Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101"

Transkriptio

1 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus 78 Oppisopimuskoulutus 7 Henkilöstökoulutus 80 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 83 Muut työvoimapalvelut Opiskelun taloudelliset tukijärjestelmät 87 Omaehtoisen aikuiskoulutuksen tuki 88 Oppisopimuskoulutuksen tuki 88 Henkilöstökoulutuksen tuki 8 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuki 8 Kuntouttavan koulutuksen tuki Aikuiskoulutuksen oppilaitosverkko, laajuus ja sisältö Osallistumisen määrät ja muutokset viime vuosikymmeninä Julkisen valvonnan ulkopuolinen koulutustarjonta Erityisopetus ja erityisryhmien opetus Erityisopetus Saamelaisten aikuiskoulutus Romaniväestön aikuiskoulutus Maahanmuuttajien aikuiskoulutus Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Koulutuksen säätely Tutkintorakenteen ja sisällön säätely Koulutuksen määrän ja rahoituksen säätely Lakisääteisten oppilaitosten säätely Koulutuksen rahoitus Rahoitusjärjestelmien periaatteita Nuorten ammatillisen koulutuksen rahoitus Aikuiskoulutuksen rahoitus 106 Luku V: Koulutuksen laadullisia näkökohtia Tulosohjaus ja arviointi Tutkinnot 5.3 Oppilaitoksen ylläpito ja koulutustehtävä Opettajien pätevyysvaatimukset ja opettajakoulutus Koulutuksen arviointi ja laadullinen kehittäminen 5.6 Ammatillisen koulutuksen tutkimus Luku VI: Trendejä ja perspektiivejä Yleistä Kehittämissuunnitelma vuosille Työelämäyhteydet 6.4 Elinikäinen oppiminen Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma Oppilaitosten yhteistyön lisääminen 6.7 EU-rakennerahasto-ohjelmat Tutkintojen vertailtavuus Eurooppalaiset ulottuvuudet 120 LIITTEET 123 LIITE 1 Lyhenteitä 124 LIITE 2 Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja säätelyyn liittyviä organisaatioita 125 LIITE 3 Ammatillista koulutusta käsittelevää kirjallisuutta LIITE 4 Ammatillisen koulutuksen terminologiaa LIITE 5 Ammatilliset tutkinnot 132

2

3 Luku IV Ammatillisen koulutuksen hallintojärjestelmä 4.1 Koulutuksen säätely Suomen julkista hallintoa uudistetaan parhaillaan: normiohjausta puretaan, päätöksentekotasoja vähennetään ja ratkaisuvaltaa siirretään alemmille tasoille. Muutos koskettaa myös opetushallintoa. Opetus- ja työhallinnon tasot ovat Suomessa seuraavat: Kuvio 40. Opetus- ja työhallinnon rakenne KESKUSTASO Eduskunta Hallitus Opetusministeriö Työministeriö Opetushallitus ALUETASO Lääninhallitukset Työvoimapiirit* PAIKALLISTASO Kunnat Työvoimatoimistot Oppilaitosten ylläpitäjät * syyskuusta 17 lähtien työvoima- ja elinkeinokeskukset LÄHDE OPETUSHALLITUS Eduskunta säätää lait ja päättää valtion talousarvion yhteydessä määrärahoista, jotka voidaan käyttää koulutukseen. Lakien sisältö määrittelee yhteiskunnan säätelemän koulutuksen yleisperiaatteet Valtioneuvosto säätää lakeja täsmentävät asetukset ja tekee niistä johtuvat laajakantoiset päätökset. Valtioneuvosto päättää myös koulutuksen kehittämislinjojen periaatteista Opetusministeriöllä on koulutuksen ylin johto. Sen toimialaan kuuluu mm. lainsäädännön sekä koulutusta koskevien yleispäätösten valmistelu sekä opetustoimen strateginen johtaminen. Lisäksi se päättää koulutuksen määrästä, rakenteesta ja alueellisesta jakautumisesta. Ministeriöllä on neuvoa-antavia elimiä, jotka koostuvat eri intressiryhmien edustajista. Luku IV Ammatillisen koulutuksen

4 Luku IV Opetushallitus on opetusministeriön alainen asiantuntijavirasto, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä sekä arvioi ja edistää koulutuksen tuloksellisuutta. Opetushallitus avustaa lisäksi opetusministeriötä koulutuspoliittisten päätösten valmistelussa. Korkeakouluopetus ei kuulu opetushallituksen toimialaan Lääninhallitukset ovat valtion aluehallintoviranomaisia. Niiden yleisenä tehtävänä on edistää lääninsä kehitystä. Tähän sisältyy myös läänin koulutuksen tarjonnasta päättäminen opetusministeriön antamissa kehyksissä. Lisäksi lääninhallituksilla on koulutusta koskevia erityistehtäviä. Omaehtoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa lääninhallitukset lähinnä päättävät, miten ammatillista aikuiskoulutusta varten myönnetyt määrärahat suunnataan. Työhallinto päättää alueorganisaationsa avulla, miten työvoimapoliittinen aikuiskoulutus suunnataan Kunnat ylläpitävät suurinta osaa ammatillista oppilaitoksista. Niiden lakisääteisenä tehtävänä on järjestää oppisopimuskoulutusta. Kuntien muu aikuiskoulutustoiminta syntyy niiden oman aloitteellisuuden pohjalta Työvoimapalveluita ja työllisyyden edistämistoimenpiteitä varten Suomessa on työministeriö sekä 13 työvoimapiirin toimistoa (syyskuusta 17 alkaen 15 työvoima- ja elinkeinokeskusta) ja 186 työvoimatoimistoa, joiden käytössä on koko maan laajuinen atk-tietojärjestelmä Suomessa työmarkkinaosapuolet osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Opetusministeriön yhteydessä toimii koulutussuunnittelun neuvottelukunta, joka kolmikantaperiaatteella pyrkii ennakoimaan eri alojen työelämän muutoksia ja tekee aloitteita ja esityksiä koulutuksen linjauksista. Työministeriön yhteydessä toimii samoin kolmikantaperiaatteella työvoimapoliittinen neuvottelukunta, jonka koulutusjaoston tehtäviin sisältyy muun muassa työvoimapalveluiden ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Opetushallituksen yhteydessä toimii nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen sekä työelämän yhteyksien kehittämiseksi koulutustoimikuntia, joissa ovat edustettuina työmarkkinaosapuolet, opettajat sekä kyseisen alan tutkimus. Vastaavasti kolmikantaperiaatteella toimii ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintojen kehittämiseksi tutkintotoimikuntia, joiden tehtävänä on muun muassa valmistella oman alansa tutkintojen perusteita sekä järjestää tutkintotilaisuuksia Työmarkkinoiden keskusjärjestöillä on eri päätoimialoilla koulutussopimukset, jotka ovat lähes kaikkien alakohtaisten työehtosopimusten pohjana. Niissä säädetään palvelussuhteiden ehtojen ohella työelämässä olevien aikuisten henkilöstökoulutuksen ehdoista ja luottamushenkilökoulutukseen osallistumisesta. Yksittäisissä yrityksissä on käytössä myös omia järjestelyitä, jotka eivät perustu työehtosopimukseen.

5 Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Ammatillisissa oppilaitoksissa voi toimia yksi tai useampia neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on oppilaitoksen toiminnan ja paikallisten työelämäyhteyksien kehittäminen. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina yleensä työmarkkinaosapuolet sekä yksittäiset työpaikat. 103 Tutkintorakenteen ja sisällön säätely Valtio säätelee keskushallinto- ja aluehallintotasolla koulutusta - sekä tutkintorakenteiden että opetussisältöjen kannalta - voimakkaimmin yleissivistävässä ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. Korkeakoulutasoiset tutkinnot vahvistetaan laissa ja asetuksissa. Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tutkinto-nimikkeistä ja rakenteesta päättää opetusministeriö, joka tekee erilliset päätökset nuorten ja aikuisten tutkintorakenteiden suhteen. Opetusministeriö vahvistaa myös ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet ja koulutusohjelmat Opetusviranomaiset ohjaavat ammatillisten perusopintojen ja yleissivistävän peruskoulutuksen sisältöä hyväksymällä opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet sekä näyttökokeissa suoritettavien tutkintojen perusteet (tutkintojen ammattitaitovaatimukset) Opetusministeriö vahvistaa yleiset pääsyvaatimukset ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen. Pääsyvaatimuksissa määritellään ikärajat sekä muut osallistumisen yleisehdot. Opetusviranomaiset päättävät myös ammatillisen jatkokoulutuksen enimmäis- ja vähimmäiskeston. Valtio ei säätele sellaisen koulu-tuksen rakennetta, tavoitteita eikä sisältöä, joka järjestetään vapaana sivistystyönä tai ammatillisena täydennyskoulutuksena. Koulutuksen määrän ja rahoituksen säätely Valtio säätelee nuorten koulutuksen mitoitusta määrällisillä tavoitteilla - sekä alueittain, koulutuslohkoittain että kieliryhmittäin. Aikuiskoulutuksen määrää valtio säätelee etupäässä rahoituksella. Valtio rahoittaa pääasiassa lakisääteisten oppilaitosten järjestämää aikuiskoulutusta sekä jonkin verran muiden yleishyödyllisten tai kaupallisten koulutusorganisaatioiden järjestämää koulutusta. Lakisääteisten oppilaitosten säätely Erilaisia julkisen valvonnan alaisia oppilaitoksia säätelee rakenteeltaan samankaltainen lainsäädäntö Valtioneuvosto tai opetusministeriö myöntää luvan oppilaitoksen perustamiseen ja hyväksyy oppilaitoksen valtionrahoituksen piiriin koulutustarpeen perusteella. Luku IV Ammatillisen koulutuksen

6 Luku IV 104 Kullekin oppilaitostyypille on määritelty pääasiallinen tai pääasialliset koulutustehtävät, toimintamuodot sekä muu toiminta, johon sillä on oikeus Jos oppilaitostyyppi on oikeutettu järjestämään tutkintotavoitteista koulutusta, sitä varten on määritelty viranomainen, joka antaa tarkempia määräyksiä koulutuksen sisällöstä ja sisällön yleispiirteistä. Oppilaitostyypin hallinnon yleispiirteet sekä rehtorin ja vakinaisen opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimukset on määritelty erikseen. 4.2 Koulutuksen rahoitus Rahoitusjärjestelmien periaatteita Oppilaitosten rahoituksesta vastaa ylläpitäjä, jolle myönnetään valtionosuutta sekä oppilaitoksen perustamis- että käyttökustannuksiin. Rahoitusperusteet ovat yhdenmukaiset oppilaitoksen omistusmuodosta riippumatta. Käyttökustannusten valtionosuus myönnetään laskennallisten yksikköhintojen perusteella, jotka vahvistetaan oppilasta, opetustuntia tai muuta suoritetta kohden erikseen vuosittain. Peruskoulun ja lukion yksikköhinnat vahvistetaan kuntakohtaisesti, ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat oppilaitos- ja oppilaitosryhmäkohtaisesti Opetusministeriön hallinnonalan menot olivat vuonna 14 noin 14% valtion budjetin menoista. Menot ovat reaalisesti laskeneet vuodesta 12 vuoteen 14 noin 14%. Taulukko 21. Valtion menot vuonna 16 hallinnonaloittain (miljoonaa markaa) Miljoonaa markkaa Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Opetusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työministeriö 11 5 Puolustusministeriö Liikenneministeriö Sisäasiasinministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Ympäristöministeriö Ulkoasiainministeriö 2 30 Oikeusministeriö LADHE: VALTIOVARAINMINISTERIO

7 Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Taulukko 22. Opetustoimen määrärahat vuonna % 16 milj.mk Korkeakoulut Opintotuki Peruskoulut, lukiot Ammattiopetus (muorten ossus) Aikuiskoulutus Muut käyttötarkoitukset Yhteensä LAHDE: OPETUSMINISTERIO Valtion ja kuntien väliset toimivaltasuhteet muuttuivat oleellisesti vuoden 13 alusta. Rahoitusjärjestelmän uudistamisella pyrittiin lisäämään valtionavun saajien mahdollisuuksia joustavaan ja tulokselliseen toimintaan sekä vähentämään hallinnollista työtä. Toimintaa sääteleviä normeja poistettiin ja toiminnan sääntelyä kevennettiin merkittävästi Opetushallinnon alueella uudistus loi konkreettisia edellytyksiä päätösvallan siirtämiselle oppilaitosten ylläpitäjille. Uudistuksella pyrittiin kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämiseen siirtymällä menoperusteisesta valtionosuudesta kunnalle laskennallisin perustein määräytyvään valtionosuuteen. Järjestelmän laskennallisuudella pyrittiin myös parantamaan järjestelmän hallittavuutta ja ennustettavuutta Vaikka valtionosuus myönnetään sektoreittain ja oppilaitosmuodoittain, kunnan oma päätöksenteko ratkaisee, miten resurssit kohdennetaan eri tehtäväalueille. Rahoitusjärjestelmää ei ole sidottu toiminnan tuloksellisuuteen Opiskelijoilla on vapaa hakeutumisoikeus mihin tahansa toisen asteen oppilaitokseen. Silloin, kun opiskelija käy koulua muussa kuin kotikunnassaan sijaitsevassa oppilaitoksessa, opiskelijan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksesta aiheutuneet kulut kyseisen oppilaitoksen ylläpitäjälle. Tämä kotikuntien korvausvelvollisuus koskee sekä nuorten että aikuisten ammatillista peruskoulutusta. Nuorten ammatillisen koulutuksen rahoitus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoja koskeva valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 13 alussa, jolloin tuli voimaan laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Laki kat-taa lähes kaiken ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen ja myös eräät aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitosmuodot ja tehtäväalueet (mm. aikuislukion ja kansalaisopistot). Kansanopistojen, oppisopimuskoulutuksen sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten rahoitus on järjestetty erillislainsäädännöllä. Luku IV Ammatillisen koulutuksen

8 Luku IV Ammatillisen koulutuksen rahoitus jakaantuu valtion ja kuntien kesken. Vuonna 14 keskimääräinen opiskelijakohtainen kustannus oli markkaa, josta valtion osuus oli keskimäärin vajaa 60 prosenttia. Laskennallisen perusteen ylittävistä kustannuksista vastaavat oppilaitosten ylläpitäjät. Ammattikorkeakoulujen rahoitusperiaatteet noudattavat ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestelmän periaatteita Opetus- ja sivistystoimen valtionosuus maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle kuukausittain yhtenä summana (as a block grant). Valtio ei kontrolloi myöntämiensä varojen käyttöä, vaan oppilaitosten ylläpitäjät päättävät itsenäisesti resurssien kohdentamisesta ja tuotettujen palvelujen tasosta, toteutustavasta ja rahoituksesta. Järjestelmän tavoitteena on ollut siirtää päätösvalta ja vastuu paikallistasolle ja aikaansaada näin toiminnan tehostumista Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu Suomessa laskennalliseen yksikköhintaan ja oppilaitoksen opiskelijamäärään. Rahoitusta ollaan kehittämässä siten, että koulutuksen tulokset vaikuttaisivat myös valtionosuuden määrään. Yhdeksi oppilaitosten toiminnan arviointikriteeriksi on ajateltu opiskelijoiden työelämään sijoittumista Koulunkäynti on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Opiskelijat saavat päivittäin yhden maksuttoman aterian. Oppikirjat ja muun materiaalin he joutuvat yleensä kustantamaan itse. Koulutukseen liittyvästä harjoittelusta opiskelijat voivat saada palkkaa. Aikuiskoulutuksen rahoitus luvun lopulla määriteltiin ammatillisen aikuiskoulutuksen keskeiset tehtäväalueet sekä tahot, joille kunkin sektorin rahoitusvastuu kuuluu. Henkilöstökoulutuksessa rahoitusvastuu kuuluu työnantajille, omaehtoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä opetushallinnolle että opiskelijoiden kotikunnille ja työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa työhallinnolle Ammatillisen aikuiskoulutuksen tavoitteena on ollut 180-luvun lopulta alkaen monipuolistaa aikuisoppilaitosten rahoituslähteitä, tarjota aikuiskoulutusta kysynnän mukaan ja taata opiskelijan toimeentulo elämäntilanteen eikä koulutusmuodon mukaan. Aikuisoppilaitokset voivat siten saada rahoitusta useista lähteistä, kuten työhallinnolta (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus), opetushallinnolta (omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus, yleissivistävä aikuiskoulutus, korkeakoulujen aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus) sekä työnantajilta (henkilöstökoulutus).

9 Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Kuvio 41. Hallinnon työnjako 107 Vastuulliset viranomaiset KANSALLINEN ALUEELLINEN PAIKALLINEN OPPILAITOS/ ORGANISAATIO Nuorten koulutus (6) 8 10 Korkea-asteen koulutus Työssä olevien uudelleenkoulutus Työllisyyskoulutus () ( 10) Opetusministeriö 2. Työministeriö 3. Opetushallitus 4. Lääninhallitukset 5. Työvoimapiirit 6. Kunnat ja kuntayhtymät 7. Työvoimatoimistot 8. Oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomaiset. Oppilaitokset 10. Yksittäiset yritykset ja organisaatiot ( ) Organisaatio, joka on suluissa, ei ole keskeisessä roolissa Tehtävä Järjestelmän sääntely Sisällön määrittely Arviointi ja todistuksenanto Tiedotus ja ohjaus Tarjonta Vain oppilaitoksissa tai koulutuskeskuksissa Oppisopimuksena Itseopiskeluna Vain työpaikalla Luku IV Ammatillisen koulutuksen

10 Luku IV Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat tulosvastuullisia yksiköitä, jotka rahoittavat toimintansa pääasiassa myymällä koulutuspalveluja. Suurin osa palveluista myydään julkiselle sektorille Valtio vastaa oppisopimuskoulutuksen kustannuksista lähes kokonaan. Valtionapu myönnetään paikallisviranomaisille, jotka ostavat koulutuksen oppilaitoksilta ja yrityksiltä. Työnantaja maksaa opiskelijalle palkan sekä siihen liittyvät sivukulut. Työnantajan järjestämästä työnopetuksesta suoritetaan työnantajalle koulutuskorvausta. Opiskelija voi saada tietopuolisen koulutuksen ajalta opintososiaalisia etuuksia Omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta on järjestetty aikuisille, jotta he voivat kehittää itseään ammatillisesti työnantajista riippumatta. Pääasiassa yli 25-vuotiaille järjestettävän ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen rahoittavat opetushallinto, opiskelijoiden kotikunnat ja oppilaitoksen ylläpitäjät sekä vähäisessä määrin opiskelijat itse. Valtionrahoitus määräytyy samoin perustein kuin kyseisen oppilaitosmuodon ammatillisen koulutuksen rahoitus yleensä. Sen sijaan alle puolen vuoden kestävän täydennyskoulutuksen ovat rahoittaneet aikuisopiskelijat itse ja osittain opetushallinto. Vuoden 17 alusta lääninhallitukset voivat ostaa ammatillista lisäkoulutusta oppilaitoksilta tai muilta koulutuksen järjestäjiltä valtion talousarvion puitteissa Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen toteuttavat koulutuksen järjestäjät ja koulutuksen hankinnasta vastaa työhallinto. Työvoimaviranomaiset ostavat aikuiskoulutuksen ja koulutuksen rahoitus kulkee työministeriön kautta. Koulutukseen osallistujat voivat saada opintososiaalisia etuuksia Koulutuksen taloudelliset tukijärjestelmät ovat sekä sen järjestäjän että opiskelijan kannalta yleensä sidoksissa siihen, onko kyseessä omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, henkilöstökoulutus vai kuntouttava koulutus. Rahoituksesta vastaavat valtio, työnantaja, kunnat ja opiskelijat Henkilöstökoulutuksen järjestää työnantaja. Työnantaja maksaa koulutuksen kustannukset, palkan ja päivärahan sekä korvaa työntekijälle koulutuksesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset Ammatillisesti kuntouttava koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky tai ansiomahdollisuudet ovat sairauden tai vamman takia olennaisesti heikentyneet, mutta joiden työkytyä voidaan kuntoutuksen avulla parantaa. Kuntouttavan koulutuksen rahoittaa Kansaneläkelaitos tai vakuutusyhtiöt. Tuki koostuu kuntoutusrahasta ja erilaisista korvauksista Työelämästä siirtyvät aikuisopiskelijat voivat saada aikuisopintorahaa. Aikuisopintoraha määräytyy aikuisopintoja edeltävien tulojen mukaan. Aikuisopiskelijoille myönnetään erilaisia tukia, joita pyritään pitkällä aikavälillä yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan.

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101 6 3.3.3 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 216 Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi muutoksiksi oppisopimuskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppisopimuskoulutuksesta

Lisätiedot

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101 6 3.3.3 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Syksyn 2015 perustietokysely

Syksyn 2015 perustietokysely Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät Syksyn 2015 perustietokysely 3.9.2015 Tampere, 11.9.2015 Oulu, 16.9.2015 Helsinki Antti Markkanen, kouluneuvos Lea Juhola, erityisasiantuntija

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

A MMATILUNEN KOULUTUS

A MMATILUNEN KOULUTUS L A K I K O K O E L M A SUB Göttingen 7 204 564 565 96 B1622 A MMATILUNEN KOULUTUS JA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT P A I N U K U SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 12 AMMATILLINEN KOULUTUS OPPILAITOKSET 13 Laki ammatillisista

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

1992 vp - HE 297 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 297 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ 992 vp - HE 297 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanopistojen valtionavusta annetun lain ja 2 a :n, lastentarhanopettajaopistoista annetun lain ja 2 :n sekä musiikkioppilaitoslain :n muuttamisesta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31 Sisällys Tekijän esipuhe 7 5 Luku I: Taustatietoa 11 1.1 Poliittiset ja hallinnolliset rakenteet 11 1.2 Väestö 13 1.2.1 Ikä- ja sukupuolirakenne 13 1.2.4 Kieliryhmät 15 1.2.5 Maantieteelliset erot 15 1.2.6

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2016 -vastausohje Sisällys Yleisiä ohjeita... 2 Tiedonantajat... 2 Tiedonkeruun toteutus. 2 Keskeiset käsitteet ja määritelmät... 3 Koulutus 3 Koulutuksien

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EV 165/1997 vp - HE 122/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetusa kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 a 28 :n sekä

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 5/2005 Opintokeskukset VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Marko Saaranen, yksikönjohtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä marko.saaranen@jao.fi Ammatillinen koulutus Reformi

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus 30. Aikuiskoulutus Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2)

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön eteneminen Aiemmat ammatillisten tutkintojen asemointia ja tutkinto-järjestelmän kehittämistä

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot