VTL, tohtorikoulutettava Tarja Juvonen, HY ETSIVÄN TYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VTL, tohtorikoulutettava Tarja Juvonen, HY ETSIVÄN TYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT 22.1.2014 Tampere"

Transkriptio

1 KONTROLLI JA AUTONOMIA ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTL, tohtorikoulutettava Tarja Juvonen, HY ETSIVÄN TYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄT Tampere

2 Väitöskirjani: Hauraasti autonominen, yhteiskunnallisesti kontrolloitu- Nuorten toimijuuden tarkastelua etsivän työn viitekehyksessä Miksi etsivä työ? Mitä ymmärrän etsivällä työllä syrjäytymisvaarassa olevien / syrjäytyneiden nuorten parissa? Nuorten toimijuus; kontrolli /tuki, autonomia (itsekontrolli!)/ täytyminen

3 VÄITÖSKIRJANI KOKONAISUUS 1. Kontrollin ulottuvuuksia nuorten kanssa tehtävässä etsivässä työssä. (2009) Teoksessa Raitakari, Suvi - Virokannas, Elina (toim.) Nuorisotyön ja Sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorten aikuisten autonomisen toimijuuden jännitteinen rakentuminen ammatillisen etsivän työn kontekstissa. (2013) Teoksessa Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) Asiakkaat sosiaalityön toimijoina. Tampere: Vastapaino, Fragile Agencies in the Making: Challenges of Independent Living in Emerging Adulthood. (2014) Young (hyväksytty julkaistavaksi) 4. Kulttuurisesti määrittynyt täytyminen osana nuorten aikuisten toimijuutta (2014) (tarjottu Nuorisotutkimus lehteen) 5. Yhteenvetoluku (tekeillä)

4 MIKSI ETSIVÄ TYÖ? Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, voimaannuttamisen vs. rankaisukeskeisen (punitive), tiukentuvan kontrollin näkökulmat etsivässä työssä ja laajemmin sosiaalipolitiikassa. (Kloppenburg & Hendriks 2013, ) Esimerkiksi Suomessa painotetaan vuosi vuodelta yhä kurinpidollisempaa linjaa. (Karjalainen 2011, 242) Politiikka, joka lähtee tasa-arvoisuuden tavoittelusta, yksilön sosiaalisten oikeuksien kunnioittamisesta ja tähtää yksilön toimintakyvyn kannustamiseen kaikissa olosuhteissa rakentuu yhteiskunnallisten tarjoumien eikä pakkojen varaan. (Karjalainen 2011, 247 ) Jännite reflektiivistä toimijuutta korostavien (Giddens) määrittelyiden vs. Täytymistä välittävien kulttuuristen odotusten ja (institutionaalisten) rakenteiden välillä. Because in outreach approaches the social workers initiate the contact, enter the private domain, observe the living conditions and have to balance help and control, it can be characterized as a professional field with high density of moral dilemmas. (Kloppenburg & Hendriks 2013, )

5 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA Nuoruus on herkkä elämänvaihe, jolle ovat ominaista monet valinnat. Nuoren keskeinen tehtävä on paikan löytäminen aikuisten maailmassa ja sen sosiaalisessa järjestyksessä. Samaan aikaan nuorista kuitenkin puhutaan sosiaalisena ryhmänä, jonka jäsenillä on oikeus omiin aikuismaailmasta erottautuviin normeihin, arvostuksiin, intresseihin ja toimintatapoihin. Jännite nuorten ja aikuisten maailmojen välillä voi olla ongelmallinen. Wahlström 2000

6 SYRJÄYTYMINEN "Ei ole syrjäytyneitä nuoria, vaan yksilöitä erilaisissa elämäntilanteissa - Ilja Pitkälä, Ylen Aamu-tv

7 SYRJÄYTYMISPUHE? Toivottomuutta korostava syrjäytymispuhe on viranomaisille, poliitikoille ja myös tutkijoille yksi keino rakentaa valta- ja hierarkiasuhteita nuoriin, tapa kontrolloida nuorten käyttäytymistä ja toimintaa. Se toimii myös välineenä, jolla nuoren yksilön oikeudet ja velvollisuudet nivotaan yhteen aiempaa tiukemmin. Keskustelua tuntuu ajoittain sävyttäneen epäluottamus nuoria kohtaan. Keskusteluun tuodut vähäiset vaihtoehdot ovat merkinneet sitä, että valtavirrasta poikkeavin ehdoin elämäänsä joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä rakentavat nuoret on usein tuomittu haihattelijoiksi ja epäonnistujiksi, jotka elävät elämäänsä irrallisuudessa ja ulkopuolisina. (Suutari & Suurpää 2001)

8 KONTROLLI Kontrollin perusteluna on yleisesti yhteiskunnassa konstruoitu ja eritasoisesti hyväksytty norminmukainen ja ennustettava toiminta, joka on artikuloitunut osaksi työskentelyn, tässä etsivän työn, käytäntöjä, periaatteita ja tavoitteita. Sosiaalisen kontrollin keskeisenä pyrkimyksenä on siten pitää asiakas yhteiskunnan normatiivisessa yhteydessä tai palauttaa hänet siihen. Kontrollin käyttöön asiakastyössä liittyy vaikeita päätöksiä ja se on monesti ei kenenkään maata. Kontrolli neuvottelusta ja toiseen vaikuttamista pakkoon. Kontrolli tai sen puuttuminen lasten ja nuorten kanssa tehtävässä asiakastyössä herättää ristiriitaisia ajatuksia: mitä asiakaskontrolli pitää sisällään, voidaanko kontrolli nähdä välittämisen muotona tai voidaanko toimia kokonaan ilman kontrollia?

9 AUTONOMIA Kyky vaikuttaa maailmaan ja niihin sosiaalisiin sidoksiin, jotka ympäröivät yksilöä. Yksilön kyky (kompetenssi) toimia oman vapaan tahtonsa nojalla ilman ulkopuolelta tulevaa kontrollia. Huolimatta yllä mainitusta määrittelystä muiden ihmisten toiminta vaikuttaa yksilön toimintaan, toisten ihmisten merkitys! Autonomia ei ole koskaan emotionaalisesti neutraalia. Kyky liittyä maailmaan, toisiin ihmisiin; mielihyvä vs. vieraantuminen, sosiaalisen tarvitsevuuden kieltäminen Evelyn Fox Keller 1985

10 AUTONOMIA 2 Yhteiskunta ja palvelujärjestelmä asettavat reunaehtoja autonomian kehittymiselle. Yksilöt eivät voi toimia / kehittyä rajattomassa valintaavaruudessa. Asiakastyö voi lähteä asiakkaan tarpeista vain tiettyyn rajaan saakka: asiakastyö lähtee niistä asiakkaan tarpeista, jotka laki, ammattietiikka tai muu yhteiskunnallinen moraali katsoo asialliseksi tai oikeutetuksi, sanalla sanoen hyviksi tarpeiksi. (Weckrothin 1994, 63 64)

11 Aineistoesimerkki Anssi: Senkin takii mä mietin, et jos mä saisin ne kerralla, ni se olis vähän parempi. Mä voisin antaa siit sit mutsille vaik sanotaan nyt kuukauden ruokarahat, mitä mä nyt antasin? Ihan korkeintaan jonkun satasen. En nyt varmaan.. en mä tiedä, sit sit safkarahat ja sit mä ostasin röökii itelleni Sit se ois parempi, kun sais ne kerralla, ni vois antaa ne ruokarahat.. Jos mä saan kerra viikossa, ni sit se menee, enkä mä pysty antaan mitään. Eeva: No voidaanhan se sopii se ruokaraha ihan eri tavallakin, suoraan sun äidin tilille Mun mielestä tota, nyt on vähän hankala, jos mä sanon, et sä saat kaiken, ni siin tapahtuu voi tapahtuu katastrofi, kun mä luen näitä sun papereita, et sulla se raha ei oo pysyny.. Anssi: Ni ei sitä tapahdu enää, kun en mä enää käytä niit. Kun ennen mä kävin johonkin baareihin ja ne meni aina. En mä käy missään baareissa enää. Kai mä nyt ite tiiän. Eeva: Mut jos toimeentulotukeekin sä oot saanu neljä kertaa kuukaudessa, jaettuna siis neljään osaan, ni sekinhän kertoo jotakin. Osmo: Mun on ihan pakko tähän sanoo, mitä me Lampisen (jälkihuollon sosiaalityöntekijä /TJ) kanssa puhuttiin, Lampinen oli samaa mieltä kuin minäkin, et se neljä kertaa oli liian usein sekin, et siinä tuli liian iso summa kerralla ja liian usein siinäkin. Et tiistaina oli kaikki rahat taas loppu ja sit oli kärvistelyy kuus päivää seuraavaan. Sitä mä just niinku, sen Anssi tietää, et näitten.. tää se ongelma on ollu niinku.

12 AINEISTOESIMERKKI (33) Raila:Kaikki nuoret on saanu sit yksiön kuitenki jossain vaiheessa, ketkä sit on halunnu. (34) Malla: Ymm, joo (35) Raila: Mut tietysti se on sun Eetu oma päätös ja.. (36) Malla: Ymm. (37) Eetu: Joo (38) Raila:Ja sä saat harkita mitä sä haluut tehä. (39) Liisa: Mut tosiaan se on aina kaikille, jotka on. Etsivän työn nuorille on tarjottu sitä solua ensin ja siitä on sitte edetty ajan kanssa eteenpäin. (40) Eetu: Juu. (41) Liisa: Et totta kai se on inhottavaa, se et jos ei tykkää asua solussa tai se on muutenkin niinku silleen ei hirveen mieluista. Et se on tietysti ikävää, mutta mut näin se tässä menee, et se on ensimmäiseks se solu.

13 LOPUKSI On löydettävä oma tyyssija, joka antaa mahdollisuudet autenttiseen elämään, riittävään itsenäisyyteen ja turvattuun tulevaisuuteen. Tämä vaihe sisältyy välttämättä nuoruuteen ja aikuistumiseen. Ongelmat koskevat sitä, onko elämän perusedellytysten suhteen syrjäytyneillä minuuden kehitykseen tarvittavia voimavaroja riittämiin. (Ahponen 2001, 105) Asiakastyössä tapahtuvassa autonomian rakentamisessa onkin olennaista hahmottaa, milloin asiakkaalla on riittävästi käytännön valmiuksia, pätevää tietoa ja riittävästi huolenpitoa, jotta hän pystyy ymmärtämään päätöstensä seuraamukset omassa elämässään (Turtiainen 2011, 149).

14 Tasapainoilu nuoren itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ja eritasoisen kontrolloinnin välillä muodostuu etsivässä työssä monimutkaiseksi ammatilliseksi harkinnaksi ja päätöksenteoksi erityisen vaativassa toimintaympäristössä.

15 Kiitos huomiostanne!

16 LÄHTEET Ahponen, Pirkkoliisa (2001) Kodittomuuden marginaalissa. Teoksessa Minna Suutari (toim.) Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 20, Julkunen, Ilse & Rauhala Pirkko-Liisa (2013) Otherness, social welfare and social work a Nordic perspective. Nordic Social Work Research 3(2), Karjalainen, Vappu (2011) Aktiivisen sosiaalipolitiikan ristiriitainen tehtävä. Teoksessa Elina Palola & Vappu Karjalainen (toim.) Sosiaalipolitiikka. Hukassa vai uuden jäljillä? Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Keller, Evelyn Fox (1985) Reflections on Gender and Science. New Haven: Yale University Press. Kloppenburg, Raymond & Hendriks, Peter (2013) Outreach approaches in the private domain: an international study. European Journal of Social Work 16(5), Suutari, Minna & Suurpää, Leena (2001) Erottautumista, kiinnikkeitä ja irrallisuutta. Teoksessa Minna Suutari (toim.) Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 20, Wahlström, Jarl (2000) Miten olla erilainen aikuinen? Liittoutumisen dilemma nuorten kanssa tehtävässä työssä. Teoksessa Arja Jokinen & Eero Suoninen (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, Weckroth, Klaus (1994): Minä ja se toinen. Hämeenlinna: Hanki ja jää. Wrede-Jäntti, Matilda (2010) Pengarna eller livet? En kvalitativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa unga i ett aktörsperspektiv. Helsinki: Institutet för hälsa och välfärdet.

Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä

Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä Marjo Romakkaniemi: YTL, yliassistentti (ma.), sosiaalityön laitos, Lapin yliopisto marjo.romakkaniemi@ulapland.fi Janus vol. 18 (2) 2010, 137-152 Tiivistelmä

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

haastava arviointi ja mittaaminen

haastava arviointi ja mittaaminen Julkisten palvelujen laadun haastava arviointi ja mittaaminen Petri Godenhjelm Yhteiskunnallisesti tärkeiksi koetuista asioista kysyttäessä ja tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon monia asioita,

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa Päivi Vuokila-Oikkonen, tutkijayliopettaja ja Jaana Mantela, seutukoordinaattori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010 2 1 Johdanto...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA Paula Koivula ja Outi Siivinen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Joulukuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimijuuden

Lisätiedot

POIS MAASTA, POIS SYRJÄYTYMISESTÄ

POIS MAASTA, POIS SYRJÄYTYMISESTÄ POIS MAASTA, POIS SYRJÄYTYMISESTÄ EU:n nuorten vapaaehtoistyöohjelman hallinnan analyyttista tarkastelua Meri Tennilä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Kasvatustieteenlaitos Huhtikuu 2008 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä Verna Vaherjoki Tämä kirja tarjoaa pätkätyöläiselle välineitä itsensä ymmärtämiseen työttömyyden muuttamassa arjessa ja antaa rohkaisua uusien sekä rakentavien toiminta- ja ajattelutapojen löytymiseksi.

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista

Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Rastas, Anna Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista Nuorisotutkimus ISSN 0780-0886 20 (2002) : 3, s. 3-17 Tämä

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot