KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN"

Transkriptio

1 HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET

2

3 KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ

4 Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 90/ 2014 Opintoasioiden yksikkö, Sanni Holm, Marja Venna Raportit ja selvitykset ISS (Painettu) ISS (Verkkojulkaisu) Unigrafia Helsinki 2014

5 SISÄLLYS 1 JOHDATO Kandipalaute -kysely Vastausprosentti Rahoitusmalliin liittyvät kysymykset TYYTYVÄISYYS OPITOIHI Tyytyväisyys opiskeluun ja läheisten tuki: Opiskelijat voivat hyvin yliopistossa, mutta opetusmenetelmissä ja opiskelijoiden ja opettajien välisessä vuorovaikutuksessa on parannettavaa Opintojen ohjaus: Opiskelijoiden toivoma ohjaus on vuorovaikutusta opettajan kanssa Opintojen kuormittavuus ja palaute: Opettajilta toivotaan enemmän palautetta Opiskelijoiden kommentit opintoihinsa Kandipalaute -kyselyyn OPISKELU YLIOPISTOSSA Opintomenestys: Opiskelijat kokevat menestyneensä opinnoissaan Opiskelu ulkomailla: Ulkomailla opiskelu ei ole kandivaiheessa yleistä Ajanhallinta: Suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole ongelmia ajanhallinnassa Ryhmätyöskentely: Suurin osa opiskelijoista työskentelee paremmin yksin kuin ryhmässä Opiskelua ja opiskeluaikaa koskevat väittämät (QUEST) ELÄMÄ OPISKELU ULKOPUOLELLA Työ: Opiskelijat tekevät paljon töitä Yleinen tyytyväisyys: Opiskelijat ovat tyytyväisiä elämäänsä Harrastukset ja vapaa-aika: Opiskelijoista alle puolet osallistuu aktiivisesti ainejärjestönsä tai ylioppilaskuntansa toimintaan TAUSTATIETOJA OPISKELIJOISTA LOPUKSI Yhteenveto tuloksista Kandipalautteen tulosten hyödyntäminen yliopistossa VIITTEET Liite A. Rahoitusmallin pisteet Liite B. Tyytyväisyys opintoihin ja läheisten tuki Liite C. Opintojen ohjaus Liite D. Opintojen kuormittavuus ja palaute Liite E. Opiskelijoiden kommentit Liite F. Opiskelu ulkomailla Liite G. Ajanhallinta Liite H. Ryhmätyöskentely Liite I. Opiskelua ja opiskeluaikaa koskevat väittämät (QUEST) Liite J. Opintojen rahoitus

6 1 JOHDATO Yliopistoille on yliopistolaissa asetettu velvollisuus arvioida koulutustaan. Opiskelijapalautteen keruu on osa yliopiston itsearviointia ja opetuksen kehittämistä. Toimiva opiskelijapalautejärjestelmä on keskeinen osa koulutuksen laadunhallintajärjestelmää. Siihen kuuluu keskeisenä tekijänä myös tuloksista ja toimenpiteistä tiedottaminen. Opiskelijapalaute, palautteen keruu ja sen hyödyntäminen on noussut esiin useilta eri tahoilta. Bolognan prosessi käynnisti yliopistojen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisen. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on kannustanut yliopistoja luomaan laatuindikaattoreita toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on ollut palautekäytäntöjen kehittäminen systemaattiseksi järjestelmäksi ja opetuksen laadun indikaattoriksi. OKM käynnisti (2009) opiskelijapalautehankkeen yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Hanke käynnistyi SYL:n ehdotuksesta: kerätään yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa opintojen ja ohjauksen tilasta. Yhdenmukaisen opiskelijapalautteen kerääminen yliopistoista vastaa opiskelijajärjestöjen toiveeseen valtakunnallisesta palautemenettelystä, jolla voidaan ohjata yliopistoja investoimaan koulutuksen laatuun. Opiskelijapalaute tulee osaksi yliopistojen rahoitusmallia vuonna 2015, perusrahoituksesta jaetaan palautteen perusteella 3 prosenttia (noin 50 miljoonaa ). Yliopistojen rahoitusmallin mukaan vastausten yhteispistemäärät vaikuttavat yliopiston tulokseen. Kandipalaute -kyselyn pilotti tehtiin keväällä 2013 ja se otettiin samana syksynä käyttöön. Oheinen raportti perustuu Helsingin yliopistossa vuonna 2013 valmistuneiden kandien kokemuksiin. Vuonna 2013 kandiksi valmistuneille on tehty kaksi kyselyä, toinen keväällä 2013 valmistuneille ja toinen syksyllä 2013 valmistuneille. Tämän raportin aineistona ovat molempien kyselyiden tulokset. Raportissa tarkastellaan kyselyiden tuloksia Helsingin yliopistossa ja tiedekunnissa. Tuloksia käsitellään aiheittain keskittyen erityisesti tarkastelemaan tyytyväisyyttä opintoihin, opetukseen ja ohjaukseen. Tiedekuntien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä on testattu ja merkitsevät erot sekä käytetyt menetelmät on mainittu alaviitteissä. Tyytyväisyyttä ohjaukseen ja opetukseen on analysoitu tarkemmin. Yliopistojen rahoitusmalliin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan myös omassa jaksossaan 1.3. Opiskelijoiden kommentit opintoihinsa tai kyselyyn liittyen on kursivoitu ja merkitty lainausmerkein. Kommentteja käsitellään jaksossa 2.4 ja kaikki opiskelijoiden kommentit ovat liitteessä tiedekunnittain. Kaikkien laajan kyselyn kysymysten vastausten suhteelliset jakaumat tai tunnusluvut esitetään liitteissä. On hienoa, että tällaisia kyselyitä tehdään. Toivon, että saadut vastaukset analysoidaan huolella ja tulokset todella vaikuttavat tutkintojen ja opintojen suunnitteluun jatkossa. 1.1 Kandipalaute -kysely Kandipalautetta koordinoidaan UIFI:n kautta ja se toteutetaan keskitetysti yliopistossa. Kysely hankittiin saksalaiselta korkeakoulutukseen erikoistuneelta CHE Consult GmbH -tuottajalta. Ratkaisu tarjoaa myös mahdollisuuden suomalaisten yliopistojen kansainväliseen vertailuun. Valmistuneet kandit saavat henkilökohtaisen linkin sähköpostiinsa ja voivat vastata siihen kolmen viikon aikana. Varsinaisia kysymyksiä on 32 kappaletta, joista rahoitusmalliin kytkettäviä on 13 kappaletta. Opiskelija saa vastaustensa perusteella halutessaan henkilökohtaista vastapalautetta. Kyselyllä selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Palautekysely perustuu lisäksi ajatukseen, että opinnoissa menestymiseen vaikuttavat opiskelun lisäksi monet sosiaaliset ja yhteisölliset sekä hyvinvointiin liittyvät tekijät. Kandipalaute -kysely koostuu kolmenlaisista kysymyksistä, opiskelijoiden taustatietoja, mielipiteitä ja asenteita mittaavista kysymyksistä. Taustatietoa opiskelijoista koskevia kysymyksiä ovat muun muassa perhetaustaa, 4

7 taloudellista tilannetta sekä tiedekuntaa ja opiskelualaa koskevat kysymykset. Opiskelijoiden mielipiteitä kysytään muun muassa ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä ja kansainvälistymisestä. Opiskelijoiden asenteita mittaavat QUEST-kysymykset. Kandipalaute -kysely perustuu Vincent Tinton (Tinto 1993) ajatukseen adaptoitumisesta opintomenestyksen edellytyksenä. Opiskelijan adaptoituessa yliopistoon, instituution tarjonnan, rakenteiden ja koulutuksen pitäisi tukea opiskelijan pyrkimyksiä. Kuitenkin opiskelijoiden erilaisuus ja instituution ominaisuudet luovat omanlaatuisen adaptoitumistilanteen kullekin opiskelijalle. Tilanteessa on kolme ulottuvuutta, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllinen opiskeluun liittyvä erilaisuus, instituution vaatimukset ja opiskelun edellytykset. Kysymykset, liittyen taustatietoihin, yliopistokohtaisiin olosuhteisiin ja mielipiteisiin, edustavat näitä kolmea ulottuvuutta. Samanaikaisesti QUEST-kysymykset vastaavat siihen kuinka opiskelijat toimivat kyseessä olevien kolmen ulottuvuuden pohjalta. QUEST-kysymyksistä kerrotaan tarkemmin jaksossa 3.5. Kandipalaute-kyselyn teoreettisesta viitekehyksestä kerrotaan enemmän CHE:n raportissa Kandipalaute Results of the third survey round - University of Helsinki (Ilieski, Leichsenring). Kandipalaute on osa Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmää. Kysely tuottaa yliopistolle vertailukelpoista tietoa koulutuksen laadusta ja siitä, miten opiskelijat kokevat saamansa koulutuksen, samalla yliopisto saa kattavaa tietoa vastavalmistuneilta kandidaateilta ensimmäisistä opiskeluvuosista. Tuloksia käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen, opiskeluedellytysten parantamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Lisäksi kysymyksiin sisältyy kansainvälinen QUEST-osio, jonka perusteella suomalaiset yliopistot vertautuvat keskieurooppalaisiin yliopistoihin. Yliopisto tuottaa raportin vuosittain, lisäksi tehdään tilannekatsauksia rahoitusmallin tulosten perusteella. Tiedekunnat saavat halutessaan aineiston käyttöönsä ja voivat omalta osaltaan analysoida tuloksia perusteellisemmin. Aineisto on myös saatavilla tutkimuskäyttöön. Kysely muuttuu jatkuvaksi palautteeksi vuoden 2015 alussa. Valmistuneet kandit saavat kyselyn kun heidän tutkintonsa on rekisteröitynä OODI:ssa. Aloilla, joilla kandintutkintoa ei suoriteta, kysely lähetetään niille opiskelijoille, jotka ovat olleet läsnäolevina opiskelijoina kuusi lukukautta, joiden kunkin aikana on kertynyt yli nolla opintopistettä. Poiminnassa huomioidaan vain kyseisellä alalla suoritetut lukukaudet. Valtakunnalliset tulokset ovat tulevaisuudessa saatavissa Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen tietokannasta. Kyselyllä on näin ollen kahdenlainen merkitys: se toimii sisäisessä käytössä kehittämisen tueksi tai ulkoisessa käytössä uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa. 1.2 Vastausprosentti Kandipalaute -kyselyyn vastasi keväällä 2013 kandidaatiksi valmistuneista opiskelijoista 39 prosenttia ja syksyllä 2013 valmistuneista 53 prosenttia (kuvio 1). 1 Vastausprosentti nousi kaikissa tiedekunnissa. Toisella kyselykierroksella Kandipalaute -kyselyä markkinoitiin enemmän ja se oli jo ehtinyt tulla tunnetummaksi sekä opiskelijoiden että henkilökunnan keskuudessa. Tämä on varmasti vaikuttanut vastausprosentin nousuun. Koko vuonna prosenttia kandiksi valmistuneista, joille kysely lähetettiin, vastasi. Tiedekunnasta riippuen vastausprosentti oli prosenttia 2. Kandipalautteen piirissä olevien opiskelijoiden määrässä on suuria eroja tiedekuntien välillä. (Taulukko 1.) Kuvio 1. Vastausprosentit tiedekunnittain 1 Lääketieteellisen tiedekunnan osalta kysely on toteutettu vain kerran vuodessa. 2 Farmasian ja käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa farmaseuteiksi ja lastentarhanopettajiksi opiskelevien opinnot päättyvät yleensä kandidaatin tutkintoon, joten heidän tavoittamisensa on ollut hankalampaa, mikä voi vaikuttaa vastausprosenttiin. 5

8 Koko vuosi 2013 Syksy 2013 Kevät % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Taulukko 1. Kandipalautteen kohderyhmä ja kyselyyn vastanneet tiedekunnittain * Kandipalautteen piirissä olleet opiskelijat Kyselyyn vastanneet opiskelijat Osuus kandipalautteen kohderyhmästä HY:ssä Vastausprosentti Teologinen % 38 % Oikeustieteellinen % 34 % Lääketieteellinen % 42 % Humanistinen % 46 % Matemaattis-luonnontieteellinen % 45 % Farmasian % 24 % Bio- ja ympäristötieteellinen % 50 % Käyttäytymistieteellinen % 33 % Valtiotieteellinen % 47 % Svenska social- och kommunalhögskolan % 38 % Maatalous-metsätieteellinen % 46 % Eläinlääketieteellinen % 72 % HELSIGI YLIOPISTO % 43 % * tieto puuttuu 47 opiskelijalta. 1.3 Rahoitusmalliin liittyvät kysymykset Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta, että opiskelijapalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia vuodesta 2015 alkaen. Rahoituslaskennassa käytetään opiskelijoiden vastauksia kolmeentoista Kandipalaute -kyselyn kysymykseen, jotka esitetään taulukoissa 2 ja 3. Jokainen rahoitusmalliin valittu kysymys pisteytetään siten, että vastauksesta samaa / erittäin helppoa saa 5 pistettä. Vastauksesta osittain samaa / melko helppoa saa 4 pistettä. Vastauksesta osittain eri / melko hankalaa saa 3 pistettä. Vastauksesta eri 3 Vastaajista 94 prosenttia on vastannut suomen kieliseen kandipalaute -kyselyyn, 6 prosenttia on vastannut ruotsinkieliseen kyselyyn ja vain 5 vastaajaa on vastannut englannin kieliseen kyselyyn. 6

9 / erittäin hankalaa saa 2 pistettä. Vastauksesta en tarvinnut / en pysty arvioimaan saa 1 pisteen. Lopuksi kunkin kysymyksen pisteet lasketaan yhteen. Tarkempaa tietoa rahoitusmallista löytyy julkaisusta Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun varmistamiselle Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkastamiseksi vuodesta 2015 alkaen (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:7). Liitteessä A esitetään kustakin 13 kysymyksestä saadut pisteet sekä pisteet yhteensä tiedekunnittain ja koko yliopistossa. Opiskelijamäärältään suuret tiedekunnat saavat muita enemmän pisteitä. Taulukoista A.1 ja A.2 käy ilmi, että lähes kaikissa tiedekunnissa eniten ja vähiten pisteitä on saatu samoista kysymyksistä. Taulukoissa 2 ja 3 esitetään rahoitusmalliin valittujen 13 kysymyksen osalta samaa tai osittain samaa väitteiden kanssa olevien osuus koko yliopistossa ja tiedekunnissa. Tummimmalla oranssilla on merkitty prosenttiosuus, joka on tiedekunnan suurin ja valkoisella on merkitty pienin prosenttiosuus, jonka tiedekunta on jonkin 13 kysymyksen osalta saanut. Värien perusteella voidaan vertailla mihin tiedekunnassa tai koko yliopistossa ollaan tyytyväisimpiä ja mihin tyytymättömimpiä. Taulukoiden 2 ja 3 perusteella vastaajista suuri osa voi hyvin yliopistossa, kokee koulutuksen myötä kehittyneen osaamisensa ja koulutuksen vastaavan odotuksia ja tavoitteita sekä pitää opetusta pääosin laadukkaana. Vähiten tyytyväisiä ollaan opintojen suunnitteluun tarjottuun ohjaukseen, opinto-ohjelman tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin ja opettajilta saatuun palautteeseen. 4 Tiedekuntien välillä on eroja siinä mihin vastaajat ovat tyytyväisiä ja mihin tyytymättömiä. Teologisessa ja humanistisessa tiedekunnassa ollaan tyytyväisiä ohjaukseen kandidaatin tutkielman laatimiseen. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa käytettyihin opetusmenetelmiin ollaan tyytymättömiä. Kysely herättää pohtimaan, kannattaako vastata rehellisen kriittisesti, jos vastaukset vaikuttavat oman koulutusalan rahoitukseen. On ehkä jopa epäreilua asettaa opiskelijat sellaiseen asemaan. Aika pitkä kysely, monitulkintaisia väitteitä. En ymmärrä miten tällaisen hiukan pöhkön, semitieteellisen surveyn perusteella voidaan tehdä mitään mielekkäitä johtopäätöksiä, saati jakaa rahoitusta? 4 On huomioitava, että osa on vastannut, ettei ole tarvinnut ohjausta opintojen suunnitteluun (liite C). oin neljäsosa vastaajista ei ole pystynyt arvioimaan väittämää olen tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin. 7

10 Taulukko 2. Samaa tai osittain samaa rahoitusmalliin kuuluvien väitteiden kanssa olevien osuus prosentteina 5 Voin hyvin yliopistossani Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni Koulutukseni myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin Teologinen 87 % 76 % 89 % 86 % 84 % 79 % Oikeustieteellinen 89 % 84 % 85 % 81 % 48 % 36 % Lääketieteellinen 88 % 86 % 96 % 91 % 90 % 78 % Humanistinen 85 % 75 % 80 % 73 % 83 % 72 % Matemaattis-luonnontieteellinen 89 % 79 % 88 % 87 % 87 % 77 % Farmasian 91 % 91 % 91 % 81 % 84 % 78 % Bio- ja ympäristötieteellinen 82 % 75 % 86 % 78 % 73 % 63 % Käyttäytymistieteellinen 91 % 82 % 90 % 84 % 84 % 69 % Valtiotieteellinen 86 % 80 % 76 % 74 % 73 % 56 % Svenska social- och kommunalhögskolan 91 % 91 % 87 % 87 % 61 % 44 % Maatalous-metsätieteellinen 90 % 70 % 87 % 84 % 83 % 73 % Eläinlääketieteellinen 87 % 85 % 94 % 92 % 96 % 83 % HELSIGI YLIOPISTO 88 % 79 % 86 % 81 % 80 % 68 % Taulukko 3. Samaa tai osittain samaa rahoitusmalliin kuuluvien väitteiden kanssa olevien osuus prosentteina 5 Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen 6 Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun 6 Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea 7 Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani Teologinen 82 % 24 % 60 % 71 % 42 % 77 % 73 % Oikeustieteellinen 45 % 31 % 82 % 60 % 33 % 39 % 35 % Lääketieteellinen 24 % 35 % 81 % 64 % 32 % 84 % 55 % Humanistinen 79 % 45 % 68 % 72 % 42 % 77 % 71 % 67 % 56 % 84 % 78 % 48 % 72 % 55 % Farmasian 66 % 47 % 80 % 66 % 50 % 50 % 30 % Bio- ja ympäristötieteellinen 47 % 49 % 67 % 63 % 41 % 63 % 51 % Käyttäytymistieteellinen 64 % 38 % 74 % 73 % 49 % 77 % 57 % Valtiotieteellinen 66 % 43 % 70 % 68 % 49 % 66 % 53 % Svenska social- och kommunalhögskolan Matemaattisluonnontieteellinen Maatalousmetsätieteellinen 57 % 39 % 73 % 83 % 61 % 74 % 61 % 76 % 50 % 85 % 84 % 56 % 73 % 64 % Eläinlääketieteellinen 83 % 54 % 92 % 79 % 38 % 67 % 33 % HELSIGI YLIOPISTO 66 % 43 % 75 % 72 % 45 % 71 % 57 % 5 Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta en pysty arvioimaan tätä väittämää, eri, osittain eri, osittain samaa ja samaa. 6 Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat en tarvinnut ohjausta tässä asiassa, en pysty arvioimaan tätä väittämää, eri, osittain eri, osittain samaa ja samaa. 7 Kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat erittäin hankalaa, melko hankalaa, melko helppoa ja erittäin helppoa. Prosenttiosuus on vastausvaihtoehdon erittäin helppoa tai melko helppoa valinneiden osuus. 8

11 2 TYYTYVÄISYYS OPITOIHI 2.1 Tyytyväisyys opiskeluun ja läheisten tuki: Opiskelijat voivat hyvin yliopistossa, mutta opetusmenetelmissä ja opiskelijoiden ja opettajien välisessä vuorovaikutuksessa on parannettavaa Koulutukseen ja opetukseen ollaan tyytyväisiä. Opiskelijat saavat tukea läheisiltään. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia on samaa tai osittain samaa väitteen voin hyvin yliopistossani kanssa. Lähes yhtä suuri osuus kokee, että heidän koulutuksensa myötä kehittynyt osaamisensa vastaa heidän odotuksiaan. Vähiten tyytyväisiä ollaan opetusmenetelmiin. Vastaajista 68 prosenttia on samaa tai osittain samaa väitteen olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin kanssa. Tiedekuntien välillä on eroja tyytyväisyydessä opetusmenetelmiin. Tyytyväisimpiä opetusmenetelmiin ovat eläinlääketieteen ja tyytymättömimpiä oikeustieteen opiskelijat. (Taulukko 4.) Vastaajista 94 prosenttia kokee, että heidän perheensä ja ystäväpiirinsä tukee heitä ja kannustaa heitä opinnoissaan. oin kolmasosa on samaa tai osittain samaa väitteen yksityiselämäni ei haittaa tällä hetkellä opintojani kanssa. (Taulukko 5.) Taulukoihin 4 ja 5 on merkitty tilastollisesti merkitsevät erot. Suurimmat prosenttiosuudet kuhunkin kysymykseen liittyen on merkitty tummanpunaisella ja pienimmät valkoisella. Taulukoissa 4 ja 5 esitettyjen kysymysten vastausten jakaumat esitetään tarkemmin liitteessä B. Opettajat ovat olleet asiantuntijoita ja valmiita miettimään hyvää oppimisympäristöä. Haluavat kehittyä opettajina ja omalla alallaan. Toivoisin pedagogisesti lahjakkaampia luennoitsijoita, joilla on halu opettaa. Taulukko 4. Samaa tai osittain samaa tyytyväisyyteen opintoihin liittyvien väitteiden kanssa 8 Koulutukseni myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani* Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita* Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta* Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin* Voin hyvin yliopistossani Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni Teologinen 89 % 86 % 84 % 79 % 87 % 76 % Oikeustieteellinen 85 % 81 % 48 % 36 % 89 % 84 % Lääketieteellinen 96 % 91 % 90 % 78 % 88 % 86 % Humanistinen 80 % 73 % 83 % 72 % 85 % 75 % Matemaattis-luonnontieteellinen 88 % 87 % 87 % 77 % 89 % 79 % Farmasian 91 % 81 % 84 % 78 % 91 % 91 % Bio- ja ympäristötieteellinen 86 % 78 % 73 % 63 % 82 % 75 % Käyttäytymistieteellinen 90 % 84 % 84 % 69 % 91 % 82 % Valtiotieteellinen 76 % 74 % 73 % 56 % 86 % 80 % Svenska social- och kommunalhögskolan 87 % 87 % 61 % 44 % 91 % 91 % Maatalous-metsätieteellinen 87 % 84 % 83 % 73 % 90 % 70 % Eläinlääketieteellinen 94 % 92 % 96 % 83 % 87 % 85 % HELSIGI YLIOPISTO 86 % 81 % 80 % 68 % 88 % 79 % * Tiedekuntien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. 8 Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat en pysty arvioimaan tätä väittämää, eri, osittain eri, osittain samaa ja samaa. 9

12 Taulukko 5. Samaa tai osittain samaa läheisten tukeen liittyvien väitteiden kanssa 8 Perheeni tukee ja kannustaa minua opinnoissani Ystäväpiirini tukee ja kannustaa minua opinnoissani Yksityiselämäni ei haittaa tällä hetkellä opintojani Teologinen 89 % 97 % 40 % Oikeustieteellinen 96 % 95 % 26 % Lääketieteellinen 97 % 95 % 33 % Humanistinen 93 % 91 % 32 % Matemaattis-luonnontieteellinen 92 % 90 % 28 % Farmasian 94 % 94 % 28 % Bio- ja ympäristötieteellinen 96 % 94 % 33 % Käyttäytymistieteellinen 95 % 98 % 37 % Valtiotieteellinen 92 % 93 % 31 % Svenska social- och kommunalhögskolan 96 % 100 % 35 % Maatalous-metsätieteellinen 92 % 97 % 26 % Eläinlääketieteellinen 96 % 98 % 27 % HELSIGI YLIOPISTO 94 % 94 % 32 % Opetusmenetelmiin ja vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa tyytyväiset sekä riittävästi palautetta opettajilta saaneet pitävät opetusta laadukkaampana kuin muut kuten kuvioista 2-4 nähdään. 9 Väitteen olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin kanssa samaa olevista 87 prosenttia on samaa siitä, että opetus oli ollut pääosin laadukasta (kuvio 2). Väitteen olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa kanssa samaa olevista 66 prosenttia on samaa siitä, että opetus oli ollut pääosin laadukasta (kuvio 3). Väitteen olen saanut riittävästi palautetta opettajiltani kanssa samaa olevista 67 prosenttia on samaa siitä, että opetus oli ollut pääosin laadukasta (kuvio 4). Kuvio 2. Opetuksen pitäminen laadukkaana on yhteydessä tyytyväisyyteen opetusmenetelmiin 100% 90% 87% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 45% 40% 8% 3% 0% 0% 0% 19% 50% 57% 13% Eri Osittain eri Osittain samaa Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta 0% 7% 35% Samaa Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin Eri, =62 Osittain eri, =285 Osittain samaa, =552 Samaa, =210 9 Muuttujien väliset yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. 10

13 Kuvio 3. Opetuksen pitäminen laadukkaana on yhteydessä vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 4% 1% 0% 37% 29% 15% 4% 29% 53% 51% 31% Eri Osittain eri Osittain samaa Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta 14% 9% 33% 66% Samaa Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa Eri, =68 Osittain eri, =201 Osittain samaa, =522 Samaa, =252 Kuvio 4. Opetuksen pitäminen laadukkaana on yhteydessä opettajilta saatuun palautteeseen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 2% 0% 0% 28% 23% 8% 6% Eri Osittain eri 50% 45% 46% 46% 27% Osittain samaa Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta 16% 25% 67% Samaa Olen saanut riittävästi palautetta opettajiltani Eri, =204 Osittain eri, =367 Osittain samaa, =369 Samaa, =124 Yliopistossa hyvin voivat, opetukseen ja opetusmenetelmiin tyytyväiset kokevat koulutuksensa ja osaamisensa vastanneen tavoitteita. Perheen ja ystävien tuki ja kannustus ovat yhteydessä siihen voiko hyvin yliopistossa ja onko tyytyväinen omaan opiskeluunsa. Elämäänsä yleensä tyytyväiset opiskelijat voivat muita paremmin myös yliopistossa. 10 Mielestäni tasoa pitäisi nostaa yliopistossa ja peruskursseja laajentaa ja vaikeuttaa. Tällä hetkellä perusasioita opetellaan ylimalkaisesti. 10 Mainitut korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05. 11

14 2.2 Opintojen ohjaus: Opiskelijoiden toivoma ohjaus on vuorovaikutusta opettajan kanssa Ohjausta tarvitaan enemmän. Ohjauksen tarve on moninaista. Väitteen tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytetyön tekemiseen kanssa on samaa tai osittain samaa 66 prosenttia vastaajista. Vielä useampi, 83 prosenttia vastaajista, on sitä, että tarjolla on ollut riittävästi tilaisuuksia tutustua muihin opiskelijoihin. Vähiten vastaajat ovat samaa tai osittain samaa siitä, että tarjolla on ollut riittävästi ohjausta, kun on hakenut tasapainoa perheen ja opiskelun välillä. (Taulukko 6 ja 7.) Tiedekuntien välillä on eroja vastaajien näkemyksissä ohjauksen riittävyydestä. Taulukoihin on merkitty tilastollisesti merkitsevät erot. Suurimmat prosenttiosuudet kuhunkin kysymykseen liittyen on merkitty tummansinisellä ja pienimmät valkoisella. Taulukoissa 6 ja 7 esitettyjen kysymysten vastausten jakaumat esitetään tarkemmin liitteessä C. Taulukko 6. Samaa tai osittain samaa opintojen ohjausta koskevien väitteiden kanssa 11 Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen etenemiseen liittyviin ongelmiin Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opinnoissa suuntautumiseen* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen* Tarjolla on ollut riittävästi tilaisuuksia tutustua muihin opiskelijoihin* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani suuntaa elämälleni Teologinen 24 % 32 % 11 % 32 % 82 % 65 % 8 % Oikeustieteellinen 31 % 30 % 14 % 18 % 45 % 81 % 15 % Lääketieteellinen 35 % 37 % 8 % 28 % 24 % 95 % 7 % Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta motivaatioongelmiin Humanistinen 45 % 37 % 9 % 26 % 79 % 77 % 9 % Matemaattisluonnontieteellinen 56 % 45 % 15 % 41 % 67 % 82 % 15 % Farmasian 47 % 38 % 13 % 26 % 66 % 91 % 16 % Bio- ja ympäristötieteellinen 49 % 35 % 20 % 41 % 47 % 82 % 20 % Käyttäytymistieteellinen 38 % 35 % 16 % 26 % 64 % 90 % 14 % Valtiotieteellinen 43 % 30 % 8 % 18 % 66 % 86 % 12 % Svenska social- och kommunalhögskolan 39 % 48 % 17 % 30 % 57 % 87 % 0 % Maatalousmetsätieteellinen 50 % 32 % 19 % 43 % 76 % 89 % 7 % Eläinlääketieteellinen 54 % 46 % 17 % 31 % 83 % 85 % 15 % HELSIGI YLIOPISTO 43 % 36 % 13 % 29 % 66 % 83 % 11 % * Tiedekuntien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. Olen ollut erittäin pettynyt opetukseen tiedekunnassani. Opettajien antama ohjaus etenkin harjoitusseminaarien ja Pro gradu -tutkielman osalta on ollut täysin olematonta. Myöskään opiskelijan opinnoistaan/tehtävistään saamasta palautteesta ei voi edes puhua. Opiskelijat ovat opettajille täysin kasvotonta massaa. Opinnot ovat muistuttaneet enemmänkin etäopiskelumuotoista kirjekurssia kuin huippu yliopistossa tapahtuvaa opiskelua. Olisin toivonut enemmän opetusta, jossa on paremmat mahdollisuudet tutustua muihin opiskelijoihin. 11 Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat en tarvinnut ohjausta tässä asiassa, en pysty arvioimaan tätä väittämää, eri, osittain eri, osittain samaa ja samaa. 12

15 Taulukko 7. Samaa tai osittain samaa opintojen ohjausta koskevien väitteiden kanssa 11 Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani suuntaa ammatilliselle suuntautumiselleni* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta asunnon etsimiseen* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta työpaikan etsimiseen* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani tasapainoa perheen ja opiskelun välillä* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani tasapainoa työn ja opiskelun välillä Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta sopivan harjoittelupaikan löytämiseen* Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta terveyteen liittyvissä ongelmissa Teologinen 32 % 11 % 10 % 7 % 6 % 50 % 44 % Oikeustieteellinen 10 % 11 % 16 % 15 % 14 % 19 % 38 % Lääketieteellinen 29 % 36 % 32 % 5 % 9 % 39 % 40 % Humanistinen 16 % 10 % 7 % 6 % 8 % 11 % 45 % Matemaattisluonnontieteellinen 24 % 24 % 23 % 9 % 15 % 23 % 48 % Farmasian 28 % 22 % 28 % 16 % 25 % 50 % 53 % Bio- ja ympäristötieteellinen 16 % 20 % 12 % 6 % 4 % 28 % 47 % Käyttäytymistieteellinen 24 % 9 % 16 % 13 % 13 % 43 % 49 % Valtiotieteellinen 20 % 7 % 14 % 4 % 9 % 12 % 42 % Svenska social- och kommunalhögskolan 22 % 4 % 0 % 4 % 13 % 70 % 17 % Maatalousmetsätieteellinen 28 % 11 % 13 % 8 % 12 % 23 % 48 % Eläinlääketieteellinen 28 % 14 % 12 % 16 % 12 % 37 % 45 % HELSIGI YLIOPISTO 22 % 14 % 15 % 8 % 11 % 26 % 45 % * Tiedekuntien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. Ohjausta käsitteleviä kysymyksiä analysoidaan tarkemmin. 12 Faktorianalyysin perusteella ohjausta käsittelevät muuttujat, jotka esitetään taulukoissa 6 ja 7, mittaavat kolmea eri ulottuvuutta. Kolmen faktorin ratkaisu valittiin tulkinnallisista ja teoreettisista syistä. Väittämäkohtaiset faktorilataukset ja kommunaliteetit on esitetty liitteen C taulukossa C.15. Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat. 13 Keskitymme tarkastelemaan tarkemmin tyytyväisyyttä opintojen ohjaukseen ja uraohjaukseen. Ensimmäinen summamuuttuja tyytyväisyys opintojen ohjaukseen muodostuu muuttujista tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun, tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen etenemiseen liittyviin ongelmiin, tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opinnoissa suuntautumiseen ja tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen. Toinen summamuuttuja tyytyväisyys uraohjaukseen muodostuu muuttujista tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani suuntaa ammatilliselle suuntautumiselleni, tarjolla on ollut riittävästi ohjausta harjoittelupaikan etsimiseen ja tarjolla on ollut riittävästi ohjausta työpaikan etsimiseen. Taulukossa 8 esitetään tiedekuntakohtaisia tunnuslukuja summamuuttujista. Opintojen ohjaukseen ollaan keskimäärin tyytyväisempiä kuin uraohjaukseen. Tyytyväisimpiä opintojen ohjaukseen ollaan eläinlääketieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tyytyväisimpiä uraohjaukseen ollaan lääketieteellisessä ja farmasian tiedekunnassa. 12 Ennen tätä vastaukset en pysty arvioimaan tätä väittämää ja en tarvinnut ohjausta tässä asiassa on muutettu puuttuviksi tiedoiksi. Osittain tästä syystä ohjausta käsittelevissä muuttujissa on paljon puuttuvia tietoja, joita on paikattu imputoimalla, jotta monimuuttujamenetelmien käyttäminen olisi mielekästä. Ensin aineistosta on poistettu ne vastaajat, joilla vastaus puuttuu yli 50 prosentista ohjausta käsittelevistä muuttujista. Tämän jälkeen puuttuvat tiedot on korvattu regressioimputoinnilla. 13 Summamuuttujia käytetään faktoripisteiden sijaan, koska ne ovat vertailukelpoisia tulevien kyselyiden tuloksista vastaavalla tavalla muodostettujen muuttujien kanssa. 13

16 Taulukko 8. Tunnuslukuja tyytyväisyydestä opintojen ohjaukseen ja uraohjaukseen Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen Tyytyväisyys uraohjaukseen Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta Teologinen 2,34 0,78 2,28 0,76 53 Oikeustieteellinen 2,27 0,72 1,96 0,76 47 Lääketieteellinen 2,36 0,63 2,49 0,72 48 Humanistinen 2,41 0,67 1,75 0, Matemaattis-luonnontieteellinen 2,59 0,74 2,21 0,79 84 Farmasia 2,41 0,74 2,44 0,81 25 Bio- ja ympäristötieteellinen 2,34 0,76 1,88 0,63 45 Käyttäytymistieteellinen 2,39 0,73 2,22 0,78 94 Valtiotieteellinen 2,27 0,74 1,82 0, SSKH 2,36 0,72 2,15 0,76 16 Maatalous-metsätieteellinen 2,54 0,71 2,12 0,80 80 Eläinlääketieteellinen 3,09 0,68 2,32 0,67 32 HELSIGI YLIOPISTO 2,43 0,73 2,04 0, Tyytyväisyyttä opintojen ohjaukseen ja uraohjaukseen on mallinnettu lineaarisilla regressiomalleilla. Regressiomallien tulokset esitetään taulukoissa C.16 ja C.17. Tyytyväisyyttä opintojen ohjaukseen selitettiin arviolla aikaisemmasta opintomenestyksestä 14, kokemuksella siitä onko ongelmatilanteissa tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta on voinut pyytää neuvoa 15, kokemuksella siitä onko opetushenkilöstö ollut valmis kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä ja huolenaiheita myös opetustilanteiden ja vastaanottoaikojen ulkopuolella 16, sillä onko saanut riittävästi palautetta opettajilta 17, tyytyväisyydellä vuorovaikutukseensa opetushenkilökunnan kanssa 18, vastaajan iällä sekä tiedekunnalla. Tyytyväisyyttä uraohjaukseen selitettiin tyytyväisyydellä vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa, sillä onko saanut riittävästi palautetta opettajilta, liittyykö työ opiskelualaan 19 sekä tiedekunnalla. Taulukossa C.18 esitetään regressiomallien sopivuusindikaattorit. 20 Opiskelijat, jotka ovat ongelmatilanteissa tarvittaessa löytäneet henkilön, jolta ovat voineet pyytää neuvoa, ovat muita tyytyväisempiä opintojen ohjaukseen. Opiskelijat, jotka ovat kokeneet, että opetushenkilöstö on ollut valmis kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä ja huolenaiheita myös opetustilanteiden ja vastaanottoaikojen ulkopuolella ovat tyytyväisempiä opintojen ohjaukseen. Myös vuorovaikutukseensa opetushenkilökunnan kanssa tyytyväiset ovat muita tyytyväisempiä opintojen ohjaukseen. Riittävästi palautetta opettajilta saaneet ovat muita tyytyväisempiä opintojen ohjaukseen. Vuosikurssinsa parhaimpaan kolmannekseen ja keskiverto-opiskelijoiden joukkoon itsensä ensimmäisinä opiskeluvuosinaan arvioivien välillä ei ole eroa tyytyväisyydessä opintojen ohjaukseen. Heikoimpaan kolmannekseen itsensä arvioivat ovat opintojen ohjaukseen tyytymättömämpiä kuin parhaimpaan kolmannekseen itsensä sijoittaneet. Vanhemmat opiskelijat ovat nuorempia tyytyväisempiä opintojen ohjaukseen. Vertailuryhmänä 14 Opintomenestys 1 -muuttuja saa arvon 1, kun opiskelijan on vastannut kysymykseen millaiseksi arvioit opintomenestyksesi ensimmäisten opiskeluvuosien aikana? olen (todennäköisesti) kuulunut vuorikurssini heikoimpaan kolmannekseen, ja on muutoin 0. Opintomenestys 2 -muuttuja saa arvon 1, kun opiskelijan on vastannut em. kysymykseen olen (todennäköisesti) kuulunut vuorikurssini keskiverto-opiskelijoiden joukkoon, ja on muutoin 0. Vertailuryhmänä ovat em. kysymykseen olen (todennäköisesti) kuulunut vuorikurssini parhaimpaan kolmannekseen vastanneet. 15 Apua saatavilla -muuttuja saa arvon 1, kun vastaaja on ollut samaa tai osittain samaa väitteen ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää apua kanssa, ja on muutoin Opetushenkilöstö on tavoitettavissa -muuttuja saa arvon 1, kun vastaaja on ollut samaa tai osittain samaa väitteen opetushenkilöstö on ollut valmis kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä ja huolenaiheita myös opetustilanteiden ja vastaanottoaikojen ulkopuolella kanssa, ja on muutoin Tyytyväinen palautteeseen -muuttuja saa arvon 1, kun vastaaja on ollut samaa tai osittain samaa väitteen olen saanut riittävästi palautetta opettajilta kanssa, ja on muutoin Tyytyväisyys vuorovaikutukseen -muuttuja saa arvon 1, kun vastaaja on ollut samaa tai osittain samaa väitteen olen tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa kanssa, ja on muutoin Työskentelee omalla alalla -muuttuja saa arvon 1, kun opiskelija on vastannut kysymykseen liittyykö ansiotyösi (tai vähintään yksi työtehtäväsi) opiskelemaasi alaan? työni liittyy selvästi opiskelemaani alaan ja/tai mahdolliseen tulevaan työkenttääni ja arvon 0, kun opiskelija on vastannut työni ei varsinaisesti liity opintoihini tai tavoittelemaani ammattiin. 20 Tyytyväisyyttä opintojen ohjaukseen selittävän mallin selitysaste on 28 %. Tyytyväisyyttä uraohjaukseen selittävän mallin selitysaste on 18 %. 14

17 toimivaan eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan verrattuna muissa tiedekunnissa ollaan tyytymättömämpiä opintojen ohjaukseen. Opiskelijat ovat tyytyväisempiä uraohjaukseen, jos he ovat saaneet riittävästi palautetta opettajilta. Vuorovaikutukseensa opetushenkilökunnan kanssa tyytyväiset opiskelijat ovat muita tyytyväisempiä uraohjaukseen. Opiskelemallaan alalla työskentelevät opiskelijat ovat uraohjaukseen tyytyväisempiä kuin opiskelijat, jotka eivät työskentele opiskelemallaan alalla. Tiedekuntien välillä on vähemmän eroja tyytyväisyydessä opintojen ohjaukseen kuin uraohjaukseen. Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan, joka toimii vertailuryhmänä, verrattuna humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat tyytymättömämpiä uraohjaukseen. 2.3 Opintojen kuormittavuus ja palaute: Opettajilta toivotaan enemmän palautetta Joka toisen mielestä opintopisteet eivät ole suhteessa vaivannäköön. Kyselyyn vastanneista 75 prosenttia on sitä, että opintoihin liittyvää tietoa ja tukea on ollut erittäin tai melko helppoa löytää ja 71 prosenttia on tyytyväinen vuorovaikutukseensa opetushenkilökunnan kanssa. Vain 12 prosenttia on samaa tai osittain samaa siitä, että tenttien määrä lukukautta kohti on ollut liian suuri. Yli puolet vastaajista on sitä, että myönnetyt opintopisteet eivät ole olleet suhteessa vaivannäköön. (Taulukko 9 ja 10.) Tiedekuntien välillä on eroja vastaajien tyytyväisyydessä opintoihin. Taulukoihin on merkitty tilastollisesti merkitsevät erot. Suurimmat prosenttiosuudet kuhunkin kysymykseen liittyen on merkitty tummanvioletilla ja pienimmät valkoisella. Taulukoissa 9 ja 10 esitettyjen kysymysten vastausten jakaumat esitetään tarkemmin liitteessä D. Taulukko 9. Samaa tai osittain samaa tyytyväisyyteen opintoihin liittyvien väitteiden kanssa 21 Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea 22 * Lukujärjestykseni on ollut liian täynnä (liian monta opetukseen liittyvää läsnäolotuntia viikossa)* Myönnetyt opintopisteet eivät ole olleet suhteessa vaivannäkööni, sillä niiden suorittaminen ei ole vastannut ohjeellista työmäärää* Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa* Opintojeni rakenteen ansiosta minun on helppo tutustua muihin opiskelijoihin* Teologinen 60 % 23 % 62 % 71 % 40 % Oikeustieteellinen 82 % 28 % 54 % 60 % 32 % Lääketieteellinen 81 % 66 % 73 % 64 % 92 % Humanistinen 68 % 32 % 61 % 72 % 45 % Matemaattisluonnontieteellinen 84 % 26 % 49 % 78 % 53 % Farmasian 80 % 52 % 57 % 66 % 77 % Bio- ja ympäristötieteellinen 67 % 30 % 57 % 63 % 69 % Käyttäytymistieteellinen 74 % 37 % 56 % 73 % 68 % Valtiotieteellinen 70 % 17 % 47 % 68 % 51 % Svenska social- och kommunalhögskolan 73 % 26 % 52 % 83 % 83 % Maatalous-metsätieteellinen 85 % 36 % 63 % 84 % 73 % Eläinlääketieteellinen 92 % 46 % 52 % 79 % 79 % HELSIGI YLIOPISTO 75 % 33 % 57 % 72 % 58 % * Tiedekuntien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. 21 Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat en pysty arvioimaan tätä väittämää, eri, osittain eri, osittain samaa ja samaa. 22 Kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat erittäin hankalaa, melko hankalaa, melko helppoa ja erittäin helppoa. Prosenttiosuus on vastausvaihtoehdon erittäin helppoa tai melko helppoa valinneiden osuus. 15

18 Taulukko 10. Samaa tai osittain samaa tyytyväisyyteen opintoihin liittyvien väitteiden kanssa 21 Tenttien määrä lukukautta kohti on ollut liian suuri* Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa* Olen saanut riittävästi palautetta opettajiltani* Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani* Teologinen 15 % 42 % 77 % 58 % 73 % Oikeustieteellinen 11 % 33 % 39 % 18 % 35 % Lääketieteellinen 15 % 32 % 84 % 45 % 55 % Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin* Humanistinen 11 % 42 % 77 % 59 % 71 % Matemaattisluonnontieteellinen 12 % 48 % 72 % 48 % 55 % Farmasian 13 % 50 % 50 % 37 % 30 % Bio- ja ympäristötieteellinen 12 % 41 % 63 % 26 % 51 % Käyttäytymistieteellinen 8 % 49 % 77 % 44 % 57 % Valtiotieteellinen 11 % 49 % 66 % 32 % 53 % Svenska social- och kommunalhögskolan 13 % 61 % 74 % 35 % 61 % Maatalous-metsätieteellinen 11 % 56 % 73 % 54 % 64 % Eläinlääketieteellinen 33 % 38 % 67 % 42 % 33 % HELSIGI YLIOPISTO 12 % 45 % 71 % 45 % 57 % * Tiedekuntien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 0,05 2 -riippumattomuustestin perusteella. Kysymyksiin opettajilta saadusta palautteesta oli vaikea vastata, sillä hyvin harvoilla kursseilla keneltäkään saa henkilökohtaista palautetta, eikä suuri osa opettajista tiedä oppilaita nimeltä. Olisi suotavaa saada esimerkiksi tenteistä tai suuremmista kirjallisista töistä muutakin palautetta kuin pelkkä arvosana. Joskus hankaluuksia on aiheuttanut se, että opintopistemäärältään samanlaiset kurssit vaativat hyvin erisuuruisen määrän töitä. Vuorovaikutukseensa opetushenkilökunnan kanssa tyytyväiset ovat muita useammin ongelmatilanteissa löytäneet henkilön, jolta ovat voineet pyytää neuvoa. 23 Yli puolet väitteen olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa kanssa samaa olleista on samaa siitä, että he ovat ongelmatilanteissa tarvittaessa löytäneet henkilön, jolta ovat voineet pyytää neuvoa (kuvio 5). 23 Muuttujien välinen yhteys on testattu 2 -riippumattomuustestillä ja se on tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,05. 16

19 Kuvio 5. Tyytyväisyys vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa on yhteydessä henkilön, jolta on voinut pyytää neuvoa, löytämiseen ongelmatilanteissa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 6% 2% 2% Eri 38% 33% 14% 6% Osittain eri 28% 49% 62% 37% Osittain samaa 12% 6% 22% 55% Samaa Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa Eri, =64 Osittain eri, =181 Osittain samaa, =481 Samaa, =239 Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa 2.4 Opiskelijoiden kommentit opintoihinsa Kandipalaute -kyselyyn Kandipalaute -kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajalle annettiin mahdollisuus esittää mielipiteensä kyselystä tai antaa muuta palautetta opinnoistaan. 24 Avoimia vastauksia saatiin kahdelta kyselykierrokselta yhteensä noin 240. Vastauksista noin puolet käsitteli kyselyä ja noin puolet opintoja. Kandipalaute -kysely sai opiskelijoilta sekä kritiikkiä että kiitoksia. Opintoihin liittyvistä asioista vastauksissa esille nousi toive ohjauksen ja palautteen lisäämisestä. Muutama vastaaja oli kokenut opinnot haastaviksi, mutta useampi oli kommentoinut, että opiskelu on liian helppoja. Opintojen kuormittavuuden koettiin jakautuvan epätasaisesti. Osa avoimista vastauksista on esitetty raportin luvuissa kursivoituina ja sisennettyinä kuten alla. Kaikki avoimet vastaukset esitetään tiedekunnittain liitteessä E. Opintojen ohjauksessa olisi mielestäni hurjasti parannettavaa. Parannusta on tullut, mutta toisinaan on vaikea löytää oikeaa henkilöä joka vastaa jostakin asiasta. Opintojen ohjaus voisi olla henkilökohtaisempaa. Enemmän keskustella kunkin opiskelija kanssa tämän tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista. Mielestäni kurssien taso vaihtelee hirveän paljon. Joiltakin kursseilta saa tenttiin osallistumalla muutaman tunnin lukemalla hyvän arvosanan. Toisella saman laajuisella kurssilla tehdään paljon tehtäviä ja arvosanasta tulee paljon huonompi. Silti jälkimmäisestä oppii paljon enemmän. Opettajilla on hirmuisen erilainen vaatimustaso ja toivoisin sen monessa tapauksessa nousevan. 24 Kysymys 35: Mielipiteesi. Tässä sinulla on mahdollisuus esittää mielipiteesi tästä kyselystä, tai antaa muuta palautetta opinnoistasi. 17

20 3 OPISKELU YLIOPISTOSSA 3.1 Opintomenestys: Opiskelijat kokevat menestyneensä opinnoissaan Suurin osa on halunnut opiskella Helsingin yliopistossa. Opiskelijat luottavat siihen, että pystyvät suorittamaan ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opintonsa menestyksekkäästi. Suurin osa vastaajista, 84 prosenttia, halusi opiskella juuri Helsingin yliopistossa. Tiedekunnasta riippuen 0-16 % oli halunnut opiskella Helsingin yliopistossa, mutta toisella koulutusalalla. Vain 3 prosenttia vastaajista halusi alun perin opiskella toisessa yliopistossa. Svenska social- och kommunalhögskolanissa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa heitä on hieman suurempi osuus kuin muissa tiedekunnissa. (Taulukko 11.) Olen kiitollinen ja onnellinen sekä ylpeä itsestäni, että sain mahdollisuuden opiskella Helsingin yliopistossa ja sain tutkinnon kunnialla suoritettua. Vastaajista suurin osa on kokenut menestyneensä opinnoissaan hyvin ensimmäisten opiskeluvuosien aikana. oin puolet on katsonut olleensa keskiverto-opiskelija ja 40 prosenttia on katsonut kuuluneensa parhaimpaan kolmannekseen. (Taulukko 12.) Vastaajat ovat hyvin luottavaisia siihen, että he pystyvät päättämään myös ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnot menestyksekkäästi. Pyydettäessä vastaajia arvioimaan asiaa asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoittaa en ole luottavainen, 5 tarkoittaa olen epävarma ja 10 tarkoittaa olen täysin luottavainen, keskiarvo on lähes yhdeksän. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat kaikkein luottavaisimpia. Oikeustieteellisessä myös vaihtelua vastauksissa on vähiten. (Taulukko 13.) Ensimmäisinä opiskeluvuosinaan hyvin menestyneet opiskelijat ovat luottavaisempia siihen, että pystyvät päättämään ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnot menestyksekkäästi. 25 Taulukko 11. Oliko tämä yliopisto ensisijainen valintasi opiskelupaikaksesi? Kyllä, halusin opiskella juuri tässä yliopistossa Ei, halusin alunperin opiskella toisessa yliopistossa Olen siirtynyt tähän yliopistoon toisesta yliopistosta En osaa/ halua vastata tähän kysymykseen Ei, halusin alunperin opiskella ammattikorkeakoulussa Kyllä, halusin opiskella tässä yliopistossa, mutta toisella koulutusalalla Teologinen 86 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 8 % 63 Oikeustieteellinen 92 % 3 % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % 73 Lääketieteellinen 89 % 1 % 5 % 1 % 0 % 0 % 3 % 75 Olen siirtynyt tähän yliopistoon ammattikorkeakoulusta Humanistinen 84 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 7 % 250 Matemaattisluonnontieteellinen 79 % 9 % 5 % 1 % 0 % 1 % 5 % 130 Farmasian 81 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 6 % 32 Bio- ja ympäristötieteellinen 84 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 12 % 51 Käyttäytymistieteellinen 85 % 2 % 5 % 1 % 0 % 1 % 7 % 130 Valtiotieteellinen 89 % 2 % 5 % 1 % 0 % 0 % 2 % 139 Svenska social- och kommunalhögskolan 78 % 13 % 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 23 Maatalousmetsätieteellinen 70 % 7 % 1 % 1 % 1 % 4 % 16 % 92 Eläinlääketieteellinen 92 % 2 % 2 % 4 % 0 % 0 % 0 % 52 HELSIGI YLIOPISTO 84 % 3 % 4 % 1 % 0 % 1 % 6 % Ensimmäisten opiskeluvuosien opintomenestyksen ja luottavaisuuden siihen, että pystyy päättämään ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnot menestyksekkäästi, välinen yhteys on testattu varianssianalyysillä ja se on tilastollisesti merkitsevä. 18

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN 2014 VALMISTUNEET KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN 2014 VALMISTUNEET OPINTOASIOIDEN

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2974 KANDIPALAUTE 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2974 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2974 KANDIPALAUTE 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2974 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2974 KANDIPALAUTE 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2974 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 6% Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 Valitse, millä kielellä haluat vastata kyselyyn. Välj på vilket språk du vill svara på enkäten. Please choose the language in which you want to answer the survey.

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen KANDIPALAUTE 25.1.2016 Tuula Maijanen Kandipalaute -kysely Selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin)

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kandipalaute JY vs. muut yliopistot Rahoituskysymykset vuosilta 2014 ja 2015 (syyskuun

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

FSD3135. Kandipalaute Koodikirja

FSD3135. Kandipalaute Koodikirja FSD3135 Kandipalaute 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kandipalaute 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

FSD3031. Kandipalaute Koodikirja

FSD3031. Kandipalaute Koodikirja FSD3031 Kandipalaute 2014-2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijapalaute 2014-2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Kandipalaute: mitä se on? Suomalainen opiskelijapalautekysely CHE Quest:in pohjalta Varsinaisia

Lisätiedot

FSD2974. Kandipalaute Koodikirja

FSD2974. Kandipalaute Koodikirja FSD2974 Kandipalaute 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kandipalaute 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3185. Kandipalaute Koodikirja

FSD3185. Kandipalaute Koodikirja FSD3185 Kandipalaute 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kandipalaute 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Tulokset 1.7.2018-30.6.2019 Opiskelijapalaute - Amispalautekyselyt Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen,

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016

Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016 7.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016 Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintovaihtoehtoja Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto, YO-pohjainen koulutus nuorisokoulutus aikuiskoulutus oppisopimus Valintakriteerit AMK ja yliopisto YO-todistusvalinta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu sivu 1/ 5 Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu 1. Johdanto Tässä kartoituksessa tarkastelemme Ammattistartin merkitystä ensiksi hakijan näkökulmasta, toiseksi sen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

3. Vuosikurssin info. Kaisa Leinonen 2016

3. Vuosikurssin info. Kaisa Leinonen 2016 3. Vuosikurssin info Kaisa Leinonen 2016 KANDIDAATIN TUTKINTO Millä mallilla on kandidaatin tutkielma? Huomioi ns. valmistumisprosessiin tarpeeksi aikaa! http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot MITÄ KURSSEJA

Lisätiedot

Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa

Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa Sari Lindblom-Ylänne & Anna Parpala Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö YTY Kyselyn käytön tavoitteet Tutkimusperustainen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön Satu Helmi

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön Satu Helmi AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön 1.9.2018 28.2.2021 Satu Helmi 22.5.2019 AMKista uralle uraseurantatiedot käyttöön Tavoitteena on luoda YO-sektorin kaltainen toimintamalli alumnien työuran seuraamiseksi.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa 26.9.2018 Irma Garam Opetushallitus Kansainvälistymisen neuvontapalvelut Perustietoja suomalaisten tutkinto-opiskelusta ulkomailla Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Päättökysely 2018 tulokset

Päättökysely 2018 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2018 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Flippausta 3 korkeakoulun opiskelijoille

Flippausta 3 korkeakoulun opiskelijoille Pedaforum 2018 16.8.2018 Erkki Pesonen, yliopistonlehtori, Erkko Sointu tutkijatohtori Flippausta 3 korkeakoulun opiskelijoille UEF // University of Eastern Finland What is coming? Opintojakson sisältö

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

JY KANDIPALAUTE 2017 TAUSTATIEDOT. Ikä* Sukupuoli* Pohjakoulutus* ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH

JY KANDIPALAUTE 2017 TAUSTATIEDOT. Ikä* Sukupuoli* Pohjakoulutus* ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU JY KANDIPALAUTE 2017 SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden opiskelusta ja opetuksesta eri tieteenaloilla.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys Yliopistojen työhyvinvointi 2015 - osa-alueet 2010 2015 kehitys 10.11.2015 Osa-alueet vuosina 2010 2015 5 Yhteis et 2010 Yhteis et 2011 Yhteis et 2012 Yhteis et 2013 Yhteis et 2015 4,5 4 3,5 3 3,22 3,45

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Osaamisen ja opettajuuden kehittäminen yliopistopedagogisen koulutuksen tuella -henkilöstön toiveet ja tarpeet

Osaamisen ja opettajuuden kehittäminen yliopistopedagogisen koulutuksen tuella -henkilöstön toiveet ja tarpeet Osaamisen ja opettajuuden kehittäminen yliopistopedagogisen koulutuksen tuella -henkilöstön toiveet ja tarpeet Maija Lampinen, Maire Syrjäkari, Miia Leppänen ja Markus Torkkeli PedaForum 2016, 18.8.2016

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2018 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ville Laitinen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymisen seuranta Helsingin yliopistossa

Opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymisen seuranta Helsingin yliopistossa Opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymisen seuranta Helsingin yliopistossa Vertailu lukuvuosilta 2002 2003 ja 2003 2004 Jaakko Turunen, toimittanut Outi Lassi Opintotukitoimisto / Opiskelijapalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot