Yritysvastuuraportti Governia-konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni"

Transkriptio

1 Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni

2 1 Sisällys 1 Johdanto Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet Organisaation perustiedot Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Yritysvastuun mahdollisuudet ja riskit Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tilikaudella Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Välilliset taloudelliset vaikutukset Henkilöstö Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön määrä, rakenne ja uudelleenjärjestelytilanteet Tasa-arvo Palkitseminen Osaamisen kehittäminen ja koulutus Työhyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Yhteiskunta Paikallisyhteisöt Lahjonta ja korruptio sekä poliittinen vaikuttaminen Kilpailun rajoitukset ja määräystenmukaisuus Ihmisoikeudet KRUUNUASUNNOT OY Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä sekä asiakastietojen suojaaminen Toimitusketju Toimitusketjun hallinta... 26

3 2 9 Ympäristö Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut EASY KM OY Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus sekä tuotetiedot Toimitusketju Toimitusketjun hallinta Ympäristö Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Raportointi- ja laskentaperiaatteet RAPORTIN RAKENNE:

4 3 1 Johdanto Governia Oy on valtion erityistehtäviä hoitava yhtiö, joka hallinnoi ja kehittää omistuksiaan ja luo omistajalle edellytyksiä strategisiin valintoihin tulevaisuudessa. Konsernin keskeiset toiminnot ovat Kruunuasunnot Oy:n alla tapahtuva vuokra-asuntokannan hallinnointi ja kehittäminen sekä Easy Km Oy:n alla tapahtuva hyötyajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalvelujen tuottaminen. Vuokraasuntokannan merkittävin käyttäjä on puolustusvoimat. Ajoneuvorahoituspalveluissa fokus on julkisessa sektorissa ja hyötyajoneuvoissa, suurin yhteistyötaho on Itella-konserni. Tämä yritysvastuuraportti kohdistuu Governia-konsernin tilikauteen Raportti sisältää konsernin molempien operatiivisten yhtiöiden Easy Km Oy:n ja Kruunuasunnot Oy:n tiedot, joiden alla konsernin toiminta pääasiassa tapahtuu. Emoyhtiö Governia Oy:n rooli konsernissa vastuuasioissa liittyy hyvien johtamis- ja hallinnointikäytäntöjen edistämiseen, niiden valvontaan ja taloudelliseen vastuuseen: emoyhtiön vakavaraisuus ja vahva pääomarakenne mahdollistavat osaltaan taloudellisesti vastuullisen ja vakaan toiminnan konsernin operatiivisille yhtiöille ja sen merkitys korostuu rahoituksen hankkimisessa ja rahoituksen hankintakustannusten alentamisessa. Taloudellisesti vastuullinen toiminta - joka Governian tapauksessa tarkoittaa tuottohakuisesti ja riskejä halliten tapahtuvaa omaisuuserien hallinnoimista ja kehittämistä - luo edellytykset konsernin toiminnalle. Taloudellinen vastuun olennaisimpia elementtejä ovat kannattava toiminta sekä vastuullinen luotto- ja investointipolitiikka. Sosiaalisen vastuun osalta Governia-konsernissa keskeisiä tekijöitä ovat työntekijät. Osaava, motivoitunut ja suorituskykyinen sekä eettisesti oikein toimiva henkilöstö on avainasemassa, jotta yhtiön strategian toteuttaminen on mahdollista. Tuotevastuun osalta merkittävimmässä roolissa on vuokraasuntokannan perusparannusohjelma, jonka myötä asuntoja kehitetään niin, että ne tarjoavat asukkaille turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön. Ympäristövastuun keskiössä ovat Kruunuasunnot Oy:n hallinnoiman asuinkiinteistökannan osalta perusparannusinvestoinnit, joilla vaikutetaan talojen energiatehokkuuteen. Sillä taas on suora yhteys taloudellisesti kannattavan toimintaan, koska suuri osa tämän liiketoiminnan kuluista liittyy talojen energiankulutukseen. Easy Km Oy:n ajoneuvokannan päästöt eivät ole varsinaisesti konsernin vaikutuspiirissä, koska ne riippuvat asiakkaiden hankintapäätöksistä ja valinnoista. Hankintakonsultoinnilla voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa ajoneuvokannan päästöarvojen kehitykseen erityisesti työsuhdeajoneuvojen osalta, jossa erityisesti hiilidioksidipäästöillä on suora yhteys hankinnan kustannuksiin. Hyötyajoneuvoihin liittyy myös laajempia välillisiä vastuullisuusnäkökohtia: logistiikka-, sairaankuljetus- ja joukkoliikennepalvelut ovat tarpeellisia ja haittavaikutukset yhteisöön ja ympäristöön ovat pienemmät verrattuna muihin toimintatapoihin. Emoyhtiön ympäristövastuuasiat liittyvät sen erityistoimeksiantojen ja -vastuiden hoitoon. Tällä hetkellä ainoa tällainen ympäristöön liittyvä vastuu on Mikkelin Setrinmäen entisen kreosoottikyllästämön maaalueen puhdistaminen, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Liikenneviraston rautatieosasto, urakoitsija Ekokem-Palvelu Oy ja konsulttina Ramboll Finland Oy. Käynnissä oleva toinen puhdistusvaihe toteutetaan pohjaveden pumppauksen avulla. Raportin koostamista ja laatimista ovat koordinoineet ja konsultoineet HTM Miki Lehtomäki ja KTK Aki Pennanen Tuokko Tilintarkastus Oy:stä. Konsernin yhtiöt ja erityisesti niiden taloushallinnon henkilöstö on tuottanut raportoitavat tiedot.

5 4 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 2.1 Organisaation perustiedot Governia-konsernin muodostavat emoyhtiö Governia Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Kruunuasunnot Oy ja Easy Km Oy (näitä kutsutaan jäljempänä myös nimellä operatiiviset yhtiöt). Kruunuasunnot Oy muodostaa edelleen alakonsernin, johon kuuluu 97 pääosin 100 prosenttisesti omistettua asuntoyhtiötä sekä A-Kruunu Oy. Konsernin pääliiketoimintoja ovat asuinkiinteistöliiketoiminta ja hyötyajoneuvojen rahoitusliiketoiminta. Governia Oy, konsernin emoyhtiö, on valtion kokonaan omistama valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjauksessa toimiva erityistehtäviä hoitava yhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida ja kehittää omaisuuttaan tuottohakuisesti ja riskejä halliten. Governia Oy perustettiin Solidium Oy:n kokonaisjakautumisessa vuonna 2009 jatkamaan jakautuvan yhtiön erityistehtäviä ja kiinteistöliiketoimintaa. Kruunuasunnot Oy (jäljempänä Kruunuasunnot) on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1999 hallinnoimaan ja tervehdyttämään puolustusvoimien taloteknisesti heikkoa asuntokantaa. Kruunuasunnot-konserniin kuuluu 97 asunto-osakeyhtiötä, 27 erillishuoneistoa, 18 suoraan omistettua kiinteistöä ja A-Kruunu Oy, joka on valtion asuntorahaston nimeämä yleishyödyllinen aravavuokra-asuntoja omistava yhtiö. Asuntoja on 2890 kpl yhteensä 29 paikkakunnalla Raaseporin Dragsvikista Sodankylään. Kruunuasunnot Oy omistaa, vuokraa ja kehittää asuntokantaa. Kehitys tehdään perusparantamalla, myymällä, purkamalla ja rakentamalla omille tonteille uusia asuntoja. Puolustusvoimat on yhtiön merkittävä yhteistyötaho, ja 58 % (edellisenä vuonna 60 %) Kruunuasuntojen omistamista asunnoista on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä. Easy Km Oy (jäljempänä Easy Km) on ajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalveluja tarjoava yhtiö. Hyötyajoneuvot muodostavat pääalueen, mutta työsuhdeajoneuvojen osuus on kasvamassa. Käytettyä autokantaa myydään yhtiön oman autokaupan kautta. Yhtiön fokus on julkisen sektorin yrityksissä ja

6 5 yhteisöissä, mutta merkittävänä vuokraajatahona ovat myös yksityisen sektorin toimijat. Easy Km:n juuret ovat posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa. Itella Oyj on edelleen merkittävä Easy Km:n yhteistyötaho. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Vaasassa. 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Konsernin vastuuasioiden johtamisesta huolehtii emo- ja tytäryritysten toimiva johto. Konsernin hallitus päättää ja hyväksyy linjaukset. Konserni noudattaa toiminnassaan lakien lisäksi valtio-omistajan periaatepäätöksiä, omistaja-ohjausyksikön ohjeistusta, hyvää hallintotapaa sekä konsernissa hyväksyttyjä eettisiä ohjeita, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Eettiset ohjeet myös kieltävät epäeettiset kauppatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Konserni noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana konserni toteuttaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Konsernin yhtiöiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen tuotteita ja palveluita, jotka ovat kestäviä niin ympäristön, yhteiskunnan kuin tuotevastuunkin näkökulmasta. Työntekijöilleen konserni haluaa olla luotettava työnantaja, joka edistää työhyvinvointia ja jonka toiminta on ammatilliseen kehittymiseen kannustavaa. Konsernin yhtiöissä ei ole erillistä yritysvastuun johtamiseen tarkoitettua organisaatiota eikä yritysvastuuta seurata ja johdeta keskitetysti. Erillistä yritysvastuuohjeistusta tai yritysvastuustrategiaa ei ole. Konsernin kannalta tärkeimmät yritysvastuun elementit ovat osa yhtiöiden strategiaa. Esimerkiksi Kruunuasunnoissa strategia sisältää asumisviihtyvyyteen, energiankulutuksen hallintaan ja asukastoimintaan sekä -viestintään liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Governia-konsernin yhtiöiden sisäinen tarkastus, joka on ulkoistettu, toteutetaan hallitusten ja toimitusjohtajien valvonnassa. Sisäistä valvontaa suoritetaan kaikilla organisaation tasoilla esimiesten toimesta. Yritysvastuun piiriin kuuluvien asioiden noudattamista valvotaan sisäisen valvonnan yhteydessä. Tulospalkkaus koskee yhtiöiden koko henkilöstöä, mukaan lukien toimiva johto. Hallitusten jäsenet eivät ole tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkaukseen liittyy yritysvastuuseen sisältyviä avaintavoitteita erityisesti taloudellisen vastuun osalta. Kruunuasunnoissa palkitsemisjärjestelmään liittyy myös ympäristövastuun piiriin kuuluvia kiinteistöjen energian ja veden kulutukseen liittyviä tavoitteita, joista tärkeimpänä on lämmön ominaiskulutus. Vuonna 2012 asuntokohteiden isännöinti järjesteltiin uudelleen ja uusien sopimusten solmimisten yhteydessä ulkopuolistenkin isännöitsijöiden sopimuksiin sisällytettiin (vuodesta 2013 alkaen sovellettava) tulospalkkiojärjestelmä, jossa olennaisina elementteinä ovat lämmön ja sähkönkulutuksen pienentäminen.

7 6 Governia-konsernin yritykset ovat jäseninä seuraavissa toimialajärjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa: Kauppakamari Kiinteistöliitto Suomen Isännöintiliitto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI Suomen Luotto-osuuskunta Autoalan keskusliitto (2013 alkaen) Suomalaisen Työn Liitto (2013 alkaen) Koska konsernissa on toisiinsa nähden hyvin erilaisia toimialoja, yritysvastuun osa-alueet korostuvat konsernin yhtiöissä eri lailla toimialasta riippuen. Rahoitusyhtiönä Easy Km:n kohdalla korostuu taloudellinen vastuu, joka kulminoituu luotto- ja korkoriskin hallintaan sekä sopimuskannan kannattavuuteen. Yhtiöllä on luottopäätöksiin liittyvät tarkat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Luottopäätökset tekee luottokomitea, jonka jäsenet eivät ole mukana asiakashankinnassa tai myynnissä. Näin varmistetaan luottopäätösten objektiivisuus. Rahoitusalan luonteen vuoksi ympäristövastuun merkitys ei ole yhtiölle itselleen suoranainen, vaikka autoilulla sinänsä on merkittäviä ympäristövaikutuksia erityisesti hiilidioksidipäästöjen muodossa. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat tekevät lopulliset hankintapäätökset samoin kuin ajoneuvovalinnat ja Easy Km toimii vain rahoittajana. Ajoneuvojen ympäristövaikutuksilla on kuitenkin merkittävä ja suora taloudellinen vaikutus Easy Km:n asiakkaisiin: polttoaineen kulutus vaikuttaa suoraan polttoainekuluihin ja hiilidioksidipäästöt ajoneuvoveroon. Siksi rahoittajan asiantuntemus asiakkaan ajoneuvokannan polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen laskemisessa on sille itselleen myös kilpailuetu, koska ajoneuvokannan ympäristöystävällisyys tuo asiakkaille taloudellista lisäarvoa. Tärkeimpiä työkaluja tässä ovat hankintaneuvotteluissa annettava asiantuntijakonsultointi sekä käyttöraportointi. Asuinkiinteistöjen kehitysyhtiönä Kruunuasuntojen yritysvastuussa korostuvat enemmän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun asiat. Sosiaalinen vastuu liittyy asuntojen kehittämisessä erityisesti turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään asumisympäristöön. Ympäristövastuu taas konkretisoituu talojen energiatehokkuudessa, millä on myös suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Konsernin merkittävimmät paikallistason vaikutukset liittyvät asuntojen sijaintipaikkakuntiin, jossa konsernilla on vaikutusta paikalliseen asuntotarjontaan sekä alueen yleiseen asumisviihtyvyyteen. Kruunuasunnot on myös monella paikkakunnalla kiinteistönhoitoalan yritysten paikallisesti merkittävä asiakas. Asuntokannan kehittämistä koskevissa asioissa Kruunuasuntojen vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin osin sidoksissa puolustusvoimien omiin ja puolustusvoimia koskeviin poliittisiin päätöksiin, joista olennaisimpia olivat vuoden 2012 aikana varuskuntien lakkautuksia koskevat päätökset. Konserniyhtiöiden hallitukset valvovat yhtiöiden kannalta merkittävimpien yritysvastuuasioiden kehitystä. Esimerkiksi Easy Km:ssä kaikki luottopäätökset raportoidaan hallitukselle. Kruunuasunnoissa hallitus valvoo muun muassa ympäristövastuun toteutumista investointipäätöksissä.

8 7 2.3 Yritysvastuun mahdollisuudet ja riskit Yritysvastuun merkittävimmät mahdollisuudet konsernissa liittyvät ympäristövastuuseen. Asiantuntemuksellaan Easy Km voi vaikuttaa merkittävästi asiakkaidensa autoilun päästöihin erityisesti työsuhdeautojen osalta. Painottamalla asuntokannan kunnostamisessa ja ylläpidossa ekotehokasta rakentamista ja energiaa säästäviä ratkaisuja Kruunuasuntojen on mahdollista vaikuttaa asumisesta aiheutuvaan vedenkulutukseen, lämmön- ja sähköntuotannon päästöihin sekä matalaenergiarakentamisen yleistymiseen ja kehittymiseen. Näillä asioilla on suora liiketaloudellinen vaikutus: Easy Km voidaan asiantuntemuksensa vuoksi nähdä haluttavana yhteistyökumppanina ja Kruunuasunnot taas pystyy huolehtimaan asuntokannasta taloudellisemmin ja pitämään siten vuokrat kilpailukykyisinä. Riskienhallinta on osa konsernin yhtiöiden jatkuvaa operatiivista toimintaa. Kummassakin tytäryhtiössä on riskienhallintaprosessi, ja kullekin riskialueelle on nimetty vastuuhenkilö. Tytäryhtiöt päivittävät vuosittain riskianalyysinsa ja raportoivat hallitukselleen riskien toteutumisesta, muutoksista ja kehittymisestä. Näistä riskeistä vastuullisuuden kannalta tunnistettuja keskeisiä riskejä ovat: Taloudellisen vastuun osalta sekä leasing-toimintaan että asuntojen vuokraustoimintaan liittyvä luottoriski. Vaikka tätä riskiä voidaan hallita vastuullisella luotonannolla, se ei ole täysin eliminoitavissa, koska riski riippuu osaksi myös asiakkaiden taloudellisen tilan kehityksestä. Leasing-toiminnassa olennaisimpia riskejä ovat rahoitussalkun rahoituskatteeseen keskeisimmin vaikuttavan korkomarginaalin riski (nk. korkospread), huoltoriski ja jäännösarvoriski. Asuntojen korjausinvestoinneissa riskinä on kannattavuusarvion toteutuminen. Tuotevastuun osalta autojen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät riskit. Huoltoon ja ylläpitoon liittyy myös taloudelliseen vastuuseen linkittyvä hintariski, koska markkinoilla tai viranomaisten toimesta voi sopimuskaudella tulla yllättäviä hinnoitteluun vaikuttavia muutoksia. Hankintaketjuun liittyy rakennusalan toiminnassa korostuva harmaan talouden riski. Kruunuasunnoilla on tähän liittyen rakennuttajana valvontavastuu. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia tai huonoa mainetta. Riskinä on, että kontrolli ei olisi riittävä. Sosiaalisen vastuun osalta tuotevastuu ja -turvallisuusasioissa ovat riskinä erityisesti perusparantamattoman asuntokannan sisäilma-, kosteus-, mikrobi- ja muut kunto-ongelmat, mitkä voivat johtaa asumisviihtyvyyden laskuun, asukkaiden terveyshaittoihin ja sitä kautta vuokralaisten vähenemiseen ja vahingonkorvauksiin. Nämä riskit on otettu huomioon perusparannusprojekteissa, joten perusparannusohjelman edetessä tämä riski tulee pienenemään.

9 2.4 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Kruunuasunnot Oy Asukkaat Puolustusvoimat SIDOSRYHMÄ ODOTUKSET KONSERNIA KOHTAAN VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET ASIAKKAAT Easy Km Oy Julkishallinnon asiakkuudet Hyötyajoneuvojen leasingasiakkaat Työsuhdeajoneuvojen leasing-asiakkaat Ajoneuvojen käyttäjät Palautuneiden ajoneuvojen ostajat Kruunuasunnot Oy Asuntojen turvallisuus ja terveellisyys Asumisviihtyvyys Vuokrasuhteen luotettavuus Kohtuuhintaisuus Asukkaiden vaikutusmahdollisuus Asuntojen saatavuus Easy Km Oy Ajoneuvokannan kokonaistaloudellisuus Ajoneuvojen toimivuus Ajoneuvojen turvallisuus Ajoneuvokannan hallinnoinnin tehokkuus Henkilökohtainen yhteydenpito nimettyjen yhteyshenkilöiden ja asiakaspalvelun kautta Internet-sivut ja niihin liitetyt asiakassivustot Sosiaalinen media Porraskäytävänäytöt Tiedotteet Asiakastilaisuudet (mm. asukasillat) Avaimet-lehti Edustus hallituksessa (Puolustusvoimat/Kruunuasunnot) VALTIO-OMISTAJA Omistajaohjausyksikkö HENKILÖSTÖ RAHOITTAJAT Leasing-toiminnan jälleenrahoittajat Hanke-investointien rahoittajat Valtion asuntorahasto ARA (korkotukilainat) TOIMITTAJAT JA ALIHANKKIJAT Kruunuasunnot Oy Rakennusliikkeet Suunnittelijat Isännöitsijät Huoltoyhtiöt Vuokrauspalveluyhtiöt YHTEISKUNTA PAIKALLISYHTEISÖT Kunnat Varuskunnat Paikallinen elinkeinoelämä Easy Km Oy Ajoneuvotoimittajat Korjaamot IT-palveluiden toimittajat Oman pääoman tuotto Hyvä taloudellinen ja yhteiskunnallinen kokonaistulos Omaisuusarvon kasvattaminen ja omaisuuserien taloudellinen hallinnointi Liiketoimintaan ja kasvuun liittyvien riskien kokonaishallinta Konsernille annettujen erityistehtävien toteuttaminen Pitkäjänteinen taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä toiminta Eettinen ja läpinäkyvä toiminta Selkeät tavoitteet Oikeudenmukaisuus Pitkäaikaiset ja luotettavat työsuhteet Työhyvinvointi ja -turvallisuus Mahdollisuus kehittymiseen Kilpailukykyiset työsuhteen ehdot Kannattava toiminta Luottoriskin ja muiden liiketoimintariskien hallinta Raportoinnin oikeellisuus ja oikea-aikaisuus Luotettavat ja pitkäaikaiset toimittajasuhteet Avoin vuorovaikutus Yhteistyön sujuvuus Määräystenmukaisuus (erityisesti kilpailutuksissa) Ympäristövaikutusten minimointi Määräystenmukaisuus erityisesti rakennustoiminnassa Oman toimialan parhaiden käytäntöjen kehittäminen (kuten hyvä vuokratapa) Eettinen toiminta Yhteistyö asuinalueiden kehittämisessä Avoin ja tiivis yhteistyö paikallisyhteisöissä Toimivien ja houkuttelevien asumismahdollisuuksien tarjoaminen työvoimalle Neuvottelut vastuullisten virkamiesten kanssa Omistaja nimittää hallituksen Omistajaohjausyksikön ohjeistukset Kehityskeskustelut Palaverit Päivittäisessä toiminnassa tapahtuva viestintä Henkilöstökyselyt Taloudellinen raportointi sovitussa aikataulussa ja muodossa Tilikauden aikaiset tilintarkastukset jatkuvan oikeellisuuden varmentajana Neuvottelut Tapaamiset Lakisääteinen raportointi Kulutusarvojen raportointi käyttäjille Aktiivinen toiminta toimialajärjestöissä Muu viestintä Säännölliset tapaamiset varuskuntien ja kuntien edustajien kanssa Osallistuminen yhteisten asioiden edistämiseen

10 9 Sidosryhmien raportointikaudella esittämistä huolenaiheista voidaan nostaa esille seuraavat: Puolustusvoimille tärkeä huolenaihe on sen käytössä olevien perusparantamattomien asuntojen kunto. Uusien vuokrasopimusten myötä puolustusvoimien asuntokantaa on vuoden 2012 aikana saatu lisää perusparannusohjelman piiriin. Konsernin rahoitusasemaan vaikuttaa vuonna 2014 erääntyvä 48 miljoonan euron pääomalaina, jonka takaisinmaksu saattaa edellyttää kiinteistöomaisuuskannan osittaista realisointia. Henkilöstön näkökulmasta huolta aiheuttaa konsernin erityistehtäväluonteesta johtuva riski toiminnan jatkuvuudelle. 2.5 Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Vaikutus sidosryhmiin Valtion kokonaisedun huomioiminen ja omistaja-arvon kasvattaminen Ajoneuvojen alhainen kulutus Ajoneuvojen toimivuus, kunto ja turvallisuus Asuntojen saatavuus Määräystenmukaisuus hankintaketjussa Vaikutus alueelliseen toimintaan Paikallistason yhteistyö ja vaikuttaminen Ympäristövaikutukset hankintaketjussa Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet Asuntojen hinta- / laatusuhde Avoin viestintä Johdon sidonnaisuudet Työterveys ja -turvallisuus Yleinen riskienhallinta Määräystenmukaisuus Toiminnan kannattavuus Asuintalojen energiatehokkuus ja alhainen kulutus Asuintalojen turvallisuus ja viihtyisyys Vakaat työsuhteet Hyvä hallintotapa Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys Oikein mitoitettu kiinteistönhoito Laadun ja toimittajuuden hallinta Omaisuuden elinkaaren hallinta Henkilöstön osaaminen ja motivoituneisuus Luottoriskien hallinta Toimialan kehittämiseen osallistuminen Tehokkuus (esim. materiaali-) rakennushankkeissa Korko-, jäännösarvo- ja huoltoriski Asuntokannan riskien hallinta Vaikutus Governia-konserniin Oheisessa olennaisuusmatriisissa on esitetty ne asiat, jotka ovat yritysvastuuseen liittyen olennaisimpia konsernille ja sen sidosryhmille arvioitaessa nimenomaan Governia-konsernin vastuullisuutta ja sen vaikutusta toisaalta konserniin itseensä ja toisaalta sen sidosryhmiin. Tarkoituksena on tunnistaa konsernille ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat. Erillistä sidosryhmätutkimusta ei ole tehty, vaan olennaisuusarvio perustuu konsernin johdon käsitykseen, joka nojautuu toimialan ja sidosryhmien tuntemukseen, sidosryhmien normaalin toiminnan yhteydessä esille nostamiin asioihin, asiakas- ja henkilöstötutkimusten tuloksiin, asiakaspalautteisiin ja vastaaviin tietolähteisiin. Merkittävyys

11 10 on määritelty arvioimalla näkökohtien vaikutusta konserniin ja sen sidosryhmiin, sidosryhmien niitä kohtaan osoittamaan kiinnostukseen sekä konsernin rooliin ja vaikutusmahdollisuuksiin niiden kehittämisessä. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena ja siksi yksittäisen sidosryhmän näkökanta tai painotus ei kuvastu matriisista. Matriisi ei kuvasta asioiden merkittävyyttä suhteessa toisiinsa, vaan suhteessa konsernin toiminnan ja toimialan luonteeseen, toimintaympäristöön ja vaikutusmahdollisuuksiin. Kaikki matriisissa mainitut asiat ovat tärkeitä, mutta matriisi kuvastaa yhtiön käsitystä siitä, miten eri asioiden merkitys on korostunut verrattuna siihen, mitä kaikilta yrityksiltä yleensäkin odotetaan. 3 Taloudellinen vastuu 3.1 Taloudellisen vastuun johtaminen Tavoite Taloudellisen raportoinnin taloushallinnon prosessien kehittäminen (Kruunuasunnot) Toteutus ja tulokset Taloushallinnon järjestelmien uusiminen (jatkuu 2013). Kirjanpidon sekä konsernilaskennan tehostaminen (Kruunuasunnot) Asuntoyhtiöiden kirjanpitojen hoitoa keskitettiin enemmän konsernin omaan hoitoon ja konserniraportointijärjestelmää kehitettiin (jatkuu 2013). Luotonhallinnan kehittäminen (Easy Km) Luotonhallintajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, panostukset luottovalmisteluun, asiakasarviointiin ja valintaan sekä valvontaan. Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen (Easy Km) Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin aloitus (jatkuu 2013). Valtion erityistehtäviä hoitavana yhtiönä konsernin emoyhtiön Governia Oy:n tavoitteena on hoitaa sille asetettuja, usein erityistä hallinnointia tarvitsevia omaisuuseriä tavoitteellisesti ja tehokkaasti siten, että kokonaistaloudellinen positiivinen lopputulos saavutetaan. Governia Oy hallinnoi ja kehittää omaisuuttaan tuottohakuisesti ja riskejä halliten. Yhtiö tavoittelee omistaja-arvon kasvua, hankkii tuottoja likvideille varoille rajatuin riskein ja johtaa omistamiensa tytäryhtiöiden toimintaa ja kehittämistä. Kruunuasuntojen visiona on olla vuonna 2016 taloudellisesti ja toiminnallisesti vahva yritys. Visiota lähestytään kehittämällä yhtiötä investointien kautta. Se sisältää perusparantamista, uudisrakentamista, purkamista, myyntiä ja korjausta. Yhtiön tulevaisuutta suunniteltaessa kiinnitetään huomiota alueittaiseen, tulevaan vuokra-asuntojen kestävään kysyntään ja omien asuntojen kilpailukykyyn. Vaikka puolustusvoimia koskevat päätökset ja rakenneratkaisut vaikuttavat Kruunuasuntoihin, kaiken kiinteistönkehittämisen ohjenuorana toimii yleinen vuokra-asuntojen kysyntä, ei pelkästään

12 11 puolustusvoimien. Vuonna 2012 tehdyillä varuskuntien lakkauttamisia koskevilla päätöksillä ei siten ole olennaista vaikutusta. Strategian mukaisesti joistakin kohteista oli luovuttu tai tehty luopumispäätös jo ennen varuskuntien lakkauttamispäätöksiä. Easy Km:n visiona on olla johtava hyötyajoneuvojen leasingyhtiö Suomessa. Fokus on julkisen sektorin yrityksissä ja yhteisöissä. Easy Km:n tavoitteena on olla luotettava ja tunnettu yhteistyökumppani, joka tarjoaa merkkiriippumatonta hyötyajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalvelua Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tilikaudella (milj. ) (milj. ) Liikevaihto 121,3 122,4 Liikevoitto 5,4 6,0 Bruttoinvestoinnit asuntojen uustuotantoon 1,8 4,6 Bruttoinvestoinnit asuntojen perusparannus- ja korjaushankkeisiin 11,8 8,9 Liikevoitto % 4,5 % 4,9 % 13,6 13,5 Tilikauden voitto 0,7 2,4 Omavaraisuusaste (%) 34,2 39,7 Oman pääoman tuotto % 0,7 1,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,0 2,4 Bruttoinvestoinnit ajoneuvokantaan 75,6 63,5 Leasingtoiminnan luottotappio % (suhteessa saatavakantaan) 0,1 % 0,3 % Asuntojen vuokraustoiminnan luottotappio % (suhteessa perittyihin vuokriin) 0,3 % 0,1 % Quick Ratio 1,3 1,1 Current Ratio 1,6 1,4 Nettovuokratuotto laskettuna kiinteistösijoitusten historialliselle tasearvolle 9,4 (6,3 %) 9,1 (6,2 %) Rahoitustulos 31,6 24,3 Koko asuntokannan tyhjäkäynti 9,4 % 7,4 % Lainojen hoitokate 0,62 0,92 Vuokrattavana olevan asuntokannan tyhjäkäynti 2,5 % 1,9 % Konsernin liiketulos pieneni hieman edellisestä vuodesta. Tulosta rasittaa Itella-konsernin kanssa aiempina vuosina tehtyihin ajoneuvoleasingsopimuksiin liittyvät vuokranantajan vastuulle kuuluvat huoltovelvoitteet. Vuosikuluksi kirjattujen kulujen ja taseen omaa pääomaa vastaan tehtyjen varausten yhteismäärä oli 4,2 miljoonaa euroa. Uusia vastaavia sopimuksia ei ole tehty vuoden 2009 jälkeen. Tulosta rasittavat myös Kruunuasuntojen asuinrakennusten perusparannusohjelmasta vuosikuluksi kirjatut 3,7 miljoonaa euroa ja purettavaksi sovittujen rakennusten arvonalennukset 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitusliiketoiminnassa korkoihin ja lainoihin liittyvä suojaus toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Onnistumista mitataan rahoitusliiketoiminnan rahoitussalkun rahoituskatteella eli hankintarahoituksen koron ja asiakasrahoituksen koron korkomarginaalin (nk. korkospread) kehityksellä. Se parantui tilikaudella 2012.

13 12 Uusien leasing-rekisteröintien määrällä tarkasteltuna markkina-asema rahoitusliiketoiminnassa kehittyi erinomaisesti ja erityisen hyvin suhteessa markkinoiden yleiseen kehitykseen. Easy Km:n kohdalla uusien leasing-rekisteröintien määrä nousi edellisestä vuodesta ainoana toimijana toimialan kymmenen suurimman joukossa. Easy Km:n rekisteröintien kasvu edelliseen vuoteen oli 57 %, kun samaan aikaan Suomen kaikkien uusien leasing-rekisteröintien kokonaismäärä laski 16 %. Easy Km Rekisteröinnit 2011 Osuus 2011 Rekisteröinnit 2012 Osuus 2012 Muutos Kaikki leasingrekisteröinnit yht. muutos Henkilöautot % % 76 % -16% Pakettiautot % % -15% -19% Kuorma-autot 38 5 % 45 6 % 18 % 4 % Yhteensä % % 57 % -16% Uusia asiakkuuksia on saatu, mutta kehitys on seurausta erityisesti siitä, että leasing-toiminnassa on onnistuttu uusimaan päättyviä sopimuksia sen sijaan, että vanhoja olisi jatkettu. Juuri tämä on ollut yhtiön tavoitteena, koska näin ajoneuvokantaa saadaan kehitettyä ja uudistettua, sillä se alentaa suoranaisesti huoltoriskiä, joka on vanhemmissa ajoneuvoissa suurin ja muuttuu suorassa suhteessa ajoneuvokannan ikään. Huoltoriskin alentaminen on taloudellisen vastuun osalta keskeisessä roolissa ja sopimuskannan uusiminen on yksi työkalu tämän tavoitteen toteuttamiseen. Raskaan kaluston huoltoriskiä hallitaan myös erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Asuntojen ja asumisen kehittämisliiketoiminnassa kiinteistökannan kehitystyö eteni suunnitelman mukaan lukuun ottamatta myyntejä, jotka toteutuivat hieman odotettua hitaammin. Tässä liiketoiminnassa ei varsinaisesti tavoitella kasvua. Tavoitteena on nykyisen asuntokannan perusparantaminen, mikä nostaa asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttaa myönteisesti vuokraustoimintaan ja sen kannattavuuteen.

14 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Seuraavassa on esitetty koko konsernin taloudelliset rahavirrat sen sidosryhmille suoriteperusteisesti (luvut miljoonaa euroa): Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Sidosryhmä Kiinteistönhuolto/-hoito ja isännöinti 2,6 2,3 Asuintalojen vesi- ja jätevesimaksut 0,6 0,6 Ajoneuvojen huoltopalveluiden toimittajat 17,3 18,4 Muut toimittajat 38,7 47,2 59,3 68,6 Henkilöstö (sisältäen sivukulut) 4,7 4,4 Julkinen sektori Kunnat: kiinteistövero 0,5 0,4 Valtio: ajoneuvoverot ja viranomaismaksut 0,9 1,6 Valtio: tuloverot 1,4 1,4 2,8 3,4 Omistajat 0,0 0,0 Rahoittajat (netto) 3,2 2,7 Investoinnit Asuntokannan perusparantamiseen liittyvät 13,5 13,5 Ajoneuvoihin liittyvät 75,6 63,5 Muut investoinnit 2,0 9,3 91,1 86,3 Tavaroiden ja palveluiden toimittajissa kiinteistönhuolto/-hoito ja isännöintikulut muodostuvat pääosin kiinteistönhuolto-, siivous- ja isännöintiyrityksille maksetuista maksuista. Nämä yhtiöt ovat mahdollisuuksien mukaan alueellisia toimijoita. Vesi- ja jätevesimaksut maksetaan pääosin paikallisille kunnallisille vesilaitoksille. Näin ollen kyseiset rahavirrat sekä kunnille maksetut kiinteistöverot kuvaavat viitteellisesti konsernin paikallistason taloudellisen vaikutuksen kehitystä. Julkisen sektorin osalta on huomattava, että esitetyt luvut sisältävät vain verojen muodossa julkiselle sektorille maksetut maksut. Julkiselle sektorille maksettavia eriä ovat myös erilaiset lupamaksut ja muut vastaavat maksut kunnallisille vesi- ja energialaitoksille yms. Nämä sisältyvät kohtaan Tavaroiden palvelut ja toimittajat. Konserniyhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen. Valtion tuloveron lisäksi merkittävän erän muodostavat kunnille maksettavat kiinteistöverot. Easy Km:n maksamat ajoneuvoverot peritään erillisenä läpilaskutuseränä, joten ne ovat luonteeltaan enemmänkin Easy Km:n kautta tilitettyjä eriä. Rakentamiseen liittyvät investoinnit muodostuvat pääosin rakennusliikkeille ja suunnittelijoille maksetuista korvauksista. Ajoneuvoihin liittyvät investoinnit taas muodostuvat pääosin automyyjille maksetuista maksuista.

15 14 Konsernin yhtiöt eivät saa valtiolta taloudellisia tukia. Kunnilta saatiin energia-, korjaus- tms. avustuksia yhteensä 52 tuhatta euroa vuonna Lisäksi osa Kruunuasunnot-konsernin rakentamiseen liittyvistä lainoista on Valtion asuntorahaston korkotukilainoja. Konsernin yhtiöt eivät anna yleishyödyllisiä tukia Välilliset taloudelliset vaikutukset Governia-konserni on tunnistanut toiminnallaan seuraavia välillisiä taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiinsä: Kruunuasuntojen toiminnalla on välillisiä paikallistason työllisyyttä edistäviä vaikutuksia. rakennusinvestoinnit ovat parantaneet hankepaikkakuntien rakennusalan työllisyyttä ja tuoneet rahaa näille paikkakunnille. Perusparannushankkeiden työllistävä vaikutus on suurempi kuin uustuotannon. Pienissä kunnissa ja Etelä-Suomen ulkopuolella asuntokannan kehittäminen edesauttaa alueen elinvoimaisuutta. Tällä taas on positiivisia taloudellisia vaikutuksia asuntopaikkakunnilla. Koska kiinteistönhuolto ja -hoito tapahtuvat aina paikkakunnalla, sillä on suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi myös välillisiä työllistäviä vaikutuksia paikkakunnalla. Kruunuasunnot on myös perusparannuksen kehittäjä ja vauhdittaa siten perusparannusrakentamisen kehittymistä. Easy Km:n palvelut taas vähentävät asiakasyhteisöjen sitoutuneen pääoman tarvetta. Ajoneuvokannan hallinnointipalveluilla voidaan tehostaa hallinnollista työtä.

16 15 4 Henkilöstö 4.1 Henkilöstöjohtaminen Konserni noudattaa henkilöstön suhteen työehtosopimuksia ja paikallisia sopimuksia. Konsernin eettiset ohjeet sisältävät henkilöstöasioihin liittyviä määräyksiä. Henkilöstöasiat on otettu osaksi yhtiön riskienhallintajärjestelmää erityisesti riittävän resursoinnin, henkilöstön jaksamisen ja osaamisen näkökulmasta. Osassa konsernia on käytössä erillinen henkilöstökäsikirja, johon on koottu käytännön tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista. Henkilöstökyselyn pohjalta Easy Km:ssä on todettu tarve esimiesvalmennukselle ja tämä on päätetty ottaa vuoden 2013 ohjelmaan. Yhtiö aikoo käyttää ulkopuolista konsulttia analysoimaan koulutustarpeet, joiden pohjalta päätetään tarkemmat kehittämistoimet. Seuraavassa on esitetty vuoden 2012 keskeisimpiä tavoitteita ja toimenpiteitä: Tavoite Toteutus Toimenkuvien ja prosessien selkeyttäminen - Pääprosessien kuvaus ja kehittyminen - Tietoisuuden lisääminen koko yhtiön toiminnasta ja muiden toimenkuvista - Easy Km:ssä toimenkuvakuvausten tekeminen (aloitettu 2011 ja jatkunut 2012) - Kruunuasunnoissa yhteistyöseminaari oman henkilöstön ja merkittävien yhteistyökumppaneiden kesken ja toimenkuvien kehittäminen tavoiteasetannan kautta Työssä kehittyminen Kehityskeskustelujen järjestäminen kattavasti koko konsernissa Tavoitteiden tuntemuksen lisääminen Tavoitteista viestiminen yksikköpalavereissa ja kehityskeskusteluissa Työkyvyn ylläpito ja työilmapiiri Tyky-päiviä järjestetty konsernin koko henkilöstön kattavasti Ammatissa kehittyminen Työtehtäviin liittyvä koulutus Palkitsemisen kehittäminen Tulospalkkiojärjestelmän uusiminen tilikauden 2012 aikana

17 Henkilöstön määrä, rakenne ja uudelleenjärjestelytilanteet Seuraavat luvut kattavat koko konsernin henkilöstön. Luvut eivät sisällä hallituksen jäseniä. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä tilikauden lopussa Henkilöstön määrä keskimäärin Vakituisten työsuhteiden osuus 89 % 88 % Kokoaikaisten työsuhteiden osuus 98 % 97 % Tulovaihtuvuus kpl (%) 17 (27%) 19 (32%) Lähtövaihtuvuus kpl (%) 7 (11%) 14 (23%) Keskimääräinen työsuhteen pituus (vuotta) 5 5 Henkilöstön keski-ikä Eläkkeelle jääneiden lkm 2 2 Irtisanottujen työsuhteiden lkm 0 3 Lomautettujen työntekijöiden lkm ja keskim. kesto 0 0 Easy Km Oy on merkitty kaupparekisteriin Easy Km:n osalta työsuhteet on katsottu alkaneeksi aikaisintaan , vaikkakin osa työntekijöistä on siirtynyt tuolloin yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä Itellan palveluksesta. Pisin työsuhde on alkanut jo Konsernin henkilöstön ikäjakauma on seuraava: Konsernin henkilöstöstä yli 90 % työskentelee pääkaupunkiseudulla, jossa myös kaikkien konserniyhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat.

18 17 Henkilöstön jakautuminen yhtiöittäin on käytännössä sama kuin jakautuminen toimialoittain (Easy Km = ajoneuvoleasing-toiminta ja Kruunuasunnot = kiinteistöjen kehitys- ja vuokrausliiketoiminta): Kruunuasunnot Easy Km 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jakauma toiminnoittain oli seuraava: Muut, kiinteistöliiketoiminta Muut, ajoneuvoleasing - liiketoiminta Hallinto ja taloushallinto 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asiakaspalvelu Konsernissa pidettiin vuoden 2012 aikana yhdet YT-neuvottelut, jotka eivät johtaneet irtisanomisiin. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan nuorentamalla henkilökunnan ikärakennetta mahdollisuuksien mukaan rekrytointien yhteydessä. Myös nykyisen henkilökunnan osaamispohjaa laajennetaan. 4.3 Tasa-arvo Konsernin yhtiöissä ei ole laadittu kirjallista tasa-arvosuunnitelmaa. Eettiset ohjeet sisältävät vaatimuksen syrjimättömyydestä. Henkilöstövalinnat perustuvat ammatillisiin ominaisuuksiin ja osaamiseen. Sukupuolijakauma on esitetty alla. Se kattaa Governia Oy:n, Kruunuasunnot Oy:n ja Easy Km Oy:n hallitukset, mutta ei Kruunuasuntojen omistamien asunto-yhtiöiden ja A-Kruunun hallituksia (joiden jäsenet on valittu Kruunuasuntojen henkilöstöstä työtehtävän perusteella):

19 Palkitseminen Koko konsernin henkilöstö hallituksia lukuun ottamatta kuuluu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Vuonna 2012 konserniyhtiöissä oli käytössä omat erilliset palkitsemisjärjestelmänsä. Vuoden 2012 aikana on laadittu uusi koko konsernin kattava yhtenäinen palkitsemisjärjestelmä ja uusittu järjestelmä otetaan käyttöön ensi kertaa vuonna Uusitussa järjestelmässä palkitseminen perustuu ylimmän johdon osalta yhtiötasoisten (ja yhtiökohtaisesti määriteltyjen) taloudellisten tavoitteiden ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Muun henkilöstön osalta palkitseminen perustuu osittain viimeksi mainittuihin ja osittain henkilökohtaisella tasolla asetettaviin tavoitteisiin, jotka riippuvat kunkin henkilön toimenkuvasta, vaikutusmahdollisuuksista sekä ko. osaston tavoitteista. Vuosina 2011 ja 2012 konsernissa on maksettu tulospalkkioita (taulukossa tuhansia euroja): Maksetut tulospalkkiot Toimihenkilöt 74 9 Päälliköt 73 7 Johto Kaikki yhteensä Tiedot on esitetty maksuperusteisesti eli vuonna 2012 maksetut palkkiot koskevat vuotta 2011 ja vuonna 2011 maksetut palkkiot vuotta Hallitukselle ei konsernissa makseta tulospalkkioita. 4.5 Osaamisen kehittäminen ja koulutus Koko konsernin henkilöstö kuuluu säännöllisten vuotuisten kehityskeskustelujen piiriin. Keskustelussa esimiehen ja alaisen välillä kartoitetaan kehittymis- ja koulutustarpeet ja tehdään näitä koskevat suunnitelmat. Keskusteluissa käydään läpi yhtiön sekä henkilön oman yksikön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Konsernin henkilöstö on osallistunut työtehtäviinsä liittyvään koulutukseen kunkin tarpeiden mukaan. Konsernin henkilöstön koulutustausta on seuraava: 2011 Ylempi korkeakoulu Alempi korkeakoulu 2012 Opistotaso Muut 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 Työhyvinvointi Molemmissa konsernin operatiivisissa yhtiöissä järjestettiin vuonna 2012 henkilöstötyytyväisyyskysely. Vastausprosentti oli 88 %. Henkilöstötyytyväisyyskyselyjen kokonaispisteet olivat 10 % korkeammat vuonna 2012 kuin oli vuonna Positiivisina seikkoina kyselyssä nousivat esille esimiesten toiminta, oman työn hallinta ja työssä jaksaminen. Kehittämiskohteina nähtiin tehtävien ja toimenkuvien määritteleminen selvemmin, henkilöstön mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen, mahdollisuus kehittymiseen ja tiedonkulku työpaikalla. Alhaisimmat pisteet sai uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Vuoden 2011 henkilöstötyytyväisyyskyselyyn verrattuna tulokset olivat parantuneet hieman kaikilla osa-alueilla molemmissa konsernin operatiivisissa yhtiöissä. Työterveyden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen liittyvät toimet tukevat myös yleistä työhyvinvointia sekä työkyvyn ylläpitoa. Näiden toimien lisäksi konsernissa oli käytössä vuonna 2012 muun muassa seuraavia asioita: tyky-päivät, virkistystoiminta sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Suuri osa työtehtävistä on toimistotyötä, jonka osalta henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta asianmukaisilla työtiloilla, -laitteilla ja työvälineillä sekä tarjoamalla tarvittaessa ergonomia-opastusta. Johdon tietoon tuli yksi tapaus liittyen väitettyyn esimiehen epäasianmukaiseen käytökseen henkilöstöä kohtaan. Ylimmän johdon puututtua asiaan tilanne saatiin selvitettyä. Molemmissa operatiivisissa yhtiöissä toteutettiin vuoden 2012 aikana mittava järjestelmien ja taloushallinnon prosessien uudistus, johon liittyen aiemmin ulkoistettuja hallinnon tehtäviä keskitettiin yhtiön omaan hoitoon. Tämä muutos kuormitti henkilöstöä ja nosti työpainetta. 4.7 Työterveys ja -turvallisuus Koko konsernin henkilöstö on lakisääteisen työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuolto on järjestetty Mehiläisen ja Terveystalon kanssa. Kruunuasunnoilla on lisäksi käytössä vapaaehtoinen 40-vuotiaille viiden vuoden välein ja yli 50-vuotiaille kolmen vuoden välein tehtävä terveystarkastus. Easy Km:n vakituisella henkilöstöllä työterveyshuoltoon kuuluvat myös erikoislääkärin palvelut sekä normaalit ikäryhmätarkastukset. Työsuojelutoiminta on järjestetty lainsäädännön vaatimalla tavalla ja työpaikoille on valittu työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut. Urakointikohteissa työturvallisuudesta huolehditaan noudattamalla voimassaolevia säännöksiä. Urakoitsijat turvallisuusmääräysten noudattamista valvotaan. Urakoitsijoilta edellytetään, että turvallisuusasiakirjat, työmaan turvallisuussuunnitelmat, työntekijöiden perehdyttäminen ja henkilökohtainen suojaus on toteutettu asianmukaisesti. Työturvallisuuteen liittyen urakoitsijoilta vaaditaan urakkaohjelmissa tulitöiden suorittamiseen tulityökortin suorittanut henkilö. Tulityöstä tulee ennen aloitusta laatia tulityösuunnitelma. Pääurakoitsija laatii hankkeelle tulityövalvontasuunnitelman, turvallisuussuunnitelman sekä työmaasuunnitelman. Urakkakohteelle tehdään valvojan johdolla yhteistyössä pääurakoitsijan kanssa valvontasuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat myös kaikki kohteen suunnittelijat. Urakoitsijoiden on valvottava oman ja

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa 8.00 Lähtö keskustorilta 8.45 Aamupala 9.15 Seminaarin avaus 9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan 10.00 Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 12.00 Musiikkia,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot