TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY

2 SISÄLLYS YLEISTÄ 3 RYHMÄKOTI KAISLA 4 HOITOKOTI VENLA 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 6 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 7 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE 7 FYSIOTERAPIA 8 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA 9 LAAJENNUSHANKE 12 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO 13 TALOUSHALLINTO 14 HARJOITTELIJAT 15 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISTÖ 15 2

3 YLEISTÄ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö. Toiminta-ajatuksemme on edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluja sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Koko toimintasuunnitelmavuotta leimaa vahvasti laajennusosan suunnittelu, rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen. Uuden ryhmäkodin käyttöönotto vaikuttaa koko henkilökuntaan mutta tulee viemään erityisesti hallinnon resursseja. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja heidän perehdyttämisensä, tiimiyttämisensä ja sitouttamisensa uuteen yhteisöön ovat haastavia ja aikaa vieviä prosesseja. Ensi vuoden painopisteet on valittu niin, että ne tukevat olemassa olevan toiminnan laatua sekä asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia muutosten keskellä. Samalla valmistaudumme yhteisömme kasvamiseen uuden yksikön henkilökunnan, uusien asukkaiden ja omaisten sekä kotona asuville vanhuksille suunnattujen toimintojen myötä. Tuleva vuosi on myös taloudellisesti haasteellinen. Laajennusosan rakentaminen on iso investointi, ja uuden yksikön käynnistäminen aiheuttaa väistämättä aluksi tyhjäkäyntiä. Ensi vuonna joudummekin entistä tarkemmin priorisoimaan asioita ja suuntaamaan resurssit kaikkein olennaisimpaan. Toimintamme läpäisevänä teemana on ensi vuonna yhteisöllisyys. Aihe on erittäin ajankohtainen: uuden yksikön liittäminen vanhaan on sekä yhteisöllinen haaste että mahdollisuus. RAY:n tukeman Avoimet ovet -hankkeen myötä opettelemme laajentamaan yhteisöllisyyden käsitettä myös niihin ikääntyviin, jotka asuvat vielä kotona. Käymme yhteisössä syventävää keskustelua siitä mitä yhteisöllisyys on, onko se toteutunut, mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet ja mitä pitäisi tehdä, jotta yhteisöllisyys toteutuisi kaikkialla ja kaikille. Yhteisöllisyyden teema on mukana kyselyissä, jotka tehdään asukkaille, heidän omaisilleen, henkilökunnalle ja vapaaehtoisille. Järjestämme teemaan liittyvää henkilökuntakoulutusta, johon myös yhteistyökumppanien edustajat voivat osallistua. Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti myös keväällä 2013 toimintansa aloittaneen Kotikunnaan asukasneuvoston esiin tuomia ajatuksia ja ideoita. Mitä palvelutuotantoomme tulee, kehitämme muistisairautta sairastavien lyhytaikaishoitoa nykyistä tavoitteellisemmaksi ja yksilöllistä toimintakykyä tukevaksi yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien, Turun kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Tekesistä. Tavoitteena on vahvistaa lyhytaikaishoidon ennaltaehkäiseviä vaikutuksia ja lisätä 3

4 tukea, jotta muistisairautta sairastavat ikääntyvät voisivat asua mahdollisimman pitkään ja turvallisesti omassa kodissaan. Ensi vuoden kuluessa kehitämme ja uudistamme myös yhdistyksen sähköisiä järjestelmiä, jotta ne pystyvät vastaamaan laajenevan toiminnan ja kasvavan henkilöstön tarpeisiin. Prosessi on jo käynnistetty mutta jatkunee koko toimintasuunnitelmavuoden. Ensisijaisena tavoitteena on uudistaa toiminnanohjausjärjestelmämme, minkä myötä myös oman intramme kehittäminen on ajankohtaista. Laskutusjärjestelmää kehitetään osana uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Kansalaistoimijana jatkamme nykyistä aktiivista linjaamme ja kehitämme edelleen vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Haluamme edelleen olla aktiivinen, arvostettu ja haluttu yhteistyökumppani yli sektorirajojen. Kehitämme omaa sosiokulttuurista toimintatapaamme ja jaamme osaamistamme myös muille. Tuleva vuosi on täynnä isoja muutoksia. Myös uudet palvelu- ja toimintamallimme perustuvat vahvaan arvopohjaan - arvot ovat hyvä kompassi muutosten merellä. Olemme uudistuva, kehittyvä ja edelläkävijyyttä korostava organisaatio. Samalla haluamme turvata asukkaillemme lämpöisen, turvallisen ja kodinomaisen yhteisön, jonne jokainen voisi aina kokea olevansa tervetullut. RYHMÄKOTI KAISLA Ryhmäkoti Kaisla tarjoaa tehostettu palveluasumista muistisairaille vanhuksille kodinomaisessa ympäristössä. Vuonna 2012 allekirjoitettu puitesopimus kattaa Turun, Raision ja Naantalin kaupungit sekä Liedon kunnan. Yhteistyö Kaarinan kaupungin kanssa jatkuu tuttuun tapaan. Lisäksi valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimukset ovat edelleen voimassa. Kaislassa jatketaan edellisten vuosien tapaan laadukasta ja Kotikunnaan arvoihin perustuvaa muistisairaiden hoitoa ja huolenpitoa. Yksikkötasolla suurin yksittäinen kehittämishaaste on siirtyminen uudenlaiseen kirjaamiskulttuuriin. Uusi sähköinen kirjaamisjärjestelmä ja asiakaslähtöinen kirjaamiskäytäntö tuovat uusia haasteita hoitotyöhön, mutta luovat samalla myös paljon uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat osaksi asukkaiden päivittäisraportointia. Kirjaamista kehittämällä halutaan varmistaa ja lisätä hoitotyön laatua. Hoitohenkilökunnassa on jonkin verran vaihtuvuutta, joten on tärkeää keskittyä siihen, että nykyinen ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sitoutuu uusien tulokkaiden perehdyttämiseen. Perehdyttämiseen sitoutuminen on myös sitä, että Kotikunnaan hoitofilosofiaa ja eettistä toimintatapaa siirretään keskustellen ja oman esimerkin kautta uusille työntekijöille. 4

5 HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venla tarjoaa vuonna 2014 normaaliin tapaan ympärivuorokautista hoitoa muistisairaille vanhuksille, vaikka hoitokodin palvelurakenne on muuttumassa: pitkäaikaissairaanhoidon asiakaspaikat siirtyvät vähitellen, luonnollisen poistuman kautta, tehostetun palveluasumisen asiakkaiden käyttöön. Samalla Venlan asukasmäärä vähenee ja pitkäaikaisasukkaiden käytössä olleista huoneista tulee yhden hengen huoneita. Prosessia hidastaa Venlassa toistaiseksi käytössä olevat kahden hengen huoneet. Palvelurakenteen muutos ei vaikuta asukkaiden hoitoon ja hyvinvointiin, vaan heille tarjotaan edelleenkin laadukasta ja yksilöllistä asumista ja hoitoa. Hoitokoti Venla tarjoaa edelleen myös muistisairaiden lyhytaikaishoitoa turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Suurin osa lyhytaikaishoidon asiakkaista käy Venlassa säännöllisessä vuorohoidossa, mikä tuo hoitoon jatkuvuutta. Venlan lyhytaikaishoitoa kehitetään vuonna 2014 yhteistyössä Turun kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosi 2014 on Venlassa uusien toimintatapojen oppimista ja kehittämistä, lähtökohtana asukkaiden hyvä ja laadukas hoito. Toimintakertomusvuonna painopisteenä on hoitotyön kirjaamisen kehittäminen teema joka on ajankohtainen koko organisaatiossa. (kuva Juha Joro) 5

6 PÄIVÄPAIKKA VILLA Päiväpaikka Villa tarjoaa kotona selviytymistä tukevaa päivätoimintaa muistisairautta sairastaville ikääntyville. Turun kaupunki myöntää avustuksen päivätoimintaan vuodeksi kerrallaan; vuoden 2014 avustusta ei ole tätä kirjoitettaessa vielä myönnetty. Turun kaupunki linjaa mahdollisesti jo vuonna 2014 muistisairaiden päivätoiminnan prosessia uudelleen, jolloin asiakkaat ohjautuisivat päivätoimintaan nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Muutos edellyttää toimintatapojen kehittämistä uutta asiakaskuntaa vastaavaksi. Ammattitaitoinen henkilökuntamme osallistuu mielellään uuden toimintatavan kehittämiseen. Tavoitteena on saada myös osa asukkaista mukaan ideoimaan uusia toimintatapoja. Mahdollinen asiakasrakenteen muutos saattaa vaikuttaa vuoden 2014 hoitopäivien määrään; muutosprosessi aiheuttaa varmasti jonkin verran tyhjäkäyntiä. Toimintasuunnitelmavuonna jatketaan uuden kirjaamiskulttuurin juurruttamista. Tarkoituksena on saada asukkaiden yksilöllinen päivätoiminnan kuntoutussuunnitelma osaksi asiakkaan viikoittaista arviointia. Sen myötä pystymme yhä paremmin arvioimaan päivätoiminnan toimintatapojen tavoitteellisuutta. Teemaviikot jatkuvat edelleen, samoin tiivis omaisyhteistyö. Tosin mahdollinen uusi asiakaskunta muuttaa tulevaisuudessa myös omaisyhteistyön muotoja. ASUINKOTI KOTIKUNNAS Asuinkoti Kotikunnaassa on 39 palveluasuntoa, joista osa on Sotainvalidien asuinkodin käytössä. Asuinkoti Kotikunnaassa on mahdollisuus myös tehostettuun palveluasumiseen sopimuskuntien myöntämällä maksusitoumuksella, palveluseteleillä tai yksityisesti. Tehostetun palveluasumisen käyttöastetta pyritään aktiivisesti kasvattamaan tulevien vuosien aikana. Asuinkoti Kotikunnaan asukkaille tarjotaan yksilöllisiä, henkilökohtaisia tarpeita vastaavia yksilöllisen tarpeen mukaan. Asukkaiden hoidosta vastaa Kotikunnaan oma kotipalvelu. Asukkaita kannustetaan osallistumaan omien voimavarojen mukaan Kotikunnaan yhteisölliseen arkeen ja heitä tuetaan löytämään arjesta pieniä ilon hetkiä. Asuinkodin asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan edistää. Vuonna 2013 perustetun Kotikunnaan asukasneuvoston toimintaa tuetaan ja asukkaiden esittämiä kehittämisajatuksia kuunnellaan herkällä korvalla. Kotikunnaassa vuosittain koottava asukas- ja omaispalaute käsitellään asukasneuvostossa siltä osin kuin palaute koskee Asuinkodin ja Sotainvalidien asuinkodin asioita. Myös Kotikunnaan keittiön tyytyväisyyskyselyiden tuloksista keskustellaan asukasneuvostossa. Nopeasti ja helposti toteutettavat teemakyselyt otetaan toimintasuunnitelmavuonna käyttöön innostamaan asukkaita monipuoliseen palautteen antoon. 6

7 Vuoden 2014 painopisteenä on Asuinkodissakin hoitotyön kirjaamisen kehittäminen ja uusien kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen. Kotipalvelun työntekijöiden työkenttä on vaihteleva, ja asukkaiden muuttuvat tilanteet vaativat hetkeen tarttumista: työtapoja muutetaan ja kehitetään kulloistenkin tilanteiden vaatimalla tavalla. SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Osa Kotikunnaan Asuinkodin asunnoista toimii Sotainvalidien asuinkotina. Sotainvalidit sijoittuvat Kotikunnaaseen valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kotikunnaassa hoidetaan kaikkia kolmeen toimintakykyluokkaan kuuluvia sotainvalideja, ja heillä on täällä mahdollisuus kodinomaiseen laitosasumiseen elämänsä loppuun asti. Sotainvalidiasiakkaiden yksilöllistä hoidon tarvetta määriteltäessä otetaan huomioon jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ja persoonallisuus. Heitä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon yhdessä tutun hoitohenkilökunnan kanssa. Asukkaiden toimijuutta tuetaan toimintakykyä tukevalla toiminnalla ja heitä innostetaan ja ohjataan osallistumaan Kotikunnaan monipuoliseen viriketoimintaan. Sotainvalidien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva moniammattillinen työryhmä. SAIRAANHOIDON VASTUUALUE Sairaanhoidon kehittäminen tähtää hoitohenkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen. Osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen tukee henkilökunnan motivaatiota ja työhyvinvointia. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan ensi vuonnakin säännöllisesti näytöillä ja teoreettisilla lääkehoidon kokeilla STM:n Turvallinen lääkehoito oppaan suositusten mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että yksiköiden lääkehoitoon osallistuvilla hoitajilla on tarvittava osaaminen ja voimassa olevat kirjalliset lääkehoitoluvat. Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain ja aina tilanteen muuttuessa. Lääkepoikkeamat kirjataan lääkepoikkeamalomakkeeseen. Poikkeamista tehdään raportti ja poikkeamat käsitellään tiimipalavereissa. Kotikunnaassa tuotetaan sairaanhoito-osaamiseen liittyvää koulutusta itse, mutta myös ulkopuolisiin koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Ensiapukoulutusta järjestetään vuosittain, ja hygieniaturvallisuutta vahvistetaan vuosittaisella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuksella ja yhteistyöllä. Saattohoidon lisääntyessä vuodehoitokoulutus on toimintasuunnitelmavuonna tärkeää. Henkilökuntaa kannustetaan myös oma-aloitteiseen uuden tiedon omaksumiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. 7

8 FYSIOTERAPIA Kotikunnaan fysioterapiatoiminta jatkuu vuonna 2014 Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin solmittujen puitesopimusten mukaisesti, mikäli tarjouksemme hyväksytään. (Tätä kirjoitettaessa päätöstä ei ole vielä tehty.) Ikääntyvien fysioterapiapalveluita markkinoidaan aktiivisesti talon ulkopuolelle. Fysioterapeutin palveluita käyttävät myös Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja talon muut asukkaat. Kotikunnaan fysioterapeutin erikoistuttua Bobath-menetelmään tarjoamamme fysioterapia painottuu entistä enemmän aikuisten neurologiseen kuntoutukseen. Sotaveteraanien kuntoutus on edelleenkin tärkeä osa Kotikunnaan fysioterapiapalveluita. Kotikunnaassa pidetään päivittäin erilaisia liikuntaryhmiä, mm. tuolijumppaa ja vesijumppaa. Vesijumppaa tarjotaan myös kotona asuville vanhuksille, ja kuntosalitoiminta jatkuu sekä asukkaille että kotona asuville. Liikuntaa järjestetään entistä enemmän kotona asuville ikääntyneille yhdessä muiden yhdistysten ja Turun kaupungin kanssa. Allasterapiaa markkinoidaan aktiivisesti. Kotikunnaan fysioterapia- ja liikuntatoiminta tukevat osaltaan ikääntymisen resurssikeskus -ajattelua ja sosiokulttuurista vanhustyötä. Toimintasuunnitelmavuonna toteutamme monipuolista liikuntaa kotona asuville osana Avoimet Ovet hanketta, joten emme hae muita liikunta-avustuksia kuin Turun kaupungin liikuntalautakunnan avustusta erityisryhmien liikunnan järjestämiseen. Omaishoitokeskuksen vapaaehtoisten vesijumppa jatkuu osana Avoimet Ovet -toimintaa. Vuonna 2014 kiinnitämme erityistä huomiota yhteisöllisyyteen ja sen tukemiseen kuntoutuksen keinoin. Erilaiset liikunnalliset ryhmät ja kuntoutuksen kautta kohentunut toimintakyky parantavat ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua ja tavata muita. Kuulemme myös Kotikunnaan asukasneuvoston toiveita ja ideoita liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Mikäli Hyvinvointi-TV:n käyttö laajenee Turussa, olemme valmistautuneet lähettämään sen kautta jumppahetkiä kotona asuville vanhuksille. Liikuntaneuvonta ja kotiharjoittelun tukeminen saavat vuonna 2014 enemmän huomiota. PhysioTools -ohjelma otetaan uudelleen käyttöön tukemaan kotiharjoittelua. 8

9 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA Toimintakertomusvuonna pääpaino on isoissa hankkeissa ja kokonaisuuksissa, mutta tarpeen mukaan haetaan myös pienempiä avustuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Erityisenä kehittämiskohteena on sosiokulttuurisen toiminnan turvaaminen eristäytyneille ja vähävaraisille vanhuksille. Kaikkien hankkeiden yhteisenä viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö, ja hankkeet linkittyvät toisiinsa. Vuonna 2014 korostetaan yhteisöllisyysteemaa. Ensi vuonna yhdistyksemme toteuttaa Kunto-toimintaa ja Avoimet Ovet hanketta, mikäli RAY myöntää niille avustuksen. Daisy Eläkeläiset ry:n hallinnoiman RAY-rahoitteisen Muistojen Kodin toiminta siirtyy isompiin tiloihin mutta yhteistyö jatkuu mm. ohjausryhmän kautta. Kunto hankkeen pohjalta Ak-rahoitteisena käynnistyvässä Kunto-toiminnassa tehdään yhteistyötä Laitilan Vanhaintuki ry:n ja Hämeenlinnan Ilveskoti-säätiön kanssa. Ilveskoti aloittaa uutena yhteistyökumppanina vuoden 2014 alussa. Omaishoitajien tukemiseksi jatketaan aktiivista yhteistyötä Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa. Hankkeessa keskitytään kotikäynteihin ja asiakkaiden aktivointiin, ja siihen sisältyy fysioterapiaa, ryhmiä ja korttelitoimintaa. Kohderyhmään kuuluvat yksinäiset, masentuneet, vähävaraiset, syrjäytyneet 9

10 ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat yli 60-vuotiaat sekä muistisairautta sairastavat omaishoitajineen. Hanketekijöitä on ensi vuonna kahdeksan: neljä Turussa, kaksi Laitilassa ja kaksi Hämeenlinnassa. Mukana on paljon vapaaehtoisia. Hämeenlinnassa keskitytään maantieteellisesti laajan alueen erityistarpeisiin ja huomioidaan erityisesti hiljattain leskeksi jääneet ikääntyvät. Turussa ja Laitilassa hankkeen kohderyhmä säilyy samana kuin aikaisemminkin. Kunto-toimintamallia kehitetään edelleen, ja erityisesti aktivointikäyntien osuutta lisätään. Ikääntyneille mielenterveyskuntoutujille suunnattua vapaaehtoistoimintaa kehitetään, ja hankkeessa hyödynnetään myös eläinavusteista terapiaa (Halikoirat) uutena keinona motivoida masentuneita ikäihmisiä ulkoilemaan ja lähtemään muiden ihmisten pariin. Psykososiaalisista ongelmista kärsivien ikääntyvien HyMy-ryhmä jatkuu Kotikunnaassa vapaaehtoisten ohjaamana. Myös Kotikunnaan miesten kuntosaliryhmä jatkuu, mutta Nättinummen ryhmä siirtynee yhteistyökumppaneiden ohjattavaksi. Runosmäen miestenryhmä jatkuu vapaaehtoisen ja yhteistyökumppanien vetämänä, ja Laitilan kortteliryhmät jatkuvat. Kunto toiminnan myötä syntyneitä ryhmiä siirretään yhteistyökumppaneiden pysyväksi toiminnaksi. Kunto-toimintaa arvioidaan mm. Sofienet-menetelmää hyödyntäen, ja myös taloudellista vaikuttavuutta pyritään todentamaan. Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti Turussa, Laitilassa ja Hämeenlinnassa. Kaikille ohjausryhmille järjestetään keväällä 2014 yhteinen kehittämispäivä ja syksyllä arviointipäivä. Hankkeesta ilmestyy opinnäytetyö ja esitteitä. Messuille, seminaareihin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Ikääntymisen resurssikeskuksen perustamiseen tähtäävä Avoimet Ovet -hanke jatkuu RAY:n tuella yhdessä Turun kaupungin hyvinvointikeskusten Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman sekä Turun Ukkokoti ry:n Palvelutalo Wilenin kanssa. Runosmäen vanhuskeskus on mukana hankkeen Ystäväpiiri-osiossa, ja Turun Seudun Työttömät ry tarjoaa hankkeelle Portti tietoyhteiskuntaan -palveluita. Työntekijöitä hankkeella on kaksi, ja siihen osallistuu myös useita vapaaehtoisia. Ajatuksena on avata mukana olevien toimijoiden ovet kotona asuville vanhuksille ja kehittää yhdessä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa Turussa. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöllä lisätään kotona asuvien ikääntyneiden yhteisöllisyyttä. Hankkeen myötä vahvistetaan Kotikunnaan roolia ikääntymisen ja kansalaistoiminnan resurssikeskuksena omalla toiminta-alueellaan. Kotikunnaassa vuonna 2013 alkanut kortteliklubiryhmä kotona asuville ikääntyneille jatkuu myös ensi vuonna. Retkiä järjestetään myös kotona asuville ikäihmisille ja aistipuutarhan mahdollisuuksia hyödynnetään mm. Puutarhakummien avulla; konsultointiapua saadaan RAY:n Vihreä veräjä - hyvinvointia luonnosta hankkeelta. Myös Puutarhakummikoulutusta järjestetään. Kotona asuvien vanhusten kuvataideryhmä jatkuu. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten näkökulmasta. Vanhustyön keskusliiton ja Avoimet Ovet 10

11 hankkeen vuonna 2013 yhdessä järjestämä ystäväpiirikoulutus synnyttänee uusia tavoitteellisia, yksinäisyyttä lieventäviä Ystäväpiiri ryhmiä eri puolelle Turkua. ILOA! hanke jatkuu Turun kaupungin, Taiteen edistämiskeskuksen, OKM:n ja mahdollisen sponsoriavustuksen turvin. Hankkeessa kehitetään kulttuuriystävätoimintaa yhteistyössä SPR:n kanssa. Kotikunnaan rooli vahvistuu, jos ILOA! siirtyy yhdistyksemme omaksi toiminnaksi (osaksi Avoimet Ovet hanketta). Taideapteekki toimintaa siirretään muiden toimijoiden hallinnoitavaksi ja siten pysyväksi. Olemme myös ensi vuonna aktiivisesti mukana Jyväskylän Kulttuuriluotsi verkostossa ja Kulttuurihyvinvointia Turussa verkostossa. Yhteistoiminta Sanataideyhdistyksen ja Musicare-verkoston kanssa jatkuu myös ensi vuonna. Säännölliset yhteisömusiikkipedagogien vierailut Kotikunnaassa jatkuvat (kaksi yhteisömusiikkipedagogia vuoroviikoin), ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta musiikin käytöstä hoitotyössä. Luvassa on mm. kanteleensoittokurssi. Ikääntyneiden Taiteiden yö - perinnettä jatketaan niin ikään. Kuulumme Turun kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän alaiseen Ikäihmisten työryhmään. Seuraamme aktiivisesti sekä Turun kaupungin, RAY:n että muiden rahoittajatahojen strategioita ja linjauksia. Huomioimme myös EU:n teemavuoden sekä keskusliittojemme teemat, ja seuraamme Soste ry:n ajankohtaisia teemoja. Tiedotamme hankkeista yhteistyökumppaneillemme, Ray:lle ja keskusjärjestöillemme hyödyntämällä myös Kotikunnaan kotisivuja ja sosiaalista mediaa (uusi blogi). Tuotamme artikkeleita ammattilehtiin ja osallistumme alan tapahtumiin ja seminaareihin. Arviointiyhteistyötä teemme oppilaitosten kanssa. Vapaaehtoistoiminta jatkuu aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä elämää. Vapaaehtoistoiminnan kursseja järjestetään kolme, joista Kulttuuriystävä-kurssi yhdessä SPR:n kanssa. Peruskurssi järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa teemalla Vapaaehtoistoiminta ikääntyneiden parissa; täydennyskoulutusta toteutetaan tarpeen mukaan. Olemme kumppanina Auralan Ikare hankkeen vapaaehtoisten non stop -koulutuksissa ja työnohjauksessa. Yhdistyksemme edustaja on Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmän puheenjohtaja, ja kuulumme aktiivijäsenenä Turun Valikko ryhmään. Osallistumme sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin vapaaehtoistoiminnan foorumeihin (Kansalaisareena, CEV). Toimintasuunnitelmavuonna rekrytoimme uusia vapaaehtoisia Kotikunnaaseen ja erityisesti hankkeisiin. Hyödynnämme myös muiden toimijoiden palveluita (mm. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Kulttuuriystävät). Yhteistyö Turun Seudun Työttömät ry:n kanssa jatkuu aktiivisena. Vapaehtoisille järjestetään virkistystä heidän toiveidensa mukaisesti. Vapaaehtoiset ohjaavat yhä enemmän ryhmätoimintoja Ikääntymisen resurssikeskusmallin mukaisesti, jolloin kansalaistoiminnan mahdollisuudet laajenevat. Vapaaehtoisten oma vaikuttaminen, osallisuus 11

12 ja hyvinvointi ovat ensi vuoden keskeisiä teemoja, samoin koko yhdistyksen vuoden teema yhteisöllisyys. vuonna 2014 myös vapaaehtoisille tehdään palautekysely, ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Ystäväkirje ilmestyy edelleen, nyt myös sähköisenä. Entistä laajempi joukko Kotikunnaan henkilökuntaa osallistuu vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan suunnitteluun. Avoimet ovet -hankkeen henkilökunta tekee aktiivisesti yhteistyötä vapaaehtoisten ja Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Olemme edelleen mukana Poijun ohjausryhmässä, ja Valikko-ryhmän järjestämät Hansan messut toteutetaan tuttuun tapaan. LAAJENNUSHANKE Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on aloittanut uuden laajennusosan rakennustyöt kesäkuussa 2013, ja suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu toukokuussa Hankkeen pääurakoitsijana on Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy. Sähköurakkasopimus on allekirjoitettu Turun Valo ja Voima Oy:n kanssa ja LVIA-urakkasopimus Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n kanssa. Sprinkleriurakasta vastaa Afire Oy. Uuteen osaan tulee 26-paikkainen muistisairaiden ryhmäkoti. ARA on myöntänyt rakennushankkeelle erityisryhmien investointitukea. Uusi yksikkö liitetään yhdyskäytävällä osaksi vanhaa kokonaisuutta. Suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon turvallisuus, esteettömyys, kodinomaisuus ja muistisairautta sairastavien erityistarpeet. Uuden ryhmäkodin asiakaspaikat hyväksyttiin vuoden 2012 alueellisessa kilpailutuksessa puitesopimuksen piiriin. Uuden ryhmäkodin toiminta keskittyy ensi vuonna uuden henkilöstön perehdyttämiseen osaksi yhdistystämme, sen arvoja ja toimintamalleja. Yksikkötasolla tarvitaan aikaa tiimiytymiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomi-seen. Panostamme siihen, että uudessa yksikössä on riittävästi aikaa rakentaa uutta toimintaa kestävälle ja innovatiiviselle pohjalle. Samalla haluamme varmistaa sen, että uusi yhteisö on alusta asti luonteva osa vanhaa Kotikunnasta. (kuva Kotikunnas) 12

13 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO Kiinteistönhoito, ravintohuolto ja osin puhtaanapito muodostavat kokonaisuuden, jonka toiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Kiinteistönhoidon vastuualue käsittää nykyisellään pihaalueet, rakennukset ja niiden talotekniset asiat, ATK-järjestelmät ja -laitteet, puhelimet, turvatekniikan ja muut turvallisuuteen liittyvät asiat sekä viranomaisyhteistyön. Laajennuksen myötä Kotikunnaan kiinteistömassa lisääntyy huomattavasti, mikä edellyttää kiinteistönhoidon uudelleenresurssointia. Sama koskee puhtaanapitoa ja vaikuttaa myös ravintohuollon järjestämiseen. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa edetään vuosikellon mukaisesti ja panostetaan ennakoiviin toimiin, mikä pidemmällä tähtäimellä tuo myös kustannussäästöjä. Lähes kaikkien vuokra-asuntojen sisäpinnat on jo kunnostettu, ja työtä jatketaan aina asukkaan vaihtuessa. Energian järkevään käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota, ja koko työyhteisön tietoisuutta energia- ja turvallisuusasioista pyritään lisäämää. Jokainen voi omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa paljon siihen, miten nämä asiat toteutuvat arjessa. Kiinteistönhoito huolehtii osaltaan turvallisuusasioista ja järjestelmien toimivuudesta ja varmistaa näin asukkaiden ja henkilökunnan turvallisen asumisen ja työskentelyn. Käytännön poistumisharjoitukset, koko henkilökuntaa koskeva turvallisuuskoulutus ja alkusammutusharjoitukset järjestetään vuosittain. Nykyisellään yleisten tilojen, vuokra-asuntojen ja Hoitokoti Venlan siivouksesta huolehtivat yhdistyksen omat työntekijät, Ryhmäkoti Kaislan siivous tuotetaan ostopalveluna. Laajennusosan siivouksen järjestäminen ratkaistaan rakennuksen valmistuessa. Tutut ihmiset sekä asiakaskeskeinen ja joustava työote ovat tärkeitä laatutekijöitä erityisesti asuntojen siivouksessa. Valmistuva lisärakennus tuo muutoksia ravintohuollon toimintaan ja resurssien jakamiseen. Näiden suunnittelu on tätä kirjoitettaessa jo käynnistynyt. Myös tehostetun palveluasumisen asteittainen lisääntyminen kasvattaa keittiön valmistamien annosten määrää. Kotikunnaan ruokasali on ensi vuonnakin avoinna vuoden jokaisena päivänä. Keittiö palvelee Kotikunnaan ja Kurjenpesän asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia, vapaaehtoisia, projektiasiakkaita, psykiatrisen avohuollon asiakkaita ja Kotikunnaan ulkopuolelta lounaalle tulevia asiakkaita. Keittiö huolehtii myös Kotikunnaassa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista. Asiakaspalautetta saadaan sekä Kotikunnaan vuosittaisen asiakas- ja omaiskyselyn kautta että erityisesti ruokapalvelujen toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä mittaavissa kyselyissä. 13

14 TALOUSHALLINTO Suuri osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n taloushallinnosta on ulkoistettu. Ensi vuonna jatketaan yhteisten toimintamallien hiomista ja kehitetään ajantasaisen kustannusseurannan menetelmiä. Yhdistyksen tulos muodostuu pääasiassa vuokratuloista, palvelumaksuista ja ruokatuotoista; avustukset kattavat projekti- ja hanketoiminnasta syntyviä kustannuksia. Toimimme työvoimavaltaisella alalla - palkkojen ja sivukulujen osuus kaikista kuluista on yli 70 prosenttia. Tästä syystä henkilöresurssien suuntaaminen toiminnan tavoitteen kannalta kaikkein olennaisimpaan on tärkeää, samoin yhdistyksen tärkeimmästä pääomasta eli henkilöstöstä huolehtiminen. Vakaa talous tukee yhdistyksen toiminta-ajatusta ja strategisten päämäärien saavuttamista. Uusi laajennushanke on käynnistynyt, ja se on rahoituksellisesti haasteellinen varsinkin investointivaiheessa. Hankkeen toteutumisen kannalta merkittävät positiiviset investointiavustus- ja luottopäätökset on tätä kirjoitettaessa jo tehty tai niistä on saatu positiivinen ennakkopäätös. Osa, korkeintaan 10 prosenttia, investoinnista tullaan kattamaan omarahoituksella. Vuosittaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. 14

15 HARJOITTELIJAT Myös tulevana vuonna Kotikunnaassa tehdään aktiivista, laadukasta ja monipuolista opiskelijayhteistyötä: ensi vuonnakin työyhteisöömme kuuluu suuri joukko eri ikäisiä ja eri oppilaitoksista tulevia opiskelijoita, harjoittelijoita, työkokeilijoita/alanvaihtajia ja Te-jaksolla olevia. Sairaanhoidon vastaava toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kouluihin. Kotikunnas on vuosien ajan paneutunut oman harjoitteluohjausmallin luomiseen, ohjaajien kouluttamiseen ja siihen, että meillä harjoittelijoiden saama ohjaus on laadukasta ja kokemus vanhustyöstä mahdollisimman positiivinen. Kotikunnas on haluttu oppimisympäristö; meidät tunnetaan myös harjoittelija-asioissa varsin aktiivisena yhteistyökumppanina. Harjoittelun päätyttyä opiskelijoita pyydetään täyttämään palautelomake. Tulokset käsitellään tiimeissä ja johtoryhmässä. osallistumme kaupungin organisoimille Vireä vanhus viikoille: alkuvaiheen lähihoitajaopiskelijat tulevat tutustumaan vanhustenhuoltoon kolmen jakson ajaksi. Vanhustyön imagon kohentaminen ja työn vetovoimaisuuden lisääminen on osa toiminta-ajatustamme. Haluamme edistää vetovoimaisuutta ottamalla harjoittelijat heidän harjoittelunsa ajaksi aidosti osaksi työyhteisöämme. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Kotikunnaan henkilökunta koostuu monen eri ammattialan osaajista. Suurin osa tekee hoito- tai huolenpitotyötä mutta työyhteisöön kuuluu myös ravintopalveluiden, siivouksen, fysioterapian, hallinnon, kiinteistönhoidon ja tietotekniikan ammattilaisia. Lisäksi Kotikunnaassa työskentelee projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Asukkaiden palveluketjua täydentävät omalta osaltaan ulkoa tuotetut taloushallinnon, tietotekniikan ja puhtaanapidon palvelut. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeita ovat ensi vuonnakin tiimi- ja osastopalaverit sekä johtoryhmän ja eettisen työryhmän kokoukset. Eri ammattiryhmien välisiä tapaamisia, Arjen asioita, järjestetään edelleen, ja kehityskeskustelut kuuluvat kaikkien tiimien säännölliseen vuosiohjelmaan. Kotikunnaan työhyvinvointi-, työturvallisuus-, koulutus- ja viihtyvyysasioita käsittelee eri tiimien edustajista koostuva työsuojelutoimikunta. Turvallisuusohjeet on kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan, ja koko yhteisö halutaan sitouttaa niiden noudattamiseen. Turvallisuuskierroksia järjestetään ensi vuonnakin keskimäärin kerran kuukaudessa. Turvallisuus- ja suojelukoulutusta sekä ensiapukoulutusta järjestetään edelleen. Kotikunnaan tietoturvaohjeistus päivitetään tarvittaessa. 15

16 Työsuojelukoulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Poistumis- ja alkusammutusharjoitukset pidetään myös ensi vuonna, ja kaikille kesäsijaisille järjestetään lomakauden kynnyksellä turvallisuusluento ja sammutusharjoitus. Läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, yhteistä käsittelyä ja säännöllistä raportointia myös työterveyshuollolle jatketaan; kirjaamiskäytäntöjä ja menetelmiä uudelleen arvioidaan kirjaamisen ja raportoinnin helpottamiseksi. Henkisiä ja fyysisiä työoloja seurataan ilmapiirikartoituksin, kyselyin ja työpaikkaselvityksin. Tulevana vuonna ilmapiirikyselyyn sisällytetään myös yhteisöllisyysteemaan liittyviä kysymyksiä. Henkisen kuormituksen vähentämiseksi järjestetään työnohjausta, joustetaan mahdollisuuksien mukaan työjärjestelyissä, suhtaudutaan myönteisesti kuntoutushakemuksiin, osa-aikatyöhön ja osa-aikasairauslomiin sekä hyödynnetään työterveyshuollon osaamista. Myös toimintasuunnitelmavuonna järjestetään perinteistä tyky-toimintaa kuten teatteri-ilta, yhteisiä illanviettoja, joulujuhla ja glögitilaisuus. Tiimeillä on käytössään tykyraha, jolla tuetaan tiiminsisäisten tykytapahtumien järjestämistä. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tilataan edelleen, ja tutustumista eri liikuntalajeihin jatketaan. Myös Kotikunnaan oman liikuntasalin mahdollisuuksia tyky-toiminnassa hyödynnetään. Kotikunnaan koulutussuunnitelman runkona ovat tulevanakin vuonna muistiosaaminen, lääkekoulutus, eettisyyskoulutus, turvallisuus ja työsuojelu, ensiaputaidot, työhyvinvointi ja Vivago-osaaminen. Koulutustarjonnassa kiinnitetään edelleen huomiota kaikkien ammattiryhmien työssä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen ja olemassa olevan osaamisen siirtämiseen käytäntöön (mm. Tunteva-, kinestetiikkaosaaminen, kirjaaminen). Hoitohenkilökunnalle järjestetään vuodeja asentohoitokoulutusta vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeita, ja HFR-koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Yhteisöllisyyttä käsitellään ensi vuonna eri näkökulmista, ja teemaan keskittyvää henkilökuntakoulutusta tarjotaan myös Kotikunnaan ulkopuolelle. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Kotikunnaassa, mutta tarpeen mukaan osallistutaan myös talon ulkopuolella pidettäviin koulutuksiin ja seminaareihin. Kotikunnaassa järjestettävissä koulutuksissa on mukana myös yhteistyöverkoston edustajia. (kuva: Kotikunnas) 16

17 Kotikunnaan eettisen työryhmä visio on ryhmän perustamisvaiheessa määritelty näin: Kotikunnaassa vallitsee eettinen miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan läsnä. Keskeisimpänä tavoitteena on saada kaikkien Kotikunnaan asukkaiden, myös muistisairautta sairastavien, ääni kuuluviin. Ryhmä keskittyy asukkaan ja työntekijän välisiin eettisiin kysymyksiin. Vuonna 2013 otettiin käyttöön eettisten kysymysten laatikko, ja henkilökuntaa innostetaan toimintakertomusvuonna osallistumaan eettiseen keskusteluun myös sen välityksellä. Vuonna 2014 keskitytään tukemaan henkilökunnan eettistä kasvua ja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n strategian mukaisten arvojen toteutumista arjen työssä. Yhteisöllisyysteemaa pohditaan eettisestä näkökulmasta, esim. toteutuuko yhteisöllisyys jokaisen talon asukkaan kohdalla optimaalisesti. Kaikkia kannustetaan yhteisvastuullisuuteen eettisen kysymysten havainnoimisessa. Myös kirjaamisen eettisiin näkökohtiin kiinnitetään toimintasuunnitelmavuonna huomiota. 17

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja sen kotipaikka on Turku. Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 5 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 6 PÄIVÄPAIKKA VILLA 7 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 7 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 7 Hoitokoti

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4. Ryhmäkoti Kaisla 6. Sylvi-koti 8.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4. Ryhmäkoti Kaisla 6. Sylvi-koti 8. VUOSI 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 6 Sylvi-koti 8 Hoitokoti

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011. Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry ja oppilaitosyhteistyö yliopiston kanssa vv. 2010 2011 Seminaari 22.11.2011 klo 14.00 14.15 Marja-Leena Timonen, johtaja Oulun Seudun Mäntykoti ry www. mantykoti.fi Yleishyödyllinen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry

VUOSIKERTOMUS. TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2012 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry SISÄLLYS VUOSI 2012 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kumppanina Käpyrinne

Kumppanina Käpyrinne Käpyrinteen strategia vuosille 2010-2015 Kumppanina Käpyrinne iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta Iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE - musiikki työvälineenä vanhustyössä Sanna Lahtinen ja Liisa Äijö, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Sanna Lahtinen ja Liisa

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Terveyskeskus:

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT Helsinki, Lahti Parkano, Rovaniemi Savonlinna ja Hämeenlinna 1 Helsingin osaprojekti 1/2 Toiminnan tarve: Kansalaistoiminnan kehittäminen Lisää yhteisöllistä toimintaa, toiminta-

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Hyvän kierteessä. -Odotuksista huolimatta. Maritta Haavisto Johtaja HKI/Sote/Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus

Hyvän kierteessä. -Odotuksista huolimatta. Maritta Haavisto Johtaja HKI/Sote/Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus Hyvän kierteessä -Odotuksista huolimatta Maritta Haavisto Johtaja HKI/Sote/Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus Organisaatiokaavion luonnosta: Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus Palvelutalo Rudolf

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamalli vuodesta 2010 alkaen 1 TOIMINTAMALLI ULKOILUYSTÄVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI Sisällysluettelo ALKUSANAT...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot