TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY

2 SISÄLLYS YLEISTÄ 3 RYHMÄKOTI KAISLA 4 HOITOKOTI VENLA 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 6 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 7 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE 7 FYSIOTERAPIA 8 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA 9 LAAJENNUSHANKE 12 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO 13 TALOUSHALLINTO 14 HARJOITTELIJAT 15 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISTÖ 15 2

3 YLEISTÄ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö. Toiminta-ajatuksemme on edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluja sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Koko toimintasuunnitelmavuotta leimaa vahvasti laajennusosan suunnittelu, rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen. Uuden ryhmäkodin käyttöönotto vaikuttaa koko henkilökuntaan mutta tulee viemään erityisesti hallinnon resursseja. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja heidän perehdyttämisensä, tiimiyttämisensä ja sitouttamisensa uuteen yhteisöön ovat haastavia ja aikaa vieviä prosesseja. Ensi vuoden painopisteet on valittu niin, että ne tukevat olemassa olevan toiminnan laatua sekä asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia muutosten keskellä. Samalla valmistaudumme yhteisömme kasvamiseen uuden yksikön henkilökunnan, uusien asukkaiden ja omaisten sekä kotona asuville vanhuksille suunnattujen toimintojen myötä. Tuleva vuosi on myös taloudellisesti haasteellinen. Laajennusosan rakentaminen on iso investointi, ja uuden yksikön käynnistäminen aiheuttaa väistämättä aluksi tyhjäkäyntiä. Ensi vuonna joudummekin entistä tarkemmin priorisoimaan asioita ja suuntaamaan resurssit kaikkein olennaisimpaan. Toimintamme läpäisevänä teemana on ensi vuonna yhteisöllisyys. Aihe on erittäin ajankohtainen: uuden yksikön liittäminen vanhaan on sekä yhteisöllinen haaste että mahdollisuus. RAY:n tukeman Avoimet ovet -hankkeen myötä opettelemme laajentamaan yhteisöllisyyden käsitettä myös niihin ikääntyviin, jotka asuvat vielä kotona. Käymme yhteisössä syventävää keskustelua siitä mitä yhteisöllisyys on, onko se toteutunut, mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet ja mitä pitäisi tehdä, jotta yhteisöllisyys toteutuisi kaikkialla ja kaikille. Yhteisöllisyyden teema on mukana kyselyissä, jotka tehdään asukkaille, heidän omaisilleen, henkilökunnalle ja vapaaehtoisille. Järjestämme teemaan liittyvää henkilökuntakoulutusta, johon myös yhteistyökumppanien edustajat voivat osallistua. Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti myös keväällä 2013 toimintansa aloittaneen Kotikunnaan asukasneuvoston esiin tuomia ajatuksia ja ideoita. Mitä palvelutuotantoomme tulee, kehitämme muistisairautta sairastavien lyhytaikaishoitoa nykyistä tavoitteellisemmaksi ja yksilöllistä toimintakykyä tukevaksi yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien, Turun kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Tekesistä. Tavoitteena on vahvistaa lyhytaikaishoidon ennaltaehkäiseviä vaikutuksia ja lisätä 3

4 tukea, jotta muistisairautta sairastavat ikääntyvät voisivat asua mahdollisimman pitkään ja turvallisesti omassa kodissaan. Ensi vuoden kuluessa kehitämme ja uudistamme myös yhdistyksen sähköisiä järjestelmiä, jotta ne pystyvät vastaamaan laajenevan toiminnan ja kasvavan henkilöstön tarpeisiin. Prosessi on jo käynnistetty mutta jatkunee koko toimintasuunnitelmavuoden. Ensisijaisena tavoitteena on uudistaa toiminnanohjausjärjestelmämme, minkä myötä myös oman intramme kehittäminen on ajankohtaista. Laskutusjärjestelmää kehitetään osana uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Kansalaistoimijana jatkamme nykyistä aktiivista linjaamme ja kehitämme edelleen vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Haluamme edelleen olla aktiivinen, arvostettu ja haluttu yhteistyökumppani yli sektorirajojen. Kehitämme omaa sosiokulttuurista toimintatapaamme ja jaamme osaamistamme myös muille. Tuleva vuosi on täynnä isoja muutoksia. Myös uudet palvelu- ja toimintamallimme perustuvat vahvaan arvopohjaan - arvot ovat hyvä kompassi muutosten merellä. Olemme uudistuva, kehittyvä ja edelläkävijyyttä korostava organisaatio. Samalla haluamme turvata asukkaillemme lämpöisen, turvallisen ja kodinomaisen yhteisön, jonne jokainen voisi aina kokea olevansa tervetullut. RYHMÄKOTI KAISLA Ryhmäkoti Kaisla tarjoaa tehostettu palveluasumista muistisairaille vanhuksille kodinomaisessa ympäristössä. Vuonna 2012 allekirjoitettu puitesopimus kattaa Turun, Raision ja Naantalin kaupungit sekä Liedon kunnan. Yhteistyö Kaarinan kaupungin kanssa jatkuu tuttuun tapaan. Lisäksi valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimukset ovat edelleen voimassa. Kaislassa jatketaan edellisten vuosien tapaan laadukasta ja Kotikunnaan arvoihin perustuvaa muistisairaiden hoitoa ja huolenpitoa. Yksikkötasolla suurin yksittäinen kehittämishaaste on siirtyminen uudenlaiseen kirjaamiskulttuuriin. Uusi sähköinen kirjaamisjärjestelmä ja asiakaslähtöinen kirjaamiskäytäntö tuovat uusia haasteita hoitotyöhön, mutta luovat samalla myös paljon uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat osaksi asukkaiden päivittäisraportointia. Kirjaamista kehittämällä halutaan varmistaa ja lisätä hoitotyön laatua. Hoitohenkilökunnassa on jonkin verran vaihtuvuutta, joten on tärkeää keskittyä siihen, että nykyinen ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sitoutuu uusien tulokkaiden perehdyttämiseen. Perehdyttämiseen sitoutuminen on myös sitä, että Kotikunnaan hoitofilosofiaa ja eettistä toimintatapaa siirretään keskustellen ja oman esimerkin kautta uusille työntekijöille. 4

5 HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venla tarjoaa vuonna 2014 normaaliin tapaan ympärivuorokautista hoitoa muistisairaille vanhuksille, vaikka hoitokodin palvelurakenne on muuttumassa: pitkäaikaissairaanhoidon asiakaspaikat siirtyvät vähitellen, luonnollisen poistuman kautta, tehostetun palveluasumisen asiakkaiden käyttöön. Samalla Venlan asukasmäärä vähenee ja pitkäaikaisasukkaiden käytössä olleista huoneista tulee yhden hengen huoneita. Prosessia hidastaa Venlassa toistaiseksi käytössä olevat kahden hengen huoneet. Palvelurakenteen muutos ei vaikuta asukkaiden hoitoon ja hyvinvointiin, vaan heille tarjotaan edelleenkin laadukasta ja yksilöllistä asumista ja hoitoa. Hoitokoti Venla tarjoaa edelleen myös muistisairaiden lyhytaikaishoitoa turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Suurin osa lyhytaikaishoidon asiakkaista käy Venlassa säännöllisessä vuorohoidossa, mikä tuo hoitoon jatkuvuutta. Venlan lyhytaikaishoitoa kehitetään vuonna 2014 yhteistyössä Turun kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosi 2014 on Venlassa uusien toimintatapojen oppimista ja kehittämistä, lähtökohtana asukkaiden hyvä ja laadukas hoito. Toimintakertomusvuonna painopisteenä on hoitotyön kirjaamisen kehittäminen teema joka on ajankohtainen koko organisaatiossa. (kuva Juha Joro) 5

6 PÄIVÄPAIKKA VILLA Päiväpaikka Villa tarjoaa kotona selviytymistä tukevaa päivätoimintaa muistisairautta sairastaville ikääntyville. Turun kaupunki myöntää avustuksen päivätoimintaan vuodeksi kerrallaan; vuoden 2014 avustusta ei ole tätä kirjoitettaessa vielä myönnetty. Turun kaupunki linjaa mahdollisesti jo vuonna 2014 muistisairaiden päivätoiminnan prosessia uudelleen, jolloin asiakkaat ohjautuisivat päivätoimintaan nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Muutos edellyttää toimintatapojen kehittämistä uutta asiakaskuntaa vastaavaksi. Ammattitaitoinen henkilökuntamme osallistuu mielellään uuden toimintatavan kehittämiseen. Tavoitteena on saada myös osa asukkaista mukaan ideoimaan uusia toimintatapoja. Mahdollinen asiakasrakenteen muutos saattaa vaikuttaa vuoden 2014 hoitopäivien määrään; muutosprosessi aiheuttaa varmasti jonkin verran tyhjäkäyntiä. Toimintasuunnitelmavuonna jatketaan uuden kirjaamiskulttuurin juurruttamista. Tarkoituksena on saada asukkaiden yksilöllinen päivätoiminnan kuntoutussuunnitelma osaksi asiakkaan viikoittaista arviointia. Sen myötä pystymme yhä paremmin arvioimaan päivätoiminnan toimintatapojen tavoitteellisuutta. Teemaviikot jatkuvat edelleen, samoin tiivis omaisyhteistyö. Tosin mahdollinen uusi asiakaskunta muuttaa tulevaisuudessa myös omaisyhteistyön muotoja. ASUINKOTI KOTIKUNNAS Asuinkoti Kotikunnaassa on 39 palveluasuntoa, joista osa on Sotainvalidien asuinkodin käytössä. Asuinkoti Kotikunnaassa on mahdollisuus myös tehostettuun palveluasumiseen sopimuskuntien myöntämällä maksusitoumuksella, palveluseteleillä tai yksityisesti. Tehostetun palveluasumisen käyttöastetta pyritään aktiivisesti kasvattamaan tulevien vuosien aikana. Asuinkoti Kotikunnaan asukkaille tarjotaan yksilöllisiä, henkilökohtaisia tarpeita vastaavia yksilöllisen tarpeen mukaan. Asukkaiden hoidosta vastaa Kotikunnaan oma kotipalvelu. Asukkaita kannustetaan osallistumaan omien voimavarojen mukaan Kotikunnaan yhteisölliseen arkeen ja heitä tuetaan löytämään arjesta pieniä ilon hetkiä. Asuinkodin asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan edistää. Vuonna 2013 perustetun Kotikunnaan asukasneuvoston toimintaa tuetaan ja asukkaiden esittämiä kehittämisajatuksia kuunnellaan herkällä korvalla. Kotikunnaassa vuosittain koottava asukas- ja omaispalaute käsitellään asukasneuvostossa siltä osin kuin palaute koskee Asuinkodin ja Sotainvalidien asuinkodin asioita. Myös Kotikunnaan keittiön tyytyväisyyskyselyiden tuloksista keskustellaan asukasneuvostossa. Nopeasti ja helposti toteutettavat teemakyselyt otetaan toimintasuunnitelmavuonna käyttöön innostamaan asukkaita monipuoliseen palautteen antoon. 6

7 Vuoden 2014 painopisteenä on Asuinkodissakin hoitotyön kirjaamisen kehittäminen ja uusien kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen. Kotipalvelun työntekijöiden työkenttä on vaihteleva, ja asukkaiden muuttuvat tilanteet vaativat hetkeen tarttumista: työtapoja muutetaan ja kehitetään kulloistenkin tilanteiden vaatimalla tavalla. SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Osa Kotikunnaan Asuinkodin asunnoista toimii Sotainvalidien asuinkotina. Sotainvalidit sijoittuvat Kotikunnaaseen valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kotikunnaassa hoidetaan kaikkia kolmeen toimintakykyluokkaan kuuluvia sotainvalideja, ja heillä on täällä mahdollisuus kodinomaiseen laitosasumiseen elämänsä loppuun asti. Sotainvalidiasiakkaiden yksilöllistä hoidon tarvetta määriteltäessä otetaan huomioon jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ja persoonallisuus. Heitä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon yhdessä tutun hoitohenkilökunnan kanssa. Asukkaiden toimijuutta tuetaan toimintakykyä tukevalla toiminnalla ja heitä innostetaan ja ohjataan osallistumaan Kotikunnaan monipuoliseen viriketoimintaan. Sotainvalidien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva moniammattillinen työryhmä. SAIRAANHOIDON VASTUUALUE Sairaanhoidon kehittäminen tähtää hoitohenkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen. Osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen tukee henkilökunnan motivaatiota ja työhyvinvointia. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan ensi vuonnakin säännöllisesti näytöillä ja teoreettisilla lääkehoidon kokeilla STM:n Turvallinen lääkehoito oppaan suositusten mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että yksiköiden lääkehoitoon osallistuvilla hoitajilla on tarvittava osaaminen ja voimassa olevat kirjalliset lääkehoitoluvat. Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain ja aina tilanteen muuttuessa. Lääkepoikkeamat kirjataan lääkepoikkeamalomakkeeseen. Poikkeamista tehdään raportti ja poikkeamat käsitellään tiimipalavereissa. Kotikunnaassa tuotetaan sairaanhoito-osaamiseen liittyvää koulutusta itse, mutta myös ulkopuolisiin koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Ensiapukoulutusta järjestetään vuosittain, ja hygieniaturvallisuutta vahvistetaan vuosittaisella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuksella ja yhteistyöllä. Saattohoidon lisääntyessä vuodehoitokoulutus on toimintasuunnitelmavuonna tärkeää. Henkilökuntaa kannustetaan myös oma-aloitteiseen uuden tiedon omaksumiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. 7

8 FYSIOTERAPIA Kotikunnaan fysioterapiatoiminta jatkuu vuonna 2014 Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin solmittujen puitesopimusten mukaisesti, mikäli tarjouksemme hyväksytään. (Tätä kirjoitettaessa päätöstä ei ole vielä tehty.) Ikääntyvien fysioterapiapalveluita markkinoidaan aktiivisesti talon ulkopuolelle. Fysioterapeutin palveluita käyttävät myös Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja talon muut asukkaat. Kotikunnaan fysioterapeutin erikoistuttua Bobath-menetelmään tarjoamamme fysioterapia painottuu entistä enemmän aikuisten neurologiseen kuntoutukseen. Sotaveteraanien kuntoutus on edelleenkin tärkeä osa Kotikunnaan fysioterapiapalveluita. Kotikunnaassa pidetään päivittäin erilaisia liikuntaryhmiä, mm. tuolijumppaa ja vesijumppaa. Vesijumppaa tarjotaan myös kotona asuville vanhuksille, ja kuntosalitoiminta jatkuu sekä asukkaille että kotona asuville. Liikuntaa järjestetään entistä enemmän kotona asuville ikääntyneille yhdessä muiden yhdistysten ja Turun kaupungin kanssa. Allasterapiaa markkinoidaan aktiivisesti. Kotikunnaan fysioterapia- ja liikuntatoiminta tukevat osaltaan ikääntymisen resurssikeskus -ajattelua ja sosiokulttuurista vanhustyötä. Toimintasuunnitelmavuonna toteutamme monipuolista liikuntaa kotona asuville osana Avoimet Ovet hanketta, joten emme hae muita liikunta-avustuksia kuin Turun kaupungin liikuntalautakunnan avustusta erityisryhmien liikunnan järjestämiseen. Omaishoitokeskuksen vapaaehtoisten vesijumppa jatkuu osana Avoimet Ovet -toimintaa. Vuonna 2014 kiinnitämme erityistä huomiota yhteisöllisyyteen ja sen tukemiseen kuntoutuksen keinoin. Erilaiset liikunnalliset ryhmät ja kuntoutuksen kautta kohentunut toimintakyky parantavat ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua ja tavata muita. Kuulemme myös Kotikunnaan asukasneuvoston toiveita ja ideoita liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Mikäli Hyvinvointi-TV:n käyttö laajenee Turussa, olemme valmistautuneet lähettämään sen kautta jumppahetkiä kotona asuville vanhuksille. Liikuntaneuvonta ja kotiharjoittelun tukeminen saavat vuonna 2014 enemmän huomiota. PhysioTools -ohjelma otetaan uudelleen käyttöön tukemaan kotiharjoittelua. 8

9 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA Toimintakertomusvuonna pääpaino on isoissa hankkeissa ja kokonaisuuksissa, mutta tarpeen mukaan haetaan myös pienempiä avustuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Erityisenä kehittämiskohteena on sosiokulttuurisen toiminnan turvaaminen eristäytyneille ja vähävaraisille vanhuksille. Kaikkien hankkeiden yhteisenä viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö, ja hankkeet linkittyvät toisiinsa. Vuonna 2014 korostetaan yhteisöllisyysteemaa. Ensi vuonna yhdistyksemme toteuttaa Kunto-toimintaa ja Avoimet Ovet hanketta, mikäli RAY myöntää niille avustuksen. Daisy Eläkeläiset ry:n hallinnoiman RAY-rahoitteisen Muistojen Kodin toiminta siirtyy isompiin tiloihin mutta yhteistyö jatkuu mm. ohjausryhmän kautta. Kunto hankkeen pohjalta Ak-rahoitteisena käynnistyvässä Kunto-toiminnassa tehdään yhteistyötä Laitilan Vanhaintuki ry:n ja Hämeenlinnan Ilveskoti-säätiön kanssa. Ilveskoti aloittaa uutena yhteistyökumppanina vuoden 2014 alussa. Omaishoitajien tukemiseksi jatketaan aktiivista yhteistyötä Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa. Hankkeessa keskitytään kotikäynteihin ja asiakkaiden aktivointiin, ja siihen sisältyy fysioterapiaa, ryhmiä ja korttelitoimintaa. Kohderyhmään kuuluvat yksinäiset, masentuneet, vähävaraiset, syrjäytyneet 9

10 ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat yli 60-vuotiaat sekä muistisairautta sairastavat omaishoitajineen. Hanketekijöitä on ensi vuonna kahdeksan: neljä Turussa, kaksi Laitilassa ja kaksi Hämeenlinnassa. Mukana on paljon vapaaehtoisia. Hämeenlinnassa keskitytään maantieteellisesti laajan alueen erityistarpeisiin ja huomioidaan erityisesti hiljattain leskeksi jääneet ikääntyvät. Turussa ja Laitilassa hankkeen kohderyhmä säilyy samana kuin aikaisemminkin. Kunto-toimintamallia kehitetään edelleen, ja erityisesti aktivointikäyntien osuutta lisätään. Ikääntyneille mielenterveyskuntoutujille suunnattua vapaaehtoistoimintaa kehitetään, ja hankkeessa hyödynnetään myös eläinavusteista terapiaa (Halikoirat) uutena keinona motivoida masentuneita ikäihmisiä ulkoilemaan ja lähtemään muiden ihmisten pariin. Psykososiaalisista ongelmista kärsivien ikääntyvien HyMy-ryhmä jatkuu Kotikunnaassa vapaaehtoisten ohjaamana. Myös Kotikunnaan miesten kuntosaliryhmä jatkuu, mutta Nättinummen ryhmä siirtynee yhteistyökumppaneiden ohjattavaksi. Runosmäen miestenryhmä jatkuu vapaaehtoisen ja yhteistyökumppanien vetämänä, ja Laitilan kortteliryhmät jatkuvat. Kunto toiminnan myötä syntyneitä ryhmiä siirretään yhteistyökumppaneiden pysyväksi toiminnaksi. Kunto-toimintaa arvioidaan mm. Sofienet-menetelmää hyödyntäen, ja myös taloudellista vaikuttavuutta pyritään todentamaan. Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti Turussa, Laitilassa ja Hämeenlinnassa. Kaikille ohjausryhmille järjestetään keväällä 2014 yhteinen kehittämispäivä ja syksyllä arviointipäivä. Hankkeesta ilmestyy opinnäytetyö ja esitteitä. Messuille, seminaareihin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Ikääntymisen resurssikeskuksen perustamiseen tähtäävä Avoimet Ovet -hanke jatkuu RAY:n tuella yhdessä Turun kaupungin hyvinvointikeskusten Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman sekä Turun Ukkokoti ry:n Palvelutalo Wilenin kanssa. Runosmäen vanhuskeskus on mukana hankkeen Ystäväpiiri-osiossa, ja Turun Seudun Työttömät ry tarjoaa hankkeelle Portti tietoyhteiskuntaan -palveluita. Työntekijöitä hankkeella on kaksi, ja siihen osallistuu myös useita vapaaehtoisia. Ajatuksena on avata mukana olevien toimijoiden ovet kotona asuville vanhuksille ja kehittää yhdessä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa Turussa. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöllä lisätään kotona asuvien ikääntyneiden yhteisöllisyyttä. Hankkeen myötä vahvistetaan Kotikunnaan roolia ikääntymisen ja kansalaistoiminnan resurssikeskuksena omalla toiminta-alueellaan. Kotikunnaassa vuonna 2013 alkanut kortteliklubiryhmä kotona asuville ikääntyneille jatkuu myös ensi vuonna. Retkiä järjestetään myös kotona asuville ikäihmisille ja aistipuutarhan mahdollisuuksia hyödynnetään mm. Puutarhakummien avulla; konsultointiapua saadaan RAY:n Vihreä veräjä - hyvinvointia luonnosta hankkeelta. Myös Puutarhakummikoulutusta järjestetään. Kotona asuvien vanhusten kuvataideryhmä jatkuu. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten näkökulmasta. Vanhustyön keskusliiton ja Avoimet Ovet 10

11 hankkeen vuonna 2013 yhdessä järjestämä ystäväpiirikoulutus synnyttänee uusia tavoitteellisia, yksinäisyyttä lieventäviä Ystäväpiiri ryhmiä eri puolelle Turkua. ILOA! hanke jatkuu Turun kaupungin, Taiteen edistämiskeskuksen, OKM:n ja mahdollisen sponsoriavustuksen turvin. Hankkeessa kehitetään kulttuuriystävätoimintaa yhteistyössä SPR:n kanssa. Kotikunnaan rooli vahvistuu, jos ILOA! siirtyy yhdistyksemme omaksi toiminnaksi (osaksi Avoimet Ovet hanketta). Taideapteekki toimintaa siirretään muiden toimijoiden hallinnoitavaksi ja siten pysyväksi. Olemme myös ensi vuonna aktiivisesti mukana Jyväskylän Kulttuuriluotsi verkostossa ja Kulttuurihyvinvointia Turussa verkostossa. Yhteistoiminta Sanataideyhdistyksen ja Musicare-verkoston kanssa jatkuu myös ensi vuonna. Säännölliset yhteisömusiikkipedagogien vierailut Kotikunnaassa jatkuvat (kaksi yhteisömusiikkipedagogia vuoroviikoin), ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta musiikin käytöstä hoitotyössä. Luvassa on mm. kanteleensoittokurssi. Ikääntyneiden Taiteiden yö - perinnettä jatketaan niin ikään. Kuulumme Turun kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän alaiseen Ikäihmisten työryhmään. Seuraamme aktiivisesti sekä Turun kaupungin, RAY:n että muiden rahoittajatahojen strategioita ja linjauksia. Huomioimme myös EU:n teemavuoden sekä keskusliittojemme teemat, ja seuraamme Soste ry:n ajankohtaisia teemoja. Tiedotamme hankkeista yhteistyökumppaneillemme, Ray:lle ja keskusjärjestöillemme hyödyntämällä myös Kotikunnaan kotisivuja ja sosiaalista mediaa (uusi blogi). Tuotamme artikkeleita ammattilehtiin ja osallistumme alan tapahtumiin ja seminaareihin. Arviointiyhteistyötä teemme oppilaitosten kanssa. Vapaaehtoistoiminta jatkuu aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä elämää. Vapaaehtoistoiminnan kursseja järjestetään kolme, joista Kulttuuriystävä-kurssi yhdessä SPR:n kanssa. Peruskurssi järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa teemalla Vapaaehtoistoiminta ikääntyneiden parissa; täydennyskoulutusta toteutetaan tarpeen mukaan. Olemme kumppanina Auralan Ikare hankkeen vapaaehtoisten non stop -koulutuksissa ja työnohjauksessa. Yhdistyksemme edustaja on Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmän puheenjohtaja, ja kuulumme aktiivijäsenenä Turun Valikko ryhmään. Osallistumme sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin vapaaehtoistoiminnan foorumeihin (Kansalaisareena, CEV). Toimintasuunnitelmavuonna rekrytoimme uusia vapaaehtoisia Kotikunnaaseen ja erityisesti hankkeisiin. Hyödynnämme myös muiden toimijoiden palveluita (mm. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Kulttuuriystävät). Yhteistyö Turun Seudun Työttömät ry:n kanssa jatkuu aktiivisena. Vapaehtoisille järjestetään virkistystä heidän toiveidensa mukaisesti. Vapaaehtoiset ohjaavat yhä enemmän ryhmätoimintoja Ikääntymisen resurssikeskusmallin mukaisesti, jolloin kansalaistoiminnan mahdollisuudet laajenevat. Vapaaehtoisten oma vaikuttaminen, osallisuus 11

12 ja hyvinvointi ovat ensi vuoden keskeisiä teemoja, samoin koko yhdistyksen vuoden teema yhteisöllisyys. vuonna 2014 myös vapaaehtoisille tehdään palautekysely, ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Ystäväkirje ilmestyy edelleen, nyt myös sähköisenä. Entistä laajempi joukko Kotikunnaan henkilökuntaa osallistuu vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan suunnitteluun. Avoimet ovet -hankkeen henkilökunta tekee aktiivisesti yhteistyötä vapaaehtoisten ja Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Olemme edelleen mukana Poijun ohjausryhmässä, ja Valikko-ryhmän järjestämät Hansan messut toteutetaan tuttuun tapaan. LAAJENNUSHANKE Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on aloittanut uuden laajennusosan rakennustyöt kesäkuussa 2013, ja suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu toukokuussa Hankkeen pääurakoitsijana on Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy. Sähköurakkasopimus on allekirjoitettu Turun Valo ja Voima Oy:n kanssa ja LVIA-urakkasopimus Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n kanssa. Sprinkleriurakasta vastaa Afire Oy. Uuteen osaan tulee 26-paikkainen muistisairaiden ryhmäkoti. ARA on myöntänyt rakennushankkeelle erityisryhmien investointitukea. Uusi yksikkö liitetään yhdyskäytävällä osaksi vanhaa kokonaisuutta. Suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon turvallisuus, esteettömyys, kodinomaisuus ja muistisairautta sairastavien erityistarpeet. Uuden ryhmäkodin asiakaspaikat hyväksyttiin vuoden 2012 alueellisessa kilpailutuksessa puitesopimuksen piiriin. Uuden ryhmäkodin toiminta keskittyy ensi vuonna uuden henkilöstön perehdyttämiseen osaksi yhdistystämme, sen arvoja ja toimintamalleja. Yksikkötasolla tarvitaan aikaa tiimiytymiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomi-seen. Panostamme siihen, että uudessa yksikössä on riittävästi aikaa rakentaa uutta toimintaa kestävälle ja innovatiiviselle pohjalle. Samalla haluamme varmistaa sen, että uusi yhteisö on alusta asti luonteva osa vanhaa Kotikunnasta. (kuva Kotikunnas) 12

13 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO Kiinteistönhoito, ravintohuolto ja osin puhtaanapito muodostavat kokonaisuuden, jonka toiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Kiinteistönhoidon vastuualue käsittää nykyisellään pihaalueet, rakennukset ja niiden talotekniset asiat, ATK-järjestelmät ja -laitteet, puhelimet, turvatekniikan ja muut turvallisuuteen liittyvät asiat sekä viranomaisyhteistyön. Laajennuksen myötä Kotikunnaan kiinteistömassa lisääntyy huomattavasti, mikä edellyttää kiinteistönhoidon uudelleenresurssointia. Sama koskee puhtaanapitoa ja vaikuttaa myös ravintohuollon järjestämiseen. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa edetään vuosikellon mukaisesti ja panostetaan ennakoiviin toimiin, mikä pidemmällä tähtäimellä tuo myös kustannussäästöjä. Lähes kaikkien vuokra-asuntojen sisäpinnat on jo kunnostettu, ja työtä jatketaan aina asukkaan vaihtuessa. Energian järkevään käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota, ja koko työyhteisön tietoisuutta energia- ja turvallisuusasioista pyritään lisäämää. Jokainen voi omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa paljon siihen, miten nämä asiat toteutuvat arjessa. Kiinteistönhoito huolehtii osaltaan turvallisuusasioista ja järjestelmien toimivuudesta ja varmistaa näin asukkaiden ja henkilökunnan turvallisen asumisen ja työskentelyn. Käytännön poistumisharjoitukset, koko henkilökuntaa koskeva turvallisuuskoulutus ja alkusammutusharjoitukset järjestetään vuosittain. Nykyisellään yleisten tilojen, vuokra-asuntojen ja Hoitokoti Venlan siivouksesta huolehtivat yhdistyksen omat työntekijät, Ryhmäkoti Kaislan siivous tuotetaan ostopalveluna. Laajennusosan siivouksen järjestäminen ratkaistaan rakennuksen valmistuessa. Tutut ihmiset sekä asiakaskeskeinen ja joustava työote ovat tärkeitä laatutekijöitä erityisesti asuntojen siivouksessa. Valmistuva lisärakennus tuo muutoksia ravintohuollon toimintaan ja resurssien jakamiseen. Näiden suunnittelu on tätä kirjoitettaessa jo käynnistynyt. Myös tehostetun palveluasumisen asteittainen lisääntyminen kasvattaa keittiön valmistamien annosten määrää. Kotikunnaan ruokasali on ensi vuonnakin avoinna vuoden jokaisena päivänä. Keittiö palvelee Kotikunnaan ja Kurjenpesän asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia, vapaaehtoisia, projektiasiakkaita, psykiatrisen avohuollon asiakkaita ja Kotikunnaan ulkopuolelta lounaalle tulevia asiakkaita. Keittiö huolehtii myös Kotikunnaassa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista. Asiakaspalautetta saadaan sekä Kotikunnaan vuosittaisen asiakas- ja omaiskyselyn kautta että erityisesti ruokapalvelujen toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä mittaavissa kyselyissä. 13

14 TALOUSHALLINTO Suuri osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n taloushallinnosta on ulkoistettu. Ensi vuonna jatketaan yhteisten toimintamallien hiomista ja kehitetään ajantasaisen kustannusseurannan menetelmiä. Yhdistyksen tulos muodostuu pääasiassa vuokratuloista, palvelumaksuista ja ruokatuotoista; avustukset kattavat projekti- ja hanketoiminnasta syntyviä kustannuksia. Toimimme työvoimavaltaisella alalla - palkkojen ja sivukulujen osuus kaikista kuluista on yli 70 prosenttia. Tästä syystä henkilöresurssien suuntaaminen toiminnan tavoitteen kannalta kaikkein olennaisimpaan on tärkeää, samoin yhdistyksen tärkeimmästä pääomasta eli henkilöstöstä huolehtiminen. Vakaa talous tukee yhdistyksen toiminta-ajatusta ja strategisten päämäärien saavuttamista. Uusi laajennushanke on käynnistynyt, ja se on rahoituksellisesti haasteellinen varsinkin investointivaiheessa. Hankkeen toteutumisen kannalta merkittävät positiiviset investointiavustus- ja luottopäätökset on tätä kirjoitettaessa jo tehty tai niistä on saatu positiivinen ennakkopäätös. Osa, korkeintaan 10 prosenttia, investoinnista tullaan kattamaan omarahoituksella. Vuosittaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. 14

15 HARJOITTELIJAT Myös tulevana vuonna Kotikunnaassa tehdään aktiivista, laadukasta ja monipuolista opiskelijayhteistyötä: ensi vuonnakin työyhteisöömme kuuluu suuri joukko eri ikäisiä ja eri oppilaitoksista tulevia opiskelijoita, harjoittelijoita, työkokeilijoita/alanvaihtajia ja Te-jaksolla olevia. Sairaanhoidon vastaava toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kouluihin. Kotikunnas on vuosien ajan paneutunut oman harjoitteluohjausmallin luomiseen, ohjaajien kouluttamiseen ja siihen, että meillä harjoittelijoiden saama ohjaus on laadukasta ja kokemus vanhustyöstä mahdollisimman positiivinen. Kotikunnas on haluttu oppimisympäristö; meidät tunnetaan myös harjoittelija-asioissa varsin aktiivisena yhteistyökumppanina. Harjoittelun päätyttyä opiskelijoita pyydetään täyttämään palautelomake. Tulokset käsitellään tiimeissä ja johtoryhmässä. osallistumme kaupungin organisoimille Vireä vanhus viikoille: alkuvaiheen lähihoitajaopiskelijat tulevat tutustumaan vanhustenhuoltoon kolmen jakson ajaksi. Vanhustyön imagon kohentaminen ja työn vetovoimaisuuden lisääminen on osa toiminta-ajatustamme. Haluamme edistää vetovoimaisuutta ottamalla harjoittelijat heidän harjoittelunsa ajaksi aidosti osaksi työyhteisöämme. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Kotikunnaan henkilökunta koostuu monen eri ammattialan osaajista. Suurin osa tekee hoito- tai huolenpitotyötä mutta työyhteisöön kuuluu myös ravintopalveluiden, siivouksen, fysioterapian, hallinnon, kiinteistönhoidon ja tietotekniikan ammattilaisia. Lisäksi Kotikunnaassa työskentelee projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Asukkaiden palveluketjua täydentävät omalta osaltaan ulkoa tuotetut taloushallinnon, tietotekniikan ja puhtaanapidon palvelut. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeita ovat ensi vuonnakin tiimi- ja osastopalaverit sekä johtoryhmän ja eettisen työryhmän kokoukset. Eri ammattiryhmien välisiä tapaamisia, Arjen asioita, järjestetään edelleen, ja kehityskeskustelut kuuluvat kaikkien tiimien säännölliseen vuosiohjelmaan. Kotikunnaan työhyvinvointi-, työturvallisuus-, koulutus- ja viihtyvyysasioita käsittelee eri tiimien edustajista koostuva työsuojelutoimikunta. Turvallisuusohjeet on kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan, ja koko yhteisö halutaan sitouttaa niiden noudattamiseen. Turvallisuuskierroksia järjestetään ensi vuonnakin keskimäärin kerran kuukaudessa. Turvallisuus- ja suojelukoulutusta sekä ensiapukoulutusta järjestetään edelleen. Kotikunnaan tietoturvaohjeistus päivitetään tarvittaessa. 15

16 Työsuojelukoulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Poistumis- ja alkusammutusharjoitukset pidetään myös ensi vuonna, ja kaikille kesäsijaisille järjestetään lomakauden kynnyksellä turvallisuusluento ja sammutusharjoitus. Läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, yhteistä käsittelyä ja säännöllistä raportointia myös työterveyshuollolle jatketaan; kirjaamiskäytäntöjä ja menetelmiä uudelleen arvioidaan kirjaamisen ja raportoinnin helpottamiseksi. Henkisiä ja fyysisiä työoloja seurataan ilmapiirikartoituksin, kyselyin ja työpaikkaselvityksin. Tulevana vuonna ilmapiirikyselyyn sisällytetään myös yhteisöllisyysteemaan liittyviä kysymyksiä. Henkisen kuormituksen vähentämiseksi järjestetään työnohjausta, joustetaan mahdollisuuksien mukaan työjärjestelyissä, suhtaudutaan myönteisesti kuntoutushakemuksiin, osa-aikatyöhön ja osa-aikasairauslomiin sekä hyödynnetään työterveyshuollon osaamista. Myös toimintasuunnitelmavuonna järjestetään perinteistä tyky-toimintaa kuten teatteri-ilta, yhteisiä illanviettoja, joulujuhla ja glögitilaisuus. Tiimeillä on käytössään tykyraha, jolla tuetaan tiiminsisäisten tykytapahtumien järjestämistä. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tilataan edelleen, ja tutustumista eri liikuntalajeihin jatketaan. Myös Kotikunnaan oman liikuntasalin mahdollisuuksia tyky-toiminnassa hyödynnetään. Kotikunnaan koulutussuunnitelman runkona ovat tulevanakin vuonna muistiosaaminen, lääkekoulutus, eettisyyskoulutus, turvallisuus ja työsuojelu, ensiaputaidot, työhyvinvointi ja Vivago-osaaminen. Koulutustarjonnassa kiinnitetään edelleen huomiota kaikkien ammattiryhmien työssä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen ja olemassa olevan osaamisen siirtämiseen käytäntöön (mm. Tunteva-, kinestetiikkaosaaminen, kirjaaminen). Hoitohenkilökunnalle järjestetään vuodeja asentohoitokoulutusta vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeita, ja HFR-koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Yhteisöllisyyttä käsitellään ensi vuonna eri näkökulmista, ja teemaan keskittyvää henkilökuntakoulutusta tarjotaan myös Kotikunnaan ulkopuolelle. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Kotikunnaassa, mutta tarpeen mukaan osallistutaan myös talon ulkopuolella pidettäviin koulutuksiin ja seminaareihin. Kotikunnaassa järjestettävissä koulutuksissa on mukana myös yhteistyöverkoston edustajia. (kuva: Kotikunnas) 16

17 Kotikunnaan eettisen työryhmä visio on ryhmän perustamisvaiheessa määritelty näin: Kotikunnaassa vallitsee eettinen miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan läsnä. Keskeisimpänä tavoitteena on saada kaikkien Kotikunnaan asukkaiden, myös muistisairautta sairastavien, ääni kuuluviin. Ryhmä keskittyy asukkaan ja työntekijän välisiin eettisiin kysymyksiin. Vuonna 2013 otettiin käyttöön eettisten kysymysten laatikko, ja henkilökuntaa innostetaan toimintakertomusvuonna osallistumaan eettiseen keskusteluun myös sen välityksellä. Vuonna 2014 keskitytään tukemaan henkilökunnan eettistä kasvua ja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n strategian mukaisten arvojen toteutumista arjen työssä. Yhteisöllisyysteemaa pohditaan eettisestä näkökulmasta, esim. toteutuuko yhteisöllisyys jokaisen talon asukkaan kohdalla optimaalisesti. Kaikkia kannustetaan yhteisvastuullisuuteen eettisen kysymysten havainnoimisessa. Myös kirjaamisen eettisiin näkökohtiin kiinnitetään toimintasuunnitelmavuonna huomiota. 17

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.)

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) VUOSIKERTOMUS 2011 Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) Saa nukkua rauhassa. (Helena 19 v.) Sisällysluettelo Uusia koteja ja asumisen tukea

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot