MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen METSÄHALLITUKSEN JA METSÄHALLITUSKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA METSÄHALLITUKSEN VOITON TULOUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 1. Lainsäädäntö Laki Metsähallituksesta (234/2016), jatkossa metsähallituslaki, astui voimaan Metsähallituslain 33 :n 3 momentin mukaan "Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen. Valtioneuvosto päättää tilinpäätöksen perusteella Metsähallituksen voiton tuloutuksesta valtion talousarvioon sekä muista toimenpiteistä, joihin Metsähallituksen toiminnan ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä." Metsähallituslain 1 :n mukaan Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Metsähallituslain 9 :n mukaan ympäristöministeriö tulosohjaa Metsähallitusta julkisten hallintotehtävien osalta toimialallaan. Metsähallituslain 2 :n mukaan Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti. Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa tässä laissa säädettyjen ja valtion talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti. Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta säädetään metsähallituslain 9 luvussa. Metsähallituksen toiminnalliset kokonaisuudet on määritelty seuraavasti: * Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan, kuten kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan Laatumaa - tulosalueen * Liiketoimintakonserni käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt * Liikelaitos käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkiset hallintotehtävät * Metsähallituskonserni käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan, julkiset hallintotehtävät ja tytäryhtiöt.

2 2 2. Tulostavoitteet 2.1. Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linjaukset Metsähallitusta koskevat uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa Linjauksissa sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa 4,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa nykyisellä taserakenteella noin 120 miljoonan euron tuloutustavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä. Asetettu liiketoiminnan tulostavoite on vaativuudeltaan samaa tasoa vuoden 2012 linjauksessa asetetun sijoitetun pääoman viiden prosentin tuottovaatimuksen kanssa, kun metsien myynnin vähentäminen, metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön korkeampi yhteisöverokanta, taseen muutokset, kuten liiketoimintakäytössä olevan omaisuuden arvostamisen käypään arvoon ja muut organisaatiomuutoksesta johtuvat tekijät otetaan huomioon. Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden taso säilytetään uusissakin linjauksissa korkeana. Tällä hetkellä noin hehtaaria Metsähallituksen talousmetsistä on eriasteisten käyttörajoitusten piirissä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin tarpeiden vuoksi. Yhteiskunnallista velvoitteista johtuva liiketoiminnan tulosta alentava vaikutus on vuositasolla noin 56 miljoonaa euroa. Omistajapoliittisissa linjauksissa kiinnitetään huomiota velvoitteilla aikaansaataviin hyötyihin, joiden edellytetään säilyvän vähintään nykyisellä tasolla. Metsähallitusta koskeva omistajapolitiikka, hallituksen esitykset eduskunnalle Metsähallitusta koskevasta talousarviosta sekä ministeriöiden tulosohjaus perustuvat näihin linjauksiin. 2.2 Eduskunnan Metsähallitusta koskevat päätökset ajanjaksolle Eduskunta antoi vuoden 2016 I lisätalousarviossa valtioneuvostolle valtuutuksen päättää Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään Metsähallituksen peruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi. Valtioneuvosto päätti siirtää Metsähallituksen hallintaan ,66 euron arvoisen omaisuuden. Siirrettävästä omaisuudesta merkittiin oman pääoman peruspääomaan ,45 euroa ja muuhun omaan pääomaan ,04 euroa. Lisäksi eduskunta päätti, että Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä huomioon metsähallitusta koskevan lainsäädännön mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallitus otti liiketoiminnassaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja julkisti osana 2016 tilinpäätöstään näiden velvoitteiden seurantaraportin, joka on esityslistan liitteenä.

3 3 2.3 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet ajalle Liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet Tilikautta koskien maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallitukselle seuraavat palvelu- ja muut toimintatavoitteet: Metsähallitus raportoi yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista (YYV) osana yhteiskuntavastuuraportointia. Metsähallitus tehostaa yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden panosten käyttöä ja edistää panoksilla saatavia hyötyjä. YYV:n toteuttamista seurataan Metsähallituksen toimittaman erillisen raportoinnin perusteella (Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2016, seurantaraportti ). YYV-velvoite koskee Metsähallituksen liiketoimintaa ja otetaan huomioon Metsähallituksen tulostavoitetta asetettaessa. Raportoinnin mukaan käyttörajoituksen piirissä olevan metsämaan pinta-ala vuonna 2016 oli yhteensä hehtaaria. Metsätalouden käytössä olevasta metsämaasta oli hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä ha ja rajoitetussa käytössä ha. Tämä tarkoittaa sitä, että Metsähallituksessa liiketoimintaan kuuluvan metsämaan pinta-alasta 15 %:lla (millä on 19,8 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Metsähallitus ottaa toiminnassaan huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelun ja tarkoituksenmukaisen lisäämisen sekä virkistyskäytön edistämisen vaatimukset toimimalla alueellisten luonnonvarasuunnitelmien puitteissa. Metsähallitus raportoi toiminnan laadullisista tuloksista osana vuotuista panosten ja hyötyjen raportointia Metsähallituksen monikäyttömetsissä on noin luontokohdetta ja noin uhanalaisten lajien esiintymää. Uudistusalojen luontokohteiden pinta-alasta 98,6 prosentilla kohteen ominaispiirteet olivat säilyneet. Uudistushakkuin käsitellylle hehtaarille jätettiin metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisia säästöpuita 21 kpl/ha (vähimmäisvaatimus 10 kpl/ha). Poronhoitolain velvoitteet otetaan huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteuttaa valmistunutta Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa ja edistää saamenkielistä viestintää. Metsähallitus kehittää toimintojen yhteensovittamista saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja alueen paliskuntien kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteutti Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa ja

4 4 edisti saamenkielistä viestintää. Saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien ja Metsähallituksen yhteistyötä toteutettiin Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen, saamelaisalueen paliskuntien ja Metsähallituksen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Metsähallitus edistää työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet (YYV) ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Metsähallitus edisti työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti huomioiden kuitenkin metsätaloustoiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset, voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja tienrakennukseen pidettiin hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Metsähallituksen tulostavoitteet ajalle Tavoitepäätöksessään maa- ja metsätalousministeriö edellytti Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustavoitteita koskevana pitkän aikavälin tavoitteena otettavaksi huomioon seuraavat omistajapoliittiset linjaukset: Liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetulle pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoimintojen kehittämisen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan. Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 4,40 %:iin nykyisellä tasearvolla mitattuna. Metsähallituksen tulostavoitteeksi kaudelle asetettiin 63,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 % tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustavaksi tuloutustavoitteeksi tilikauden tuloksesta ja voittovaroista asetettiin 86 miljoonaa euroa. Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tulos oli 57,1 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto liikelaitoksen peruspääomalle oli 2,4 %. Tämä tunnusluku ei ole vertailukelpoinen aiemmin 12 kk:n tilikausilta esitettyjen tunnuslukujen kanssa. Liiketoiminnan kertyneet voittovarat taseessa olivat tilikauden lopussa 89,0 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 51,0 milj. euroa. Voittovarat mahdollistavat tavoitteen mukaisen tuloutuksen maksamisen. 2.4 Luontopalveluiden tulostavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa momentin (Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät) selvitysosassa Metsähallituksen Luontopalveluiden alustavat tulostavoitteet olivat seuraavat: tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta

5 5 viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä. Ympäristöministeriön pääluokassa momentin (Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät) päätösosassa Metsähallituksen luontopalveluille asetettiin viisi toiminnallista tavoitetta: Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee. Natura ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee. Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät ja tila paranee. Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä. Kartoitetaan itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kansallispuiston opastus- ja virkistyspalveluiden tarve, laaditaan sen pohjalta kansallispuistotasoisten palveluiden toteuttamisohjelma ja aikataulu sekä aloitetaan akuuteimpien puutteiden korjaaminen. 3. Tilinpäätös Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kannanottojen mukaan tulostavoitteet on saavutettu hyvin. Tulostavoitteitten toteutumista on kuvattu tarkemmin esityslistan liitteenä olevissa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kannanotoissa. 3.1 Liiketoiminnan tunnuslukuja Oheiseen taulukkoon on poimittu keskeisimpiä liiketaloudellisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tuloksellisuutta. Metsähallituksen tilivuosi 2016 jakaantui kahteen tilikauteen, ja Kokonaiskuvan saamiseksi tässä esitetään liiketoimintakonsernin tunnusluvut yhdisteltyinä koko vuotta 2016 koskeviksi ja ottaen huomioon rakennemuutoksesta johtuvat kulut. Tilikaudesta on annettu erillinen kannanotto ja tilinpäätös sekä tuloutus on hyväksytty valtioneuvostossa Liiketoimintaa ennen ja jälkeen voimaan tulleen lakimuutoksen ei voi vertailla, koska uuden lain voimaantullessa liiketoimintaan aiemmin sisältynyt metsätalous yhtiöitettiin. Metsätalouden yhtiöittäminen ja siihen liittyvät kertaluonteiset erät sekä poikkeava tilikausi eivät kuitenkaan konsernin tunnuslukujenkaan osalta mahdollista suoraan tulosten vertailua edellisiin tilikausiin.

6 6 LT-konserni 2016, yhdistelty Liikevaihto, milj. euroa 332,9 Tase Htv 954 Tilikauden tulos, milj. euroa 93,7 Sijoitetun pääoman tuotto, %* 2,4 Omavaraisuusaste, % 97 Tuloutus valtion talousarvioon, 106,6 milj. euroa (edellisen vuoden liiketoiminnan tuloksesta) *) laskettu ajalta Vuoden 2016 tulokseen sisältyy uuden Metsähallituslain mukaisen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyvät kulut konsernissa, yhteensä 11,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstön lisäeläkekulun osuus oli 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2016 tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Rakennemuutoskuluilla ja kertaluonteisilla erillä oikaistu toiminnallinen liiketulos oli 127,6 miljoonaa euroa. 3.2 Julkiset hallintotehtävät Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät on määritelty metsähallituslain 5 :ssä. Julkisia hallintotehtäviä hoidetaan Luontopalvelut -yksikössä. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat ja valvovat toimialansa osalta Metsähallitukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitoa. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien bruttomenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5 % 62,8 milj. euroon ja työpanos kasvoi 3,7 työvuodella 524,0 henkilötyövuoteen. Menoista ympäristöministeriön perusrahoituksen osuus oli 38,0 milj. euroa ja maa- ja metsätalousministeriön osuus 6,4 milj. euroa. Luontopalveluiden kokonaistuottavuus oli merkittävästi lisääntyneiden suoritteiden ja lähes muuttumattomien työpanoksen ja kulujen seurauksena 114,9 Tilastokeskuksen kokonaistuottavuusmittarilla mitaten. Maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli kaikkien suoritteiden osalta 115 %. Budjettirahoituksen lisäksi julkisten hallintotehtävien hoitoon käytettiin muista lähteistä saatua rahoitusta 18,5 milj. euroa. Ministeriöiden perusrahoituksen ja muista lähteistä saadun kokonaisrahoituksen jakauma on esitetty prosesseittain alla. Yhteiset menot sisältävät tehtävät, joita ei voi kohdentaa suoraan prosesseille, kuten kansainväliset tehtävät sekä hallinnon ja muut tukitehtävät. Luontopalveluiden bruttomenot tehtävittäin ja rahoituslajeittain Prosessit ja tehtävät MMM YM Muut Menot yht. Menot yht. (1 000 euroa) perusraha perusraha rah.lajit Yhteiset menot Luonnonsuojelu Luonnon virkistyskäyttö Alueiden hallinta Eräasiat Siemenhuolto ja uittorakenteet MENOT YHTEENSÄ

7 7 Kokonaismenot lisääntyivät edellisvuoteen nähden 3,24 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia. Tuloslaskelma ja tase Suoriteperusteisesti laaditun tuloslaskelman mukaan Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien (Luontopalvelut) tulos jää normaalivuosina aina alijäämäiseksi, koska poistoja ja varaston muutosta ei kateta vuosittaisella talousarviorahoituksella, vaan talousarviorahoituksen hankintavuoden varainkäytöllä. Luontopalvelujen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen vaan sen tuloksen arvo mitataan toiminnan yhteiskunnallisella vaikuttavuudella ja tuloksellisuudella. Julkisten hallintotehtävien kirjanpidon tuloslaskelmassa alijäämä vuodelta 2016 oli -0,9 milj. euroa. Alijäämä pieneni edellisvuodesta noin 1 miljoonalla eurolla. Julkisten hallintotehtävien taseen loppusumma oli 0,989 mrd euroa, kun se vuonna 2015 oli 1, 208 mrd euroa. Suurimmat muutokset omaisuudessa edellisvuoteen verrat tuna olivat maa- ja vesiomaisuuden sekä rakennusten arvoissa. pääosa yleisistä vesialueista siirrettiin uudessa Metsähallitusorganisaatiossa ns. kolmanteen tase-erään eli liiketoiminnan käytössä olevaan muuhun omaan pääomaan. 3.3 Metsähallituskonserni Maksullisen toiminnan liikevaihto Luontopalveluiden vuoden 2016 maksullisen palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi 5,6 %, ja oli 11,3 milj. euroa. Tärkein tuloerä on julkisoikeudelliset metsästysluvat, joiden osuus oli 2,72 milj. euroa (2,71 milj. euroa vuonna 2015) ja liiketaloudellisesti hinnoitellut kalastuslupatulot 0,93 milj. euroa (0,91 milj. euroa vuonna 2015). Liiketaloudellisesti hinnoitellun siemenmyynnin tulot olivat 0,89 milj. euroa (0,77 milj. euroa vuonna 2015). Ympäristöministeriön maksullisien toiminnan 5,46 milj. euron (5,03 milj. euroa vuonna 2015) tuloissa suurin osa, eli 1,74 milj. euroa (1,40 milj. euroa) muodostui liiketoiminnallisesti hinnoitelluista majoitus- ja muista tilojen vuokraustuloista. Muita suurempia eriä olivat ennallistamisalueiden puunmyyntitulot 0,90 milj. euroa (0,89 milj. euroa) ja luonto-opastuksen ja neuvonnan tuotteiden myyntitulot 0,90 milj. euroa (0,86 milj. euroa). Puunmyyntitulot muodostuvat pääasiassa hanketoiminnan sivutuotteena syntyvästä kuitu- ja energiapuusta. Metsähallituskonserniin kuuluvat liiketoiminnan ja sen tytäryhtiöiden lisäksi julkiset hallintotehtävät ja sen tytäryhtiöt. Metsähallituskonsernin liikevaihto oli 246,4 milj. euroa ja tilikauden voitto 55,9 milj. euroa. Metsähallituskonsernin tase koko vuodelta 2016 oli 4 011,3 milj. euroa (3 986,6 milj. euroa vuonna 2015).

8 8 Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 239,3 milj. euroa, investointien rahavirta 6,6 milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -72,9 milj. euroa. 3.4 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajat ovat tehneet Metsähallituksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta normaalimuotoisen tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat esittävät lausuntonaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä ne antavat oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä sekä taloudellisista vastuista. Metsähallituksen hallintoa on hoidettu Metsähallitusta koskevan lain ja asetusten sekä eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten ja muiden ohjauspäätösten mukaisesti. Metsähallituksen sisäinen valvonta ja tarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi tilintarkastajat esittävät lausuntonaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilintarkastajat ovat antaneet julkisten hallintotehtävien pro forma tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta erillisen raportin kertomuksen lisäksi. 4. Arvio tuloksellisuuden raportoinnista ja raportoinnin kehittämistarpeet 4.1 Maa- ja metsätalousministeriö Esityslistan liitteenä olevan maa- ja metsätalousministeriön palautteen mukaan liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät liikelaitoksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) mukaiset tiedot. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien raportointi on sisällöllisesti kattavaa ja laadullisesti korkeatasoista ja antaa tarvittavat tiedot julkisten hallintotehtävien tuloksellisuuden ohjauksen ja tulosvastuun kannalta. Myös liiketoiminnan toimintakertomus yhdessä ministeriölle tuotetun täydentävän raportoinnin kanssa tarjoaa hyvät edellytykset ohjaukselle ja tulosvastuun toteutumisen seurannalle. Valtion liikelaitoksen liiketoiminnan omistaja-arvo koostuu liiketoiminnan taloudellisesta ja julkisesta arvosta. Taloudelliseen arvoon liittyvän raportoinnin taso on riittävää. Myös julkiseen arvoon liittyvä raportointi toteutuu hyvin yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyvaikutusten raportointimallin kautta.

9 9 4.2 Ympäristöministeriö Jatkossa Metsähallituksen tulee edelleen kehittää raportointiaan niin, että metsätaloutta harjoittavan uuden tytäryhtiön yhteiskunnallisen ohjauksen vaikutukset voidaan todentaa luotettavasti. Tämä edellyttää mm. selkeiden tavoitteitten määrittelyä keskeisille yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutusta kuvaaville mittareille. Metsähallituksen tulee lisäksi kehittää raportointiaan nykyistä yhtenäisemmäksi ja aikaansaatuja yhteiskunnallisia vaikutuksia monipuolisemmin kuvaavaksi. Esityslistan liitteenä 3 olevan ympäristöministeriön kannanoton mukaan Metsähallituksen Luontopalvelut -yksikkö on saavuttanut sille vuonna 2016 asetetut tavoitteet. Eduskunnan asettamissa vaikuttavuustavoitteissa on edetty. Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen kolmikantaperiaatteella tehdyllä strategisella tulossopimuksella on pyritty linjaamaan toiminnan tavoitteita ja laadullista tasoa pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2016 aikana strategisten tavoitteiden mittarit olivat kattavasti käytössä. Tavoitetaso saavutettiin pääosin. Metsähallitusta koskevina muina kannanottoina ympäristöministeriö toteaa seuraavaa: Metsähallitus kehittää toimintaansa tehokkaammaksi ja yhtenäisemmäksi. Luontopalveluiden rahoituspohja on säilynyt kohtuullisella tasolla huolimatta julkisen talouden säästöpaineista, mutta rahoitusta saadaan useista lähteistä ja erityisesti hanketoiminnan kautta. Luontopalveluiden tulee kiinnittää huomiota siihen, että sen saama budjettirahoitus kehystasolla riittää turvaamaan toiminnan jatkuvuuden perustoimintojen osalta määräaikoihin sidotun hanketoiminnan ohella. Kokonaistuottavuusindeksin mukaan Luontopalveluiden tuottavuus kasvoi hyvin vuoden 2016 aikana. Syksyllä 2016 hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaan Luontopalveluiden tulee edelleen kasvattaa tuottavuuttaan ja tähän tulee määrätietoisesti kiinnittää huomiota. Ympäristöministeriö esittää, että Luontopalvelut osallistuu edelleen aktiivisesti oman toimintansa osalta Metsähallituksen kehittämiseen ja hakee toimintojen tehostamista synergiahyötyjen avulla, mikä näkyy tuottavuushyötyinä. 5. Tarvittavat toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta 5.1 Valtioneuvoston toimenpiteet Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että valtioneuvosto vahvistaisi Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta ja päättäisi tulouttaa Metsähallituksen voittovaroista euroa vuonna Lisäksi valtioneuvosto päättäisi, että julkisten hallintotehtävien tappio ,47 euroa, kirjataan vähentämään liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien muun oman pääoman määrää ja ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

10 Metsähallituksen tuloutuksen maksaminen Metsähallituksen euron voiton tuloutus on tarkoitus maksaa vuonna 2017 valtiolle neljässä erässä seuraavan jaksotuksen mukaan: Erä Eräpäivä Erän suuruus, I II III IV

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 10.6.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATA- VOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE AJANJAKSOLLE 15.4.2016

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.2.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATA- VOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016

Lisätiedot

mmm.fi / /2017

mmm.fi / /2017 PÄÄTÖS 1(5) mmm.fi Metsähallitus METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja 9.6.2016 Matti Heikurainen METSÄHALLITUKSEN TILIKAUDEN 1.1.2016-14.4.2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAH- VISTAMINEN JA LIIKELAITOKSEN VOITON TULOUTUKSESTA

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla. Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla. 2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus

Talousarvioesitys Metsähallitus 64. Metsähallitus Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti: 1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 2,2 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 2,5 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus

Talousarvioesitys Metsähallitus Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN JA METSÄ- HALLITUSKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEEN AJALTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN JA METSÄ- HALLITUSKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEEN AJALTA 1 (11) Metsähallitus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN JA METSÄ- HALLITUSKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEEN AJALTA 15.4.-31.12.2016 Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtion liikelaitosten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja 14.4.2016 Matti Heikurainen METSÄHALLITUKSEN JA METSÄHALLITUKSEN KONSERNIN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA LIIKELAITOKSEN VOITON

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallitus pähkinänkuoressa: Metsähallitus toimii tällä hetkellä valtion

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään 37 616 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Pääjohtaja Pentti Hyttinen 11.10.2016 Valtion maat ja vedet 9 121 000 hehtaaria maa-alueita. 3 417 000 hehtaaria vesialueita. Valtion

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

Ajankohtaista Metsähallituksesta

Ajankohtaista Metsähallituksesta Ajankohtaista Metsähallituksesta 4.4.2017 Pääjohtaja Pentti Hyttinen Perusasiat ennallaan Metsähallituksen hallinnassa on kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta. Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää

Lisätiedot

ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 11.2.2016 ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.11.2016 Vilppu Talvitie VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ

Lisätiedot

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituslain valmistelun taustaa: Maa- ja metsätalousministeriö on toteuttamassa Metsähallitusta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Ylimetsänhoitaja 8.4.2016 Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Maa- ja metsätalousministeriö esittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM

Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta 19.10.2015 Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa- ja vesiomaisuutta

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto

Metsähallituksen uusi toimintamalli maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Metsähallituksen uusi toimintamalli 30.8.2011 maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt ja Palvelukeskus

Lisätiedot

Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas

Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari 30.8.2011 Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,5 milj. ha) Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha Kitu- ja joutomaata

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 Metsäneuvos 14.4.2015 Marja Kokkonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Maa- ja metsätalousministeriö esittää

Lisätiedot

Alueellinen luonnonvarasuunnittelu valtion mailla. Suomen ja Venäjän metsätalousstrategiayhteistyö Joensuu

Alueellinen luonnonvarasuunnittelu valtion mailla. Suomen ja Venäjän metsätalousstrategiayhteistyö Joensuu Alueellinen luonnonvarasuunnittelu valtion mailla Suomen ja Venäjän metsätalousstrategiayhteistyö 3.-4.10.2011 Joensuu Ohjelmapäällikkö Johanna Leinonen Valtion liikelaitos Metsähallitus, 1/3 Suomea (12,5

Lisätiedot

Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas

Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari 17.2.2011 Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,5 milj. ha) Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha Kitu-

Lisätiedot

Monikäyttömetsätalous valtion mailla. PMA 28.9.2012 Pohtimolampi MMT, aluejohtaja Kii Korhonen

Monikäyttömetsätalous valtion mailla. PMA 28.9.2012 Pohtimolampi MMT, aluejohtaja Kii Korhonen Monikäyttömetsätalous valtion mailla PMA 28.9.2012 Pohtimolampi MMT, aluejohtaja Kii Korhonen 1 Metsähallituksen maat ja vedet Monikäyttömetsätaloutta 3,5 milj. ha (Lappi 1,9 ) Soita, lakimetsiä yms metsätalouden

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot

Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 17.2.2016 Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi HE 132/2015 Suomen Latu kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 25.10.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN ALOITTAVA TASE 15.4.2016 JA MUUT TALOUDELLISET JÄRJESTELYT 1. Lainsäädäntö Metsähallitukseen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson kirjaamo@mmm.fi Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: MMM004:00/2014 Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen Latu on tutustunut

Lisätiedot

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 1 Metsälainsäädännön kokonaisuudistus Metsälain uudistus voimaan 1.1.2014 Metsänhoitoyhdistyslaki

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 19.12.2016 Vilppu Talvitie VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp) Anne Kumpula ympäristöoikeuden professori ankumpu@utu.fi 11.2.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

METSÄHALLITUKSEN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET MMM/YM 25.10.2016 1(10) METSÄHALLITUKSEN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 2016 2020 1. Viime vuosien kehitys Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 31.1.2012 Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Esko Maukonen Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Metsähallituksen hallinnassa on 1/3

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä Viitaten lausuntopyyntöönne Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä Dnr MMM004:00/2014 Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta

Lisätiedot

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla POROT-seminaari 14.5.2012 Juhani Karjalainen Metsähallituksen maat ja vedet 2011 Talousmetsien metsämaata 3,5 milj. ha Kitu- ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä)

Lisätiedot

Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen

Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen MH:n organisaatiouudistus seminaari, Rovaniemi 30.8.2011 Tarja Pasma Toiminnanjohtaja Puh. 040 823 2443 Sähköp: lappi@sll.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 13.4.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN ALUSTAVA ALOITTAVA TASE 15.4.2016 JA MUUT TALOU- DELLISET JÄRJESTELYT 1. Lainsäädäntö Metsähallitukseen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/415/ /2016 Pauliina Pekonen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/415/ /2016 Pauliina Pekonen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 4.4.2016 VM/415/02.02.08.05/2016 Pauliina Pekonen SENAATTI-KIINTEISTÖJEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 1 Yleistä Valtion liikelaitoksista

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Metsähallitus-konsernin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Metsähallitus-konsernin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Sisällys Metsähallitus-konsernin hallituksen toimintakertomus Toiminta tilikaudella 2016 Liiketoiminnan kehitys Liiketoiminnalle asetetut tavoitteet Julkiset hallintotehtävät Henkilöstö Hallinnointi- ja

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa 1 Anju Asunta, Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle yksittäisistä

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvaraalan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle yksittäisistä ihmisistä suuryrityksiin. Toimintamme perustuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/417/ /2017 Pauliina Pekonen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/417/ /2017 Pauliina Pekonen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 20.3.2017 VM/417/02.02.08.05/2017 Pauliina Pekonen SENAATTI-KIINTEISTÖJEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 1 Yleistä Valtion liikelaitoksista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA

EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA Ekosysteemipalveluiden näkökulma ohjaa valtion metsien hoitoa ja hyödyntämistä Metsätieteen päivä 26.10.2011 Niklas Björkqvist EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA Ekosysteemipalvelut tulevaisuutemme turva Ekosysteemipalvelut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma

Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma Liisa Tyrväinen, professori Luonnonvarakeskus (Luke), Vantaa liisa.tyrvainen@luke.fi Taustaa Metsä- ja vesialueiden matkailu-

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 23.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE Viite: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 22.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE Viite: asiantuntijakuuleminen 23.2.2016 ASIA: HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANI- SOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot