehitystä. Yritysten osakkeet ovat listattuina Taiwan Stock Exchange:ssa tai GreTai Securities Market:ssa. Osakeindeksi sisälsi 125 yrityksen osaketta Osakeindeksiä lasketaan Taiwanin dollareissa. MSCI Taiwan -osakeindeksiä laskee ja julkaisee MSCI. Lisätietoa osakeindeksistä Saadakseen sijoittamansa pääoman ja maksamansa kulut takaisin eräpäivänä, tulee indeksikorin nousta 18 %, joka vastaa 4,14 % p.a. nousua juoksuaikana.

5 Sijoituksen keskeiset riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, warranttikohtaisiin ehtoihin sekä tähän markkinointimateriaaliin kokonaisuudessaan. Sijoittajan tulee arvioida tarkoituksenmukaisesti kyseisen warrantin etuja ja riskejä sekä tässä markkinointimateriaalissa annettuja tietoja tai sitä tietoa, johon siinä viitataan. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä indeksikorin ja dollarin epäedullisesta kehityksestä. Mikäli warranttikohtaisten ehtojen mukainen indeksikorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman sekä maksamansa kulut ja palkkiot kokonaan. Mikäli warranttikohtaisten ehtojen mukainen indeksikorin tuotto on positiivinen, mutta warrantin erääntymisarvo on pienempi kuin warrantista maksettu hinta, on sijoitus tappiollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Mikäli warranttikohtaisten ehtojen mukainen indeksikorin tuotto on positiivinen ja warrantin erääntymisarvo on suurempi kuin warrantista maksettu hinta kuluineen ja palkkioineen on sijoitus voitollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Edellä mainittu kuvaus pätee warrantin arvoon eräpäivänä. Ennen eräpäivää warrantin arvoon vaikuttavat indeksikorin kehityksen lisäksi myös muut tekijät kuten indeksikorin volatiliteetti, valuuttakurssi, jäljellä oleva warrantin juoksuaika ja korkotaso. Sijoitus warranttiin ei ole sama asia kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin osakeindekseihin, jotka sisältyvät indeksikoriin tai suoraan indeksikoriin sidonnainen sijoitus. Valuuttakurssiriski Aasia warranttiin sisältyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriski muodostuu siitä että liikkeeseenlaskupäivänä euromääräinen sijoitus muunnetaan dollareiksi, joka muunnetaan takaisin euroiksi warrantin viimeisenä havaintopäivänä Valuuttakurssiriski realisoituu siinä tapauksessa jos warranttiehtojen mukainen tuotto on ollut positiivinen, mutta Yhdysvaltain dollari on heikentynyt euroon nähden. Rajoitettu sidonnaisuus kohde-etuuteen Jos warranttien sidonnaisuus yhteen tai useampaan kohde-etuuteen on rajoitettu tiettyyn tasoon tai määrään tai sille on asetettu tietty yläraja, kyseisten kohde-etuuksien arvon siitä osasta, joka ylittää mainitun rajoituksen tai ylärajan, ei aiheudu hyötyä kyseisille warranteille. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn ja takaajan maksukykyyn liittyvä riski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua warrantin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Takaajan maksukykyyn liittyvä riski tarkoittaa riskiä siitä, että myös takaaja joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua takauksen asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn ja takaajan maksukykyyn liittyvän riskin realisoituessa sijoittaja voi menettää warrantin tuoton ja siten tekemänsä sijoituksen sekä maksamansa kulut ja palkkiot kokonaan. Liikkeeseenlaskija NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin IXIS Structured Products Limited), perustettiin Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. Yhtiö on NATIXIS-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiöllä ei ole työntekijöitä. Liikkeeseenlaskijan pääasiallisena toimialana on rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen. Aasia warranteilla on liikkeeseenlaskijan emoyhtiön NATIXISin antama takaus (2010 NATIXIS takaus). Takaus ei ole kuitenkaan first demand takuu, joten ennen takauksen esittämistä takaajalle sijoittajan on toimitettava liikkeeseenlaskijalle kirjallinen maksuvaatimus erääntyneistä mutta maksamattomista saatavista (ks. tarkemmat tiedot takauksesta ohjelamaesitteestä liitteineen sekä suomenkielisestä tiivistelmästä). NATIXIS on ranskalainen investointipankki, jonka luottoluokitus on Moody silta Aa3 vakaalla näkymällä ja Standard & Poor silta A+ vakaalla näkymällä. NATIXISilla on vankka liiketoiminnallinen kokemus, laaja asiakasperusta ja sen läsnäolo kansainvälisillä markkinoilla on vahva. NATIXIS on BPCEn tytäryhtiö. BPCE on Ranskan toiseksi suurin pankkikonserni ja se on lainsäädännön nojalla velvollinen takaamaan NATIXISin likviditeetin ja maksukykyisyyden. Liikkeeseenlaskijaan ja takaajaan kohdistuvan riskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan ja takaajan taloudellisesta asemasta. Likviditeettiriski Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida warrantit kesken niiden juoksuajan. Riskinä tällöin on, että warrantille ei löydy ostajaa tai että warrantista tarjottava hinta on sen merkintähintaa sekä kuluja ja palkkioita tai todellista arvoa alhaisempi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita jos hän myy warrantin jälkimarkkinoilla. Vipuvaikutusriski Vipuvaikutusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että jo pienellä indeksikorin muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus warrantin tuottoon ja arvoon. Markkinoiden kehittyneisyyteen liittyvä riski Kansainvälisiin sijoituksiin voi kohdistua kyseisten maiden markkinoille ominaisia riskejä. Erityisesti kehittyvillä markkinoilla läpinäkyvyys, tehokkuus, likviditeetti, markkinainfrastruktuuri, oikeusjärjestelmän luotettavuus ja lainsäädäntö ovat usein puutteellisia kehittyneisiin markkinoihin verrattuna, ja näistä syistä aiheutuvat voimakkaat markkinaliikkeet ovat mahdollisia. Warranttikohtaisten ehtojen korjaaminen ja ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi erityistapauksessa lunastaa sijoituswarrantin takaisin kesken juoksuajan warranttiehdoissa mainituin ehdoin, muun muassa lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija/laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata warrantin ehtoja ilman warrantin omistajan suostumusta warranttiehdoissa mainituin ehdoin. Mainitut muutokset voivat olla epäedullisia warrantin haltijoille. Myyntirajoitukset/ Selling restriction Tätä tarjousta ei kohdisteta henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää lisäselostuksia, rekisteröintitai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Markkinointimateriaalia ei saa jakaa maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen edellyttää edellisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä tai on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Finlandia Group Plc has agreed that it will not offer, sell or deliver any securities within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of securities within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DI- RECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RE- SIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Legend All of the details set out in this sales brochure pertaining to the warrants comprise a mere summary, and are not a complete description of the warrants. Investors should read all of the details pertaining to the warrants that are set out in the prospectus and the final terms in respect of the warrants. Such prospectus and final terms are available from Finlandia Group Plc upon request and published in electronic form on Finlandia Group Plc s website www. finlandiagroup.fi. This sales brochure has not been prepared or reviewed by the Issuer or any of its affiliates and neither the Issuer nor any of its affiliates or any of its directors, officers or agents accept any responsibility or liability for the contents of this sales brochure. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään kolmen (3) warrantin sijoitukselle (vastaa euron nimellisarvoista sijoitusta). Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta sekä sijoittajan maksamat kulut ja palkkio. Kulloinenkin jälkimarkkinahinta on saatavilla Finlandia Group Oyj:n asiakaspalvelusta. Jälkimarkkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa indeksikorin kehitys, volatiliteetti, valuuttakurssi, sijoituksen jäljellä oleva juoksuaika ja korkotaso. Muun muassa likviditeettiriskistä johtuen warrantti suositellaan ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan.

6 Verotuksesta luovutuksesta ennen eräpäivää sekä erääntymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvää voittoa käsitellään luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän osalta luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta tai eräpäivänä mahdollisesti maksettavasta tuotosta hankintameno. Hankintameno on merkintähinta tai warrantin ostohinta lisättynä hankintaan liittyvillä kuluilla. Vaihtoehtoisesti veronalaisen luovutusvoiton määrä voidaan laskea vähentämällä luovutushinnasta tai erääntymisen yhteydessä mahdollisesti maksettavasta tuotosta hankintameno-olettama. luovutuksesta ennen eräpäivää sekä takaisinmaksusta eräpäivänä mahdollisesti syntyvää tappiota käsiteltäneen luovutustappiona. Liikkeeseenlaskija, NATIXIS tai Finlandia Group Oyj eivätkä sen sidonnaisasiamiehet toimi asiakkaan veroasiantuntijana vaan sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella oman veroneuvonantajansa kanssa warrantin merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen veroseuraamuksista. verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitustuotteen juoksuaikana. Warrantti sijoituskohteena Warrantti on tuottoprofiililtaan ostetun ostooption kaltainen. Warrantteja on kahta päätyyppiä, listatut ja ei-listatut warrantit. Listatuilla warranteilla käydään kauppaa pörssissä, niille on olemassa likvidi jälkimarkkina, ja ne ovat juoksuajaltaan yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Ei-listatuille warranteille on olemassa rajattu pörssin ulkopuolinen jälkimarkkina, tai ei ollenkaan jälkimarkkinaa, ja niiden juoksuaika voi olla useita vuosia. Ei-listatut warrantit ovat tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöityjä sijoituksia. Tämän markkinointimateriaalin mukainen warrantti on jäljempänä mainittu, ei-listattu warrantti. Warranttisijoituksen luonteeseen kuuluu, että warrantin merkintähintaa eli nk. preemiota ei palauteta. Mahdollinen warrantin erääntymisarvo maksetaan warranttiehtojen mukaisesti eräpäivänä ja erääntymisarvo voi olla parhaimmillaan moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan kohde-etuuden noustessa. Warranteille on kuitenkin tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus. Kohde-etuuden laskiessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan. Warranttikohtaisista ehdoista lyhyesti Liikkeeseenlaskija Natixis Structured Products Ltd Takaaja Natixis (Aa3/A+) Liikkeeseenlaskun luonne Yleisön merkittäväksi tarkoitettu warrantti Liikkeeseenlaskuohjelma päivätty Base Prospectus, Warrant Programme Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet ISIN-koodi JE00B40YQK16 Merkintäaika Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Merkintähinta euroa / warrantti Minimimerkintä 3 warranttia (vastaa euron sijoitettavaa määrää) Nimellisarvo euroa / warrantti (erääntymisarvon laskennassa käytettävä tekijä) Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen noin 1 % p.a. nimellisarvosta. Warrantista ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota Selvitys- ja säilytys järjestelmä Euroclear Finland Oy (APK) Pörssilistaus Ei listata Sovellettava laki Tähän markkinointimateriaaliin sovelletaan Suomen lakia. Warranttiin sovelletaan Englannin lakia Verotus Katso kohta Verotuksesta Ehtojen korjaus ja ennenaikainen lunastus Katso kohta Warranttiehtojen korjaaminen ja ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskun peruutus Finlandia Group Oyj yhdessä NATIXIS:in kanssa pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun, jos warranttia ei merkitä vähintään 300 warranttia (vastaa euron nimellisarvoista sijoitusta) tai jos Finlandia Group Oyj:n mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa warrantin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Liikkeeseenlaskija yhdessä Finlandia Group Oyj:n kanssa peruuttavat liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään 80 %:iin. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, palautettavalle merkintäsummalle ei makseta korkoa. Liikkeeseenlaskun peruuntuessa ilmoitus sijoittajille julkaistaan liikkeeseenlaskijan Internetsivuilla ja Finlandia Group Oyj:n Internet-sivuilla www. finlandiagroup.fi. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa warrantille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään kolmen (3) warrantin sijoitukselle (vastaa euron nimellisarvoista sijoitusta). Jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle merkintähinnan. Tuotonlaskenta Indeksikori i Osakeindeksi i Bloomberg-koodi i Paino i 1 Hang Seng HSI Index 1/4 2 KOSPI 200 KOSPI2 Index 1/4 3 MSCI Singapore Free SIMSCI Index 1/4 4 MSCI Taiwan TAMSCI Index 1/4 Erääntymisarvo Nimellisarvo Osallistumisaste Valuuttakurssi MAX (0 %; Indeksikorin tuotto) Osallistumisaste Alustavasti 100 %, mutta vähintään 80 %. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan Internet-sivuillamme Valuuttakurssi* (EUR/USD ) / (EUR/USD ) Indeksikorin tuotto Osakeindeksin tuotto i=1-4 Osakeindeksin alkuarvo i=1-4 Osakeindeksin loppuarvo i=1-4 4 Σ Paino x Osakeindeksin tuotto i i i=1 Osakeindeksin loppuarvo i Osakeindeksin alkuarvo i -1 Osakeindeksin i alkuarvo määritetään (päivän sulkemisarvo) Osakeindeksin i loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen vuoden ajalta jokaisen kuukauden 6. päivältä otettujen havaintojen keskiarvona (13 havaintoa) alkaen ja päättyen (päivien sulkemisarvot) * Valuuttakurssi on EKP:n virallinen EURUSD-valuuttakurssi, joka julkaistaan päivittäin noin kello EKP:n verkkosivuilla Finlandia Group Oyj Aleksanterinkatu 44, FI Helsinki Puh Faksi

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta. Kun sijoittajat

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot