SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN"

Transkriptio

1 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan. Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin, näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa aiempaa suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä vuosineljännesten välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa olla kiinni hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen johtaa taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien tunnuslukujen heikentymiseen. SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien laskentaperiaatteiden mukaisena. Tilikauden 2009 vertailulukuihin tulkintaohjeen muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska tuloutettu SRV:n keskeneräisen perustajaurakointituotannon määrä ei ollut merkittävä. TULKINTAOHJEEN AIHEUTTAMAT KESKEISIMMÄT MUUTOKSET Omaperusteisten hankkeiden tuloutus Omaperusteiset asuntohankkeet tuloutetaan jatkossa aikaisintaan hankkeen valmistuttua. Hankkeesta tuloutuu valmistumishetken myyntiastetta vastaava osuus tuloista ja menoista. Aiemmin asuntohankkeet tuloutettiin rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavan kokonaisvalmistusasteen mukaan hankkeen edistyessä. Omaperusteisissa toimitilahankkeissa tuloutuskäytännöt arvioidaan hankekohtaisesti. Myydyt omaperusteiset hankkeet tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti, mikäli hankeen riskien ja etujen katsotaan tosiasiallisesti siirtyvän hankeen myynnin myötä ostajataholle. Tuloutuva suhteellinen osuus saadaan rakentamisen valmistusasteen ja myyntiasteen tulona saatavasta kokonaisvalmistusasteesta. Jos riskien ja etujen ei voida katsoa siirtyneen ostajataholle rakentamisen aikana, niin hanke tuloutetaan, kun se on valmis ja riskit sekä edut ovat siirtyneet. Aiemmin myytyjen hankkeiden valmistusasteen mukainen tuloutus aloitettiin hankkeen aloituksen yhteydessä.

2 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 2/(14) Konsernin tuloslaskelma Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa raportoituun liikevaihtoon, liikevoittoon ja tulokseen ennen veroja. Omaperusteisten hankkeiden osalta tulojen ja menojen tuloutumisen kiinteä liittyminen hankkeen valmistumiseen johtaa ajallisesti myöhäisempään tuloutukseen. Tulkintaohjeella ei ole vaikutusta hankkeen tulojen ja menojen kokonaismäärään eikä konsernin veroasteeseen. Konsernin tase Tulkintaohjeen käyttöönoton aiheuttama keskeisin muutos liittyy vaihto-omaisuuteen ja omaperusteisista hankkeista saatuihin ennakkomaksuihin. Omaperusteisten hankkeiden kertyneet kustannukset sisältyvät bruttomääräisinä vaihto-omaisuuden erään Keskeneräinen tuotanto ja hankkeesta ostajataholta saadut suoritukset Saatuihin ennakkomaksuihin hankkeen tuloutumisajankohtaan saakka. Tämän myötä taseen osoittamien vaihto-omaisuuden ja saatujen ennakoiden määrät tulevat kasvamaan. Nämä yhdessä tuloutumisen lykkääntymisen aiheuttamien laskennallisten verojen kanssa johtavat taseen loppusumman kasvuun. Asuntoyhtiöiden yhtiölainat säilyvät konsernin taseessa myös myytyjen asuntojen osalta kohteen luovutushetkeen saakka. Konsernin tunnusluvut ja tilauskanta Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa suurimpaan osaan tuloslaskelman ja taseen perusteella laskettavista tunnusluvuista. Liikevaihdon tuloutuskäytäntöjen muutoksella on myös vaikutusta konsernin raportoimaan tilauskantaan. Konsernin tilauskanta sisältää saaduista, käynnissä olevista ja valmiista hankkeista tulouttamatta olevan osuuden hankkeen ennakoidusta tuloista. Ennakoitu aiempaa suurempi liikevaihdon vaihtelu vuosineljännesten välillä heijastuu myös aiempaa suurempana heilahteluna konsernin tilauskannassa. Konsernin rahavirtalaskelma Rahavarojen muutos ja rahavarat kauden lopussa pysyvät ennallaan. Muutoksia on vain erien välillä.

3 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 3/(14) (milj. eur) 2009 uusi 2009 vanha Muutos Liikevaihto 390,5 385,0 5,5 Liikevoitto 10,7 9,9 0,8 Kauden tulos 2,9 2,3 0,6 Vaihto-omaisuus 292,2 291,4 0,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 77,6-0,7 Saadut ennakot 20,8 20,5 0,3 Muut velat 56,4 56,2 0,2 Oma pääoma 163,9 164,1-0,2 Taseen loppusumma 418,0 417,9 0,1 Tilauskanta 481,6 480,6 1,0 - josta myyty osuus ,0 - josta myymätön osuus ,0 Omavaraisuusaste, % 41,3 41,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 4,7 Oman pääoman tuotto, % 1,8 1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1 3,6 2,5 (vastaava negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan) Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut ja taulukko-osa uuden tuloutusperiaatteiden mukaisesti laskettuna tilikaudelta ja vertailukaudelta SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja Lisätietoja: SRV Yhtiöt Oyj Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) , +358 (50) Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,

4 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 4/(14) TILINPÄÄTÖS IFRIC 15 mukaisesti oikaistuna Keskeiset tunnusluvut: 1-12/ / 2008 Liikevaihto milj. euroa 390,5 547,1 Liikevoitto milj. euroa 10,7 34,8 Liikevoitto, % liikevaihdosta % 2,7 6,4 Tulos ennen veroja milj. euroa 6,5 25,6 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta % 1,7 4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos milj. euroa 2,9 17,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 10,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,9 13,4 Sijoitettu pääoma milj. euroa 349,0 340,8 Omavaraisuusaste % 41,3 40,9 Korollinen nettovelka milj. euroa 179,9 171,5 Nettovelkaantumisaste % 109,8 103,4 Tilauskanta milj. euroa Uudet sopimukset milj. euroa 396,1 399,1 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin milj. euroa 3,7 16,8 Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta % 0,9 3,1 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos euroa 0,08 0,47 Osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma euroa 4,48 4,52 Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko euroa 0,12 0,12 Osinko tuloksesta % 150,0 25,5 Efektiivinen osinkotuotto % 2,0 3,5 Hinta/voitto -suhde 73,6 7,4 Osakkeen kurssikehitys Kurssi kauden lopussa euroa 5,89 3,47 Keskikurssi euroa 4,06 5,05 Alin kurssi euroa 2,75 2,82 Ylin kurssi euroa 5,97 6,60 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 210,7 125,7 Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihdon kehitys % 23,1 37,1 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

5 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 5/(14) Tunnuslukujen laskentakaavat: Nettovelkaantumisaste, % = 100 x Oman pääoman tuotto, % = 100 x Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x Omavaraisuusaste, % = 100 x Korolliset nettovelat Oma pääoma yhteensä Voitto ennen veroja - verot Oma pääoma yhteensä, keskimäärin Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen omapääoma = = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva omapääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Hinta/voitto -suhde = Osinko tuloksesta, % = 100 x Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Keskikurssi = Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana

6 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 6/(14) Konsernin tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 muutos, meur muutos, % Liikevaihto 390,5 547,1-156,6-28,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 1,4 1,2 89,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -10,3 44,5-54,8-123,2 Aineiden ja palveluiden käyttö -313,5-494,5 181,0-36,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -44,5-46,3 1,8-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -3,7-3,2-0,5 16,1 Liiketoiminnan muut kulut -10,4-14,1 3,7-26,4 Liikevoitto 10,7 34,8-24,1-69,2 Rahoitustuotot 6,0 4,2 1,9 45,2 Rahoituskulut -10,2-13,4 3,2-23,7 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,2-9,2 5,0-54,8 Voitto ennen veroja 6,5 25,6-19,1-74,4 Tuloverot -3,6-9,0 5,3-59,6 Tilikauden voitto 2,9 16,6-13,7-82,4 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,1 Vähemmistölle 0,0-0,5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) 0,08 0,47-83,0 Laaja tuloslaskelma (milj. eur) 1-12/ / 2008 Tilikauden voitto 2,9 16,6 Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät: Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot 0,0-0,1 Suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa 0,0 0,0 Laskennallinen vero omaan pääomaan kirjatuista eristä 0,0 0,0 Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna veroilla 0,0-0,1 Tilikauden tulos 2,9 16,5 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2,9 17,0 Vähemmistölle 0,0-0,5

7 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 7/(14) VARAT Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16,3 19,0-14,3 Liikearvot 1,7 1,7 0,0 Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5-15,8 Muut rahoitusvarat 4,8 4,3 12,5 Saamiset 16,2 6,6 145,4 Laskennalliset verosaamiset 2,3 1,9 17,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,7 34,1 22,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 292,2 300,2-2,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,9 85,8-10,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,9 5,1-62,5 Rahavarat 5,2 3,4 54,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 376,2 394,5-4,6 VARAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5 Konsernin tase muutos, (milj. euroa) % OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3,1 3,1 0,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87,3 87,3 0,0 Muuntoerot -0,1-0,1 43,7 Arvonmuutosrahasto -0,1-0,1 0,0 Kertyneet voittovarat 69,9 73,4-4,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 160,1 163,6-2,1 Vähemmistön osuus 3,8 2,2 68,8 Oma pääoma yhteensä 163,9 165,9-1,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,5 0,3 95,8 Varaukset 4,8 5,6-14,4 Korolliset velat 96,9 71,8 34,8 Muut velat 0,8 0,4 95,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 102,9 78,1 31,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 56,4 69,8-19,1 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 8,0-67,1 Varaukset 3,8 3,8 0,7 Korolliset velat 88,2 103,1-14,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 151,1 184,6-18,1 Velat yhteensä 254,1 262,7-3,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 418,0 428,6-2,5

8 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 8/(14) Konsernin rahavirtalaskelma (milj. euroa) 1-12/ /2008 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2,9 16,6 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 3,7 3,2 Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa 2,7-0,5 Rahoitustuotot ja -kulut 4,2 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 0,0 0,0 Verot 3,6 9,0 Oikaisut yhteensä 14,1 20,8 Käyttöpääoman muutokset: Lainasaamisten muutos -13,5-12,6 Myynti- ja muiden saamisten muutos 17,7 14,0 Vaihto-omaisuuden muutos 10,0-90,4 Osto- ja muiden velkojen muutos -12,3-37,9 Käyttöpääoman muutokset yhteensä 1,9-126,9 Maksetut korot -12,7-13,0 Saadut korot 5,7 6,7 Saadut osingot 0,0 0,0 Maksetut verot -5,9-4,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,1-99,9 Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2,3-1,3 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,8-13,7 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1-0,3 Investoinnit sijoituksiin -0,5-1,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 Sijoitusten myynti 0,0 0,0 Investointien nettorahavirta -3,7-16,7 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut varat 0,0 0,0 Lainojen nostot 19,6 68,9 Lainojen takaisinmaksut -22,2-10,1 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 Yhtiölainojen muutos -9,2 27,3 Luottolimiittien muutos 17,5 18,8 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,9 Maksetut osingot -4,4-4,4 Rahoituksen nettorahavirta -0,6 98,5 Rahavarojen muutos 1,8-18,0 Rahavarat tilikauden alussa 3,4 21,4 Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 3,4

9 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 9/(14) Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) % Aineet ja tarvikkeet 0,0 0,0 209,3 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-66,9 Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 7,7 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 154,2 Ennakkomaksut 3,6 3,7-3,5 Muu vaihto-omaisuus 14,0 14,2-1,3 Konserni yhteensä 292,2 300,2-2,7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,6 2,2 165,9 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2 Tilikauden voitto 2,9 2,9 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 Osingonjako -4,3-4,3 Omien osakkeiden hankinta -1,8-1,8 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 69,9 160,2 3,8 163,9 Oma pääoma yhteensä Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Arvon- Kertyneet Yh- Osake- Yli- vapaan Muuntoerotos- voittoteensmuupääomrahasto pääoman kurssi- oman (milj. euroa) rahasto varat rahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 0,0 87,3 0,0 0,0 62,7 153,1 3,1 156,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,2 Tilikauden voitto 17,1 17,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 Osingonjako -4,4-4,4 Omien osakkeiden hankinta -1,9-1,9 Oma pääoma ,1 0,0 87,3-0,1-0,1 73,4 163,7 2,2 165,9

10 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 10/(14) Vastuusitoumukset muutos, (milj. eur) % Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset 106,0 114,7-7,5 Annetut pantit 0,0 0,0 Muut vastuusitoumukset Annetut takaukset keskeneräisten hankkeiden veloista 0,0 0,4-100,0 Annetut investointisitoumukset 22,1 2,7 718,2 Tonttisitoumukset 21,6 29,9-27,8 Vastuu johdannaissopimuksista (milj. euroa) Käyvät arvot Käyvät arvot Suojauslaskennan ulkopuoliset Posit. Negat. Posit. Negat. Valuuttatermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 0,0 0,7 0,0 0, Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuuttatermiinit 0,0 0,0 Koronvaihtosopimukset 63,4 18,8 Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen kassavirran suojaamiseen. 2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain SRV konserni (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Liikevaihto 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3 Liikevoitto 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,5-1,2-1,0-1,5-3,3-2,9-2,4-0,6 Voitto ennen veroja 2,2 1,1 2,9 0,3-2,9 10,9 7,5 10,1 Tulouttamaton tilauskanta 1) 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 Uudet sopimukset 120,4 86,2 98,2 91,3 115,4 36,7 185,0 62,0 Tulos/osake, eur 0,03 0,01 0,04 0,00-0,07 0,21 0,14 0,19 Oma pääoma/osake, eur 1) 4,48 4,45 4,44 4,40 4,52 4,59 4,39 4,36 Osakkeen päätöskurssi, eur 1) 5,89 5,64 4,18 3,00 3,47 4,19 5,28 5,55 Omavaraisuusaste, % 1) 41,3 40,9 40,1 40,5 40,9 45,5 44,7 51,5 Korollinen nettovelka 1) 179,9 189,8 186,8 172,6 171,5 129,0 123,0 78,6 Nettovelkaantumisaste, % 1) 109,8 116,3 116,6 107,1 103,4 76,0 75,3 48,1 Liikevaihto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 66,9 40,2 46,1 54,8 77,9 74,3 92,2 104,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 49,9 39,7 42,4 26,6 30,8 30,2 41,1 36,9 Kansainvälinen liiketoiminta 3,4 7,4 7,6 5,6 10,0 20,9 12,5 15,7 Muut toiminnot 2,3 2,1 2,1 2,2 3,0 2,7 2,8 2,9 Eliminoinnit -2,3-2,1-2,1-2,2-3,1-2,7-2,9-2,9 Konserni yhteensä 120,1 87,3 96,0 87,0 118,7 125,3 145,8 157,3

11 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 11/(14) Liikevoitto (milj. eur) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 4,3 3,1 4,6 5,9 6,0 3,7 9,9 8,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 1,9 1,3 2,3-0,1-1,5 0,3 1,7 2,2 Kansainvälinen liiketoiminta -2,0-1,3-1,9-2,5-2,8 10,8-0,2 1,2 Muut toiminnot -1,4-0,7-1,0-1,6-1,4-1,0-1,6-0,9 Eliminoinnit -0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 2,7 2,3 3,9 1,8 0,4 13,8 9,9 10,7 Liikevoitto (%) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Toimitilaliiketoiminta 6,5 7,7 10,0 10,8 7,8 4,9 10,8 7,8 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,8 3,4 5,3-0,4-4,8 1,1 4,3 5,9 Kansainvälinen liiketoiminta -58,4-17,6-25,6-44,4-27,6 51,7-1,6 7,9 Konserni yhteensä 2,2 2,6 4,1 2,1 0,3 11,0 6,8 6,8 Tilauskanta (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 255,3 252,0 224,3 252,8 265,7 228,8 291,1 235,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 201,7 187,5 206,1 174,3 159,4 189,2 188,5 188,0 Kansainvälinen liiketoiminta 24,6 26,3 30,7 31,5 35,6 40,2 43,2 33,7 Konserni yhteensä 481,6 465,8 461,1 458,5 460,8 458,2 522,8 456,9 - josta myyty osuus josta myymätön osuus Sijoitettu pääoma (milj. euroa) Toimitilaliiketoiminta 42,0 61,0 77,0 69,2 63,9 63,5 51,2 43,7 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 124,1 137,0 136,7 140,8 117,0 106,1 99,1 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 165,6 152,0 150,5 138,1 143,4 144,6 114,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7 6,2-12,2-14,0-2,0-16,6-5,4 4,0 Konserni yhteensä 349,0 356,9 353,8 342,3 340,8 307,2 296,5 261,5 Asuntotuotanto Suomessa (kpl) 10-12/09 7-9/09 4-6/09 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 1-3/08 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Valmiit myymättömät 1) Rakenteilla 1) josta myymättömät 1) ) kauden lopussa

12 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 12/(14) 3. Segmenttien tiedot Varat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 88,7 116,9-28,2-24,1 Asunto- ja alueliiketoiminta 151,5 162,1-10,6-6,6 Kansainvälinen liiketoiminta 182,5 159,4 23,1 14,5 Muut toiminnot 214,5 185,1 29,4 15,9 Eliminoinnit ja muut oikaisut -219,3-194,9-24,4 Konserni yhteensä 418,0 428,6-10,6-2,5 Velat muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 55,5 81,7-26,2-32,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 133,2 146,1-12,9-8,8 Kansainvälinen liiketoiminta 181,7 148,2 33,6 22,7 Muut toiminnot 79,2 65,7 13,5 20,6 Eliminoinnit ja muut oikaisut -195,6-178,9-16,7 Konserni yhteensä 254,1 262,7-8,6-3,3 Vaihto-omaisuus muutos, (milj. eur) milj. eur Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 153,0 142,1 10,9 Toimitilaliiketoiminta 27,8 24,6 3,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 41,4 41,6-0,1 Kansainvälinen liiketoiminta 83,6 76,0 7,6 Keskeneräiset työt 35,1 106,2-71,1 Toimitilaliiketoiminta 0,0 30,0-30,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 21,2 61,9-40,7 Kansainvälinen liiketoiminta 14,0 14,3-0,4 Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 86,5 34,0 52,4 Toimitilaliiketoiminta 25,5 0,0 25,5 Asunto- ja alueliiketoiminta 55,5 30,6 24,9 Kansainvälinen liiketoiminta 5,5 3,3 2,1 Muu vaihto-omaisuus 17,6 17,9-0,3 Toimitilaliiketoiminta 5,1 5,0 0,0 Asunto- ja alueliiketoiminta 3,7 4,6-0,9 Kansainvälinen liiketoiminta 9,9 9,3 0,6 Vaihto-omaisuus yhteensä 292,2 300,2-8,0 Toimitilaliiketoiminta 58,4 59,6-1,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 121,7 138,7-16,9 Kansainvälinen liiketoiminta 112,9 102,9 10,0

13 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 13/(14) Sijoitettu pääoma muutos, muutos, (milj. eur) milj. eur % Toimitilaliiketoiminta 42,0 63,9-21,8-34,2 Asunto- ja alueliiketoiminta 122,9 140,8-17,9-12,7 Kansainvälinen liiketoiminta 176,3 138,1 38,2 27,7 Muut toiminnot ja eliminoinnit 7,7-2,0 9,7 Konserni yhteensä 349,0 340,8 8,2 2,4 Toimitilaliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 208,0 349,1-141,1-40,4 Liikevoitto 18,0 27,8-9,8-35,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 0,9 0,9-0,1-5,8 Lyhytaikaiset varat 87,8 116,0-28,1-24,3 Varat yhteensä 88,7 116,9-28,2-24,1 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 11,0 1,1 9,9 885,1 Lyhytaikaiset velat 44,5 80,6-36,0-44,7 Velat yhteensä 55,5 81,7-26,2-32,0 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 42,0 63,9-21,8-34,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 35,2 60,8 Tilauskanta kauden lopussa 255,3 265,7-10,4-3,9 Asunto- ja alueliiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 158,6 139,0 19,6 14,1 Liikevoitto 5,4 2,8 2,7 96,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 1,4 1,9-0,5-25,9 Lyhytaikaiset varat 150,1 160,2-10,1-6,3 Varat yhteensä 151,5 162,1-10,6-6,6 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 68,2 60,8 7,4 12,2 Lyhytaikaiset velat 65,0 85,3-20,3-23,8 Velat yhteensä 133,2 146,1-12,9-8,8 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 122,9 140,8-17,9-12,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 2,5 Tilauskanta kauden lopussa 201,7 159,4 42,3 26,5

14 Tilikauden 2009 vertailuluvut uuden -tulkinnan mukaan 14/(14) Kansainvälinen liiketoiminta muutos, muutos, (milj. eur) 1-12/ /2008 milj eur % Liikevaihto 24,0 59,1-35,1-59,4 Liikevoitto -7,7 9,1-16,7-185,0 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 25,1 16,2 8,9 54,9 Lyhytaikaiset varat 157,4 143,2 14,2 9,9 Varat yhteensä 182,5 159,4 23,1 14,5 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 18,4 12,7 5,7 45,0 Lyhytaikaiset velat 163,4 135,5 27,9 20,6 Velat yhteensä 181,7 148,2 33,6 22,7 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 176,3 138,1 38,2 27,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4 9,2 Tilauskanta kauden lopussa 24,6 35,6-11,0-31,0

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV Yhtiöt Oyj Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja Menestys perustuu 20 vuoden kokemukseen liiketoiminnasta Suomessa,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 01.01.-31.03.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 80,9 49,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 0,5 3,1 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa. 24.4.2013 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e) Liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e) Operatiivisen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/20 16.2.2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 1 SRV:llä selvä tulosparannus konsernin tilauskanta ennätystasolla Vuosi 20 lyhyesti Liikevaihto kasvoi 38,8 prosenttia

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 73,6 67,9 311,5 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 1,1 0,5 1,8 Sijoitusasuntojen käyvän arvon

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 13.2.2013 Kannattavuus oli heikko, mutta tilauskanta säilyi vahvalla tasolla Konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla,

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot