TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012"

Transkriptio

1 TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

2 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti tuottajien ja jalostajien näkemyksistä lähiruuan tuotantoa ja luonnontuotealan kehittämismahdollisuuksia kohtaan Martti Määttä, ProAgria Oulu ry Sisältö Taustaa... 2 Kyselyn toteuttaminen. 2 Kyselyyn vastanneiden yritysten sijaintikunta. 3 Lupa julkaista yritysten yhteys ja tuotetiedot. 4 Mitä ja minkälaista lähiruoka on tuottajien/jalostajien mielestä.. 4 Kysymykset alkutuotannosta.. 6 Mitä yritystoimintaa harjoitatte joko pää- tai sivutoimisesti. 6 Muu luontoon liittyvä toiminta 7 Tuotteiden toimitukset. 9 Esteet/vaikeudet, jotka aiheuttavat ongelmia lähiruuan tuotantoon ja jalostamiseen.. 9 Tuottajien kiinnostus lähiruokaan liittyvissä asioissa.. 11 Kiinnostus eri koulutusvaihtoehtoja ja yhteistyötahoja kohtaan.. 12 Missä ja miten paikallisia tuotteita tulisi olla myynnissä 14 Halukkuus tuottaa palveluita joko suoraan matkailijoille tai tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa Kysymykset jalostuksesta 16 Mitä yrityksessänne jalostetaan ja tuotetaan.. 16 Raaka-aineiden hankinta. 17 Luonnontuotteiden käyttö jalostuksessa 18 Luomu raaka-aineiden käyttö.. 18 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 19 Tuotteiden myynnin jakautuminen eri myyntikanaviin 20 Kehittämistoimet, joilla Koillismaan lähiruuantuotantoa ja luonnontuotealaa saadaan edistettyä. 20 Kysymykset kalastuksesta.. 21 Arviot eri kalalajien saalismääristä ja lisäpyyntimahdollisuuksista.. 22 Kalastajien kiinnostus erilaisia kehittämistoimia kohtaan Kalastuksen tulevaisuuden näkymät Koillismaalla.. 23 Yhteenveto ja johtopäätökset.. 24 Liite 1. Tuottajien ja jalostajien kyselylomake

3 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 2 Raportti tuottajille ja jalostajille suunnatusta maaseudun lähiruoka- ja luonnontuotekyselystä 1. Taustaa Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa pyrittiin selvittämään monipuolisesti alueen matkailu- ja luonnontuotealojen kysynnän ja tarjonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Koillis- Suomen elinkeinostrategiassa esille nousi voimakkaasti tarve kehittää matkailua paikallisten luonnontuotteiden avulla ja toisaalta saada maaseudulle ja luonnontuotealalle kehittymismahdollisuuksia matkailusektorin luoman kysynnän avulla. Lähiruuan kysynnän kasvu näkyy tällä hetkellä voimakkaasti koko Suomessa ja tarve mm. lähiruuan saatavuuden parantamiselle on selkeästi olemassa. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) Maamerkit -ohjelman mukaan maaseutuun kohdistuu nyt uudenlaista kysyntää, joka pitäisi tunnistaa ja johon pitäisi olla valmiuksia vastata. Esiselvityshankkeessa toteutettiin kolme kyselyä: kyselyt matkailijoille, matkailutoimialan yrityksille (vähittäiskaupat, majoitus- ja ravitsemusliikkeet sekä ohjelmapalveluyritykset), sekä maaseutuyrityksille (mm. maataloustuottajat, porotilat ja kalastajat) ja elintarvikkeiden jalostajille. Näiden kolmen kyselyn tulosten perusteella ja alueen valmiuksien pohjalta voidaan suunnitella tulevia kehittämistoimenpiteitä ja löytää mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle. Tässä maaseutuyrityksille ja jalostajille suunnatussa kyselyssä selvitettiin alueen alkutuotantoa ja jalostusta. 2. Kyselyn toteuttaminen Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa tuottajien ja jalostajien tämän hetkisestä toiminnasta, tuotteista sekä halukkuudesta kehittää uusia tuotteita ja toimintatapoja ja tehdä yhteistyötä muiden toimialojen yrittäjien kanssa. Tuottajille ja jalostajille suunnattu luonnontuotteita ja lähiruokaa koskeva kysely toteutettiin maalishuhtikuussa 2012 hankkeen toiminta-alueella Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla. Kyselyn toteutus tapahtui kyselylomakkeen avulla. Lomakkeita lähetettiin yhteensä 484 kpl. Kuusamoon lomakkeita lähetettiin 247 kpl, Taivalkoskelle 65 ja Posiolle172 kpl. Kysely meni kaikille maatiloille ja porotalouden harjoittajille, jotka ovat hakeneet EU-tukia. Lisäksi kysely lähetettiin kaikille ammattikalastajille sekä elintarviketuotteiden jatkojalostajille. Vastausaikaa oli saakka. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 52 kpl. Kuusamosta 20 kpl, Taivalkoskelta 10 kpl ja Posiolta 22 kpl. Vastausprosentti oli kokonaisuudessa 10,7 %, Kuusamon 8 %, Taivalkosken 15 % ja Posion osalta 13 %. Kyselylomakkeessa oli kaikille ryhmille suunnattuja yhteisiä kysymyksiä sekä omat osiot tuottajille, jalostajille ja kalastajille. Kyselyn toteutti yhteistyössä Naturpolis Oy:n kanssa Martti Määttä ProAgria Oulusta. Käsitteet, joita kyselyssä on käytetty: Lähiruoka: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia.

4 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 3 Luonnontuotteet: Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka: Green care: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Luonto-, eläin-, ja maatila- avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 3. Kyselyyn vastanneiden yritysten sijaintikunta Kyselyyn vastasi yhteensä 52 tuottajaa/jalostajaa. Vastaajista Kuusamosta oli 39 % Taivalkoskelta 19 % ja Posiolta 42 %. (kuvio 1) Alkutuotantoa harjoitti vastanneista 34 yritystä, Kuusamossa 13, Taivalkoskella ja Posiolla 8 yritystä. Sekä alkutuotantoa ja jatkojalostusta harjoitti 7 yritystä, Kuusamossa 3, Taivalkoskella 1 ja Posiolla 3. Ainoastaan jatkojalostusta harjoitti 5 yritystä, Kuusamossa 2, Taivalkoskella 1 ja Posiolla 2. Yrityksen sijainti 19 % 39 % Kuusamo (n=20) 42 % Posio (n=22) Taivalkoski (n=10) Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden tuottajien ja jalostajien kotikunta

5 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 4 4. Lupa julkaista yritysten yhteys- ja tuotetiedot Yhtenä kyselyn tavoitteena oli saada kattava tieto alueen tuottajista ja jalostajista sekä heidän tuotteistaan. Tähän tavoitteeseen ei kyselyssä päästy. Yhtenä syynä on alhainen vastausprosentti sekä vastanneiden haluttomuus antaa oman yrityksensä tietoja jaettavaksi matkailuyrityksille ja kaupoille (kuvio 2) Kyllä kiitos Ei kiitos EOS 0 Kaikki Kuusamo Posio Taivalkoski Kuvio 2. Halukkuus antaa yritys- ja tuotetietoja alueen ravintoloille, kaupoille ja ohjelmapalveluyrityksille. Vastaajasta vain 15 halusi antaa yritys- ja tuotetiedot julki, 30 ei halunnut ja 7 ei ilmaissut kantaansa. 5. Mitä ja minkälaista lähiruoka on tuottajien/jalostajien mielestä. Tässä kysymyksessä pyrittiin kartoittamaan tuottajien ja jalostajien käsitystä siitä, mitä lähiruoka-käsite tarkoittaa. Kysymyksessä kuhunkin väittämään oli neljä eri vaihtoehtoa: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä sekä täysin eri mieltä. Ei osaa sanoa kohtaan on kirjattu niiden vastaajien lukumäärä, jotka eivät ole vastanneet kyseiseen kysymykseen. Kuvioissa näkyy suoraan kunkin väittämän vastaukset lukumäärinä.

6 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 5 Kertokaa mielipiteenne seuraavista lähiruokaa koskevista väittämistä? Lähiruoka on paikallisruokaa Lähiruoka on ruuantuotantoa ja - kulutusta, joka käyttää oman alueen raaka-aineita Lähiruuan tuotanto rajoittuu maakuntaa/sitä vastaavaan alueeseen Kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Lähiruoka on ekologista EOS Matkailijoille on tärkeää, että matkakohteessa on tarjolla paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa Kuvio 3. Tuottajien ja jalostajien käsitys siitä, mitä lähiruoka on. Kysymyksen väittämään Lähiruoka on paikallisruokaa vastasi 44 tuottajaa/jalostajaa, 8 ei ilmaissut kantaansa (kuvio 3). Lähes kaikki vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että lähiruoka on paikallisruokaa. Vain yksi oli jokseenkin eri mieltä. Eniten kannatusta sai kohta: Lähiruoka on ruuantuotantoa ja kulutusta, joka käyttää oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Kysymyksen kohdissa, joissa lähiruuan käsite laajennettiin maakuntaan ja koko Suomeen, vastaajien mielipiteet jakaantuivat aika tasan. Vain viisi vastaajaa oli täysin sitä mieltä, että lähiruuan käsitettä voidaan käyttää koko Suomen alueen tuotteisiin. Lähiruuan ekologisuudesta vastaajat olivat suurelta osin samaa mieltä. 40 vastaajaa oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 8 vastaajista ei yhdistänyt ekologisuutta lähiruokaan. Kysymyksen viimeisessä kohdassa kartoitettiin tuottajien/jalostajien käsitystä siitä, tarvitaanko matkailukohteisiin tarjolle lähiruokaa ja paikallisia elintarvikkeita. 45 neljästäkymmenestäyhdeksästä vastaajasta oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä tästä asiasta. Vain yhden mielestä paikallista ruokaa ei tarvitse olla tarjolla matkailukohteissamme.

7 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 6 Kysymykset alkutuotannosta Tämä osa kyselyä kohdistettiin alkutuotannon harjoittajille: viljelijöille, poromiehille ja kalastajille. Kyselyssä kartoitettiin päätuotantosuuntaa. Lihantuotannossa myös kasvatettavan eläimen lajia. Vihannes-, juures- ja perunanviljelyä, viljan- ja marjanviljelyä viljelylajeineen sekä mehiläistuotantoa. Kalastajille oli oma lisäkysymysosio. Lisäksi kysyttiin muuta toimintaa, mikä liittyy luontoon. Tuotteiden myyntikanavia sekä esteitä, jotka vaikeuttavat tai estävät tuotteiden toimituksia paikallisesti. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan myös kiinnostusta tuotteiden suoramyyntiin, tuotteiden toimittamista lähiruokamyymälöihin, paikallisiin ravintoloihin ja vähittäiskauppaan. Yhteisen tuotantorenkaan tai osuuskunnan perustamista. Varastotilojen tarvetta, kiinnostusta tuotteiden yhteiseen markkinointiin, tuotekehitykseen sekä kysyttiin koulutustarpeita ja halukkuutta yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Kysyttiin yrityksen halukkuutta toimia matkailijoiden käyntikohteena. Kysyttiin kiinnostusta tilausperusteiseen tai sopimuspohjaiseen tuotantoon esim. matkailuyritysten kanssa sekä halukkuutta toimia kaupunkilaisten omana viljelijänä. Miten paikallisia tuotteita tulisi olla myynnissä ja miten ne tulisi merkitä. Kiinnostus palvelujen tuottamisesta matkailijoille joko itse tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 1. Mitä yritystoimintaa harjoitatte joko pää- tai sivutoimisesti? Alkutuotannon harjoittajista valtaosa oli maidontuottajia (16) (kuvio 4). Lähes saman verran harjoitti lihantuotantoa (13). Lihantuottajista perinteistä naudanlihantuotantoa harjoitti vastanneista 10. Mukaan mahtui yksi metsäsonnin kasvattaja Taivalkoskelta sekä kaksi lampaankasvattajaa (metsäsonni kasvaa koko elämänsä ajan metsälaitumella. Niille on järjestetty vesipaikka ja kuivitettu katos makuupaikaksi. Osa kesäajan ravinnosta tulee metsästä). Kalastajia oli 10, mutta juuresten, vihannesten ja perunan kasvattajia oli vain yksi. Marjanviljelijöitä oli 3 ja kaksi harjoitti hunajantuotantoa.

8 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 7 Mitä seuraavista vaihtoehtoista yrityksenne toimintaan kuuluu joko pää- tai sivutoimisesti? Maidontuotanto Lihantuotanto Porotalous Kalastus Nykyinen toiminta Marjanviljely/ hedelmät Mehiläiskasvatus/ hunajantuotanto Vihannes-, juures ja/tai perunanviljely Viljan viljely Kuvio 4. Tuotantosuunta (tuotantosuunnat kappale määrinä) 2. Muu luontoon liittyvä toiminta Eniten yrityksissä harjoitettiin marjojen poimintaa omaan käyttöön (kuvio 5). Tulevaisuuden suunnitelmissa eniten kiinnosti tuotteiden jatkojalostus sekä seuraavana marjojen ja sienten kerääminen myyntiin. Ohjelmapalveluiden tuottamista harjoitti kolme vastaajayritystä ja kahdella oli lisäksi kiinnostusta toimia tulevaisuudessa näiden tuottajana. Tällä hetkellä kukaan vastaajista ei keräänyt yrttejä myyntiin, mutta kahdella oli kiinnostusta aloittaa toiminta. Kysymyksen viimeisessä kohdassa vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä ohjelmapalveluja omassa yrityksessä tuotetaan? Ohjelmapalveluiden sisältö: - koira- ja hevosohjelmapalvelu - erä- ja luonto-opastus - kalastusretket - nuotanvetonäytökset - eräopastoiminta/ruoka - porotila + revontuliohjelma (11/2012 alkaen)

9 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 8 Mitä muuta luontoon liittyvää toimintaa yrityksessänne harjoitetaan? Marjojen kerääminen myyntiin Marjojen kerääminen oman yrityksen käyttöön Sienten poimiminen myyntiin Sienten poimiminen oman yrityksen käyttöön Yrttien poiminta myyntiin Nykyinen toiminta Suunnitelmissa/ asia kiinnostaa Yrttien poiminta oman yrityksen käyttöön Tuotteiden jatkojalostus Maatilamatkailu/ muu majoituspalvelu Ohjelmapalveluiden tuottaminen, mitä? Kuvio 5. Yrityksessä harjoitettava muu luontoon liittyvä toiminta sekä suunnitelmat ja kiinnostus asiaan. (vastaukset kpl) 3. Tuotteiden toimitukset Myynti suoraan kuluttajille oli jalostajien yleisin markkinakanava. Toimituksissa paikalliselle jalostajille näkyy Kuusamon Osuusmeijerin osuus (kuvio 6). Maidontuottajista vain yksi toimitti tuotteet muulle kuin paikalliselle jalostajalle. Muiden tuotteiden osalta vaihtelu on huomattavasti runsaampaa. Kohtaan muu oli kirjattu: Koivuniemi Kemijärvi, Valio, A tuottajat, muu jalostaja sekä jatkokasvatus. Suoraan kauppaan, matkailuyrityksiin, ravintoloille ja paikalliseen tukkumyyntiin toimitti tuotteita vain muutama yritys.

10 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 9 Mihin toimitatte tuotteita tällä hetkellä? Suoraan kuluttajille (suoramyynti, torit, markkinat ym) Paikallinen jalostaja Muu Valtakunnallinen tukkuliike/ kaupan keskusliike Päivittäistavarakauppa Paikallinen tukkuliike Matkailuyritykset Ravintolat Julkiset keittiöt Erikoiskaupat (esim. luontaistuoteliikkeet) Kuvio 6. Toimitusten jakautuminen eri myyntikanavien kesken 4. Esteet/vaikeudet, jotka aiheuttavat ongelmia lähiruuan tuotantoon ja jalostamiseen Tähän kysymykseen vastauksia saatiin yhteensä 34 kpl (kuvio 7). Suurimpina esteinä toiminnalle vastaajat pitivät vaatimuksia toimitusvarmuudesta ja määristä. Yksin pienellä toimijalla on vaikeuksia saada toimitettua tasaisina määrinä tuotteita ympäri vuoden paikallisille ravintoloille, kaupoille ja matkailuyrityksille. Kapasiteetin vähyys pienessä yrityksessä koetaan myös suureksi ongelmaksi. Tiedon puute kiinnostuneista ostajista ja heidän tarpeistaan sekä varmuus kysynnän jatkuvuudesta koettiin ongelmaksi. Hintatason alhaisuus, kilpailukyvyn puute suhteessa suuriin toimijoihin sekä kysynnän puute ovat myös esteinä toimituksille. Muita esteitä ja ongelmia koettiin olevan myös tuotevalikoiman suppeudessa, logistiikassa, yhteydenpito-ongelmissa, vaatimuksissa jalostusasteesta sekä laatuvaatimuksissa. Sähköistä myyntikanavaa ei kaivannut kuin kaksi vastaajaa. Vapaat kommentit: - liian alhaiset tuottaja hinnat - puuttuu asianmukaiset tilat lihankäsittelyyn - ostaja panttaa hintatarjousta viime tippaan - lihapuolen byrokratia - olen jo 64-vuotias,joten resursseja ei ole laajentaa toimintaa harrastuspohjalta - Suomen viranomaisten tiukkuus, lakipykälät ovat liian tiukat - lainsäädäntö estää lihan ja maidon suoramyynnin, vaatimukset elintarvikejalostukseen sopivista ja viranomaisvaatimusten täyttäminen syö kilpailukyvyn

11 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 10 Mikä estää/vaikeuttaa toimituksia paikallisille jalostajille, ravintoloille, kaupoille ja matkailuyrityksille? Rastittakaa 1-5 tärkeintä tekijää Vaatimukset toimitusvarmuudesta tai -määristä Ei ole tietoa kiinnostuneista ostajista ja heidän Epävarmuus kysynnän jatkuvuudesta Hintatasovaatimukset Kysynnän puute Tuotevalikoiman suppeus Logistiikkaongelmat Yhteydenpidon hankaluus moniin eri toimijatahoihin Vaatimukset jalostusasteesta Sähköisen myyntikanavan puute Toimitusten sopimusperusteisuus Kuvio 7. Suurimmat esteet toimituksille (vastaukset kappalemäärinä) 5. Tuottajien kiinnostus lähiruokaan liittyvissä asioissa Suoramyynti tiloilta asiakkaille kiinnostaa viljelijöitä eniten (kuvio 8). Paljon tai erittäin paljon kiinnostuneita oli 17 yrittäjää, 9 yrittäjää asia kiinnosti jonkin verran ja 10 ei ollenkaan. Tuotteiden toimittaminen lähiruokamyymälöihin kiinnostaa jonkin verran vähemmän. Paljon tai erittäin paljon kiinnostuneita oli 9 yrittäjää ja jonkin verran asia kiinnosti 14 yrittäjää. Myynti ravintoloille ja kauppaan kiinnostaa ainakin jonkin verran 19 yrittäjää. Vastaavasti kiinnostusta tuottajien osuuskuntaan tai tuotantorenkaaseen osoitti jonkin verran 15 vastaajaa ja 4 oli paljon tai erittäin paljon kiinnostunut asiasta. Tuotekehitys/jatkojalostustilan tarve on olemassa, sillä 21 vastaajaa ainakin jonkin verran oli kiinnostunut asiasta. 9 vastaajaa asia kiinnosti paljon tai erittäin paljon. Lähes yhtä suuri määrä vastaajista oli kiinnostunut yhteisistä varastotiloista. Yhteistä markkinointia ja tuotemerkkiä myös kaivattiin. Jatkojalostuksen lisäämistä pohti 20 yrittäjää.

12 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 11 Merkitkää seuraavien väittämien kohdalle, miten paljon kyseinen asia teitä kiinnostaa? Suoramyynti tilalta Tuotteiden toimittaminen myyntiin lähiruokamyymälöihin Tuotteiden myynti ravintoloihin Tuotteiden myynti vähittäiskauppoihin Liittyminen tuottajien osuuskuntaan tai tuotantorenkaaseen Tuottajien yhteinen tuotekehitys-/ jatkojalostustila erittäin paljon paljon jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan En osaa sanoa Tuottajien yhteinen varastotila Tuottajien yhteisen markkinoinnin kehittäminen Yhteinen tuotemerkki alueen tuotteille Jatkojalostuksen lisääminen omassa yrityksessä Kuvio 8. Tuottajia kiinnostaa seuraavat asiat (alkuosa) Tuotekehitys matkailuyritysten kanssa kiinnostaa (kuvio 8). 17 yritystä on tästä ainakin jonkin verran kiinnostunut. Lähes yhtä monta yritystä on kiinnostunut yhteistyöstä kaupan ravintoloiden kanssa. Yrttien ja maustekasvien viljely kiinnostaa 11 yritystä. Luomutuotanto kiinnostaa 17 yritystä ja käyntikohteena oleminen matkailijoille 14 yritystä. Tilausperusteinen tuotanto ravintoloille kiinnostaa 14 yritystä ja kaupunkilaisten oma viljelijä malli 10 yritystä. Pulloveden tuotanto kiinnostaa 12 yritystä.

13 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u Tuotekehitys yhteistyössä matkailuyritysten kanssa Tuotekehitys yhteistyössä kauppojen kanssa Tuotekehitys yhteistyössä ravintoloiden kanssa Yrttiviljely, rohdos- tai maustekasvien viljely Luomutuotanto Voisiko oma yrityksenne toimia käyntikohteena matkailijoille? erittäin paljon paljon jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan En osaa sanoa Kiinnostus tilausperusteiseen tuotantoon esim. ravintoloille tai matkailuyrityksille Kiinnostus toimia sopimusperus-teisena palkkaviljelijänä, ns. kaupunkilaisten oma viljelijä -malli Kiinnostus paikallisen pulloveden tuottamiseen Kuvio 8. Tuottajia kiinnostaa seuraavat asiat (loppuosa) 6. Kiinnostus eri koulutusvaihtoehtoja ja yhteistyötahoja kohtaan. Kiinnostus erilaisiin poimijakoulutuksiin tuli kyselyssä selkeästi esille (kuvio 9). Kaikkein eniten kiinnostaa marjat, seuraavaksi sienet ja hieman vähäisempää kiinnostusta herättävät yrtit. Marjojen poimijakoulutuksesta oli kiinnostunut 14, sienten 12 sekä yrttien poimijakoulutuksesta 9 yrittäjää. Noin puolet vastaajista ei ollut kiinnostunut tällaisista koulutuksista. Tuotekehitys- ja jatkojalostuskoulutukseen oli myös kiinnostusta. Eniten kiinnosti lihan jatkojalostuskoulutus, seuraavaksi kalan, marjojen, sienten sekä yrttien jatkojalostus. Lisäksi tuli yksi maininta nahkojen käsittelykoulutuksesta. Elintarvikelainsäädännön koulutus kiinnostaa yli 20 yrittäjää. Lähes saman suuruista joukkoa kiinnostaa myynti-ja markkinointikoulutus. Green care- koulutus kiinnostaa 7 vastaajaa. Kiinnostus tehdä yhteistyötä hyvinvointialan ja kultturialan kanssa kiinnostaa varsin vähän. Yhteistyö käsityöläisten kanssa kiinnostaa hieman enemmän.

14 Kiinnostus tehdä yhteistyötä: Tuotekehitys-/ jatkojalostuskoulutus: Poimijakoulutus: Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 13 Miten paljon seuraavat koulutusvaihtoehdot ja yhteistyötahot kiinnostavat? kauppayrtit marjat kauppasienet muu, mikä? yrtit marjat sienet kala liha muu, mikä? erittäin paljon paljon jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan En osaa sanoa Myynti- tai markkinointikoulutus Elintarvikelainsäädäntöön liittyvä Green care koulutus Muu koulutus, mikä? hyvinvointialan kanssa kulttuurialan kanssa käsityöläisten kanssa Kuvio 9. Viljelijöiden kiinnostus eri koulutusvaihtoehdoista ja yhteistyötahoista 7. Missä ja miten paikallisia tuotteita tulisi olla myynnissä? Tähän kohtaan vastaajilla oli selkeä mielipide (kuvio 10). Paikallista lähiruokaa tulisi olla ravintoloissa tarjolla, sekä paikallisille tuotteille tulisi järjestää kauppoihin keskitettyjä paikallisruuan myyntihyllyjä sekä hyllyn reunaan selkeä merkintä tuotteen paikallisuudesta. Monet yrittäjät veisivät tuotteitaan maatilatoreille tai pysyviin paikallisiin myyntipisteisiin. Jonkin verran halukkuutta löytyy myös tuoteesittelypäivien/tilaisuuksien pitoon sekä suoramyyntiin tiloilta.

15 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 14 Missä ja miten mielestänne alueella tulisi olla myynnissä paikallisia tuotteita? Merkintä hyllyn reunassa "paikallinen tuote" tms. Lähiruokaa ravintoloiden ruoka-annoksissa Kaupoissa omat myyntihyllyt paikallisille tuotteille Tuotteissa oma merkintä, joka osoittaa paikallisuuden Säännölliset "maatilatorit" / pysyvät myyntipisteet matkailualueella Suoramyynti tiloilta / tilat ja jalostuslaitokset käyntikohteina Tuote-esittelypäiviä ja -tilaisuuksia kaupoissa tai matkailukeskuksissa Kuvio 10. Paikallisten tuotteiden haluttu myyntipaikka (tulokset kappalemäärinä) 8. Halukkuus tuottaa palveluita joko suoraan matkailijoille tai tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa Palveluiden tuottaminen suoraan matkailijoille kiinnostaa jossain määrin (kuvio 11). Suurinta kiinnostus on erilaisten poimintaretkien ja näytösten järjestämiseen. Ohjelmapalveluiden tuottaminen, kurssien järjestäminen hyödyntäen luonnon raaka-aineita myös kiinnostaa. Hyvinvointiin liittyvien matkailupalvelujen tuottamiseen ei juurikaan maaseudulla ole vielä herätty. Vain muutamille asia näyttää olevan tuttu ja näin ollen asia myös kiinnostaa.

16 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 15 Mitä seuraavista palveluista voisitte kuvitella tuottavanne matkailijoille joko itse tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa? Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut (esim. turve- ja yrttihoidot,...) Marjan-, yrttien tai sienenpoimintaretket, kasvikurssit yms. Ruuan valmistus / jalostus ohjelmapalveluiden tarpeisiin (esim. poromakkaraa, kampanisuja, Tuotteiden myyminen paikallisilla ruokamarkkinoilla/ lähiruokatorilla Green care -palvelut Käsityökurssit luonnon raaka-aineita hyödyntäen erittäin paljon paljon jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan En osaa sanoa Maaseudun kulttuuriin liittyvä toiminta, esim. perinne-näytökset Ohjelmapalveluiden tuottaminen itse (esim. kalastusretket) Kuvio 11. Mielenkiinto palveluiden tuottamisesta matkailijoille joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa. Kyselyssä haluttiin tietää myös siitä, mitä edellä mainitut asiat vaativat toteutuakseen. Tähän kohtaan tuli monia kommentteja: - tarvitaan Eu säädösten väljentämistä - enemmän päätösvaltaa paikalliselle tasolle - olisi mahdollisuus saada enemmän mm. suoramyyntilihaa, mikäli tilojen laittoon ei menisi euroa - tulisi olla enemmän aikaa paneutua asiaan. Markkinointiosaamista tarvitaan lisää - onnistuu nykyisellään - tarvittaisiin kuljetuskaluston uusintaa, rekisteröintiä, palkkatyövoiman lisäämistä (kalastusretket) - joku yritys tai kunta järjestämään kursseja - tarvitaan asiakkaita - on jo mahdollista toteuttaa: ohjelmapalveluja: kalastus, luonto, poro-kulttuuri, isännänlinjan metsätyökokemukset, kotimuseo - koulutusta ja kursseja - työvoimaa omalle tilalle lisää retkien/näytösten ajaksi - aikaa muilta töiltä

17 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 16 KYSYMYKSET JALOSTUKSESTA Tässä osiossa haluttiin saada jalostajien yhteystietoja sekä tietoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Ensimmäiseksi kysyttiin: mitä yrityksessä jalostetaan ja tuotetaan? Vastauksia tuli seuraavan kaavion mukaisesti: Mitä yrityksessänne jalostetaan ja tuotetaan Raaka-aine Tuotteet, tarkennus (käyttö ja jalostus) Maito 10 juusto 1 jogurtti 1 muuta, mitä? maito, ternimaito, muut ruokat. Eläinperäiset raaka-aineet paloittelu ja pakkaus 7 poro 10 säilyke 1 riista 2 kuivaus 3 nauta 6 pakaste 3 lammas 4 käsitöiden raaka-aine 2 metsäsonni 1 koriste- tai hyötyesineet hirvi, fasaani ruuaksi, kylmäsavu. maiseman hoito, koiran ruoka Kala perkaus/myyntikunnostus. 10 savustus 4 säilykkeet 3 fileointi, suolaus, pakkaaminen, ruuan valmistus. Mylly- tai jauhotuotteet leipä 1 leivonnaiset 1 Marjat mustikka, puolukka mehu 1 hillo, hyytelö 1 ruuan valmistus, leivonta, hillat pakasteena Koristekäyttö seinäkoristeet 1 Lampaanvilla huovutustyöt 1 Mehiläiset hunajan tuotanto 1

18 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 17 1.Raaka-aineiden hankinta Kyselyyn osallistuneista jalostajista suurin osa tuotti itse myös jalostettavat raaka-aineet (kuvio 12). Raaka-aineiden hankintakanavat Tuotamme pääosin itse Paikallisilta tuottajilta Kotimaisilta pienyrityksiltä Kotimaisilta keskisuurilta ja suurilta yrityksiltä Harrastajilta/ yksityisiltä Kuvio 12. Raaka-aineen hankintakanavat Vain kaksi yritystä osti raaka-aineet paikallisilta tuottajilta sekä kotimaisilta pienyrityksiltä. Yksi yritys käytti raaka-aineen hankintakanavana keski- tai suuria kotimaisia raaka-aineen toimittajia. Kyselyssä kysyttiin myös hankinta-aluetta. Tähän kysymykseen vastattiin heikosti. Suurin osa raaka-aineesta tuotettiin itse. Sitä voidaan pitää oman kunnan/koillismaan alueelta hankittuna. Muita johtopäätöksiä ei voi vetää. 2. Luonnontuotteiden käyttö jalostuksessa Kyselyyn vastanneet jalostajat käytti selvästi eniten kalaa (kuvio 13). Poronlihan osuus on myös merkittävä. Muiden raaka-aineiden osuus, kuten marjojen, sienten, vihannesten, maidon, lampaanlihan ja jauhotuotteiden osalta tuotteet käytetään pääasiassa ruuanvalmistukseen ravintoloissa ja ohjelmapalveluyrityksissä.

19 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 18 Mitä luonnontuotteita yrityksessänne tällä hetkellä käytetään? Käyttömääräarvio (kg/v) Kala Poronliha 4800 Metsämarjoja 720 Metsäsieniä 300 Vihannekset 300 Maito 300 Lampaanliha 200 Mylly- tai jauhotuotteet 100 Kuvio 13. Luonnontuotteiden käyttö omassa yrityksessä 2. Luomu raaka-aineiden käyttö Luomu raaka-aineen osuus jalostuksessa käytettävistä raaka-aineista. Vastauksia saatiin seitsemästä yrityksestä. Luomu raaka-aineen määrä 58 % kasvaa jatkossa 5 pysyy samana 6 vähenee 0 %/kpl 3. Eri koulututusvaihtoehtojen kiinnostavuus (jalostajat) Jalostajia kiinnostaa eniten elintarvikelainsäädännön ja markkinoinnin koulutus (kuvio 14). Jonkin verran vähemmän kiinnostaa luonnontuotereseptiikka ja tarinoiden sekä perinnetiedon opiskelu. Jalostus- ja tuotekehityskoulutus kiinnostaa eri osa-alueilta 8-10 yritystä. Samoin yhteistyö raaka-aineen tuottajien, kauppojen, ravintoloiden ja matkailuyritysten kanssa.

20 Yhteistyö tuotekehityk. liittyen: Jalostus- ja tuotekehityskoulutus: Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 19 Mitkä seuraavista koulutusvaihtoehdoista teitä kiinnostaisivat? Elintarvikelainsäädäntökoulutus Markkinointikoulutus Resept. luonnontuotteisiin liittyen Tarinat ja perinnetieto luonnontuotteisiin liittyen poronliha sienet erittäin paljon paljon marjat yrtit kala jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan En osaa sanoa muu, mikä? "maito, lammas, naudanliha" raaka-aineen tuottajien kanssa kauppojen ja ravint. Kanssa matkailuyritysten kanssa Kuvio 14. Jalostajien kiinnostus koulutukseen. 4. Tuotteiden myynnin jakautuminen eri myyntikanaviin Lähes puolet yritysten myynnistä kohdistuu suoraan kuluttajille (kuvio 15). Muut yritykset edustavat 16 %:n osuutta. Tähän sisältyy mm. myynti jatkojalostukseen. Kaupan ja tukkuliikeiden osuus on 10 %:n luokkaa. Suoraan matkailuyritysten, luontaistuoteliikkeiden, yksityis- ja ammattikeittiöiden osuus on varsin pieni.

21 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 20 Miten tuotteidenne myynti jakautuu eri myyntikanaviin prosentteina koko myynnistä? Matkailuyritykset 6 % Erikoiskaupat (esim. luontaistuoteliikkeet) 3 % Julkiset ammattikeittiöt 3 % Yksityiset ammattikeittiöt 3 % Muut yritykset, mitkä? 16 % Tukkuliikkeet 10 % Suoraan kuluttajille (oma myymälä, torit, markkinat ym) 49 % Päivittäistavarakaupat 10 % Yhteensä kysymykseen vastanneita yrityksiä oli 31 kpl. Kuvio 15. Myynnin jakaantuminen eri myyntikavavien kesken. 5. Kehittämistoimet, joilla Koillismaan lähiruuantuotantoa ja luonnontuotealaa saadaan edistettyä Tähän osioon vastasi myös muita kuin jalostajia (kuvio 16). Vastauksia tuli tähän osioon enimmillään 39 kpl. Mielipiteitä voidaan pitää tuottajien/jalostajien yhteisinä mielipiteinä. Kyselystä nousi selkeästi esille tarve tuotekehityksen/jalostusasteen nostamiseen paikallisesti, paikallisten tuotteiden markkinoinnin lisäämiseen, laadun kehittämistoimiin, lähiruokatukun tai tuottajien osuuskunnan/myyntirenkaan perustamiseen, yhteistyön voimakkaaseen lisäämiseen koko ketjun välillä. Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi kasvattaa tuotevalikoimaa ja kehittää logistiikkaa. Jonkin verran vähemmän sai kannatusta luomutuotannon lisääminen, sähköinen myyntikanava ja yhteinen tuotemerkki.

22 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 21 Miten tärkeänä pidätte seuraavia kehittämiskohteita Koillismaan lähiruuan tuotannon ja luonnontuotealan edistämiseksi? Markkinointi Tuotekehitys / jalostusasteen nostaminen Laadun kehittäminen/ tasalaatuisuus Lähiruokatukun, tuottajien osuuskunnan Yhteistyö tuottajien, kauppojen, Saatavuus/ toimitusvarmuus Tuotevalikoiman kasvattaminen Erittäin tärkeä Tärkeä Jonkin verran tärkeä Ei lainkaan tärkeä Luomutuotannon lisääminen Sähköinen myyntikanava Yhteinen, esim. maakunnallinen Logistiikan kehittäminen Kuvio 16. Kehittämiskohteiden tärkeys lähiruuan tuotannon ja luonnontuotelan edistämiseksi. Kysymykset kalastuksesta Kalastajien osiossa pyrittiin kartoittamaan kalastajien saalismääriä eri kalalajien osalta. Samalla kalastajia pyydettin arvioimaan kunkin kalalajin kohdalta lisäpyynnin mahdollisuutta omassa kalastusyrityksessä. Kysely lähetettin 39:lle kalastajalle sekä 8.lle kalanjalostajalle. Vastauksia saatiin 10:ltä kalastajalta/jalostajalta. Vastausprosentti kyselyyn oli 21. Vastauksista ilmenneet saalismäärät voidaan arvioida edustavan lähelle keskimääräisiä saaliita/kalastaja. Kalastajilta kysyttiin myös omaa kiinnostusta kehittämistoimiin, jotka olisivat edistämässä kalatalouden harjoittamista Koillismaalla. Lisäksi pyydettiin arvoimaan kalastuksen tulevaisuuden näkymiä SWOT analyysin perusteella sekä arvoimaan vapaamuotoisesti kalastuselinkeinon kehittämiseen ja tulevaisuuteen liityviä asioita. 1. Arviot eri kalalajien saalismääristä ja lisäpyynti mahdollisuuksista Koillismaan vesissä suurin kaupallinen kalansaalis tulee muikusta (kuvio 17). Kalastajat arvioivat, että muikun pyyntiä on mahdollista myös merkittävästi lisätä. SWOT analyysissä heikkouksiin oli kirjattu vastaavasti myös pyyntialueiden vähäisyys. Tästä näkyy kalastuksen polarisoituminen. On alueita, joissa kalastuspaine on kova, pyyntialueita on vähän, mutta on myös alueita, joissa kalastuspaine on pieni ja kalastuksen lisääminen on mahdollista. Saalismäärissä särjen osuus on noussut toiseksi. Tämä viittaa särkikalojen yleistymiseen alueella, mutta samalla myös särjen nousemiseen yhdeksi kaupallisesti

23 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 22 merkittäväksi saaliskalaksi. Tähän on vaikuttamassa myös Kuusamoon saatu kalatalo ja sen myötä parantuneet mahdollisuudet kalojen jalostamiseen. Muiden kalalajien kaupallinen merkitys Koillismaalla on vähäinen. Mitä kalalajeja tällä hetkellä pyydätte? Merkitää myös arvio pyyntimääristä sekä arvio siitä, minkä lajien pyyntiä olisi mielstänne mahdollista jatkossa lisätä Muikku Särki Hauki Siika Ahven Made Saalismääräarvio kg/v Pyyntiä mahdollista lisätä kg/v Kuvio17. Eri kalalajien saalismäärät ja mahdollisuus lisäpyyntiin. 2. Kalastajien kiinnostus erilaisia kehittämistoimia kohtaan Kiinnostus kalastajien väliseen yhteistoimintaan ja suoramyyntiin kiinnostaa ainakin jonkin verran lähes kaikkia (kuvio 18). Vain kahta yrittäjää ei yhteistyö ja suoramyynti kiinnosta ollenkaan. Halukkuutta toimia oppisopimuskouluttajana kiinnostaa kolmea kalastajaa. Vastanneista puolet on kiinnostunut kalastajille suunnatusta koulutuksesta ja lyhytkursseista. Tuotekehitys- ja jatkojalostuskoulutus kiinnostaa neljää yrittäjää. Lähes kaikki haluaisivat lisätä pyyntitoimintaa sekä lisätä paikallisen kalan saatavuutta kaupoissa ja ravintoloissa. Paikallisen tuotemerkin käyttö ei ole kaikille kalastajille tärkeää.

24 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 23 Kiinnostus erilaisia kehittämistoimenpiteitä kohtaan Yhteistyö muiden kalastajien kanssa: tuottaja-/myyntirengas, yhteismarkkinointi Suoramyyntipiste kalalle ja kalatuotteille Mielenkiinto ja valmius toimia oppisopimuskouluttajana tuleville kalastajille Mielenkiinto osallistua kalastajakoulutukseen Kiinnostus jatkojalostus- ja tuotekehityskoulutusta kohtaan Tarve ja kiinnostus muuta lisäkoulutusta / lyhytkursseja / kehittämishanketta kohtaan, aiheet? Kiinnostus kasvattaa pyyntitoimintaa erittäin paljon paljon jonkin verran Ei kiinnosta lainkaan Kiinnostus lisätä paikal. kalan saatavuutta paikallisissa kaupoissa ja ravintoloissa Paikallisen yht. Tuotemerkin käyttö markkinoinnissa Kuvio 18. Kalastajien kiinnostus erilaisia kehittämistoimia kohtaaan.

25 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 24 Kalastuksen tulevaisuuden näkymät Koillismaalla Vahvuudet - puhtaat vedet - luonnonkalakannat - paljon vesistöjä - kalatalo, paljon pyyntijärviä - hyvä tuote ja maine - itsenäinen työ - puhtaat vedet - toimitusvarmuus, tuoreus - hyvät - tunnettuja kaloja, esim. muikku Heikkoudet - ilmastomuutos, järvet vesillä pitkin talvea - pitkät etäisyydet - osakaskuntien rajat - logistiikka - kustannukset kasvaa kohtuuttomasti - vähän pyyntialueita - heikko kannattavuus - hinta - markkinointi, hinta - saatavuus läpi vuoden Mahdollisuudet - ohjelmapalvelujen puolella hyviä mahdollisuuksia - puhtaat vedet - kalastusta voidaan lisätä - hyvät - heikot - hintaa tukeva toiminta luo työpaikkoja - suuret - erilaiset jalostusmuodot voisi lisätä menekkiä Uhat - kateus - säännöstelyt, kaivostoiminta - ilman saasteet - Eu:n direktiiviviidakko - vesistöjen rehevöityminen, roskakalat - heikon kannattavuuden vuoksi ammatti katoamassa - nuottapyynnin väheneminen - kalastusrajoitteet, kalustokustannukset - vesien pilaantuminen Kalastajien kommentit tulevaisuuden näkymistä: - Kuusamo/koillismaan kalastuksen sekä paikallisten raaka-aineiden saatavuuden este on liian alhainen hinta - Tämä ongelma poistettaisiin (euron kuoppa) sillä, että kaikki kala ohjattaisiin paikallisille kalanjalostajille. Näin saataisiin paikallisesti jalostusarvoa nostettua ja samalla työllisyyttä Todennäköisesti jalostajilla olisi vara maksaa kalastajille oikea hinta kalasta - kalastajan liian pienestä liikevaihdosta ja huonosta tuottavuudesta seuraa se, että yrittäjällä ei ole varaa investoida uudempiin ja tuottavampiin kalastusvehkeisiin - kalastajan saama kilohinta pyöreästä kalasta on tällä hetkellä alhaisempi kuin 25 v. mutta kustannukset moninkertaiset - suoramyynti kalastajalta kauppaan ei välikäsiä (parempi hinta)

26 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 25 kalan kysyntä tulee jatkossa lisääntymään sisävesillä (meret pyydetty tyhjiin) - aloittelevalle nuorelle kalastajalle jonkinlainen tuki/rahoitus mallit / Eu tai valtion tuki Yhteenveto ja johtopäätökset Koillismaalla luonnontuotteiden keräilyssä, juuresten ja perunan viljelyssä on pitkät perinteet. Kuusamo on ollut tunnettu sipulipitäjä viime vuosisadan alkupuoliskolla aina toisen maailmansodan alkuun saakka. Vielä luvulla viljelijät toimittivat juureksia ja perunoita suoraan kauppaan, kyläkouluille ja ruokaa valmistaviin yrityksiin. Lähes jokaisessa talossa maalla oli oma peruna- ja kasvimaa. Myöskin kalaa toimitettiin suoramyyntinä kuluttajille ja paikallisiin kauppoihin. Vähitellen tilanne alkoi muuttua. Monilla tiloilla keskityttiin maidon ja lihantuotantoon. Raaka-aine meni meijeriin ja teurastamoihin. Kyläkoulut lakkasivat toimimasta yksi toisensa jälkeen, tuli kilpailutusta, lainsäädäntö tiukkeni. Koettiin, että muualta tulevaan hintakilpailuun ei ole mahdollista vastata pienissä ja vähän koneellistetuissa yrityksissä. Vähitellen juuresten ja perunan viljely lakkasi lähes kokonaan Koillismaan alueella. Toiminta on jatkunut kotipuutarhoissa. Viime vuosina lähiruuan ja luonnontuotteiden merkitys on kasvanut. Tämän ovat huomanneet myös matkailu- ja kaupan alan yritykset. Tällä alueella vierailevat matkailijat kysyvät yhä enemmän paikallisia tuotteita. Paikallisilla tuotteilla olisi mahdollisuus saada lisäarvoa palveluille. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa tällä hetkellä, sillä tuottajia on vähän ja yhteistyö sekä tuottajien välillä että tuottajien ja matkailusektorin toimijoiden kesken on ollut vähäistä. Varsinkaan suuremmilla ravintoloilla ja majoitusyrityksillä ei ole tietoa oman alueensa tuottajista. Vastaavasti tuottajilla ei ole tietoa mahdollisista ostajista ja heidän tarpeistaan. Yhteistyön lisääminen koko ketjun välillä onkin välttämätöntä, jotta paikallisia tuotteita saataisiin alueella enemmän myyntiin ja tuotteet saataisiin räätälöityä kysyntää vastaavaksi. Kiinnnostusta yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen on sekä tuottajien, että jalostajien puolella. Suurimpina esteinä tälle kehitykselle tuottajien mielestä on liian alhaiset tuottajahinnat, asianmukaisten varasto- ja jalostustilojen puute, lainsäädännön tiukkuus (esim. maidon ja kalan suoramyynti kauppoihin ja kuluttajille), sekä EU-byrokratia. Myös vaatimukset toimitusvarmuudesta ja määristä askarruttavat tuottajia. Tässä olisikin selkeä yhteistyön paikka. Yhteiset tuote- ja jatkojalostustilat, varastot, tuottajien lähiruokatukku, hyvät logistiset ratkaisut, osuuskunta tai tuottajarengas, yhteinen tuotemerkki alueen tuotteille, jatkossa myös mahdollinen sähköinen myyntikanava tuotteille. Tämä kaikki vaatii yhteistä tahtotilaa koko ketjun välillä tuottajista jalostajiin, kauppaan, ravintoloihin, matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksiin saakka. Koko ketjun tulee saada kohtuullinen ja tasapuolinen osuus tuotteiden jalostusarvon lisäämisestä tulevasta hyödystä.

27 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 26 LIITE 1. Tuottajien ja jalostajien kyselylomake Maaseudun lähiruoka- ja luonnontuotekysely Hei! Uusimman maaseutubarometrin (Sitra 2011) mukaan suomalaiset toivovat maaseudulta ennen kaikkea luomu- ja lähiruoan parempaa saatavuutta sekä latautumista, virkistystä ja luonnon kohtaamista. Palvelujen uusien toteutustapojen kehittämistä pidetään erittäin ajankohtaisena kehityskohteena. Suomalaisten maaseutusuhteen muutokseen liittyy siten paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tunnistamiseksi tarvitaan uutta kysyntälähtöistä maaseutuajattelua. Koillismaalla tehdyn tuoreen kyselyn (Naturpolis 2012) mukaan maaseudun palvelut, tuotteet ja paikallinen ruoka kiinnostavat alueella liikkuvia matkailijoita. Myös kaupat, ravintolat ja ohjelmapalveluyritykset ovat kiinnostuneita uusista yhteistyömahdollisuuksista maaseutuyrittäjien kanssa. Tuottajista ja tuotteista kaivataan lisää tietoa ja uusia tuotteita ollaan valmiita kehittämään myös yhteistyössä. Tämän kyselyn avulla toivomme tuottajilta ja jalostajilta tietoa tämän hetkisestä toiminnasta sekä halukkuudesta kehittää uusia tuotteita ja toimintatapoja ja tehdä yhteistyötä muiden toimialojen yrittäjien kanssa. Kyselyn tulosten perusteella tullaan suunnittelemaan ja käynnistämään alueella uusia kehittämistoimenpiteitä. Jokainen vastaus on tärkeä! Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastauksia pyydämme mennessä oheisessa palautuskuoressa. Vastaajien ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kirja- ja keramiikkapalkintoja! Kyselyn tuloksista ja tulevista toimenpiteistä tiedotetaan loppukeväällä Kiitos jo etukäteen! Ystävällisin terveisin, Kirsi Kuosku Martti Määttä Naturpolis Oy ProAgria Oulu ry Puh Puh Kyselyssä käytettäviä käsitteitä: Luonnontuotteet Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle.

28 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 27 PERUSTIEDOT 1. Millä paikkakunnalla yrityksenne sijaitsee? Kuusamo Posio Taivalkoski Saako yrityksenne tiedot (yrityksen yhteystiedot ja saatavilla olevat tuotteet) antaa tiedoksi niille alueemme ravintoloille, kaupoille ja ohjelmapalveluyrityksille, jotka toivovat lisätietoa oman alueen tuottajista ja saatavilla olevista tuotteista? (Rastittakaa kyllä tai ei) Kyllä kiitos Nimi: Yritys: Puhelin: Yrityksenne toiminta / tuotteet: Osoite: Sähköposti: Ei kiitos (jos haluatte kuitenkin osallistua arvontaan, täyttäkää yhteystietonne yläpuolelle) 2. Kertokaa mielipiteenne seuraavista lähiruokaa koskevista väittämistä (merkitkää rastilla): Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Lähiruoka on paikallisruokaa Lähiruoka on ruuantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria Lähiruuan tuotanto rajoittuu maakuntaan/ sitä vastaavaan alueeseen Kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa Lähiruoka on ekologista Matkailijoille on tärkeää, että matkakohteessa on tarjolla paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa 3. Onko yritystoimintanne (merkitkää rastilla): alkutuotantoa sekä alkutuotantoa että jatkojalostusta ainoastaan jatkojalostusta SIIRTYKÄÄ LOMAKKEEN SIVULLE 8

29 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 28 KYSYMYKSET ALKUTUOTANNOSTA 1. Mitä seuraavista vaihtoehdoista yrityksenne toimintaan kuuluu joko pää- tai sivutoimisena? Nykyinen toiminta (X) Tuotantosuunta Maidontuotanto Tarkennukset (ympäröikää / kirjoittakaa) Lihantuotanto Porotalous A. nauta B. metsäsonni C. lammas D. muu, mikä? Kalastus Huom! Kalastajille lisäkysymyksiä myös sivulla 12 Vihannes-, juures ja/tai perunanviljely Viljan viljely Marjanviljely/ hedelmät Mehiläiskasvatus/ hunajantuotanto Muu, mikä? Mitä? A. vihannekset B. juurekset C. peruna D. muu, mikä? A. mansikka B. vadelma C. viinimarjat D. muu, mikä? Mitä tuotteita? Mitä yllä olevista vaihtoehdoista ei kuulu toimintaanne tällä hetkellä, mutta on suunniteltu aloitettavaksi? 2. Mitä muuta luontoon liittyvää toimintaa yrityksessänne harjoitetaan? Nykyinen toiminta (X) Suunnitelmissa/ asia kiinnostaa (X) Marjojen kerääminen myyntiin Marjojen kerääminen oman yrityksen käyttöön Sienten poimiminen myyntiin Sienten poimiminen oman yrityksen käyttöön Yrttien poiminta myyntiin Yrttien poiminta oman yrityksen käyttöön Tuotteiden jatkojalostus HUOM. jatkojalostuksesta lisäkysymyksiä sivulta 8 alkaen Maatilamatkailu/ muu majoituspalvelu Ohjelmapalveluiden tuottaminen, mitä? Muuta, mitä?

30 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u Mihin toimitatte tuotteita tällä hetkellä? Miten toimitukset jakautuvat eri myyntikanavien kesken prosentteina koko myynnistä? Rastittakaa sopivat (X) Suoraan kuluttajille (suoramyynti, torit, markkinat ym) Paikallinen jalostaja Päivittäistavarakauppa Paikallinen tukkuliike Valtakunnallinen tukkuliike/ kaupan keskusliike Ravintolat Julkiset keittiöt Erikoiskaupat (esim. luontaistuoteliikkeet) Matkailuyritykset Ruokapiiri Muu, mikä? Nimetkää, jos mahdollista Osuus, % myynnistä 4. Mikä estää/ vaikeuttaa toimituksia paikallisille jalostajille, ravintoloille, kaupoille ja matkailuyrityksille? Rastittakaa 1-5 tärkeintä tekijää. Merkitkää rastilla (X) Yhteydenpidon hankaluus moniin eri toimijatahoihin Ei ole tietoa kiinnostuneista ostajista ja heidän tarpeistaan Vaatimukset toimitusvarmuudesta tai -määristä Hintatasovaatimukset Laatuvaatimukset Tuotevalikoiman suppeus Vaatimukset jalostusasteesta Sähköisen myyntikanavan puute Logistiikkaongelmat Kysynnän puute Epävarmuus kysynnän jatkuvuudesta Toimitusten sopimusperusteisuus Muita syitä, mitä?

31 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u Merkitkää seuraavien väittämien kohdalle, miten paljon kyseinen asia teitä kiinnostaa (X). Suoramyynti tilalta Tuotteiden toimittaminen myyntiin lähiruokamyymälöihin Tuotteiden myynti ravintoloihin Tuotteiden myynti vähittäiskauppoihin Liittyminen tuottajien osuuskuntaan tai tuotantorenkaaseen Tuottajien yhteinen tuotekehitys-/ jatkojalostustila Tuottajien yhteinen varastotila Tuottajien yhteisen markkinoinnin kehittäminen Yhteinen tuotemerkki alueen tuotteille Jatkojalostuksen lisääminen omassa yrityksessä Tuotekehitys yhteistyössä matkailuyritysten kanssa Tuotekehitys yhteistyössä kauppojen kanssa Tuotekehitys yhteistyössä ravintoloiden kanssa Yrttiviljely, rohdos- tai maustekasvien viljely Luomutuotanto Voisiko oma yrityksenne toimia käyntikohteena matkailijoille? Kiinnostus tilausperusteiseen tuotantoon esim. ravintoloille tai matkailuyrityksille Kiinnostus toimia sopimusperusteisena palkkaviljelijänä, ns. kaupunkilaisten oma viljelijä -malli Kiinnostus paikallisen pulloveden tuottamiseen erittäin paljon 1 paljon 2 jonkin verran 3 Ei kiinnosta lainkaan 4 En osaa sanoa 5

32 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u Merkitkää taulukkoon, miten paljon seuraavat koulutusvaihtoehdot ja yhteistyötahot teitä kiinnostavat: Poimijakoulutus: kauppayrtit marjat kauppasienet muu, mikä? Tuotekehitys-/ jatkojalostuskoulutus: yrtit marjat sienet kala liha muu, mikä? erittäin paljon 1 paljon 2 jonkin verran 3 Ei kiinnosta lainkaan 4 En osaa sanoa 5 Myynti- tai markkinointikoulutus Elintarvikelainsäädäntöön liittyvä koulutus Green care -koulutus Muu koulutus, mikä? Kiinnostus tehdä yhteistyötä: hyvinvointialan kanssa kulttuurialan kanssa käsityöläisten kanssa 7. Missä ja miten mielestänne alueella tulisi olla myynnissä paikallisia tuotteita? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot. Kaupoissa omat myyntihyllyt paikallisille tuotteille Merkintä hyllyn reunassa "paikallinen tuote" tms. Tuotteissa oma merkintä, joka osoittaa paikallisuuden Tuote-esittelypäiviä ja -tilaisuuksia kaupoissa tai matkailukeskuksissa Säännölliset "maatilatorit" / pysyvät myyntipisteet matkailualueella Suoramyynti tiloilta / tilat ja jalostuslaitokset käyntikohteina Lähiruokaa ravintoloiden ruoka-annoksissa Muutoin, miten?

33 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u Mitä seuraavista palveluista voisitte kuvitella tuottavanne matkailijoille joko itse tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa? Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut (esim. turve- ja yrttihoidot,...) Marjan-, yrttien tai sienenpoimintaretket, kasvikurssit yms. Ruuan valmistus / jalostus ohjelmapalveluiden tarpeisiin (esim. poromakkaraa, kampanisuja, marjamehua tai yrttiteetä retkille) Tuotteiden myyminen paikallisilla ruokamarkkinoilla/ lähiruokatorilla Green care -palvelut Käsityökurssit luonnon raakaaineita hyödyntäen Maaseudun kulttuuriin liittyvä toiminta, esim. perinnenäytökset Ohjelmapalveluiden tuottaminen itse (esim. kalastusretket) Muuta, mitä? erittäin paljon 1 paljon 2 jonkin verran 3 Ei kiinnosta lainkaan 4 En osaa sanoa 5 Mikäli yllä olevat asiat kiinnostivat teitä, mitä ne vaatisivat toteutuakseen?

34 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 33 KYSYMYKSET JATKOJALOSTUKSESTA 1. Mitä yrityksessänne jalostetaan ja tuotetaan? Tuotannossa tällä hetkellä(x) Raaka-aine Tuotteet, tarkennukset (käyttö ja jalostus) Rastittakaa sopivat vaihtoehdot Maito juusto jugurtti muuta, mitä? Eläinperäiset raaka-aineet poro riista nauta lammas metsäsonni muu, mikä? paloittelu ja pakkaus säilyke kuivaus pakaste käsitöiden raaka-aine koriste- tai hyötyesineet muuta, mitä? Kala perkaus/ myyntikunnostus savustus kalasäilykkeet muuta, mitä? Vihannes, juures ja peruna, mitä? kauppakunnostus kuorinta puolivalmisteet, mitä? muuta, mitä? Mylly- tai jauhotuotteet leipä leivonnaiset muuta, mitä? Marjat, mitkä? mehu hillo, hyytelö makeiset muuta, mitä? Ravinnoksi / ravintolisiksi / luontaistuotteiksi tarkoitetut luonnontuotteet, esim. nokkonen, ruusujuuri, pakuri Koristekäyttöön tarkoitetut luonnontuotteet, kuten paju, pahka, varvut, jäkälä ym. Luonnonkosmetiikan ym. hyvinvointituotteiden raaka-aineet Muuta, mitä? Mitä? Mitä? Mitä valmistetaan, mistä raaka-aineista? Mitä yllä olevista vaihtoehdoista ei kuulu tuotantoonne tällä hetkellä, mutta on suunniteltu aloitettavaksi?

MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 2.6.212 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki

Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Luonnontuotteet Marjat Sienet Yrtit Erikoisluonnontuotteet Mahla, pihka, terva,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

TUOTTAJATUTKIMUS. Raportti. Satu Linna. Toukokuu 2012. Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke

TUOTTAJATUTKIMUS. Raportti. Satu Linna. Toukokuu 2012. Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke RAPORTTI Uuraisten kunta toukokuu 2012 Virastotie 4 41230 Uurainen TUOTTAJATUTKIMUS Raportti Satu Linna Toukokuu 2012 Esiselvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely

Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely Lähiruoka on bisnes! 9.10.2014 Johanna Mattila Koordinaattori Turun yliopiston Brahea-keskus Aitoja Makuja II Yhteistyö MTK:n ja SLC:n kanssa

Lisätiedot

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat 1.8.2012 31.12.2014 Kehitetään paikallis- ja luomuelintarvikeketjun yhteistyötä, jotta asiakaslähtöisten tuotteiden määrä lisääntyy. Luomustatus ja paikallisen

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi. Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus

Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi. Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus johanna.mattila@utu.fi Ruokaketju Varsinais-Suomessa tilastokoonti Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Mutkat suoriksi ja suoramyymään 10.12. Johanna Mattila Aitoja makuja II Turun yliopiston Brahea-keskus Aitoja makuja II -hanke (2012-2014)

Lisätiedot

ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA

ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 19.11.2008, Rovaniemi Jussi Veijola MTT Kasvintuotannon tutkimus, Rovaniemi Esityksen sisältö Elintarvikealan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Luomumarkkinoiden ja liiketoiminnan nykytila Sinikka Mynttinen, Aalto yliopiston Pienyrityskeskus 4.3.2014 Kansainväliset luomumarkkinat Luomumarkkinoiden kehitys Euroopassa ja

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi Lahti, 2.10.2013 Ruralia-instituutti 2.10.2013 1 Rahoittaja:

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE. Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE. Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso 24.2.2014 2 - Meri-Lapin alue - Aloite Kemi-Torinon seutuvaltuustolle paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden käytön lisäämiseksi

Lisätiedot

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä-hanke Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä taustaa ja yhteistyökumppaneita Koillismaan

Lisätiedot

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään 29.9.2016 Olos, Muonio Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Miksi luonnontuotteita matkailuun ja

Lisätiedot

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta TAVOITTEET Lisätä luomu- ja lähiruokatuotteiden tarjontaa Turun keskusta-alueen ravintoloissa Saada

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Luomuperunatuotannon kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Luomuperunatuotannon kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Luomuperunatuotannon kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Pohjoisen luomupäivät 22.3.2017 Oulu Lea Hiltunen Luke Luomuperunatuotannon kehittäminen Pohjois- Pohjanmaalla Hallituksen luomuohjelmaa - Lisää luomua!

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

MAATALOUDEN YRITYSTOIMINNAN YRITYSKYSELY

MAATALOUDEN YRITYSTOIMINNAN YRITYSKYSELY 1. PERUSTIEDOT Vastaajan nimi MAATALOUDEN YRITYSTOIMINNAN YRITYSKYSELY Lähiosoite Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti/kotisivut Yritysmuoto: perheviljelmä perikunta/kp yhtymä muu, mikä Yrittäjien ikä:

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Mitä on lähiruoka? - Ei virallista määritelmää. - Asiasta useita eri tulkintoja - Hallituksen Lähiruokaohjelma -> miten lähiruokaa edistetään vuoteen 2020 mennessä. *

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Kalan ja Riistan käyttö suurtalouksissa. Kaija Saarni Asmo Honkanen Jari Setälä

Kalan ja Riistan käyttö suurtalouksissa. Kaija Saarni Asmo Honkanen Jari Setälä Kalan ja Riistan käyttö suurtalouksissa Kaija Saarni Asmo Honkanen Jari Setälä Kalan ja Riistan käyttö suurtalouksissa Lähtökohdat Tavoitteet Aineisto ja menetelmät Tulokset Kalan käyttö Ravun käyttö Riistan

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005 Minna Kantén Finfood Luomu 1 LUOMUMYYNNIN ( ) JAKAUTUMA hedelmät 9% vihannekset 24% muut 32% maito 17% jauhot/hiutaleet 7% tuoreet leipomotuotteet 11% Lähde: A.C.Nielsen, Kotitalouspaneeli,

Lisätiedot

Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari Joensuu

Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari Joensuu Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari 29.1.14 Joensuu Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Villinä luontoon. Luonnontuotealan toimialalaraportin antia sekä kokemuksia Britannian villiyrttiliiketoiminnasta

Villinä luontoon. Luonnontuotealan toimialalaraportin antia sekä kokemuksia Britannian villiyrttiliiketoiminnasta Villinä luontoon Luonnontuotealan toimialalaraportin antia sekä kokemuksia Britannian villiyrttiliiketoiminnasta 22.6.2016 Rovaniemi Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Luonnontuotteet

Lisätiedot

Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla

Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla Metsien käytön tulevaisuus Suomessa ohjausryhmän kokous Salon Suomusjärvellä 12.5.2009 Katja Lähtinen, Varttunut tutkija Metla,

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi ATERIA 13, Helsinki 5.11.2013 Ruralia-instituutti 9.10.2013

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään?

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus vilja, marja, vihannes, öljykasvit..201 Lähde mainittava aineistoa käytettäessä Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimusnäytteen rakenne Mitä seuraavista tuotantosuunnista

Lisätiedot

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi?

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet -hanke (LT-INNO) Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Humppila Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi ProAgria Keski-Suomi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi www.proagria.fi Maaseutuneuvonnan naisjärjestö, yksi Suomen suurimmista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Luomukasvisten ja perunan tarjontaketjujen toimivuus Tuottajien ja ammattikeittiöiden näkemyksiä

Luomukasvisten ja perunan tarjontaketjujen toimivuus Tuottajien ja ammattikeittiöiden näkemyksiä Luomukasvisten ja perunan tarjontaketjujen toimivuus Tuottajien ja ammattikeittiöiden näkemyksiä 30.11.2016 Hanna-Maija Väisänen, Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti www.helsinki.fi/ruralia 2.12.2016

Lisätiedot

Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012

Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012 Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012 Luomun haasteet ja mahdollisuudet Sari Raimoranta, hankevetäjä www.mtk.fi/luomuvakka Sivu 1 30.10.2012 MTK-Varsinais-Suomen Luomuvakka-hanke Varsinais-Suomen maataloustuottajain

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia 1 Vastaajat Vastauksia saatiin kaikkiaan (7.9.2014 mennessä) 438 kappaletta Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia Ikäjakauma painottuu 40-69 vuotiaisiin, mutta vastaajia kaikista ikäryhmistä Vastaajista

Lisätiedot

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr.

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Rannikon Ruoka Ruoka-artesaanit ovat uusi kasvava ammattikunta pohjoismaissa. Artesaaniruoan jatkojalostuksessa

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014 Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana Kohderyhmänä olivat aktiiviset vapakalastuksen harrastajat Metsähallituksen

Lisätiedot

Itämeren kala elintarvikkeena

Itämeren kala elintarvikkeena Itämeren kala elintarvikkeena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Tutkimuspäivät Pori 15.11.2007 Esitelmän sisältö Elintarvikekalan määrä Itämeressä ja Suomessa Itämeressä kalastetun ja

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2013 Luomukasvintuotanto

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjyyttä Salzburgissa Huhtikuussa 2017 Itävaltaan tehdyn opintomatkan terveisiä

Maaseutuyrittäjyyttä Salzburgissa Huhtikuussa 2017 Itävaltaan tehdyn opintomatkan terveisiä Maaseutuyrittäjyyttä Salzburgissa Huhtikuussa 2017 Itävaltaan tehdyn opintomatkan terveisiä Anne Tuomivaara projektikoordinaattori Lapin yliopiston Arktinen keskus Lappari-hanke Esityksen aiheet: Salzburgin

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot