SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN"

Transkriptio

1 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan. Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin, näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa aiempaa suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä vuosineljännesten välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa olla kiinni hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen johtaa taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien tunnuslukujen heikentymiseen. SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien laskentaperiaatteiden mukaisena. Tilikauden 2009 vertailulukuihin tulkintaohjeen muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska tuloutettu SRV:n keskeneräisen perustajaurakointituotannon määrä ei ollut merkittävä. TULKINTAOHJEEN AIHEUTTAMAT KESKEISIMMÄT MUUTOKSET Omaperusteisten hankkeiden tuloutus Omaperusteiset asuntohankkeet tuloutetaan jatkossa aikaisintaan hankkeen valmistuttua. Hankkeesta tuloutuu valmistumishetken myyntiastetta vastaava osuus tuloista ja menoista. Aiemmin asuntohankkeet tuloutettiin rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavan kokonaisvalmistusasteen mukaan hankkeen edistyessä. Omaperusteisissa toimitilahankkeissa tuloutuskäytännöt arvioidaan hankekohtaisesti. Myydyt omaperusteiset hankkeet tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti, mikäli hankeen riskien ja etujen katsotaan tosiasiallisesti siirtyvän hankeen myynnin myötä ostajataholle. Tuloutuva suhteellinen osuus saadaan rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavasta kokonaisvalmistusasteesta. Jos riskien ja etujen ei voida katsoa siirtyneen ostajataholle rakentamisen aikana, niin hanke tuloutetaan, kun se on valmis ja riskit sekä edut ovat siirtyneet. Aiemmin myytyjen hankkeiden valmistusasteen mukainen tuloutus aloitettiin hankkeen aloituksen yhteydessä.

2 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 2/(14) Konsernin tuloslaskelma Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa raportoituun liikevaihtoon, liikevoittoon ja tulokseen ennen veroja. Omaperusteisten hankkeiden osalta tulojen ja menojen tuloutumisen kiinteä liittyminen hankkeen valmistumiseen johtaa ajallisesti myöhäisempään tuloutukseen. Tulkintaohjeella ei ole vaikutusta hankkeen tulojen ja menojen kokonaismäärään eikä konsernin veroasteeseen. Konsernin tase Tulkintaohjeen käyttöönoton aiheuttama keskeisin muutos liittyy vaihto-omaisuuteen ja omaperusteisista hankkeista saatuihin ennakkomaksuihin. Omaperusteisten hankkeiden kertyneet kustannukset sisältyvät bruttomääräisinä vaihto-omaisuuden erään Keskeneräinen tuotanto ja hankkeesta ostajataholta saadut suoritukset Saatuihin ennakkomaksuihin hankkeen tuloutumisajankohtaan saakka. Tämän myötä taseen osoittamien vaihto-omaisuuden ja saatujen ennakoiden määrät tulevat kasvamaan. Nämä yhdessä tuloutumisen lykkääntymisen aiheuttamien laskennallisten verojen kanssa johtavat taseen loppusumman kasvuun. Asuntoyhtiöiden yhtiölainat säilyvät konsernin taseessa myös myytyjen asuntojen osalta kohteen luovutushetkeen saakka. Konsernin tunnusluvut ja tilauskanta Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa suurimpaan osaan tuloslaskelman ja taseen perusteella laskettavista tunnusluvuista. Liikevaihdon tuloutuskäytäntöjen muutoksella on myös vaikutusta konsernin raportoimaan tilauskantaan. Konsernin tilauskanta sisältää saaduista, käynnissä olevista ja valmiista hankkeista tulouttamatta olevan osuuden hankkeen ennakoidusta tuloista. Ennakoitu aiempaa suurempi liikevaihdon vaihtelu vuosineljännesten välillä heijastuu myös aiempaa suurempana heilahteluna konsernin tilauskannassa. Konsernin rahavirtalaskelma Rahavarojen muutos ja rahavarat kauden lopussa pysyvät ennallaan. Muutoksia on vain erien välillä.

3 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 3/(14) (milj. eur) 2009 uusi 2009 vanha Muutos Liikevaihto 390,5 385,0 5,5 Liikevoitto 10,7 9,9 0,8 Kauden tulos 2,9 2,3 0,6 Vaihto-omaisuus 292,2 291,4 0,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 77,6-0,7 Saadut ennakot 20,8 20,5 0,3 Muut velat 56,4 56,2 0,2 Oma pääoma 163,9 164,1-0,2 Taseen loppusumma 418,0 417,9 0,1 Tilauskanta 481,6 480,6 1,0 - josta myyty osuus ,0 - josta myymätön osuus ,0 Omavaraisuusaste, % 41,3 41,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 4,7 Oman pääoman tuotto, % 1,8 1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1 3,6 2,5 (vastaava negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan) Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut ja taulukko-osa uuden tuloutusperiaatteiden mukaisesti laskettuna tilikaudelta ja vertailukaudelta SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja Lisätietoja: SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) , +358 (50) Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,

4 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 4/(14) TILINPÄÄTÖS IFRIC 15 mukaisesti oikaistuna Keskeiset tunnusluvut: 1-12/ / 2008 Liikevaihto milj. euroa 390,5 547,1 Liikevoitto milj. euroa 10,7 34,8 Liikevoitto, % liikevaihdosta % 2,7 6,4 Tulos ennen veroja milj. euroa 6,5 25,6 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta % 1,7 4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos milj. euroa 2,9 17,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 10,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,9 13,4 Sijoitettu pääoma milj. euroa 349,0 340,8 Omavaraisuusaste % 41,3 40,9 Korollinen nettovelka milj. euroa 179,9 171,5 Nettovelkaantumisaste % 109,8 103,4 Tilauskanta milj. euroa Uudet sopimukset milj. euroa 396,1 399,1 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin milj. euroa 3,7 16,8 Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta % 0,9 3,1 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos euroa 0,08 0,47 Osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma euroa 4,48 4,52 Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko euroa 0,12 0,12 Osinko tuloksesta % 150,0 25,5 Efektiivinen osinkotuotto % 2,0 3,5 Hinta/voitto -suhde 73,6 7,4 Osakkeen kurssikehitys Kurssi kauden lopussa euroa 5,89 3,47 Keskikurssi euroa 4,06 5,05 Alin kurssi euroa 2,75 2,82 Ylin kurssi euroa 5,97 6,60 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 210,7 125,7 Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihdon kehitys % 23,1 37,1 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

5 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 5/(14) Tunnuslukujen laskentakaavat: Nettovelkaantumisaste, % = 100 x Oman pääoman tuotto, % = 100 x Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x Omavaraisuusaste, % = 100 x Korolliset nettovelat Oma pääoma yhteensä Voitto ennen veroja - verot Oma pääoma yhteensä, keskimäärin Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen omapääoma = = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva omapääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Hinta/voitto -suhde = Osinko tuloksesta, % = 100 x Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Keskikurssi = Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana

6 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 6/(14) Konsernin tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 muutos, meur muutos, % Liikevaihto 390,5 547,1-156,6-28,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 1,4 1,2 89,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -10,3 44,5-54,8-123,2 Aineiden ja palveluiden käyttö -313,5-494,5 181,0-36,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -44,5-46,3 1,8-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -3,7-3,2-0,5 16,1 Liiketoiminnan muut kulut -10,4-14,1 3,7-26,4 Liikevoitto 10,7 34,8-24,1-69,2 Rahoitustuotot 6,0 4,2 1,9 45,2 Rahoituskulut -10,2-13,4 3,2-23,7 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,2-9,2 5,0-54,8 Voitto ennen veroja 6,5 25,6-19,1-74,4 Tuloverot -3,6-9,0 5,3-59,6 Tilikauden voitto 2,9 16,6-13,7-82,4 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,1 Vähemmistölle 0,0-0,5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) 0,08 0,47-83,0 Laaja tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 Tilikauden voitto 2,9 16,6 Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät: Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa 0,0 0,0 Laskennallinen vero omaan pääomaan kirjatuista eristä 0,0 0,0 Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna veroilla 0,0-0,1 Tilikauden tulos 2,9 16,5 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,0 Vähemmistölle 0,0-0,5

7 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 7/(14) VARAT Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16,3 19,0-14,3 Liikearvot 1,7 1,7 0,0 Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5-15,8 Muut rahoitusvarat 4,8 4,3 12,5 Saamiset 16,2 6,6 145,4 Laskennalliset verosaamiset 2,3 1,9 17,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,7 34,1 22,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 292,2 300,2-2,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 85,8-10,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,9 5,1-62,5 Rahavarat 5,2 3,4 54,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 376,2 394,5-4,6 VARAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5 Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3,1 3,1 0,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87,3 87,3 0,0 Muuntoerot -0,1-0,1 43,7 Arvonmuutosrahasto -0,1-0,1 0,0 Kertyneet voittovarat 69,9 73,4-4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 160,1 163,6-2,1 Vähemmistön osuus 3,8 2,2 68,8 Oma pääoma yhteensä 163,9 165,9-1,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,5 0,3 95,8 Varaukset 4,8 5,6-14,4 Korolliset velat 96,9 71,8 34,8 Muut velat 0,8 0,4 95,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 102,9 78,1 31,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 56,4 69,8-19,1 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 8,0-67,1 Varaukset 3,8 3,8 0,7 Korolliset velat 88,2 103,1-14,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 151,1 184,6-18,1 Velat yhteensä 254,1 262,7-3,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5

8 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 8/(14) Konsernin rahavirtalaskelma (milj. euroa) 1-12/ /2008 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2,9 16,6 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 3,7 3,2 Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa 2,7-0,5 Rahoitustuotot ja -kulut 4,2 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 0,0 0,0 Verot 3,6 9,0 Oikaisut yhteensä 14,1 20,8 Käyttöpääoman muutokset: Lainasaamisten muutos -13,5-12,6 Myynti- ja muiden saamisten muutos 17,7 14,0 Vaihto-omaisuuden muutos 10,0-90,4 Osto- ja muiden velkojen muutos -12,3-37,9 Käyttöpääoman muutokset yhteensä 1,9-126,9 Maksetut korot -12,7-13,0 Saadut korot 5,7 6,7 Saadut osingot 0,0 0,0 Maksetut verot -5,9-4,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1-99,9 Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2,3-1,3 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,8-13,7 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1-0,3 Investoinnit sijoituksiin -0,5-1,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 Sijoitusten myynti 0,0 0,0 Investointien nettorahavirta -3,7-16,7 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut varat 0,0 0,0 Lainojen nostot 19,6 68,9 Lainojen takaisinmaksut -22,2-10,1 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 Yhtiölainojen muutos -9,2 27,3 Luottolimiittien muutos 17,5 18,8 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,9 Maksetut osingot -4,4-4,4 Rahoituksen nettorahavirta -0,6 98,5 Rahavarojen muutos 1,8-18,0 Rahavarat tilikauden alussa 3,4 21,4 Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 3,4

9 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 9/(14) Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) % Aineet ja tarvikkeet 0,0 0,0 209,3 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-66,9 Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 7,7 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 154,2 Ennakkomaksut 3,6 3,7-3,5 Muu vaihto-omaisuus 14,0 14,2-1,3 Konserni yhteensä 292,2 300,2-2,7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,6 2,2 165,9 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2 Tilikauden voitto 2,9 2,9 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 Osingonjako -4,3-4,3 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,8 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 69,9 160,2 3,8 163,9 Oma pääoma yhteensä Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 0,0 87,3 0,0 0,0 62,7 153,1 3,1 156,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,2 Tilikauden voitto 17,1 17,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 Osingonjako -4,4-4,4 Omien osakkeiden hankinta -1,9-1,9 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,7 2,2 165,9

10 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 10/(14) Vastuusitoumukset muutos, (milj. eur) % Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset 106,0 114,7-7,5 Annetut pantit 0,0 0,0 Muut vastuusitoumukset Annetut takaukset keskeneräisten hankkeiden veloista 0,0 0,4-100,0 Annetut investointisitoumukset 22,1 2,7 718,2 Tonttisitoumukset 21,6 29,9-27,8 Vastuu johdannaissopimuksista (milj. euroa) Käyvät arvot Käyvät arvot Suojauslaskennan ulkopuoliset Posit. Negat. Posit. Negat. Valuuttatermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 0,0 0,7 0,0 0, Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuuttatermiinit 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 63,4 18,8 Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen kassavirran suojaamiseen. 2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain SRV konserni (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Liikevaihto 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3 Liikevoitto 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,5-1,2-1,0-1,5-3,3-2,9-2,4-0,6 Voitto ennen veroja 2,2 1,1 2,9 0,3-2,9 10,9 7,5 10,1 Tulouttamaton tilauskanta 1) 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 Uudet sopimukset 120,4 86,2 98,2 91,3 115,4 36,7 185,0 62,0 Tulos/osake, eur 0,03 0,01 0,04 0,00-0,07 0,21 0,14 0,19 Oma pääoma/osake, eur 1) 4,48 4,45 4,44 4,40 4,52 4,59 4,39 4,36 Osakkeen päätöskurssi, eur 1) 5,89 5,64 4,18 3,00 3,47 4,19 5,28 5,55 Omavaraisuusaste, % 1) 41,3 40,9 40,1 40,5 40,9 45,5 44,7 51,5 Korollinen nettovelka 1) 179,9 189,8 186,8 172,6 171,5 129,0 123,0 78,6 Nettovelkaantumisaste, % 1) 109,8 116,3 116,6 107,1 103,4 76,0 75,3 48,1 Liikevaihto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 66,9 40,2 46,1 54,8 77,9 74,3 92,2 104,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 49,9 39,7 42,4 26,6 30,8 30,2 41,1 36,9 Kansainvälinen liiketoiminta 3,4 7,4 7,6 5,6 10,0 20,9 12,5 15,7 Muut toiminnot 2,3 2,1 2,1 2,2 3,0 2,7 2,8 2,9 Eliminoinnit -2,3-2,1-2,1-2,2-3,1-2,7-2,9-2,9 Konserni yhteensä 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3

11 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 11/(14) Liikevoitto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 4,3 3,1 4,6 5,9 6,0 3,7 9,9 8,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 1,9 1,3 2,3-0,1-1,5 0,3 1,7 2,2 Kansainvälinen liiketoiminta -2,0-1,3-1,9-2,5-2,8 10,8-0,2 1,2 Muut toiminnot -1,4-0,7-1,0-1,6-1,4-1,0-1,6-0,9 Eliminoinnit -0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Liikevoitto (%) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 6,5 7,7 10,0 10,8 7,8 4,9 10,8 7,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,8 3,4 5,3-0,4-4,8 1,1 4,3 5,9 Kansainvälinen liiketoiminta -58,4-17,6-25,6-44,4-27,6 51,7-1,6 7,9 Konserni yhteensä 2,2 2,6 4,1 2,1 0,3 11,0 6,8 6,8 Tilauskanta (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 255,3 252,0 224,3 252,8 265,7 228,8 291,1 235,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 201,7 187,5 206,1 174,3 159,4 189,2 188,5 188,0 Kansainvälinen liiketoiminta 24,6 26,3 30,7 31,5 35,6 40,2 43,2 33,7 Konserni yhteensä 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 - josta myyty osuus josta myymätön osuus Sijoitettu pääoma (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 42,0 61,0 77,0 69,2 63,9 63,5 51,2 43,7 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 124,1 137,0 136,7 140,8 117,0 106,1 99,1 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 165,6 152,0 150,5 138,1 143,4 144,6 114,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7 6,2-12,2-14,0-2,0-16,6-5,4 4,0 Konserni yhteensä 349,0 356,9 353,8 342,3 340,8 307,2 296,5 261,5 Asuntotuotanto Suomessa (kpl) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Valmiit myymättömät 1) Rakenteilla 1) josta myymättömät 1) ) kauden lopussa

12 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 12/(14) 3. Segmenttien tiedot Varat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 88,7 116,9-28,2-24,1 Asunto- ja alueliiketoiminta 151,5 162,1-10,6-6,6 Kansainvälinen liiketoiminta 182,5 159,4 23,1 14,5 Muut toiminnot 214,5 185,1 29,4 15,9 Eliminoinnit ja muut oikaisut -219,3-194,9-24,4 Konserni yhteensä 418,0 428,6-10,6-2,5 Velat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 55,5 81,7-26,2-32,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 133,2 146,1-12,9-8,8 Kansainvälinen liiketoiminta 181,7 148,2 33,6 22,7 Muut toiminnot 79,2 65,7 13,5 20,6 Eliminoinnit ja muut oikaisut -195,6-178,9-16,7 Konserni yhteensä 254,1 262,7-8,6-3,3 Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) milj. eur Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 10,9 Toimitilaliiketoiminta 27,8 24,6 3,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 41,4 41,6-0,1 Kansainvälinen liiketoiminta 83,6 76,0 7,6 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-71,1 Toimitilaliiketoiminta 0,0 30,0-30,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 21,2 61,9-40,7 Kansainvälinen liiketoiminta 14,0 14,3-0,4 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 52,4 Toimitilaliiketoiminta 25,5 0,0 25,5 Asunto- ja alueliiketoiminta 55,5 30,6 24,9 Kansainvälinen liiketoiminta 5,5 3,3 2,1 Muu vaihto-omaisuus 17,6 17,9-0,3 Toimitilaliiketoiminta 5,1 5,0 0,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,7 4,6-0,9 Kansainvälinen liiketoiminta 9,9 9,3 0,6 Vaihto-omaisuus yhteensä 292,2 300,2-8,0 Toimitilaliiketoiminta 58,4 59,6-1,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 121,7 138,7-16,9 Kansainvälinen liiketoiminta 112,9 102,9 10,0

13 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 13/(14) Sijoitettu pääoma muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 42,0 63,9-21,8-34,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 140,8-17,9-12,7 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 138,1 38,2 27,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7-2,0 9,7 Konserni yhteensä 349,0 340,8 8,2 2,4 Toimitilaliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 208,0 349,1-141,1-40,4 Liikevoitto 18,0 27,8-9,8-35,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 0,9 0,9-0,1-5,8 Lyhytaikaiset varat 87,8 116,0-28,1-24,3 Varat yhteensä 88,7 116,9-28,2-24,1 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 11,0 1,1 9,9 885,1 Lyhytaikaiset velat 44,5 80,6-36,0-44,7 Velat yhteensä 55,5 81,7-26,2-32,0 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 42,0 63,9-21,8-34,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 35,2 60,8 Tilauskanta kauden lopussa 255,3 265,7-10,4-3,9 Asunto- ja alueliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 158,6 139,0 19,6 14,1 Liikevoitto 5,4 2,8 2,7 96,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 1,4 1,9-0,5-25,9 Lyhytaikaiset varat 150,1 160,2-10,1-6,3 Varat yhteensä 151,5 162,1-10,6-6,6 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 68,2 60,8 7,4 12,2 Lyhytaikaiset velat 65,0 85,3-20,3-23,8 Velat yhteensä 133,2 146,1-12,9-8,8 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 122,9 140,8-17,9-12,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 2,5 Tilauskanta kauden lopussa 201,7 159,4 42,3 26,5

14 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 14/(14) Kansainvälinen liiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 24,0 59,1-35,1-59,4 Liikevoitto -7,7 9,1-16,7-185,0 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 25,1 16,2 8,9 54,9 Lyhytaikaiset varat 157,4 143,2 14,2 9,9 Varat yhteensä 182,5 159,4 23,1 14,5 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 18,4 12,7 5,7 45,0 Lyhytaikaiset velat 163,4 135,5 27,9 20,6 Velat yhteensä 181,7 148,2 33,6 22,7 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 176,3 138,1 38,2 27,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4 9,2 Tilauskanta kauden lopussa 24,6 35,6-11,0-31,0

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 09.00 IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammijoulukuu 2018 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oikaistut vertailutiedot tilikausilta Q3 2016

Oikaistut vertailutiedot tilikausilta Q3 2016 Oikaistut vertailutiedot tilikausilta 2014 - Q3 2016 Konsernin avainluvut 1-3/2014 1-6/2014 1-9/2014 1-12/2014 1-3/2015 1-6/2015 1-9/2015 1-12/2015 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 Liikevaihto 473,2 937,7 1

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007-30.11.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO TOKMANNISSA 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 Milj. euroa /2018 /20 Q4/20 20 Liikevaihto 572,4 566,9 547,1 2 232,6 Vertailukelpoinen käyttökate 66,7 79,4 63,1 290,4 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 14,0 11,5 13,0 Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot