MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012"

Transkriptio

1 MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

2 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti matkailutoimialan ja kaupan alan yritysten näkemyksistä lähiruuan käyttöä ja luonnontuotealan kehittämismahdollisuuksia kohtaan Kirsi Kuosku, Naturpolis Oy Sisältö 1. Taustaa kyselylle Kyselyn toteuttaminen Vastaajien taustatiedot Lähiruuan merkitys Paikallisten luonnontuotteiden käytön esteet ja mahdollisuudet matkailuyrittäjien mielestä 7 6. Toimialoittaiset kysymykset Ohjelmapalveluyritykset Vähittäiskauppa Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet Yhteenveto ja johtopäätökset.. 22 LIITE 1. Kutsuviesti sähköiseen kyselyyn.

3 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 2 Raportti matkailutoimialalle suunnatusta lähiruoka- ja luonnontuotekyselystä 1. Taustaa kyselylle Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa pyrittiin selvittämään monipuolisesti alueen matkailu- ja luonnontuotealojen kysynnän ja tarjonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Koillis- Suomen elinkeinostrategiassa esille nousi voimakkaasti tarve kehittää matkailua paikallisten luonnontuotteiden avulla ja toisaalta saada maaseudulle ja luonnontuotealalle kehittymismahdollisuuksia matkailusektorin luoman kysynnän avulla. Lähiruuan kysynnän kasvu näkyy tällä hetkellä voimakkaasti koko Suomessa ja tarve mm. lähiruuan saatavuuden parantamiselle on selkeästi olemassa. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) Maamerkit-ohjelman mukaan maaseutuun kohdistuu nyt uudenlaista kysyntää, joka pitäisi tunnistaa ja johon pitäisi olla valmiuksia vastata. Esiselvityshankkeessa toteutettiin kolme kyselyä: kyselyt matkailijoille, matkailutoimialan yrityksille (vähittäiskaupat, majoitus- ja ravitsemusliikkeet sekä ohjelmapalveluyritykset), sekä maaseutuyrityksille (mm. maataloustuottajat, porotilat ja kalastajat) ja elintarvikkeiden jalostajille. Näiden kolmen kyselyn tulosten perusteella ja alueen valmiuksien pohjalta voidaan suunnitella tulevia kehittämistoimenpiteitä ja löytää mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle. Tässä matkailutoimialalle suunnatussa kyselyssä selvitettiin matkailuyritysten nykyistä paikallisten tuotteiden käyttöä sekä kiinnostusta ja näkemyksiä tulevasta kysynnästä maaseudun tuotteita ja palveluita kohtaan. 2. Kyselyn toteuttaminen Kyselyn tavoitteena oli selvittää matkailutoimialan yritysten kysyntää, nykykäyttöä ja odotuksia lähialueensa tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan lähinnä luonnontuotteisiin ja lähiruokaan liittyen. Kysynnän ja kiinnostuksen selvittämisen nähtiin auttavan löytämään maaseutuelinkeinoille kehittämismahdollisuuksia tähän kysyntään vastaamiseksi. Kysynnän lisäksi tiedusteltiin ongelmakohtia ja kehittämistoiveita, jotta saataisiin selville, millä keinoin tarjonta saataisiin entistä paremmin vastaamaan yritysten tarpeisiin. Kyselyn sisältöä suunniteltiin yhteistyössä mm. ProAgrian ja Naturpoliksen asiantuntijoiden kanssa, sekä testattiin oululaisilla keittiömestareilla heidän ollessaan tutustumismatkalla Kuusamossa. Kommentteja sisältöön kysyttiin myös laajalti yhteistyöverkostolta. Kyselyn toteutti Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen projektipäällikkö, MMM Kirsi Kuosku Naturpolis Oy:stä. Tuottajakyselyn toteutti ProAgria Oulu ry, jonka yritysneuvoja Martti Määttä oli mukana myös muiden kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikki kolme kyselyä saatiin pidettyä yhtenä kokonaisuutena. Kysely toteutettiin maaliskuussa 212 sähköisesti ZEF-kyselykoneella. Kysely lähetettiin 29 sähköpostiosoitteeseen, jotka haettiin ensinnäkin Naturpoliksen yritysrekisteristä toimialaluokituksen perusteella, sekä lisäksi osittain tuotiin yksitellen internetin matkailusivustojen yrityslistoja läpikäymällä. Kaupan ala on tässä kyselyssä luettu sisään matkailutoimialaan, sillä kauppa hyötyy alueen matkailusta merkittävästi. Yritysrekisterin toimialoista mukaan valittiin ravintolat, vähittäiskaupat, muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä, vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä, hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet, muu majoitus, lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus, muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä,

4 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 3 vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä, baarit ja kahvilat, ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut, huvi ja virkistystoiminta, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, leirintäalueet, varauspalvelut ja muut matkaoppaiden palvelut. Itse kyselyssä yrityksiä pyydettiin merkitsemään toimialansa seuraavista vaihtoehdoista: Vähittäiskauppa, Ravintola tai muut ravitsemuspalvelut, Ohjelmapalvelut tai Muu, mikä, mihin vastaajat ilmoittivat toimialakseen lähinnä erityyppisen majoituksen. Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys tiedotti jäsenistöään kyselystä myös erikseen, ja samoin asiasta kerrottiin paikallisessa lehdessä. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 62 kpl, eli vastausprosentiksi tuli 21,4%. Tässä raportissa kuvataan tulokset ensin kaikille toimialoille yhteisten kysymysten osalta sekä tämän jälkeen erikseen toimialakohtaisten kysymysten osalta. Toimialakohtaisia kysymyksiä oli vähittäiskaupalle, ravintoloille ja ohjelmapalveluyrityksille. Kyselyn aihepiirin ymmärtämistä varten kyselyssä käytettävät termit oli määritelty seuraavasti: Lähiruoka: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Luonnontuotteet: Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: Luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tämä raportti sekä vastaavat raportit matkailijoille toteutetusta kyselystä ja tuottajille ja elintarvikkeiden jalostajille toteutetusta kyselystä muodostavat kokonaisuuden Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen tuloksista. Raportit ovat yrittäjien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden ladattavissa Naturpoliksen internet-sivuilta.

5 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 4 3. Vastaajien taustatiedot Kyselyyn vastasi yhteensä 62 yritystä, joista suurin osa oli majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä (kuvio 1). Yrityksistä suurin osa sijoittui Kuusamoon. Toimiala Sijaintipaikkakunta Majoitus/ muu n=24 Vähittäiskauppa n=8 Ravintolat n=18 Taivalkoski 9 % Posio 12 % Ohjelmapal velu n=21 Kuusamo 79 % Kuvio 1. Matkailutoimialan yritysten taustatiedot Koska Taivalkosken ja Posion yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa huomattavasti kuusamolaisia yrityksiä vähemmän, ei tuloksia tässä raportissa käsitellä erikseen eri kuntien osalta. 4. Lähiruuan merkitys Kyselyssä pyrittiin aluksi selvittämään yritysten käsityksiä siitä, mitä ne lähiruualla ymmärtävät (kuvio 2). Käsite on yleensä ottaen hyvin vaikeasti määriteltävä ja eri ihmiset ymmärtävät asian eri tavoin. Kehittäminen kuitenkin vaatisi jonkinlaisen yhteisen näkemyksen aiheesta, joten kysyimme, mitä mieltä yritykset ovat yleisesti käytetyistä lähiruuan määritteistä ja näkemyksistä.

6 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 5 "Lähiruoka on paikallisruokaa" % Kaikki vastaajat, n=56 Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n=16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 2. Näkemykset lyhyestä, väljästi määritellystä lähiruoka-käsitteestä Käsite Lähiruoka on paikallisruokaa on MMM:n lähiruokaselvityksen (212) ehdotus lähiruuan lyhyeksi määritelmäksi. Varsinaisen pidemmän määritelmän saama vastaanotto näkyy kuviossa 3. Lähiruokaselvityksen mukaan alan toimijoiden sitoutuminen yhteiseen lähiruoka-käsitteeseen on lähiruokaohjelman onnistumisen edellytys. Tämän kyselyn mukaan käsitteiden määrittely tuntuu onnistuneen hyvin, sillä selkeästi suurin osa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä molempien määritelmien kanssa. "Lähiruoka on ruuantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria" 8 7 % Kaikki vastaajat, n=54 Vähittäiskauppa, n=7 Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 3. Näkemykset pitkästä lähiruokamääritelmästä

7 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 6 Paitsi varsinaisia määritelmiä, kysyttiin yrityksiltä myös näkemyksiä käsitteen käyttöön ja sisältöön liittyen (kuvio 4). Mielipiteitä lähiruuasta 5 1 % "Matkailijoille on tärkeää, että matkakohteessa on tarjolla paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa", n=55 "Lähiruuan tuotanto rajoittuu maakuntaan/ sitä vastaavaan alueeseen", n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä "Lähiruoka on ekologista", n= "Kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa", n= Kuvio 4. Matkailutoimialan edustajien mielipiteet lähiruoka-käsitteen käytöstä ja sisällöstä Lähiruuan tärkeys matkailijoille nähdään lähes yksimielisesti, samoin lähes kaikki mieltävät lähiruuan ekologiseksi vaihtoehdoksi, joskin siinä useimmat vastaajat ovat asiasta vain jokseenkin samaa mieltä. Aiemmin vallalla ollut käsitys siitä, että lähes kaikkea suomalaista ruokaa voidaan kutsua lähiruuaksi, ei saanut enää suurta kannatusta, mikä on myös linjassa kansallisen lähiruokaselvityksen suositusten kanssa. Maakunnan kokoinen maantieteellinen alue määrittelyn tukena sen sijaan saa kannatusta. Maantieteellinen läheisyys liitetäänkin yleisesti lähiruokaan (Ruokatietoa 211). Lopuksi kysyttiin vielä näkemystä siitä, antaako lähiruoka-käsitteen käyttö lisäarvoa tuotteille (kuvio 5). Antaako käsite "lähiruoka" lisäarvoa tuotteille? % Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n= Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Kaikki vastaajat Ei lainkaan Majoitus/ muu, n= Vähittäiskauppa, n= Kuvio 5. Lähiruoka käsitteen tuoma lisäarvo tuotteille matkailuyritysten mielestä. Vastauksista saatiin hyvin selkeä näkemys siitä, että lähiruoka -käsitteellä on lisäarvoa. Kukaan

8 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 7 vastaajista ei ilmoittanut, että käsitteellä ei olisi lainkaan lisäarvoa. Eri toimialojen välillä ei tässä kysymyksessä ollut juurikaan eroa. Ravintolat ja ohjelmapalveluyritykset kuitenkin olivat eniten sitä mieltä, että lähiruoka-käsite tuo erittäin paljon lisäarvoa tuotteille. 5. Paikallisten luonnontuotteiden käytön esteet ja mahdollisuudet matkailuyrittäjien mielestä Yksi tärkeimmistä selvityksen kohteista oli löytää tekijöitä, jotka estävät paikallisten tuotteiden käyttöä matkailuyrityksissä. Ensimmäisenä tiedusteltiin yleisesti, onko yrityksillä tarpeeksi tietoa oman alueensa tuottajista ja tuotteista (kuvio 6). Onko paikallisista tuotteista ja tuottajista tarpeeksi tietoa? % Vähittäiskauppa, n= Ohjelmapalvelu, n=2 Kaikki vastaajat Majoitus/ muu, n= Kyllä Ei Ravintolat, n= Kuvio 6. Matkailuyrittäjien tietoisuus paikallisista tuottajista ja tuotteista Kaikista vastaajista vain puolet koki tuntevansa tarpeeksi hyvin oman alueensa tuottajia ja tuotteita, mutta tämän kysymyksen kohdalla oli suuria eroja eri toimialojen välillä. Ravintoloista jopa 71 %:llä ja majoitusyrittäjistä 68%:lla ei ollut tarpeeksi tietoa oman alueen tarjoamista mahdollisuuksista. Parhaiten oman alueen tarjonta oli tiedossa vähittäiskaupoilla. Yrityksiltä tiedusteltiin myös suoraan, mitkä tekijät estävät tai vaikeuttavat paikallisten tuotteiden ottamista myyntiin ja osaksi omaa tuotevalikoimaa (kuvio 7).

9 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 8 Mitkä tekijät estävät / vaikeuttavat paikallisten tuotteiden ottamista myyntiin/ osaksi tuotevalikoimaa? Ei tunneta tuottajia/ valikoimaa Heikko toimistusvarmuus Logistiikkaongelmat Yhteydenpidon hankaluus Korkea hinta Kaikki vastaajat Tuotevalikoiman suppeus Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Sähköisen tilausjärjestelmän puute Epätasainen laatu Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Liian alhainen jalostusaste Ei kysyntää Tuotteet eivät vastaa tarpeeseen % vastaajista vastaajaryhmittäin Kuvio 7. Tekijät, jotka estävät matkailuyrityksiä ottamasta paikallisia tuotteita valikoimiinsa. Kuten jo aiemmasta kysymyksestä (kuvio 6) huomattiinkin, on kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen välillä suuri kuilu, joka muodostaa samalla suurimman esteen paikallisten tuotteiden pääsylle matkailuyrittäjien tuotevalikoimiin. Kaikki seuraavaksi suurimmat esteet johtuvat samasta perusongelmasta: tuottajat ovat pieniä toimijoita, joiden tuotantomäärät eivät riitä vastaamaan kysyntään, ei ole resursseja markkinointiin eikä tuotteita pystytä toimittamaan säännöllisesti. Monien yksittäisten toimijoiden kanssa asiointi puolestaan on matkailualan yrityksille ongelma, ja toisaalta yksittäisillä tuottajilla esimerkiksi logistiikkakustannukset nousevat suuriksi ja tuotteiden hinta samalla liian korkeaksi. Tuotteiden laadussa ei sinänsä koeta olevan suuria onglemia, enemmänkin siinä että erilaisia tuotteita on tarjolla liian vähän. Seuraavaksi matkailuyrityksiltä tiedusteltiin näkemyksiä, miten nämä ongelmat voitaisiin parhaiten ratkaista (kuvio 8), eli mitkä olisivat luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon tärkeimmät kehittämiskohteet.

10 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 9 Mitkä ovat tärkeimmät luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon kehittämiskohteet? Lähiruokatukku/ osuuskunta/ myyntirengas Saatavuus/ toimitusvarmuus Markkinointi Yhteistyö toimialojen välillä Tuotevalikoiman kasvattaminen Kaikki vastaajat Tuotekehitys/ jalostusasteen nostaminen Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Luomutuotannon lisääminen Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Laadun kehittäminen/ tasalaatuisuus Logistiikan kehittäminen Sähköinen myyntikanava Yhteinen, esim. maakunnallinen tuotemerkki % vastaajista vastaajaryhmittäin Kuvio 8. Tärkeimmät luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon kehittämiskohteet matkailuyrittäjien mielestä. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi aiempien kysymyksien ongelmakohtien ratkaisuiksi sopivia vaihtoehtoja. Eniten toivottiin jonkinlaisen yhteistyömuodon kehittämistä tuottajien välille (esimerkiksi osuuskuntaa tai lähiruokatukkua tai myyntirengasta). Samaa aihepiiriä jatkaa saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen, johon ensimmäinen kohta olisi yksi ratkaisuvaihtoehto. Näiden kahden jälkeen tärkeimpiä kehittämiskohteita olivat markkinoinnin parantaminen, yhteistyö eri toimialojen välillä ja tuotevalikoiman kasvattaminen. Eri matkailutoimialan yritykset olivat näkemyksissään melko yksimielisiä. Ravintolat toivoivat muita enemmän saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantamista ja vähittäiskauppa puolestaan tuotevalikoiman kasvattamista ja markkinointiin panostamista. Ohjelmapalveluyritysten mielestä tärkeintä olisi lähiruokatukun tai tuottajien myyntirenkaan perustaminen. Seuraavaksi yrityksiltä tiedusteltiin, olivatko asiakkaat esittäneet toiveita paikallisia tuotteita tai lähiruokaa kohtaan (kuvio 9).

11 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Onko asiakkailta tullut toiveita paikallisia tuotteita tai lähiruokaa kohtaan? Kaikki vastaajat % Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Erittäin usein Usein Silloin tällöin Ei lainkaan Kuvio 9. Asiakkaiden kysyntä paikallisia tuotteita kohtaan. Eri toimialojen yritykset olivat saaneet samansuuntaisesti toiveita paikallisista tuotteista. Suurin osa yrityksistä silloin tällöin, mutta n. 15 % yrityksistä jopa erittäin usein. Yrityksiltä kysyttiin myös, millaisia tuotteita ne toivoisivat valikoimiinsa, mutta mitä ei tällä hetkellä ole saatavilla, tai mitä toiveita asiakkaat ovat esittäneet (taulukko 1). Taulukko 1. Tuotteet, joiden parempaa saatavuutta toivottiin. Tuoteryhmä Mainintojen Mahdolliset tarkennukset määrä Maitotuotteet 4 mainintaa maito, kotijuusto, jäätelö Lihatuotteet 7 mainintaa poro, riista, hirvi, jatkojalosteet, lapinukonkeitto, muu kuin riistaliha Leipomotuotteet 8 mainintaa paikallinen leipä, rieska, kampanisut, piirakat, monipuolinen itse tehty kahviovalikoima Kasvikset, 9 mainintaa peruna juurekset ja vihannekset Kala 8 mainintaa made, ahven, siika, muikku, kalatuotteet Marjat 5 mainintaa hillot, hyytelöt, siirapit Muut (mauste)yrtit, hunaja, kuohujuomat, sinapit, kauneudenhoitotuotteet Lisäksi kysymykseen saatiin seuraavia lisäkommentteja: - Ongelmana on lähinnä volyymimme suuruus ja toimittajien pienuus ja se, ettei meillä ole riittävästi tietoa paikallisista toimijoista - Lisää kalastajia, että saataisiin vähemmän hyödynnetyt kalat paremmin käyttöön. - Ravintoloihin ruokalistoihin tietoa siitä, mistä tarjottavat raaka-aineet ovat peräisin

12 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 11 Lopuksi yrityksiltä tiedusteltiin, kuinka tärkeänä ne näkevät matkailu- ja luonnontuotealojen yhteistyön paikallisten tuotteiden kehittämiseksi matkailijoiden tarpeisiin (kuvio 1). Kuinka tärkeää on matkailu- ja luonnontuotealan yhteistyö paikallisten tuotteiden kehittämiseksi matkailijoiden tarpeisiin? % Kaikki vastaajat Vähittäiskauppa, n=5 Ravintolat, n= Ohjelmapalvelu, n=17 Majoitus/ muu, n=19 Erittäin tärkeää Tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei lainkaan tärkeää Kuvio 1. Matkailu- ja luonnontuotealan yhteistyön tarve matkailuyritysten mielestä. Yrittäjistä 87% mielestä yhteistyön lisääminen toimialojen välillä on erittäin tärkeää tai tärkeää. Ohjelmapalveluyrityksistä ja vähittäiskaupan yrityksistä jopa 4% oli sitä mieltä, että yhteistyö on erittäin tärkeää. Tähän kysymykseen on kuitenkin vastannut vain 5 vähittäiskaupan yritystä, joten vastaukset niiden osalta eivät ole kuin suuntaa antavia. Samoin vastaus ei lainkaan tärkeää on vain yhden yrityksen antama vastaus, vaikka se näkyy kuviossa korkeana 2% prosenttiosuutena. 6. Toimialoittaiset kysymykset Osa kysymyksistä suunnattiin erikseen tiettyjä toimialoja koskeviksi. Ne avautuivat sähköisessä kyselyssä vain niille yrityksille, jotka olivat ilmoittaneet yrityksensä kuuluvaksi kyseiseen toimialaan. 6.1 Ohjelmapalveluyritykset Ohjelmapalveluyrityksiltä tiedusteltiin aluksi, hyödyntävätkö ne tällä hetkellä toiminnassaan paikallisia luonnontuotteita ja / tai lähiruokaa (kuvio 11).

13 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 12 Hyödynnättekö tuotteissanne tai palveluissanne paikallisia luonnontuotteita ja/ tai lähiruokaa? Kyllä, ja aiomme lisätä niitä jatkossa 52 Kyllä, riittävästi 43 Kyllä, mutta vähennetään jatkossa Ei vielä, jatkossa kyllä Emme käytä, eikä ole suunnitelmissakaan 1 % (n=21) Kuvio 11. Ohjelmapalveluyritysten tämän hetkinen luonnontuotteiden ja lähiruuan käyttö Lähes kaikki käyttivät paikallisia tuotteita jo tällä hetkellä ja yli puolet ilmoitti aikovansa myös lisätä niiden käyttöä jatkossa. Mikään niistä yrityksistä, jotka tuotteita käyttivät, eivät aio vähentää käyttöä jatkossa. Paikallisilla tuotteilla näyttää siten olevan vahvasti kysyntää ohjelmapalveluyrityksissä. Perusteluina sille, miksi paikallisia tuotteita ei 1% yrityksistä käytetty, mainittiin kustannussyyt. Seuraavaksi tiedusteltiin tarkemmin, mitä tuotteita yritykset tällä hetkellä käyttävät ja mitä tuotteita niillä olisi kiinnostusta hyödyntää jatkossa enemmänkin (kuvio 12).

14 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 13 Ohjelmapalveluyritysten tämän hetkinen paikallisten tuotteiden käyttö tuoteryhmittäin ja kiinnostavimmat lisäkäytön kohteet Marjat ja marjajalosteet Liha ja lihajalosteet Leipomotuotteet Kala ja kalajalosteet Maitotuotteet Vihannekset, juurekset tai niistä valmistettu ruoka Sienet Yrtit ja yrttivalmisteet Hunaja Hyvinvointituotteet Marjaviinit Paikalliset käsityöt ja matkamuistot Luonnontuotteisiin liittyvät perinteet ja kulttuuri Käytössä tällä hetkellä Kiinnostusta hyödyntää jatkossa enemmän % (n=21) Kuvio 12. Käytössä olevat paikalliset tuotteet ja kiinnostavimmat lisäkäytön kohteet ohjelmapalveluyritysten mielestä. Ylivoimaisesti eniten tällä hetkellä käytössä on marja- ja lihatuotteita. Myös ohjelmapalveluyritysten käyttämät leipomo- ja kalatuotteet ovat suurimmaksi osin paikallisia. Tuotteita, joita ei tällä hetkellä juuri ole tai ei käytetä, mutta joiden käyttö kiinnostaisi, ovat hyvinvointituotteet, paikalliset käsityöt ja matkamuistot sekä erityisesti luonnontuotteisiin liittyvät perinteet ja kulttuuri. Näissä tuoteryhmissä on siten uutta potentiaalia luonnontuote- ja matkailusektorin yhteistyöhön. Kysymyksen kohdalla oli mahdollisuus kuvata tarpeita ja toiveita tarkemmin, ja siihen saatiin seuraavia vastauksia: Marjat ja marjajalosteet (hillot, kastikkeet, hyytelöt, mehut...) Lihatuotteet (poro, lammas, riista, lihajalosteet kuten savuliha, kuivaliha, säilykkeet,...) ja niistä valmistettu ruoka Haluaisimme käyttää enemmän Kala Ohjelmapalveluiden tuotevalikoimaan sopivatkin luontevasti erilaiset maaseudun tarjoamat mahdollisuudet niin palveluiden kuin tuotteidenkin osalta. Yrityksiltä tiedusteltiin seuraavaksi, millaiset tuotteet niitä eniten kiinnostaisivat (kuvio 13).

15 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 14 Kiinnostavimmat luonnontuotteita hyödyntävät matkailupalvelut ohjelmapalveluyritysten mielestä Paikalliset luonnontuotteet ja käsityöt matkamuistoina Marjan- ja sienenpoimintaretket, luonnonkasvien hyödyntäminen Ravintoloiden Koillismaa-menu/ erilliset lähiruokavaihtoehdot Retket maatiloille, viinitiloille, keramiikkapajoille jne Lähiruokaa sisältävä ohjelmapalvelu Maatilojen suoramyyntipisteet 4 4 Lähiruokatori/ markkinat 35 Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut 3 Green care -palvelut 15 % (n=21) Kuvio 13. Kiinnostavimmat luonnontuotteita hyödyntävät matkailupalvelut ohjelmapalveluyritysten mielestä. Eniten ohjelmapalveluyrityksiä kiinnostavat paikalliset luonnontuotteet ja käsityöt matkamuistoina, ja sen jälkeen erilaiset luontoretket, esim. marjan- tai sienenpoimintaretket. Paikallisen ruuan tarjoaminen matkailijoille nähdään myös tärkeänä. Green care on vielä melko vähän tunnettua toimintaa. Siihen läheisesti liittyvä hyvinvointimatkailu on tutumpaa ja saa myös enemmän kannatusta. Ohjelmapalveluyrityksiltä tiedusteltiin myös, millaisista luonnontuotealan ja matkailualan mahdollisista kehittämisvaihtoehdoista ne itse olisivat kiinnostuneita (kuvio 14).

16 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 15 Ohjelmapalveluyritysten kiinnostus erilaisia luonnontuotteiden ja lähiruuan hyödyntämisen kehittämisvaihtoehtoja kohtaan Yhteistyö luonnontuotealan yrittäjien kanssa 63 Kehittämishanke 53 Yhteistyö hyvinvointialan yrittäjien kanssa 47 Lisäkoulutus 42 Opinnäytetyöt 26 % (n=21) Kuvio 14. Ohjelmapalveluyritysten kiinnostus erilaisia kehittämistoimenpiteitä kohtaan. Reilusti yli puolella ohjelmapalveluyrityksistä kiinnostaisi yhteistyö luonnontuotealan yrittäjien kanssa. Myös kehittämishanke saa kannatusta, samoin kuin yhteistyö hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Lisäkoulutuskin kiinnostaa 42 % ohjelmapalveluyrittäjistä. Opinnäytetyöt ovat yksi keino saada yrityksiin esimerkiksi tuotekehitysapua, mutta vaihtoehto on toistaiseksi huonosti tunnettu alueella, koska Koillismaalla ei ole omaa luonnontuotealan koulutusta. Siitä huolimatta 26 % yrittäjistä oli kiinnostunut myös opinnäytetöiden ym. tuomista hyödyntämismahdollisuuksista. Vapaapalautteena pyydettiin lisäksi kommentteja, millaisesta koulutuksesta yrittäjät mahdollisesti olisivat kiinnostuneita. Saadut palautteet olivat: "lähiruuan kaupallistaminen ja lähiruokaan perustuvien retkien markkinoinnin ja myyntikanavien toteutus ja alan mahdollisuudet" "tarinat ja perinnetieto" "perinnetietous alueen historiasta ja historiallisista paikoista" "Kalatuotteiden valmistus" "perinnetieto" Perinnetiedon merkitys näyttää korostuvan yritysten antamissa vastauksissa, mikä on varsin ymmärrettävää matkailualalla, jossa tarinoilla ja perinteillä on merkittävä rooli tuotteiden sisällölle. Kaiken kaikkiaan ohjelmapalveluyritysten osalta mielenkiinto luonnontuotealaa kohtaan näyttää olevan positiivisten odotusten vallassa.

17 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u Vähittäiskauppa Vähittäiskaupoilta tiedusteltiin aluksi, onko niillä tällä hetkellä valikoimissaan paikallisia elintarvikkeita tai luomuelintarvikkeita (kuvio 15). Onko valikoimissa tällä hetkellä lähellä/ paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita tai luomuelintarvikkeita? Kyllä, ja aiomme lisätä niitä jatkossa 4 6 Kyllä, riittävästi 1 Lähellä tuotettuja elintarvikkeita Kyllä, mutta vähennetään jatkossa Luomu-elintarvikkeita Ei vielä, jatkossa kyllä 2 Ei ole, eikä ole suunnitelmissakaan 1 2 Vähittäiskaupan vastaukset, n=8 Kuvio 15. Vähittäiskaupan tämän hetkinen luomu- ja lähiruuan tarjonta. Suurimmalla osalla kaupoista oli valikoimissaan lähiruokaa. Ne, joilla ei ollut, perustelivat vastaustaan sillä, ettei sitä ole tarjolla. Luomuelintarvikkeita oli tällä hetkellä tarjolla hieman lähiruokaa vähemmän, mutta jatkossa niiden ottamista valikoimiin suunnitteli 2 yritystä. Seuraavaksi tiedusteltiin tarkemmin, mitä paikallisia tuotteita kaupoilla on tällä hetkellä valikoimissaan ja minkä tuoteryhmien osalta ne odottavat kysynnän olevan kasvussa (kuvio 16).

18 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 17 Vähittäiskaupan tämän hetken valikoima paikallisten tuotteiden osalta ja näkemys kysynnän kasvusta tuoteryhmittäin % (n=8) Leipomotuotteet Liha ja lihajalosteet Paikalliset käsityöt ja matkamuistot Marjat ja marjajalosteet Kala ja kalajalosteet Vihannekset, juurekset tai niistä Maitotuotteet Yrtit ja yrttivalmisteet Hyvinvointituotteet Sienet Hunaja Valikoimissa tällä hetkellä Kysyntä tulee kasvamaan Kuvio 16. Paikallisten tuotteiden valikoima vähittäiskaupoissa ja arvio kysynnän kasvusta tuoteryhmittäin. Eniten kauppojen valikoimista tällä hetkellä löytyy paikallisia leipomotuotteita, lihaa sekä paikallisia käsitöitä ja matkamuistoja, joiden jälkeen seuraavat marjat ja kalat. Kiinnostavimpia tuoteryhmiä kysynnän kasvun kannalta ovat vähittäiskaupan puolella, samoin kuin ohjelmapalveluyrityksissä, paikalliset käsityöt ja matkamuistot. Samoin marjoille ja marjajalosteille odotetaan merkittävää kysynnän kasvua. Paikallista hunajaa ei vähittäiskaupassa tällä hetkellä ole lainkaan tarjolla, mutta sille olisi selkeästi kysyntää. Sienet ovat vähittäiskaupassa muista toimialoista poiketen tuoteryhmä, jolla ei nähdä olevan kysyntää. Vähittäiskaupoille esitettiin kysymys siitä, miten niiden mielestä paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi järjestää (kuvio 17). Sama kysymys esitettiin myös matkailijoille ja tuottajille. Näiden ryhmien antamat vastaukset ovat luettavissa omista raporteistaan. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että matkailijat toivoivat ensisijaisesti paikallisia tuotteita esille omiin hyllyihinsä, kun se vähittäiskaupan näkemyksen mukaan oli huonoin vaihtoehto myynnin järjestämiseksi.

19 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 18 Vähittäiskaupan näkemys: miten paikallisten tuotteiden myynti tulisi järjestää kaupoissa 5 1 % (n=8) Paikallisista tuotteista merkintä hyllyn reunassa Erittäin tärkeää Paikallisissa tuotteissa oma paikallisuuden osoittava merkintä Tärkeää Jonkin verran tärkeää Tuote-esittelypäivät ja -tilaisuudet kaupoissa Ei lainkaan tärkeää Paikalliset tuotteet ovat kaupassa myynnissä omissa hyllyissään Kuvio 17. Vähittäiskaupan näkemys siitä, miten paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi järjestää. Matkailijoiden ja kaupan näkemykset menevät siis tämän kysymyksen kohdalla ristiin sen kohdalla, mikä on paras tapa laittaa esille paikallisia tuotteita. Molemmat ryhmät ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että merkintä paikallisuudesta hyllyn reunassa on myös hyvä tapa tuoda paikallisia tuotteita paremmin esiin. Vähittäiskaupan edustajilta saatiin myös lisäkommentteja, joissa käsiteltiin paikallisten tuotteiden myyntiä kaupoissa: Matkailijat haluavat ostaa paikallistuotteita mitä vaan on saatavilla kohtuu hintaan Sekalainen on seurakunta, huonosti tarjolla ja huonosti tarjotaan Yleensä paikalliset tuotteet ovat hinnaltaan kalliimpia ja ihmiset, jotka juoksevat tarjousten perässä, eivät niitä osta. Paikalliset ihmiset eivät osta oman alueen tuotteita, mutta turistit ja mökkiläiset niitä ostavat.

20 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet Ravintoloilta kysyttiin heti aluksi niiden tämän hetkisestä lähiruuan käytöstä ja näkemyksistä, minkä tuoteryhmien osalta kysyntä tulee jatkossa kasvamaan (kuvio 18). Ravintoloiden tämän hetkinen lähiruuan käyttö ja näkemys tulevasta kysynnästä tuoteryhmittäin Marjat ja marjajalosteet Liha ja lihajalosteet Kala ja kalajalosteet Sienet Leipomotuotteet Vihannekset ja juurekset Maitotuotteet Yrtit ja yrttivalmisteet Hunaja % vastaajista, n=16 Käytössä tällä hetkellä Kysyntä tulee kasvamaan Kuvio 18. Ravintoloiden tämän hetkinen lähiruuan käyttö ja näkemys tulevasta kysynnästä tuoteryhmittäin. Tärkeimmällä sijalla ravintoloissa olivat marjat, liha sekä kala ja niistä valmistetut tuotteet. Muista vastaajaryhmistä poiketen sienet olivat tärkeysjärjestyksessä erittäin korkealla sijalla. Niiden kysynnän myös nähdään kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessakin, samoin kuin muidenkin lähiruokatuoteryhmien. Muista ryhmistä poikkeavaa oli myös arvio yrttien kysynnän kasvusta. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että ravintola-ala arvostaa selkeästi paikallisia tuotteita ja myös näkemykset lähiruuan kysynnän kehityksestä ovat positiivisia. Osa vastaajista oli lisäksi tarkentanut vastaukseensa tuotteita, joiden käyttömäärien kysynnän uskottiin ravintoloissa olevan kasvussa: "peruna" "hillat ja mustikat" "kampanisut" "käristys" "hirvi (2 mainintaa) "muikku Ravintoloilta tiedusteltiin lisäksi, miten lähi- ja luomuruuan osuus niiden käyttämistä raaka-aineista tulee todennäköisesti kehittymään jatkossa (kuvio 19).

21 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 2 Ravintoloiden näkemys lähi-ja luomuruuan käytön osuudesta jatkossa Kasvaa jatkossa Pysyy samana Lähiruuan osuus Luomuruuan osuus Vähenee jatkossa % vastaajista, n=16 Kuvio 19. Ravintoloiden näkemys siitä, miten lähi- ja luomuruuan osuus ravintoloissa tulee jatkossa kehittymään. Sekä lähi- että luomuruuan käytön odotetaan selkeästi lisääntyvän. Neljäsosa vastaajista arvioi niiden osuuden ravintoloiden raaka-aineista pysyvän jatkossa ennallaan. Kukaan ei arvioi käyttömäärien nykyisestä vähenevän. Ravintoloilta kysyttiin myös niiden tällä hetkellä käyttämien lähi- ja luomuraaka-aineiden osuutta kaikista niiden käyttämistä raaka-aineista (kuvio 2). % Luomun ja lähiruuan osuudet ravintoloiden käyttämästä raaka-aineesta Vastaukset, n= 12 Lähiruokaa % raaka-aineista Luomun osuus raaka-aineista Kuvio 2. Lähi- ja luomuruuan osuus ravintoloiden raaka-aineista tällä hetkellä. Kysymykseen vastasi 12 ravintolaa, joilla luomun osuus käytetyistä raaka-aineista vaihteli välillä - 5% ja lähiruuaksi luokiteltavien raaka-aineiden osuus -8%. Yleisesti lähiraaka-aineita oli käytössä luomua enemmän ja suurimmalla osalla lähiruokaa oli 1-3% raaka-aineista, kun taas luomua ei suurimmalla osalla yrityksistä ollut juuri lainkaan. Ravintoloiden voikin olettaa olevan tällä hetkellä

22 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 21 profiloituneita lähi- ja luomuruuan käytön osalta joko niihin, joilla se on tärkeä osa toimintakonseptia tai niihin, jotka tarjoavat aivan toisentyyppistä ruokaa. Ravintoloiden keskuudessa on myös eroja siinä, miten paikalliset raaka-aineet näkyvät niiden ruokalistalla ja miten raaka-aineiden alkuperästä kerrotaan asiakkaille (kuvio 21). Lähiruoka-termin käyttö ja näkyvyys ravintoloissa % vastaajista (n=16) Paikallisista raaka-aineista kerrotaan vain kysyttäessä 57 Listalla "Koillismaa-menu" tai lähiruokavaihtoehtoja Käyttöä harkitaan Paikalliset raaka-aineet näkyvät listalla Käytössä muu vastaava käsite Lähiruoka -termi käytössä Ei ole käytössä 2 2 Paikallisia raaka-aineita ei juurikaan käytetä 7 Kuvio 21. Lähiruoka termin käyttö ja paikallisten raaka-aineiden näkyvyys ravintoloissa Suurin osa ravintoloista kertoo raaka-aineiden alkuperästä vain asiakkaan erikseen kysyessä asiasta. Monilla on kuitenkin tarjolla myös erillisiä lähiruokavaihtoehtoja ja paikalliset raaka-aineet näkyvät listalla (29% ravintoloista). Matkailijoille toteutetussa kyselyssä puolet matkailijoista toivoi löytävänsä lähiruokaa ravintoloiden ruokalistoilta. Niistä ravintoloista, jotka eivät käytä lähiruoka käsitettä, osa ilmoitti käyttävänsä jotain muuta vastaavaa käsitettä tai ilmaisua. Näitä olivat: paikallinen, hyvän ruuan käsite, paikallisesti tehty tai esimerkiksi Kitkan siikaa / Kitkan viisaat. Myös ravintoloilta tiedusteltiin kiinnostusta lisäkoulutusta kohtaan (kuvio 22).

23 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 22 Ravintoloiden kiinnostus lisäkoulutusta kohtaan aihepiireittäin Tarinat ja perinnetieto luonnontuotteisiin liittyen 7 Reseptiikka luonnontuotteisiin liittyen 6 Hankintaosaaminen 4 Yrttien käyttö 3 Elintarvikelainsäädäntö 2 Kuvio 22. Ravintoloiden kiinnostus lisäkoulutusta kohtaan. % vastaajista (n=16) Selkeästi eniten kaivattiin lisäkoulutusta luonnontuotteisiin liittyvästä perinnetiedosta, eli tarve oli sama kuin ohjelmapalveluyrityksillä. Matkailussa tarinoilla on suuri merkitys tuotteen myyntiin, joten tämä on selkeästi osa-alue, johon tulevaisuudessa kannattaisi panostaa. Tärkeä lisäkoulutustarve ravintoloilla on myös reseptiikka luonnontuotteisiin liittyen. Reseptiikkaa kehittämällä voitaisiinkin alueen omille tuotteille saada merkittävää lisäarvoa ja toisaalta ravintoloille uusia erikoistumisen mahdollisuuksia. Byrokratian asettamat reunaehdot koettiin osin hankaloittavan toimintaa, mikä on sama vastaus, joka saatiin tuottajille ja jalostajille suunnatusta kyselystä. Yrttien käyttö on viime aikoina ollut ravintoloiden kasvavan kiinnostuksen kohteena, ja myös tässä kyselyssä 3 % ravintoloista olisi kiinnostunut asiaan liittyvästä lisäkoulutuksesta. 7. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän kyselyn sekä siihen liittyvien kahden muun kyselyn tulosten perusteella voidaan tehdä suuntaaantavia tulkintoja Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealojen yhteisistä kehittämiskohteista, kehittämisen esteistä ja toisaalta mahdollisuuksista sekä eri toimijoiden kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Lähiruuasta ja luonnontuotteista on positiivinen mielikuva niin matkailijoiden kuin matkailutoimialan ja kaupan alan yrityksilläkin ja ne nähdään tärkeinä alueen matkailusektorin kehittämisessä. Matkailijat odottavat löytävänsä paikallisia tuotteita matkakohteestaan ja niitä pitäisi olla tarjolla ja löydettävissä mahdollisimman helposti. Myös ravintolat, ohjelmapalveluyritykset, majoitusliikkeet ja kaupat näkevät, että paikallisilla tuotteilla on mahdollista saada lisäarvoa tuotteille ja palveluille. Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa, sillä tuottajia on vähän ja yhteistyö sekä tuottajien välillä että tuottajien ja matkailusektorin toimijoiden kesken on ollut vähäistä. Varsinkaan ravintoloilla ja majoitusyrityksillä ei ole tietoa oman alueensa tuottajista. Toisaalta tuottajillakaan ei ole tietoa mahdollisista ostajista. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen välillä onkin välttämätöntä, jotta

24 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 23 paikallisia tuotteita saataisiin alueella enemmän myyntiin, räätälöityä kysyntää vastaaviksi ja tuotevalikoimaa kehitettyä. Kyselyjen perusteella kysyntää olisi lähes kaikille tuoteryhmille. Matkailutoimialalla toivottiin paikallisten elintarvikkeiden lisäksi erityisesti matkamuistoiksi soveltuvia luonnontuotteita ja paikallisia käsitöitä, hyvinvointituotteita sekä maaseudun kulttuuriin liittyviä palveluita. Maatilojen suoramyyntipisteet kiinnostaisivat niin matkailijoita kuin matkailuyrityksiäkin. Ylipäätään lähiruokaa ja paikallisia tuotteita olisi selkeästi mahdollista hyödyntää matkailusektorilla entistä enemmän ja monipuolisemmin. Toimitusvarmuus ja logistiikkakysymykset sekä yhteydenpidon hankaluus tuottajien ja matkailuyritysten välillä ovat kehittämisen ongelmakohtia, jotka johtuvat mm. tuottajien keskinäisen yhteistyön puutteesta. Yksittäisillä toimijoilla ei ole resursseja hoitaa markkinointia, tuotantomäärät eivät riitä, toimitukset paikallisiin yrityksiin tulevat kalliiksi, ja toisaalta matkailuyrityksille on hankalaa hoitaa hankintojaan monilta erillisiltä toimijoilta. Tärkeimpiä alan kehityskohteita matkailuyritysten mielestä olivatkin lähiruuan ja luonnontuotteiden saatavuuden parantaminen esimerkiksi perustamalla alueelle lähiruokatukku, tuottajien osuuskunta, myyntirengas tai vastaava järjestely, jolla myyntiä voitaisiin helpottaa. Tuotevalikoiman suppeus ja tuotteiden heikko löydettävyys muodostuivat myös suurimmaksi selitykseksi sille, miksi matkailijat eivät ostaneet enemmän paikallisia tuotteita. Ylipäätään enemmän tietoa paikallisista tuotteista kaipaavat niin matkailuyritykset kuin matkailijatkin. Yhteiset markkinointitoimenpiteet olisivatkin erittäin tärkeitä paikallisten tuotteiden paremman löydettävyyden helpottamiseksi ja sitä kautta kysynnän kasvattamiseksi. Tuotteiden valikoiman kasvattamiseksi ja kysyntälähtöisyyden parantamiseksi sekä ylipäätään käytön lisäämiseksi kyselyihin annetuissa vastauksissa toivottiin mm. jatkojalostus- ja tuotekehityskoulutusta, tietoa luonnontuotteisiin liittyvästä reseptiikasta ja perinnetiedosta, sekä neuvontaa elintarvikelainsäädännöstä ja hankintaosaamisesta. Kysely herätti yrittäjissä runsaasti kiinnostusta. Alueella on virinnyt positiivinen kehittämisen ilmapiiri, johon tulee nyt tarttua erilaisilla kehittämistoimenpiteillä. Jatkossa, jotta luonnontuotealaa saadaan Koillismaalla vietyä eteenpäin, tarvitaan mm. erilaisia koulutus- ja tiedotustoimenpiteitä, yrityskohtaista kehittämistä, yhteistyön lisäämistä, markkinointitoimenpiteitä sekä myös kehittämishankkeita, joilla näitä toimenpiteitä voidaan osin toteuttaa. Lopuksi kommentteja ja ehdotuksia, joita yritykset antoivat vapaasti aiheeseen liittyen kyselyn loppuun: "Olisikohan paikallisilla tuottajilla innostusta pitää esim. tori päiviä, jolloin kaikki voisivat myydä omia tuotteitaan samassa paikassa. Tämän voisi toteuttaa esim. Rukalla, jolloin myös turistit pääsisivät osalliseksi herkuista." "Tämäkin ko. ala vaatisi huomattavasti tehokkaampaa markkinointia... Ennen kaikkea ulkomaiden suuntaan. Lähiruuan merkitystä ei vielä tunnusteta mm. sen vähäisen hiilijalanjäljen suhteen ja merkityksestä ilmaston muutokseen." "Kuusamossa on paljon nuoria ja aikuisia, jotka olisivat kiinnostuneita lähiruoasta ja luomusta, mutta niiden saatavuus on oman jaksamisen varassa. Kuusamolaisiinkin kannattaa panostaa eikä vain matkailijoihin. Eli myös kylälle saatavuus hyväksi vaikka turistit Rukalla pääosin ovatkin."

25 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 24 "Tärkeitä kysymyksiä, työsarkaa tulee riittämään tämän asian tiimoilta." "Paikallisten liikkeiden tulisi suosia oman paikkakunnan yrittäjiä." "Rukalle yhteinen myyntipiste kaikille paikallisille tuotteille ja avoimena joka päivä. Vierailut siellä tuotantoyksikössä, jossa pääsee seuraamaan valmistusta" "Hyvä alku saavutettu, mutta tuottajat tarvitsevat myös varmuutta markkinoista, että uskaltavat panostaa. Siirtyminen pelkästään tukuille myyvästä alkutuottajasta myös pienempiä yksiköitä palvelemaan vaatii usein isoja investointeja varastoihin, käsittelytiloihin, logistiikkaan jne. Jos markkinat epävarmat, niin harva uskaltaa lähteä kasvattamaan toimintaa." "Matkailulehti Rukan sivuilla olemme pyrkineet tuomaan tunnetuksi koillismaalaista lähiruokaa. Tällä hetkellä esittelemme koillismaalaisia keittiömestareita, jotka antavat myös vinkkejä paikallisten einesten käytöstä." "Hyvä aihe, mihin kannattaisi satsata. Meitä kiinnostaisi lähteä lähiruoka hankkeeseen mukaan. Mutta asetukset ja säädökset on tällä hetkelle meille liian monimutkaista. Kiinnostusta lihaa kohtaa on tullut Helsingistä saakka, mutta emme pysty näissä puitteissa itse toimimaan." "Mielenkiintoinen aihe ja varmaankin jossakin määrin tulevaisuuden juttu." "Paikallisuus, luonnon puhtaus, eksoottisuus, riista & kala, marjat, vihannekset, luomu = tuottajien kuvat esiin tuotantoketjun läpinäkymisen takeeksi (esim. Saarioisen broilertuottajat)" "Paikallistuotteet kunniaan ja yhteistyötä enemmän paikallisten toimijoiden välille." "Asiakkaat pyytävät paikallisia tuotteita, mutta joitain tuotteita ei saa ympäri vuoden ja kaikki asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan korkeampaa hintaa. Meidän kaikille asiakkaille lähiruoalla on suuri merkitys!" "Yhdistyksemme toimii pääsääntöisesti nuorten kanssa ja tiedottaa lapsille sekä nuorille luonnontuotealasta. Järjestämme esim. luonnontuotekeruutapahtuman/-mia tulevana kesänä. Luonnontuotteet voisivat olla myös täällä puhtaassa pohjoisessa tärkeä lisäansaintamuoto." "Paremmin esillä /näkyvillä" Lähdeaineisto MMM, Lähiruokaselvitys 212. Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi Ruokatietoa 211. Suomen Gallup Elintarviketieto 211.

26 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 25 LIITE 1. Kutsuviesti sähköiseen kyselyyn. Hei! Kutsumme Teidät antamaan mielipiteenne lähiruoka- ja luonnontuoteaiheiseen kyselyyn, joka on suunnattu Koillismaan matkailuyrityksille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille. Kyselyllä selvitämme alueemme matkailutoimialan kiinnostusta maaseutuyritysten ja luonnontuotealan tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia kohtaan. Kyselyjä tehdään myös matkailijoille ja maaseutuyrityksille, joten tuloksena saadaan kattava kuva alueemme tämän hetken tilanteesta, kehittämistarpeista ja uusista mahdollisuuksista. Vastaamisen voitte aloittaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla linkin Internet-selaimen osoiteriville Kyselyyn vastaaminen vie noin 1 minuuttia. Jokainen vastaus on tärkeä, joten toivottavasti löydätte hetken aikaa vastaamiseen! Tuloksista kertomisen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelun vuoksi toivoisimme, että jätätte yhteystietonne kyselyn lopussa olevaan yhteystietokenttään. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä yhdistetä yksittäisiin vastauksiin. Vastauksia pyydetään mennessä. Lämmin kiitos ajastanne! Keväisin terveisin Kirsi Kuosku PIKAOHJE: 1. Vastaaminen tapahtuu hiirellä työskennellen 2. Voit muuttaa vastauksiasi valitsemalla kysymyksen aktiiviseksi kysymyslistasta ja sijoittamalla sen uudelleen vastausalueelle 3. Voit keskeyttää jatkaaksesi myöhemmin painamalla Keskeytä-nappia Kyselyssä käytettäviä käsitteitä: Lähiruoka: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Luonnontuotteet: Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: Luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Kysely toteutetaan osana Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanketta ( ), joka on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Myötäle ry / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

TUNNETAANKO LUOMU

TUNNETAANKO LUOMU Luomu keittiöissä Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista www.ekocentria.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Verkostoitumispäivä Piikkiön Tuorlassa Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Varsinais-Suomen tuotannon osuus

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki

Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki Luonnontuotealan toimialaraportti 2016 11.5.2016 Helsinki Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Luonnontuotteet Marjat Sienet Yrtit Erikoisluonnontuotteet Mahla, pihka, terva,

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia

Lisätiedot

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi 9.9.2014 Helsinki www.helsinki.fi/ruralia 9.10.2013 1 Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut

Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut HoReCa Lähiruokaa Uudeltamaalta & hankintafoorumi Seminaari 18.5.2016 Hyvinkää Alkusanat Lohjan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään 29.9.2016 Olos, Muonio Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Miksi luonnontuotteita matkailuun ja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Maaseudun ammattilaisia! Maakuntien Parhaat on ProAgria Keskusten Liiton myöntämä valtakunnallinen laatumerkki maaseudun pienyrityksille

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset

Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset Hyvinkää 18.5.2016 NYT-Tuotekehitystä ja hankintaosaamista -hanke Vienti 95,3 milj.e TUONTI 4,2 miljardia euroa Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta Kalle Erkkilä / WWF Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta TNS Gallup / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 2013 Kohderyhmä ja tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

OPETUS POLUT TOIMINTA- YMPÄRISTÖ

OPETUS POLUT TOIMINTA- YMPÄRISTÖ POLUT OPETUS VILJELY POLUT TOIMINTA- YMPÄRISTÖ TUOTANTO Tuotannon kehittämisen tavoitteena oli ennakoida raaka-aineiden tarvetta ja kysyntää analysoida raaka-aineiden tuotantoedellytyksiä kehittää toimivia,

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Asiakas Ostaa lahjaksi Helppo ostaminen Eri sesongit Alko Asiakastarpeen täyttäminen Elämyksellisyyden tarjoaminen Tavarantoimittajat Tuotemerkin rakentaminen Myynnin

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti Ravitsemistoiminnan toimialaraportti 22.1.2016 ASIAKAS Liikunta ja urheilu Palvelujen tuotanto Ohjelmapalvelut, aktiviteetit, tapahtumat, käyntikohteet/nähtävyydet Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Liikennepalvelut

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailutilinpito - Matkailutilinpito (Tourism account) = Matkailun satellittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Account) - Keskeiset määritelmät

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies Maaseutuyrittäjyyslinja, MTK 1 Julkiset ruokapalvelut Suomessa merkittävässä roolissa ravitsemusosaamiselle

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä

Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Kitka-MuHa Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä 1. kokous 2.9.2013 klo 17.00 20.00, Lomakeskus Himmerki, Posio Osallistujat: Teemu Junttila Kuusamon kaupunki Reijo Lantto Posion

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot