PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012"

Transkriptio

1 Aika ja paikka: klo Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo Vihti Seppo Immonen x Kari Nöjd Hanko x Merja Laaksonen Janne Laakkonen Siuntio x Eino Hellstén Anna-Liisa Riekkinen Karkkila Jarna Kaskenpalo x Sakari Kaskenpalo Inkoo x Hannele Monthén Liisa Marimo Nummi-Pusula x Satu Ojala, esittelijä, valmistelija, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä. x Marko Printz, palvelupäällikkö Rosk n Roll Oy Ab, asiantuntija, asia nro 4, klo ASIAT: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 4 BIOJÄTTEIDEN SYVÄKERÄYKSEN MAKSUT 4 5 PAKKAUSJÄTTEEN KERÄYS 5 6 TAKSA TOISSIJAISESTI KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN 6 KULJETUKSESTA 7 TIEDOKSI 7 8 JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUSAIKATAULU VUONNA

2 Asia 1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Ehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Hellstén ja Merja Laaksonen. Asia 2 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Esityslista hyväksytään. Asia 3 Esityslista hyväksyttiin, sillä muutoksella että tiedoksi saatettavista asioista Rosk n Roll Oy Ab:lta saapuneet tiedotteet käsitellään asian nro 4 jälkeen.

3 Asia 4 4 BIOJÄTTEEN SYVÄKERÄYKSEN MAKSUT : Biojäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu uudelleen ja uusi urakka alkoi Uudessa urakassa on otettu huomioon syväkeräys. Syväkeräysastiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Rosk n Roll Oy Ab:n esitys tyhjennysmaksuista on liitteessä 1. Biojätesyväkeräys astian (0,38 1,3 m 3 ) tyhjennysmaksuksi esitetään 38,08 /tyhjennys ja käsittelymaksuksi 85, 267 /t. Hukkanoutomaksuksi esitetään 18,42 / tyhjennyskäynti. Esitettyihin maksuihin lisätään laskutettaessa arvonlisävero (23 %). ehdotus Hyväksytään biojätteen syväkeräyksen jätemaksut esityksen mukaan. Sakari Kaskenpalo toivoi maksujen muodostumisperusteista tarkempaa tietoa. Keskustelussa todettiin, että on tarpeen pyytää asiasta lisäselvitystä seuraavaan kokoukseen. Maksujen voimaantuloa ei kuitenkaan haluttu lykätä, sillä urakka on jo alkanut. Biojätteen syväkeräyksen jätemaksut hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisätietoja maksujen perusteista pyydetään seuraavaan kokoukseen : Edellisessä kokouksessa päätettiin pyytää lisäselvitystä syväkeräysmaksujen perusteista. Jätemaksujen muodostumista kokouksessa esittelee Rosk n Roll Oy Ab:n palvelupäällikkö Marko Printz. ehdotus Merkitään selvitys syväkeräysmaksujen muodostumisesta tiedoksi. Merkittiin selvitys syväkeräysmaksujen muodostumisesta tiedoksi.

4 Asia 5 5 PAKKAUSJÄTTEEN KERÄYS Uuden jätelain 46 :n mukaan tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuneista kustannuksista. Tuottajavastuun piiriin kuuluu myös pakkausjäte. 49 :n mukaan tuottajan on järjestettävä käytöstä poistetuille tuotteille vastaanottopaikkoja siten, että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa näin järjestettyyn vastaanottoon. Tuottajalla tarkoitetaan tuotteen pakkaajaa ja pakatun tuotteen maahantuojaa. Tuottajia edustavat tuottajayhteisöt. Laissa todetaan kuitenkin ( 47 mom.3), että kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin, kuin tuottaja ei sitä järjestä. Tämä täydentäminen voisi tarkoittaa kunnan järjestämää kiinteistökohtaista pakkausjätteen keräystä siinä tapauksessa, että tuottajat eivät sitä kiinteistökohtaisesti järjestä. Kunnan olisi toimitettava näin keräämänsä pakkausjätteet tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kiinteistökohtaisesta pakkausjätteenkeräyksestä määrättäisiin jätehuoltomääräyksissä. Kiinteistökohtainen pakkausjätteen keräys voisi koskea esim. suurimpia taloyhtiöitä. Käytännössä kiinteistöittäin kerättävät jätejakeet olisivat lasi, metalli ja keräyskartonki. Siirtymäaikaa täyteen tuottajavastuuseen on saakka, jota ennen pakkausjätettä kerätään kuten nykyäänkin alueellisilla kunnan ylläpitämillä ekopisteillä ja tuottajien järjestämillä erillisillä keräyspisteillä. Jäteasiamies on lähettänyt kyselyn Pakkausalan ympäristörekisterille (PYR) tuottajien halukkuudesta järjestää pakkausjätteen kiinteistökohtainen keräys Länsi- Uudellamaalla. PYRn toimitusjohtaja on edelleen lähettänyt kyselyn seitsemälle pakkausalan tuottajayhteisölle. Vastausta ei esityslistan laatimiseen mennessä ole tullut. ehdotus Kunta täydentää tuottajien järjestämää pakkausjätteen keräystä, jos tuottajien järjestämä keräys katsotaan liian niukaksi, esim. palvelutason näkökulmasta. Mahdollisen täydentävän keräyksen toteutusta ryhdytään selvittämään, kun tuottajilta on saatu tieto tuottajien järjestämän keräyksen laajuudesta. Tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteen keräystä käsitellään viimeistään jätehuoltomääräyksiä uusittaessa. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. tiedoksi Rosk n Roll Oy Ab

5 Asia nro 6 6 TAKSA TOISSIJAISESTI KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN KERÄ- YKSESTÄ JA KULJETUKSESTA voimaan tulevan jätelain 33 mukaan kunnan on järjestettävä muunkin kuin vastuulleen 32 mukaan kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, on kunnan tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. Kuntaliiton ohjeiden mukaan lähtökohtaisesti palvelun pyytäjä arvio onko muuta palvelua saatavana ja onko hinta kohtuullisuuden rajoissa. Jäteyhtiön tulisi kartoittaa pyytäjältä saatujen tietojen perusteella jätehuoltopalveluiden saatavuus ja toissijaisen vastuun edellytysten täyttyminen. Viranomaispäätöstä ei tarvittaisi, paitsi tilanteessa, jossa jäteyhtiö epäisi palvelupyynnön. Tällöin pyytäjän tulisi voida viedä asia viranomaiskäsittelyyn sekä saada asiasta päätös ja valitusosoitus. Koska velvoite astuu voimaan jätelain muuttuessa , olisi kyseessä olevalle jätteen keräykselle ja kuljetukselle oltava jo tuolloin voimassa taksa. Taksassa määritellään jätteenkeräyksen ja kuljetuksen maksujen perusteet. Tärkeää on, että peritty maksu kattaisi kaikki kustannukset niin, ettei aiheutuvia kuluja jouduta subventoimaan kunnan kuljetuksiin ensisijaisesti kuuluvien kiinteistöjen jätemaksuilla. Menettely kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestämisessä voisi olla seuraava: Palvelun tarvitsija tekee Rosk n Roll Oy Ab:lle pyynnön palvelun tarpeesta. Jos toissijaisen vastuun edellytykset täyttyvät, tarjoaa Rosk n Roll Oy Ab hakijalle jätehuoltopalvelua Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaan ja tekee tarvittaessa hakijan kanssa kirjallisen sopimuksen. Taksanmukaiset maksut maksuunpanee jäteasiamies, jätelautakunnan delegointipäätöksen mukaisesti. Jos Rosk n Roll Oy Ab katsoo jätehuoltopalveluja olevan saatavilla kohtuullisin ehdoin eikä toissijaisen vastuun edellytykset täyty, toimittaa Rosk n Roll Oy Ab hakijan kirjallisen vaatimuksen Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle. Jätelautakunta tekee asiasta päätöksen. toimitetaan tiedoksi sekä hakijalle, että Rosk n Roll Oy Ab:lle. Päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen. ehdotus Jätelautakunta hyväksyy esitetyn menettelytavan kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteenkeräyksen järjestämisessä.

6 Asia nro 6 Jätelautakunta päättää toissijaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätteen keräyksen ja kuljetuksen taksan olevan seuraava: Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelun jätemaksut määräytyvät ko. kunnan alueella voimassa olevan kunnallisen jätteenkuljetuksen maksujen perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu kuljetusmatka jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Taksa tulee voimaan Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. tiedoksi Rosk n Roll Oy Ab Jätelautakunnan jäsenkunnat

7 7 TIEDOKSI Asia nro 7 Jäteasiamiehen viranhaltijapäätökset, liite 1 Helsingin hallinto-oikeus : jätemaksua koskevasta valituksesta. Valittaja on hakenut vapautusta jätemaksuista, sillä mökki on valittajan mukaan toiminut varastona eikä jätettä ole syntynyt. Jäteasiamies on hylännyt vapautushakemuksen, sillä hakija ei ole esittänyt mitään sellaista dokumenttia, joka osoittaisi rakennuksen huonokuntoisuuden tai käyttötarkoituksen muutoksen. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen jäteasiamiehen päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus : järjestettyä jätteenkuljetusta koskevaan valitukseen. Valittaja on hakenut 8 viikon tyhjennysväliä jäteastialleen. Jäteasiamies on hylännyt hakemuksen, sillä hakemuksen mukaan jätettä syntyy enemmän kuin jätelautakunta on päätöksessään asettanut ehdoksi. Kimppa-astian käyttöä ei myöskään ole selvitetty. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen jäteasiamiehen päätöksestä. Rosk n Roll Oy Ab : Raportti 1/2012 Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ajankohtaisista asioista, liite 2 Rosk n Roll Oy Ab: Sekajätteen keräys ja kuljetus Inkoon ja Siuntion kunnissa, päätöspöytäkirja Inkoon ja Siuntion jätteenkuljetusurakka on kilpailutettu ja urakan sai inkoolainen yritys Grönfors Training Oy. Liite 3 Rosk n Roll Oy Ab:n raportti : Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, liite 4 ehdotus Merkitään tiedoksi Satu Ojala kertoi lisäksi seuraavista koulutustarjouksista ja ehdotti osallistumistaan julkisten hankintojen peruskurssille. Finnish Consulting Group Oy: Jätealan koulutuksia; Uusi jätelaki , Jätehuollon valvonta , Helsinki PTCservices Oy: Julkisten hankintojen peruskurssi , Helsinki Merkitään tiedoksi ja hyväksytään jäteasiamiehen osallistuminen julkisten hankintojen peruskurssille

8 Asia nro 8 8 JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2012 Jätelautakunnan olisi syytä kokoontua vuoden 2012 aikana vielä 3-4 kertaa esilletulevista asioista riippuen. ehdotus Sovitaan seuraavat kokouspäivämäärät vuoden 2012 kokouksille: 28.3., 6.6., 3.10., Ehdotettiin, että kokouspäivät olisivat ja Syksyn kokouspäivistä päätettäisiin myöhemmin. Kevään 2012 jätelautakunnan kokouksille varataan päivät ja Syksyn kokouspäivistä sovitaan myöhemmin. tiedoksi Rosk n Roll Oy Ab

9 LÄNSI UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJAN LIITE MUUTOKSENHAKU Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalaki 91 Pykälä 6 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena Länsi Uudenmaan jätelautakunnalle ja siihen on liitettävä ote päätöksestä, jota oikaisuvaatimus koskee. Jätelaki 30, Kuntalaki 89, 91, 92, 93

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot