Kaustisen kunnanvirasto. Asia Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaustisen kunnanvirasto. Asia Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 4/ Aika kello 17:30 Paikka Kaustisen kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 28 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTTEIDEN HINTOJEN TARKISTAMINEN JA UUDET TUOTTEET 5 29 LIIKELAITOKSEN SULUT KEVÄÄN JA KESÄN 2016 AIKANA 6 30 ekeski-pohjanmaa HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 7 31 PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA 9 TOIMINTAKERTOMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 16

2 ESITYSLISTA 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Syrjälä Asko - Puheenjohtaja Känsälä Kai-Eerik - Vpj Huusko Riitta - Jäsen Hylkilä Marja - Jäsen Kangasvieri Eino - Jäsen Kettu Terttu - Jäsen Lehtinen Leila - Jäsen Lumppio Erkki - Jäsen Rimpioja Jukka - Jäsen Simpanen Taina - Jäsen Syrjälä Väinö - Jäsen Hietaniemi Antti - Hallituksen edustaja Oikarinen-Nybacka Tarja - Peruspalvelujohtaja Luoma Ilkka - Kuntayhtymä toimitusjohtaja Kellokoski-Kari Eija - Tilaajajohtaja, sihteeri Norrena Pilvi - Vs. johtava lääkäri, Jyta

3 ESITYSLISTA 4/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tilaajajohtajan esitys Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:

4 ESITYSLISTA 4/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Tilaajajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Huusko ja Kai-Eerik Känsälä. Päätös:

5 ESITYSLISTA 4/ TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTTEIDEN HINTOJEN TARKISTAMINEN JA UUDET TUOTTEET Lautakunta päättää työterveyshuollon palvelumaksuista/asia kasmak suis ta. Työterveyshuollon laskutuksen tulee kattaa kaikki työ terveys huol lon menot. Työterveyshuollossa on tarpeen ottaa käyttöön uu sia tuotteita sekä tarkistaa hintoja. Hinnan tarkistus: Ryhmäohjaus työfysioterapeutti / työterveyshoitaja - ½ tuntia 29 ja 1 tunti 58. Hintaan sisältyy suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika sekä varsinaisen ohjauksen pitäminen. Hinta on helpompi laskea ja hahmottaa ryhmään kuuluvaan määrän mukaisesti sekä huomioida tarvittaessa Kela korvattavuus. Hintaan voidaan lisätä vielä tarvittaessa tilojen vuokramaksuja ja esim. kuntosali- ja uimahallin maksuja. (Aikaisempi hinta on 175 /tunti, tilastointi on tehty yhden kerran sisältäen 10 kerran käynnit ja Kela ei ole korvannut käyntejä) Uusi tuote ja hinta: - Lääkärin ryhmän ohjaus 90 / ½ tuntia. Hintaan sisältyy suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika sekä varsinaisen ohjauksen pitäminen - Työfysioterapeutin puhelinneuvonta ja ohjaus; 10 / 10 minuuttia - Toimistokulut; Yrityksen siirtyessä toisen työterveyshuoltopalveluntuottajan asiakkaaksi; terveys- ja sairauskertomusten kopioiminen ja lähettäminen eteenpäin 8 / yrityksen työntekijä. Ohjattavat ryhmät ovat pääasiassa painonhallinta- ja selkäryhmiä sekä diabetesryhmiä. Tilaajajohtajan esitys: päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön lu kien yllä esitetyt uuden työterveyshuollon hinnantarkistuksen sekä uudet tuotteet ja hinnat. Päätös:

6 ESITYSLISTA 4/ LIIKELAITOKSEN SULUT KEVÄÄN JA KESÄN 2016 AIKANA Liikelaitoksessa on toteutettu jo vuosien ajan sulkuja erityisesti ke sä aika na, mutta myös muina aikoina. Sulkuja toteutetaan sekä ta lou del li sista että toiminnallisista syistä. Sijaismäärärahoja on karsittu ja sulkujen kaut ta mm. kesälomat voidaan pitää vähemmillä sijaisresursseilla. Toimin nal li ses ti keskittämällä vuosilomat lyhyemmälle ajalle voidaan tur vata palvelut häiriöttömämmin ammattitaitoisella henkilökunnalla silloin, kun palvelupiste on auki. Lomien hajauttaminen tuo toimintaan muu toksia/ supistuksia pidemmällä aikavälillä. Tilaajajohtajan esitys: Lestijärven ja Toholammin vastaanottopalvelut on suljettu - Tunkkarin ja Kannuksen vastaanotoilla hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat - Suun terveydenhuolto normaalisti Lestijärven vastaanotto ja suun terveydenhuolto on suljettu Toholammin vastaanotto ja suun terveydenhuolto on suljettu Toholammin vastaanotolla työskentelee hoitaja-lääkärityöpari, mikäli lääkäriresurssia on käytettävissä. Muussa tapauksessa Toholammilla työskentelee hoitajatyöpari ko aikana Tunkkarin ja Kannuksen vastaanotoilla hoidetaan ainoastaan kii reel lis tä hoitoa tarvitsevat potilaat. Myös perheiden palveluissa ja kotihoidon ja palveluasumisen tu los alueel la toteutetaan sulkuja entisten vuosien tapaan. Nämä sulut tar ken tuvat kevään aikana ja niistä päätetään Jytan johtoryhmässä. Päätös:

7 ESITYSLISTA 4/ ekeski-pohjanmaa HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Valmistelija: peruspalvelujohtaja Keski-Pohjanmaan kunnat ja sotetoimijat ovat alkaneet syksyn 2015 ai ka na valmistella sähköisten ja videoavusteisten palveluiden ke hittä mis han ket ta. Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyö dyn tämi nen Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja so te toi mi joi den palvelujen uudistamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuvat lähivuosina uudet tavat hyö dyn tää teknologiaa ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia pal ve lu tuo tan nos sa. Palveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta voidaan tulevaisuudessa taata nykyistä paremmin käyttämällä tek no logiaa uudella tavalla hyödyksi. Jotta teknologian hyödyntäminen tu levai suu den sosiaali- ja terveyspalveluissa olisi laajasti mahdollista, pitää valmistautuminen aloittaa nyt. ekeski-pohjanmaa hanke tarttuu näi hin asioihin mm. sisäisen toiminnan, osaamisen ja toi min ta kulttuu rin uudistamisella. Hankkeen tavoitteena on turvata lähipalveluja käyttämällä di gi ta lisaa tion luomia mahdollisuuksia paikkariippumattomien etä asioin tipal ve lu jen avulla sekä mahdollistaa asiakkaille vaivaton asiointi kotoa tai etä asioin ti pis tees tä julkisille palveluntuottajille. Hankkeessa ra ken ne taan palveluiden tuot ta mi seen uusia videoavusteisia toi minta mal le ja, edistetään laa ja-alai ses ti digitalisaatiota ja sen osaamista kun nal li sis sa ja julkisissa pal ve luis sa sekä uudistetaan mukaan lähte vien organisaatioiden sisäisiä toi min ta mal le ja ja parannetaan eri alo jen ammattilaisten digiosaamista. Hankkeesta tehdään asiakaskeskeinen alusta alkaen ja asukkaat se kä asiakkaat ote taan mukaan suunnittelemaan ja kokeilemaan digiasi oin tia. Tar koi tuk se na on oppia yhdessä ja muuttaa sekä ammat ti lais ten että asuk kai den asenteita ko. palveluita kohtaan. Hanket ta ovat lähdössä yh des sä toteuttamaan Keski-Pohjanmaan kunnat ja sotetoimijat. Han ke voi osaltaan nivoa kuntien ja so te toi mi joiden toimintaa yh teen, kun soteuudistuksen ja oman al kavan Kes ki-poh jan maan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Soi te) myötä kun tien ja sotetoimijoiden asemoitumisessa tapahtuu muu tok sia, mut ta yhteisen työn alueen asukkaiden hyvinvoinnin edis tä mi sek si pi tää jatkua. ekeski-pohjanmaa hanketta ovat lähdössä toteuttamaan pää to teutta ja na Kaustisen seutukunta ja osatoteuttajana Kokkolan kaupunki. Han ke suun ni tel ma ja kustannus- ja rahoitussuunnitelma on liitteenä.

8 ESITYSLISTA 4/ Tilaajajohtajan esitys: Lautakunta päättää 1) lähteä mukaan ekeski-pohjanmaa-hankkeeseen, koska hanke tukee lautakunnan tavoitteita tasa-arvoisten palveluiden jär jes tä mi sestä alueen asukkaille ja sähköisten palveluiden edistämistä Jy ta-alueel la 2) hyväksyä hankkeen rahoitussuunnitelman mukaisesti osuutensa mak si mis saan 50 % Kiu run maksuosuudesta ,29 koko hanke ajal le Päätös: Liitteet Hankesuunnitelma ja kustannus- ja rahoitussuunnitelma

9 ESITYSLISTA 4/ PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Valmistelijat: taloussihteeri Pirkko Hautala, palvelujohtaja Pekka Kaup pi nen, tilaajajohtaja Eija Kellokoski-Kari, peruspalvelujohtaja Tar ja Oikarinen-Nybacka Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Liikelaitos on jatkanut perus pal ve lui den kehittämistä yhdessä kuntien kanssa tehtyjen stra tegis ten linjausten pohjalta. Palvelutuotannossa vuosi sujui pääosin hy vin, asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin pystyttiin vastaamaan ja tu los- ja vastuuyksiköt pysyivät suurimmaksi osaksi asetetuissa toimin nal li sis sa ja taloudellisissa tavoitteissa. Toimintaa vietiin eteenpäin strategiaohjelmien ja pal ve lu suun ni telman mukaisesti. Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmassa tar kas teltiin erityisesti Lestijärven, Toholammin ja Halsuan tehostetun pal velu asu mi sen paikkamääriä ja muutostarpeita. Muiden kuntien osalta paik ka mää riä oli laskettu jo aikaisempina vuosina ja muutettu pal velu kes kus ten toimintatapaa sekä suljettu pieniä erillisiä yksiköitä. Halsuan Kannelman paikkamäärä muutettiin 28-paikkaiseksi (vä hennys tä kuusi paikkaa), Lestijärvellä tehtiin selvitysprojekti sosiaalityön, ko ti hoi don ja palveluasumisen kesken ja Kotipirtin käyttöaste nousi vuo den vaih tees sa. Toholammin osalta tehtiin päätös ei ym pä ri vuoro kau ti sen asumispalvelun ostopalvelun lopettamisesta ja Mir ja mi tuvan ostopalvelusopimus irtisanottiin vuoden 2016 huhtikuusta alkaen. Palveluasumisen peit tä vyys ta voi te (9% vuonna 2017) saa vutet tiin jo muutamien kuntien osalta, Jy ta kun ti en yhteinen peittävyys yli 75-vuotiaissa oli 11,4 %. Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelman mu kaises ti jatkettiin asumis- ja avopalveluiden kehittämistä. Puolivälin kodin tukiasunnot Toholammilla oli vat käytössä koko vuoden ja mie lenter veys ko ti hoi to laajeni Les ti jo ki laak son alueella. Toiminta nivottiin kiin teäs ti yhteen muun ko ti hoi don kanssa. Lestijärven osalta vuoden ai ka na tehtiin selvitys mie len ter veys kun tou tu jien asumispalveluista yh teis työs sä kotihoidon, so si aa li työn ja tehostetun palveluasumisen kans sa. Selvityksen lop pu tu lok se na Mikeva Oy:n yksikkö sulki ovensa joulukuussa ja sa maan aikaan Lestijärvellä aloitettiin kak si vuo roinen kotihoito, tehtiin asia kas siir to ja kotihoitoon ja tehostettuun palve lu asu mi seen ja aloi tet tiin omana toimintana mie len ter veys kun toutu jien päivätoiminta. Kotihoidossa kehitettiin mobiilikirjausta ja optimointiohjelman käyttöä eteen päin. Kotikuntoutuksen uusi toimintamalli suunniteltiin ja otettiin käyttöön vuoden vaihteessa Samalla muodostettiin ko ti hoi-

10 ESITYSLISTA 4/ don ja palveluasumisen tulosalueelle uusi tulosyksikkö omaishoito, ko ti kun tou tus ja ikäihmisten vastaanottopalvelut. Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa kiinnitettiin paljon huomiota kri tee rien ja toiminnan yhdenmukaisuuteen mm. kuntoutuksessa, vastaanottotoiminnassa ja työterveyshuollossa. Kuntoutuksessa lähdet tiin ostopalveluiden kehittämisessä mukaan sähköiseen pal ve luse te li jär jes tel mään, vuoden aikana toimintamalli valmisteltiin ja sähköi seen seteliin siirrytään alkuvuonna Ilmaistarvikejakelun peri aat teet ja toimintatavat uudistettiin ja siirryttiin sähköiseen kirjausja seurantajärjestelmään. Henkilöstötilanne oli liikelaitoksessa melko hyvä. Avoimet vakanssit saa tiin lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja ym. eri koistyön te ki jöi tä lukuun ottamatta, hyvin täytettyä pätevillä työntekijöillä. Lää kä rei den rekrytointipalvelua ostettiin edellisen vuoden tapaan Me diapu Oy:ltä. Lääkärivakanssit olivat Tunkkarin alueella hyvin täytettynä, haasteita oli enemmän Lestijokilaaksossa, jossa oli paljon vaih tu vuut ta lääkäreissä. Sosiaalityöntekijätilanne oli ajoittain myös vai kea ja vaihtuvuutta oli erityisesti Pajalassa. Määräaikaisilla rat kaisuil la työmäärästä kuitenkin selvittiin. Sairaanhoitaja- ja lä hi hoi ta ja tilan ne oli hyvä lähes koko ajan. Sijaispulaa oli ajoittain joissakin vastuu yk si köis sä. Sissi-yksikköä kasvatettiin kahdella vakanssilla ja sissi-yk sik köön palkattiin ensimmäinen henkilökohtainen avustaja-sissi. Sis sien lisäksi liikelaitokseen palkattiin uusiin vakansseihin pu he tera peut ti, työfysioterapeutti, toimintakeskusavustaja, hen ki lö koh tainen avustaja ja yksi sairaanhoitajan 50 % vakanssi muutettiin ko koai kai sek si. Henkilöstön sairaslomapäiviä kertyi 15 päivää/työntekijä. Tässä oli vä hen nys tä yksi päivä vuodesta Syksyllä henkilöstölle tehtiin työ hy vin voin ti kysely, jossa liikelaitoksen avainluku nousi ollen 13,9. Vuo den 2013 kyselyssä avainluku oli 13,7. Kyselyssä esiin nous seiden kehittämiskohteiden osalta aloitettiin tulos- ja vastuuyksiköissä yh tei nen kehittämistyö henkilöstön kanssa.kehittämiskohteet vaih teli vat vastuuyksiköittäin. Toimintatuotot ja kulut Henkilöstömenot olivat Talousarvio toteutui 97,2 % (mää rä ra ha alittui ). Nousua oli 4,6 % edellisestä vuo desta. Nousu muodostuu lisääntyneistä henkilöstömenoista, os to pal velui ta on siirtynyt omaksi toiminnaksi, mm. lääkäripalveluissa, las tensuo je lus sa ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja avopalveluissa. Lii ke lai tok seen myös perustettiin 5,5 uutta vakanssia, joka osaltaan nos ti kustannuksia. Palveluiden ostoissa kustannukset olivat , to teu ma pro-

11 ESITYSLISTA 4/ sent ti 102,2 %. Ylitystä tuli ja nousuprosentti oli +0,5 %. Eri kois sai raan hoi don ostoihin meni määrärahasta ja kus tan nuk set nousivat +0,5 %. Perhon tuotannolta ostettiin pal ve luita euron edestä. Muut palvelujen ostot olivat , talousarviossa oli varattu määrärahaa eli määräraha ylit tyi ja kustannusnousua oli +5,56 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat liikelaitoksen toimipisteisiin maksoivat , kasvua oli 5,2 % ja talousarviototeuma oli 97,5 %. Kustan nus erä toteutui arvioidusti. Avustukset kohtaan kuuluvat isoina kustannuserinä toimeentulotuki, omais hoi don tu ki, työmarkkinatuen kuntaosuudet ja muut avustukset ko ti ta louk sil le. Avustuksiin kului määrärahoja , nousua +11,4 %. Määrärahan to teu maprosentti oli 116,9 % ja ylitystä tuli Ylitykseen vaikutti huo non tu nut työllisyystilanne ja la ma sekä kuntien laajentunut vastuu työl li syy den hoi to ku luis ta. Vam maispal ve lu lain mukaiset etuudet nousivat myös edellisestä vuo des ta ja pääosin näistä menoista koostuva avus tus ten me no koh ta, muut avustukset kotitalouksille, ylittyi ja kus tan nuk set nousivat +11,7 %. Muut kustannukset menokohta sisältää lähinnä liikelaitoksen mak samat tilavuokrat. Määrärahaa oli varattu , toteuma 106,6 %, kasvu +6,2 %. Määräraha ylittyi Osin ylitystä se lit tää se, että Harjukodin asunnot tulivat muiden kuntien tapaan Jy tan vä livuok rat ta vik si. Liikelaitoksen investoinnit olivat Määrärahaa oli varattu yh teen sä Vuoden aikana hankittiin kolme ham mas lää kärin hoi to ko ne yk sik köä, osa uusien potilaskutsujärjestelmien lait teis ta vuo de osas toil le ja itseilmoittaumispisteet lääkärin vas taan otoil le. Liikelaitoksen tulot muodostuivat asiakasmaksuista, ko ti kun ta korvauk sis ta, palveluiden myyntituloista, vuokrista, avustuksista ja kunta osuuk sis ta.terveydenhuollon asiakasmaksuja kertyi (+4,5%) ja so si aa li huol lon asiakasmaksuja (-0,6 %). Vuok ra tu lot olivat (+15,2%). Tukia ja avus tuk sia saatiin yh teen sä (mm. toimeentulotuen val tion osuus, hen ki lökun nan työterveyshuollon kelakorvaukset). Tuet ja avustukset tu lokoh ta kas voi +6,6 %. Talousarvio ylittyi toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset yhteensä) osal ta ,10. Toimintamenot ylittyivät ,79, rahoi tus tuo tot ylittyivät 2.652,55 ja poistot alittuivat ,14. Koko nai suu te na toimintamenot ylittyivät ,10. Kuntien kustannukset ja kuntalaskutus

12 ESITYSLISTA 4/ Kunnat maksavat palveluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kus tan nuk set jaetaan pääosin suoritteina Maisemamallia käyttäen.osa kustannuksista jaetaan asukasluvun suhteessa ja ns. oman kunnan kustannukset kohdistetaan suoraan ko. kunnan menok si. Maisemaraporteista saatavat kuntien tilaustaulut ovat oheisma te ri aa li na. Kuntaosuudet kerättiin kunnilta kuukausittain palvelusopimuksissa so vi tun mukaisesti. Kuntaennakoiden riittävyyttä seurattiin osa vuo sikat saus ten yhteydessä ja ja erillisellä kun ta en nak ko laskel mal la ja tilinpäätösennusteella ja tilanteen pohjalta. Tu los- ja vastuuyksikköjen kanssa on seurattu tarkasti talousarvion to teu tu mis ta ja pyritty pitäytymään talousarvion asettamassa raa missa. Liikelaitos teki työllisyyden hoitokulujen ja kuntouttavan työtoiminnan os to pal ve lui den käyttöönoton takia lisätalousarvion keväällä Li sä ta lous ar vios sa ( /36 ) varattiin euroa ko. menoi hin ja kus tan nus ten ar vioi tiin nousevat näissä menoissa kun nittain seu raa vas ti: Kannus , Kaustinen , Lestijärvi , To ho lam pi 4.000, Veteli Tilinpäätösennuste kuntaosuuksista laadittiin lokakuussa ja koska sii nä ennustettiin vain eu ron ylitystä, ei lisätalousarviota enää tehty. Kunnat saivat kuitenkin tie toon sa oman ennusteensa kun nan taloussuunnittelua varten. Lopulta lii ke lai tok sen kuntaosuudet ylit tyi vät talousarviosta ,13. Kuntaosuudet nousivat edel li ses tä vuodesta +4,4 % ja kunnittaista vaihtelua kuntaosuuksien ke hit ty mi ses sä oli aika paljon. Kahden edellisen vuoden mii nus merk kis ten kuntaosuuksien ansiosta kuntaosuudet olivat edelleen euroa pienemmät kuin vuonna Kuntaosuuksien muu tos kunnittain oli seuraava vuo teen 2014 verrattuna: Halsua +13,75 % (vuonna 2014 vrt ,82 %) Kannus +3,14 % (-2,32 %) Kaustinen +1,55 % (-4,83 %) Lestijärvi -4,42 % (-4,76 %) Toholampi + 6,51 % (-4,76 %) Veteli +6,37 % (-3,90 %) Perhon kustannukset olivat (sis. Perhon pe rus pal ve luiden menot kunnan kirjanpidon mukaisesti ). Perhon kustan nuk set nousivat 1 %:n eli vuoteen 2014 verrattuna. Liike lai tos kun tien kus tan nuk sia seurataan liikelaitoksen kirjanpidossa ja Perhon kustannuksia kun nan kirjanpidossa.

13 ESITYSLISTA 4/ Liikelaitoskuntien kuntaosuudet peruspalveluihin olivat seuraavat: Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Tilinpäätöksen perusteella lisälaskua tuli Halsualle ,03, Kaus ti sel le ,30 ja Vetelille ,08. Palautusta taas saa vat Kannus ,04, Lestijärvi ,52 ja Toholampi ,08. Liikelaitos varaa vuosittain talousarvioonsa määrärahan eri kois sairaan hoi don ostoja varten. Vuoden 2015 talousarvioon määrärahaa va rat tiin Erikoissairaanhoitoon (sis. eri kois sai raan hoito,ensihoito ja kuntayhtymän tuottama kehitysvammahuolto) käy tettiin ja kus tan nuk set nousivat edellisestä vuodesta eli +0,4 %. Kustannukset koh den tui vat kunnittain seu raavas ti: Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Perho Veteli Tilinpäätösasiakirja on liitteenä. Peruspalvelujohtajan esitys: Lautakunta päättää: 1) hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen 2) allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen liitettäväksi osak si kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaa 3) oikeuttaa tekemään tilinpäätöksen teksti- ja tilasto-osaan oi kai suluon tei sia korjauksia ja täydennyksiä 4) suorittaa tilinpäätöksen edellyttämät kuntien lisälaskutukset ja pala u tuk set.

14 ESITYSLISTA 4/ Päätös: Liitteet TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015

15 ESITYSLISTA 4/ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Peruspalvelujohtajan, tilaajajohtajan ja tulosaluejohtajien kuntalain 51 :n mukaiset otto-oikeuskelpoiset viranhaltijapäätökset ajalta sekä Dynasty-viranhaltijapäätökset ajalta Pää tösluettelot esitellään kokouksessa. Tilaajajohtajan esitys: - merkitsee tiedoksi - ei käytä otto-oikeutta kyseisiin päätöksiin. Päätös:

16 ESITYSLISTA 4/ MUUT ASIAT Kokouksessa esille tulevat muut asiat. Tilaajajohtajan esitys: Käsitellään mahdollisesti esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi ja päätetään mahdollisesta jatkovalmistelusta. Päätös:

PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Peruspalvelulautakunta 31 08.03.2016 PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Peruspalvelulautakunta 31 Valmistelijat: taloussihteeri Pirkko Hautala, palvelujohtaja Pekka Kaup pi

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA Peruspalvelulautakunta 120 22.10.2013 Peruspalvelulautakunta 127 19.11.2013 LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Peruspalvelulautakunta 120 Valmistelijat: palvelujohtajat Reetta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- Yhteinen toimipiste Tunkkarille Halsuan, Kaustisen ja Vetelin tarpei

- Yhteinen toimipiste Tunkkarille Halsuan, Kaustisen ja Vetelin tarpei Peruspalvelulautakunta 61 17.06.2014 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN HALSUA-KAUSTINEN-VETELI-ALUEEN VÄESTÖLLE Peruspalvelulautakunta 61 Halsua-Kaustinen-Veteli-alueen suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 74 JYTAN TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN 5 75 MUUT ASIAT 8

Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 74 JYTAN TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN 5 75 MUUT ASIAT 8 PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Peruspalvelulautakunta Aika klo 13:00-13:35 Paikka Kaustisen kunnanvirasto, valtuustosali SISÄLLYSLUETTELO Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Peruspalvelulautakunta Aika klo 17:30-20:17 Paikka Vetelin kunnanvirasto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 5 64 JYTAN TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Yhall Talousarvion 2016 valmistelutilannetta käsitellään liitteenä olevan ai neis ton valossa.

Yhall Talousarvion 2016 valmistelutilannetta käsitellään liitteenä olevan ai neis ton valossa. Kuntayhtymähallitus 142 20.10.2015 Kuntayhtymähallitus 153 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 15 08.12.2015 Talousarvio 2016 ja -suunnitelma vuosille 2016-2018 136/02.02.00/2015 Yhall 20.10.2015 142 Talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot