VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 I

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 II SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto Suunnittelukohteen sijainti Kosteikot, Laskeutusaltaat Allas 1, Tila 44: Allas (Kosteikko) 8, Tila 280: Allas 9, Tila 16: Kosteikko 23, Tila 15: Kosteikko 42, Tila 76:

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 III PIIRUSTUKSET Toimenpidekartat Laskeutusaltaat YMP 301 YMP 305 1:200 LIITTEET Kohteiden Kustannusarviot

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 1 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P NIVALAN KAUPUNKI, VIREÄ MALISJOKI 2 PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU 1.1 Johdanto Pienempien kosteikkokohteiden kunnostussuunnittelu on laadittu konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnittelun lähtötiedot: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemä julkaisu: Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma, Riina Rahkila, Tanja Honkela ja Susanna Anttila Nivalan kaupungin teettämä julkaisu: Metsätalousalueiden kartoitus ja yleissuunnittelu Malisjoen valumaalueella, Jonna Partanen Työhön ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat: Tomi Puustinen Elisa Puuronen Minna Tuomaala Projektinjohto, raportointi Altaiden/kosteikkojen suunnittelu Kosteikkojen suunnittelu Kasvillisuusselvitykset 2 Suunnittelukohteen sijainti Laskeutusaltaat ja kosteikot sijaitsevat Nivalan kaupungin alueella alla sijaintikartta.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 2 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Kosteikot, Laskeutusaltaat Allas 1, Tila 44:2 Mitoitus Allas 1 valuma-alueen (53.061) pinta-ala on 1,430 km 2 ja mitoitusvirtaama (MHQ) 1,57 m 3 /s. Laskeutusaltaan laskennallinen virtausnopeus on 0,11 m/s. Alueen pelto on viljelykäytössä. Alueelle rakennetaan kaksi laskeutusallasta hienoaineksen poistamiseksi. Altaiden pohjat rakennetaan tasolle N 60. Altaan alaosalle kaivetaan lietekuoppa pituus n m pohjan syvyys N Yläpuolisen altaan koko 18 x 43 m.allas perataan 2. Alapuolisen altaan koko 6.5 x 68 m. 3. Alapuolisen altaan jälkeen tuleva laskuojan avaaminen pituus n. 120 m. Maalaji on hietaista hiesua ja hiesumoreenia. Kaivumassat läjitetään altaan vierialueelle. Nykyiseen metsäalueelta laskevan ojaan kaivetaan laskeutusaltaat piirustuksen YMP 301 mukaisesti. Laskeutusaltaiden koko on 1216 m 2 sekä alueelta ruopattavat kaivumassat 1280 m 3 Yläpuoleisen altaan kohdalla puuston raivaus 400m 2 kokoiselta alueelta.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 3 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Allas (Kosteikko) 8, Tila 280:0 Mitoitus Valuma-alueen pinta-ala on 3,260 km 2 ja mitoitusvirtaama (MHQ) 1,573 m3/s. altaiden laskennallinen virtausnopeus on 0,05 m/s. Tien alapuolelle rakennetaan piirustuksen 304 mukaisesti 1. Peltoalueen reunalle rakennetaan laskeutusallas pinta-ala 100 m 2, kaivumassat 80 m 3. Altaaseen kännetään koillisen suunnasta tuleva pelto-oja.. Pohjan korko N Lietekuoppa, pinta-alaltaan 20 m 2, kaivumassat 30 m3. Lietekuoppaan johdetaan myös alueen koillisosalta tulevat ojavedet. Pohjan korko N 60.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 4 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Tien yläpuolella oleva allasta laajennetaan, ja allasta perataan, jolloin poistetaan pohjalle vajonnut hienoaines. Altaan yläpuolelle rakennetaan allas lietekuoppineen. Altaiden väliin rakennetaan kynnys luonnonkivistä, tukiosa moreenista. Kynnyksen keskiosalle asennetaan vesivaneri. 3. Alapuolista allasta laajennetaan nykyiseen kohtaan, alueen itäpuolelle. Laajennusosan koko n. 100 m 2 pohjan korko N Altaiden väliin rakennetaan uomaan kynnys luonnonkivistä. kynnyksen pinta rakennetaan korkeuteen N 60. Vahvennus vesivanerilla. 5. Yläpuolinen allas rakennetaan nykyisen ojan itäpuolelle, altaan pohjalle rakennetaan lietekuoppa tasoon N 60 piirustuksen YMP 304 mukaisesti. Yläpuolisen altaan koko on 45 x 8-10 m/ 400 m 2. Pohjan leveys 4-6 m. Maalaji on hiekkaista silttimoreenia. Altaiden korkeustaso m N 60. Altaiden luiskat kaivetaan kaltevuuteen 1:2 tai loivempi. Kaivumassat läjitetään altaan vierialueelle. Alueelta ruopattavat kaivumassat ovat yhteensä 480 m 3

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 5 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Allas 9, Tila 16:28 Mitoitus Allas 9 valuma-alueen pinta-ala on 1,430 km 2 ja mitoitusvirtaama (MHQ) 0,690 m 3 /s. Laskeutusaltaan laskennallinen virtausnopeus on 0,05 m/s. Alueen läheisyydessä on ojia tukittu ja vesiä on ohjattu kulkemaan pellolle tulevaan ojaan. Ojaan kaivetaan laskeutusallas. Allas hidastaisi veden virtausnopeutta ja toimisi kiintoaineen pidättäjänä. Altaan pohja rakennetaan tasolle Laskeutusaltaan mitat ovat 20 m x 72 m ja pohjan leveys on 11,0 m ja korkeustaso N ,00 m. Laskeutusaltaan luiskat kaivetaan kaltevuuteen 1:2 tai loivempi. Kaivumassat läjitetään altaan lähialueelle, alustava paikka esitettynä piirustuksessa YMP 305. Nykyiseen metsäalueelta laskevaan ojaan kaivetaan laskeutusallas piirustuksen YMP 305 mukaisesti. Laskeutusaltaan koko on 1440 m 2 sekä alueelta ruopattavat kaivumassat 1782 m 3 Altaan kohdalla puuston raivaus 1600m 2 kokoiselta alueelta.

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 6 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Kosteikko 23, Tila 15:88 Mitoitus Kosteikko 23 valuma-alueen pinta-ala on 10,060 km 2 ja mitoitusvirtaama (MHQ) 4,826 m 3 /s. Laskeutusaltaan laskennallinen virtausnopeus on 0,05 m/s. Kohdealue sijaitsee viljellyllä pellolla. Peltojen kuivatuksen vuoksi aluetta ei voi padota. Alueen monimuotoisuutta parannetaan rakentamalla sinne ns. tulvatasanne sekä 1 kpl laskeutusaltaita. 1. Tulvatasanne rakennetaan alueelle tulevan peltotien jälkeen. Tulvatasanteen rakentamisessa hyödynnetään alueen syventämisen yhteydessä irroitettuja kiviä. Kivet asetellaan virtausten ohjauskiviksi. Ojan pohja syvennetään tasoon N 60. Tulvatasanne luiskataan kaltevuuteen 1:6 tai loivempi. Tulvatasanteen koko 610 m 2 ja kaivuumassat 528 m 3, Tulvatasanteen loppuosalle tehdään lietekuoppa jonka pituus m. Lietekuopan pohja rakennetaan tasolle N Tulvatasanteen ja laskeutusaltaan väli kivetään kaivuumaasta irroitetulla kivillä. 3. Kiveyksen jälkeen rakennetaan laskeutusallas. Altaan koko 13 x 52m. ja kaivuumassat 2340 m 3.Ojan pohja syvennetään tasoon N 60. Allas luiskataan kaltevuuteen 1:3.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 7 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Maalaji on hietaista hiesua ja uoman pohjassa hiesumoreenia. Ojassa ja läheisyydessä on suuria kiviä. Ojaan kaivetaan tulvatasanne, kiveys sekä laskeutusallas piirustuksen YMP 303 mukaisesti. Hienorakenteiset kaivumassat käytetään pellon tasoitukseen ja karkearakenteisen läjitetään altaan vierialueelle. Läjitysalue esitetty kuvassa YMP 303. Rakennettavan tulvatasanteen sekä laskeutusaltaan alueelta raivataan pensaikko ja puusto. Mahdollisuuksien mukaan osa runkopuustosta säilytetään.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 8 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Kosteikko 42, Tila 76:62 Mitoitus Kosteikko 42 valuma-alueen pinta-ala on 17,700 km2 ja mitoitusvirtaama (MHQ) 8,687 m 3 /s. Laskeutusaltaan laskennallinen virtausnopeus on 0,06 m/s. Kohdealue sijaitsee luontaisessa notkossa Sarjanojassa. Alue on joutomaata sekä peltoa. Alueelle rakennetaan kaksialtainen kosteikko. Altaiden väliin rakennetaan niemeke sekä pohjakynnys. Luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:3. Kosteikon alaosalle rakennetaan pohjapato. 1. Kosteikon syvä osa rakennetaan tasolle N Niemeke kaivumaista tehdään tasolle N Välille rakennettavan pohjakynnyksen taso tulee korkeuteen N 60. kynnyksen pituus pitää olla vähintään 5 m. 4. Kosteikon matala osa rakennetaan tasolle N 60.. Myös kosteikon kohdalla olevan vanhan ojanpohjan uoma tukitaan tasolle N Pohjapato kynnyskorkeus keskellä N 60 Kynnyskorkeus reunoilla N 60. Pohjapadon harjan pituus 6,0 m.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 9 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P Vaikka valuma-alue onkin suuri ja peltojen määrä vähäinen niin kohde soveltuu kosteikon perustamiseen kaivamalla. Valuma-alueen suot ovat ojitettuja ja alueella sijaitsee turvesuo. Maalaji on hietaista hiesua ja hiesumoreenia. Sarjanojaan kaivetaan kaksiosainen kosteikko piirustuksen YMP 302 mukaisesti. Kosteikon altaiden luiskat kaivetaan kaltevuuteen 1:3 tai loivempi. Kaivumassat läjitetään altaaseen rakennettavaan niemekkeeseen.. Alueelta ruopattavat kaivumassat 745 m 3

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka oy VIREÄ MALISJOKI 2: 10 ( 10 ) ERKKISJÄRVEN JA PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Kai Tolonen Aluepäällikkö. Laatinut: Projektipäällikkö. rkm LÄHTEET: WSP Finland Oy: Metsätalousalueiden kartoitus ja yleissuunnittelu Malisjoen valuma-alueella Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma

15 Nyk. Bet. rumpu d=1000 mm vj N60 Nyk. maanpinta likimain 95 Wp =95.30 N60 Nyk. ojan pohja likimain Laskeutusallas pohja N60 Lietekuoppa pohja N60 Laskeutusallas pohja N TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET Puuston raivaus 400 m2 YLEMPI ALLAS Nykyinen ojanpohja 95 1:2 +94,60 Wp =95.30 N60 16: Nyk sarkaojia ALEMPI ALLAS Kaivumaiden läjitys vierialueelle Nyk. Bet. rumpu d=1000 mm vj N60 Lietekuoppa +94,60 +93,80 +94,60 +94, , :2 Wp =95.30 N60 44:2 +94,60 Kaivumaiden läjitys vierialueelle 44:2 LASKEUTUSALLAS YLEMPI Mitat 18,0 m x 43 m Kaivumassat V = 960 m3 ktr Luiskat 1:3 tai loivempi LASKEUTUSALLAS ALEMPI Mitat 6,5 m x 68 m Kaivumassat V = 320 m3 ktr Luiskat 1:2 tai loivempi +94,60 Nykyinen ojanpohja Laskuojan avaaminen n. 120 m ETRSTM35/KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60 Rakennuskohde Nivalan kunta Erkkisjärven kunnostus Nivala Päiväys Hyv Pääsuunn. Tomi Puustinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu D, 7. krs Oulu Puh Piirustuksen sisältö Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Tiedosto Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö Mittakaavat Laskeutusallas 1, TILA 44:2 1:200 Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Tyyppipoikkileikkaukset YMP P Q:\Oul\P20445 Tomi Puustinen Muutos A S

16 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS KOSTEIKON SYVÄ OSA Wp = N Maanpinta vasemmalla 5m Maanpinta oikealla 5 m - Sivuoja oikealla 5 m Wp = N Ojanpohjan korkeus TYYPPIPOIKKILEIKKAUS KOSTEIKON MATALA OSA Wp = N KOSTEIKKO Pinta-ala 0,142 ha Kaivumassat V = 745 m3 ktr Luiskat 1:3 tai loivempi Valuma-alueen A = 1800 ha Viipymä mitoitusvirtaamalla 0,1 h Rakennepoikkileikkaus pohjapato 1:100 76:62 Kosteikon syvä osa tasoon , luiskat 1:3 Pohjakynnys tasoon , pituus vähintään 5,0 m TULVAVEDEN KORKEUS O-VEDEN KORKEUS POHJAN KORKEUS n. 1: TUKIKIVEYS n. 1.0 m leveydeltä rakennetaan luonnonkivistä luiskataan kaltevuuteen n. 1 : 2 n. 1:2 n. 0.5 SUODATINKANGAS N3 TUKIKIVEYS VESIVANERI n. 0.5 m leveydeltä 5000 x 2000 X 21 esim Visa Form rakennetaan luonnonkivistä luiskataan kaltevuuteen. 1 : 1 TUKIOSA MOREENISTA Kosteikon matala osa tasoon , luiskat 1:3 +106, , ,50 Pohjapato, loiva V-aukko kynnyskorkeus keskellä +106,85 kynnyskorkeus reunoilla +107,15 harjan pituus 6,0 m 76: , ,50 9:55 76:46 Nyk. uomatukitaan tasoon +106,50 ETRSTM35/KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60 Niemeke kaivumaista tasoon +108, ,50 76:40 Rakennuskohde Nivalan kunta Erkkisjärven kunnostus Nivala Päiväys Pääsuunn. Tomi Puustinen Hyv FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu D, 7. krs Oulu Puh Piirustuksen sisältö Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Tiedosto Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö Mittakaavat Kosteikko 42, tila 76:62 1:200 Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Poikkileikkaukset YMP P Q:\Oul\P20445 Tomi Puustinen Muutos A S

17 Nykyinen ojanpohja Wp = N60 Pohja h= N60 maanpinta vas 5 m. maanpinta oik 5 m. Nyk. Bet. rumpu 1200 Poistetaan Kiveys kaivuukivistä Lietekuoppa Wp = N60 Pohja h= N60 Sivuoja Maanpinnan korkeus :88 Hienorakenteiset kaivuumaat käytetään pellon tasoitukseen Karkearakenteiset kaivumaat läjitetään vierialueelle 1:3 Wp = N60 Pohja h= N60 Pensaikon ja puuston raivaus Wp = N60 Pohja h= N60 Lato puretaan 1:6 +100,00 Alue syvennetään, kaivu tasoon +101,00 Laskeutusallas 13 m x 52 m, kaivu tasoon +100,00 Luiskaus 1:3 tai loivempi, kaivumassat 2340 m3 ktr Nyk. Bet. rumpu 1200 poistetaan Kiveys Tulvatasanne 610 m2, kaivumaat 528 m3 ktr Luiskaus 1:6 tai loivempi, kaivumaat vierialueelle Isot kivet säilytetään ja asetellaan virtauksen ohjauskiviksi Lietekuoppa +101,00 15:88 ETRSTM35/KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60 Rakennuskohde Nivalan kunta Erkkisjärven kunnostus Nivala Päiväys Pääsuunn. Tomi Puustinen Hyv FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu D, 7. krs Oulu Puh Piirustuksen sisältö Kosteikko 23,TILA 15:88 Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Poikkileikkaukset Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero YMP P Tiedosto Q:\Oul\P20445 Suunn./Piirt. Tarkastaja Tomi Puustinen Yhteyshenkilö Mittakaavat 1:200 Muutos A S

18 Nykyinen rumpu O 1200 h= N KYNNYS/POHJAPATO Filmivaneri 4000x2000x SUODATINKANGAS N3 LIETEKUOPPA Matka Ruoppauspohjan korkeus Maanpinnan korkeus Sr Sr Sr Sr Kaivettava uoman levennys nyk. uoman tasoon, luiskat 1:2 A SL-1 Nykyinen Sivuoja käännetään ALAOSAN ALLAS 1 Pinta-ala 100 m2 SL-2 Kaivumassat V = 80 m3 ktr Luiskat 1:2 tai loivempi Valuma-alueen A = 326,40 ha Viipymä mitoitusvirtaamalla 0,1 h A ~107,80 ALAOSAN LIETEKUOPPA 2 Pinta-ala 20 m2 Kaivumassat V = 30 m3 ktr Luiskat 1:2 tai loivempi Nykyinen rumpu ojaan Nykyinen Sivuoja +108,00 Nykyinen Allas perataan +109,00 Säästettävä puu Nyk. Bet. rumpu d=1200 mm h= N60 Pohja SL-3 15:54 280:0 Pohja 4 m Altaan laajennus 60 m2, taso + Kynnys taso ALTAAT 3 JA 4 Pinta-ala 0,06 ha Kaivumassat V = 480 m3 ktr Luiskat 1:2 tai loivempi Valuma-alueen A = 326,40 ha Viipymä mitoitusvirtaamalla 0,1 h Lietekuoppa taso + Yläpuolinen allas tasoon +, luiskat 1:2 Nykyinen oja Maanpinnan korkeus Pohja h= N Pituusleikkaus ETRSTM35/KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60 Rakennuskohde Nivalan kunta Erkkisjärven kunnostus Nivala Päiväys Hyv Pääsuunn. Tomi Puustinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu D, 7. krs Oulu Puh Piirustuksen sisältö Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Tiedosto Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö Mittakaavat Kosteikko 8,TILA 280:0 Suunnitelmakartta 1:250 Pituusleikkaus 1:200/1:200 Poikkileikkaukset 1:200 YMP P Q:\Oul\P20445 Tomi Puustinen Muutos A S

19 115 Nyk. tilustie ja rumpu Nyk. maanpinta likimain Nyk. uoman pohja likimain 115 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS ALLAS RUMPU 1000 mm N ,00 1:2 Laskeutusallas h= N Nyk. Bet. rumpu d=1000 mm +108,00 Nyk. metsäoja LASKEUTUSALLAS Mitat 20 m x 72 m Kaivumassat V = 1782 m3 ktr Luiskat 1:2 tai loivempi Valuma-alueen A = 143,20 ha Viipymä mitoitusvirtaamalla 0,4 h Kaivumaiden läjitys vierialueelle 16: ,00 Puuston raivaus 1600 m2 ETRSTM35/KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60 Rakennuskohde Nivalan kunta Erkkisjärven kunnostus Nivala Päiväys Hyv Pääsuunn. Tomi Puustinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu D, 7. krs Oulu Puh Piirustuksen sisältö Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Tiedosto Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö Mittakaavat Laskeutusallas 9, TILA 16:28 1:200 Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Tyyppipoikkileikkaus YMP P Q:\Oul\P20445 Tomi Puustinen Muutos A S

20 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Nivala_Erkkisjarvi Laskelma: ALLAS 1 TILA 44:2 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,00 Kustannusindeksi: 136,40 (2005=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu (m2) m2tr 400 6, Maaleikkaukset ja -kaivannot Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön, maan tiheys kg/m3 (helpot olosuhteet) 1643 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot ja läjitys tai kaatopaikka Viimeistelytyöt, ruoppausmassojen läjitys ja maisemointi, lähialueelle < 200 m * m3ktr , m , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 650 Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Sivu 1 / 2

21 Nivala_Erkkisjarvi Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

22 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Nivala_Erkkisjarvi Laskelma: ALLAS 9 TILA 16:28 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,00 Kustannusindeksi: 136,40 (2005=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu suuret määrät (yli 100 kpl) kpl , Maaleikkaukset ja -kaivannot Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön, maan tiheys kg/m3 (helpot olosuhteet) 1643 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot ja läjitys tai kaatopaikka Viimeistelytyöt, ruoppausmassojen läjitys ja maisemointi, lähialueelle < 200 m * m3ktr , m , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 672 Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Sivu 1 / 2

23 Nivala_Erkkisjarvi Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

24 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Nivala_Erkkisjarvi Laskelma: KOSTEIKKO 23 TILA 15:88 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,00 Kustannusindeksi: 136,40 (2005=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 1111 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Jätepuun ja kasvillisuuden poisto, normaali m2tr , Maaleikkaukset ja -kaivannot Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön, maan tiheys kg/m3 (helpot olosuhteet) 1643 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot ja läjitys tai kaatopaikka Viimeistelytyöt, ruoppausmassojen läjitys ja maisemointi, lähialueelle < 200 m * 1649 Muut vedenalaiset maaleikkaukset ja rakenteet Ylöskohonneiden kivien sijoitus rakenteeseen, koko < 1 m3 * m3ktr , m , m3itd 40 20, Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Sivu 1 / 2

25 Nivala_Erkkisjarvi Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

26 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Nivala_Erkkisjarvi Laskelma: KOSTEIKKO 42 TILA 76:62 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,00 Kustannusindeksi: 136,40 (2005=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 1112 Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu ( kpl) kpl 19, Maaleikkaukset ja -kaivannot Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön, maan tiheys kg/m3 (helpot olosuhteet) 1643 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot ja läjitys tai kaatopaikka Viimeistelytyöt, ruoppausmassojen läjitys ja maisemointi, lähialueelle < 200 m * m3ktr 745 2, m3 745, Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 218 Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Sivu 1 / 2

27 Nivala_Erkkisjarvi Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) 600 Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

28 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Nivala_Erkkisjarvi Laskelma: KOSTEIKKO 8 TILA 280:0 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,00 Kustannusindeksi: 136,40 (2005=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Maaleikkaukset ja -kaivannot Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot, erittelemätön, maan tiheys kg/m3 (helpot olosuhteet) * 1643 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot ja läjitys tai kaatopaikka Viimeistelytyöt, ruoppausmassojen läjitys ja maisemointi, lähialueelle < 200 m * m3ktr 480 4, m3 480, Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 2130 Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Moreeni tukirakenteeseen * m3rtr 10 15, Rakennustekniset rakennusosat Perustus- ja tukirakenteet Tukimuurit, -seinät ja portaat Muut tukirakenteet Luonnonkiviverhous * m2tr 5 50, Muut rakennusosat Muut rakennusosat Filmivaneri neliömetri * m2 8 20, Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät Sivu 1 / 2

29 Nivala_Erkkisjarvi Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 272 Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) 700 Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

löytyy mm. suositusten kouluttajan

löytyy mm. suositusten kouluttajan Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Kunnostusojitus on osa metsänkasvatusketjua turvemaiden metsissä. Ojaverkoston kunto heikkenee vähitellen ojituksesta kuluneen ajan myötä mm. ojien mataloitumism

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys-

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Vesiensuojelun tehostaminen; kunnostusojitus ja ojitusmätästys Vesiensuojelun kustannustehokkuus

Lisätiedot

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään vesilain (587/2011)

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot