SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN"

Transkriptio

1 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan. Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin, näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa aiempaa suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä vuosineljännesten välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa olla kiinni hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen johtaa taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien tunnuslukujen heikentymiseen. SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien laskentaperiaatteiden mukaisena. Tilikauden 2009 vertailulukuihin tulkintaohjeen muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska tuloutettu SRV:n keskeneräisen perustajaurakointituotannon määrä ei ollut merkittävä. TULKINTAOHJEEN AIHEUTTAMAT KESKEISIMMÄT MUUTOKSET Omaperusteisten hankkeiden tuloutus Omaperusteiset asuntohankkeet tuloutetaan jatkossa aikaisintaan hankkeen valmistuttua. Hankkeesta tuloutuu valmistumishetken myyntiastetta vastaava osuus tuloista ja menoista. Aiemmin asuntohankkeet tuloutettiin rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavan kokonaisvalmistusasteen mukaan hankkeen edistyessä. Omaperusteisissa toimitilahankkeissa tuloutuskäytännöt arvioidaan hankekohtaisesti. Myydyt omaperusteiset hankkeet tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti, mikäli hankeen riskien ja etujen katsotaan tosiasiallisesti siirtyvän hankeen myynnin myötä ostajataholle. Tuloutuva suhteellinen osuus saadaan rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavasta kokonaisvalmistusasteesta. Jos riskien ja etujen ei voida katsoa siirtyneen ostajataholle rakentamisen aikana, niin hanke tuloutetaan, kun se on valmis ja riskit sekä edut ovat siirtyneet. Aiemmin myytyjen hankkeiden valmistusasteen mukainen tuloutus aloitettiin hankkeen aloituksen yhteydessä.

2 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 2/(14) Konsernin tuloslaskelma Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa raportoituun liikevaihtoon, liikevoittoon ja tulokseen ennen veroja. Omaperusteisten hankkeiden osalta tulojen ja menojen tuloutumisen kiinteä liittyminen hankkeen valmistumiseen johtaa ajallisesti myöhäisempään tuloutukseen. Tulkintaohjeella ei ole vaikutusta hankkeen tulojen ja menojen kokonaismäärään eikä konsernin veroasteeseen. Konsernin tase Tulkintaohjeen käyttöönoton aiheuttama keskeisin muutos liittyy vaihto-omaisuuteen ja omaperusteisista hankkeista saatuihin ennakkomaksuihin. Omaperusteisten hankkeiden kertyneet kustannukset sisältyvät bruttomääräisinä vaihto-omaisuuden erään Keskeneräinen tuotanto ja hankkeesta ostajataholta saadut suoritukset Saatuihin ennakkomaksuihin hankkeen tuloutumisajankohtaan saakka. Tämän myötä taseen osoittamien vaihto-omaisuuden ja saatujen ennakoiden määrät tulevat kasvamaan. Nämä yhdessä tuloutumisen lykkääntymisen aiheuttamien laskennallisten verojen kanssa johtavat taseen loppusumman kasvuun. Asuntoyhtiöiden yhtiölainat säilyvät konsernin taseessa myös myytyjen asuntojen osalta kohteen luovutushetkeen saakka. Konsernin tunnusluvut ja tilauskanta Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa suurimpaan osaan tuloslaskelman ja taseen perusteella laskettavista tunnusluvuista. Liikevaihdon tuloutuskäytäntöjen muutoksella on myös vaikutusta konsernin raportoimaan tilauskantaan. Konsernin tilauskanta sisältää saaduista, käynnissä olevista ja valmiista hankkeista tulouttamatta olevan osuuden hankkeen ennakoidusta tuloista. Ennakoitu aiempaa suurempi liikevaihdon vaihtelu vuosineljännesten välillä heijastuu myös aiempaa suurempana heilahteluna konsernin tilauskannassa. Konsernin rahavirtalaskelma Rahavarojen muutos ja rahavarat kauden lopussa pysyvät ennallaan. Muutoksia on vain erien välillä.

3 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 3/(14) (milj. eur) 2009 uusi 2009 vanha Muutos Liikevaihto 390,5 385,0 5,5 Liikevoitto 10,7 9,9 0,8 Kauden tulos 2,9 2,3 0,6 Vaihto-omaisuus 292,2 291,4 0,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 77,6-0,7 Saadut ennakot 20,8 20,5 0,3 Muut velat 56,4 56,2 0,2 Oma pääoma 163,9 164,1-0,2 Taseen loppusumma 418,0 417,9 0,1 Tilauskanta 481,6 480,6 1,0 - josta myyty osuus ,0 - josta myymätön osuus ,0 Omavaraisuusaste, % 41,3 41,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 4,7 Oman pääoman tuotto, % 1,8 1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1 3,6 2,5 (vastaava negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan) Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut ja taulukko-osa uuden tuloutusperiaatteiden mukaisesti laskettuna tilikaudelta ja vertailukaudelta SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja Lisätietoja: SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) , +358 (50) Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,

4 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 4/(14) TILINPÄÄTÖS IFRIC 15 mukaisesti oikaistuna Keskeiset tunnusluvut: 1-12/ / 2008 Liikevaihto milj. euroa 390,5 547,1 Liikevoitto milj. euroa 10,7 34,8 Liikevoitto, % liikevaihdosta % 2,7 6,4 Tulos ennen veroja milj. euroa 6,5 25,6 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta % 1,7 4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos milj. euroa 2,9 17,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 10,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,9 13,4 Sijoitettu pääoma milj. euroa 349,0 340,8 Omavaraisuusaste % 41,3 40,9 Korollinen nettovelka milj. euroa 179,9 171,5 Nettovelkaantumisaste % 109,8 103,4 Tilauskanta milj. euroa Uudet sopimukset milj. euroa 396,1 399,1 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin milj. euroa 3,7 16,8 Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta % 0,9 3,1 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos euroa 0,08 0,47 Osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma euroa 4,48 4,52 Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko euroa 0,12 0,12 Osinko tuloksesta % 150,0 25,5 Efektiivinen osinkotuotto % 2,0 3,5 Hinta/voitto -suhde 73,6 7,4 Osakkeen kurssikehitys Kurssi kauden lopussa euroa 5,89 3,47 Keskikurssi euroa 4,06 5,05 Alin kurssi euroa 2,75 2,82 Ylin kurssi euroa 5,97 6,60 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 210,7 125,7 Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihdon kehitys % 23,1 37,1 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

5 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 5/(14) Tunnuslukujen laskentakaavat: Nettovelkaantumisaste, % = 100 x Oman pääoman tuotto, % = 100 x Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x Omavaraisuusaste, % = 100 x Korolliset nettovelat Oma pääoma yhteensä Voitto ennen veroja - verot Oma pääoma yhteensä, keskimäärin Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen omapääoma = = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva omapääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Hinta/voitto -suhde = Osinko tuloksesta, % = 100 x Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Keskikurssi = Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana

6 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 6/(14) Konsernin tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 muutos, meur muutos, % Liikevaihto 390,5 547,1-156,6-28,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 1,4 1,2 89,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -10,3 44,5-54,8-123,2 Aineiden ja palveluiden käyttö -313,5-494,5 181,0-36,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -44,5-46,3 1,8-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -3,7-3,2-0,5 16,1 Liiketoiminnan muut kulut -10,4-14,1 3,7-26,4 Liikevoitto 10,7 34,8-24,1-69,2 Rahoitustuotot 6,0 4,2 1,9 45,2 Rahoituskulut -10,2-13,4 3,2-23,7 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,2-9,2 5,0-54,8 Voitto ennen veroja 6,5 25,6-19,1-74,4 Tuloverot -3,6-9,0 5,3-59,6 Tilikauden voitto 2,9 16,6-13,7-82,4 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,1 Vähemmistölle 0,0-0,5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) 0,08 0,47-83,0 Laaja tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 Tilikauden voitto 2,9 16,6 Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät: Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa 0,0 0,0 Laskennallinen vero omaan pääomaan kirjatuista eristä 0,0 0,0 Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna veroilla 0,0-0,1 Tilikauden tulos 2,9 16,5 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,0 Vähemmistölle 0,0-0,5

7 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 7/(14) VARAT Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16,3 19,0-14,3 Liikearvot 1,7 1,7 0,0 Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5-15,8 Muut rahoitusvarat 4,8 4,3 12,5 Saamiset 16,2 6,6 145,4 Laskennalliset verosaamiset 2,3 1,9 17,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,7 34,1 22,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 292,2 300,2-2,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 85,8-10,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,9 5,1-62,5 Rahavarat 5,2 3,4 54,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 376,2 394,5-4,6 VARAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5 Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3,1 3,1 0,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87,3 87,3 0,0 Muuntoerot -0,1-0,1 43,7 Arvonmuutosrahasto -0,1-0,1 0,0 Kertyneet voittovarat 69,9 73,4-4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 160,1 163,6-2,1 Vähemmistön osuus 3,8 2,2 68,8 Oma pääoma yhteensä 163,9 165,9-1,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,5 0,3 95,8 Varaukset 4,8 5,6-14,4 Korolliset velat 96,9 71,8 34,8 Muut velat 0,8 0,4 95,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 102,9 78,1 31,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 56,4 69,8-19,1 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 8,0-67,1 Varaukset 3,8 3,8 0,7 Korolliset velat 88,2 103,1-14,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 151,1 184,6-18,1 Velat yhteensä 254,1 262,7-3,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5

8 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 8/(14) Konsernin rahavirtalaskelma (milj. euroa) 1-12/ /2008 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2,9 16,6 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 3,7 3,2 Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa 2,7-0,5 Rahoitustuotot ja -kulut 4,2 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 0,0 0,0 Verot 3,6 9,0 Oikaisut yhteensä 14,1 20,8 Käyttöpääoman muutokset: Lainasaamisten muutos -13,5-12,6 Myynti- ja muiden saamisten muutos 17,7 14,0 Vaihto-omaisuuden muutos 10,0-90,4 Osto- ja muiden velkojen muutos -12,3-37,9 Käyttöpääoman muutokset yhteensä 1,9-126,9 Maksetut korot -12,7-13,0 Saadut korot 5,7 6,7 Saadut osingot 0,0 0,0 Maksetut verot -5,9-4,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1-99,9 Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2,3-1,3 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,8-13,7 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1-0,3 Investoinnit sijoituksiin -0,5-1,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 Sijoitusten myynti 0,0 0,0 Investointien nettorahavirta -3,7-16,7 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut varat 0,0 0,0 Lainojen nostot 19,6 68,9 Lainojen takaisinmaksut -22,2-10,1 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 Yhtiölainojen muutos -9,2 27,3 Luottolimiittien muutos 17,5 18,8 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,9 Maksetut osingot -4,4-4,4 Rahoituksen nettorahavirta -0,6 98,5 Rahavarojen muutos 1,8-18,0 Rahavarat tilikauden alussa 3,4 21,4 Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 3,4

9 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 9/(14) Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) % Aineet ja tarvikkeet 0,0 0,0 209,3 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-66,9 Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 7,7 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 154,2 Ennakkomaksut 3,6 3,7-3,5 Muu vaihto-omaisuus 14,0 14,2-1,3 Konserni yhteensä 292,2 300,2-2,7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,6 2,2 165,9 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2 Tilikauden voitto 2,9 2,9 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 Osingonjako -4,3-4,3 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,8 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 69,9 160,2 3,8 163,9 Oma pääoma yhteensä Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 0,0 87,3 0,0 0,0 62,7 153,1 3,1 156,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,2 Tilikauden voitto 17,1 17,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 Osingonjako -4,4-4,4 Omien osakkeiden hankinta -1,9-1,9 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,7 2,2 165,9

10 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 10/(14) Vastuusitoumukset muutos, (milj. eur) % Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset 106,0 114,7-7,5 Annetut pantit 0,0 0,0 Muut vastuusitoumukset Annetut takaukset keskeneräisten hankkeiden veloista 0,0 0,4-100,0 Annetut investointisitoumukset 22,1 2,7 718,2 Tonttisitoumukset 21,6 29,9-27,8 Vastuu johdannaissopimuksista (milj. euroa) Käyvät arvot Käyvät arvot Suojauslaskennan ulkopuoliset Posit. Negat. Posit. Negat. Valuuttatermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 0,0 0,7 0,0 0, Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuuttatermiinit 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 63,4 18,8 Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen kassavirran suojaamiseen. 2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain SRV konserni (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Liikevaihto 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3 Liikevoitto 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,5-1,2-1,0-1,5-3,3-2,9-2,4-0,6 Voitto ennen veroja 2,2 1,1 2,9 0,3-2,9 10,9 7,5 10,1 Tulouttamaton tilauskanta 1) 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 Uudet sopimukset 120,4 86,2 98,2 91,3 115,4 36,7 185,0 62,0 Tulos/osake, eur 0,03 0,01 0,04 0,00-0,07 0,21 0,14 0,19 Oma pääoma/osake, eur 1) 4,48 4,45 4,44 4,40 4,52 4,59 4,39 4,36 Osakkeen päätöskurssi, eur 1) 5,89 5,64 4,18 3,00 3,47 4,19 5,28 5,55 Omavaraisuusaste, % 1) 41,3 40,9 40,1 40,5 40,9 45,5 44,7 51,5 Korollinen nettovelka 1) 179,9 189,8 186,8 172,6 171,5 129,0 123,0 78,6 Nettovelkaantumisaste, % 1) 109,8 116,3 116,6 107,1 103,4 76,0 75,3 48,1 Liikevaihto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 66,9 40,2 46,1 54,8 77,9 74,3 92,2 104,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 49,9 39,7 42,4 26,6 30,8 30,2 41,1 36,9 Kansainvälinen liiketoiminta 3,4 7,4 7,6 5,6 10,0 20,9 12,5 15,7 Muut toiminnot 2,3 2,1 2,1 2,2 3,0 2,7 2,8 2,9 Eliminoinnit -2,3-2,1-2,1-2,2-3,1-2,7-2,9-2,9 Konserni yhteensä 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3

11 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 11/(14) Liikevoitto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 4,3 3,1 4,6 5,9 6,0 3,7 9,9 8,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 1,9 1,3 2,3-0,1-1,5 0,3 1,7 2,2 Kansainvälinen liiketoiminta -2,0-1,3-1,9-2,5-2,8 10,8-0,2 1,2 Muut toiminnot -1,4-0,7-1,0-1,6-1,4-1,0-1,6-0,9 Eliminoinnit -0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Liikevoitto (%) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 6,5 7,7 10,0 10,8 7,8 4,9 10,8 7,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,8 3,4 5,3-0,4-4,8 1,1 4,3 5,9 Kansainvälinen liiketoiminta -58,4-17,6-25,6-44,4-27,6 51,7-1,6 7,9 Konserni yhteensä 2,2 2,6 4,1 2,1 0,3 11,0 6,8 6,8 Tilauskanta (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 255,3 252,0 224,3 252,8 265,7 228,8 291,1 235,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 201,7 187,5 206,1 174,3 159,4 189,2 188,5 188,0 Kansainvälinen liiketoiminta 24,6 26,3 30,7 31,5 35,6 40,2 43,2 33,7 Konserni yhteensä 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 - josta myyty osuus josta myymätön osuus Sijoitettu pääoma (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 42,0 61,0 77,0 69,2 63,9 63,5 51,2 43,7 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 124,1 137,0 136,7 140,8 117,0 106,1 99,1 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 165,6 152,0 150,5 138,1 143,4 144,6 114,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7 6,2-12,2-14,0-2,0-16,6-5,4 4,0 Konserni yhteensä 349,0 356,9 353,8 342,3 340,8 307,2 296,5 261,5 Asuntotuotanto Suomessa (kpl) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Valmiit myymättömät 1) Rakenteilla 1) josta myymättömät 1) ) kauden lopussa

12 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 12/(14) 3. Segmenttien tiedot Varat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 88,7 116,9-28,2-24,1 Asunto- ja alueliiketoiminta 151,5 162,1-10,6-6,6 Kansainvälinen liiketoiminta 182,5 159,4 23,1 14,5 Muut toiminnot 214,5 185,1 29,4 15,9 Eliminoinnit ja muut oikaisut -219,3-194,9-24,4 Konserni yhteensä 418,0 428,6-10,6-2,5 Velat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 55,5 81,7-26,2-32,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 133,2 146,1-12,9-8,8 Kansainvälinen liiketoiminta 181,7 148,2 33,6 22,7 Muut toiminnot 79,2 65,7 13,5 20,6 Eliminoinnit ja muut oikaisut -195,6-178,9-16,7 Konserni yhteensä 254,1 262,7-8,6-3,3 Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) milj. eur Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 10,9 Toimitilaliiketoiminta 27,8 24,6 3,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 41,4 41,6-0,1 Kansainvälinen liiketoiminta 83,6 76,0 7,6 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-71,1 Toimitilaliiketoiminta 0,0 30,0-30,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 21,2 61,9-40,7 Kansainvälinen liiketoiminta 14,0 14,3-0,4 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 52,4 Toimitilaliiketoiminta 25,5 0,0 25,5 Asunto- ja alueliiketoiminta 55,5 30,6 24,9 Kansainvälinen liiketoiminta 5,5 3,3 2,1 Muu vaihto-omaisuus 17,6 17,9-0,3 Toimitilaliiketoiminta 5,1 5,0 0,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,7 4,6-0,9 Kansainvälinen liiketoiminta 9,9 9,3 0,6 Vaihto-omaisuus yhteensä 292,2 300,2-8,0 Toimitilaliiketoiminta 58,4 59,6-1,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 121,7 138,7-16,9 Kansainvälinen liiketoiminta 112,9 102,9 10,0

13 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 13/(14) Sijoitettu pääoma muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 42,0 63,9-21,8-34,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 140,8-17,9-12,7 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 138,1 38,2 27,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7-2,0 9,7 Konserni yhteensä 349,0 340,8 8,2 2,4 Toimitilaliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 208,0 349,1-141,1-40,4 Liikevoitto 18,0 27,8-9,8-35,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 0,9 0,9-0,1-5,8 Lyhytaikaiset varat 87,8 116,0-28,1-24,3 Varat yhteensä 88,7 116,9-28,2-24,1 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 11,0 1,1 9,9 885,1 Lyhytaikaiset velat 44,5 80,6-36,0-44,7 Velat yhteensä 55,5 81,7-26,2-32,0 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 42,0 63,9-21,8-34,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 35,2 60,8 Tilauskanta kauden lopussa 255,3 265,7-10,4-3,9 Asunto- ja alueliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 158,6 139,0 19,6 14,1 Liikevoitto 5,4 2,8 2,7 96,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 1,4 1,9-0,5-25,9 Lyhytaikaiset varat 150,1 160,2-10,1-6,3 Varat yhteensä 151,5 162,1-10,6-6,6 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 68,2 60,8 7,4 12,2 Lyhytaikaiset velat 65,0 85,3-20,3-23,8 Velat yhteensä 133,2 146,1-12,9-8,8 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 122,9 140,8-17,9-12,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 2,5 Tilauskanta kauden lopussa 201,7 159,4 42,3 26,5

14 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 14/(14) Kansainvälinen liiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 24,0 59,1-35,1-59,4 Liikevoitto -7,7 9,1-16,7-185,0 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 25,1 16,2 8,9 54,9 Lyhytaikaiset varat 157,4 143,2 14,2 9,9 Varat yhteensä 182,5 159,4 23,1 14,5 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 18,4 12,7 5,7 45,0 Lyhytaikaiset velat 163,4 135,5 27,9 20,6 Velat yhteensä 181,7 148,2 33,6 22,7 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 176,3 138,1 38,2 27,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4 9,2 Tilauskanta kauden lopussa 24,6 35,6-11,0-31,0

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007 SRV YHTIÖT OYJ 1(18) Julkaisuvapaa klo 8.30 SRV-KONSERNIN TULOSTIEDOTE 1.1. - 31.3.2007: LIIKEVAIHTO, TULOS JA TILAUSKANTA KASVOIVAT SELVÄSTI SRV:n liikevaihto kasvoi 91,1 prosenttia 121,4 oon (63,5 Me

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006 7/2006 26.10.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2007

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2012 klo 9.00 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2012 klo 9.00 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10. klo 9.00 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. HEINÄ-SYYSKUU LYHYESTI - Liikevaihto pieneni 17,1 (20,5) miljoonaan euroon vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot