TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1

2 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 6 Hoitokoti Venla 8 Asuinkoti Kotikunnas 9 Sotainvalidien Asuinkoti 10 Sairaanhoidon vastuualue 11 Fysioterapia 11 PROJEKTI JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 12 KIINTEISTÖ JA SIIVOUS 14 KEITTIÖ JA KANTTIINI 15 TALOUSHALLINTO 16 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ 16 LIITE Virikkeellinen Kotikunnas 19 Kannen kuva: Juha Joro 2

3 VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:SSÄ Toimintakertomusvuosi 2011 oli monien hallinnollisten muutosten aikaa. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Virpa Puisto ilmoitti syyskokouksessa luopuvansa tehtävästään. Hänen tilalleen valittiin Petja Raaska. Toiminnanjohtaja Kirsi Leväpelto siirtyi helmikuussa uusiin haasteisiin. Yhdistyksen uutena toiminnanjohtajana aloitti Pilvi Heiskanen. Siirtymäkauden ajan vt. toiminnanjohtajana toimi Eeva Selinummi. Yhdistyksen palvelurakenne pysyi kuluneena vuonna ennallaan, mutta valmistauduimme tulossa oleviin palvelurakenteen muutoksiin. Turun kaupungin vanhustyön strategian mukaisesti ikääntyvien palvelut painottuvat tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Kotikunnaassa muutos koskee erityisesti Hoitokoti Venlaa ja Asuinkoti Kotikunnasta. Yhdistyksen hallitus päätti loppuvuodesta 2011 käynnistää Kotikunnaan laajennushankkeen suunnittelun. Jos suunnitelmat toteutuvat, yhdistyksen uusi lisäsiipi valmistuu keväällä Laajennusosassa tarjotaan tehostettua palveluasumista 24 muistisairaalle. Vapaaehtoistyön saralla olemme edelleenkin toimineet aktiivisesti. Koulutus, vapaaehtoisten tukeminen ja toiminnan koordinointi yhteistyössä muiden tahojen kanssa on jatkunut vireänä. Vapaaehtoisten mahdollistama kulttuuriystävätoiminta on otettu hyvin vastaan. Raha automaattiyhdistyksen rahoittama Kunto hanke on onnistunut tavoittamaan kohderyhmänsä erittäin hyvin: asiakkaita olisi ollut enemmän kuin on voitu ottaa vastaan. Vuoden lopussa kaikkien yksiköiden asukkailta ja/tai omaisilta kerätty palaute hoidosta ja muista palveluista oli jälleen kerran erittäin hyvää. Kyselyn esiin nostamiin kehittämiskohteisiin kuten eräiden asiakkaiden esiin nostamaan yksinäisyydenkokemukseen on tartuttu. Vaikka vuosi on ollut monien muutosten vuosi, henkilökunnan joustavuus ja ammattitaito sekä laajat, toimivat yhteistyöverkostot ovat jälleen olleet tärkeä voimavara. Toimintaamme ovat koko vuoden leimanneet luottamus Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n tulevaisuuteen ja halu olla tulevaisuudessakin vanhuspalveluiden uudistuva edelläkävijä ja vahva kansalaistoiminnan vaikuttaja. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA Kotikunnaan toimintafilosofia nojaa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n pitkään historiaan. Kotikunnaan toiminnan perustana on asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä laadukas hoito ja huolenpito. Keväällä 2011 yhdistys linjasi strategian vuosille

4 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry yhdistyksen strategiassa toiminnan tarkoitus on ilmaistu näin: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry edistää ikääntyvien tasa arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis, asumis, hoiva ja tukipalveluita sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Toimintoja ja valintoja ohjaavat asukkaiden aikaisempi elämä sekä kunkin omat tavat ja mieltymykset, jotta jokaisen asukkaan arki voisi muodostua mahdollisimman kodinomaiseksi. Asuinympäristö ja ilmapiiri vahvistavat kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Arvomme ovat arvonanto, turvallisuus, yhteisöllisyys ja voimavaralähtöisyys. Arvonannon ymmärrämme niin, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa arvoisesti ja heidän mielipiteitään kunnioitetaan. Turvallisuuden näemme tilojen turvallisuuden ja esteettömyyden lisäksi ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisena ja yksilöllisenä kohtaamisena. Voimavaralähtöisyydessä korostamme mahdollisuuksia, ei esteitä. Haluamme kannustaa ja tukea ihmisiä toimijuuteen, oman elämänsä sankareiksi. Haluamme tarjota sosiaalisesti innostavan ilmapiirin, jossa yhteisöllisyys on vahvasti läsnä arjessa ja juhlassa. Arvojen taustalla teoreettisena viitekehyksenä ovat kuntoutumista tukeva hoitotyö ja sosiokulttuurinen vanhustyö. YHDISTYKSEN HALLINTO Turun Lähimmäispalveluyhdistyksessä päätösvalta on jäsenistöllä, joka käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen varsinaisissa syys ja kevätkokouksissa. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi niin, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Hallitus vastaa yhdistyksen strategisesta johtamisesta. Vuonna 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi erikoissairaanhoitaja Virpa Puisto ja varapuheenjohtajana lehtori Heikki Suhonen. Hallituksen muut jäsenet olivat toimitusjohtaja Paula Keltaniemi, täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Häkkinen, palvelupäällikkö Hanna Mari Mäkelä, toimistoapulainen (el.) Marja Pirttisalo, toiminnanjohtaja Petja Raaska ja ylihoitaja Hanna Vuorio. Hallituksen kokousten esittelijänä toimi vt. toiminnanjohtaja Eeva Selinummi ja lähtien toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen. Sihteerinä toimi vt. toiminnanjohtaja ja kehittämispäällikkö Eeva Selinummi. Tilintarkastajina toimivat KHT Mika Kaarisalo ja KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Seppo Repo. Kotikunnaan operatiivisesta johdosta on vastannut johtoryhmä, johon ovat toiminnanjohtajan lisäksi kuuluneet palvelujohtaja (kevään ja kesän 2011 ajan palvelujohtajan sijaisena toiminut sairaanhoidon vastaava), kiinteistöpäällikkö, projektikoordinaattori ja kehittämispäällikkö. 4

5 VARSINAINEN TOIMINTA RYHMÄKOTI KAISLA Kotikunnaan Ryhmäkoti Kaisla on kodinomainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka edistää keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien asukkaidensa toimintakyvyn ylläpysymistä ja toteuttaa kuntoutumista edistäviä hoitomuotoja. Kaisla on asukkaiden koti, joka tarjoaa ympärivuorokautisesti turvaa, hoivaa ja huolenpitoa. Kaislan tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa, joissa molemmissa on 14 yhden hengen asuinhuonetta ja saunatilat. Yläkerrassa on lisäksi yksi lyhytaikaishoitoon tarkoitettu huone. Hoitotyön perustehtävä Kaislassa ei ole olennaisesti muuttunut toimintavuoden aikana. Hoidon pääpainopiste on ollut laadukkaan perushoidon toteuttamisessa. Vuoden 2011 aikana varsinkin alakerran asukkaat ovat olleet fyysisesti huonokuntoisia. Siitä huolimatta asukkaiden yksilöllisyys ja voimavarat ovat olleet hoidon keskiössä. Olemme pystyneet tekemään laadukasta hoitotyötä, mutta esim. virikkeellisten ryhmätoimintojen sijaan painopiste on ollut asukkaiden yksilöllisessä hoivassa ja kohtaamisessa. Viime vuonna ryhmäkodissa asui lyhytaikaisasiakkaat mukaan lukien yhteensä 44 asukasta. Asukkaiden keski ikä oli 82 vuotta. Vuonna 2011 saatiin uusi yhteistyötaho, kun Raision kaupunki teki kanssamme ostopalvelusopimuksen. Toimintakertomusvuoden lopussa Kaislan palveluita ostivat itse maksavien asiakkaiden lisäksi Turun, Kaarinan ja Raision kaupungit sekä valtiokonttori. Tilastoitavia hoitopäiviä kertyi yhteensä 10046, mikä tarkoittaa yli 98 prosentin käyttöastetta suhteutettuna 28 pitkäaikaisasiakaspaikkaan. Korkeaan käyttöasteeseen vaikuttaa se, että laskelmassa ovat mukana myös lyhytaikaishoidossa olleet asukkaat. Kuluneen vuoden aikana lyhytaikaisasukkaita on ollut yhteensä 7, joista kolme on odottanut meillä vapautuvaa paikkaa. He kaikki ovat jääneet asumaan Kaislaan huoneen vapauduttua. Kuva: Satu Aalto Asukkaiden vaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Kuluneena vuonna saatiin kokemusta myös pariskunnan hoitamisesta: ensimmäisen kerran Ryhmäkoti Kaislan historiassa pariskunta muutti asumaan yhteiseen huoneeseen. Myös ensimmäinen ryhmäkodissa toteutunut virallinen saattohoito osui kuluneeseen vuoteen. Saattohoito ja tuleva linjaus asukkaiden hoitamisesta loppuun asti ovat synnyttäneet hyvää eettistä keskustelua. 5

6 Vuoden aikana on kehitetty uuden asukkaan tuloprosessia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Asukkaiden sijoittuminen vaihtelee huomattavasti ja yhtä oikeaa toimintatapaa asukkaan oikeanlaiseen muuttoon on vaikea luoda. Toimintavuonna on panostettu uuden asukkaan ensimmäiseen hoitopalaveriin ja omaisten mahdollisuuteen vaikuttaa hoito ja palvelusuunnitelman sisältöön. Hoito ja palvelusuunnitelmien säännöllinen päivittäminen on myös kehittynyt vuoden aikana. Vakituisesta henkilökunnasta neljä on ollut toimintakertomusvuonna äitiyslomalla, mikä tarkoittaa lähes neljäsosaa koko henkilöstä. Tämä on lisännyt työssä olevien hoitajien vastuita mutta toisaalta mahdollistanut pitkäaikaisten sijaisten töiden jatkumisen. Lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestäminen on ollut toimintavuoden aikana ajoittain haasteellista. Vapaaehtoiset ovat kuluneena vuonna rikastuttaneet huomattavasti Kaislan asukkaiden arkea. He ovat mm. ulkoilleet säännöllisesti asukkaiden kanssa ja olleet heidän seuranaan Kotikunnaan yhteisissä tapahtumissa. Musicare hankkeen yhteisömuusikot ovat pitäneet asukkaille sekä yksilö että ryhmämuotoisia musiikkihetkiä. Fysioterapeuttien ohjaama tuolijumppa on kuulunut Kaislan asukkaiden viikko ohjelmaan, ja osa asukkaista on käynyt säännöllisesti Kotikunnaan fysioterapeutin yksilökuntoutuksessa. Kaislan alakerrassa toteutui loppuvuodesta yhteistyössä Turun AMK:n kanssa Aktiivinen arki musiikkihanke. Lisäksi osa asukkaista osallistui itse maksavina ryhmämuotoiseen musiikkiterapiaan Kotikunnaan tiloissa. Kaislan asukkaita oli mukana myös Tuorlan majataloon tehdyllä kesäretkellä ja juhannustansseissa Uittamon lavalla. Ryhmäkoti Kaislan asukkaiden omaisille ja läheisille järjestettiin keväällä omaistenilta. Osallistujia oli noin 20. Vuonna 2011 päätettiin kokeilla puurojuhlan järjestämistä uudella tavalla. Molemmissa kerroksissa erikseen pidetyt kodikkaat ja lämminhenkiset puurojuhlat onnistuivat sekä asukkaiden, omaisten että hoitohenkilökunnankin mielestä erittäin hyvin. PÄIVÄPAIKKA VILLA Kotikunnaan Päiväpaikka Villan toiminta on suunnattu kotona asuville muistisairaille. Villa on auki arkisin kahdeksasta kolmeen viitenä päivänä viikossa. Toiminta tarjoaa aktiivista tekemistä ja tukee sekä omaisia sekä Turun kaupungin kotihoitoa. Päivätoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta yläpitävää. Kotikunnaassa on tarjottu päivätoimintaa jo yli 20 vuoden ajan. Päiväpaikan asiakkaat ohjautuvat muistihoitajien tai kotihoitotiimien kautta Turun kaupungin muistisairaiden päivätoiminnan palveluohjaajalle, joka ohjaa asiakkaat Villaan. Kuntouttavaan päivätoimintaan ohjautuneet uudet asiakkaat ovat pääosin soveltuneet toimintaan hyvin. Haasteena on edelleen muistisairauden varhaista vaihetta sairastavien sitouttaminen toimintaan. Yhteistyö kaupungin kanssa on alkanut löytää oikeaa suuntaa. Kuluneena vuonna Villan kirjoilla oli yhteensä 36, joista naisia oli 28 ja miehiä 8. Hoitopäiviä kertyi Asiakkaiden keski ikä oli 81 vuotta; nuorin asiakas oli 62 vuotias ja vanhin 97 vuotias. Asiakkaita on ollut keskimäärin kahdeksan päivässä. Resurssit mahdollistaisivat kymmenen asiakkaan hoitamisen päivittäin mutta tähän tavoitteeseen ei ole päästy (syynä mm. asiakkaiden kuntoisuus ja se, että kaupungin päiväkotijonossa ei ole ollut asiakkaita). 6

7 Vuoden 2011 aikana on järjestetty muistihoitajien ja kotihoidon työntekijöiden sekä Villan henkilökunnan välisiä tapaamisia, jotka ovat tukeneet yhteistyötä ja parantaneet tiedonkulkua. Villa kutsui muut päivätoimintapaikat yhteistyöpalaveriin, jossa jaettiin kokemuksia ja ajatuksia päivätoiminnasta. Päiväpaikka Villan osastovastaava on tavannut säännöllisesti muistisairaiden päivätoiminnan palveluohjaajaa, kotona asumista tukevien palveluiden palvelupäällikköä sekä muiden päiväpaikkojen vastaavia. Tapaamisten tarkoituksena on ollut muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen. Vuonna 2011 toteutettiin ensimmäisen kerran kaupungin päivätoimintapaikkojen yhteinen omaisille ja läheisille suunnattu tyytyväisyyskysely. Kyselyn vastaukset olivat kaikkien yksikköjen osalta todella hyviä, ja Villaa kiitettiin erityisesti hyvästä omaisyhteistyöstä. Ennen toiminnan aloittamista Villan henkilökunta käy kotikäynnillä asiakkaan luona. Toiminnan alussa asiakkaille laaditaan hoito ja kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Asiakkaille tehdään muistitesti vähintään kerran vuodessa tai tilanteen muuttuessa. Muistia ja toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti ja mahdollisista muutoksista/huomioista ilmoitetaan asiakasta hoitavalle taholle. Omaisteniltoja pidettiin keväällä ja syksyllä, ja asiakkaiden ja omaisten yhteistä joulujuhlaa vietettiin joulukuussa. Päivätoiminta paitsi tukee asiakkaan toimintakykyä, tuo vaihtelua arkeen ja tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä. Toimintaan sisältyy monipuolisia virike ja liikuntatuokioita. Päivittäin ylläpidetään muistia erilaissa tuokioissa sekä järjestetään fysioterapeutin ohjaamaa ryhmäliikuntaa. Liikuntaan ja yksilökuntoutukseen kiinnitetään runsaasti huomiota. Kolmas työntekijä on mahdollistanut aikaisempaa enemmän yksilöllistä huomiointia ja tavoitteellista pienryhmätoimintaa. Kokonaisvaltaista kuntouttavaa hoitoa tukevat Kotikunnaassa tarjottavat kampaus, parturi ja fysioterapiapalvelut sekä talossa käyvä jalkahoitaja. Villan asiakkaat osallistuivat kuluneena vuonna aktiivisesti Kotikunnaassa järjestettyihin juhla ja ohjelmatilaisuuksiin. Kaikille yksiköille yhteistä ohjelmaa kuten musiikki ja tanssiesityksiä on ollut vähintään kerran viikossa. Kuluneena vuonna Villassa järjestettiin suurta suosiota saanut naisten hemmottelupäivä ja käytiin tutustumassa mm. keilaukseen ja minigolfiin. Sanataideyhdistyksen toiminta ja Musicare hankkeen yhteisömuusikot sekä Villassa säännöllisesti vierailevat vapaaehtoiset rikastuttivat toimintakertomusvuonna asiakkaiden elämää. Aktiivisen arjen lisäksi tärkeää on aito läsnäolo, kuunteleminen, onnistumisen tunteiden mahdollistaminen sekä keskusteleminen sairaudesta totuudenmukaisesti. Kuluneena vuonna käytiin säännöllisesti retkillä ja tapahtumissa Kotikunnaan ulkopuolella. Vuoden aikana vierailtiin mm. Kustavissa, Paraisten Sattmarkissa, Kakskerrassa ja Ruissalossa. Kulttuuri ja historiaelämyksistä nautittiin muun muassa Käsityöläismuseossa, Logomossa, Aboa Vetuksessa ja Forum Marinumissa. Vuoden suosituimpia retkiä olivat juhannustanssit Uittamon lavalle ja Piknikristeily Ahvenmaalle. Päiväpaikkojen yhteistä joulujuhlaa vietettiin perinteisesti Sinapissa. (Kuva: Kotikunnas) 7

8 HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venlassa on jo 20 vuoden ajan hoidettu muistisairaita sairauden eri vaiheissa. Venlan toiminta jakaantuu Turun kaupungin ostamaan pitkäaikais ja lyhytaikaishoitoon. Toimintakertomusvuonna 2011 aikana Venlassa on ollut yhteensä 18 asukaspaikkaa, joista 13:ssa oli pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita ja viidessä lyhytaikaishoidon asiakkaita. Vuonna 2011 pitkäaikaishoidon tilastoitavia hoitopäivä oli Eri asiakkaita oli 16 ja heidän keski ikänsä oli 80 vuotta. Pitkäaikaishoidon käyttöaste oli lähes 99 prosenttia. Lyhytaikaishoidon tilastoitavia hoitopäiviä kertyi toimintakertomusvuonna Lyhytaikaishoidossa oli 61 eri asiakasta; heidän keski ikänsä oli 80 vuotta. Myös lyhytaikaishoidon käyttöaste oli lähes 99 prosenttia. Lyhytaikaishoidossa hoitojaksot ovat vaihdelleet muutamasta päivästä kuukauteen; asiakkaista 29 oli hoitojaksolla vain kerran. Itse maksavien lyhytaikaisasiakkaiden hoitopäiviä oli viime vuonna 11. Kuluneen vuoden suunnitelmissa oli tehostaa yksityisen lyhytaikaishoidon markkinointia, mutta hyvän käyttöasteen vuoksia se ei ole ollut tarpeen. Venlan työntekijät ovat kuluneen vuoden aikana kehittäneet aktiivisesti omaa työtään, jotta asukkaiden turvallinen ja hyvä arki hoitokodissa toteutuu. Aktiivinen huomiointi asukkaiden muuttuneissa tilanteissa on tehostunut ja omahoitajan rooli on ollut aiempaa aktiivisempi. Omaisten tukeminen ja ohjaus on ollut keskeinen osa hoitajien työtä myös toimintakertomusvuonna. Pitkäaikaisten asukkaiden omaisten ilta pidettiin tuttuun tapaan keväällä, ja ennen joulua Venlan pitkäaikaiset asukkaat ja heidän omaisensa viettivät yhteistä puurojuhlaa Kotikunnaassa. Myös Venlan asukkaiden omaisille tehtiin tyytyväisyyskysely viime vuoden marraskuussa. Hoitokoti Venlan asukkaiden arkea ovat rikastuttaneet monet Kotikunnaassa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat. Kesäaikaan asukkaiden kanssa tehtiin retkiä Kotikunnaan ulkopuolelle ja osallistuttiin perinteiseen tapaan myös juhannustansseihin Uittamon lavalla. Venlan asukkaille on järjestetty säännöllisesti fysioterapeutin ohjaamaa tuolijumppaa, ja yhteisömuusikot ovat vierailleet Venlassa säännöllisesti. Yhteiset musiikkituokiot musiikkialan ammattilaisten kanssa ovat olleet asukkaille todella antoisia ja tuoneet iloa arkeen. Yhteistyö Sanataideyhdistyksen kanssa on ollut tiivistä: sekä sanataideryhmä että muut kokoontumiset sanataiteilijoiden kanssa ovat tuonet elämyksiä Venlan asukkaille. Syksyllä 2011 kaksi Venlan asukasta osallistui muistisairaille järjestettyyn musiikkiterapiaryhmään Kotikunnaassa. Kotikunnaan omat vapaaehtoistyöntekijät ovat koko vuoden ajan käyneet Venlassa useita kertoja viikossa. He ovat tukeneet asukkaiden arjen kuntouttavaa hoitotyötä mm. ulkoilemalla asukkaiden kanssa aktiivisesti. 8

9 Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa he ovat mahdollistaneet useampien asukkaiden osallistumisen Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin. (Edellisen sivun kuva: Satu Aalto) ASUINKOTI KOTIKUNNAS Kotikunnaan asuinkodissa on 40 yli 65 vuotiaille tarkoitettu palveluasuntoa, joista osassa asuu sotainvalideja. Toimintakertomusvuonna Kotikunnaan palveluasunnoissa asui 43 eri asukasta, joiden keski ikä oli 87 vuotta. Vuoden 2011 lopussa Asuinkodissa asui 34 asukasta, joista naisia oli 21 ja miehiä 13. Neljässä asunnossa asui pariskunta. Palveluasuntoihin muuttavat asukkaat sitoutuvat ostamaan peruspalvelupaketin, joka sisältää kaikille yhteisen perusosan. Asukkaille laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, joka suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja jota muutetaan palvelutarpeen muuttuessa. Siivouksen ja kotona tehtävän henkilökohtaisen lisäpalvelun kustannuksista asukas voi hakea Kelalta kotitalousvähennystä. Asuinkodin vuokriin, ateriamaksuihin ja peruspalvelupaketin hintaan tuli vuoden 2011 kesäkuussa maltilliset korotukset. Lounas lisättiin uusien asukkaiden palvelupakettiin kesäkuun alusta alkaen. Kotikunnaan arki on ollut vaihtelevaa ja virikkeellistä. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi oli näkyvästi esillä myös Kotikunnaassa. Vapaa ajan tarjontaa on ollut joka makuun. Asukkaita on ja kannustettu osallistumaan monipuolisesti tarjolla olevaan toimintaan. Viikoittain on järjestetty mm. tuoli ja vesijumppaa, askartelutuokioita, konsertteja ja lotto. Runonurkkaan on kokoonnuttu kerran kuukaudessa ja hartaushetki on pidetty seurakunnan toimesta niin ikään kerran kuukaudessa. Vuoden aikana vuokra asukkaille on järjestetty retkiä myös talon ulkopuolelle. Rikkaan ohjelmatarjonnan ovat osaltaan mahdollistaneet Turun kaupungin liikuntalautakunnalta ja peruspalvelulautakunnalta sekä opetusministeriöltä saadut avustukset. (Kuva: Juha Joro) Kotikunnaassa noudatetaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä asukkaiden jäljellä olevien voimavarojen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Tukea tarjotaan jokaisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen: asukkaan oma tahto ratkaisee viime kädessä sen, miten häntä hoidetaan. Asukkaat osallistuvat omaa arkeaan ja hoitoaan koskeviin päätöksiin esim. hoitopalavereissa, ja he voivat vaikuttaa harrastus ja vapaa ajantoiminnan sisältöihin tuomalla ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan esiin suullisesti tai vastaamalla säännöllisesti järjestettäviin tyytyväisyyskyselyihin. 9

10 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Toimintakertomusvuoden aikana asuinkodissa asui yhdeksän eri sotainvalidia, joiden keski ikä oli 89 vuotta. Vuoden 2011 lopussa Asuinkoti Kotikunnaassa asui kuusi sotainvalidia. Viime vuonna Kotikunnaaseen muutti vain yksi uusi sotainvalidiasiakas. Valtiokonttorin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan olemme voineet tarjota sotainvalideille myös lyhytaikaishoitoa. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt yksi asiakas hoitopäiviä hänelle kertyi vuoden aikana 70. Sotainvalidien tilastoitavia hoitopäiviä oli yhteensä Kotikunnaan oma henkilökunta on tuottanut sotainvalidien tarvitsemat kodinhoito, ravinto ja terveyspalvelut. Sotainvalidien ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon osallistuu kotipalvelutiimin ohella myös Kotikunnaan muu henkilökunta: kokonaisvaltaisen, yksilöllisen hoidon toteutuminen on varmistettu moniammatillisella yhteistyöllä. Sotainvalidien yksilölliset toiveet huomioidaan, koskivat ne sitten asumisviihtyvyyttä tai toiveita hoidosta nyt ja tulevaisuudessa. Sotainvalidiasiakkaiden kanssa on kokoonnuttu keväällä ja syksyllä kahvipöydän ääreen vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan asumiseen, aterioihin ja viriketoimintaan liittyvistä toiveista. Syksyllä tehtiin kaikkien sotainvalidien yhteinen retki heidän toiveidensa mukaisesti. Sekä sotainvalideille että heidän omaisilleen tehtiin syksyllä tyytyväisyyskysely tuttuun tapaan. (Kuva: Juha Joro) Lääkärin vastaanotto on pidetty kerran viikossa. Sotainvalidit ovat voineet keskustella lääkärin kanssa myös Hoitokoti Venlan ja Ryhmäkoti Kaislan lääkäripäivinä. Moniammatillinen työryhmä on kokoontunut kolmen kuukauden välein. Siihen ovat kuuluneet lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja omahoitaja. Myös Sotainvalidien Asuinkodin arki on ollut vaihtelevaa ja vapaa ajantarjonta monipuolista. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut esillä myös Kotikunnaassa. Perinteiseen tapaan asukkailla on ollut viikoittain mm. tuolijumppaa, vesijumppaa, askartelutuokioita, konsertteja ja lotto. Sotainvalideja on innostettu mukaan Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin, ja he ovatkin olleet aktiivisesti mukana. Kotikunnaan omat vapaaehtoiset ovat olleet vahvasti mukana sotainvalidiasiakkaiden arjessa (esim. yhteiset iltapäiväkahvit Kotikunnaan kanttiinissa). Sotainvalidien fysioterapiapalvelut on tuotettu Kotikunnaan omana toimintana. Fysioterapiassa on huomioitu asukkaan kokonaisvaltainen toimintakyky ja pyritty vahvistamaan jäljellä olevia voimavaroja. Kuntosalilaitteet ovat olleet myös sotainvalidien käytössä, ja laitteiden käyttöön on saanut opastusta niin halutessaan. Vivago hyvinvointirannekkeet ovat tuoneet lisäturvaa ja mahdollistaneet myös 10

11 muistisairaiden sotainvalidien turvallisen asumisen asuinkodissa. Sotainvalidit ovat voineet käyttää parturin palveluita kerran kuukaudessa veloituksetta ja jalkahoitajan palveluja tarvittaessa. SAIRAANHOIDON VASTUUALUE Sairaanhoidon vastuualueesta ja sen kehittämisestä huolehtii vastaava sairaanhoitaja. Tärkeimmät kehittämisalueet ovat kuluneena vuonna olleet lääkehoidon koulutus sekä lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja seuranta. Ammattitaidon ylläpitäminen koulutusten ja itseopiskelun kautta ovat antaneet hoitajille itseohjautuvuutta ja varmuutta työhön. Toimintakertomusvuoden lopussa Kotikunnaassa aloitettiin lääkeainelaskujen kokeet. Jokaisen hoitajan tulee suorittaa valvottu lääkelaskukoe hyväksytysti. Lääkelaskukokeet jatkuvat tulevanakin vuonna. Wiklundin apteekki järjesti kuluneena vuonna lääkekoulutuksen Kotikunnaan kesätyöntekijöille. Lääkepoikkeamatilastot on koottu yhteen kahdesti vuodessa ja ne on käyty läpi tiimipalavereissa. Lääkepoikkeamia on opittu kirjaamaan hyvin ja niiden analysointi antaa tiimeille hyvät lähtökohdat ennaltaehkäistä lääkkeenjaossa tapahtuvia virheitä. TYKS:n haavahoitaja luennoi toimintakertomusvuonna hoitajille vanhuksen ihon ja haavahoidosta. Hoitoyksiköihin koottiin hoitotyön tueksi omat haavanhoitokansiot. Fyysisen rajoittamisen ohjeet päivitettiin loppuvuodesta Hoitohenkilöstön kanssa käytiin laajaa eettistä keskustelua siitä, mitä kaikkea fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan ja milloin sitä tulee käyttää. Fyysinen rajoittaminen tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun kaikki muut vaihtoehdot on jo kokeiltu. Kotikunnaan sairaanhoitajat ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteisiin palavereihin, joiden tavoitteena on ollut sairaanhoidollisten toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen. lääkäripalveluissa tapahtui viime vuonna muutos, kun yksi Kotikunnaan pitkäaikaisista lääkäreistä lopetti työskentelynsä Kotikunnaassa. Hoitokoti Venlassa jatkaa entinen lääkäri, joka hoitaa asukkaita joka toinen viikko. Vuoden 2011 lopulla aloitettiin uuden lääkärin rekrytointi Asuinkotiin ja Ryhmäkoti Kaislaan. Hän hoitaa jatkossa kerran viikossa sekä Ryhmäkoti Kaislan sekä Asuinkoti Kotikunnaan asukkaita. FYSIOTERAPIA Kotikunnaan oma fysioterapiatoiminta jatkui toimintakertomusvuonna. Tarjoamme aikuisten neurologista fysioterapiaa Turun kaupungin puitesopimuksen alla. Fysioterapia asiakkaita on tullut sekä Kotikunnaan ulkopuolelta (veteraanikuntoutusasiakkaat ja itse maksavat asiakkaat Kela lähetteellä) että Kotikunnaasta: fysioterapeutin palveluita ovat käyttäneet Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja muut asukkaat. Kotikäynteinä tehtävän fysioterapian osuus on ollut suuri. Asiakaskäyntejä kertyi yhteensä 988, joista 539 tapahtui Kotikunnaassa ja 449 kotikäynteinä eri puolilla Turkua. Vuonna 2011 kehitettiin 11

12 asiakastyytyväisyyden ja laadun mittaamista. Fysioterapiasta laadittiin prosessikuvaus. Sopivaa palautemenetelmää kotikäyntiasiakkaille ei vielä onnistuttu kehittämään. Yhdistyksen oma fysioterapeutti vastasi pääsääntöisesti myös Kunnossa kaiken ikää hankkeeseen liittyvistä toiminnoista (esim. vapaaehtoisten vesijumppa yhdessä Turun seudun omaishoitajien kanssa) ja Turun kaupungin liikuntalautakunnan avustuksin rahoitettavista ryhmä ja vesijumpista. Ryhmäjumppakertoja oli 421 ja jumppaajia niissä yhteensä Ryhmäjumppaa on järjestetty myös HyMy ryhmäläisille ja Kunto hankkeen asiakkaille. Näin on voitu tukea myös kotona asuvia ikääntyneitä. Tuolijumppaa ohjattiin säännöllisesti Villan, Venlan ja Kaislan asukkaille sekä vuokra asukkaille ja sotainvalideille. Myös allasjumppaa ohjattiin säännöllisesti. Osallistujat olivat sekä talon asukkaita että Kotikunnaan ulkopuolelta tulevia; ulkopuolelta tulevista mainittakoon mm. vapaaehtoisten vesijumppa. Uutena toimintana käynnistyi allasterapia. Yhteistyö Turun kaupungin ja erityisesti veteraanineuvojan kanssa on ollut erityinen ilonaihe. Asiakassuhteet ovat pysyviä ja terapia on saanut hyvää palautetta myös Kotikunnaan asiakkaiden tyytyväisyyskyselyssä. Positiivista vuonna 2011 on ollut liikuntaryhmien suuri määrä. Myös tilat ovat edelleen olleet toimivat. (Kuv: Satu Aalto) PROJEKTI JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Turun Lähimmäispalveluyhdistys sai toimintakertomusvuodeksi RAY rahoituksen HyMy projektin ja Oiva & Oili hankkeen yhdistävälle Kunto hankkeelle, jossa pääpaino on kotikuntoutuksella ja järjestötoiminnalla (mm. ikääntyneiden vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta). Malli laajeni suunnitellusti Turun ulkopuolelle yhteistyössä Laitilan Vanhaintuen ja Laitilan terveyskodin kanssa. Turun osahankkeen nimi on Varjosta valoon ja Laitilan osahanke Tasapainoinen Laitila. Uutena toimintana ovat olleet ns. aktivointikäynnit. Turussa kotikäyntejä oli toimintakertomusvuonna 857 ja eri kuntoutusasiakkaita 276. Aktivointikäyntejä tehtiin Turussa 46 ja Laitilassa 800. Laitilassa käynnistyi kuusi kortteliryhmää ja Turussa kaksi. Vapaaehtoisia löydettiin mukaan toimintaan ja ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa vapaaehtoisten vetäminä. Yhteistyö Kotikunnaan ja Laitilan välillä on ollut onnistunutta. Hankkeen arviointiin alettiin kuluneena vuonna kehittää sosiaalisen tilinpidon mallia ja tutkittiin Sofienet työvälineen mahdollisuuksia vaikutusten arvioinnissa. Niin ikään kehitettiin GAS mittarin 12

13 käyttöä tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. Hankkeen fysioterapiaosuudesta tehtiin prosessikuvaus. Kunto hanketta esiteltiin mm. Vanhustyön vastuunkantajat kongressissa. Kuluneena vuonna on ollut erityisen tärkeää se, että hankkeen asiakkaat jäävät mukaan pysyviin toimintoihin (kaupunkien, seurakuntien ja yhdistysten toiminnat) ja vaikuttavuus on todellista ja pysyvää. Laitilassa toteutettiin toritapahtuma ja kävelybingo, jotka saivat näkyvyyttä mediassa. Valtakunnallisesti projekti oli esillä Vanhustyön keskusliiton ja Muistiasiantuntijoiden lehdessä. Projektin markkinointitilaisuuksia pidettiin Laitilassa kymmenkunta. Enimmillään kuulijoita oli lähes 50. Tietoa välitettiin myös henkilökohtaisin kontaktein paikallisen terveyskeskuksen lääkäreille, kotihoidon ryhmävastaaville sekä diakoniatyöntekijöille. Kotihoidon työntekijöille järjestettiin oma tiedotustilaisuus sekä Turussa että Laitilassa. Tieto projektista levisi myös projektin ohjausryhmän kautta. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet sosiaalitoimi ja paikkakunnan muistihoitaja. Muihin projekteihin osallistuimme aktiivisesti. Musicare verkoston hankkeen kautta kehitimme yhteisömusiikkitoimintaa Kotikunnaassa, jossa työskenteli viikoittain kaksi musiikkipedagogia. Sanataideyhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä (mm. runomuotokuvat). Osana Turun AMK:n Hyvä arki vanhukselle hanketta Kotikunnaassa toimi kaksi musiikkiryhmää Turun taideakatemian opiskelijoiden ohjaamina. Hankkeeseen kuului myös opiskelijan mentorointi. Olemme jäsenenä Turun kaupungin Eviva hankkeen ikääntyneiden alatyöryhmässä ja kuulumme Turun seudun omaishoitajien Omaisena laitoksessa hankkeen, Muistiyhdistyksen Kotona pidempään hankkeen ja Musicare verkoston hankkeiden ohjausryhmiin. OKM:n tukema ILOA! toiminta jatkui aktiivisena. Kehitimme Turkuun yhdessä muiden yhdistysten kanssa uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan mallin, ns. Kulttuuriystävän. Teimme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin Kulttuuriluotsitoiminnan kanssa. Vuoden 2011 aikana koulutettiin 28 Kulttuuriystävää Turkuun ja Kaarinaan. Mukana olivat Logomon Tuli on irti!, Forum Marinum, Turun taidemuseo ja Turun kaupunginteatteri. ILOA! toimintaan liittyvä Laulava Joulukortti tempaus sai huomiota mm. Akuutti ohjelmassa. Peruspalvelulautakunnan avustuksen turvin kehitimme yhteisömusiikkitoimintaa Turussa ja järjestimme ryhmiä, joiden ohjaajina oli myös vapaaehtoisia. Ikääntyneiden Taiteiden yö tapahtumaan saimme tukea Turku 2011 säätiöltä. (Kuva: Juha Joro) Kotikunnaan toteuttamien hankkeiden viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö. 13

14 Vapaaehtoistoiminta jatkui aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä toimintaa. Vapaaehtoisten tekemiä tunteja kertyi toimintakertomusvuonna lähes Vapaaehtoistoiminnan kursseja järjestettiin kolme, joista uutena kaksi Kulttuuriystävä kurssia Opetus ja kulttuuriministeriön tukemana. Vuosi 2011 oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, mikä näkyi vahvasti toiminnassamme. Järjestimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin ja ensiapukurssin. Kävimme esittelemässä Turun vapaaehtoistoimintaa Vanhustyön Keskusliiton aluetapaamisessa Loimaalla ja olimme aktiivisesti mukana Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmässä, Valikkoryhmässä ja Kansalaisareenan toiminnassa. Osallistuimme kansainvälisiin CEV tapaamisiin Tallinnassa ja Berliinissa ja olimme mukana kehittämissä valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan resurssikeskusten verkostoa. Järjestimme yhdessä Valikon kanssa vapaaehtoistoiminnan messut Hansa torilla. Messut saivat hyvää näkyvyyttä, ja uusia vapaaehtoisia tuli mukaan Turun ja Kaarinan yhdistysten toimintaan. Kuluneen vuoden aikana saimme uusia vapaaehtoisia myös Tuntitilin ja kotisivujen kautta. Kotikunnaan omat vapaaehtoiset ovat ulkoilleet asukkaiden kanssa, olleet mukana tapahtumissa ja vetäneet harrastusryhmiä (mm. askartelu, bingo jne). Kotikunnaassa toimii myös neljä omaa kulttuuriystävää. Ystäväkirje ilmestyi säännöllisesti ja vapaaehtoisille järjestettiin retkiä ja virkistystä. Vapaaehtoisia muistettiin jouluna STKL:n ansiomerkein. Vapaaehtoisyhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut motivoivaa. Suuri pettymys oli se, että RAY ei myöntänyt rahoitusta yhdessä MLL:n kanssa hakemallemme hankkeelle Vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksen perustamiseksi Turkuun. KIINTEISTÖ JA SIIVOUS Kiinteistönhoidon organisoinnista ja toteuttamisesta ovat huolehtineet kiinteistöpäällikkö ja kiinteistönhoitaja. Kiinteistönhoidon apuna on käytetty osittain ulkopuolisia asiantuntijoita. Kiinteistöpäällikön tehtäväalueeseen ovat kuuluneet mm. turvajärjestelmät, kalustohankintojen ja urakkasopimusten valmistelu, kilpailutus ja käytännön toteutuksen valvonta sekä suurin osa käyttötavara ym. hankinnoista. Kiinteistöpäällikkö on huolehtinut kiinteistön kokonaiskustannusten seurannasta sekä korjausten ja huoltojen järjestämisestä yhdessä kiinteistönhoitajan kanssa. Hänen vastuualueeseensa ovat toimintakertomusvuonna kuuluneet myös turvallisuuteen liittyvät asiat, mukaan lukien turvallisuuskoulutus ja poistumisharjoitusten järjestäminen. Kiinteistönhoidon vastuualueeseen kuuluvat myös turvatekniikka, ATK laitteet ja ohjelmistot. Noin 30 prosenttia kiinteistönhoitajan työpanoksesta on kohdistunut ATK asioiden hoitoon ja 70 prosenttia kiinteistönhoitoon. Ulkoisia ATK palveluja on vuonna 2011 käytetty jonkin verran. Plan Officer palvelukokonaisuutta on laajennettu, osin työajan resurssointiin liittyen, osin kustannussyistä. Plan Offficer kokonaisratkaisu sisältää myös huolto ja ylläpitosopimuksen. Kotikunnaan puhelinkeskus uusittiin kuluneena vuonna. Omasta, jo vanhentunutta tekniikkaa edustavasta puhelinkeskuksesta luovuttiin ja tilalle hankittiin puhelinkeskus leasing sopimuksella. Ratkaisuun sisältyy huolto ja ylläpitosopimus, jota vanhaan järjestelmään ei ollut mahdollista saada. 14

15 Vuokra asuntoja on peruskorjattu järjestelmällisesti aina niiden vapauduttua, ja kaikkien asuntojen liesiin on asennettu turvalaitteet, jotka lisäävät asukasturvallisuutta. Laitteet auttavat myös kustannusten hallinnassa ehkäisten ns. turhia palohälytyksiä, jotka aluepelastuslaitos jatkossa harkintansa mukaan laskuttaa. Kaikki sähkökeskukset lämpökuvattiin viime vuoden aikana ja ilmenneet epäkohdat korjattiin kiinteistön sähköjärjestelmän turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Kiinteistönhoidossa pyrimme ennakointiin niin lyhyen kuin pitkän aikavälin suunnittelulla edellä kuvatut ratkaisut ovat osa tätä strategiaa. Kotikunnaan vuokralaisina ovat toimintavuonna olleet Turun kaupungin muistisairaiden hoitoyksikkö Kurjenpesä sekä parturi ja kampaaja. Sauna ja uima allasosastoa ovat vuokranneet mm. Pikku Delfiinit ja Turun Uimarit ry. Altaalla on järjestetty myös Vaahteramäen päiväkodin uimakouluja. (Kuva: Satu Aalto) Kiinteistöpäällikkö on vastannut kiinteistön siivouksen järjestämisestä. Osa yhdistyksen siivouspalveluista ostettiin kuluneena vuonna ulkoa ja osa tehtiin omana työnä. KEITTIÖ JA KANTTIINI Kotikunnaan keittiö valmisti vuoden jokaisena päivänä ravintopäivän kattavat ateriat aamiaisesta iltapalaan Ryhmäkoti Kaislan ja Hoitokoti Venlan asukkaille sekä sotainvalideille ja Kurjenpesän potilaille. Kun kaikki suoritteet muutetaan lounaiksi, keittiö valmisti kuluneena vuonna yhteensä lounasta. Kanttiinin tuottamat suoritteet eivät kuitenkaan näy luvussa täysimääräisinä. Ravintopalveluita käyttivät myös Päiväpaikka Villan asiakkaat sekä psykiatrisen avohuollon asiakkaat, HyMy ryhmäläiset, Kotikunnaan ja Kurjenpesän henkilökunta sekä talon ulkopuolelta aterioimaan tulevat asiakkaat. Keittiö ja kanttiini huolehtivat tilaisuuksien tarjoiluista. Uusien ateriapakettien myötä myös suurin osa vuokra asukkaista käytti viime vuonna keittiön palveluita. (Kuva: Satu Aalto) Kotikunnaan kanttiini on ollut avoinna maanantaista perjantaihin klo Aulaemäntä on huolehtinut puhelinkeskuksesta ja työskennellyt kanttiinin aukioloajan ulkopuolella kotipalvelussa. Ravintohuollon kokonaisuuden toiminnasta, kustannusten seurannasta ja henkilöstöhallinnon tehtävistä on vastannut kiinteistöpäällikkö. 15

16 TALOUSHALLINTO Kotikunnaan taloushallintopalvelut (laskutus, palkanlaskenta ja laskentatoimi) on ulkoistettu tilitoimistoon, jossa näille osa alueille on määritelty omat vastuuhenkilönsä. Kotikunnaan toimistossa työskentelee lisäksi yksi yhdistyksen oma työntekijä, joka huolehtii pääasiassa henkilöstö ja taloushallintoon liittyvistä asioista. Yhdistyksen tilikauden talouskehitys oli kokonaisuudessaan positiivinen, mahdollistaen osaltaan myös varautumisen tuleviin investointeihin. Uusia tuottoja on etsitty ja löydettykin samalla kun pyritty tuottavampiin toimintatapoihin kulujen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisliikevaihto samoin kuin henkilöstöön liittyvät kustannukset ovat molemmat hieman kasvaneet, katetason pysyessä kuitenkin kutakuinkin ennallaan. Kiinteistöön liittyvät kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet. Tämä johtuu pääosin yleisestä kustannusten kohoamisesta sekä toisaalta tilojen ikääntymisestä johtuvasta huoltokorjausten tarpeesta. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n palveluksessa oli toimintakertomusvuoden päättyessä 55 vakituista työntekijää. Henkilökuntamme koostuu monen eri ammattialan osaajista: Valtaosalla on sosiaali tai terveysalan tutkinto, minkä lisäksi meillä työskentelee hallinnon, ravintopalveluiden, siivouksen, kiinteistönhoidon ja tietotekniikan ammattilaisia. Joukkoomme kuuluu myös useita projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Osa tukipalveluistamme on ulkoistettu taloushallinnon, turvallisuuden, tietotekniikan ja puhtaanapidon ammattilaisille. Yhteisöllinen toimintatapamme haastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen paitsi asiakkaiden myös eri tiimien kanssa. Korostamme toimivan moniammatillisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden parhaaksi. Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen kautta. Panostamme työhyvinvointiin myös työnohjauksen keinoin, ja tyky toimintamme on vilkasta ja monipuolista. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeina Kotikunnaassa toimivat mm. tiimi ja osastopalaverit, työryhmien kokoukset ja koko henkilökunnan yhteiset Arjen asiat iltapäivät. Kotikunnaan työsuojelu/tyky toimikunta kokoontui toimintakertomusvuonna säännöllisesti. Henkilökunnalta kerättiin viime vuonna myös kirjallisesti ideoita tyky toiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupiiri teki Kotikunnaaseen työsuojelutarkastuksen maaliskuussa Tarkastuksessa todettiin, että työsuojelupiirin keväällä 2010 antamia toimintaohjeita oli noudatettu: alkutalvesta laadittiin työsuojelun toimintaohjelma, koottiin yksiin kansiin Kotikunnaan toimintatavat väkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja laadittiin Kotikunnaan tasa arvosuunnitelma. Suunnitelman tekoa edelsi tasaarvokysely, joka täydensi vuonna 2010 tehtyä laajaa henkilöstökyselyä. Loppuvuodesta järjestettiin 16

17 työsuojeluvaalit, joissa valittiin Kotikunnaan työsuojelun vastuuhenkilöt seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Työterveyshuoltosopimus laajeni kuluneena vuonna. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut toimivaa ja tiivistä. Yhteistyössä laadittiin Kotikunnaan malli työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin ja yhteistyötapaamiset työterveyshuollon kanssa järjestettiin sovitusti. Hoitohenkilökunnalle haettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ASLAK kurssia vuosille Kela myönsi kurssin, jolle osallistuu meiltä kolme hoitajaa. Ikäryhmätarkastukset ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuluneen vuoden tyky tapahtumia 2011 olivat mm. teatteri ilta, kulttuurikävely, saunailta, joulujuhla ja glögitilaisuus sekä hieronta ja hemmotteluhoidot henkilökunnalle. Kulttuuri/liikuntaseteleitä tilattiin tuttuun tapaan. Poistumisharjoitus, turvallisuuskoulutukset, alkusammutusharjoitukset ja turvallisuuskierrokset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Myös kesäsijaisille järjestettiin turvallisuuskoulutus ja alkusammutusharjoitus. Turvallisuuskortit laadittiin. Läheltä piti tilanteita kirjattiin ja raportoitiin säännöllisesti. Tilanteet on käsitelty tiimeissä ja yhteenvetoraportit on esitelty työsuojelutoimikunnassa. Läheltä piti yhteenvedot on lähetetty myös työterveyshuoltoon. Henkilökunnalle on annettu koulutusta läheltä piti tilanteiden esiin nostamien riskitekijöiden ennaltaehkäisemiseksi. Henkilökunnan koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti Kotikunnaassa, suurimmaksi osaksi yhteistyössä Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja Laitilan terveyskodin kanssa. Muistiosaamista vahvistettiin suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2011 koulutusteemoina olivat Ymmärrettävä vuorovaikutus sekä TunteVa koulutuskokonaisuus. Kotikunnaaseen valmistui kolme omaa Tunteva hoitajaa. Koko henkilökunnalle oli tarjolla perustietoa muistisairauksista ja lääkityksestä. Luovan muistelutyön koulutukset toteutuivat, osallistujina sekä hoitohenkilökuntaa että vapaaehtoisia. Kulttuuriystäväkoulutuksia toteutettiin kaksi. Myös henkilökunnan kinestetiikkakoulutus toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti, samoin Vivago ja turvallisuuskoulutukset. Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen keinoina hyödynnetään myös Kotikunnaan sisäisiä henkilövaihtoja, joita tapahtuu arjessa säännöllisesti: sijaistamiset ja vapaaehtoiset oman henkilökunnan harjoittelujaksot toisessa yksikössä edistävät parhaimmillaan osaamisen ja ideoiden vaihtoa sekä yhteisöllisyyttä. Eettinen työryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana kolme kertaa. Ryhmän tehtävät ja tavoitteet ovat pysyneet samana: ydintavoite on lisätä eettistä keskustelua hoitotyössä ja edistää omalta osaltaan asukkaidemme äänen kuulluksi tulemista. Visiomme on, että Kotikunnaassa vallitsee eettinen miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan arjessa läsnä. Viime vuoden koulutuksista sekä Ymmärrettävä vuorovaikutus että TunteVa käsittelivät eettisiä kysymyksiä. Myös koulutus omaisen hoitopolusta sopi erityisen hyvin teemaan. Vuonna 2011 henkilökunnalle tehtiin fyysiseen rajoittamiseen liittyvä kysely ja laadittiin uusi fyysisen rajoittamisen ohjeistus. Ohjeiden sisäistämistä ja eettistä keskustelua jatketaan edelleen. Fyysisen rajoittamisen teema herätti runsaasti keskustelua ja auttoi laadun kehittämisessä: edetään medikaalisesta vanhustyöstä kohti sosiokulttuurista. Samaa teemaa tuki myös kinestetiikkakoulutus. Myös tasaarvoteeman käsittely alkoi. Perinteiseen tapaan Kotikunnaasta osallistuttiin etiikan teemapäiville Turun yliopistossa. 17

18 Kuva: Kotikunnas (2010) Samassa veneessä... Kuva: Juha Joro... kohti tulevaisuutta. 18

19 VIRIKKEELLINEN KOTIKUNNAS 2011 Asuinkoti Kotikunnaan asukkaiden säännölliset toiminnot askarteluhetki kerran viikossa lotto / bingo kerran viikossa tuolijumppa kerran viikossa vesijumppa kerran viikossa retki kerran kuukaudessa runonurkka kerran kuukaudessa rentoutushetki kerran kuukaudessa turinakahvit joka ilta kuntosali harjoittelua kerran kuukaudessa keväällä 2011 varttuneiden kerho; kokoontumiset kerran viikossa diakonissan vetämä hengellinen keskusteluryhmä kerran kuukaudessa Kaikille Kotikunnaan asukkaille tarkoitettuja tapahtumia hartaus kerran kuukaudessa koko talon tanssit kaksi kertaa vuodessa ostospäivä kaksi kertaa vuodessa eläkeläisryhmien esitykset vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ammattimuusikoiden ja/tai muiden taiteen ammattilaisten esitykset vähintään kaksi kuukaudessa (esim. klassista musiikkia, kansanmusiikkia, hanurimusiikkia) yhteistyö Päiväkoti Karitsan kanssa: lasten lauluesitykset neljä kertaa vuodessa, yhteinen ulkoilutapahtuma kerran vuodessa, lasten taidenäyttely Kotikunnaassa hengellisiä laulu ja keskustelutapahtumia säännöllisesti ympäri vuoden juhlapyhien huomioiminen esiintyjien ja juhlien kautta elokuussa Taiteiden yö kesäkuussa kevätkauden päättäjäiset kesäkuussa juhannustanssit yhteistyö Ukrainan Kansainvälisen Kulttuurikeskuksen kanssa: esiintyjäryhmät kaksi kertaa vuodessa yhteistyö Sanataideyhdistyksen kanssa: sanataideryhmiä useiden asukkaiden kanssa 19

20 Musicare toiminta: kaksi yhteisömuusikkoa kiertää Kotikunnaassa viikoittain vapaaehtoisten tuomat kohtaamiset Hyvinvointi TV:n tarjoamat mahdollisuudet muusikoiden elämäkertaesitykset kerran kuukaudessa opiskelijoiden järjestämät tapahtumat mm. suljetut kerhot ja yksittäiset virkistyshetket 20

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla LOPPURAPORTTI 29.9. 2005 A. Backman U M. Haapalainen V. Kröger 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 PROJEKTIN KÄYNNISTYMINEN 5 1.1 Muuttovalmennus kesällä

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot