Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von tavi ras tol ta (Valvira) lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttamiseen siten, että Valvira hy väk syi si uusiksi toimipaikoiksi seuraavat toimipaikat: Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Rillit, Hamina OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 2) PlusTerveys Oy c/o Haminan Lääkärikeskus, Hamina OID-koodi: työ ter veys huol 3) PlusTerveys Oy c/o Terveyspuiston Kirurginen Sairaala Oy, Ke rava OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoidossa sekä eri kois alaan kuuluvien lausuntojen antamista. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol lon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 4) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kerava, Kerava

2 OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois alaan työ ter veys huol 5) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Aava Keravan Terveyspuisto, Ke ra va OID-koodi: työ ter veys huol 6) PlusTerveys Oy c/o Folkhälsan Syd Ab, Karjaa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 7) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Karjaa työterveys, Karjaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 8) PlusTerveys Oy c/o Silmälaboratorio Tono Oy, Karjaa OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

3 luis ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 9) PlusTerveys Oy c/o Karjaan Optiikka Oy, Karjaa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 10) PlusTerveys Oy c/o Forssan Silmälääkärikeskus, Forssa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 11) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Fors sa OID-koodi: työ ter veys huol 12) PlusTerveys Oy c/o Klaukkalan Erikoislääkärikeskus Oy, Klaukka la OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoislääkärin ko tikäyn te jä Nurmijärven kunnan alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal veluis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuol

4 13) PlusTerveys Oy c/o Tuusulan Lääkärikeskus, Tuusula OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 14) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo, Kirkkonummi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 15) PlusTerveys Oy c/o Kauniaisten lääkäriasema, GraniMed, Kauniai nen OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista sekä kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 16) PlusTerveys Oy c/o Kuusankosken Silmäasema, Kuusankoski OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 17) PlusTerveys Oy c/o Nastolan Lääkärikeskus, Nastola OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

5 luis kuuluvien lausuntojen antamista; sairaanhoitajan palveluista sai raan hoi ta jan vastaanottotoimintaa ja kuvantamistutkimuksista ultra ää ni tut ki muk sia; laboratoriotutkimuksista kliinistä kemiaa ja/tai hema to lo giaa ja kliinistä fysiologiaa; työterveyshuollon mukaisista palve luis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita sekä fy sio te rapeut ti sis ta palveluista fysikaalisia käsittelyjä, liike- ja liikuntahoitoja, fy sio te ra peut ti sia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyjä sekä eh käise vään toimintaan ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Ter vey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Lai sia. 18) PlusTerveys Oy c/o Ykkös-Optiikka Synsam, Mäntsälä OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 19) PlusTerveys Oy c/o Ergo Terveyspalvelut Oy, Loviisan lää kä riase ma Ergo, Loviisa OID-koodi: työ ter veys huol 20) PlusTerveys Oy c/o Toivonkatu 4, Hyvinkää OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 21) PlusTerveys Oy c/o Psykiatriakeskus, Helsinki OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

6 luis ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista sekä terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 22) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 23) PlusTerveys Oy c/o Kangasvuokontie 5 B 11, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 24) PlusTerveys Oy c/o Temppelikatu 9, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Museokatu 9, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 26) PlusTerveys Oy c/o Sairaala Eira Oy, Helsinki

7 OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ult ra ää ni tut kimuk sia sekä työterveyshuoltolain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon palveluista vastaa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ terveys huol 27) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo, Terveystalo Helsinki Kan nel mä ki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 28) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kamppi, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 29) PlusTerveys Oy c/o Medicity Oy/Postitalo, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 30) PlusTerveys Oy c/o Humalistonkatu, Helsinki

8 OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 31) PlusTerveys Oy c/o Helsingin Lääkärikeskus, Helsinki OID-koodi: PlusTerveys Oy c/o Diacor Alppikatu, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o VITA-Terveyspalvelut Oy, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 34) PlusTerveys Oy c/o Diacor Keskusta, Helsinki OID-koodi:

9 35) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Itäkeskus, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Pasila, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaiset palvelut. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 37) PlusTerveys Oy c/o Malmin Optiikka Oy, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä leikkaustoimintaa avo hoi dos sa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri koislää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 39) PlusTerveys Oy c/o Executive Medical Center EMC Oy, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

10 vien 40) PlusTerveys Oy c/o Töölönkatu 15, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Haagan Silmäasema, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Forum, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi set tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 43) PlusTerveys Oy c/o Silmäkeskus Laser Oy, Helsinki OID-koodi: johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veyshuol lon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 44) PlusTerveys Oy/Väinämöisenkatu 21 A 3, Helsinki

11 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy/Caloniuksenkatu 5, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Oy Femeda Ab/Lääkäriasema Femeda, Helsin ki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyslain mu kai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluja. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 47) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Mehiläinen, Ym py rä ta lo, Helsinki OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työterveyslain mu kai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluja. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 48) PlusTerveys Oy/Yhdystie 1 A 4, Helsinki

12 OID-koodi: ta lääkärin kotikäynnit Vantaan, Espoon ja Helsingin alueella, erikois lää kä rin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antamista. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 49) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mediscan Oy, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esite tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 50) PlusTerveys Oy Helsingin Silmälääkärikeskus Oy, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon pal veluis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuol 51) PlusTerveys Oy c/o Työterveyspalvelut Medihanska Oy, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o KL-Instituutti Oy, Helsinki OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

13 huol 53) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Hel sinki Malmi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 54) PlusTerveys Oy c/o Diacor Ruoholahti, Helsinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa sekä työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 55) PlusTerveys Oy c/o Mechelininkatu, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Lääkäriasema Mehiläinen Sal mi saa ri, Helsinki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Itäkeskus, Helsinki

14 OID-koodi: työ ter veys huol 58) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pasila, Hel sin ki OID-koodi: työ ter veys huol 59) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kaivopiha, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 60) PlusTerveys Oy/Oskelantie, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 61) PlusTerveys Oy c/o Diacor Pitäjänmäki, Helsinki OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te ra-

15 piaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 62) PlusTerveys Oy c/o Terveystalo Sairaala Laseri, Helsinki OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois alaan työ ter veys huol 63) PlusTerveys Oy c/o Härkikuja 6, Hämeenkyrö OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muksis ta radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavak si johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaa ri na Grönroosia. 64) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Itäkeskus Hel sinki OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa ja kuvantamistutkimuksista radio lo gi sia tutkimuksia sekä laboratoriotoiminnasta kliinistä fy sio logiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 65) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Espoo Oy, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Viherlaakson Fysiosporttis, Espoo

16 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Leppävaara, Espoo OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 68) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Aava Oy, Lääkärikeskus Aava Tapiola, Espoo OID-koodi: työ ter veys huol 69) PlusTerveys Oy c/o Olarin Silmäasema, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy, Kaukaankatu 23, Lappeenranta OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muk-

17 sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 71) PlusTerveys Oy c/o Espoon Silmäasema, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy, Tammikatu 25, Kotka OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä suuja leukakirurgisia toimenpiteitä, muista hammashuollon pal ve luis ta suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mis tut ki muk sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 73) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoo Es poon to ri OID-koodi: työ ter veys huol 74) PlusTerveys Oy/Westendintie Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Diacor Iso Omena, Espoo

18 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Es poo Työterveys Otaniemi OID-koodi: työ ter veys huol 77) PlusTerveys Oy c/o Diacor Tapiola, Espoo OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta.. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 78) PlusTerveys Oy c/o Dextra Munkkivuori, Helsinki OID-koodi: työ ter veys huol 79) PlusTerveys Oy c/o Nissen Espoo OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

19 luis 80) PlusTerveys Oy/Leppävaarankatu 19, Espoo OID-koodi: ta lääkärin vastaanottotoimintaa sekä työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 81) PlusTerveys Oy c/o Espoon yksityinen silmäsairaala Oy, Espoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Oy, Lahti OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 83) PlusTerveys Oy c/o Lahden Silmäasema, Lahti OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lahti

20 OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk set. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 85) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Lahti OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o AR-Fysio, Lahti OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään fysioterapeuttisesta toimin nas ta fysikaalisia käsittelyä, liike- ja liikuntahoitoja, fy sio te ra peutti sia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyä sekä ehkäisevää toi mintaa ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ terveys huol 87) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Lahti työterveys, Lahti OID-koodi: lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 88) PlusTerveys Oy/Mariankatu 10, Lahti OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

21 vien 89) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kielontie, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 90) PlusTerveys Oy c/o Vantaan silmäasema, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 91) PlusTerveys Oy c/o Vantaan Lääkärikeskus, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 92) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Jumbo, Vantaa OID-koodi:

22 93) PlusTerveys Oy c/o Diacor Tikkurila, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 94) PlusTerveys Oy c/o Nissen Tikkurila, Vantaa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Airport, Vantaa OID-koodi: työ ter veys huol 96) PlusTerveys Oy c/o Helsingin lääkärikeskus Oy, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 97) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Korso, Van taa OID-koodi:

23 kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tutkimuksia sekä ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veyshuol to lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palve lui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 98) PlusTerveys Oy c/o Vantaanportin lääkärikeskus, Vantaa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista sekä työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erk ki Olavi Laisia. 99) PlusTerveys Oy c/o Vantaan Magneetti, Vantaa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut ki muk sia ja magneettikuvauksia sekä ultraäänitutkimuksia. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 100) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Vantaan työ terveys Tikkurila, Vantaa OID-koodi: työ ter veys huol 101) PlusTerveys Oy/Kasarminkatu 7, Hämeenlinna OID-koodi:

24 lausuntojen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 102) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Hämeenlinna OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 103) PlusTerveys Oy c/o Hämeenlinnan lääkäriasema OID-koodi: lausuntojen antamista ja muusta terveydenhuollon toiminnasta al ler gia tes taus ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 104) PlusTerveys Oy c/o Hämeen lääkärikulma, Hämeenlinna OID-koo di: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 105) PlusTerveys Oy c/o Kotkan lääkärikeskus, Kotkankatu, Kotka OID-koo di: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

25 vien 106) PlusTerveys Oy c/o Kotkan lääkärikeskus, Karjalantie, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kotkan Silmäasema, Kauppakatu, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Sutela, Kotka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Karhulan silmäasema, Kotka OID-koodi:

26 111) PlusTerveys Oy c/o Kouvolan lääkärikeskus, Kouvola OID-koodi: työ ter veys huol 112) PlusTerveys Oy c/o Kouvolan silmäasema, Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen, Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Iy/Terveystalo Kou vola Silmäkirurgia OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kouvola

27 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Kouvola OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Lohja OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ra dio lo gi asia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia sekä työ ter veys huolto lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia pal velui ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 118) PlusTerveys Oy c/o Opti-Mikko, Lohja OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

28 vien 120) PlusTerveys Oy c/o Porvoon Silmäasema Porvoo OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista, kuvantamistutkimuksista radiologisia tut kimuk sia, luuston tiheysmittauksia (DXA) ja ultraäänitutkimuksia, la bora to rio toi min nas ta kliinistä kemiaa ja/tai hematologiaa sekä muusta ter vey den huol lon toiminnasta laboratorionäytteiden ottoa toi mi paikas sa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 122) PlusTerveys Oy c/o Neste Oil Oyj/Porvoon työterveyspalvelut, Kul loo OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään työterveyshuoltolain mukai sis ta palveluista Lain 12 ja 14 :n mukaisia palveluta sekä fy sio tera peut ti ses ta toiminnasta fysikaalisia käsittelyjä, liike- ja lii kun ta hoi toja, fysioterapeuttisia tutkimuksia ja hoitotarpeen määrittelyä se kä ehkäisevää toimintaa ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikois lää kä ri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Lai sia. 123) PlusTerveys Oy c/o Lappeenrannan lääkäriasema, Lap peenran ta OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leik kaus toi-

29 min taa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an tamis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 124) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Järvenpää,Prisma, Järvenpää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Pikkujätti Järvenpää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Järvenpää OID-koodi: työ ter veys huol 127) PlusTerveys Oy c/o Plusterveys/Korvalääkärikeskus Aino, Järven pää OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 128) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Lohjantähti, Lohja

30 OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kirkkonummen Silmälääkärikeskus, Kirk konum mi OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 130) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Tammisaari OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Hyvinkään näkökulma, Hyvinkää OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

31 luis kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 133) PlusTerveys Oy c/o Sairaala Lasaretti, Kuopio OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi minta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ur po Erkki Olavi Laisia. 134) PlusTerveys Oy c/o Petosen Lääkärikeskus Medina, Kuopio OID-koodi: työ ter veys huol 135) PlusTerveys Oy c/o Savon Ultramammat, Kuopio OID-koodi: työ ter veys huol 136) PlusTerveys Oy c/o Optikko Poca, Kuopio OID-koodi:

32 137) PlusTerveys Oy c/o Kuopion Näkökeskus, Haapaniemenkatu, Kuo pio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kuopion Silmäasema, Kauppakatu 39, Kuo pio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma, Kuopio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Kuopio OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ur po Erkki Olavi Laisia. 141) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Kuopio OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

33 luis kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 142) PlusTerveys Oy c/o Specsavers Optikko Kuopio Kolmisoppi CM, Kuopio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Joensuu OID-koodi: työ ter veys huol 144) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Joensuu Torikatu, Joensuu OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 145) PlusTerveys Oy c/o Niiralan Optiikka Oy, Joensuu OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

34 vien 146) PlusTerveys Oy c/o Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy, Torikatu 25 A, Joensuu OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Ii salmi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Nissen Optikkoliike, Porrassalmenkatu Mikke li OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mikkelin Näköpalvelu, Mikkeli OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Mikkelin Silmäasema

35 OID-koodi: työ ter veys huol 151) PlusTerveys Oy c/o Instru Optiikka Oy c/o Instrumentarium Mikke li OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Lääkärikeskus Vire, Savonlinna OID-koodi: työ ter veys huol 153) PlusTerveys Oy c/o Savonlinnan Silmäasema, Savonlinna OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Varkaus Linjurikatu, Varkaus OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri kois-

36 alaan työ ter veys huol 155) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Varkauden Silmäasema, Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optisyke Synsam, Varkaus OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Outokummun Lääkäri- ja Silmäasema, Outo kum pu OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia.

37 159) PlusTerveys Oy c/o Lääkäriasema Resetti, Kitee OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optikko Rönkkönen Oy, Kitee OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lieksan Silmäasema, Lieksa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lieksan Silmälasi Pehkonen, Lieksa OID-koo di: ) PlusTerveys Oy c/o Siilin Silmäasema, Siilinjärvi OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

38 huol 164) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Sii linjär vi OID-koodi: työ ter veys huol 165) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Pieksämäki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Pielaveden Silmäasema, Pielavesi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suonenjoen Silmäasema, Suonenjoki OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Leppävirran Lääkäripalvelut Oy, Leppävirta OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

39 luis 169) PlusTerveys Oy c/o Durchman Oy, Nurmes OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Optikko Jouni Karjalainen, Juuka OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Ilomantsin Optiikka, Ilomantsi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Leppävirran Optiikka, Leppävirta OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kiuruveden Näkökulma, Kiuruvesi OID-koodi:

40 174) PlusTerveys Oy c/o Fanin Oy/Nurmeksen Lääkärikeskus, Nurmes OID-koodi: työ ter veys huol 175) PlusTerveys Oy c/o Iisalmen Silmäasema, Iisalmi OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o PR-Optiikka Synsam, Joensuu OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Lääkäriasema Pulssi, Turku OID-koodi:

41 178) PlusTerveys Oy c/o Poliklinikka Toivola, Turku OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Psykiatrian erikoislääkärit, Turku OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Kapteenintie 4, Turku OID-koodi: lausuntojen antamista ja terapeuttisista toiminnasta psy ko te rapiaa toimipaikassa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 181) PlusTerveys Oy c/o Turun Silmäexpertit, Turku OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia sekä muita kuvantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 182) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Turku OID-koodi: Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri pal ve-

42 luis lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mukaisista pal veluis ta Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri koislää kä ri ja työterveyshuol 183) PlusTerveys Oy c/o Lastenlääkäriasema Itäpuisto, Pori OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Porin Lääkäritalo Oy, Pori OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Huittisten Näkökeskus, Huittinen OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Rauman Erikoislääkärikeskus, Rauma OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 187) PlusTerveys Oy c/o Kokemäen Näkökeskus Oy, Kokemäki

43 OID-koodi: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 131) PlusTerveys Oy Sirudent OID-koodi: Toiminnan aloittamispäivämäärä Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään ham mas lää kä ri pal ve luista hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista ham mas huol lon pal ve luis ta hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku van ta mistut ki muk sis ta radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää kä ri Pirkko Kaarina Grönroosia. 189) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Vaasa OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leik kaus toi mintaa avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta mis ta ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia sekä työ ter veyshuol to lain mukaisista palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mu kai sia palveluita. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri koislää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 190) PlusTerveys Oy c/o Wasaborgin Näkökeskus Oy, Vaasa OID-koo di: ) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Vaasan sil mä lää kä ri keskus, Vaasa OID-koodi:

44 192) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Vaasa työterveys, Vaasa OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 12 ja 14 pykälien mukaisia palveluita. Ter veyden huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 193) PlusTerveys Oy c/o Vaasan Magneetti Oy, Vaasa OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista mag neet ti kuvauk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 194) PlusTerveys Oy c/o Pitkäkatu 37, Vaasa OID-koodi: ) PlusTerveys Oy / Teinikuja 14, Vaasa OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä erikoisalaan kuu lu-

45 vien 196) PlusTerveys Oy c/o Gynekologikeskus Oy, Tampere OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut ki muk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jak si esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lää kä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 197) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Tampere Hämeenkatu 16, Tampe re OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvan ta mis tut ki muk sis ta muita kuvantamistutkimuksia (sil mä tut ki muksia). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lää ke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 198) PlusTerveys Oy c/o Lääkärikeskus Mehiläinen Tampere OID-koodi: työ ter veys huol 199) PlusTerveys Oy c/o Silmäasema Koskikeskus, Tampere OID-koodi:

46 200) PlusTerveys Oy c/o Tampereen Näkökeskus, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 201) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Tampe re Lielahti, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 202) PlusTerveys Oy c/o Ovumia Oy, Biokatu 12, Tampere OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 203) PlusTerveys Oy c/o Puistosairaalan silmälääkärit Oy, Jyväskylä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Jyväs ky lä OID-koodi:

47 ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, lääkärin ko tikäyn te jä Jyväskylän kaupungin alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja kuvantamistutkimuksista radiologisia tut kimuk sia ja ultraäänitutkimuksia, työterveyshuoltolain mukaisista palve luis ta Lain 14 pykälän mukaisia palveluita sekä muusta ter vey denhuol lon toiminnasta laboratorionäytteiden ottoa toimipaikassa ja po tilaan kotona/asiakkaan tiloissa Jyväskylän kaupungin alueella. Tervey den huol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleis lääke tie teen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Ola vi Laisia. 205) PlusTerveys Oy c/o Medilaser Oy, Jyväskylä OID-koodi: ta erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja leikkaustoimintaa avohoi dos sa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista ja kuvan ta mis tut ki muk sis ta muita kuvantamistutkimuksia (sil mä tut ki mukset) ja ultraäänitutkimuksia sekä laboratoriotoiminnasta kliinistä fysio lo giaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 206) PlusTerveys Oy c/o Gyne-Praxis Oy, Jyväskylä OID-koodi: kuuluvien lausuntojen antamista ja työterveyshuoltolain mu kaisis ta palveluista Lain 14 pykälän mukaisia palveluita. Ter vey denhuol lon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen eri kois lää kä ri ja työterveyshuol 207) PlusTerveys Oy Kivääritehtaankatu 8, Jyväskylä OID-koodi: ta lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, lääkärin ko tikäyn te jä Jyväskylän kaupungin alueella sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antamista ja terapeuttisesta toiminnasta ra vit se mus te rapiaa ja psykoterapiaa toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan ti-

48 lois sa Jyväskylän kaupungin alueella,. Terveydenhuollon palveluista vas taa vak si johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys huol 208) PlusTerveys Oy c/o Instrumentarium Jyväskylä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo No kia OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia. 210) PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kauha jo ki työterveys, Kauhajoki OID-koodi: Toiminnan aloit ta mis päi vämää rä ) PlusTerveys Oy c/o Seinäjoen Lääketiet. Tutkimuslaitos, Sei näjo ki OID-koodi: lausuntojen antamista ja kuvantamistutkimuksista ult ra ää ni tut kimuk sia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon eri kois lääkä ri Urpo Erkki Olavi Laisia.

49 212) PlusTerveys Oy c/o Hyllykallion Silmäasema Oy, Hyllykallio OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Ähtärin kello ja optiikka, Ähtäri OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Sarin Optiikka Oy, Laihia OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Tähti Optikko Piila Mänttä, Mänttä OID-koodi: ) PlusTerveys Oy c/o Specsavers Muurame OID-koodi: johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työ ter veys-

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 02.05.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 348 26.10.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Perus, oikeusturva ja luvat 1(20) REKISTERIOTE Yksityisten palvelujen antajien rekisteri PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Diacor terveys Oy Y-tunnus 0110710-9 OID-koodi 1.2.246.10.1107109.10.0 Yhtiömuoto

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013 Hallitus 315 21.08.2013 Ilmoitusasiat 791/00.00 04 00/2013, 707/00.00 04 00/2013, 863/00.00 04 00/2013, 10/00.00 04 00/2013, 744/00.00 04 00/2013, 745/00.00 04 00/2013, 743/00.00 04 00/2013, 742/00.00

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet lupa-asiat, maaliskuu 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet lupa-asiat, maaliskuu 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet lupa-asiat, maaliskuu 2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 16.8.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen lopettaminen/ KK-Kunto Oy,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.6.2014 ISA- VI/2111/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 15 22.01.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 15 22.01.2014 Hallitus 15 22.01.2014 Ilmoitusasiat 2/00.00 04 00/2014, 8/00.00 04 00/2014, 13/00.00 04 00/2014, 1265/00.00 04 00/2013, 12/00.00 04 00/2014, 1260/03.03 04/2013, 28/00.00 04 00/2014, 122/02.02 05 02/2013,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS Yksityisasiakkaat p. 010 414 00 asiakkaat p. 010 414 0666 ma 31.12.2012 Uudenvuodenaatto 7-20 ti 1.1.2013 Uudenvuodenpäivä 7-20 LÄÄKÄRIKESKUKSET (MUU SUOMI) HYVINKÄÄ

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014

260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014 Hallitus 97 23.04.2014 Ilmoitusasiat 260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014 H 97 1) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Postinumero Paikkakunta Puhelinnumero Matkapuhelin AME-nro ESPOO 1 Reponen, Anssi Aava Tapiola Länsituulentie 1 02100 ESPOO 010 380 2450 AME 1037

Postinumero Paikkakunta Puhelinnumero Matkapuhelin AME-nro ESPOO 1 Reponen, Anssi Aava Tapiola Länsituulentie 1 02100 ESPOO 010 380 2450 AME 1037 Lka Nimi Vastaanotto Katuosoite Postinumero Paikkakunta Puhelinnumero Matkapuhelin AME-nro ESPOO 1 Reponen, Anssi Aava Tapiola Länsituulentie 1 02100 ESPOO 010 380 2450 AME 1037 HALLI 1 Keinänen, Heini

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot