Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von tavi ras tol ta (Valvira) lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttamiseen siten, että Valvira hy väk syi si uusiksi toimipaikoiksi seuraavat toimipaikat: Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Rillit, Hamina OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 2) PlusTerveys Oy c/o Haminan Lääkärikeskus, Hamina OID-koodi: työ ter veys huol 3) PlusTerveys Oy c/o Terveyspuiston Kirurginen Sairaala Oy, Ke rava OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoidossa sekä eri kois alaan kuuluvien lausuntojen antamista. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol lon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 4) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kerava, Kerava

2 OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois alaan työ ter veys huol 5) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Aava Keravan Terveyspuisto, Ke ra va OID-koodi: työ ter veys huol 6) PlusTerveys Oy c/o Folkhälsan Syd Ab, Karjaa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 7) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Karjaa työterveys, Karjaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 8) PlusTerveys Oy c/o Silmälaboratorio Tono Oy, Karjaa OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

3 luis ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 9) PlusTerveys Oy c/o Karjaan Optiikka Oy, Karjaa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 10) PlusTerveys Oy c/o Forssan Silmälääkärikeskus, Forssa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 11) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Fors sa OID-koodi: työ ter veys huol 12) PlusTerveys Oy c/o Klaukkalan Erikoislääkärikeskus Oy, Klaukka la OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoislääkärin ko tikäyn te jä Nurmijärven kunnan alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal veluis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuol

4 13) PlusTerveys Oy c/o Tuusulan Lääkärikeskus, Tuusula OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 14) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo, Kirkkonummi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 15) PlusTerveys Oy c/o Kauniaisten lääkäriasema, GraniMed, Kauniai nen OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista sekä kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 16) PlusTerveys Oy c/o Kuusankosken Silmäasema, Kuusankoski OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 17) PlusTerveys Oy c/o Nastolan Lääkärikeskus, Nastola OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

5 luis kuuluvien lausuntojen antamista; sairaanhoitajan palveluista sai raan hoi ta jan vastaanottotoimintaa ja kuvantamistutkimuksista ultra ää ni tut ki muk sia; laboratoriotutkimuksista kliinistä kemiaa ja/tai hema to lo giaa ja kliinistä fysiologiaa; työterveyshuollon mukaisista palve luis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita sekä fy sio te rapeut ti sis ta palveluista fysikaalisia käsittelyjä, liike- ja liikuntahoitoja, fy sio te ra peut ti sia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyjä sekä eh käise vään toimintaan ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Ter vey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Lai sia. 18) PlusTerveys Oy c/o Ykkös-Optiikka Synsam, Mäntsälä OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 19) PlusTerveys Oy c/o Ergo Terveyspalvelut Oy, Loviisan lää kä riase ma Ergo, Loviisa OID-koodi: työ ter veys huol 20) PlusTerveys Oy c/o Toivonkatu 4, Hyvinkää OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 21) PlusTerveys Oy c/o Psykiatriakeskus, Helsinki OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

6 luis ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista sekä terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 22) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 23) PlusTerveys Oy c/o Kangasvuokontie 5 B 11, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 24) PlusTerveys Oy c/o Temppelikatu 9, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Museokatu 9, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 26) PlusTerveys Oy c/o Sairaala Eira Oy, Helsinki

7 OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ult ra ää ni tut kimuk sia sekä työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon palveluista vastaa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ terveys huol 27) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo, Terveystalo Helsinki Kan nel mä ki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 28) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kamppi, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 29) PlusTerveys Oy c/o Medicity Oy/Postitalo, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 30) PlusTerveys Oy c/o Humalistonkatu, Helsinki

8 OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 31) PlusTerveys Oy c/o Helsingin Lääkärikeskus, Helsinki OID-koodi: PlusTerveys Oy c/o Diacor Alppikatu, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o VITA-Terveyspalvelut Oy, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 34) PlusTerveys Oy c/o Diacor Keskusta, Helsinki OID-koodi:

9 35) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Itäkeskus, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Pasila, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaiset palvelut. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 37) PlusTerveys Oy c/o Malmin Optiikka Oy, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä leikkaustoimintaa avo hoi dos sa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri koislää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 39) PlusTerveys Oy c/o Executive Medical Center EMC Oy, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

10 vien 40) PlusTerveys Oy c/o Töölönkatu 15, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Haagan Silmäasema, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Forum, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi set tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 43) PlusTerveys Oy c/o Silmäkeskus Laser Oy, Helsinki OID-koodi: johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veyshuol lon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 44) PlusTerveys Oy/Väinämöisenkatu 21 A 3, Helsinki

11 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy/Caloniuksenkatu 5, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Oy Femeda Ab/Lääkäriasema Femeda, Helsin ki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyslain mu kai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluja. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 47) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Mehiläinen, Ym py rä ta lo, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyslain mu kai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluja. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 48) PlusTerveys Oy/Yhdystie 1 A 4, Helsinki

12 OID-koodi: ta lääkärin kotikäynnit Vantaan, Espoon ja Helsingin alueella, erikois lää kä rin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 49) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mediscan Oy, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esite tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 50) PlusTerveys Oy Helsingin Silmälääkärikeskus Oy, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon pal veluis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuol 51) PlusTerveys Oy c/o Työterveyspalvelut Medihanska Oy, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o KL-Instituutti Oy, Helsinki OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

13 huol 53) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Hel sinki Malmi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 54) PlusTerveys Oy c/o Diacor Ruoholahti, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa sekä työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 55) PlusTerveys Oy c/o Mechelininkatu, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Lääkäriasema Mehiläinen Sal mi saa ri, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Itäkeskus, Helsinki

14 OID-koodi: työ ter veys huol 58) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pasila, Hel sin ki OID-koodi: työ ter veys huol 59) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kaivopiha, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 60) PlusTerveys Oy/Oskelantie, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 61) PlusTerveys Oy c/o Diacor Pitäjänmäki, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te ra-

15 piaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 62) PlusTerveys Oy c/o Terveystalo Sairaala Laseri, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois alaan työ ter veys huol 63) PlusTerveys Oy c/o Härkikuja 6, Hämeenkyrö OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muksis ta radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavak si johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaa ri na Grönroosia. 64) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Itäkeskus Hel sinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa ja kuvantamistutkimuksista radio lo gi sia tutkimuksia sekä laboratoriotoiminnasta kliinistä fy sio logiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 65) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Espoo Oy, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Viherlaakson Fysiosporttis, Espoo

16 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Leppävaara, Espoo OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 68) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Aava Oy, Lääkärikeskus Aava Tapiola, Espoo OID-koodi: työ ter veys huol 69) PlusTerveys Oy c/o Olarin Silmäasema, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy, Kaukaankatu 23, Lappeenranta OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muk-

17 sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 71) PlusTerveys Oy c/o Espoon Silmäasema, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy, Tammikatu 25, Kotka OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä suuja leukakirurgisia toimenpiteitä, muista hammashuollon pal ve luis ta suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muk sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 73) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoo Es poon to ri OID-koodi: työ ter veys huol 74) PlusTerveys Oy/Westendintie Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Iso Omena, Espoo

18 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Es poo Työterveys Otaniemi OID-koodi: työ ter veys huol 77) PlusTerveys Oy c/o Diacor Tapiola, Espoo OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta.. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 78) PlusTerveys Oy c/o Dextra Munkkivuori, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 79) PlusTerveys Oy c/o Nissen Espoo OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

19 luis 80) PlusTerveys Oy/Leppävaarankatu 19, Espoo OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa sekä työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 81) PlusTerveys Oy c/o Espoon yksityinen silmäsairaala Oy, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Oy, Lahti OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 83) PlusTerveys Oy c/o Lahden Silmäasema, Lahti OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lahti

20 OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk set. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 85) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Lahti OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o AR-Fysio, Lahti OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään fysioterapeuttisesta toimin nas ta fysikaalisia käsittelyä, liike- ja liikuntahoitoja, fy sio te ra peutti sia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyä sekä ehkäisevää toi mintaa ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ terveys huol 87) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Lahti työterveys, Lahti OID-koodi: lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 88) PlusTerveys Oy/Mariankatu 10, Lahti OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

21 vien 89) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kielontie, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 90) PlusTerveys Oy c/o Vantaan silmäasema, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 91) PlusTerveys Oy c/o Vantaan Lääkärikeskus, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 92) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Jumbo, Vantaa OID-koodi:

22 93) PlusTerveys Oy c/o Diacor Tikkurila, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 94) PlusTerveys Oy c/o Nissen Tikkurila, Vantaa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Airport, Vantaa OID-koodi: työ ter veys huol 96) PlusTerveys Oy c/o Helsingin lääkärikeskus Oy, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 97) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Korso, Van taa OID-koodi:

23 kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia sekä ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veyshuol to lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palve lui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 98) PlusTerveys Oy c/o Vantaanportin lääkärikeskus, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 99) PlusTerveys Oy c/o Vantaan Magneetti, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut ki muk sia ja magneettikuvauksia sekä ultraäänitutkimuksia. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 100) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Vantaan työ terveys Tikkurila, Vantaa OID-koodi: työ ter veys huol 101) PlusTerveys Oy/Kasarminkatu 7, Hämeenlinna OID-koodi:

24 lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 102) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Hämeenlinna OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 103) PlusTerveys Oy c/o Hämeenlinnan lääkäriasema OID-koodi: lausuntojen antamista ja muusta terveydenhuollon toiminnasta al ler gia tes taus ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 104) PlusTerveys Oy c/o Hämeen lääkärikulma, Hämeenlinna OID-koo di: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 105) PlusTerveys Oy c/o Kotkan lääkärikeskus, Kotkankatu, Kotka OID-koo di: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

25 vien 106) PlusTerveys Oy c/o Kotkan lääkärikeskus, Karjalantie, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kotkan Silmäasema, Kauppakatu, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Sutela, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Karhulan silmäasema, Kotka OID-koodi:

26 111) PlusTerveys Oy c/o Kouvolan lääkärikeskus, Kouvola OID-koodi: työ ter veys huol 112) PlusTerveys Oy c/o Kouvolan silmäasema, Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Iy/Terveystalo Kou vola Silmäkirurgia OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kouvola

27 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Lohja OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi asia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 118) PlusTerveys Oy c/o Opti-Mikko, Lohja OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

28 vien 120) PlusTerveys Oy c/o Porvoon Silmäasema Porvoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista, kuvantamistutkimuksista radiologisia tut kimuk sia, luuston tiheysmittauksia (DXA) ja ultraäänitutkimuksia, la bora to rio toi min nas ta kliinistä kemiaa ja/tai hematologiaa sekä muusta ter vey den huol lon toiminnasta laboratorionäytteiden ottoa toi mi paikas sa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 122) PlusTerveys Oy c/o Neste Oil Oyj/Porvoon työterveyspalvelut, Kul loo OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 :n mukaisia palveluta sekä fy sio tera peut ti ses ta toiminnasta fysikaalisia käsittelyjä, liike- ja lii kun ta hoi toja, fysioterapeuttisia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyä se kä ehkäisevää toimintaa ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikois lää kä ri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Lai sia. 123) PlusTerveys Oy c/o Lappeenrannan lääkäriasema, Lap peenran ta OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leik kaus toi-

29 min taa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an tamis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 124) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Järvenpää,Prisma, Järvenpää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Pikkujätti Järvenpää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Järvenpää OID-koodi: työ ter veys huol 127) PlusTerveys Oy c/o Plusterveys/Korvalääkärikeskus Aino, Järven pää OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 128) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja

30 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kirkkonummen Silmälääkärikeskus, Kirk konum mi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 130) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Tammisaari OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Hyvinkään näkökulma, Hyvinkää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

31 luis kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 133) PlusTerveys Oy c/o Sairaala Lasaretti, Kuopio OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi minta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ur po Erkki Olavi Laisia. 134) PlusTerveys Oy c/o Petosen Lääkärikeskus Medina, Kuopio OID-koodi: työ ter veys huol 135) PlusTerveys Oy c/o Savon Ultramammat, Kuopio OID-koodi: työ ter veys huol 136) PlusTerveys Oy c/o Optikko Poca, Kuopio OID-koodi:

32 137) PlusTerveys Oy c/o Kuopion Näkökeskus, Haapaniemenkatu, Kuo pio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kuopion Silmäasema, Kauppakatu 39, Kuo pio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma, Kuopio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Kuopio OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ur po Erkki Olavi Laisia. 141) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Kuopio OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

33 luis kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 142) PlusTerveys Oy c/o Specsavers Optikko Kuopio Kolmisoppi CM, Kuopio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Joensuu OID-koodi: työ ter veys huol 144) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Joensuu Torikatu, Joensuu OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 145) PlusTerveys Oy c/o Niiralan Optiikka Oy, Joensuu OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

34 vien 146) PlusTerveys Oy c/o Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy, Torikatu 25 A, Joensuu OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Ii salmi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Nissen Optikkoliike, Porrassalmenkatu Mikke li OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mikkelin Näköpalvelu, Mikkeli OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mikkelin Silmäasema

35 OID-koodi: työ ter veys huol 151) PlusTerveys Oy c/o Instru Optiikka Oy c/o Instrumentarium Mikke li OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Lääkärikeskus Vire, Savonlinna OID-koodi: työ ter veys huol 153) PlusTerveys Oy c/o Savonlinnan Silmäasema, Savonlinna OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Varkaus Linjurikatu, Varkaus OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois-

36 alaan työ ter veys huol 155) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Varkauden Silmäasema, Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optisyke Synsam, Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Outokummun Lääkäri- ja Silmäasema, Outo kum pu OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia.

37 159) PlusTerveys Oy c/o Lääkäriasema Resetti, Kitee OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optikko Rönkkönen Oy, Kitee OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lieksan Silmäasema, Lieksa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lieksan Silmälasi Pehkonen, Lieksa OID-koo di: ) PlusTerveys Oy c/o Siilin Silmäasema, Siilinjärvi OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

38 huol 164) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Sii linjär vi OID-koodi: työ ter veys huol 165) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Pieksämäki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Pielaveden Silmäasema, Pielavesi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suonenjoen Silmäasema, Suonenjoki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Leppävirran Lääkäripalvelut Oy, Leppävirta OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

39 luis 169) PlusTerveys Oy c/o Durchman Oy, Nurmes OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optikko Jouni Karjalainen, Juuka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Ilomantsin Optiikka, Ilomantsi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Leppävirran Optiikka, Leppävirta OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kiuruveden Näkökulma, Kiuruvesi OID-koodi:

40 174) PlusTerveys Oy c/o Fanin Oy/Nurmeksen Lääkärikeskus, Nurmes OID-koodi: työ ter veys huol 175) PlusTerveys Oy c/o Iisalmen Silmäasema, Iisalmi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o PR-Optiikka Synsam, Joensuu OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkäriasema Pulssi, Turku OID-koodi:

41 178) PlusTerveys Oy c/o Poliklinikka Toivola, Turku OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Psykiatrian erikoislääkärit, Turku OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kapteenintie 4, Turku OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisista toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 181) PlusTerveys Oy c/o Turun Silmäexpertit, Turku OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia sekä muita kuvantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 182) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Turku OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

42 luis lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 183) PlusTerveys Oy c/o Lastenlääkäriasema Itäpuisto, Pori OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Porin Lääkäritalo Oy, Pori OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Huittisten Näkökeskus, Huittinen OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Rauman Erikoislääkärikeskus, Rauma OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 187) PlusTerveys Oy c/o Kokemäen Näkökeskus Oy, Kokemäki

43 OID-koodi: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 131) PlusTerveys Oy Sirudent OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista ham mas huol lon pal ve luis ta hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mistut ki muk sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 189) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Vaasa OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia sekä työ ter veyshuol to lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mu kai sia palveluita. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri koislää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 190) PlusTerveys Oy c/o Wasaborgin Näkökeskus Oy, Vaasa OID-koo di: ) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Vaasan sil mä lää kä ri keskus, Vaasa OID-koodi:

44 192) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Vaasa työterveys, Vaasa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 193) PlusTerveys Oy c/o Vaasan Magneetti Oy, Vaasa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista mag neet ti kuvauk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 194) PlusTerveys Oy c/o Pitkäkatu 37, Vaasa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy / Teinikuja 14, Vaasa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

45 vien 196) PlusTerveys Oy c/o Gynekologikeskus Oy, Tampere OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 197) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Tampere Hämeenkatu 16, Tampe re OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvan ta mis tut ki muk sis ta muita kuvantamistutkimuksia (sil mä tut ki muksia). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 198) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Tampere OID-koodi: työ ter veys huol 199) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Koskikeskus, Tampere OID-koodi:

46 200) PlusTerveys Oy c/o Tampereen Näkökeskus, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 201) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Tampe re Lielahti, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 202) PlusTerveys Oy c/o Ovumia Oy, Biokatu 12, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 203) PlusTerveys Oy c/o Puistosairaalan silmälääkärit Oy, Jyväskylä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Jyväs ky lä OID-koodi:

47 ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, lääkärin ko tikäyn te jä Jyväskylän kaupungin alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut kimuk sia ja ultraäänitutkimuksia, työterveyshuoltolain mukaisista palve luis ta Lain 14 pykälän mukaisia palveluita sekä muusta ter vey denhuol lon toiminnasta laboratorionäytteiden ottoa toimipaikassa ja po tilaan kotona/asiakkaan tiloissa Jyväskylän kaupungin alueella. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 205) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Oy, Jyväskylä OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvan ta mis tut ki muk sis ta muita kuvantamistutkimuksia (sil mä tut ki mukset) ja ultraäänitutkimuksia sekä laboratoriotoiminnasta kliinistä fysio lo giaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 206) PlusTerveys Oy c/o Gyne-Praxis Oy, Jyväskylä OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 14 pykälän mukaisia palveluita. Ter vey denhuol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri kois lää kä ri ja työterveyshuol 207) PlusTerveys Oy Kivääritehtaankatu 8, Jyväskylä OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, lääkärin ko tikäyn te jä Jyväskylän kaupungin alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta ra vit se mus te rapiaa ja psykoterapiaa toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan ti-

48 lois sa Jyväskylän kaupungin alueella,. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 208) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Jyväskylä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo No kia OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 210) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kauha jo ki työterveys, Kauhajoki OID-koodi: Toiminnan aloit ta mis päi vämää rä ) PlusTerveys Oy c/o Seinäjoen Lääketiet. Tutkimuslaitos, Sei näjo ki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia.

49 212) PlusTerveys Oy c/o Hyllykallion Silmäasema Oy, Hyllykallio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Ähtärin kello ja optiikka, Ähtäri OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Sarin Optiikka Oy, Laihia OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Tähti Optikko Piila Mänttä, Mänttä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Specsavers Muurame OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Informations générales

Informations générales Sur la route en Finlande Europäische Union, 1995 2013 Il va de soi que vos vacances en Finlande sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos,

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus Alajärvi 3397 4,3 A Katsastus Alavus 6191 3,8 A Katsastus

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.1. 31.5.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924

AIKATAULUT 1.1. 31.5.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924 AIKATAULUT 1.1. 31.5.2015 Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924 vuoroliikenne Keski-Savo Keski-Savo 370-395 370-395 Etelä-Savo Etelä-Savo 220-285

Lisätiedot