Yritysvastuuraportti Governia-konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni"

Transkriptio

1 Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni

2 1 Sisällys 1 Johdanto Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet Organisaation perustiedot Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Yritysvastuun mahdollisuudet ja riskit Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tilikaudella Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Välilliset taloudelliset vaikutukset Henkilöstö Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön määrä, rakenne ja uudelleenjärjestelytilanteet Tasa-arvo Palkitseminen Osaamisen kehittäminen ja koulutus Työhyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Yhteiskunta Paikallisyhteisöt Lahjonta ja korruptio sekä poliittinen vaikuttaminen Kilpailun rajoitukset ja määräystenmukaisuus Ihmisoikeudet KRUUNUASUNNOT OY Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä sekä asiakastietojen suojaaminen Toimitusketju Toimitusketjun hallinta... 26

3 2 9 Ympäristö Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut EASY KM OY Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus sekä tuotetiedot Toimitusketju Toimitusketjun hallinta Ympäristö Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Raportointi- ja laskentaperiaatteet RAPORTIN RAKENNE:

4 3 1 Johdanto Governia Oy on valtion erityistehtäviä hoitava yhtiö, joka hallinnoi ja kehittää omistuksiaan ja luo omistajalle edellytyksiä strategisiin valintoihin tulevaisuudessa. Konsernin keskeiset toiminnot ovat Kruunuasunnot Oy:n alla tapahtuva vuokra-asuntokannan hallinnointi ja kehittäminen sekä Easy Km Oy:n alla tapahtuva hyötyajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalvelujen tuottaminen. Vuokraasuntokannan merkittävin käyttäjä on puolustusvoimat. Ajoneuvorahoituspalveluissa fokus on julkisessa sektorissa ja hyötyajoneuvoissa, suurin yhteistyötaho on Itella-konserni. Tämä yritysvastuuraportti kohdistuu Governia-konsernin tilikauteen Raportti sisältää konsernin molempien operatiivisten yhtiöiden Easy Km Oy:n ja Kruunuasunnot Oy:n tiedot, joiden alla konsernin toiminta pääasiassa tapahtuu. Emoyhtiö Governia Oy:n rooli konsernissa vastuuasioissa liittyy hyvien johtamis- ja hallinnointikäytäntöjen edistämiseen, niiden valvontaan ja taloudelliseen vastuuseen: emoyhtiön vakavaraisuus ja vahva pääomarakenne mahdollistavat osaltaan taloudellisesti vastuullisen ja vakaan toiminnan konsernin operatiivisille yhtiöille ja sen merkitys korostuu rahoituksen hankkimisessa ja rahoituksen hankintakustannusten alentamisessa. Taloudellisesti vastuullinen toiminta - joka Governian tapauksessa tarkoittaa tuottohakuisesti ja riskejä halliten tapahtuvaa omaisuuserien hallinnoimista ja kehittämistä - luo edellytykset konsernin toiminnalle. Taloudellinen vastuun olennaisimpia elementtejä ovat kannattava toiminta sekä vastuullinen luotto- ja investointipolitiikka. Sosiaalisen vastuun osalta Governia-konsernissa keskeisiä tekijöitä ovat työntekijät. Osaava, motivoitunut ja suorituskykyinen sekä eettisesti oikein toimiva henkilöstö on avainasemassa, jotta yhtiön strategian toteuttaminen on mahdollista. Tuotevastuun osalta merkittävimmässä roolissa on vuokraasuntokannan perusparannusohjelma, jonka myötä asuntoja kehitetään niin, että ne tarjoavat asukkaille turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön. Ympäristövastuun keskiössä ovat Kruunuasunnot Oy:n hallinnoiman asuinkiinteistökannan osalta perusparannusinvestoinnit, joilla vaikutetaan talojen energiatehokkuuteen. Sillä taas on suora yhteys taloudellisesti kannattavan toimintaan, koska suuri osa tämän liiketoiminnan kuluista liittyy talojen energiankulutukseen. Easy Km Oy:n ajoneuvokannan päästöt eivät ole varsinaisesti konsernin vaikutuspiirissä, koska ne riippuvat asiakkaiden hankintapäätöksistä ja valinnoista. Hankintakonsultoinnilla voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa ajoneuvokannan päästöarvojen kehitykseen erityisesti työsuhdeajoneuvojen osalta, jossa erityisesti hiilidioksidipäästöillä on suora yhteys hankinnan kustannuksiin. Hyötyajoneuvoihin liittyy myös laajempia välillisiä vastuullisuusnäkökohtia: logistiikka-, sairaankuljetus- ja joukkoliikennepalvelut ovat tarpeellisia ja haittavaikutukset yhteisöön ja ympäristöön ovat pienemmät verrattuna muihin toimintatapoihin. Emoyhtiön ympäristövastuuasiat liittyvät sen erityistoimeksiantojen ja -vastuiden hoitoon. Tällä hetkellä ainoa tällainen ympäristöön liittyvä vastuu on Mikkelin Setrinmäen entisen kreosoottikyllästämön maaalueen puhdistaminen, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Liikenneviraston rautatieosasto, urakoitsija Ekokem-Palvelu Oy ja konsulttina Ramboll Finland Oy. Käynnissä oleva toinen puhdistusvaihe toteutetaan pohjaveden pumppauksen avulla. Raportin koostamista ja laatimista ovat koordinoineet ja konsultoineet HTM Miki Lehtomäki ja KTK Aki Pennanen Tuokko Tilintarkastus Oy:stä. Konsernin yhtiöt ja erityisesti niiden taloushallinnon henkilöstö on tuottanut raportoitavat tiedot.

5 4 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 2.1 Organisaation perustiedot Governia-konsernin muodostavat emoyhtiö Governia Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Kruunuasunnot Oy ja Easy Km Oy (näitä kutsutaan jäljempänä myös nimellä operatiiviset yhtiöt). Kruunuasunnot Oy muodostaa edelleen alakonsernin, johon kuuluu 97 pääosin 100 prosenttisesti omistettua asuntoyhtiötä sekä A-Kruunu Oy. Konsernin pääliiketoimintoja ovat asuinkiinteistöliiketoiminta ja hyötyajoneuvojen rahoitusliiketoiminta. Governia Oy, konsernin emoyhtiö, on valtion kokonaan omistama valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjauksessa toimiva erityistehtäviä hoitava yhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida ja kehittää omaisuuttaan tuottohakuisesti ja riskejä halliten. Governia Oy perustettiin Solidium Oy:n kokonaisjakautumisessa vuonna 2009 jatkamaan jakautuvan yhtiön erityistehtäviä ja kiinteistöliiketoimintaa. Kruunuasunnot Oy (jäljempänä Kruunuasunnot) on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1999 hallinnoimaan ja tervehdyttämään puolustusvoimien taloteknisesti heikkoa asuntokantaa. Kruunuasunnot-konserniin kuuluu 97 asunto-osakeyhtiötä, 27 erillishuoneistoa, 18 suoraan omistettua kiinteistöä ja A-Kruunu Oy, joka on valtion asuntorahaston nimeämä yleishyödyllinen aravavuokra-asuntoja omistava yhtiö. Asuntoja on 2890 kpl yhteensä 29 paikkakunnalla Raaseporin Dragsvikista Sodankylään. Kruunuasunnot Oy omistaa, vuokraa ja kehittää asuntokantaa. Kehitys tehdään perusparantamalla, myymällä, purkamalla ja rakentamalla omille tonteille uusia asuntoja. Puolustusvoimat on yhtiön merkittävä yhteistyötaho, ja 58 % (edellisenä vuonna 60 %) Kruunuasuntojen omistamista asunnoista on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä. Easy Km Oy (jäljempänä Easy Km) on ajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalveluja tarjoava yhtiö. Hyötyajoneuvot muodostavat pääalueen, mutta työsuhdeajoneuvojen osuus on kasvamassa. Käytettyä autokantaa myydään yhtiön oman autokaupan kautta. Yhtiön fokus on julkisen sektorin yrityksissä ja

6 5 yhteisöissä, mutta merkittävänä vuokraajatahona ovat myös yksityisen sektorin toimijat. Easy Km:n juuret ovat posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa. Itella Oyj on edelleen merkittävä Easy Km:n yhteistyötaho. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Vaasassa. 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Konsernin vastuuasioiden johtamisesta huolehtii emo- ja tytäryritysten toimiva johto. Konsernin hallitus päättää ja hyväksyy linjaukset. Konserni noudattaa toiminnassaan lakien lisäksi valtio-omistajan periaatepäätöksiä, omistaja-ohjausyksikön ohjeistusta, hyvää hallintotapaa sekä konsernissa hyväksyttyjä eettisiä ohjeita, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Eettiset ohjeet myös kieltävät epäeettiset kauppatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Konserni noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana konserni toteuttaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Konsernin yhtiöiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen tuotteita ja palveluita, jotka ovat kestäviä niin ympäristön, yhteiskunnan kuin tuotevastuunkin näkökulmasta. Työntekijöilleen konserni haluaa olla luotettava työnantaja, joka edistää työhyvinvointia ja jonka toiminta on ammatilliseen kehittymiseen kannustavaa. Konsernin yhtiöissä ei ole erillistä yritysvastuun johtamiseen tarkoitettua organisaatiota eikä yritysvastuuta seurata ja johdeta keskitetysti. Erillistä yritysvastuuohjeistusta tai yritysvastuustrategiaa ei ole. Konsernin kannalta tärkeimmät yritysvastuun elementit ovat osa yhtiöiden strategiaa. Esimerkiksi Kruunuasunnoissa strategia sisältää asumisviihtyvyyteen, energiankulutuksen hallintaan ja asukastoimintaan sekä -viestintään liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Governia-konsernin yhtiöiden sisäinen tarkastus, joka on ulkoistettu, toteutetaan hallitusten ja toimitusjohtajien valvonnassa. Sisäistä valvontaa suoritetaan kaikilla organisaation tasoilla esimiesten toimesta. Yritysvastuun piiriin kuuluvien asioiden noudattamista valvotaan sisäisen valvonnan yhteydessä. Tulospalkkaus koskee yhtiöiden koko henkilöstöä, mukaan lukien toimiva johto. Hallitusten jäsenet eivät ole tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkaukseen liittyy yritysvastuuseen sisältyviä avaintavoitteita erityisesti taloudellisen vastuun osalta. Kruunuasunnoissa palkitsemisjärjestelmään liittyy myös ympäristövastuun piiriin kuuluvia kiinteistöjen energian ja veden kulutukseen liittyviä tavoitteita, joista tärkeimpänä on lämmön ominaiskulutus. Vuonna 2012 asuntokohteiden isännöinti järjesteltiin uudelleen ja uusien sopimusten solmimisten yhteydessä ulkopuolistenkin isännöitsijöiden sopimuksiin sisällytettiin (vuodesta 2013 alkaen sovellettava) tulospalkkiojärjestelmä, jossa olennaisina elementteinä ovat lämmön ja sähkönkulutuksen pienentäminen.

7 6 Governia-konsernin yritykset ovat jäseninä seuraavissa toimialajärjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa: Kauppakamari Kiinteistöliitto Suomen Isännöintiliitto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI Suomen Luotto-osuuskunta Autoalan keskusliitto (2013 alkaen) Suomalaisen Työn Liitto (2013 alkaen) Koska konsernissa on toisiinsa nähden hyvin erilaisia toimialoja, yritysvastuun osa-alueet korostuvat konsernin yhtiöissä eri lailla toimialasta riippuen. Rahoitusyhtiönä Easy Km:n kohdalla korostuu taloudellinen vastuu, joka kulminoituu luotto- ja korkoriskin hallintaan sekä sopimuskannan kannattavuuteen. Yhtiöllä on luottopäätöksiin liittyvät tarkat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Luottopäätökset tekee luottokomitea, jonka jäsenet eivät ole mukana asiakashankinnassa tai myynnissä. Näin varmistetaan luottopäätösten objektiivisuus. Rahoitusalan luonteen vuoksi ympäristövastuun merkitys ei ole yhtiölle itselleen suoranainen, vaikka autoilulla sinänsä on merkittäviä ympäristövaikutuksia erityisesti hiilidioksidipäästöjen muodossa. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat tekevät lopulliset hankintapäätökset samoin kuin ajoneuvovalinnat ja Easy Km toimii vain rahoittajana. Ajoneuvojen ympäristövaikutuksilla on kuitenkin merkittävä ja suora taloudellinen vaikutus Easy Km:n asiakkaisiin: polttoaineen kulutus vaikuttaa suoraan polttoainekuluihin ja hiilidioksidipäästöt ajoneuvoveroon. Siksi rahoittajan asiantuntemus asiakkaan ajoneuvokannan polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen laskemisessa on sille itselleen myös kilpailuetu, koska ajoneuvokannan ympäristöystävällisyys tuo asiakkaille taloudellista lisäarvoa. Tärkeimpiä työkaluja tässä ovat hankintaneuvotteluissa annettava asiantuntijakonsultointi sekä käyttöraportointi. Asuinkiinteistöjen kehitysyhtiönä Kruunuasuntojen yritysvastuussa korostuvat enemmän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun asiat. Sosiaalinen vastuu liittyy asuntojen kehittämisessä erityisesti turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään asumisympäristöön. Ympäristövastuu taas konkretisoituu talojen energiatehokkuudessa, millä on myös suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Konsernin merkittävimmät paikallistason vaikutukset liittyvät asuntojen sijaintipaikkakuntiin, jossa konsernilla on vaikutusta paikalliseen asuntotarjontaan sekä alueen yleiseen asumisviihtyvyyteen. Kruunuasunnot on myös monella paikkakunnalla kiinteistönhoitoalan yritysten paikallisesti merkittävä asiakas. Asuntokannan kehittämistä koskevissa asioissa Kruunuasuntojen vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin osin sidoksissa puolustusvoimien omiin ja puolustusvoimia koskeviin poliittisiin päätöksiin, joista olennaisimpia olivat vuoden 2012 aikana varuskuntien lakkautuksia koskevat päätökset. Konserniyhtiöiden hallitukset valvovat yhtiöiden kannalta merkittävimpien yritysvastuuasioiden kehitystä. Esimerkiksi Easy Km:ssä kaikki luottopäätökset raportoidaan hallitukselle. Kruunuasunnoissa hallitus valvoo muun muassa ympäristövastuun toteutumista investointipäätöksissä.

8 7 2.3 Yritysvastuun mahdollisuudet ja riskit Yritysvastuun merkittävimmät mahdollisuudet konsernissa liittyvät ympäristövastuuseen. Asiantuntemuksellaan Easy Km voi vaikuttaa merkittävästi asiakkaidensa autoilun päästöihin erityisesti työsuhdeautojen osalta. Painottamalla asuntokannan kunnostamisessa ja ylläpidossa ekotehokasta rakentamista ja energiaa säästäviä ratkaisuja Kruunuasuntojen on mahdollista vaikuttaa asumisesta aiheutuvaan vedenkulutukseen, lämmön- ja sähköntuotannon päästöihin sekä matalaenergiarakentamisen yleistymiseen ja kehittymiseen. Näillä asioilla on suora liiketaloudellinen vaikutus: Easy Km voidaan asiantuntemuksensa vuoksi nähdä haluttavana yhteistyökumppanina ja Kruunuasunnot taas pystyy huolehtimaan asuntokannasta taloudellisemmin ja pitämään siten vuokrat kilpailukykyisinä. Riskienhallinta on osa konsernin yhtiöiden jatkuvaa operatiivista toimintaa. Kummassakin tytäryhtiössä on riskienhallintaprosessi, ja kullekin riskialueelle on nimetty vastuuhenkilö. Tytäryhtiöt päivittävät vuosittain riskianalyysinsa ja raportoivat hallitukselleen riskien toteutumisesta, muutoksista ja kehittymisestä. Näistä riskeistä vastuullisuuden kannalta tunnistettuja keskeisiä riskejä ovat: Taloudellisen vastuun osalta sekä leasing-toimintaan että asuntojen vuokraustoimintaan liittyvä luottoriski. Vaikka tätä riskiä voidaan hallita vastuullisella luotonannolla, se ei ole täysin eliminoitavissa, koska riski riippuu osaksi myös asiakkaiden taloudellisen tilan kehityksestä. Leasing-toiminnassa olennaisimpia riskejä ovat rahoitussalkun rahoituskatteeseen keskeisimmin vaikuttavan korkomarginaalin riski (nk. korkospread), huoltoriski ja jäännösarvoriski. Asuntojen korjausinvestoinneissa riskinä on kannattavuusarvion toteutuminen. Tuotevastuun osalta autojen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät riskit. Huoltoon ja ylläpitoon liittyy myös taloudelliseen vastuuseen linkittyvä hintariski, koska markkinoilla tai viranomaisten toimesta voi sopimuskaudella tulla yllättäviä hinnoitteluun vaikuttavia muutoksia. Hankintaketjuun liittyy rakennusalan toiminnassa korostuva harmaan talouden riski. Kruunuasunnoilla on tähän liittyen rakennuttajana valvontavastuu. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia tai huonoa mainetta. Riskinä on, että kontrolli ei olisi riittävä. Sosiaalisen vastuun osalta tuotevastuu ja -turvallisuusasioissa ovat riskinä erityisesti perusparantamattoman asuntokannan sisäilma-, kosteus-, mikrobi- ja muut kunto-ongelmat, mitkä voivat johtaa asumisviihtyvyyden laskuun, asukkaiden terveyshaittoihin ja sitä kautta vuokralaisten vähenemiseen ja vahingonkorvauksiin. Nämä riskit on otettu huomioon perusparannusprojekteissa, joten perusparannusohjelman edetessä tämä riski tulee pienenemään.

9 2.4 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Kruunuasunnot Oy Asukkaat Puolustusvoimat SIDOSRYHMÄ ODOTUKSET KONSERNIA KOHTAAN VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET ASIAKKAAT Easy Km Oy Julkishallinnon asiakkuudet Hyötyajoneuvojen leasingasiakkaat Työsuhdeajoneuvojen leasing-asiakkaat Ajoneuvojen käyttäjät Palautuneiden ajoneuvojen ostajat Kruunuasunnot Oy Asuntojen turvallisuus ja terveellisyys Asumisviihtyvyys Vuokrasuhteen luotettavuus Kohtuuhintaisuus Asukkaiden vaikutusmahdollisuus Asuntojen saatavuus Easy Km Oy Ajoneuvokannan kokonaistaloudellisuus Ajoneuvojen toimivuus Ajoneuvojen turvallisuus Ajoneuvokannan hallinnoinnin tehokkuus Henkilökohtainen yhteydenpito nimettyjen yhteyshenkilöiden ja asiakaspalvelun kautta Internet-sivut ja niihin liitetyt asiakassivustot Sosiaalinen media Porraskäytävänäytöt Tiedotteet Asiakastilaisuudet (mm. asukasillat) Avaimet-lehti Edustus hallituksessa (Puolustusvoimat/Kruunuasunnot) VALTIO-OMISTAJA Omistajaohjausyksikkö HENKILÖSTÖ RAHOITTAJAT Leasing-toiminnan jälleenrahoittajat Hanke-investointien rahoittajat Valtion asuntorahasto ARA (korkotukilainat) TOIMITTAJAT JA ALIHANKKIJAT Kruunuasunnot Oy Rakennusliikkeet Suunnittelijat Isännöitsijät Huoltoyhtiöt Vuokrauspalveluyhtiöt YHTEISKUNTA PAIKALLISYHTEISÖT Kunnat Varuskunnat Paikallinen elinkeinoelämä Easy Km Oy Ajoneuvotoimittajat Korjaamot IT-palveluiden toimittajat Oman pääoman tuotto Hyvä taloudellinen ja yhteiskunnallinen kokonaistulos Omaisuusarvon kasvattaminen ja omaisuuserien taloudellinen hallinnointi Liiketoimintaan ja kasvuun liittyvien riskien kokonaishallinta Konsernille annettujen erityistehtävien toteuttaminen Pitkäjänteinen taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä toiminta Eettinen ja läpinäkyvä toiminta Selkeät tavoitteet Oikeudenmukaisuus Pitkäaikaiset ja luotettavat työsuhteet Työhyvinvointi ja -turvallisuus Mahdollisuus kehittymiseen Kilpailukykyiset työsuhteen ehdot Kannattava toiminta Luottoriskin ja muiden liiketoimintariskien hallinta Raportoinnin oikeellisuus ja oikea-aikaisuus Luotettavat ja pitkäaikaiset toimittajasuhteet Avoin vuorovaikutus Yhteistyön sujuvuus Määräystenmukaisuus (erityisesti kilpailutuksissa) Ympäristövaikutusten minimointi Määräystenmukaisuus erityisesti rakennustoiminnassa Oman toimialan parhaiden käytäntöjen kehittäminen (kuten hyvä vuokratapa) Eettinen toiminta Yhteistyö asuinalueiden kehittämisessä Avoin ja tiivis yhteistyö paikallisyhteisöissä Toimivien ja houkuttelevien asumismahdollisuuksien tarjoaminen työvoimalle Neuvottelut vastuullisten virkamiesten kanssa Omistaja nimittää hallituksen Omistajaohjausyksikön ohjeistukset Kehityskeskustelut Palaverit Päivittäisessä toiminnassa tapahtuva viestintä Henkilöstökyselyt Taloudellinen raportointi sovitussa aikataulussa ja muodossa Tilikauden aikaiset tilintarkastukset jatkuvan oikeellisuuden varmentajana Neuvottelut Tapaamiset Lakisääteinen raportointi Kulutusarvojen raportointi käyttäjille Aktiivinen toiminta toimialajärjestöissä Muu viestintä Säännölliset tapaamiset varuskuntien ja kuntien edustajien kanssa Osallistuminen yhteisten asioiden edistämiseen

10 9 Sidosryhmien raportointikaudella esittämistä huolenaiheista voidaan nostaa esille seuraavat: Puolustusvoimille tärkeä huolenaihe on sen käytössä olevien perusparantamattomien asuntojen kunto. Uusien vuokrasopimusten myötä puolustusvoimien asuntokantaa on vuoden 2012 aikana saatu lisää perusparannusohjelman piiriin. Konsernin rahoitusasemaan vaikuttaa vuonna 2014 erääntyvä 48 miljoonan euron pääomalaina, jonka takaisinmaksu saattaa edellyttää kiinteistöomaisuuskannan osittaista realisointia. Henkilöstön näkökulmasta huolta aiheuttaa konsernin erityistehtäväluonteesta johtuva riski toiminnan jatkuvuudelle. 2.5 Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Vaikutus sidosryhmiin Valtion kokonaisedun huomioiminen ja omistaja-arvon kasvattaminen Ajoneuvojen alhainen kulutus Ajoneuvojen toimivuus, kunto ja turvallisuus Asuntojen saatavuus Määräystenmukaisuus hankintaketjussa Vaikutus alueelliseen toimintaan Paikallistason yhteistyö ja vaikuttaminen Ympäristövaikutukset hankintaketjussa Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet Asuntojen hinta- / laatusuhde Avoin viestintä Johdon sidonnaisuudet Työterveys ja -turvallisuus Yleinen riskienhallinta Määräystenmukaisuus Toiminnan kannattavuus Asuintalojen energiatehokkuus ja alhainen kulutus Asuintalojen turvallisuus ja viihtyisyys Vakaat työsuhteet Hyvä hallintotapa Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys Oikein mitoitettu kiinteistönhoito Laadun ja toimittajuuden hallinta Omaisuuden elinkaaren hallinta Henkilöstön osaaminen ja motivoituneisuus Luottoriskien hallinta Toimialan kehittämiseen osallistuminen Tehokkuus (esim. materiaali-) rakennushankkeissa Korko-, jäännösarvo- ja huoltoriski Asuntokannan riskien hallinta Vaikutus Governia-konserniin Oheisessa olennaisuusmatriisissa on esitetty ne asiat, jotka ovat yritysvastuuseen liittyen olennaisimpia konsernille ja sen sidosryhmille arvioitaessa nimenomaan Governia-konsernin vastuullisuutta ja sen vaikutusta toisaalta konserniin itseensä ja toisaalta sen sidosryhmiin. Tarkoituksena on tunnistaa konsernille ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat. Erillistä sidosryhmätutkimusta ei ole tehty, vaan olennaisuusarvio perustuu konsernin johdon käsitykseen, joka nojautuu toimialan ja sidosryhmien tuntemukseen, sidosryhmien normaalin toiminnan yhteydessä esille nostamiin asioihin, asiakas- ja henkilöstötutkimusten tuloksiin, asiakaspalautteisiin ja vastaaviin tietolähteisiin. Merkittävyys

11 10 on määritelty arvioimalla näkökohtien vaikutusta konserniin ja sen sidosryhmiin, sidosryhmien niitä kohtaan osoittamaan kiinnostukseen sekä konsernin rooliin ja vaikutusmahdollisuuksiin niiden kehittämisessä. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena ja siksi yksittäisen sidosryhmän näkökanta tai painotus ei kuvastu matriisista. Matriisi ei kuvasta asioiden merkittävyyttä suhteessa toisiinsa, vaan suhteessa konsernin toiminnan ja toimialan luonteeseen, toimintaympäristöön ja vaikutusmahdollisuuksiin. Kaikki matriisissa mainitut asiat ovat tärkeitä, mutta matriisi kuvastaa yhtiön käsitystä siitä, miten eri asioiden merkitys on korostunut verrattuna siihen, mitä kaikilta yrityksiltä yleensäkin odotetaan. 3 Taloudellinen vastuu 3.1 Taloudellisen vastuun johtaminen Tavoite Taloudellisen raportoinnin taloushallinnon prosessien kehittäminen (Kruunuasunnot) Toteutus ja tulokset Taloushallinnon järjestelmien uusiminen (jatkuu 2013). Kirjanpidon sekä konsernilaskennan tehostaminen (Kruunuasunnot) Asuntoyhtiöiden kirjanpitojen hoitoa keskitettiin enemmän konsernin omaan hoitoon ja konserniraportointijärjestelmää kehitettiin (jatkuu 2013). Luotonhallinnan kehittäminen (Easy Km) Luotonhallintajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, panostukset luottovalmisteluun, asiakasarviointiin ja valintaan sekä valvontaan. Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen (Easy Km) Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin aloitus (jatkuu 2013). Valtion erityistehtäviä hoitavana yhtiönä konsernin emoyhtiön Governia Oy:n tavoitteena on hoitaa sille asetettuja, usein erityistä hallinnointia tarvitsevia omaisuuseriä tavoitteellisesti ja tehokkaasti siten, että kokonaistaloudellinen positiivinen lopputulos saavutetaan. Governia Oy hallinnoi ja kehittää omaisuuttaan tuottohakuisesti ja riskejä halliten. Yhtiö tavoittelee omistaja-arvon kasvua, hankkii tuottoja likvideille varoille rajatuin riskein ja johtaa omistamiensa tytäryhtiöiden toimintaa ja kehittämistä. Kruunuasuntojen visiona on olla vuonna 2016 taloudellisesti ja toiminnallisesti vahva yritys. Visiota lähestytään kehittämällä yhtiötä investointien kautta. Se sisältää perusparantamista, uudisrakentamista, purkamista, myyntiä ja korjausta. Yhtiön tulevaisuutta suunniteltaessa kiinnitetään huomiota alueittaiseen, tulevaan vuokra-asuntojen kestävään kysyntään ja omien asuntojen kilpailukykyyn. Vaikka puolustusvoimia koskevat päätökset ja rakenneratkaisut vaikuttavat Kruunuasuntoihin, kaiken kiinteistönkehittämisen ohjenuorana toimii yleinen vuokra-asuntojen kysyntä, ei pelkästään

12 11 puolustusvoimien. Vuonna 2012 tehdyillä varuskuntien lakkauttamisia koskevilla päätöksillä ei siten ole olennaista vaikutusta. Strategian mukaisesti joistakin kohteista oli luovuttu tai tehty luopumispäätös jo ennen varuskuntien lakkauttamispäätöksiä. Easy Km:n visiona on olla johtava hyötyajoneuvojen leasingyhtiö Suomessa. Fokus on julkisen sektorin yrityksissä ja yhteisöissä. Easy Km:n tavoitteena on olla luotettava ja tunnettu yhteistyökumppani, joka tarjoaa merkkiriippumatonta hyötyajoneuvojen rahoitus- ja hallinnointipalvelua Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tilikaudella (milj. ) (milj. ) Liikevaihto 121,3 122,4 Liikevoitto 5,4 6,0 Bruttoinvestoinnit asuntojen uustuotantoon 1,8 4,6 Bruttoinvestoinnit asuntojen perusparannus- ja korjaushankkeisiin 11,8 8,9 Liikevoitto % 4,5 % 4,9 % 13,6 13,5 Tilikauden voitto 0,7 2,4 Omavaraisuusaste (%) 34,2 39,7 Oman pääoman tuotto % 0,7 1,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,0 2,4 Bruttoinvestoinnit ajoneuvokantaan 75,6 63,5 Leasingtoiminnan luottotappio % (suhteessa saatavakantaan) 0,1 % 0,3 % Asuntojen vuokraustoiminnan luottotappio % (suhteessa perittyihin vuokriin) 0,3 % 0,1 % Quick Ratio 1,3 1,1 Current Ratio 1,6 1,4 Nettovuokratuotto laskettuna kiinteistösijoitusten historialliselle tasearvolle 9,4 (6,3 %) 9,1 (6,2 %) Rahoitustulos 31,6 24,3 Koko asuntokannan tyhjäkäynti 9,4 % 7,4 % Lainojen hoitokate 0,62 0,92 Vuokrattavana olevan asuntokannan tyhjäkäynti 2,5 % 1,9 % Konsernin liiketulos pieneni hieman edellisestä vuodesta. Tulosta rasittaa Itella-konsernin kanssa aiempina vuosina tehtyihin ajoneuvoleasingsopimuksiin liittyvät vuokranantajan vastuulle kuuluvat huoltovelvoitteet. Vuosikuluksi kirjattujen kulujen ja taseen omaa pääomaa vastaan tehtyjen varausten yhteismäärä oli 4,2 miljoonaa euroa. Uusia vastaavia sopimuksia ei ole tehty vuoden 2009 jälkeen. Tulosta rasittavat myös Kruunuasuntojen asuinrakennusten perusparannusohjelmasta vuosikuluksi kirjatut 3,7 miljoonaa euroa ja purettavaksi sovittujen rakennusten arvonalennukset 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitusliiketoiminnassa korkoihin ja lainoihin liittyvä suojaus toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Onnistumista mitataan rahoitusliiketoiminnan rahoitussalkun rahoituskatteella eli hankintarahoituksen koron ja asiakasrahoituksen koron korkomarginaalin (nk. korkospread) kehityksellä. Se parantui tilikaudella 2012.

13 12 Uusien leasing-rekisteröintien määrällä tarkasteltuna markkina-asema rahoitusliiketoiminnassa kehittyi erinomaisesti ja erityisen hyvin suhteessa markkinoiden yleiseen kehitykseen. Easy Km:n kohdalla uusien leasing-rekisteröintien määrä nousi edellisestä vuodesta ainoana toimijana toimialan kymmenen suurimman joukossa. Easy Km:n rekisteröintien kasvu edelliseen vuoteen oli 57 %, kun samaan aikaan Suomen kaikkien uusien leasing-rekisteröintien kokonaismäärä laski 16 %. Easy Km Rekisteröinnit 2011 Osuus 2011 Rekisteröinnit 2012 Osuus 2012 Muutos Kaikki leasingrekisteröinnit yht. muutos Henkilöautot % % 76 % -16% Pakettiautot % % -15% -19% Kuorma-autot 38 5 % 45 6 % 18 % 4 % Yhteensä % % 57 % -16% Uusia asiakkuuksia on saatu, mutta kehitys on seurausta erityisesti siitä, että leasing-toiminnassa on onnistuttu uusimaan päättyviä sopimuksia sen sijaan, että vanhoja olisi jatkettu. Juuri tämä on ollut yhtiön tavoitteena, koska näin ajoneuvokantaa saadaan kehitettyä ja uudistettua, sillä se alentaa suoranaisesti huoltoriskiä, joka on vanhemmissa ajoneuvoissa suurin ja muuttuu suorassa suhteessa ajoneuvokannan ikään. Huoltoriskin alentaminen on taloudellisen vastuun osalta keskeisessä roolissa ja sopimuskannan uusiminen on yksi työkalu tämän tavoitteen toteuttamiseen. Raskaan kaluston huoltoriskiä hallitaan myös erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Asuntojen ja asumisen kehittämisliiketoiminnassa kiinteistökannan kehitystyö eteni suunnitelman mukaan lukuun ottamatta myyntejä, jotka toteutuivat hieman odotettua hitaammin. Tässä liiketoiminnassa ei varsinaisesti tavoitella kasvua. Tavoitteena on nykyisen asuntokannan perusparantaminen, mikä nostaa asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttaa myönteisesti vuokraustoimintaan ja sen kannattavuuteen.

14 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Seuraavassa on esitetty koko konsernin taloudelliset rahavirrat sen sidosryhmille suoriteperusteisesti (luvut miljoonaa euroa): Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Sidosryhmä Kiinteistönhuolto/-hoito ja isännöinti 2,6 2,3 Asuintalojen vesi- ja jätevesimaksut 0,6 0,6 Ajoneuvojen huoltopalveluiden toimittajat 17,3 18,4 Muut toimittajat 38,7 47,2 59,3 68,6 Henkilöstö (sisältäen sivukulut) 4,7 4,4 Julkinen sektori Kunnat: kiinteistövero 0,5 0,4 Valtio: ajoneuvoverot ja viranomaismaksut 0,9 1,6 Valtio: tuloverot 1,4 1,4 2,8 3,4 Omistajat 0,0 0,0 Rahoittajat (netto) 3,2 2,7 Investoinnit Asuntokannan perusparantamiseen liittyvät 13,5 13,5 Ajoneuvoihin liittyvät 75,6 63,5 Muut investoinnit 2,0 9,3 91,1 86,3 Tavaroiden ja palveluiden toimittajissa kiinteistönhuolto/-hoito ja isännöintikulut muodostuvat pääosin kiinteistönhuolto-, siivous- ja isännöintiyrityksille maksetuista maksuista. Nämä yhtiöt ovat mahdollisuuksien mukaan alueellisia toimijoita. Vesi- ja jätevesimaksut maksetaan pääosin paikallisille kunnallisille vesilaitoksille. Näin ollen kyseiset rahavirrat sekä kunnille maksetut kiinteistöverot kuvaavat viitteellisesti konsernin paikallistason taloudellisen vaikutuksen kehitystä. Julkisen sektorin osalta on huomattava, että esitetyt luvut sisältävät vain verojen muodossa julkiselle sektorille maksetut maksut. Julkiselle sektorille maksettavia eriä ovat myös erilaiset lupamaksut ja muut vastaavat maksut kunnallisille vesi- ja energialaitoksille yms. Nämä sisältyvät kohtaan Tavaroiden palvelut ja toimittajat. Konserniyhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen. Valtion tuloveron lisäksi merkittävän erän muodostavat kunnille maksettavat kiinteistöverot. Easy Km:n maksamat ajoneuvoverot peritään erillisenä läpilaskutuseränä, joten ne ovat luonteeltaan enemmänkin Easy Km:n kautta tilitettyjä eriä. Rakentamiseen liittyvät investoinnit muodostuvat pääosin rakennusliikkeille ja suunnittelijoille maksetuista korvauksista. Ajoneuvoihin liittyvät investoinnit taas muodostuvat pääosin automyyjille maksetuista maksuista.

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA Yritysvastuullisuus on yksi Technopoliksen arvoista. Olemme tehneet vastuullisuustyötä vuodesta 2010. Tärkeimmät vastuullisuuden painopistealueemme

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit Yritysvastuu vuodelta 2012 GRI-hakemisto Elisa tarkastelee yritysvastuuta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen viitekehys ja

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot