Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S. Käyttöohje. Julkaisuajankohta / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 16650131 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S Julkaisuajankohta / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus, varastointi Asennuspaikka Sähköliitäntä Turvallinen galvaaninen erotus Toiminta Laitteistorakenne MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -1E (esimerkki) Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -2S Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Asennusohjeet MOVI-SWITCH :in moottorinläheinen asennus lisälaitteen P22A kanssa Kiristysmomentit Sähköasennus Asennusohjeet MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Käyttöönotto MOVI-SWITCH -1E Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnän kautta) Toiminta Operointikuva (binäärinen ohjaus) Operointikuva (ohjaus AS-liitynnän kautta) MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S Modulaarinen kytkentäkotelo SEW-huolto Hävittäminen Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 3

4 Sisällysluettelo 9 Tarkastus / huolto Tarkastus- ja huoltovälit Moottorin DR.71-DR.112 tarkastus-/huoltotyöt Jarrumoottorin DR.71-DR.112 tarkastus-/huoltotyöt Tekniset tiedot Tekniset tiedot MOVI-SWITCH -1E Tekniset tiedot MOVI-SWITCH -2S/CB Tekniset tiedot MOVI-SWITCH -2S/CK0 (jossa sisäänrakennettu AS-liityntä) Jarrutustyö, toimintavälys, jarrun jarrumomentit Hyväksytyt vierintälaakerityypit Osoiteluettelo Hakemisto Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

5 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on MOVI-SWITCH -käyttölaitteen varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 5

6 1 Yleisiä ohjeita Tekijänoikeusmerkintä 1.4 Tekijänoikeusmerkintä <2008> SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä. 6 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVE:n puoleen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vahingoittuneita tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. MOVI-SWITCH -käyttölaitteissa voi olla käytön aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitettä johtavia, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Jos suojuksia poistetaan luvattomasti, laitetta käytetään epäasianmukaisesti, se asennetaan tai sitä käytetään väärin, seurauksena voi olla vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Katso lisätietoja dokumentaatiosta. 2.2 Kohderyhmä Asennus-, käyttöönotto-, korjaus- ja huoltotöitä saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattilaiset (noudata standardia IEC tai CENELEC HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä). Näiden perusturvaohjeiden mukaiseksi sähköalan ammattilaiseksi katsotaan henkilö, joka on perehtynyt tuotteen käyttökuntoon saattamiseen, asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja jolla on tehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus. Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on annettava tehtävän vaatima opastus. 2.3 Määräysten mukainen käyttö MOVI-SWITCH -käytöt on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Ne vastaavat voimassa olevia normeja ja määräyksiä, ja täyttävät pienjännitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset. Tekniset tiedot sekä tiedot käyttöpaikalla vallitsevista sallituista oloista käyvät ilmi tehokilvestä ja tästä käyttöohjeesta. Ohjeita on ehdottomasti noudatettava! Käyttöönotto (määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty, kunnes on todettu, että kone täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaiset vaatimukset ja lopputuotteen on todettu vastaavan konedirektiivin 98/37/EY (EN 60204) vaatimuksia. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 7

8 2 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Turvatoiminnot MOVI-SWITCH -taajuusmuuttajia ei saa käyttää turvatoiminnoissa, paitsi mikäli niiden toiminta turvatoimintoina on kuvattu ja sallittu erikseen Nostinkäyttösovellukset MOVI-SWITCH -käytöt sopivat vain rajoitetusti nostolaitesovelluksissa käytettäviksi! MOVI-SWITCH -käyttöjä ei saa käyttää nostinkäyttösovellusten turvalaitteina. 2.4 Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava myös seuraavan julkaisun ohjeita: Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP Käsikirja "Kenttäväyläliitännät / kenttäjakolaitteet MOVI-SWITCH :in ohjaamiseksi" 2.5 Kuljetus, varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. Ilmasto-olosuhteiden on vastattava luvun Tekniset tiedot mukaisia arvoja. Kiristä ruuvikiinnityksellä kiinnitetyt nostosilmukat tukevasti. Ne on suunniteltu kestämään MOVI-SWITCH -käyttölaitteen painoa. Lisäkuormia ei saa asentaa. Mikäli tarpeen, on käytettävä soveltuvia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä (esim. köysiä). 2.6 Asennuspaikka Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. MOVI-SWITCH -käyttölaitteet on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirreltävissä sovelluksissa, joissa esiintyy voimakkaita mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia, ks. luku "Tekniset tiedot" (katso sivu 84). 8 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

9 Turvaohjeita Sähköliitäntä Sähköliitäntä Jännitteisiä MOVI-SWITCH -käyttölaitteita käsiteltäessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3). Sähköiset asennukset on tehtävä asianomaisten määräysten mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen asennukset). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. EMC-lainsäädännön mukaisten raja-arvojen noudattaminen on laitteen/koneen valmistajan vastuulla. Tuvatoimenpiteiden ja -laitteiden on oltava voimassa olevien määräysten mukaisia (esim. EN tai EN ). 2.8 Turvallinen galvaaninen erotus MOVI-SWITCH -käyttölaitteet täyttävät kaikki standardin EN mukaiset tehoja elektroniikkaliitäntöjen turvallista erottamista koskevat vaatimukset. Turvallisen erottamisen varmistamiseksi myös kaikkien liitettyjen virtapiirien on täytettävä turvallista erottamista koskevat vaatimukset. 2.9 Toiminta Laitteistot, joihin MOVI-SWITCH -käyttölaitteet asennetaan, on mahdollisesti lisäksi varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä koskevien lakien ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjestelmillä. Lisäsuojatoimenpiteet voivat olla tarpeen, mikäli käytetään sovelluksia, joista voi aiheutua enemmän vaaroja. MOVI-SWITCH -käyttölaite on irrotettava verkosta ennen liitäntärasian kannen / MOVI- SWITCH -ohjausosan poistamista. Liitäntärasia on oltava käytön aikana kiinni, eli liitäntärasian kannen MOVI-SWITCH - ohjausosan on oltava ruuvattuna paikalleen. Moottorin pysähtyminen voi johtua mekaanisesta juuttumisesta tai laitteen sisäisistä turvatoiminnoista. Kun häiriön syy poistetaan tai häiriöilmoitus kuitataan, laite voi käynnistyä uudelleen itsestään. Jos käytettävä kone ei saa turvallisuussyistä käynnistyä itsestään, erota laite verkosta ennen häiriön korjaamista. Varo palovammavaaraa: MOVI-SWITCH -käyttöyksikön ja lisävarusteiden pinnat voivat kuumua käytön aikana yli 60 C:n asteen lämpötilaan. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 9

10 3 Laitteistorakenne MOVI-SWITCH -1E 3 Laitteistorakenne 3.1 MOVI-SWITCH -1E [1] [2] [3] [4] [9] [8] [7] [6] [5] [10] [1] Kaapelin läpivientiholkki 2 x M25 x 1.5 [2] Kaaapelin läpivientiholkki M16 x 1.5 [3] PE-liitännän ruuvi [4] Verkkoliitäntöjen suojus [5] M12-liitin AVS1, vakiokoodaus (ohjaussignaalien liitäntä) [6] Verkkoliitäntä (L1, L2, L3) [7] Kaapelin läpivientiholkki 2 x M25 x 1.5 [8] MOVI-SWITCH -moduuli [9] Jarrunohjain BGW (vain jarrumoottoreissa) [10] Liitäntärasian kansi 10 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

11 Laitteistorakenne MOVI-SWITCH -2S MOVI-SWITCH -2S [1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [1] Kaapeleiden läpivientiholkit [2] PE-liitännän ruuvi [3] Liittimet X6 valmiusilmoitusta varten (vain mallissa CB0) [4] Liittimet X11 sisäistä johdotusta varten [5] Liittimet X5 sisäistä johdotusta varten [6] Liittimet X4 sisäistä johdotusta varten [7] Liittimet X1: Malli CB0: syöttöjännitettä ja pyörimissuuntaa ilmaisevia signaaleita varten Malli CK0: AS-liityntää ja apujännitettä varten (AUX-PWR) [8] Liittimet X1 jarruliitäntää varten [9] Liittimet X1 verkkoliitäntää varten (L1, L2, L3) [10] Yhteys MOVI-SWITCH -ohjausosaan [11] PE-liitännän ruuvi [12] M12-liitin X102 [13] M12-liitin X101 [14] Tilatieto-LED [15] MOVI-SWITCH -ohjausosa Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 11

12 3 Laitteistorakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -1E (esimerkki) 3.3 Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -1E (esimerkki) R 27 DRS 71S4 /BE05/TF/Z/MSW/ASA3/AVS1 M12-pistoke ohjaussignaaleita varten Lisälaite pistoliitin MOVI-SWITCH Moottorin lisävaruste raskas puhallin Lämpötila-anturi (vakio) Moottorin lisävaruste jarru Moottorin koko ja napaluku Moottorisarja Vaihteen koko Vaihteistosarja 12 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

13 Laitteistorakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -2S Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -2S Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) R 27 DRS 71S4 /BE05/TF/Z/MSW/CB0/ASA3 Lisälaite pistoliitin Malli: 0 = vakio Signaalityyppi: B = binäärinen K = AS-liityntä Ohjaus/Control MOVI-SWITCH Moottorin lisävaruste raskas puhallin Lämpötila-anturi (vakio) Moottorin lisävaruste jarru Moottorin koko ja napaluku Moottorisarja Vaihteen koko Vaihteistosarja Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 13

14 3 Laitteistorakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -2S Elektroniikan tyyppikilpi (esimerkki) MSW CB0 Malli: 0 = vakio Signaalityyppi: B = binäärinen K = AS-liityntä Ohjaus/Control MOVI-SWITCH 14 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

15 Laitteistorakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä MOVI-SWITCH -2S Malli Moottorinläheinen asennus lisälaitetta P22A käyttämällä Seuraava kuva esittää tyyppikilvellä ja tyyppimerkinnällä varustetun MOVI-SWITCH :in asennusta moottorin lähelle (alas): MSW-2S-07A/CB0/P22A/RI2A/ALA4 Pistoliitin moottoriin menevää liitäntää varten Kytkentäkotelon malli MOVI-SWITCH :in moottorinläheisen (alas tehdyn) asennuksen adapteri Malli: 0 = vakio Signaalityyppi: B = binäärinen K = AS-liityntä Ohjaus/Control MOVI-SWITCH Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Asennusohjeet 4 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) 4.1 Asennusohjeet Ennen työn aloittamista MOVI-SWITCH -käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaitteen tehokilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia vaurioita) on varmistettu, että ympäristössä ei esiinny öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä tms. Toleranssit kokoonpanotöissä Akselin pää EN mukainen läpimittatoleranssi ISO j6 kun á Â 26 mm ISO k6 kun á Â 38 mm - Â 48 mm ISO m6 kun á > 55 mm Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR. Laippa EN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6 kun á Â 250 mm ISO h6 kun á > 300 mm MOVI-SWITCH -käyttölaitteen asentaminen paikalleen Noudata seuraavia asennusohjeita: MOVI-SWITCH -käyttölaitteen saa asentaa vain ilmoitettuna mallina tasaiselle, värähtelyjä vaimentavalle ja jäykälle alustalle. Poista korroosiosuoja-aine huolellisesti akselin päistä (normaaleja liuottimia käyttämällä). Liuotinta ei saa päästä laakereihin ja tiivisteisiin konevaurioiden riski! Kohdista MOVI-SWITCH -käyttölaite ja työkone huolellisesti, niin että moottoriakselit eivät kuormitu tarpeettomasti (noudata sallittuja säteis- ja aksiaalivoimia). Suojaa akselinpäätä iskuilta. Moottorit, jotka asennetaan pystyasentoon, suojataan katoksella vieraita esineitä ja nesteitä vastaan! Huolehdi esteettömästä jäähdytysilman kierrosta: varmista, ettei kiertoon pääse lämmintä ilmaa muista laitteista. Tasapainota akseliin jälkikäteen asennettavat osat puolikkaalla kiilalla (toisioakselit on tasapainotettu puolikkaalla kiilalla); mahdollisesti olemassa olevat kondenssivesireiät on suljettava muovitulpilla, ja ne saa avata vain tarvittaessa. Avoimia kondenssivesireikiä ei saa olla olemassa, koska voimassa olevia kotelointiluokkia ei voida muuten noudattaa. 16 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

17 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Asennusohjeet Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Ota MOVI-SWITCH -käyttölaitteen asennuksessa huomioon seuraavat ohjeet, mikäli käyttölaite asennetaan kosteisiin tiloihin tai ulos: Käytä johdon koon mukaisia, sopivia kaapelin läpivientejä (käytä tarvittaessa supistuskappaleita). Sivele kaapelien läpivientiholkkien ja umpiläpivientien kierteet tiivisteaineella, kiristä hyvin ja sivele päälle vielä kerros tiivisteainetta. Tiivistä kaapeliläpiviennit hyvin. Puhdista liitäntärasian kannen / MOVI-SWITCH -ohjausosan tiivistyspinnat huolellisesti ennen takaisinasennusta. Mikäli korroosiosuojaus on vaurioitunut, korjaa maalipinta. Tarkasta kotelointiluokka. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 17

18 4 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) MOVI-SWITCH :in moottorinläheinen asennus lisälaitteen P22A kanssa 4.2 MOVI-SWITCH :in moottorinläheinen asennus lisälaitteen P22A kanssa Oheisessa kuvassa on MOVI-SWITCH -kytkentäkotelon moottorinläheinen (alas tehty) asennus lisälaitteen P22A kanssa. M6 170mm 65mm M Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

19 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Kiristysmomentit Kiristysmomentit MOVI-SWITCH -ohjausosa / -kytkentäkotelo Kiristä kytkentäkotelon tai MOVI-SWITCH -ohjausosan kiinnitykseen käytettävät ruuvit ristiin 3.0 Nm:n (26.6 lb.in) tiukkuuteen Kaapeliläpiviennit Kaapeleiden läpivienneissä on ehdottomasti noudatettava valmistajan ohjeita Kaapeliläpivientien sokkotulppa Sokkotulpan ruuvit kiristetään 2.5 Nm:n (22.1 lb.in) tiukkuuteen Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 19

20 4 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Kiristysmomentit Modulaarinen kytkentäkotelo Kytkentäkotelon asennuslevylle kiinnittämiseen käytettävät ruuvit kiristetään 3.3 Nm:n tiukkuuteen (29.2 lb.in) Liitinten kiristysmomentit (MOVI-SWITCH -1E) Ota seuraavat liitinten kiristysmomentit huomioon asennustöiden yhteydessä: [3] [4] [5] [6] [2] [1] [1] Nm (14.2 lb.in 17.7 lb.in) [2] Nm (3.0 lb.in 4.5 lb.in) [3] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [4] Nm (10.6 lb.in 14.2 lb.in) [5] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [6] Nm (17.7 lb.in 21.2 lb.in) Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

21 Mekaaninen asennus (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Kiristysmomentit Liitinten kiristysmomentit (MOVI-SWITCH -2S) Ota seuraavat liitinten kiristysmomentit huomioon asennustöiden yhteydessä: [1] [2] [3] [4] X5 X4 [5] [6] [7] [8] MSW-2S [1] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [2] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [3] Nm (7.1 lb.in 9.7 lb.in) [4] Nm (10.6 lb.in 14.2 lb.in) [5] Nm (17.7 lb.in 21.2 lb.in) [6] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [7] Nm (4.4 lb.in 6.2 lb.in) [8] Nm (17.7 lb.in 21.2 lb.in) Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 21

22 5 Sähköasennus Asennusohjeet 5 Sähköasennus 5.1 Asennusohjeet Verkkokaapelien liitäntä MOVI-SWITCH -käyttölaitteen nimellisjännitteen ja -taajuuden on vastattava syöttävän verkon arvoja. Johdinten poikkipinta-ala: mitoita nimellisverkkovirran I verkko mukaan nimellisteholla (ks. luku "Tekniset tiedot" (katso sivu 84)). Käytä pääteholkkeja, joissa ei ole eristekauluksia (DIN osa 1, materiaali ECU). Asenna johdonsuojat tulevien verkkojohtojen alkupäähän, virtakiskojen haarakohdan jälkeen. Käytä D-, D0-, NH-tyyppisiä varokkeita tai johdonsuojakytkimiä. Mitoita varokkeet kaapelin poikkipinta-alan mukaan Kytke DC 24 V -käyttöjännite Syötä MOVI-SWITCH -käyttölaitteeseen jännitettä joko ulkoisen DC 24 V -liitännän ja / tai AS-liityntä-datajohtimen 1) kautta Tavallinen ohjaus (binäärikomentojen kautta) Kytke tarvittavat ohjausjohdot 2) (esim. Myötäpäivään / Seis, Vastapäivään / Seis) Sijoita ohjausjohdot erilleen verkkojohdoista Liitinten sallittu johdinpoikkipinta-ala MOVI-SWITCH -1E-liitinten suurin sallittu johdinten poikkipinta ja liitinpulttien halkaisija: Liitinalusta MOVI-SWITCH - moduuli (sisäistä johdotusta varten) Jarrunohjain BGW (vain jarrumoottoreissa, sisäistä johdotusta varten) Liitinpultti Ohjausliittimet Teholiittimet Ohjausliittimet M mm mm mm mm 2 (2 x 4.0 mm 2 ) AWG22 AWG17 AWG17 AWG10 (2 x AWG10) 0.25 mm mm 2 (2 x 0.75 mm 2 ) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) MOVI-SWITCH -2S-liitinten suurin sallittu johdinten poikkipinta: Teholiittimet Ohjausliittimet (sisäistä johdotusta varten) 1.0 mm mm 2 (2 x 4.0 mm 2 ) 0.25 mm mm 2 (2 x 0.75 mm 2 ) Poikkeus OK-liittimet X6/X11: 1 x 0.25 mm mm 2 AWG17 AWG10 (2 x AWG10) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Poikkeus OK-liittimet X6/X11: 1 x AWG22 AWG18 1) vain mallissa MSW-2S CK0 2) vain malleissa MSW-1E ja MSW-2S CB0 22 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

23 Sähköasennus Asennusohjeet Turvalaitteet MOVI-SWITCH -käyttölaitteissa on sisäänrakennetut turvalaitteet moottorin ylikuormituksen varalta. Ulkopuolisia moottorinsuojalaitteita ei tarvita. VAROITUS! Johdinten riittämätön suojaus. Kuolema tai vakava loukkaantuminen MOVI-SWITCH :in moottorinläheisessä (alas tehtävässä) asennuksessa on noudatettava johdinten suojauksen voimassa olevia määräyksiä! MOVI-SWITCH :in ja moottorin välisen kaapelin suojauksesta on huolehdittava mitoittamalla vaihtoehtoiset johdonsuojaelementit riittävällä tavalla! PE-liitäntää koskevia ohjeita VAARA! PE:n virheellinen liitäntä. Kuolema, vakava loukkaantuminen tai esinevahinkoja sähköiskun seurauksena. Ruuviliitoksen sallittu kiristysmomentti on Nm ( lb.in). PE-liitännässä on otettava huomioon seuraavat ohjeet: Ei sallittu asennustapa Suositus: asennus haarukkakaapelikenkää käyttämällä Sallittu kaikille poikkipinnoille M5 Asennus massiivista liitäntäjohdinta käyttämällä Sallittu seuraaviin poikkipintoihin asti: enint. 2.5 mm² M5 2.5 mm² [1] [1] M5-PE-ruuveille sopiva haarukkakaapelikenkä Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 23

24 5 Sähköasennus Asennusohjeet Asennuskorkeus yli m merenpinnan yläpuolella MOVI-SWITCH -käyttölaitteet, joiden verkkojännite on V, voidaan asentaa seuraavien reunaehtojen täyttyessä metrin korkeuteen merenpinnasta. 1) Jatkuva nimellisteho pienenee jäähdytyksen heikkenemisen vuoksi yli 1000 metrin korkeudessa (ks. luku "Tekniset tiedot" (katso sivu 84)). Ilma- ja ryömintävälit riittävät yli 2000 metrin korkeudessa vain ylijänniteluokkaan 2. Mikäli asennuksessa vaaditaan ylijänniteluokka 3, on ulkopuolisen lisäylijännitesuojan avulla varmistettava, että ylijännitehuiput vaihe-vaihe ja vaihe-maa rajoittuvat arvoon 2.5 V. Turvallinen erotus on tarvittaessa toteutettava yli 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta laitteen ulkopuolella (turvallinen erotus standardin EN mukaan). Sallittu nimellisverkkojännite on 2000 metrin korkeuteen saakka 3 x 500 V. Se vähenee 6 V:llä jokaista ylittävää 100 metriä kohden ja 4000 metrin korkeudessa se on enimmillään 3 x 380 V UL-vaatimusten mukainen asennus Käytä liitäntäkaapeleina vain kuparijohtoja, joiden lämpötila-alue on sallittu (60 / 75 C). MOVI-SWITCH -käyttölaitteet soveltuvat käytettäväksi jänniteverkoissa, joissa on maadoitettu tähtipiste (TN- ja TT-verkot), jotka pystyvät tuottamaan enintään AC 5000 A -verkkovirran ja joiden maksimaalinen nimellisjännite on AC 500 V. Varokkeiden tehoarvot eivät saa ylittää 25 A /600 V. Käytä ulkoisena DC 24 V -jännitelähteenä vain testattuja laitteita, joissa on rajoitettu lähtöjännite (U Â DC 30 V) ja rajoitettu lähtövirta (I Â 8 A). UL-sertifiointi pätee vain, jos laitetta käytetään jänniteverkoissa, joissa jännite on enintään 300 V maata vasten. 1) Suurinta sallittua korkeutta on rajoitettu ryömintäväleillä sekä kapseloiduilla rakenneosilla, kuten esim. elektrolyyttikondensaattoreilla. 24 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

25 AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E Ohjaussignaalien liitäntämahdolisuudet Malli A B Ohjaussignaalit Binäärisignaalit (esim. PLC) Kenttäväyläliityntä MF../MQ.. lisätietoja (katso sivu 27) Käsikirja "Kenttäväyläliitännnät / kenttäjakolaitteet MOVI-SWITCH :in ohjaamiseksi" A B 24 V, + 1 x I, 1 x O MFI AS-Interface Tehon liitäntämahdollisuudet Malli A B Tyyppimerkintä MSW/AVS1 MSW/AVS1/ASA3 Verkkoliitäntä Moottorin liitinalustan liitinpultti Pistoliitin ASA3 lisätietoja (katso sivu 27) (katso sivu 30) A B ASA3 [1] [1] [1] [1] verkko Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 25

26 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E Liitäntä kenttäjakolaitteen kautta Erityisesti MOVI-SWITCH -käyttölaitteille kehitetyt kenttäjakolaitteet MF.../Z3.W ja MF.../Z6.W helpottavat käyttölaitteiden ja syöttävän verkon, ohjausjännitteen DC 24 V ja kenttäväylän välistä yhteyttä. HUOM MOVI-SWITCH -käyttölaitteen kenttäjakolaitteen MF.../Z3.W kautta tapahtuvaa liitäntää koskevia lisätietoja on käsikirjassa "Kenttäväyläliitännät / kenttäjakolaitteet MOVI-SWITCH ":in ohjaamiseksi. Esimerkki MF../Z.3W APG4 ASAW DR../MSW/ASAW HUOM Moottorin pyörimissuuntaa voidaan muuttaa vaihtamalla kaksi virtavaihetta kenttäjakolaitteen tuloliittimestä tai MOVI-SWITCH -1E-kytkentäkotelon moottorin liitinalustasta. 26 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

27 BN Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E Ohjaussignaalien kuvaus (M12-liitäntä) NASTA Kytkentä Toiminto 1 24 V Käyttöjännite 24 V DC 2 RUN Ohjaussignaali DC 24 V, high = start, low = stop 3 Ø Vertailupotentiaali 0V24 4 OK Kuittaus käyttövalmis, DC 24 V, high = käyttövalmis, low = ylilämpötila tai ei 24-V-jännitteensyöttöä Liitäntä MOVI-SWITCH -1E ilman jarrunohjainta MSW 24V RUN OK TF TF WH BK BU TF BK 4 1 BN BU 3 [1] 2 WH W2 U2 V2 U1 V1 W1 OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN 24 V DC [1] [2] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 27

28 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E jossa jarrunohjain BGW Jarrun jännite = verkkojännite/ë3 (vaihe-tähtipiste) 1RUN2 24V RUN OK TF TF [3] WH BK BU WH RD BU ws rt bl BGW MSW BN WH BK BU TF BK BU W2 U2 V2 U1 V1 W [1] BN WH OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN 24 V DC [1] [2] [3] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Jarrukela Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla 28 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

29 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E 5 Jarrun jännite = verkkojännite (vaihe-vaihe) [3] WH BK BU 1RUN2 WH RD BU ws rt bl BGW MSW 24V RUN OK TF TF BN WH BK BU TF BK BU W2 U2 V2 U1 V1 W [1] BN WH OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN24 V DC [1] [2] [3] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Jarrukela Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 29

30 BN 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E jossa vaihtoehtoinen pistoliitin ASA3 (ilman jarrunohjainta) MSW 24V RUN OK TF TF WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [3] BN WH OK [2] [4] RUN 24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) [1] [2] [3] [4] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Pistoliitin ASA3 (liitin) Pistoliitin (holkki) Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla 30 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

31 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E jossa vaihtoehtoinen pistoliitin ASA3 (jarrunohjaimen BGW kanssa) Jarrun jännite = verkkojännite/ë3 (vaihe-tähtipiste) 1RUN2 24V RUN OK TF TF [3] WH BK BU WH RD BU ws rt bl BGW MSW BN WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [4] BN WH OK [2] [5] RUN 24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) [1] [2] [3] [4] [5] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Jarrukela Pistoliitin ASA3 (liitin) Pistoliitin (holkki) Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 31

32 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -1E Jarrun jännite = verkkojännite (vaihe-vaihe) [3] WH BK BU 1RUN2 WH RD BU ws rt bl BGW MSW 24V RUN OK TF TF BN WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [4] BN WH OK [2] [5] RUN24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) [1] [2] [3] [4] [5] CW CCW M12-liitin AVS1 (vakiokoodaus) M12-holkki (vakiokoodaus) Jarrukela Pistoliitin ASA3 (liitin) Pistoliitin (holkki) Oikealle Vasemmalle johdotettu tehtaalla 32 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

33 AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Ohjaussignaalien liitäntämahdollisuuksia (kenttä- ja moottoriasennusta varten) Malli A B Tyyppimerkintä DR../MSW/CB0 DR../MSW/CB0 Ohjaussignaalit Binäärisignaalit (esim. PLC) Kenttäväyläliityntä MF../MQ.. lisätietoja (katso sivu 36) Käsikirja "Kenttäväyläliitännnät / kenttäjakolaitteet MOVI-SWITCH :in ohjaamiseksi" A B 24 V + 1 x DO 2 x DI (+ 24 V) MFI AS-Interface Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 33

34 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Tehon liitäntämahdollisuuksia (kenttä- ja moottoriasennusta varten) Malli A B C Tyyppimerkintä DR../MSW/CB0 DR../MSW/CB0/ASA3 DR../MSW/CB0/AND3 Verkkoliitäntä Liittimet Pistoliitin ASA3 Pistoliitin AND3 lisätietoja (katso sivu 37) (katso sivu 38) (katso sivu 39) A B [1] ASA3 C [1] AND3 [1] Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

35 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Liitäntä kenttäjakolaitteen kautta Erityisesti MOVI-SWITCH -käyttölaitteille kehitetyt kenttäjakolaitteet MF.../Z3.W helpottavat käyttölaitteiden ja syöttävän verkon, ohjausjännitteen DC 24 V ja kenttäväylän välistä yhteyttä. HUOM MOVI-SWITCH -käyttölaitteen kenttäjakolaitteen MF.../Z3.W kautta tapahtuvaa liitäntää koskevia lisätietoja on käsikirjassa "Kenttäväyläliitännät / kenttäjakolaitteet MOVI-SWITCH ":in ohjaamiseksi. Esimerkki MF../Z.3W APG ASAW DR../MSW/CB0/ASAW Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 35

36 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Pistokkeiden kytkennät MOVI-SWITCH -2S/CB0-ohjausosa Seuraavassa kuvassa on pistokkeiden X102 ja X101 kytkennät L 0V X102 R 24 V OK 0V X101 R 24 V X102 X101 NASTA Kytkentä Toiminto X V Syöttöjännite DC 24 V, sillattu X101/1:llä X101 1) R Pyörimissuunnan myötäpäivään ohjaussignaali DC 24 V, high = start, low = stop (sillattu X101/2:lla) 3 Ø Vertailupotentiaali 0V24 (sillattu X101/3:lla) 4 L Pyörimissuunnan vastapäivään ohjaussignaali DC 24 V, high = start, low = stop 1 24 V Syöttöjännite DC 24 V (sillattu X102/1:llä) 2 R Pyörimissuunnan myötäpäivään ohjaussignaali DC 24 V, high = start, low = stop (sillattu X102/2:lla) 3 Ø Vertailupotentiaali 0V24 (sillattu X102/3:lla) 4 OK Kuittaus käyttövalmis, DC 24 V, high = käyttövalmis 1) Pistoke sopii yhteen MOVI-SWITCH -malli 1E:n M12-liittimen kanssa HUOM Mikäli X102:n ja X101:n liitäntään käytetään kulmapistoliittimiä, ne saa asentaa vain seuraavassa kuvassa näkyvään asentoon! Siksi on suositeltavaa käyttää suoria pistoliittimiä! Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

37 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Liitinten kytkentä kytkentäkotelo Seuraavassa kuvassa on MOVI-SWITCH -2S/CB0-liitinten kytkentä. PE PE L1 L2 L L R X11 X6 OK 0V X5 X4 X BR+ TF1 BR- TF2 MSW-2S/CB Liitin Toiminto X1 L1 Verkkoliitin L2 Verkkoliitin L3 Verkkoliitin 13 Jarruliitäntä (punainen) 14 Jarruliitäntä (valkoinen) 15 Jarruliitäntä (sininen) 1 24 V vaihtoehtoinen 24 V -jännitteensyöttö (varattu pistoliitinmuunnoksille) 2 L Vastapäivään / Seis (varattu pistoliitinmuunnoksille) 3 0V GND (varattu pistoliitinmuunnoksille) 4 R Myötäpäivään / Seis (varattu pistoliitinmuunnoksille) X4 BR+ sisäistä johdotusta varten TF1 sisäistä johdotusta varten BR- sisäistä johdotusta varten TF2 sisäistä johdotusta varten X5 1 sisäistä johdotusta varten 2 sisäistä johdotusta varten 3 sisäistä johdotusta varten 4 sisäistä johdotusta varten X6 OK sisäistä johdotusta varten 0V sisäistä johdotusta varten X11 L sisäistä johdotusta varten R sisäistä johdotusta varten Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 37

38 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Pistoliittimen ASA3 kytkentä Seuraava kuva esittää lisäpistoliittimen ASA3 kytkentää. X11 X6 X1 L1 L2 L3 X5 X4 PE MSW-2S/CB0/ASA ASA3 [1] [2] L3 L2 L [1] Pistoliitin ASA3 (liitin) [2] Pistoliitin (holkki) 38 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

39 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Pistoliittimen AND3 kytkentä Seuraava kuva esittää lisäpistoliittimen AND3 kytkentää. X11 X6 X1 L1 L2 L3 X5 X4 PE MSW-2S/CB0/AND3 L PE AND3 [1] L [2] L [1] Pistoliitin AND3 (liitin) [2] Pistoliitin (holkki) MOVI-SWITCH :in ja moottorin välinen yhteys moottorinläheisessä asennuksessa MOVI-SWITCH -2S asennetaan moottorinläheisesti (alas) lisälaitetta P22 käyttämällä, moottorin ja käyttölaitteen välinen yhteys saadaan aikaan valmista kaapelia käyttämällä. MOVISWITCH -puolella voidaan käyttää seuraavia malleja: A: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4 MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (vain johdonsuoja) B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4 MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (johdonsuojan kanssa) Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 39

40 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Mallin APG4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen seuraavia liitäntämahdollisuuksia moottoriin: Malli A1 A2 A3 A4 MOVI-SWITCH APG4 APG4 APG4 APG4 Moottori Kaapelin läpivientiholkki/ liittimet ASB4 APG4 ISU4 Hybridikaapeli Õ (DR.63) Õ (DR.71-DR.112) Lisätietoja (katso sivu 42) A1 APG4 A2 APG4 [1] ASB4 A3 APG4 A4 APG4 APG4 ISU [1] Kaapelin läpivientiholkin liitäntä 40 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

41 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) 5 Mallin ALA4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen seuraavia liitäntämahdollisuuksia kytkettyyn moottoriin: Malli B1 B2 MOVI-SWITCH ALA4 ALA4 Moottori Kaapelin läpivientiholkki/liittimet ASB4 Hybridikaapeli Lisätietoja (katso sivu 42) B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB [1] Kaapelin läpivientiholkin liitäntä Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 41

42 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Hybridikaapeli MOVI-SWITCH Malli Hybridikaapeli Käyttölaite MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ APG4 MSW-2S../C.0/CC15/P22A/ RI2A/APG4 1) A1 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on kaapelin läpivientiholkki APG4 A2 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ASB4 A3 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin APG4 A4 Nimikekoodi: (Õ) Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ISU4 Rakennekoko DR.63 A4 Nimikekoodi: (Õ) Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ISU4 Rakennekoko DR.71 - DR.112 R 01/ Laenge (m): Auftragsnummer: R 01/ Laenge (m): Auftragsnummer: MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ ALA4 MSW-2S../C.0/CC15/P22A/ RI2A/ALA4 1) B1 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on kaapelin läpivientiholkki ALA4 B2 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ASB4 1) johdonsuojan kanssa 42 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

43 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) Hybridikaapelin liitäntä Seuraavasta taulukosta käy ilmi hybridikaapelien johdinten järjestys nimikekoodeilla ja ja vastaavat moottorin liittimet: Moottorin liitin U1 musta / 7 V1 asentaminen musta / 8 W1 musta / 3 3a musta / 4 4a musta / 5 5a musta / 6 1b 2b PE-liitin Johtimen väri/hybridikaapelin merkintä suojattu / 1 (suojaus) suojattu / 2 (suojaus) vihreä-keltainen + suojaus (sisempi suojajohdin) PE GNYE U1 V1 W1 BK/3 BK/8 BK/7 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 1b 2b BK/6 BK/5 BK/4 BK/1 BK/2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 43

44 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) 5.4 MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Verkon ja ohjauksen liitäntämahdollisuudet Malli A: DR../MSW/CK0 Malli A1 A2 Tyyppimerkintä DR../MSW/CK0 DR../MSW/CK0/RA2A Kytkin S1 0 1 AS-liitynnän kytkentä keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta 24 V käyttöjännite keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta Verkkoliitäntä Liittimet Liittimet Lisätietoja (katso sivu 47), (katso sivu 46) keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta musta AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta A1 A2 2 x DI 2 x DI [1] AS-Interface (YE) AS-Interface (YE) AUX-PWR (BK) [1] verkko HUOM Yllä kuvatut mallit koskevat myös MOVI-SWITCH -kytkentäkotelon moottorinläheistä (alas tehtyä) asennusta lisälaitteen P22A kanssa. 44 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

45 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) 5 Malli B: DR../MSW/CK0/AND3/AVS0 Malli B1 B2 B3 Tyyppimerkintä DR../MSW/CK0/AND3/ AVS0 DR../MSW/CK0/AND3/ AVS0 DR../MSW/CK0/AND3/ AVS0 Kytkin S AS-liitynnän kytkentä keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta 24 V käyttöjännite musta AS-liityntäkaapeli liittimen AVS0 kautta (kytkentäkotelo) musta AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta keltainen AS-liityntäkaapeli liittimen X102 kautta Verkkoliitäntä Pistoliitin AND3 Pistoliitin AND3 Pistoliitin AND3 Lisätietoja (katso sivu 48), (katso sivu 46) B1 B2 2 x DI 2 x DI AUX-PWR (BK) AS-Interface (YE) AS-Interface (YE) AUX-PWR (BK) [1] [1] B3 2 x DI AS-Interface (YE) [1] [1] verkko HUOM Yllä kuvatut mallit koskevat myös MOVI-SWITCH -kytkentäkotelon moottorinläheistä (alas tehtyä) asennusta lisälaitteen P22A kanssa. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 45

46 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Pistokkeiden / holkkien kytkennät MOVI-SWITCH -2S/CK0-ohjausosa Seuraavassa kuvassa on pistokkeiden X102 ja X101 kytkennät V AS-Interface - X102 0V AS-Interface V DI2 X V DI3 X102 X NASTA Kytkentä Toiminto X102 1 ASliityntä + AS-liityntä-datajohdin + Jännitteensyöttö MSW:lle, kun kytkin AUX-PWR (S1) = 0 2 Ø Vertailupotentiaali 0V24 3 ASliityntä AS-liityntä-datajohdin - Jännitteensyöttö MSW:lle, kun kytkin AUX-PWR (S1) = V Käyttöjännite DC 24 V, kun kytkin AUX-PWR (S1) = 1 (jännitteensyöttö vaihtoehtoisesti AS-liityntä-datajohtimen kautta) X V Käyttöjännite DC 24 V antureille HUOM 2 DI3 Kytkentäsignaali anturilta 2 3 Ø 0V24-vertailupotentiaali antureille 4 DI2 Kytkentäsignaali anturilta 1 Mikäli X102:n ja X101:n liitäntään käytetään kulmapistoliittimiä, ne saa asentaa vain seuraavassa kuvassa näkyvään asentoon! Siksi on suositeltavaa käyttää suoria pistoliittimiä! Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

47 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Liitinten kytkentä Seuraavassa kuvassa on MOVI-SWITCH -2S/CK0-liitinten kytkentä. PE PE L1 L2 L DI2 DI3 X11 X6 24V 0V X5 X4 X1 3 4 BR+ TF1 BR- TF2 1 2 MSW-2S/CK Liitin Toiminto X1 L1 Verkkoliitin L2 Verkkoliitin L3 Verkkoliitin 13 Jarruliitäntä 14 Jarruliitäntä 15 Jarruliitäntä 1 AS-liityntä + AS-liityntä-datajohdin + (varattu pistoliitinmuunnoksille) 2 24 V: Käyttöjännite DC 24 V (varattu pistoliitinmuunnoksille) 3 AS-liityntä AS-liityntä-datajohdin (varattu pistoliitinmuunnoksille) 4 0V24 vertailupotentiaali 0V24 (varattu pistoliitinmuunnoksille) X4 BR+ sisäistä johdotusta varten TF1 sisäistä johdotusta varten BR sisäistä johdotusta varten TF2 sisäistä johdotusta varten X5 1 sisäistä johdotusta varten 2 sisäistä johdotusta varten 3 sisäistä johdotusta varten 4 sisäistä johdotusta varten X6 24 V sisäistä johdotusta varten 0 V sisäistä johdotusta varten X11 DI2 sisäistä johdotusta varten DI3 sisäistä johdotusta varten Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 47

48 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Malli jossa on AND3 + AVS MSW-2S/CK0/AND3/AVS0 X11 X6 X1 X5 X4 L1 L2 L3 PE L2 AVS0 [1] AVS0 [2] V L PE L3 24 V AND3 [1] AND3 [2] [1] Pistoliitäntä AVS0 (liitin, vakiokoodaus) [2] Pistoliitin (holkki, vakiokoodaus) [3] Pistoliitin AND3 (liitin) [4] Pistoliitin (holkki) MOVI-SWITCH :in ja moottorin välinen yhteys moottorinläheisessä asennuksessa MOVI-SWITCH -2S asennetaan moottorinläheisesti (alas) lisälaitetta P22 käyttämällä, moottorin ja käyttölaitteen välinen yhteys saadaan aikaan valmista kaapelia käyttämällä. MOVI-SWITCH -puolella voidaan käyttää seuraavia malleja: A: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4 MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (vain johdonsuoja) B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4 MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (johdonsuojan kanssa) 48 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

49 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) 5 Mallin APG4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen seuraavia liitäntämahdollisuuksia moottoriin: Malli A1 A2 A3 A4 MOVI-SWITCH APG4 APG4 APG4 APG4 Moottori Kaapelin läpivientiholkki/ liittimet ASB4 APG4 ISU4 Hybridikaapeli Õ (DR.63) Õ (DR.71-DR.112) Lisätietoja (katso sivu 51) A1 APG4 A2 APG4 [1] ASB4 A3 APG4 A4 APG4 APG4 ISU [1] Kaapelin läpivientiholkin liitäntä Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 49

50 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Mallin ALA4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen seuraavia liitäntämahdollisuuksia kytkettyyn moottoriin: Malli B1 B2 MOVI-SWITCH ALA4 ALA4 Moottori Kaapelin läpivientiholkki/liittimet ASB4 Hybridikaapeli Lisätietoja (katso sivu 51) B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB [1] Kaapelin läpivientiholkin liitäntä 50 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

51 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Hybridikaapeli MOVI-SWITCH Malli Hybridikaapeli Käyttölaite MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ APG4 MSW-2S../C.0/CC15/P22A/ RI2A/APG4 1) A1 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on kaapelin läpivientiholkki APG4 A2 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ASB4 A3 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin APG4 A4 Nimikekoodi: (Õ) Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ISU4 Rakennekoko DR.63 A4 Nimikekoodi: (Õ) Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ISU4 Rakennekoko DR.71 - DR.112 R 01/ Laenge (m): Auftragsnummer: R 01/ Laenge (m): Auftragsnummer: MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ ALA4 MSW-2S../C.0/CC15/P22A/ RI2A/ALA4 1) B1 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on kaapelin läpivientiholkki ALA4 B2 Nimikekoodi: Kolmivaihemoottorit joissa on pistoliitin ASB4 1) johdonsuojan kanssa Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 51

52 5 Sähköasennus MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnällä) Hybridikaapelin liitäntä Seuraavasta taulukosta käy ilmi hybridikaapelien johdinten järjestys nimikekoodeilla ja : Moottorin liitin U1 musta / 7 V1 asentaminen musta / 8 W1 musta / 3 3a musta / 4 4a musta / 5 5a musta / 6 1b 2b PE-liitin Johtimen väri/merkintä suojattu / 1 (suojaus) suojattu / 2 (suojaus) vihreä-keltainen + suojaus (sisempi suojajohdin) PE GNYE U1 V1 W1 BK/3 BK/8 BK/7 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 1b 2b BK/6 BK/5 BK/4 BK/1 BK/2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

53 Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) I Käyttöönotto 6.1 Käyttöönotto-ohjeita (kaikki MOVI-SWITCH -muunnokset) Varmista ennen käyttöönottoa, että käyttölaite on ehjä ja pääsee pyörimään kaikki kytkennät on tehty oikein moottorin/vaihdemoottorin pyörimissuunta on oikea ja kaikki suojakannet ovat asianmukaisesti paikoillaan Varmista käyttöönoton yhteydessä, että moottori pyörii moitteettomasti (ei pyörimisnopeuden vaihteluja, voimakasta melua tms.) SEIS! Palautuvalla käsivapauttimella varustetuissa jarrumoottoreissa käsivipu on aina irrotettava käyttöönoton jälkeen! Vipua voidaan säilyttää moottorin kyljessä olevassa pitimessä. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 53

54 6 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto MOVI-SWITCH -1E 6.2 Käyttöönotto MOVI-SWITCH -1E Moottorin käynnistäminen VAARA! Kytkentäkotelon verkkopotentiaali on jatkuvasti olemassa (myös moottorin ollessa pysähdyksissä). Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena. Kytkentäkotelo on saatettava jännitteettömään tilaan ennen sen avaamista, ja samalla on myös varmistettava, että virtaa ei voi kytkeä takaisin päälle. 1. Tarkista MOVI-SWITCH -käyttölaitteen liitäntä. 2. Kytke verkkojännite. 3. Käyttölaittteen päälle-/poiskytkentä tehdään jatkuvasti olemassa olevassa verkkojännitteessä (liittimet U1, V1, W1) ohjaussignaalin "RUN" avulla Valvonta Moottorikytkimen ja moottorikäämityksen tehopuolijohdinta valvotaan termisesti. MOVI-SWITCH -kytkeytyy ylikuormituksen yhteydessä itsestään pois päältä. Valvonnan tila osoitetaan 24-V-lähtösignaalilla "OK". Ylemmän tason ohjauslaitteen (esim. PLC) on tulkittava lähtösignaali "OK". VAARA! Mikäli signaali "RUN" = "1" on asetettu, ylilämpötilasta johtuvan poiskytkemisen jälkeen on olemassa vaara, että käyttölaite käynnistyy jäähtymisen jälkeen itsestään uudelleen. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Mikäli automaattinen uudelleenkäynnistyminen on vaaraksi ihmisille tai laitteiston osille, on asennettava ulkopuolinen uudelleenkäynnistymisen esto. MOVI-SWITCH -moduuli on suojattu verkon ylijännitteeltä. 54 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

55 Käyttöönotto Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) I Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) DIP-kytkinten kuvaus MOVI-SWITCH -2S/CB0:ssa on 2 DIP-kytkintä (S2 ja S3). Toiminnot on kuvattu seuraavassa taulukossa. S2 S DIP-kytkinten kuvaus Tila S3 S2/1 S2/2 1 Vaihejärjestyksen valvonta aktivoitu 0 Vaihejärjestyksen valvonta deaktivoitu Verkon ja vaiheen puuttumisen valvonta aktivoitu Verkon ja vaiheen puuttumisen valvonta deaktivoitu Varattu erikoismalleille DIP-kytkin S3 DIP-kytkintä S3 käytetään vaihejärjestyksen valvontaan S3 = 1: S3 = 0: Ohjausliittimet määräävät moottorin pyörimissuunnan, eli se ei ole verkon vaihejärjestyksestä riippuvainen. Verkon vaihejärjestys ja ohjausliittimet määräävät moottorin pyörimissuunnan. Vaiheiden vaihtaminen aiheuttaa pyörimissuunnan muutoksen. Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 55

56 6 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CB0 (binäärinen ohjaus) DIP-kytkin S2/1 DIP-kytkimellä S2/1 asetetaan verkko- ja vaihekatkoksen valvonta S2/1 = 1: Verkko- ja vaihekatkoksen valvonta on aktivoitu. Ylemmän tason ohjauslaitteen (esim. PLC) on tulkittava lähtösignaali "OK". VAARA! Moottorin käynnistyminen itsestään verkkojännitteen uudelleenkytkeytymisen yhteydessä. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Mikäli automaattinen uudelleenkäynnistyminen on vaaraksi ihmisille tai laitteiston osille, on asennettava ulkopuolinen uudelleenkäynnistymisen esto. S2/1 = 0: Verkko- ja vaihekatkoksen valvonta ei ole aktivoituna. MOVI-SWITCH - käyttölaite ei erottele verkko- ja vaihekatkoksen välillä Moottorin käynnistäminen VAARA! Kytkentäkotelon verkkopotentiaali on jatkuvasti olemassa (myös moottorin ollessa pysähdyksissä). Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena. Kytkentäkotelo on saatettava jännitteettömään tilaan ennen sen avaamista, ja samalla on myös varmistettava, että virtaa ei voi kytkeä takaisin päälle. 1. Tarkista MOVI-SWITCH -käyttölaitteen liitäntä. 2. Kytke verkkojännite. 3. Käyttölaittteen päälle-/poiskytkentä tehdään jatkuvasti olemassa olevassa verkkojännitteessä (liittimet L1, L2, L3) ohjaussignaalien "R" tai "L" avulla Lämpötilan valvonta Moottorikäämityksen lämpötilaa valvotaan. MOVI-SWITCH -kytkeytyy ylikuormituksen yhteydessä itsestään pois päältä. Valvonnan tila osoitetaan 24-V-lähtösignaalilla "OK". Ylemmän tason ohjauslaitteen (esim. PLC) on tulkittava lähtösignaali "OK". 56 Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

57 Käyttöönotto Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnän kautta) I Käyttöönotto MOVI-SWITCH -2S/CK0 (ohjaus AS-liitynnän kautta) DIP-kytkinten kuvaus MOVI-SWITCH -2S-CK0:ssa on 3 DIP-kytkintä (S1, S2 ja S3). Toiminnot on kuvattu seuraavissa taulukoissa. S1 S2 S Kytkin AUX-PWR (S1): Tila AUX-PWR (S1) 0 24-V-käyttöjännite AS-liityntädatajohtimen kautta 1 24-V-käyttöjännite AUX-PWR:n kautta (X102 nasta 4 + nasta 2) DIP-kytkimet S2 ja S3: Tila S3 S2/1 S2/2 1 Vaihejärjestyksen valvonta aktivoitu 0 Vaihejärjestyksen valvonta deaktivoitu Verkon ja vaiheen puuttumisen valvonta aktivoitu Verkon ja vaiheen puuttumisen valvonta deaktivoitu Varattu erikoismalleille Käyttöohje MOVI-SWITCH -1E/-2S jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP 57

Kompaktikäyttöohje MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompaktikäyttöohje MOVI-SWITCH -1E/2S Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kompaktikäyttöohje MOVI-SWITCH -1E/2S Julkaisuajankohta 03/2010 16722531 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 12/2007 11675144 / FI

Käyttöohje. MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 12/2007 11675144 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 12/27 11675144 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

open Kompaktikäsikirja Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen DeviceNet/CANopen-liitynnät, -kenttäjakolaitteet

open Kompaktikäsikirja Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen DeviceNet/CANopen-liitynnät, -kenttäjakolaitteet Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kompaktikäsikirja open Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen DeviceNet/CANopen-liitynnät, -kenttäjakolaitteet Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä PROFIBUS-liitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen P R O F I B U S. Julkaisuajankohta 11/2008

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä PROFIBUS-liitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen P R O F I B U S. Julkaisuajankohta 11/2008 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Käyttölaitejärjestelmä PROFIBUS-liitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käsikirja. open. Käyttölaitejärjestelmä DeviceNet/CANopenliitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen. Julkaisuajankohta 11/2008

Käsikirja. open. Käyttölaitejärjestelmä DeviceNet/CANopenliitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen. Julkaisuajankohta 11/2008 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut open Käyttölaitejärjestelmä DeviceNet/CANopenliitäntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen Julkaisuajankohta 11/2008 16738535

Lisätiedot

Käyttölaitejärjestelmä InterBus-liityntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen

Käyttölaitejärjestelmä InterBus-liityntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttölaitejärjestelmä InterBus-liityntöjen, kenttäjakolaitteiden hajautettuun asennukseen Julkaisuajankohta 11/2008 16727339 / FI Käsikirja

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -MC. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 10/2008 11662344 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -MC. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 10/2008 11662344 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -MC Julkaisuajankohta 10/2008 11662344 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014*

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21214328_1014* Käyttöohje Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 10/2014 21214328/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Painos MOVI-SWITCH 08/2003. Käyttöohje / FI

Painos MOVI-SWITCH 08/2003. Käyttöohje / FI MOVI-SWITCH Painos 08/2003 Käyttöohje 11211032 / FI SEW-EURODRIVE Sisällyso 1 Tärkeitä ohjeita... 4 2 Turvaohjeet, MOVI-SWITCH... 5 3 Laitteen rakenne... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2 MOVI-SWITCH -2S...

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Painos MOVIMOT MM..C 08/2003. Käyttöohje 11218231 / FI

Painos MOVIMOT MM..C 08/2003. Käyttöohje 11218231 / FI MOVIMOT MM..C Painos 8/23 Käyttöohje 11218231 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 5 2 Turvallisuusohjeita... 7 3 Laiterakenne... 8 3.1 MOVIMOT -taajuusmuuttaja (vakiomalli)... 8 3.2

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN uetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN Pistoketyyppi A johtorasia, jossa on kaapeli, Sarja CN Muoto A 8 mm

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -FC. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 10/2008 11663146 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -FC. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 10/2008 11663146 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT -FC Julkaisuajankohta 10/2008 11663146 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuihin asennuksiin PROFIBUS-liitynnät, -kenttäjakolaitteet. Julkaisuajankohta 07/2006 P R O F I B U S

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuihin asennuksiin PROFIBUS-liitynnät, -kenttäjakolaitteet. Julkaisuajankohta 07/2006 P R O F I B U S Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Käyttölaitejärjestelmä hajautettuihin asennuksiin PROFIBUS-liitynnät,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717*

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23558989_0717* Korjaus Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet Painos 07/2017

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/61B GA430000 Julkaisuajankohta 09/2006 11483539 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD FI.TZ50.704 Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TZ50 GOLD. Yleistä Laiterasia alueohjaukseen koostuu kahdesta moduulista ja muuntajasta (0 VA/4 VA), jotka on asennettu metallikoteloon. Kotelossa

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R)

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) ENG DEU FRA ITA Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) For your safety fin ENG 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. MOVIMOT MM..D jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. MOVIMOT MM..D jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje MOVIMOT MM..D jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 12/21 1713 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Lue ehdottomasti koneen käyttöohje ja huoltodokumentit ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Synkroniservomoottorit CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Julkaisuajankohta /0 097055 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot