TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1

2 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 6 Hoitokoti Venla 8 Asuinkoti Kotikunnas 9 Sotainvalidien Asuinkoti 10 Sairaanhoidon vastuualue 11 Fysioterapia 11 PROJEKTI JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 12 KIINTEISTÖ JA SIIVOUS 14 KEITTIÖ JA KANTTIINI 15 TALOUSHALLINTO 16 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ 16 LIITE Virikkeellinen Kotikunnas 19 Kannen kuva: Juha Joro 2

3 VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:SSÄ Toimintakertomusvuosi 2011 oli monien hallinnollisten muutosten aikaa. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Virpa Puisto ilmoitti syyskokouksessa luopuvansa tehtävästään. Hänen tilalleen valittiin Petja Raaska. Toiminnanjohtaja Kirsi Leväpelto siirtyi helmikuussa uusiin haasteisiin. Yhdistyksen uutena toiminnanjohtajana aloitti Pilvi Heiskanen. Siirtymäkauden ajan vt. toiminnanjohtajana toimi Eeva Selinummi. Yhdistyksen palvelurakenne pysyi kuluneena vuonna ennallaan, mutta valmistauduimme tulossa oleviin palvelurakenteen muutoksiin. Turun kaupungin vanhustyön strategian mukaisesti ikääntyvien palvelut painottuvat tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Kotikunnaassa muutos koskee erityisesti Hoitokoti Venlaa ja Asuinkoti Kotikunnasta. Yhdistyksen hallitus päätti loppuvuodesta 2011 käynnistää Kotikunnaan laajennushankkeen suunnittelun. Jos suunnitelmat toteutuvat, yhdistyksen uusi lisäsiipi valmistuu keväällä Laajennusosassa tarjotaan tehostettua palveluasumista 24 muistisairaalle. Vapaaehtoistyön saralla olemme edelleenkin toimineet aktiivisesti. Koulutus, vapaaehtoisten tukeminen ja toiminnan koordinointi yhteistyössä muiden tahojen kanssa on jatkunut vireänä. Vapaaehtoisten mahdollistama kulttuuriystävätoiminta on otettu hyvin vastaan. Raha automaattiyhdistyksen rahoittama Kunto hanke on onnistunut tavoittamaan kohderyhmänsä erittäin hyvin: asiakkaita olisi ollut enemmän kuin on voitu ottaa vastaan. Vuoden lopussa kaikkien yksiköiden asukkailta ja/tai omaisilta kerätty palaute hoidosta ja muista palveluista oli jälleen kerran erittäin hyvää. Kyselyn esiin nostamiin kehittämiskohteisiin kuten eräiden asiakkaiden esiin nostamaan yksinäisyydenkokemukseen on tartuttu. Vaikka vuosi on ollut monien muutosten vuosi, henkilökunnan joustavuus ja ammattitaito sekä laajat, toimivat yhteistyöverkostot ovat jälleen olleet tärkeä voimavara. Toimintaamme ovat koko vuoden leimanneet luottamus Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n tulevaisuuteen ja halu olla tulevaisuudessakin vanhuspalveluiden uudistuva edelläkävijä ja vahva kansalaistoiminnan vaikuttaja. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA Kotikunnaan toimintafilosofia nojaa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n pitkään historiaan. Kotikunnaan toiminnan perustana on asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä laadukas hoito ja huolenpito. Keväällä 2011 yhdistys linjasi strategian vuosille

4 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry yhdistyksen strategiassa toiminnan tarkoitus on ilmaistu näin: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry edistää ikääntyvien tasa arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis, asumis, hoiva ja tukipalveluita sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Toimintoja ja valintoja ohjaavat asukkaiden aikaisempi elämä sekä kunkin omat tavat ja mieltymykset, jotta jokaisen asukkaan arki voisi muodostua mahdollisimman kodinomaiseksi. Asuinympäristö ja ilmapiiri vahvistavat kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Arvomme ovat arvonanto, turvallisuus, yhteisöllisyys ja voimavaralähtöisyys. Arvonannon ymmärrämme niin, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa arvoisesti ja heidän mielipiteitään kunnioitetaan. Turvallisuuden näemme tilojen turvallisuuden ja esteettömyyden lisäksi ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisena ja yksilöllisenä kohtaamisena. Voimavaralähtöisyydessä korostamme mahdollisuuksia, ei esteitä. Haluamme kannustaa ja tukea ihmisiä toimijuuteen, oman elämänsä sankareiksi. Haluamme tarjota sosiaalisesti innostavan ilmapiirin, jossa yhteisöllisyys on vahvasti läsnä arjessa ja juhlassa. Arvojen taustalla teoreettisena viitekehyksenä ovat kuntoutumista tukeva hoitotyö ja sosiokulttuurinen vanhustyö. YHDISTYKSEN HALLINTO Turun Lähimmäispalveluyhdistyksessä päätösvalta on jäsenistöllä, joka käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen varsinaisissa syys ja kevätkokouksissa. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi niin, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Hallitus vastaa yhdistyksen strategisesta johtamisesta. Vuonna 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi erikoissairaanhoitaja Virpa Puisto ja varapuheenjohtajana lehtori Heikki Suhonen. Hallituksen muut jäsenet olivat toimitusjohtaja Paula Keltaniemi, täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Häkkinen, palvelupäällikkö Hanna Mari Mäkelä, toimistoapulainen (el.) Marja Pirttisalo, toiminnanjohtaja Petja Raaska ja ylihoitaja Hanna Vuorio. Hallituksen kokousten esittelijänä toimi vt. toiminnanjohtaja Eeva Selinummi ja lähtien toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen. Sihteerinä toimi vt. toiminnanjohtaja ja kehittämispäällikkö Eeva Selinummi. Tilintarkastajina toimivat KHT Mika Kaarisalo ja KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Seppo Repo. Kotikunnaan operatiivisesta johdosta on vastannut johtoryhmä, johon ovat toiminnanjohtajan lisäksi kuuluneet palvelujohtaja (kevään ja kesän 2011 ajan palvelujohtajan sijaisena toiminut sairaanhoidon vastaava), kiinteistöpäällikkö, projektikoordinaattori ja kehittämispäällikkö. 4

5 VARSINAINEN TOIMINTA RYHMÄKOTI KAISLA Kotikunnaan Ryhmäkoti Kaisla on kodinomainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka edistää keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien asukkaidensa toimintakyvyn ylläpysymistä ja toteuttaa kuntoutumista edistäviä hoitomuotoja. Kaisla on asukkaiden koti, joka tarjoaa ympärivuorokautisesti turvaa, hoivaa ja huolenpitoa. Kaislan tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa, joissa molemmissa on 14 yhden hengen asuinhuonetta ja saunatilat. Yläkerrassa on lisäksi yksi lyhytaikaishoitoon tarkoitettu huone. Hoitotyön perustehtävä Kaislassa ei ole olennaisesti muuttunut toimintavuoden aikana. Hoidon pääpainopiste on ollut laadukkaan perushoidon toteuttamisessa. Vuoden 2011 aikana varsinkin alakerran asukkaat ovat olleet fyysisesti huonokuntoisia. Siitä huolimatta asukkaiden yksilöllisyys ja voimavarat ovat olleet hoidon keskiössä. Olemme pystyneet tekemään laadukasta hoitotyötä, mutta esim. virikkeellisten ryhmätoimintojen sijaan painopiste on ollut asukkaiden yksilöllisessä hoivassa ja kohtaamisessa. Viime vuonna ryhmäkodissa asui lyhytaikaisasiakkaat mukaan lukien yhteensä 44 asukasta. Asukkaiden keski ikä oli 82 vuotta. Vuonna 2011 saatiin uusi yhteistyötaho, kun Raision kaupunki teki kanssamme ostopalvelusopimuksen. Toimintakertomusvuoden lopussa Kaislan palveluita ostivat itse maksavien asiakkaiden lisäksi Turun, Kaarinan ja Raision kaupungit sekä valtiokonttori. Tilastoitavia hoitopäiviä kertyi yhteensä 10046, mikä tarkoittaa yli 98 prosentin käyttöastetta suhteutettuna 28 pitkäaikaisasiakaspaikkaan. Korkeaan käyttöasteeseen vaikuttaa se, että laskelmassa ovat mukana myös lyhytaikaishoidossa olleet asukkaat. Kuluneen vuoden aikana lyhytaikaisasukkaita on ollut yhteensä 7, joista kolme on odottanut meillä vapautuvaa paikkaa. He kaikki ovat jääneet asumaan Kaislaan huoneen vapauduttua. Kuva: Satu Aalto Asukkaiden vaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Kuluneena vuonna saatiin kokemusta myös pariskunnan hoitamisesta: ensimmäisen kerran Ryhmäkoti Kaislan historiassa pariskunta muutti asumaan yhteiseen huoneeseen. Myös ensimmäinen ryhmäkodissa toteutunut virallinen saattohoito osui kuluneeseen vuoteen. Saattohoito ja tuleva linjaus asukkaiden hoitamisesta loppuun asti ovat synnyttäneet hyvää eettistä keskustelua. 5

6 Vuoden aikana on kehitetty uuden asukkaan tuloprosessia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Asukkaiden sijoittuminen vaihtelee huomattavasti ja yhtä oikeaa toimintatapaa asukkaan oikeanlaiseen muuttoon on vaikea luoda. Toimintavuonna on panostettu uuden asukkaan ensimmäiseen hoitopalaveriin ja omaisten mahdollisuuteen vaikuttaa hoito ja palvelusuunnitelman sisältöön. Hoito ja palvelusuunnitelmien säännöllinen päivittäminen on myös kehittynyt vuoden aikana. Vakituisesta henkilökunnasta neljä on ollut toimintakertomusvuonna äitiyslomalla, mikä tarkoittaa lähes neljäsosaa koko henkilöstä. Tämä on lisännyt työssä olevien hoitajien vastuita mutta toisaalta mahdollistanut pitkäaikaisten sijaisten töiden jatkumisen. Lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestäminen on ollut toimintavuoden aikana ajoittain haasteellista. Vapaaehtoiset ovat kuluneena vuonna rikastuttaneet huomattavasti Kaislan asukkaiden arkea. He ovat mm. ulkoilleet säännöllisesti asukkaiden kanssa ja olleet heidän seuranaan Kotikunnaan yhteisissä tapahtumissa. Musicare hankkeen yhteisömuusikot ovat pitäneet asukkaille sekä yksilö että ryhmämuotoisia musiikkihetkiä. Fysioterapeuttien ohjaama tuolijumppa on kuulunut Kaislan asukkaiden viikko ohjelmaan, ja osa asukkaista on käynyt säännöllisesti Kotikunnaan fysioterapeutin yksilökuntoutuksessa. Kaislan alakerrassa toteutui loppuvuodesta yhteistyössä Turun AMK:n kanssa Aktiivinen arki musiikkihanke. Lisäksi osa asukkaista osallistui itse maksavina ryhmämuotoiseen musiikkiterapiaan Kotikunnaan tiloissa. Kaislan asukkaita oli mukana myös Tuorlan majataloon tehdyllä kesäretkellä ja juhannustansseissa Uittamon lavalla. Ryhmäkoti Kaislan asukkaiden omaisille ja läheisille järjestettiin keväällä omaistenilta. Osallistujia oli noin 20. Vuonna 2011 päätettiin kokeilla puurojuhlan järjestämistä uudella tavalla. Molemmissa kerroksissa erikseen pidetyt kodikkaat ja lämminhenkiset puurojuhlat onnistuivat sekä asukkaiden, omaisten että hoitohenkilökunnankin mielestä erittäin hyvin. PÄIVÄPAIKKA VILLA Kotikunnaan Päiväpaikka Villan toiminta on suunnattu kotona asuville muistisairaille. Villa on auki arkisin kahdeksasta kolmeen viitenä päivänä viikossa. Toiminta tarjoaa aktiivista tekemistä ja tukee sekä omaisia sekä Turun kaupungin kotihoitoa. Päivätoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta yläpitävää. Kotikunnaassa on tarjottu päivätoimintaa jo yli 20 vuoden ajan. Päiväpaikan asiakkaat ohjautuvat muistihoitajien tai kotihoitotiimien kautta Turun kaupungin muistisairaiden päivätoiminnan palveluohjaajalle, joka ohjaa asiakkaat Villaan. Kuntouttavaan päivätoimintaan ohjautuneet uudet asiakkaat ovat pääosin soveltuneet toimintaan hyvin. Haasteena on edelleen muistisairauden varhaista vaihetta sairastavien sitouttaminen toimintaan. Yhteistyö kaupungin kanssa on alkanut löytää oikeaa suuntaa. Kuluneena vuonna Villan kirjoilla oli yhteensä 36, joista naisia oli 28 ja miehiä 8. Hoitopäiviä kertyi Asiakkaiden keski ikä oli 81 vuotta; nuorin asiakas oli 62 vuotias ja vanhin 97 vuotias. Asiakkaita on ollut keskimäärin kahdeksan päivässä. Resurssit mahdollistaisivat kymmenen asiakkaan hoitamisen päivittäin mutta tähän tavoitteeseen ei ole päästy (syynä mm. asiakkaiden kuntoisuus ja se, että kaupungin päiväkotijonossa ei ole ollut asiakkaita). 6

7 Vuoden 2011 aikana on järjestetty muistihoitajien ja kotihoidon työntekijöiden sekä Villan henkilökunnan välisiä tapaamisia, jotka ovat tukeneet yhteistyötä ja parantaneet tiedonkulkua. Villa kutsui muut päivätoimintapaikat yhteistyöpalaveriin, jossa jaettiin kokemuksia ja ajatuksia päivätoiminnasta. Päiväpaikka Villan osastovastaava on tavannut säännöllisesti muistisairaiden päivätoiminnan palveluohjaajaa, kotona asumista tukevien palveluiden palvelupäällikköä sekä muiden päiväpaikkojen vastaavia. Tapaamisten tarkoituksena on ollut muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen. Vuonna 2011 toteutettiin ensimmäisen kerran kaupungin päivätoimintapaikkojen yhteinen omaisille ja läheisille suunnattu tyytyväisyyskysely. Kyselyn vastaukset olivat kaikkien yksikköjen osalta todella hyviä, ja Villaa kiitettiin erityisesti hyvästä omaisyhteistyöstä. Ennen toiminnan aloittamista Villan henkilökunta käy kotikäynnillä asiakkaan luona. Toiminnan alussa asiakkaille laaditaan hoito ja kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Asiakkaille tehdään muistitesti vähintään kerran vuodessa tai tilanteen muuttuessa. Muistia ja toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti ja mahdollisista muutoksista/huomioista ilmoitetaan asiakasta hoitavalle taholle. Omaisteniltoja pidettiin keväällä ja syksyllä, ja asiakkaiden ja omaisten yhteistä joulujuhlaa vietettiin joulukuussa. Päivätoiminta paitsi tukee asiakkaan toimintakykyä, tuo vaihtelua arkeen ja tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä. Toimintaan sisältyy monipuolisia virike ja liikuntatuokioita. Päivittäin ylläpidetään muistia erilaissa tuokioissa sekä järjestetään fysioterapeutin ohjaamaa ryhmäliikuntaa. Liikuntaan ja yksilökuntoutukseen kiinnitetään runsaasti huomiota. Kolmas työntekijä on mahdollistanut aikaisempaa enemmän yksilöllistä huomiointia ja tavoitteellista pienryhmätoimintaa. Kokonaisvaltaista kuntouttavaa hoitoa tukevat Kotikunnaassa tarjottavat kampaus, parturi ja fysioterapiapalvelut sekä talossa käyvä jalkahoitaja. Villan asiakkaat osallistuivat kuluneena vuonna aktiivisesti Kotikunnaassa järjestettyihin juhla ja ohjelmatilaisuuksiin. Kaikille yksiköille yhteistä ohjelmaa kuten musiikki ja tanssiesityksiä on ollut vähintään kerran viikossa. Kuluneena vuonna Villassa järjestettiin suurta suosiota saanut naisten hemmottelupäivä ja käytiin tutustumassa mm. keilaukseen ja minigolfiin. Sanataideyhdistyksen toiminta ja Musicare hankkeen yhteisömuusikot sekä Villassa säännöllisesti vierailevat vapaaehtoiset rikastuttivat toimintakertomusvuonna asiakkaiden elämää. Aktiivisen arjen lisäksi tärkeää on aito läsnäolo, kuunteleminen, onnistumisen tunteiden mahdollistaminen sekä keskusteleminen sairaudesta totuudenmukaisesti. Kuluneena vuonna käytiin säännöllisesti retkillä ja tapahtumissa Kotikunnaan ulkopuolella. Vuoden aikana vierailtiin mm. Kustavissa, Paraisten Sattmarkissa, Kakskerrassa ja Ruissalossa. Kulttuuri ja historiaelämyksistä nautittiin muun muassa Käsityöläismuseossa, Logomossa, Aboa Vetuksessa ja Forum Marinumissa. Vuoden suosituimpia retkiä olivat juhannustanssit Uittamon lavalle ja Piknikristeily Ahvenmaalle. Päiväpaikkojen yhteistä joulujuhlaa vietettiin perinteisesti Sinapissa. (Kuva: Kotikunnas) 7

8 HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venlassa on jo 20 vuoden ajan hoidettu muistisairaita sairauden eri vaiheissa. Venlan toiminta jakaantuu Turun kaupungin ostamaan pitkäaikais ja lyhytaikaishoitoon. Toimintakertomusvuonna 2011 aikana Venlassa on ollut yhteensä 18 asukaspaikkaa, joista 13:ssa oli pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita ja viidessä lyhytaikaishoidon asiakkaita. Vuonna 2011 pitkäaikaishoidon tilastoitavia hoitopäivä oli Eri asiakkaita oli 16 ja heidän keski ikänsä oli 80 vuotta. Pitkäaikaishoidon käyttöaste oli lähes 99 prosenttia. Lyhytaikaishoidon tilastoitavia hoitopäiviä kertyi toimintakertomusvuonna Lyhytaikaishoidossa oli 61 eri asiakasta; heidän keski ikänsä oli 80 vuotta. Myös lyhytaikaishoidon käyttöaste oli lähes 99 prosenttia. Lyhytaikaishoidossa hoitojaksot ovat vaihdelleet muutamasta päivästä kuukauteen; asiakkaista 29 oli hoitojaksolla vain kerran. Itse maksavien lyhytaikaisasiakkaiden hoitopäiviä oli viime vuonna 11. Kuluneen vuoden suunnitelmissa oli tehostaa yksityisen lyhytaikaishoidon markkinointia, mutta hyvän käyttöasteen vuoksia se ei ole ollut tarpeen. Venlan työntekijät ovat kuluneen vuoden aikana kehittäneet aktiivisesti omaa työtään, jotta asukkaiden turvallinen ja hyvä arki hoitokodissa toteutuu. Aktiivinen huomiointi asukkaiden muuttuneissa tilanteissa on tehostunut ja omahoitajan rooli on ollut aiempaa aktiivisempi. Omaisten tukeminen ja ohjaus on ollut keskeinen osa hoitajien työtä myös toimintakertomusvuonna. Pitkäaikaisten asukkaiden omaisten ilta pidettiin tuttuun tapaan keväällä, ja ennen joulua Venlan pitkäaikaiset asukkaat ja heidän omaisensa viettivät yhteistä puurojuhlaa Kotikunnaassa. Myös Venlan asukkaiden omaisille tehtiin tyytyväisyyskysely viime vuoden marraskuussa. Hoitokoti Venlan asukkaiden arkea ovat rikastuttaneet monet Kotikunnaassa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat. Kesäaikaan asukkaiden kanssa tehtiin retkiä Kotikunnaan ulkopuolelle ja osallistuttiin perinteiseen tapaan myös juhannustansseihin Uittamon lavalla. Venlan asukkaille on järjestetty säännöllisesti fysioterapeutin ohjaamaa tuolijumppaa, ja yhteisömuusikot ovat vierailleet Venlassa säännöllisesti. Yhteiset musiikkituokiot musiikkialan ammattilaisten kanssa ovat olleet asukkaille todella antoisia ja tuoneet iloa arkeen. Yhteistyö Sanataideyhdistyksen kanssa on ollut tiivistä: sekä sanataideryhmä että muut kokoontumiset sanataiteilijoiden kanssa ovat tuonet elämyksiä Venlan asukkaille. Syksyllä 2011 kaksi Venlan asukasta osallistui muistisairaille järjestettyyn musiikkiterapiaryhmään Kotikunnaassa. Kotikunnaan omat vapaaehtoistyöntekijät ovat koko vuoden ajan käyneet Venlassa useita kertoja viikossa. He ovat tukeneet asukkaiden arjen kuntouttavaa hoitotyötä mm. ulkoilemalla asukkaiden kanssa aktiivisesti. 8

9 Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa he ovat mahdollistaneet useampien asukkaiden osallistumisen Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin. (Edellisen sivun kuva: Satu Aalto) ASUINKOTI KOTIKUNNAS Kotikunnaan asuinkodissa on 40 yli 65 vuotiaille tarkoitettu palveluasuntoa, joista osassa asuu sotainvalideja. Toimintakertomusvuonna Kotikunnaan palveluasunnoissa asui 43 eri asukasta, joiden keski ikä oli 87 vuotta. Vuoden 2011 lopussa Asuinkodissa asui 34 asukasta, joista naisia oli 21 ja miehiä 13. Neljässä asunnossa asui pariskunta. Palveluasuntoihin muuttavat asukkaat sitoutuvat ostamaan peruspalvelupaketin, joka sisältää kaikille yhteisen perusosan. Asukkaille laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, joka suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja jota muutetaan palvelutarpeen muuttuessa. Siivouksen ja kotona tehtävän henkilökohtaisen lisäpalvelun kustannuksista asukas voi hakea Kelalta kotitalousvähennystä. Asuinkodin vuokriin, ateriamaksuihin ja peruspalvelupaketin hintaan tuli vuoden 2011 kesäkuussa maltilliset korotukset. Lounas lisättiin uusien asukkaiden palvelupakettiin kesäkuun alusta alkaen. Kotikunnaan arki on ollut vaihtelevaa ja virikkeellistä. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi oli näkyvästi esillä myös Kotikunnaassa. Vapaa ajan tarjontaa on ollut joka makuun. Asukkaita on ja kannustettu osallistumaan monipuolisesti tarjolla olevaan toimintaan. Viikoittain on järjestetty mm. tuoli ja vesijumppaa, askartelutuokioita, konsertteja ja lotto. Runonurkkaan on kokoonnuttu kerran kuukaudessa ja hartaushetki on pidetty seurakunnan toimesta niin ikään kerran kuukaudessa. Vuoden aikana vuokra asukkaille on järjestetty retkiä myös talon ulkopuolelle. Rikkaan ohjelmatarjonnan ovat osaltaan mahdollistaneet Turun kaupungin liikuntalautakunnalta ja peruspalvelulautakunnalta sekä opetusministeriöltä saadut avustukset. (Kuva: Juha Joro) Kotikunnaassa noudatetaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä asukkaiden jäljellä olevien voimavarojen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Tukea tarjotaan jokaisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen: asukkaan oma tahto ratkaisee viime kädessä sen, miten häntä hoidetaan. Asukkaat osallistuvat omaa arkeaan ja hoitoaan koskeviin päätöksiin esim. hoitopalavereissa, ja he voivat vaikuttaa harrastus ja vapaa ajantoiminnan sisältöihin tuomalla ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan esiin suullisesti tai vastaamalla säännöllisesti järjestettäviin tyytyväisyyskyselyihin. 9

10 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Toimintakertomusvuoden aikana asuinkodissa asui yhdeksän eri sotainvalidia, joiden keski ikä oli 89 vuotta. Vuoden 2011 lopussa Asuinkoti Kotikunnaassa asui kuusi sotainvalidia. Viime vuonna Kotikunnaaseen muutti vain yksi uusi sotainvalidiasiakas. Valtiokonttorin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan olemme voineet tarjota sotainvalideille myös lyhytaikaishoitoa. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt yksi asiakas hoitopäiviä hänelle kertyi vuoden aikana 70. Sotainvalidien tilastoitavia hoitopäiviä oli yhteensä Kotikunnaan oma henkilökunta on tuottanut sotainvalidien tarvitsemat kodinhoito, ravinto ja terveyspalvelut. Sotainvalidien ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon osallistuu kotipalvelutiimin ohella myös Kotikunnaan muu henkilökunta: kokonaisvaltaisen, yksilöllisen hoidon toteutuminen on varmistettu moniammatillisella yhteistyöllä. Sotainvalidien yksilölliset toiveet huomioidaan, koskivat ne sitten asumisviihtyvyyttä tai toiveita hoidosta nyt ja tulevaisuudessa. Sotainvalidiasiakkaiden kanssa on kokoonnuttu keväällä ja syksyllä kahvipöydän ääreen vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan asumiseen, aterioihin ja viriketoimintaan liittyvistä toiveista. Syksyllä tehtiin kaikkien sotainvalidien yhteinen retki heidän toiveidensa mukaisesti. Sekä sotainvalideille että heidän omaisilleen tehtiin syksyllä tyytyväisyyskysely tuttuun tapaan. (Kuva: Juha Joro) Lääkärin vastaanotto on pidetty kerran viikossa. Sotainvalidit ovat voineet keskustella lääkärin kanssa myös Hoitokoti Venlan ja Ryhmäkoti Kaislan lääkäripäivinä. Moniammatillinen työryhmä on kokoontunut kolmen kuukauden välein. Siihen ovat kuuluneet lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja omahoitaja. Myös Sotainvalidien Asuinkodin arki on ollut vaihtelevaa ja vapaa ajantarjonta monipuolista. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut esillä myös Kotikunnaassa. Perinteiseen tapaan asukkailla on ollut viikoittain mm. tuolijumppaa, vesijumppaa, askartelutuokioita, konsertteja ja lotto. Sotainvalideja on innostettu mukaan Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin, ja he ovatkin olleet aktiivisesti mukana. Kotikunnaan omat vapaaehtoiset ovat olleet vahvasti mukana sotainvalidiasiakkaiden arjessa (esim. yhteiset iltapäiväkahvit Kotikunnaan kanttiinissa). Sotainvalidien fysioterapiapalvelut on tuotettu Kotikunnaan omana toimintana. Fysioterapiassa on huomioitu asukkaan kokonaisvaltainen toimintakyky ja pyritty vahvistamaan jäljellä olevia voimavaroja. Kuntosalilaitteet ovat olleet myös sotainvalidien käytössä, ja laitteiden käyttöön on saanut opastusta niin halutessaan. Vivago hyvinvointirannekkeet ovat tuoneet lisäturvaa ja mahdollistaneet myös 10

11 muistisairaiden sotainvalidien turvallisen asumisen asuinkodissa. Sotainvalidit ovat voineet käyttää parturin palveluita kerran kuukaudessa veloituksetta ja jalkahoitajan palveluja tarvittaessa. SAIRAANHOIDON VASTUUALUE Sairaanhoidon vastuualueesta ja sen kehittämisestä huolehtii vastaava sairaanhoitaja. Tärkeimmät kehittämisalueet ovat kuluneena vuonna olleet lääkehoidon koulutus sekä lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja seuranta. Ammattitaidon ylläpitäminen koulutusten ja itseopiskelun kautta ovat antaneet hoitajille itseohjautuvuutta ja varmuutta työhön. Toimintakertomusvuoden lopussa Kotikunnaassa aloitettiin lääkeainelaskujen kokeet. Jokaisen hoitajan tulee suorittaa valvottu lääkelaskukoe hyväksytysti. Lääkelaskukokeet jatkuvat tulevanakin vuonna. Wiklundin apteekki järjesti kuluneena vuonna lääkekoulutuksen Kotikunnaan kesätyöntekijöille. Lääkepoikkeamatilastot on koottu yhteen kahdesti vuodessa ja ne on käyty läpi tiimipalavereissa. Lääkepoikkeamia on opittu kirjaamaan hyvin ja niiden analysointi antaa tiimeille hyvät lähtökohdat ennaltaehkäistä lääkkeenjaossa tapahtuvia virheitä. TYKS:n haavahoitaja luennoi toimintakertomusvuonna hoitajille vanhuksen ihon ja haavahoidosta. Hoitoyksiköihin koottiin hoitotyön tueksi omat haavanhoitokansiot. Fyysisen rajoittamisen ohjeet päivitettiin loppuvuodesta Hoitohenkilöstön kanssa käytiin laajaa eettistä keskustelua siitä, mitä kaikkea fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan ja milloin sitä tulee käyttää. Fyysinen rajoittaminen tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun kaikki muut vaihtoehdot on jo kokeiltu. Kotikunnaan sairaanhoitajat ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteisiin palavereihin, joiden tavoitteena on ollut sairaanhoidollisten toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen. lääkäripalveluissa tapahtui viime vuonna muutos, kun yksi Kotikunnaan pitkäaikaisista lääkäreistä lopetti työskentelynsä Kotikunnaassa. Hoitokoti Venlassa jatkaa entinen lääkäri, joka hoitaa asukkaita joka toinen viikko. Vuoden 2011 lopulla aloitettiin uuden lääkärin rekrytointi Asuinkotiin ja Ryhmäkoti Kaislaan. Hän hoitaa jatkossa kerran viikossa sekä Ryhmäkoti Kaislan sekä Asuinkoti Kotikunnaan asukkaita. FYSIOTERAPIA Kotikunnaan oma fysioterapiatoiminta jatkui toimintakertomusvuonna. Tarjoamme aikuisten neurologista fysioterapiaa Turun kaupungin puitesopimuksen alla. Fysioterapia asiakkaita on tullut sekä Kotikunnaan ulkopuolelta (veteraanikuntoutusasiakkaat ja itse maksavat asiakkaat Kela lähetteellä) että Kotikunnaasta: fysioterapeutin palveluita ovat käyttäneet Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja muut asukkaat. Kotikäynteinä tehtävän fysioterapian osuus on ollut suuri. Asiakaskäyntejä kertyi yhteensä 988, joista 539 tapahtui Kotikunnaassa ja 449 kotikäynteinä eri puolilla Turkua. Vuonna 2011 kehitettiin 11

12 asiakastyytyväisyyden ja laadun mittaamista. Fysioterapiasta laadittiin prosessikuvaus. Sopivaa palautemenetelmää kotikäyntiasiakkaille ei vielä onnistuttu kehittämään. Yhdistyksen oma fysioterapeutti vastasi pääsääntöisesti myös Kunnossa kaiken ikää hankkeeseen liittyvistä toiminnoista (esim. vapaaehtoisten vesijumppa yhdessä Turun seudun omaishoitajien kanssa) ja Turun kaupungin liikuntalautakunnan avustuksin rahoitettavista ryhmä ja vesijumpista. Ryhmäjumppakertoja oli 421 ja jumppaajia niissä yhteensä Ryhmäjumppaa on järjestetty myös HyMy ryhmäläisille ja Kunto hankkeen asiakkaille. Näin on voitu tukea myös kotona asuvia ikääntyneitä. Tuolijumppaa ohjattiin säännöllisesti Villan, Venlan ja Kaislan asukkaille sekä vuokra asukkaille ja sotainvalideille. Myös allasjumppaa ohjattiin säännöllisesti. Osallistujat olivat sekä talon asukkaita että Kotikunnaan ulkopuolelta tulevia; ulkopuolelta tulevista mainittakoon mm. vapaaehtoisten vesijumppa. Uutena toimintana käynnistyi allasterapia. Yhteistyö Turun kaupungin ja erityisesti veteraanineuvojan kanssa on ollut erityinen ilonaihe. Asiakassuhteet ovat pysyviä ja terapia on saanut hyvää palautetta myös Kotikunnaan asiakkaiden tyytyväisyyskyselyssä. Positiivista vuonna 2011 on ollut liikuntaryhmien suuri määrä. Myös tilat ovat edelleen olleet toimivat. (Kuv: Satu Aalto) PROJEKTI JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Turun Lähimmäispalveluyhdistys sai toimintakertomusvuodeksi RAY rahoituksen HyMy projektin ja Oiva & Oili hankkeen yhdistävälle Kunto hankkeelle, jossa pääpaino on kotikuntoutuksella ja järjestötoiminnalla (mm. ikääntyneiden vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta). Malli laajeni suunnitellusti Turun ulkopuolelle yhteistyössä Laitilan Vanhaintuen ja Laitilan terveyskodin kanssa. Turun osahankkeen nimi on Varjosta valoon ja Laitilan osahanke Tasapainoinen Laitila. Uutena toimintana ovat olleet ns. aktivointikäynnit. Turussa kotikäyntejä oli toimintakertomusvuonna 857 ja eri kuntoutusasiakkaita 276. Aktivointikäyntejä tehtiin Turussa 46 ja Laitilassa 800. Laitilassa käynnistyi kuusi kortteliryhmää ja Turussa kaksi. Vapaaehtoisia löydettiin mukaan toimintaan ja ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa vapaaehtoisten vetäminä. Yhteistyö Kotikunnaan ja Laitilan välillä on ollut onnistunutta. Hankkeen arviointiin alettiin kuluneena vuonna kehittää sosiaalisen tilinpidon mallia ja tutkittiin Sofienet työvälineen mahdollisuuksia vaikutusten arvioinnissa. Niin ikään kehitettiin GAS mittarin 12

13 käyttöä tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. Hankkeen fysioterapiaosuudesta tehtiin prosessikuvaus. Kunto hanketta esiteltiin mm. Vanhustyön vastuunkantajat kongressissa. Kuluneena vuonna on ollut erityisen tärkeää se, että hankkeen asiakkaat jäävät mukaan pysyviin toimintoihin (kaupunkien, seurakuntien ja yhdistysten toiminnat) ja vaikuttavuus on todellista ja pysyvää. Laitilassa toteutettiin toritapahtuma ja kävelybingo, jotka saivat näkyvyyttä mediassa. Valtakunnallisesti projekti oli esillä Vanhustyön keskusliiton ja Muistiasiantuntijoiden lehdessä. Projektin markkinointitilaisuuksia pidettiin Laitilassa kymmenkunta. Enimmillään kuulijoita oli lähes 50. Tietoa välitettiin myös henkilökohtaisin kontaktein paikallisen terveyskeskuksen lääkäreille, kotihoidon ryhmävastaaville sekä diakoniatyöntekijöille. Kotihoidon työntekijöille järjestettiin oma tiedotustilaisuus sekä Turussa että Laitilassa. Tieto projektista levisi myös projektin ohjausryhmän kautta. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet sosiaalitoimi ja paikkakunnan muistihoitaja. Muihin projekteihin osallistuimme aktiivisesti. Musicare verkoston hankkeen kautta kehitimme yhteisömusiikkitoimintaa Kotikunnaassa, jossa työskenteli viikoittain kaksi musiikkipedagogia. Sanataideyhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä (mm. runomuotokuvat). Osana Turun AMK:n Hyvä arki vanhukselle hanketta Kotikunnaassa toimi kaksi musiikkiryhmää Turun taideakatemian opiskelijoiden ohjaamina. Hankkeeseen kuului myös opiskelijan mentorointi. Olemme jäsenenä Turun kaupungin Eviva hankkeen ikääntyneiden alatyöryhmässä ja kuulumme Turun seudun omaishoitajien Omaisena laitoksessa hankkeen, Muistiyhdistyksen Kotona pidempään hankkeen ja Musicare verkoston hankkeiden ohjausryhmiin. OKM:n tukema ILOA! toiminta jatkui aktiivisena. Kehitimme Turkuun yhdessä muiden yhdistysten kanssa uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan mallin, ns. Kulttuuriystävän. Teimme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin Kulttuuriluotsitoiminnan kanssa. Vuoden 2011 aikana koulutettiin 28 Kulttuuriystävää Turkuun ja Kaarinaan. Mukana olivat Logomon Tuli on irti!, Forum Marinum, Turun taidemuseo ja Turun kaupunginteatteri. ILOA! toimintaan liittyvä Laulava Joulukortti tempaus sai huomiota mm. Akuutti ohjelmassa. Peruspalvelulautakunnan avustuksen turvin kehitimme yhteisömusiikkitoimintaa Turussa ja järjestimme ryhmiä, joiden ohjaajina oli myös vapaaehtoisia. Ikääntyneiden Taiteiden yö tapahtumaan saimme tukea Turku 2011 säätiöltä. (Kuva: Juha Joro) Kotikunnaan toteuttamien hankkeiden viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö. 13

14 Vapaaehtoistoiminta jatkui aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä toimintaa. Vapaaehtoisten tekemiä tunteja kertyi toimintakertomusvuonna lähes Vapaaehtoistoiminnan kursseja järjestettiin kolme, joista uutena kaksi Kulttuuriystävä kurssia Opetus ja kulttuuriministeriön tukemana. Vuosi 2011 oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, mikä näkyi vahvasti toiminnassamme. Järjestimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin ja ensiapukurssin. Kävimme esittelemässä Turun vapaaehtoistoimintaa Vanhustyön Keskusliiton aluetapaamisessa Loimaalla ja olimme aktiivisesti mukana Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmässä, Valikkoryhmässä ja Kansalaisareenan toiminnassa. Osallistuimme kansainvälisiin CEV tapaamisiin Tallinnassa ja Berliinissa ja olimme mukana kehittämissä valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan resurssikeskusten verkostoa. Järjestimme yhdessä Valikon kanssa vapaaehtoistoiminnan messut Hansa torilla. Messut saivat hyvää näkyvyyttä, ja uusia vapaaehtoisia tuli mukaan Turun ja Kaarinan yhdistysten toimintaan. Kuluneen vuoden aikana saimme uusia vapaaehtoisia myös Tuntitilin ja kotisivujen kautta. Kotikunnaan omat vapaaehtoiset ovat ulkoilleet asukkaiden kanssa, olleet mukana tapahtumissa ja vetäneet harrastusryhmiä (mm. askartelu, bingo jne). Kotikunnaassa toimii myös neljä omaa kulttuuriystävää. Ystäväkirje ilmestyi säännöllisesti ja vapaaehtoisille järjestettiin retkiä ja virkistystä. Vapaaehtoisia muistettiin jouluna STKL:n ansiomerkein. Vapaaehtoisyhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut motivoivaa. Suuri pettymys oli se, että RAY ei myöntänyt rahoitusta yhdessä MLL:n kanssa hakemallemme hankkeelle Vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksen perustamiseksi Turkuun. KIINTEISTÖ JA SIIVOUS Kiinteistönhoidon organisoinnista ja toteuttamisesta ovat huolehtineet kiinteistöpäällikkö ja kiinteistönhoitaja. Kiinteistönhoidon apuna on käytetty osittain ulkopuolisia asiantuntijoita. Kiinteistöpäällikön tehtäväalueeseen ovat kuuluneet mm. turvajärjestelmät, kalustohankintojen ja urakkasopimusten valmistelu, kilpailutus ja käytännön toteutuksen valvonta sekä suurin osa käyttötavara ym. hankinnoista. Kiinteistöpäällikkö on huolehtinut kiinteistön kokonaiskustannusten seurannasta sekä korjausten ja huoltojen järjestämisestä yhdessä kiinteistönhoitajan kanssa. Hänen vastuualueeseensa ovat toimintakertomusvuonna kuuluneet myös turvallisuuteen liittyvät asiat, mukaan lukien turvallisuuskoulutus ja poistumisharjoitusten järjestäminen. Kiinteistönhoidon vastuualueeseen kuuluvat myös turvatekniikka, ATK laitteet ja ohjelmistot. Noin 30 prosenttia kiinteistönhoitajan työpanoksesta on kohdistunut ATK asioiden hoitoon ja 70 prosenttia kiinteistönhoitoon. Ulkoisia ATK palveluja on vuonna 2011 käytetty jonkin verran. Plan Officer palvelukokonaisuutta on laajennettu, osin työajan resurssointiin liittyen, osin kustannussyistä. Plan Offficer kokonaisratkaisu sisältää myös huolto ja ylläpitosopimuksen. Kotikunnaan puhelinkeskus uusittiin kuluneena vuonna. Omasta, jo vanhentunutta tekniikkaa edustavasta puhelinkeskuksesta luovuttiin ja tilalle hankittiin puhelinkeskus leasing sopimuksella. Ratkaisuun sisältyy huolto ja ylläpitosopimus, jota vanhaan järjestelmään ei ollut mahdollista saada. 14

15 Vuokra asuntoja on peruskorjattu järjestelmällisesti aina niiden vapauduttua, ja kaikkien asuntojen liesiin on asennettu turvalaitteet, jotka lisäävät asukasturvallisuutta. Laitteet auttavat myös kustannusten hallinnassa ehkäisten ns. turhia palohälytyksiä, jotka aluepelastuslaitos jatkossa harkintansa mukaan laskuttaa. Kaikki sähkökeskukset lämpökuvattiin viime vuoden aikana ja ilmenneet epäkohdat korjattiin kiinteistön sähköjärjestelmän turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Kiinteistönhoidossa pyrimme ennakointiin niin lyhyen kuin pitkän aikavälin suunnittelulla edellä kuvatut ratkaisut ovat osa tätä strategiaa. Kotikunnaan vuokralaisina ovat toimintavuonna olleet Turun kaupungin muistisairaiden hoitoyksikkö Kurjenpesä sekä parturi ja kampaaja. Sauna ja uima allasosastoa ovat vuokranneet mm. Pikku Delfiinit ja Turun Uimarit ry. Altaalla on järjestetty myös Vaahteramäen päiväkodin uimakouluja. (Kuva: Satu Aalto) Kiinteistöpäällikkö on vastannut kiinteistön siivouksen järjestämisestä. Osa yhdistyksen siivouspalveluista ostettiin kuluneena vuonna ulkoa ja osa tehtiin omana työnä. KEITTIÖ JA KANTTIINI Kotikunnaan keittiö valmisti vuoden jokaisena päivänä ravintopäivän kattavat ateriat aamiaisesta iltapalaan Ryhmäkoti Kaislan ja Hoitokoti Venlan asukkaille sekä sotainvalideille ja Kurjenpesän potilaille. Kun kaikki suoritteet muutetaan lounaiksi, keittiö valmisti kuluneena vuonna yhteensä lounasta. Kanttiinin tuottamat suoritteet eivät kuitenkaan näy luvussa täysimääräisinä. Ravintopalveluita käyttivät myös Päiväpaikka Villan asiakkaat sekä psykiatrisen avohuollon asiakkaat, HyMy ryhmäläiset, Kotikunnaan ja Kurjenpesän henkilökunta sekä talon ulkopuolelta aterioimaan tulevat asiakkaat. Keittiö ja kanttiini huolehtivat tilaisuuksien tarjoiluista. Uusien ateriapakettien myötä myös suurin osa vuokra asukkaista käytti viime vuonna keittiön palveluita. (Kuva: Satu Aalto) Kotikunnaan kanttiini on ollut avoinna maanantaista perjantaihin klo Aulaemäntä on huolehtinut puhelinkeskuksesta ja työskennellyt kanttiinin aukioloajan ulkopuolella kotipalvelussa. Ravintohuollon kokonaisuuden toiminnasta, kustannusten seurannasta ja henkilöstöhallinnon tehtävistä on vastannut kiinteistöpäällikkö. 15

16 TALOUSHALLINTO Kotikunnaan taloushallintopalvelut (laskutus, palkanlaskenta ja laskentatoimi) on ulkoistettu tilitoimistoon, jossa näille osa alueille on määritelty omat vastuuhenkilönsä. Kotikunnaan toimistossa työskentelee lisäksi yksi yhdistyksen oma työntekijä, joka huolehtii pääasiassa henkilöstö ja taloushallintoon liittyvistä asioista. Yhdistyksen tilikauden talouskehitys oli kokonaisuudessaan positiivinen, mahdollistaen osaltaan myös varautumisen tuleviin investointeihin. Uusia tuottoja on etsitty ja löydettykin samalla kun pyritty tuottavampiin toimintatapoihin kulujen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisliikevaihto samoin kuin henkilöstöön liittyvät kustannukset ovat molemmat hieman kasvaneet, katetason pysyessä kuitenkin kutakuinkin ennallaan. Kiinteistöön liittyvät kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet. Tämä johtuu pääosin yleisestä kustannusten kohoamisesta sekä toisaalta tilojen ikääntymisestä johtuvasta huoltokorjausten tarpeesta. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n palveluksessa oli toimintakertomusvuoden päättyessä 55 vakituista työntekijää. Henkilökuntamme koostuu monen eri ammattialan osaajista: Valtaosalla on sosiaali tai terveysalan tutkinto, minkä lisäksi meillä työskentelee hallinnon, ravintopalveluiden, siivouksen, kiinteistönhoidon ja tietotekniikan ammattilaisia. Joukkoomme kuuluu myös useita projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Osa tukipalveluistamme on ulkoistettu taloushallinnon, turvallisuuden, tietotekniikan ja puhtaanapidon ammattilaisille. Yhteisöllinen toimintatapamme haastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen paitsi asiakkaiden myös eri tiimien kanssa. Korostamme toimivan moniammatillisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden parhaaksi. Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen kautta. Panostamme työhyvinvointiin myös työnohjauksen keinoin, ja tyky toimintamme on vilkasta ja monipuolista. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeina Kotikunnaassa toimivat mm. tiimi ja osastopalaverit, työryhmien kokoukset ja koko henkilökunnan yhteiset Arjen asiat iltapäivät. Kotikunnaan työsuojelu/tyky toimikunta kokoontui toimintakertomusvuonna säännöllisesti. Henkilökunnalta kerättiin viime vuonna myös kirjallisesti ideoita tyky toiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupiiri teki Kotikunnaaseen työsuojelutarkastuksen maaliskuussa Tarkastuksessa todettiin, että työsuojelupiirin keväällä 2010 antamia toimintaohjeita oli noudatettu: alkutalvesta laadittiin työsuojelun toimintaohjelma, koottiin yksiin kansiin Kotikunnaan toimintatavat väkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja laadittiin Kotikunnaan tasa arvosuunnitelma. Suunnitelman tekoa edelsi tasaarvokysely, joka täydensi vuonna 2010 tehtyä laajaa henkilöstökyselyä. Loppuvuodesta järjestettiin 16

17 työsuojeluvaalit, joissa valittiin Kotikunnaan työsuojelun vastuuhenkilöt seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Työterveyshuoltosopimus laajeni kuluneena vuonna. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut toimivaa ja tiivistä. Yhteistyössä laadittiin Kotikunnaan malli työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin ja yhteistyötapaamiset työterveyshuollon kanssa järjestettiin sovitusti. Hoitohenkilökunnalle haettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ASLAK kurssia vuosille Kela myönsi kurssin, jolle osallistuu meiltä kolme hoitajaa. Ikäryhmätarkastukset ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuluneen vuoden tyky tapahtumia 2011 olivat mm. teatteri ilta, kulttuurikävely, saunailta, joulujuhla ja glögitilaisuus sekä hieronta ja hemmotteluhoidot henkilökunnalle. Kulttuuri/liikuntaseteleitä tilattiin tuttuun tapaan. Poistumisharjoitus, turvallisuuskoulutukset, alkusammutusharjoitukset ja turvallisuuskierrokset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Myös kesäsijaisille järjestettiin turvallisuuskoulutus ja alkusammutusharjoitus. Turvallisuuskortit laadittiin. Läheltä piti tilanteita kirjattiin ja raportoitiin säännöllisesti. Tilanteet on käsitelty tiimeissä ja yhteenvetoraportit on esitelty työsuojelutoimikunnassa. Läheltä piti yhteenvedot on lähetetty myös työterveyshuoltoon. Henkilökunnalle on annettu koulutusta läheltä piti tilanteiden esiin nostamien riskitekijöiden ennaltaehkäisemiseksi. Henkilökunnan koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti Kotikunnaassa, suurimmaksi osaksi yhteistyössä Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja Laitilan terveyskodin kanssa. Muistiosaamista vahvistettiin suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2011 koulutusteemoina olivat Ymmärrettävä vuorovaikutus sekä TunteVa koulutuskokonaisuus. Kotikunnaaseen valmistui kolme omaa Tunteva hoitajaa. Koko henkilökunnalle oli tarjolla perustietoa muistisairauksista ja lääkityksestä. Luovan muistelutyön koulutukset toteutuivat, osallistujina sekä hoitohenkilökuntaa että vapaaehtoisia. Kulttuuriystäväkoulutuksia toteutettiin kaksi. Myös henkilökunnan kinestetiikkakoulutus toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti, samoin Vivago ja turvallisuuskoulutukset. Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen keinoina hyödynnetään myös Kotikunnaan sisäisiä henkilövaihtoja, joita tapahtuu arjessa säännöllisesti: sijaistamiset ja vapaaehtoiset oman henkilökunnan harjoittelujaksot toisessa yksikössä edistävät parhaimmillaan osaamisen ja ideoiden vaihtoa sekä yhteisöllisyyttä. Eettinen työryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana kolme kertaa. Ryhmän tehtävät ja tavoitteet ovat pysyneet samana: ydintavoite on lisätä eettistä keskustelua hoitotyössä ja edistää omalta osaltaan asukkaidemme äänen kuulluksi tulemista. Visiomme on, että Kotikunnaassa vallitsee eettinen miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan arjessa läsnä. Viime vuoden koulutuksista sekä Ymmärrettävä vuorovaikutus että TunteVa käsittelivät eettisiä kysymyksiä. Myös koulutus omaisen hoitopolusta sopi erityisen hyvin teemaan. Vuonna 2011 henkilökunnalle tehtiin fyysiseen rajoittamiseen liittyvä kysely ja laadittiin uusi fyysisen rajoittamisen ohjeistus. Ohjeiden sisäistämistä ja eettistä keskustelua jatketaan edelleen. Fyysisen rajoittamisen teema herätti runsaasti keskustelua ja auttoi laadun kehittämisessä: edetään medikaalisesta vanhustyöstä kohti sosiokulttuurista. Samaa teemaa tuki myös kinestetiikkakoulutus. Myös tasaarvoteeman käsittely alkoi. Perinteiseen tapaan Kotikunnaasta osallistuttiin etiikan teemapäiville Turun yliopistossa. 17

18 Kuva: Kotikunnas (2010) Samassa veneessä... Kuva: Juha Joro... kohti tulevaisuutta. 18

19 VIRIKKEELLINEN KOTIKUNNAS 2011 Asuinkoti Kotikunnaan asukkaiden säännölliset toiminnot askarteluhetki kerran viikossa lotto / bingo kerran viikossa tuolijumppa kerran viikossa vesijumppa kerran viikossa retki kerran kuukaudessa runonurkka kerran kuukaudessa rentoutushetki kerran kuukaudessa turinakahvit joka ilta kuntosali harjoittelua kerran kuukaudessa keväällä 2011 varttuneiden kerho; kokoontumiset kerran viikossa diakonissan vetämä hengellinen keskusteluryhmä kerran kuukaudessa Kaikille Kotikunnaan asukkaille tarkoitettuja tapahtumia hartaus kerran kuukaudessa koko talon tanssit kaksi kertaa vuodessa ostospäivä kaksi kertaa vuodessa eläkeläisryhmien esitykset vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ammattimuusikoiden ja/tai muiden taiteen ammattilaisten esitykset vähintään kaksi kuukaudessa (esim. klassista musiikkia, kansanmusiikkia, hanurimusiikkia) yhteistyö Päiväkoti Karitsan kanssa: lasten lauluesitykset neljä kertaa vuodessa, yhteinen ulkoilutapahtuma kerran vuodessa, lasten taidenäyttely Kotikunnaassa hengellisiä laulu ja keskustelutapahtumia säännöllisesti ympäri vuoden juhlapyhien huomioiminen esiintyjien ja juhlien kautta elokuussa Taiteiden yö kesäkuussa kevätkauden päättäjäiset kesäkuussa juhannustanssit yhteistyö Ukrainan Kansainvälisen Kulttuurikeskuksen kanssa: esiintyjäryhmät kaksi kertaa vuodessa yhteistyö Sanataideyhdistyksen kanssa: sanataideryhmiä useiden asukkaiden kanssa 19

20 Musicare toiminta: kaksi yhteisömuusikkoa kiertää Kotikunnaassa viikoittain vapaaehtoisten tuomat kohtaamiset Hyvinvointi TV:n tarjoamat mahdollisuudet muusikoiden elämäkertaesitykset kerran kuukaudessa opiskelijoiden järjestämät tapahtumat mm. suljetut kerhot ja yksittäiset virkistyshetket 20

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja sen kotipaikka on Turku. Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry YLEISKATSAUS VUOTEEN 2015 vuosi 2015 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi Palvelutalossa tehtiin muutostöitä, joiden avulla Männikössä voidaan

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot