Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Tampereen kaupunki LAIJO , LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 / /2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty ) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin saattohoitosuunnitelma Työryhmä Ackerman Leonid Alanko Heljä Annala Hanna Fabrin Vesa Heikkilä Arja-Liisa Jaaranen Maria Jokinen-Santisteban Raija Kainulainen Maire Laitinen Heli Lindell Marjut Majanmaa Leena Ripsaluoma Jussi Saari Teija Saarinen Tuija Satama Anita Savontaus Pirjo Suominen Miia Tuomi Liisa

2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Määritelmiä... 3 Kuolevan oikeudet... 7 Kuoleman lähestyminen... 8 Saattohoitopäätös... 8 Kuolevan potilaan kokonaisvaltainen hoito... 9 Potilaan oireiden hoito ja perushoito kuoleman lähestyessä Hoitotahto Vakaumus Vainajan hoito Omaiset Vapaaehtoistyöntekijät Työssä jaksaminen Liite Liite

3 3 Johdanto Koukkuniemen vanhainkodissa ja Rauhaniemen sairaalassa on koko laitosten historian aikana annettu asukkaille ja potilaille heidän elämänsä loppuvaiheen hoitoa. Myös heidän omaisiaan ja läheisiään on autettu ja tuettu heidän surussaan. Kuolemaansa lähestyvien ihmisten laadukas ja inhimillinen hoito on terveydenhuollon etiikan keskeisimpiä kysymyksiä. Perinteisesti kuolevan potilaan kohtelu on nähty lääkintätaidon humaanisuuden koetinkiveksi ja jokaisen hoitoyksikön hoidon laadun tärkeimmäksi mittariksi. Se kertoo kaiken siitä, miten yksikössä välitetään toisesta ihmisestä ja suhtaudutaan hänen sairautensa aiheuttamiin kärsimyksiin. Nykyään Koukkuniemen vanhainkodissa ja Rauhaniemen sairaalassa pyritään siihen, että asukkaille ja potilaille annetaan elämän loppuvaiheen hoitoa samoilla osastoilla kuin siihen asti ja mahdollisuuksien mukaan yhden hengen huoneissa. Tämän saattohoitosuunnitelman tarkoituksena on taata laadukasta saattohoitoa jokaiselle asukkaalle ja potilaalle joka osastolla. Tarkoituksena on myös selkeyttää ja varmistaa hoidon eettisiä linjauksia ja saattaa koko henkilökunnan käyttöön joillakin osastoilla jo hyväksi koettuja käytäntöjä, sekä tarjota omaisten ja henkilöstön yhteistyöhön asukkaan ja potilaan hyväksi tarkoitettuja vuorovaikutuksen apuvälineitä. Näin tällä saattohoitosuunnitelmalla luodaan edellytykset hoitohenkilökunnan ja potilaan sekä hänen omaisensa väliselle hyvälle yhteistyölle ja yhteisymmärrykselle. Saattohoitosuunnitelman tarkoitus on vahvistaa myös moniammatillista yhteistyötä organisaatiossamme sekä luoda edellytykset hyvälle yhteistyölle muiden Tampereen kaupungin terveydenhuollon yksiköiden ja TAYS:n kanssa. Määritelmiä Saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan ihmisarvoisesti toteutettua aktiivista hoitoa ja läheisten tukea. Se on ihmisen ihmisarvoista hoitoa ja tukea hänen sairautensa viime vaiheissa ja kuoleman lähestyessä. Saattohoidossa on keskeistä potilaan oireiden ja kärsimyksen lievitys. Lähtökohtana hoidolle on potilaan etenevä parantumaton sairaus, johon ei ole tarjolla ennustetta parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä, ja potilaan jäljellä olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt. Saattohoito ei ole riippuvainen potilaan diagnoosista. Saattohoito on ns. palliatiivisen hoidon osa. Se on palliatiivista hoitoa potilaan viimeisten vuosien, kuukausien ja päivien aikana. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun sairaus ei enää ole parannettavissa eikä elämän pidentäminen ole hoidon keskeisin päämäärä.

4 4 Termi palliatiivinen tulee latinan sanasta palliatus, joka tarkoittaa viittaan peitettyä, toisin sanoen pyritään peittämään, poistamaan ei parannettavissa olevan taudin vaikutusta ja tarjoamaan suojaa niille, joita ei ole voitu auttaa parantavan lääketieteen keinoin. Ajallisesti palliatiivinen hoito ei ole sidoksissa kuoleman läheisyyteen, vaan palliatiivisen hoidon vaihe voi sairaudesta riippuen kestää jopa vuosia. Alla olevassa kuvassa on havainnoitu eri hoitomuotojen keskinäiset suhteet sairauden eri vaiheissa. Kun sairauden diagnoosi on selvinnyt, potilaalle annetaan parantavaa hoitoa aina kun on mahdollista. Samanaikaisesti tarjotaan myös oireita lievittävää palliatiivista hoitoa. Sairauden edetessä parantavan hoidon osuus vähenee ja parantavasta hoidosta luovutaan, mutta palliatiivisen hoidon osuus kasvaa. Kuoleman lähestyessä palliatiivinen hoito tehostuu entisestään ja muuttuu saattohoidoksi, joka jatkuu myös potilaan kuoleman jälkeen. Rauhaniemen sairaalassa ja Koukkuniemen vanhainkodissa olevat potilaat ja asukkaat saavat usein jo sairauden diagnoosihetkestä lähtien ainoastaan palliatiivista hoitoa, koska tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa tai heille joskus annettu parantava hoito oli jo lopetettu taudin edetessä.

5 5 Heille annettavien hoitomuotojen keskinäiset suhteet havainnoi alla oleva kuva, josta parantavan hoidon osuus puuttuu kokonaan. On tärkeää huomata, että eri hoitomuotojen osuudet muuttuvat liukuvasti alla olevan kuvan mukaisesti. Aktiivisen (parantavan) ja palliatiivisen hoidon rajan tulee olla liukuva, niin että oireiden lievitys kuuluu osana aktiivihoitoon ja sen osuus ainoastaan lisääntyy, kun varsinaisesta parantavasta hoidosta ei ole enää hyötyä. Samanlainen liukuva raja on siirryttäessä saattohoitoon, johon kuolemaan valmistaminen ja omaisten tukeminen kuuluvat tärkeänä osana muun palliatiivisen hoidon lisäksi. Palliatiivisessa hoidossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä kuoleman lähestymisen esiin nostamiin psykologisiin, sosiaalisiin, henkisiin ja hengellisiin sekä maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin ja niissä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin paneutuminen.

6 6 Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä kuoleman lähestymisen esiin nostamiin psykologisiin, sosiaalisiin, henkisiin ja hengellisiin sekä maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin ja niissä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin paneutuminen. Palliatiivisen hoidon keskeinen päämäärä on potilaan ja hänen läheistensä hyvinvointi. Tällainen hoito tukee ihmisen jäljellä olevaa elämää ja pitää kuolemaan valmistautumista siihen kuuluvana normaalina hoidon haasteena. Palliatiivinen hoito auttaa potilasta elämään mahdollisimman täysipainoisesti kuolemaansa asti ja tukee myös läheisiä selviytymään potilaan sairauden aikana sekä hänen kuolemansa jälkeen. Palliatiivisessa hoidossa on tavoitteena pitää potilas oireettomana ja saavuttaa sellainen paras mahdollinen elämän laatu, mihin siinä tilanteessa pystytään. Saattohoidon on kuvattu olevan siirtymistä perinteisestä parantamiseen tähtäävästä hoidosta laadullisesti ja tavoitteellisesti toisenlaiseen hoitoon. Myös saattohoidon on oltava potilaalle parasta mahdollista hoitoa. Läsnäolo, erilainen psyykkinen, henkinen ja hengellinen tuki sekä potilaan elämän, vakaumuksen, kulttuurin ja tapojen kunnioittaminen kuuluu hyvään hoitoon. Myös oikeus arvokkaaseen ja ihmisarvoiseen kuolemaan kuuluu jokaiselle. Saattohoito on juuri tällaista kuolevan potilaan laadukasta hoitoa. Sen lähtökohtana on kaikkinaisen kärsimyksen vähentäminen sellaisia hoitoja välttämällä, joista ei ole hyötyä. Saattohoitoon kuuluu kärsimyksen hallintaan ottaminen niin, että turvataan saattohoitopotilaan rauhallinen, ainutkertainen ja ihmisarvoinen kuolema. Vaikka saattohoidossa viimeisten tuntien merkitys korostuukin, saattohoito ei vielä pääty itse kuoleman hetkellä. Omaiset ja läheiset saattavat tarvita hyvästijättöaikaa jo poisnukkuneen omaisensa vierellä tai tukea vielä pitkään kuoleman jälkeenkin. Kokonaisvaltainen saattohoito käsittää siis kaiken sen, mitä hyvä hoito ja hyvä elämä muutenkin sisältävät. Potilaalle kuuluva itsemääräämisoikeus on kirjattuna lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Sen toteutuminen edellyttää, että sairastuneen ihmisen oma tahto ohjaa hoidon järjestämistä myös muistisairauden keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa. Siksi on perusteltua saattohoidon toteutumisen kannalta laatia potilaan hoitotahto varmistamaan, että myös tässä muistisairaan hoidossa noudatetaan sairastuneen ihmisen elämänarvoja, ja että hoitoa koskevat ratkaisut pohjautuvat sairastuneen ihmisen omaan tahtoon niissäkin kysymyksissä, jotka liittyvät elämän loppuvaiheen hoitoon ja kuolema

7 Kuolevan oikeudet 7 Toiminnassamme nojaamme YK:n vuonna 1975 julistamiin kuolevien oikeuksiin. YK on vuonna 1975 julistanut kuolevien oikeudet näin: Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani saakka Minulla on oikeus pitää yllä toivoa, vaikka sen kohteet muuttuisivatkin Minulla on oikeus ilmaista tunteeni omalla tavallani lähestyessäni kuolemaa Minulla on oikeus osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin Minulla on oikeus odottaa jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa ja hoitotyötä, vaikka parantamisen tavoite onkin muuttunut lievittämisen tavoitteeksi Minulla on oikeus siihen, että en kuole yksin Minulla on oikeus olla vapaa kivuista Minulla on oikeus saada kysymyksiini totuudenmukaiset vastaukset Minulla on oikeus siihen, ettei minua petetä Minulla on oikeus saada apua perheeltäni ja perheelleni kuolemani hyväksymisessä Minulla on oikeus saada kuolla rauhallisesti ja arvokkaasti Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni, eikä tulla arvostelluksi päätöksistäni vaikka ne poikkeaisivatkin muiden käsityksistä Minulla on oikeus odottaa, että ihmisruumiin pyhyyttä kunnioitetaan kuolemani jälkeen Minulla on oikeus saada hoivaa huolehtivilta, herkiltä ja asiansa osaavilta ihmisiltä, jotka yrittävät ymmärtää tarpeeni ja jotka pystyvät saamaan tyydytystä siitä, että auttavat minua kohtaamaan kuoleman

8 8 Kuoleman lähestyminen Sairauksien luonnollinen kulku vaihtelee paljon ja yksilölliset erot ovat suuria. Vakavastikin sairaan ihmisen jäljellä olevaa elinikää on erittäin vaikea määrittää. Kuoleman lähestymistä ennakoivat väsymys, kivut, matala verenpaine, sekavuus ja yleistilan heikentyminen. Viimeisten päiviensä aikana potilaalla voi olla nielemisvaikeuksia, hengenahdistusta ja puolella potilaista hengitys rahisee kahden viimeisen vuorokauden aikana. Lähes kaikkien kuolevien tajunnantaso on heikentynyt viimeisen vuorokauden aikana. Tästä yleistilan voimakkaastakin heikkenemisestä huolimatta on tutkitusti todettu, että kuolevakin ihminen voi kuulla puhetta, tuntea kosketusta ja vaistota toisten läsnäolon. Hoidon perustana onkin aina, että myös tajuttoman vierellä oltava hienotunteinen ja ihmisarvoinen suhtautuminen häneen. Saattohoitopäätös Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen edustajansa kanssa. Se voi olla yksi hoitolinja-päätös tai lopputulos pitkästä prosessista, jonka aikana on selvinnyt, ettei sairaus ole parannettavissa. Päätöksen myötä oireita lievittävää hoitoa jatketaan ja tehostetaan. Turhista ja kärsimystä lisäävistä hoidoista kuitenkin luovutaan niin, että potilasta voidaan hoitaa hänelle parhaalla tavalla. Jos jonkun toimenpiteen aiheuttamien haittojen riski kasvaa suuremmaksi kuin siitä saatavat hyödyt, on tällaisesta toimenpiteestä perusteltua pidättäytyä. Saattohoitopäätös, kuten muutkin hoitolinjaratkaisut, kirjataan selkeästi potilasasiakirjoihin, jotta hoitolinja säilyy johdonmukaisena myös päivystysaikana. Varsinkin niissä tilanteissa, kun potilaan vointi huononee vähitellen, hoitolinjapäätöksenä on useimmiten päätös oireenmukaiseen hoitoon siirtymisestä ja/tai sen tehostamisesta. Saattohoidon alkaminen on myös ikääntyneen potilaan itsensä, hänen edustajansa sekä hoitoon osallistuvan työryhmän yhteinen päätös. Ikääntyneen monisairaan ihmisen kohdalla saattohoidon alkamisajankohta on usein vaikeasti määriteltävissä ja saattohoidon alkaminen onkin usein asteittainen liukuma, joka muotoutuu sen perusteella, kuinka kattavia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä hauras ihminen ylipäätään enää kestää. Saattohoitopäätöstä tulee edeltää hoitoneuvottelu, jossa hoitolinjoista keskustellaan ja päätetään. Viimekädessä päätökset tekee lääkäri. Päätös oireenmukaiseen hoitoon siirtymisestä ja/tai sen tehostamisesta kirjataan selkeästi potilaskertomukseen, jotta kaikki hoitoon osallistuvat ovat tietoisia siitä.

9 9 Potilaskertomuksesta tulee löytyä yksityiskohtaiset tiedot siitä; mitä päätettiin ja mitkä ovat päätösten perustelut ketkä olivat paikalla päätöstä tehtäessä ketkä osallistuivat päätöksentekoon mitkä ovat yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet kenelle päätöksestä on ilmoitettu tai pitää ilmoittaa Kuolevan potilaan kokonaisvaltainen hoito Oikeus laadultaan hyvään hoitoon on kaiken hoitotyön ja myös kuolevan potilaan hoidon peruslähtökohta. Hoidon laadunarvioinnissa yksi merkittävimmistä kriteereistä on potilaan oma kokemus hoidostaan. Tähän tuntemukseen vaikuttavat ennen kaikkea fyysisen kivun lievittyminen tai poistuminen sekä potilaan ihmisarvoinen kokonaisvaltainen kohtelu ja kohtaaminen. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen elämänvakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Hoitotoimet, jotka korostuvat kuolevan potilaan kohdalla ovat riittävä kivun lievitys, hyvä perushoito, johon kuuluvat puhtaus ja ravinto sekä läheisten ja hoitoyhteisön tuki. Potilaan hyvään hoitoon kuuluvat myös psyykkinen, sosiaalinen sekä henkinen ja hengellinen tuki. Kyse on potilaan kokonaisvaltaisesta hoitamisesta.

10 10 Tällainen hyvä hoito edellyttää usein tärkeäksi nousevassa kivun hoidossa kuten muidenkin oireiden hoidossa oikean hoitomuodon, oikeiden lääkkeiden ja niiden riittävän annostuksen valintaa. Kivun ja kärsimyksen hoitamisessakin on viime kädessä kyse ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisarvon kunnioittaminen edellyttää potilaan kivun ja kärsimyksen poistamista tai lievittämistä sekä niiden todesta ja vakavasti ottamista. Potilaan ihmisarvon mukainen kohtelu kuoleman lähestyessä merkitsee myös sitä, että potilaan kärsimyksiä pitkittävistä hoidoista luovutaan. Lääketieteellisesti perustellussa hoidon lopettamisessa on kyse hyvän tekemisen ja vahingon välttämisen periaatteiden toteuttamisesta hoidossa. Saattohoitopotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa ydinasia on vuorovaikutussuhteen rakentuminen sellaiseksi hoitosuhteeksi, jossa potilaan ihmisarvon kunnioittaminen, turvallisuudentunteen luominen, läsnäolo, kuuleminen ja kuuntelu, luottamuksellisuus ja asiantuntijuus nivoutuvat yhteen. Kuolevan hoidossa hoitajalla on usein keskeisin rooli. Hoitaja kohtaa kuolevan potilaan omana itsenään. Hänen tulisi pyrkiä käsittelemään omaa kuoleman pelkoaan, ja sitä kautta kyetä kohtaamaan ja tukemaan kuolevaa ja hänen perhettään aidosti omana itsenään. Kuolevan potilaan kohtaaminen perustuu hoitajan herkkyydelle aistia tilanteet myös silloin, kun potilas ei enää itse kykene toiveistaan kertomaan. Kun hoitaja tuntee potilaan elämää ja hänen läheistensä elämäntilanteita, on potilaan hiljaisuuttakin mahdollista ymmärtää ja tulkita. Aitoon läsnäoloon ei kuitenkaan löydy valmiita käyttäytymismalleja, vaan jokaisen potilaan kohtaaminen on yksilöllistä ja erilaista. Kuolevan potilaan kohtaaminen perustuu myös potilaan, omaisten ja hoitajan välillä hoitosuhteen myötä syntyneeseen luottamukseen. Se ilmenee kaiken vuorovaikutuksen aitoutena, rehellisyytenä ja avoimuutena. Hoitosuhteessa on voimakkaasti esillä kokonaisvaltainen välittäminen potilaasta ja hänen perheestään tai muista läheisistään. Kuolevan äärellä korostuvat usein sanaton läsnäolo, kuuntelu ja sanaton viestintä sekä kosketuksen avulla viestiminen. Se on molemminpuolista vuorovaikutusta, jossa hoitaja on läsnä potilasta varten. Huolenpito saattohoitotyössä on usein muuta hoitotyötä haastavammin tunneperäistä toisesta välittämistä. Saattohoitopotilaan kokonaisvaltaisen hoidon muodostavat näin hyvä perus- ja oirehoito, turvallisuudentunne, omaisten tukeminen sekä potilaan kuunteleminen ja myös valmius potilaan ehdoilla avoimeen keskusteluun kuolemasta ja siihen liittyvistä odotuksista, toiveista ja peloista. Potilas on subjekti, persoona, jonka yksilölliset tarpeet, voimavarat, arvot ja kokonaisvaltainen hyvä vointi ovat saattohoidon lähtökohtana. Kuolevan potilaan tavallisimpia kärsimyksiä aiheuttavia oireita ovat esimerkiksi kipu, pahoinvointi ja oksentelu tai ummetus, jano, suun kuivuus, hengenahdistus tai yskä. Muina oireina voivat olla ahdistuneisuus, masennus, voimaton viha, harhaisuus ja hengellinen tai eksistentiaalinen ahdinko.

11 Periaate on, että kuolemaa ei pyritä estämään eikä jouduttamaan, mutta kärsimys pyritään saamaan hallintaan aina. Oireita lievitettäessä kaikki mahdolliset hoitomuodot ja käytänteet tulevat kysymykseen, esimerkiksi työvuorossa olevia resursseja vahvistamalla. 11 Saatto- ja palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat sairastavat yleisimmin loppuvaiheen sydänsairauksia (esim. sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta), munuais-, keuhko-, maksa-, neurologisia (esim. Parkinsonin tauti), dementoivia (esim. Alzheimerin tauti) sairauksia, vaikean aivoverenkiertohäiriön jälkitilaa ja eri elinten syöpätauteja. Osa asukkaista ja potilaista, jotka ovat muuttamassa Koukkuniemen vanhainkotiin tai siirtymässä Rauhaniemen sairaalaan, ovat jo palliatiivisen hoidon piirissä. Potilaan/asukkaan saapuessa osastolle järjestetään hänelle hoitoneuvottelu noin kahden viikon kuluessa. Neuvottelussa ovat läsnä potilas/asukas, omainen, omahoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/vastaava sairaanhoitaja/osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä. Tilanteen vaatiessa myös fysioterapeutti, ja sairaalassa sairaalapastori osallistuvat neuvotteluun. Neuvottelussa keskustellaan sen hetkisistä potilaan fyysisistä, psyykkisistä ja henkisistä voimavaroista. Mietitään hoidolle linjauksia ja keskustellaan potilaan ja omaisten omista tulevaisuuden toiveista. Tilaisuuden tarkoitus on luoda moniammatillisen hoitotiimin sekä potilaan ja omaisten välille avointa keskustelua, jossa kipeistäkin asioista on mahdollista avautua.

12 12 Hoitohenkilökunnan tulisi keskustella parantumattomasti sairaan potilaan kanssa potilaan todellisesta tilanteesta nykyistä avoimemmin. Hoitohenkilökunnan tulee tarjota totuudenmukaista tietoa sairaudesta ja kuunnella tarkasti potilaan omia näkemyksiä siitä, miten hän toivoo tulevansa hoidetuksi loppuelämänsä aikana. Kun parantavaa hoitoa ei ole, potilaalle tarjotaan toivoa ja kannustusta keskustelussa erihoitovaihtoehtojen käyttökelpoisuudesta. Totuudenmukainen tieto sairaudesta mahdollistaa potilaan loppuelämän hoidon tarkoituksenmukaisen suunnittelun. Tämä puolestaan parantaa kuolevan potilaan elämänlaatua ja vähentää hänen omaistensa kokemaa mahdollista ahdistusta. Neuvotteluissa pyritään saamaan selville myös omaisten kanta potilaan hoitoon antamatta kuitenkaan vaikutelmaa, että päätös hoidosta olisi omaisen vastuulla. Tällaisia keskusteluja hoitolinjoista saatetaan tarvita useita sairauden eri vaiheissa. Potilaan ja omaisten vastaanottokyky ja toiveet muuttuvat sairauden edetessä, ja tämä tule ottaa huomioon myös hoitolinjojen valinnoissa. Tieto sairaudesta annetaan oikea-aikaisesti, oikealla tavalla ja oikealla nopeudella potilaan ja hänen omaisensa lähtökohdista käsin. Pitkäaikaislaitoksessa hoidossa olevan ihmisen kuolemaa edeltävä aika voi kestää pitkään, jopa vuosia. Viime vuosina on tuotu vahvasti esille, että loppuvaiheen muistihäiriöpotilaisiin ja muihin kuolemaan johtavia sairauksia poteviin tulee suhtautua saattopotilaina ja heidän saattohoitoonsa tulee kiinnittää huomiota samassa määrin kuin syöpäpotilaiden loppuvaiheen hoitoon. Saattohoito -käsite ei missään tilanteessa merkitse ikääntyneen potilaan hoitamatta jättämistä. Iäkkään saattohoito tarkoittaa laadullisesti parempaa hoitoa ja hoivaa. Parannettavissa olevat taudit ja vaivat edelleen hoidetaan ja sen lisäksi huolellisesti seurataan potilaan vointia ja herkästi reagoidaan hänen vaivoihinsa. Henkilökunta herkistyy kuuntelemaan potilaan odotuksia ja toiveita. Siten hän saa kuolevalle kuuluvaa hoitoa, hoivaa ja kunnioitusta. Saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa annetaan yksilöllistä, jokaiselle potilaalle erikseen räätälöityä hoitoa perustuen Kuolevan potilaan oireiden hoito käypä hoito-suositukseen ja lukuisiin tieteellisiin ja eettisiin julkaisuihin, jotka koskevat kuolevan potilaan hoitoa. Lisäksi pyritään siihen, että meillä on käytettävissä uusinta ja ajankohtaista tietoa tästä aiheesta. Tätä tarkoituksenmukaista tietoa pyritään saamaan seuraamalla sekä kotimaisia että ulkomaisia julkaisuja ja osallistumalla palliatiivista ja saattohoitoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin.

13 Potilaan oireiden hoito ja perushoito kuoleman lähestyessä 13 Kipu Kipu lienee kuolemaan liittyvistä ongelmista pelottavin. Kivun hoitoon on olemassa nykyään hyviä lääkkeitä. Ongelmia kivunhoidossa aiheuttanee eniten kivun tunnistaminen.hyvin tärkeää on osata kuunnella potilasta, havaita ja aistia sekä ymmärtää hänen sanallisia ja sanattomia viestejään. Mikäli potilas ei pysty ilmaisemaan itseään, on käytössämme Painad-mittari, jonka avulla kipu on määriteltävissä ja tunnistettavissa. Työyhteisössämme on yhteisesti sovittu kivunhoitokäytäntö, joka tulee olla kaikkien hoitoon osallistuvien tiedossa ja hallinnassa. Kivun hoitoa helpottaa pitkäjänteisyys ja jatkuva seuranta. Tätä edesauttaa se, että potilaalle on nimetty omahoitaja- ja lääkäri. Kipuun vaikuttavat mm. potilaan mieliala ja kokemus omasta hyvinvoinnista. Potilaan pelko, ahdistus, masennus, kyllästyminen, väsymys ja unettomuus alentavat kipukynnystä. Suurin osa kivusta on hallittavissa lääkkeillä, mutta kipuja voidaan lievittää myös asentohoidoilla, kylmä- ja lämpöhoidolla, hieronnalla, keskusteluilla, aidolla läsnäololla sekä musiikilla ja rentoutuksella. Kivun säännöllinen seuranta ja kirjaaminen hoitosuunnitelmaan on tärkeätä. Näin löytyy kokemuksen kautta riittävästi kärsimystä lievittävä ja vähiten sivuvaikutuksia aiheuttava kipulääkitys. Hengenahdistus Hengenahdistus on vaikeasti hoidettava oire, ja se tuo turvattomuutta ja pelkoa potilaalle. Saattohoitopotilailla on usein nestekertymiä keuhkopussissa tai vatsaontelossa, elimistön kuihtumisesta seuraavaa hengityslihasheikkoutta ja vaikeaa anemiaa. Vaikeutuvaa hengitystä voidaan helpottaa lääkityksellä, joka helpottaa tukehtumisen tunnetta, rauhoittavilla lääkkeillä, kortisonilla ja diureeteilla. Yleisimmin käytetään opioideja, jotka vaikuttavat hengityskeskukseen ja rauhoittavat potilasta. Jos potilaalla on hapenpuute, hengitys yleensä kiihtyy ja kasvoissa esiintyy sinerrystä eli syanoosia. Hoitona tähän on happilisä, potilaan rauhoittaminen ja oireenmukainen hoito. Hengenahdistus ei välttämättä johdu hapenpuutteesta eli hypoksiasta. Tällöin ei hapesta ole selkeää hyötyä, mutta tuulettimen viereen laittaminen tai ikkunan aukaiseminen voi tuoda helpottavan tunteen ilman lisääntymisestä. Hengitysvajaus aiheuttaa uneliaisuutta, mikä pidempään jatkuessa saattaa johtaa tajuttomuuteen. Limaisuus on hyvin yleistä huonokuntoisilla potilailla. Hoitokeinoina käytetään lääkehoidon tarkistaminen liman ja syljen vähentävän lääkityksen osalta, vähiten oireita aiheuttavan asennon löytäminen ja liman imeminen suusta ja ylänielusta. Erittäminen Voimavarojen vähetessä lähes kaikkia potilaita vaivaa ummetus. Sen aiheuttavat mm. vahvat kipulääkkeet, vähäinen liikkuminen, niukka syöminen, kuivuminen ja neurologiset tekijät. Tarvittaessa tilannetta helpotetaan suolen toimittamisella.

14 Yleensä lääkityksen lisääntyessä aloitetaan ennaltaehkäisevästi myös laksatiivien käyttö.virtsateihin voi myös tulla toimintahäiriöitä. Rakon tyhjentymisen vaikeutuessa potilas voidaan katetroida, virtsan karatessa tulee hoitajan hienotunteisesti auttaa vaippahoidoin potilasta. 14 Ravitsemus ja nesteytys Jokaisen potilaan kohdalla harkitaan ravinnon ja nesteen tarve yksilöllisesti. Kuoleman lähestyessä eri elinjärjestelmien ja elimistön toimintojen heikkeneminen tapahtuvat vähitellen. Potilaan nesteen saannin tarve samoin kuin nälän ja janon tunne vähenevät. Perustoimintojen ylläpitämiseen riittää entistä pienemmät ravinto- ja nestemäärät. Kuivuminen sopeuttaa elimistöä lähestyvään kuolemaan vähentämällä kuolemiseen liittyviä muita oireita. Nesteytyksestä voi olla potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhteisymmärryksessä potilaan ja/tai hänen omaisensa kanssa tehty hoitopäätös siitä annetaanko suonensisäistä nesteytystä on aina yksilöllinen, jokaiselle potilaalla erikseen räätälöity ratkaisu. Suonensisäinen nestehoito ei välttämättä lievitä kuolevan potilaan janontunnetta. Janontunnetta voidaan lievittää kostuttamalla potilaan suuta. Kun kuoleva potilas lakkaa kokonaan syömästä, on tärkeää huolehtia potilaan suun hoidosta ja kostuttamisesta. Puhtaudesta mielihyvää Peseytyminen ja ulkonäöstä huolehtiminen tuovat mielihyvää. Auttaessaan potilasta peseytymään hoitaja pääsee hyvin lähelle potilasta. Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluvat ihon peseminen, hiusten hoito, suun ja hampaiden hoito, kasvojen hoito, intimiteettihygienian hoito ja jalkojen perushoito. Potilaan puhtaus ja siisteys vaatetuksessa ja vuodevaatteissa edesauttavat myös potilaan omaisia lähestymään potilasta luontevammin ja viipymään hänen luonaan vapautuneemmin. Kipu ja kuolevan potilaan muut oireet muuttuvat sairauden edetessä. Kuoleman lähestyessä nämä oireet toisinaan lisääntyvät ja niiden hoidon periaatteet ovat samat kuin muussakin lääketieteellisessä hoidossa: oikea (oire) diagnoosi ja sen mukaiset oikeat tarkoituksenmukaiset ja ihmisarvoiset hoitotoimenpiteet.

15 15 Hoitotahto Henkilö voi ilmaista tahtonsa tulevasta hoidostaan hoitotahdolla. Potilaan oikeus ilmaista oma hoitotahto perustuu Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, sen pykälään 6: Potilaan itsemääräämisoikeus. Hoitotahto on potilaalle tarkoitettu apuväline käyttää itsemääräämisoikeuttaan silloin, kun hän ei itse enää kykene ottamaan kantaa hoitoonsa. Hoitotahdossa on syvimmiltään kysymys ihmisen yksilöllisestä itsenäisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta. Potilaalla on oikeus kieltäytyä kaikesta hänelle suunnitellusta ja jo aloitetusta hoidosta sen jälkeen, kun hän on saanut tietoja sairauksistaan tai kieltäytynyt näitä tietoja vastaanottamasta. Tämä kieltäytymisoikeus koskee myös sellaisia hoitotoimia, joiden tekemättä jättäminen johtaa potilaan vaikeaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan. Mikäli potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien ja hänen oman suostumuksensa mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Mikäli potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan on kuultava hänen laillista edustajansa taikka lähiomaistaan tai muuta läheistään ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä. Näin pyritään selvittämään, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan omaa tahtoa. Tämän kuulemisen perusteella tulee myös selvittää onko potilas antanut tai tehnyt hoitotahdon. Hoitotahdon ilmaiseminen kirjallisesti tai suullisesti sitoo henkilökuntaa. Selvästi ilmaistusta hoitotahdosta ei voi poiketa. Poikkeamista voi tapahtua ainoastaan silloin, jos ilmaistu hoitotahto on perustunut vääriin ennakkotietoihin sairaudesta tai on ilmeistä, että potilaan hoitotahto on muuttunut. Jos hoitotahtoa ei ole ja omaiset ja/tai läheiset ovat eri mieltä potilaan tahdon sisällöstä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Omaisilla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellista hoitoa. Edunvalvontavaltuutuksessa potilas valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan myös hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Koukkuniemen vanhainkodissa ja Rauhaniemen sairaalassa asukkaille ja potilaille tarjotaan mahdollisuus keskustella hoitotahdosta jo ensimmäisen hoitoneuvottelun aikana. Tämä keskustelu pyritään järjestämään kahden viikon kuluessa osastolle tulon jälkeen. Keskustelun tukena voidaan käyttää liitteenä olevaa mallia potilaan hoitotahdosta (liite 1). Hoidon aikana potilas voi täsmentää hoitotahtoaan, muuttaa sen tai halutessaan peruuttaa hoitotahdon suullisesti tai kirjallisesti.

16 Vakaumus 16 Kuolevan vakaumusta tulee aina kunnioittaa. Se on osa hänen persoonaansa ja hänen tulee saada elää vakaumuksensa mukaan loppuun saakka. Kuoleva voi tuntea itsensä kaikkien hylkäämäksi, myös Jumalansa. Kuolevalla tulee niin toivoessaan olla mahdollisuus tavata pappi. Myös tajuttoman luokse voidaan kutsua pappi sillä hän voi tarvittaessa lievittää läsnäolollaan, keskustelulla ja mahdollisella rukoushetkellä omaisten surua ja hätää sekä rohkaista heitä olemaan läheisensä luona. Tutkimuksissa on myös todettu, että tuttujen rauhoittavien laulujen tai virsien laulaminen menee usein perille tajuttomallekin potilaalle. Tähän laulamiseenkin pappi voi esimerkillään rohkaista. Tuttu, kuolevan elämään liittyvä laulu voi rauhoittaa ja hoitaa myös omaisia. Suurimmilla uskonnollisilla ja etnisillä ryhmillä on kuolevan vierellä oltaessa erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja (liite 2). Lisäksi kunkin ryhmän jäsenellä voi olla vielä omat yksilölliset tapansa. Henkilökunnan on toisaalta syytä tietää, mistä voi tarkentaa tietoja kunkin ryhmän tavoista, mutta samalla olla avoimia kuulemaan potilaan omia toiveita sekä omaisten näkemyksiä. Tämän alueen asiantuntijoina sairaaloissa ovat sairaalapapit. Myös vanhainkodin henkilökunta voi kääntyä heidän tai oman osaston vastuuseurakunnan pappien puoleen. Vainajan hoito Poisnukkuneelle tehtävä viimeinen palvelus eli vainajan hoitaminen viimeiselle matkalleen, tulee tehdä ennen kuolonkankeuden ilmaantumista. Yleisenä tavoitteena on pidetty, että hoitotoimet tehtäisiin kahden tunnin kuluessa. Vainajan pesemisessä ja pukemisessa voivat olla myös omaiset läsnä. Se on hienotunteisesti hyvä antaa myös heille tiedoksi. Vainajan tiedossa oleva vakaumus ja omaisten mahdolliset toiveet tulee myös kuulla ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon vainajan käsittelyssä.

17 17 Vainajan hoitamiseen tarvitaan kaksi hoitajaa. Vainajan hoitamisen tavoite on Vainajan hoitamisen tavoite on arkisen siistimisen ohella saada vainajan ruumis ja kuolinhuone asialliseen, siistiin ja vainajan ihmisarvon mukaiseen kuntoon. Yksityiskohtaiset ohjeet hoitajan tehtävistä potilaan/asukkaan kuoleman jälkeen löytyvät jokaiselta osastolta. Omaisten läsnäolo vainajan ruumiin hoitamisessa tarjoaa heille tärkeän mahdollisuuden edetä surutyössään. Yhtä tärkeää on myös tarjota omaisille/läheisille mahdollisuus katsoa vainajaa ja jäädä hetkeksi viipymään vainajan luona. Tässä tilanteessa voi hoitaja tai paikalle kutsuttu pappi olla tärkeäksi tueksi ja avuksi. Kiireettömyys, arvokkuus sekä haikeus ja suru kuuluvat luonnollisena osana osastolla tapahtuvaan jäähyväishetkeen. Tähän hetkeen voi liittää mukaan esimerkiksi muistokynttilän sytyttämisen, vainajan valokuvan, tilanteeseen sopivaa musiikkia ja vainajan kanssa eletyn elämän muistelua. Kuten jokaisen kuolema on potilaan itsensä ja läheisten näköinen niin myös surutyö ja sen pituus ovat yksilöllisiä. Omaiset Ollessaan saattajina läheiselleen omaiset tarvitsevat riittävästi tietoja monista läheistään koskevista asioista. Toiset jaksavat kysellä, toiset arkuuttaan tai ahdistuksensa vuoksi jäävät ehkä tietoa vaille. Kuolevan potilaan omaisiin ja läheisiin tulee suhtautua heidän usein moni-ilmeistä suruaan ymmärtäen ja ristiriitatilanteissakin heidän ihmisarvoaan kunnioittavasti. He ovat osa kuolevan potilaan elämää. On tärkeää, että läheisille välittyy tunne, että henkilökunta arvostaa heidän läsnäoloaan. Tarpeen mukaan heille pyritään järjestämään myös yöpyminen ja ateriointimahdollisuus potilaan luona. Tutkimusten mukaan potilaan läheiset useimmiten arkuutensa tai tunneristiriitojen vuoksi toivovat hoitajan tekevän aloitteen keskustelulle. Voinnin tiedustelu ja kahvin tarjoaminen viestittää läheisille, että hänestä välitetään. Haasteellinenkin omainen tulee aina pyrkiä kohtaamaan hienotunteisesti ja kohteliaasti mutta samalla lämpimän asiallisesti ja ymmärtävästi. Potilaan perheen, omaisten ja läheisten mukanaolo potilaan hoidossa on merkityksellinen ja tärkeä, mutta se ei ole itsestäänselvyys eikä välttämättömyys hyvän saattohoidon toteutumiselle. Kaikki omaiset eivät halua osallistua saattohoitoon tai eivät ole kykeneväisiä siihen. Tästä ratkaisusta heitä ei tule arvostella. Omaisten puuttuessa hoitajat huolehtivat omaisten virkaa tai he kutsuvat potilaan pyynnöstä tukihenkilön: saattohoitoon sitoutuneen vapaaehtoistyöntekijän tai seurakunnan edustajan osallistumaan kuolevan saattohoitoon. On myös olemassa kuolevia, jotka haluavat kuolla yksin. Se on myös hyväksyttävä ja heidän toivettaan on noudatettava. Potilaan omana valintana myös yksinäinen kuolema on ihmisarvoinen.

18 Vapaaehtoistyöntekijät 18 Tampereen vapaaehtoistyöntekijöitä saattohoitoon kurssittaa Mummon Kammari. Tukihenkilöt eivät tee varsinaista hoitotyötä vaan he ovat henkilökunnan kutsuessa ja omaisten tieten läsnä ja valvovat tarvittaessa öitäkin niiden kuolevien vanhusten luona, joilla ei ole omaisia, omaiset ovat kaukana tai vierellä pitkään viipyneet läheiset saattajat tarvitsevat lepohetkiä. Tukihenkilösuhde on ihmissuhde, ei hoitosuhde. Tukihenkilön tehtävänä on olla hiljaakin läsnä, kuunnella potilasta, keskustella hänen kanssaan, mahdollisesti lukea tai laulaa, pitää kädestä kiinni ja antaa hänelle aikaa. Tukihenkilöt valitaan haastattelujen kautta ja he saavat koulutusta kuolevan ihmisen kohtaamiseen sekä kuolevan ja hänen läheistensä tukemiseen. Tukihenkilö toimii aina tuettavansa ehdoilla. Vielä vuorovaikutukseen kykenevän potilaan on itse haluttava tukihenkilö rinnalleen ennen kuin henkilökunta tai omainen voi kutsua tämän tukihenkilön luokseen. Potilas ei välttämättä ole tietoinen mahdollisuudesta saada vapaaehtoistyöntekijä vierelleen, ellei henkilökunta kerro hänelle siitä. Osastoilla omaisille osoitettujen tiedotteiden lisäksi hoitajien on syytä myös suullisesti kertoa jo tiedottoman potilaan väsyneelle tai kaukana olevalle ja huolestuneelle omaiselle saattohoitovapaaehtoistyöntekijän paikalle kutsumisen mahdollisuudesta. Usein on myös tilanteita, joissa potilaan läheinen tarvitsee enemmän tukihenkilöä, kuin potilas itse. Kuolevan potilaan samoin kuin omaisten ja hoitohenkilökunnan luottamus vapaaehtoistyöntekijään on yksi toiminnan kulmakivistä. Tällaisen tukihenkilön on tärkeä tuntea olevansa tervetullut osastolle. Henkilökunnan arvostava ja yhteistyöhaluinen asenne on kaikille osapuolille tärkeää. Henkilökunta voi kertoa tukihenkilölle potilaan voinnista ja asioista sen, minkä katsoo potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeelliseksi. Tukihenkilöä sitovat samat salassapitovelvollisuudet kuin hoitohenkilökuntaakin. Työssä jaksaminen Saattohoidossa ei ole eikä tarvita täydellistä ihmistä. Tarvitaan ihmisiä, jotka puutteistaan huolimatta tai ehkä juuri puutteitaan rakentavasti tiedostaen ja niiden kanssa rohkenevat sekä jaksavat kantaa ja rakastaa. Monet ovat kutsumustyössä, jossa sisäinen vaatimustaso on usein asetettu tavattoman korkealle ja oman työn rajaaminen on vaikeata. Jokaisen hoitajan tulisi kasvaa tuntemaan oma ammatillinen persoonansa ja hyväksyä oma mittansa. Jakamalla avoimesti työyhteisössään tai muualla luottamuksellisesti ja rakentavasti kokemuksiaan voi hoitoalan ammattilainen löytää uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja, avoimuutta ja rehellisyyttä toimia omana itsenä, omassa ammattiroolissaan. Erityisen hyvä ja tärkeä tuki on työnohjaus. Tähän on myös saattohoidossa toimiville ammattiauttajille tarjottava riittävä mahdollisuus. Jotta voimavarat riittäisivät vaativassa saattohoidossa, tulee hoitajan huolehtia riittävästi myös itsestään.

19 19 Tulisi olla armollinen myös itselleen ja suostua sekä avautua kasvamaan hoitotyön moninaisten elämän ja kuoleman kysymysten keskellä. Kuolevan hoito on kuitenkin kaikessa raskaudessaan ja vaativuudessaankin palkitsevaa ja äärimmäisen arvokasta työtä. Kuoleman lähellä mitättömät asiat jäävät lopulta toisarvoisiksi, myös omassa elämässä hoitaja oppii asettamaan asioita oikeaan tärkeysjärjestykseen. Kuolevan saattajana oleminen ei ole menettämistä, se on myös vahvasti saamista, osa elämää antaen elämään syvyyttä ja sisältöä. Saattajana ollessaan hoitaja on samalla taakankantajana. Kuoleman rajattomuuden ja elämän rajallisuuden oikea kosketuspinta on jokaisen työntekijän itse löydettävä. Hoitosuhde on aina ainutkertainen ja vaatii herkkyyttä. Hiljaisen eli kokemuksellisen tiedon ja intuition oivaltaminen itsessä, auttaa kuolevan potilaan kohtaamisessa ja vaikeiden tunteiden ja ahdistuksen käsittelyssä. Paitsi tiedot ja taidot, myös tunteiden tunnistaminen ja niiden käsitteleminen ovat osa saattohoidon ammattitaitoa. Tunteisiin liittyvä ammatillinen osaaminen syntyy erilaisissa työhön liittyvissä ja riittävän avoimesti tiedostetuissa ja käsitellyissä kokemuksissa, ainutkertaisten elämänhetkien liittyessä toisiinsa. Turvallisessa työyhteisössä raskaankin työn jaksaa viedä loppuun. Parhaimmillaan hyvä työyhteisö kannattelee. Yhtä tärkeää on kuitenkin pystyä elpymään työn jälkeen. Elpymisessä olennaista on etäisyyden ottaminen omaan työrooliin, tunteisiin ja ajatuksiin, niiden jäsentäminen terveen ammatillisen hallinnan tunteeksi. Silloin työasiat pysyvät työssä, eivätkä risteile vapaa-ajalla kuormittamassa.

20 20 Hoitotyössä ihminen joutuu siirtämään omat tarpeensa sivuun toisen ihmisen tarvitsevuuden tieltä. Se on hyvin raskasta, vaikeaa ja kuluttavaa, mutta samalla mielekästä ja opettavaista. Työpäivän päätyttyä tulisi kuitenkin muistaa, että jokaisessa hoitajassa on useita rooleja, joissa ihminen itseään toteuttaa. Rooliensa monimuotoisuuden kautta ihmisestä tulee näkyväksi jotakin sellaista, mille työssä ei ole mahdollisuuksia. Niissä myös oma tarvitsevuus tulee huomioon otetuksi ja tyydytetyksi. Näin jaksaa uudessa saattohoitotilanteessa jälleen olla läsnä ja lähellä, kuunnella ja ymmärtää, antaa tilaa. Koukkuniemen vanhainkodin ja Rauhaniemen sairaalan yhteistyö muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa Koukkuniemen vanhainkodin ja Rauhaniemen sairaalan potilaat ja asukkaat tulevat palliatiiviseen- ja saattohoitoon kotoa, palvelutaloista, yksityisistä vanhainkodeista, Tampereen kaupungin muista sairaaloista, Akutasta, Tays:n osastoilta. Erityisesti syöpäpotilaiden hoito toteutetaan eri terveydenhuollon yksiköiden välisenä yhteistyönä. Tällöin syöpähoitojen suunnittelu ja erikoishoitojen toteutus tapahtuvat esim. Tays:ssa, mutta osa syövän hoidoista ja potilaiden kokonaisvaltainen hoito, kuntoutus ja elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin osastoilla. Tämä yhteistyö korostuu niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat hoidossa Rauhaniemen sairaalan osastolla S27 palliatiivisen hoidon paikoilla. Näille potilaille luodaan myös mahdollisuus käyttää palliatiiviset hoitopaikat ns. intervallihoitopaikkoina, jolloin potilaat voivat olla välillä kotona ja välillä osastolla. Lisäksi kotona asuvien, saattohoidossa olevien potilaiden turvallisuuden tunnetta vahvistetaan niin, että heidän vointinsa huonontuessa heillä on mahdollisuus nopeasti siirtyä sairaalahoitoon osastolle S27 palliatiivisen hoidon paikoille.

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa Pitkäaikaishoidon osasto 10:n tehtävänä on tarjota ikäihmistä yksilönä kunnioittavaa, jokaisen voimavarat huomioivaa

Lisätiedot

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE?

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE? MIHIN MINÄ TÄSSÄ KUOLEN? MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEVALLE? Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkeskus, KYS 15.2.2016 2 PALLIATIIVISEN HOIDON JA

Lisätiedot

Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet

Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei sidonnaisuuksia teollisuuteen

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA ELÄMÄN PUOLELLA KUOLEMAAN SAATTAMINEN Mistä saattohoito onkaan kotoisin? Miten se on löytänyt tiensä myös tänne Suomeen ja onko se polku ollut mutkaton? Terhokoti on perustettu

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. 1 Hoitotahto Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdossa ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN HOITOLINJAUS Tavoitteena on, että potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. HOITOLINJAUS JA HOITOTAHTO Hoitolinjauksen teko

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Kuolema saattohoidossa. Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna

Kuolema saattohoidossa. Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna Kuolema saattohoidossa Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna Kuolema saattohoidossa - Mahdollisuus valmistautua kuolemaan - Mahdollisuus keskittyä

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

HOITOTAHTO. geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola Eksote, Armilan kuntoutussairaala

HOITOTAHTO. geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola Eksote, Armilan kuntoutussairaala HOITOTAHTO geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola Eksote, Armilan kuntoutussairaala HOITOTAHDON MÄÄRITELMÄ Hoitotahdossaan ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahtoni

Psykiatrinen hoitotahtoni Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (6) Nimi Henkilötunnus Olen laatinut tämän psykiatrisen hoitotahdon siltä varalta, että

Lisätiedot

HOITOTAHTONI. Hoitotahtoni

HOITOTAHTONI. Hoitotahtoni HOITOTAHTONI Hoitotahtoni HOITOTAHTO Tällä lomakkeella voit ilmaista omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtosi. Hoitotahto tulee voimaan sellaisessa tilanteessa, jossa et enää itse kykene tekemään hoitoasi

Lisätiedot

HOITOTAHTO. Hoitotahtoni. Hoitotahdon määritelmä. Milloin hoitotahto on pätevä?

HOITOTAHTO. Hoitotahtoni. Hoitotahdon määritelmä. Milloin hoitotahto on pätevä? HOITOTAHTO Tällä lomakkeella voit ilmaista hoitoa ja hoivaa koskevan tahtosi. Hoitotahto tulee voimaan tilanteessa, jossa et itse kykene tekemään hoitoasi koskevia ratkaisuja. Hoitotahdon avulla voit muun

Lisätiedot

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 HOITOTAHTO VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 1 VT PAULA KOKKONEN 3.2.2014 Mikä on hoitotahto / hoitotestamentti? Tahdonilmaisu, jolla tavoitellaan hyvää kuolemaa Miksi sitä tarvitaan? Lääketieteen

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE HENGELLINEN NÄKÖKULMA SAATTOHOIDOSSA Harri Heinonen Sairaalapappi, työnohjaaja TYKS ja Karinakoti www.harriheinonen.fi TEHOAA KAIKKIIN

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

HOITOTAHTONI. Hoitotahtoni 1

HOITOTAHTONI. Hoitotahtoni 1 HOITOTAHTONI Hoitotahtoni 1 HOITOTAHTO Tällä lomakkeella voit ilmaista omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtosi. Hoitotahto tulee voimaan sellaisessa tilanteessa, jossa et enää itse kykene tekemään hoitoasi

Lisätiedot

HOITOTAHTO. Muistiliitto ry

HOITOTAHTO. Muistiliitto ry HOITOTAHTONI 1 HOITOTAHTO Tällä lomakkeella voit ilmaista omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtosi. Hoitotahto tulee voimaan sellaisessa tilanteessa, jossa et enää itse kykene tekemään hoitoasi koskevia

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta

Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta Kuolevan hyvä hoito, yhteinen vastuumme Yhteisvastuukeräyksen saattohoitokoulutus Tampere, 30.10.2015 Irja Öun Terhokoti LL, geriatrian erikoislääkäri

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi

Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi Hoitotahto Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi Hoidon eettiset periaatteet Oikeus hoitoon Oikeudenmukaisuus Itsemääräämisoikeus Ihmisarvon kunnioitus Hoito Hyvän tekeminen

Lisätiedot

DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE

DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE päivitetty: /. 20 Piia Turtiainen SAATTOHOIDON PERIAATTEET 1. OIREIDEN LIEVITYS 2. TURVALLINEN JA JATKUVA HOITOSUHDE 3. PSYKOLOGINEN TUKI

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa

Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa 5.10.2017 Niko Rantala Palliatiivinen hoito Tarve kasvaa jatkuvasti ikääntymisen ja syöpä- ja muistisairauksien lisääntyessä Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta yl Paula Poukka Helsingin kaupungin kotisairaala Sisät. el., palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotisaattohoito, miksi? Toive kuolla

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kuka päättää kuolemasta?

Kuka päättää kuolemasta? Kuka päättää kuolemasta? Joensuu 15.2.2016 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja LKT, anest. ja tehohoidon el. Ensihoidon erityispätevyys Hallinnon pätevyys Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean pj Kuka päättää??

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Saattohoito. Opas hoitajille

Saattohoito. Opas hoitajille Saattohoito Opas hoitajille 2 SISÄLLYS MITÄ SAATTOHOITO ON... 3 POTILAAN JA OMAISTEN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN... 4 RAVITSEMUS ELÄMÄN LOPULLA... 6 NESTEHOITO ELÄMÄN LOPULLA... 7 HOITOJEN LOPETTAMINEN...

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto Psykiatrinen hoitotahto Osastoryhmän päällikkö, TtT Päivi oininen HU, Hyvinkään sairaanhoitoalue, psykiatria Taustaa Väitöstutkimus Pakko, potilaan kokema hoito ja elämän laatu potilaan osallisuutta tulee

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Aidon kohtaamisen kautta ihmiset voivat ymmärtää toisiaan ja itseään paremmin. Kohdatuksi tullessaan ihminen saa henkäyksen kokonaisesta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Lääkäri vuosimallia 2007, 9/2010 alkaen vastaavana lääkärinä Turun Runosmäen terveysasemalla Vuoden nuori lääkäri 2013 Tapaa saattohoitopotilaita

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja. Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014

Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja. Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014 Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on dementoituneita 12.000 dementiapotilasta kuolee

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN. Marja-Liisa Laakkonen LT, geriatrian el Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Laakson sairaala

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN. Marja-Liisa Laakkonen LT, geriatrian el Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Laakson sairaala HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN Marja-Liisa Laakkonen LT, geriatrian el Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Laakson sairaala Hoitotahto Kirjallisella tai suullisella hoitotahdolla potilas voi ennakoidusti

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Minna Löppönen LT, yleislääketieteen ja geriatrian el Ayl, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhuuskuolema. Minna Löppönen LT, yleislääketieteen ja geriatrian el Ayl, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhuuskuolema Minna Löppönen LT, yleislääketieteen ja geriatrian el Ayl, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Konsensuslausuma 2014: Vanhuuskuolema 3.-5.2.2014 Hanasaari; Duodecim ja Suomen Akatemia

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Saattohoito nyt, huomenna ja 2030. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki

Saattohoito nyt, huomenna ja 2030. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Saattohoito nyt, huomenna ja 2030 Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Onko kuolema sairaus? Onko kuolevan hoito lääketiedettä? Tarvitaanko lääkäriä kuolinvuoteen äärellä?

Lisätiedot

Omaisyhteistyön seminaari. Anna Maija Saukkonen 30.1.2013

Omaisyhteistyön seminaari. Anna Maija Saukkonen 30.1.2013 Omaisyhteistyön seminaari Anna Maija Saukkonen 30.1.2013 PD-palliaation kohteena Bunting-Perry L 2006 Parkinsonin-tauti/yleistä 2/3 yli 70-vuotiaita Etenevä hermosolujen kuolema SN ja laajaalaisemminkin

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

KEINOT, MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET. Kirsi Weeman Muistihoitaja Vantaa -13

KEINOT, MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET. Kirsi Weeman Muistihoitaja Vantaa -13 KEINOT, MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Kirsi Weeman Muistihoitaja Vantaa -13 Henkilön oma ilmaisu siitä, kuinka haluaa ja tahtoo itseään hoidettavan silloin, kun ei pysty sitä itse kertomaan Hoitotahdon voi

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio

Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio 1 Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio 3.8.2015 ylilääkäri Jarmo Lappalainen ja työryhmä / Perusterveydenhuollon yksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä laadittiin keväällä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN Marja-Liisa Laakkonen LT, geriatrian dos. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Laakson sairaala Hoitotahto Kirjallisella tai suullisella hoitotahdolla potilas voi ennakoidusti

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Saattohoitopäätös käytännössä Minna Suominen erikoistuva lääkäri

Saattohoitopäätös käytännössä Minna Suominen erikoistuva lääkäri Saattohoitopäätös käytännössä 13.2.2014 Minna Suominen erikoistuva lääkäri Milloin saattohoitoa? Potilaalla pahanlaatuinen ja/tai etenevä sairaus Sairautta ei voida parantaa eikä elinaikaa jatkaa merkittävästi

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö: 1. Sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet 2. Lähihoitajan työ 3. Lähihoitajan eettiset periaatteet Esipuhe Lähihoitaja työskentelee

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1 Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto 11/04/2014 Arja Isola 1 Välittäminen Välittäminen! Mitä se merkitsee? 1. Toisistamme välittäminen 2.

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaala. Hyvä omainen

Seinäjoen keskussairaala. Hyvä omainen Hyvä omainen 2 (8) Sisällys Johdanto... 3 Vainajan säilytys... 4 Vainajan omaisuus... 4 Hautauslupa ja ruumiinavaus... 4 Vainajan noutaminen... 5 Perhe-eläke... 5 Vakuutukset... 5 Perunkirjoitus... 6 Hautajaisjärjestelyt...

Lisätiedot

Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio

Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio Työryhmäraportti ETENE:n saattohoitotyöryhmä: Sirkku Eho

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahto 9.10.2012

Psykiatrinen hoitotahto 9.10.2012 Psykiatrinen hoitotahto 9.10.2012 Saatteeksi Tämä hoitotahtolomake perustuu suurimmaksi osaksi Lapin sairaanhoitopiirissä käytössä olevalle lomakkeelle, mutta siihen on lisätty tarkennuksia ja lisäyksiä,

Lisätiedot

Vielä vähän matkaa. Selkokielinen saattohoidon opas

Vielä vähän matkaa. Selkokielinen saattohoidon opas Vielä vähän matkaa Selkokielinen saattohoidon opas 2 Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 3 Saattohoidon alku... 4 Missä saattohoitoa saa?... 5 Saattohoito kotona... 5 Saattohoito osastolla... 5 Mitä oikeuksia

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Sodankylä Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Kotihoidon palveluohjaaja, muistihoitaja Tuula Kettunen 17.2.2014 2014 DEMENTIAINDEKSI Sodankylässä geriatri 2005 2013, muistineuvolatoiminta aloitettiin

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

MUISTISAIRAUKSIEN HOIDON AJANKOHTAISIA ASIOITA

MUISTISAIRAUKSIEN HOIDON AJANKOHTAISIA ASIOITA MUISTISAIRAUKSIEN HOIDON AJANKOHTAISIA ASIOITA Mirja Koivunen ylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Kuntoutuskoti DiaVire Länsi Suomen Diakonialaitos VANHOJA TOTUUKSIA Muistisairauden oireiden tunnistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Toimittanut SuPerin eettinen työryhmä 2015 Helsinki 2015 Copyright SuPer ry www.superliitto.fi E S I P U H E Sosiaali- ja terveysalan työ luo perustan yhteiskunnan toimivuudelle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa?

Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa? YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa? Jaakko Valvanne Geriatrian professori 31.8.2015 Miksi hoitopaikkasiirroista keskustellaan? Tamperelaiset

Lisätiedot

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala SAATTOHOITOPÄÄTÖS Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala Urpo Hautala Laitospalveluiden ylilääkäri Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Yleislääketieteen

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Erilaisia kuolemia Suomessa n. 50 000 kuolemaa vuodessa n. 47 000 tautikuolemaa n. 3500 tapaturma ja väkivaltakuolemaa Syöpä 11 000 Dementia 6 200 Sydän ja verenkiertoelimistö

Lisätiedot