ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 12 Pöytäkirjantarkastus 5 13 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 6 14 Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen Vammaispoliittisen ohjelman laatiminen Vanhuspoliittisen ohjelman laatiminen / päivittäminen Vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteet Omakotitonttien hinnoittelu Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin 39 kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta 20 Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite "seniori-info" 43 käyttöön Äänekoskella 21 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta 45 luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa 22 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia lapsiperheiden 48 tueksi 23 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat 52 lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi 24 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite vauvarahasta Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän 60 käyttöönotosta Äänekoskella 26 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Kaupungin omistamien 67 talousmetsien arvon selvittämisestä mahdollista realisointia varten 27 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekosken Keskuskoulun 70 koulunkäynninohjaajien vakinaistamisesta 28 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite nuorisokortti seniorikortin 72 rinnalle 29 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoskelaiset edistämään terveyttään painonpudotuskampanjalla kaupungin tukemana 75

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 18:00-19:27 jäsen Flinkman Heikki 18:00-19:27 jäsen Heimonen Tapio 18:00-19:27 jäsen Holopainen Simo 18:00-19:27 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-19:27 jäsen Hänninen Seppo 18:00-19:27 jäsen Kainu Keijo 18:00-19:27 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-19:27 jäsen Kumpu Risto 18:00-19:27 jäsen Kylmälä Armi 18:00-19:27 jäsen Laitila Jukka 18:00-19:27 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-19:27 jäsen Leppänen Pekka 18:00-19:27 jäsen Lindell Leila 18:00-19:27 jäsen Lindeman Leif 18:00-19:27 jäsen Lunttila Tommi 18:00-19:27 jäsen Luukkainen Pirjo 18:00-19:27 jäsen Lång Kyllikki 18:00-19:27 jäsen Niskanen Kalle 18:00-19:27 jäsen Nyholm Rolf 18:00-19:27 jäsen Närhi Merja 18:00-19:27 jäsen Penttinen Hannu 18:00-19:27 jäsen Piilonen Pentti 18:00-19:27 jäsen Pohjonen Erja 18:00-19:27 jäsen Pulli Timo 18:00-19:27 jäsen Pönkänen Erkki 18:00-19:27 jäsen Ruotsalainen Seppo 18:00-19:27 jäsen Salmelin Simo 18:00-19:27 jäsen Sohlman Jouni 18:00-19:27 jäsen Soininen Piia 18:00-19:27 jäsen Tani Jaana 18:00-19:27 jäsen Tikander Suvi 18:00-19:27 jäsen Tiusanen Matti 18:00-19:27 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-19:27 jäsen Tuikka Kimmo 18:00-19:27 jäsen Tuikka Minna 18:00-19:27 jäsen Tuominen Marke 18:00-19:27 jäsen Uusitalo Pirjo 18:00-19:27 jäsen Vainikainen Antti 18:00-19:27 jäsen Vainio Hannele 18:00-19:27 jäsen Vertainen Olli 18:00-19:27 jäsen Kaukometsä Jarkko 18:00-19:27 varajäsen Porrassalmi Mirka 18:00-19:27 varajäsen POISSA Martins Sirpa jäsen Nurmi Eila jäsen Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö MUU Javanainen Hannu 18:00-19:27 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:27 sivistysjohtaja Kolehmainen Raija 18:00-19:27 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:27 henkilöstöpäällikkö Latvala Jarmo 18:00-19:27 tekninen johtaja Lemettinen Pertti 18:00-19:27 hallintojohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Salonen Jouko 18:00-19:27 rahoitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rolf Nyholm Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 11 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 41 valtuutet tua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 12 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 12. päivänä maaliskuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 15. päivänä maaliskuuta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rolf Nyholm ja Merja Närhi. Kaupunginvaltuuston päätös:

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 69/000503/2008 KHALL Valtioneuvosto on joulukuussa 2007 hyväksynyt lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman, joka luo hallituksen tavoitteet, painopis teet ja käytännön toimet lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantami seksi kuluvalla hallituskaudella (Opetusministeriön julkaisuja 2007:41). Useat kunnat ovat Stakesin suosituksen mukaisesti laatineet kuntakohtaisen lapsipoliittisen strategian jo luvun taitteessa. Äänekoskella toteutettiin vuo sina entisen Äänekosken kaupungin vetovastuulla, mut ta kaikkien yhdistyneiden kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteisenä hankkeena Lava- hanke (Lastensuojeluun vaikuttavuutta yhteistyöllä ja osaamisella). Hankkeen työskentelyyn osallistui hyvin laajalti lasten ja nuorten parissa toimi via tahoja, ja siinä kehitettiin laaja-alainen, varhaisen vaiheen tukeen keskittynyt yhteinen toimin tamalli. Lava- hankkeen päättyessä sovit tiin, että yhtenä jatkotoi menpiteenä on työn laajentaminen lapsipoliit tiseksi ohjelmaksi. Lapsipoliittisen ohjelman laatimisesta on entisen Äänekosken aika na tehty myös valtuusto aloite, mutta työn aloittaminen on viivästynyt uuden kunnan rakenta misprosessin vuoksi. Kun uuden kunnan kokonaisstrategia vuoden 2007 lopussa valmistui, sisällytettiin vuoden 2008 tavoitteisiin myös lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian laatiminen. Strategiatyön poh jaksi on valmistumassa Piia Soinisen pro gradu -työnä Äänekosken hyvinvointikertomus, ja parhaillaan ollaan toteutta massa myös STM.n rahoittamaa Lapsivaikutusten arviointihanketta (Lavaus). Tämän hankkeen yhteydessä saadaan tietoa sii tä, minkä laisia vai kutuksia kunnallisella päätöksenteko- ja palvelujär jestelmällä on las ten ja lapsiperheiden elämään ja hyvinvointiin. Lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian laatimisen tarkoituksena on linjata kaupungin päätök sentekoa ja palvelujen kehittämistä siten, että edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Strategian tulee olla laa ja-alainen, ja sen laatimiseen tulee osallistua kaupun gin organisaa tio kokonaisuudessaan, ja lisäksi soveltuvin osin muita lasten ja nuorten parissa toimivia organisaatioita ja yhteisöjä, mm. kolmas sektori, järjestöt, poliisi jne. Painopisteen tulee olla lasten hyvinvoin nin edellytyksissä ja ennalta ehkäisevässä työssä, mutta myös las ten hyvinvointia uhkaavat ja vaurioittavat tekijät, ja niiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi tarvittavat palvelut sisältyvät strate giaan.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Uusi, vuoden 2008 alussa voimaan astunut lastensuojelulaki myös velvoittaa laatimaan suunnitelman siitä, miten kunta huolehtii lasten ja nuorten hyvinvoin nista ja lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitel ma sisältää tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin ti lasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäi sevistä toimista ja palveluista, sekä lastensuojelun tarpeesta, voima varoista ja palvelujärjestelmästä. Suunnitelman hyväksyy kaupun ginvaltuusto, ja se tarkistetaan valtuustokausittain neljän vuoden vä lein. Lastensuojelusuunnitelma voi pohjautua laa jempaan lapsipoliittiseen ohjelmaan tai olla osa sitä. Lap si- ja nuo ri so po liit ti nen stra te gia on tar koi tus laa tia si ten, et tä se sa mal la täyt tää uu den las tensuojelu lain vel voit teen. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa kevään ja syksyn 2008 aikana. Työtä tekemään vapautetaan muista tehtä vistään joku perusturva tai sivistystoimialan henkilö. Ensimmäinen vaihe pitää sisällään teoria- ja taustatiedon kokoamista. Oleellisena osana tätä materiaalia tulee olemaan Lavaus-hankkeen loppura portti sekä Piia Soinisen pro garadu-työnä valmistuva Äänekosken kaupungin hyvinvointiselvitys. Lisäksi tässä vaiheessa kuvataan millaisia ja minkä tasoisia palveluita Äänekos ken kaupungissa on lapsiperheille, lapsille ja nuorille. Aineiston pe rusteella pyritään luo maan kokonaiskuva siitä miten lasten ja nuor ten asioita hoidetaan Äänekosken kaupungissa. Toisessa vaiheessa toteutetaan kahden päivän pituinen työpaja, jos sa työstetään visio oh jaamaan lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa. Vision saavutta miseksi työpajassa määritetään osa-alueittain toimenpiteet, aikatau lut ja vastuutahot. Työpajaan osallistuu mahdollisimman laajasti kau pungin organisaatiosta lasten ja nuorten parissa työskenteleviä vir kamiehiä ja luottamushenkilöitä, seurakuntien järjestöjen edustajia sekä nuorison edustajia. Lasten ja nuorten osallistaminen tässä työ vaiheessa on erittäin tärkeää. Työpajan ve täjinä käytetään esimer kiksi Jamkin työpajaohjaajia. Työpaja toteu tetaan syyskuun 2008 ai kana. Kolmannessa vaiheessa kootaan materiaali yhtenäiseksi asiakirjak si, josta pyydetään lau sunnot mahdollisimman laajasti eri lautakun nilta, järjestöiltä, seura kunnilta ja nuorilta ja lapsilta. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tuodaan hallituskäsittelyyn joulukuussa Ohjelman laatimista ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu perustur van ja sivistystoimialan viranhaltijoista sekä kaupungin hallituksen edustajasta. Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupungille laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen strategia.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus asettaa työtä ohjaamaan ja seuraa maan ohjausryhmän, johon seuraavia tahoja pyydetään nimeämään edustajansa huhtikuun loppuun men nessä: - Keskushallinto: kaavoitustoimen edustaja - Perusturvatoimiala: lasten ja perheiden palvelujen edustaja, terveys palvelujen edustaja ja sosiaalityön edustaja - Sivistystoimiala: opetustoimen edustaja, vapaa-aikatoimen edustaja ja kulttuuritoimen edustaja - Tekninen toimiala: liikenteen edus taja Lisäksi kaupunginhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään, ja nimeää työryhmän puheenjohtajan. Jäseniksi valittiin Mirka Porrassalmi ja Lei la Lindell. Samalla Leila Lindell nimettiin työryhmän puheenjohtajak si. KHALL Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LÄSNÄ) on valmistunut. Ohjel ma sisältää myös lastensuojelulain edellyttämän lastensuojelusuunnitelman. Ohjelmatyötä var ten os tet tiin konsultaatiopalvelua Jy väs ky län am matti kor kea koululta, mistä pää asiassa Ti mo Hin tikka ja Tui ja Ketola ovat se kä vetäneet asiaa työs täviä työ pajoja et tä koon neet työn tuloksia teksti muotoon. Timo Hin tikka toi mi myös oh jaus ryhmän sihteerinä, ja vas tasi ohjelma-asiakirjan laati misesta. Ohjel matyötä teh tiin useissa moniamma tillisissa työpajois sa, joissa alan toimijat olivat laajasti edustettuina. Lisäksi järjestet tiin nuorten kuu lemista yläkouluissa yhteiskuntaopin tunneil la, sekä laajasti infor moi tu per heiden kuulemistilaisuus kau pun ginta lolla. Myös La va us - pro jektin (lapsivaiku tusten arviointi) ai neistoa hyödynnettiin valmistelutyössä. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimisen tueksi asetettiin ohjausryhmä, johon toimialat nimesivät edustajia seuraavasti: - Leila Lindell, pj. (kaupunginhallitus) - Mirka Porrassalmi (kaupunginhallitus) - Ville Härtsiä (sivistystoimiala) - Jaana Tani (sivistystoimi, opetuspalvelut) - Pirjo Heinonen (perusturva, päivähoito) - Anne Hakkarainen (perusturva, neuvolat, kouluterv.huolto) - Tuuli Tolonen (kaavoituspalvelut) - Mika Inkeroinen (nuorisotoimi) - Jukka Karppinen (kunnallistekninen suunnittelu) - Raija Kolehmainen (perusturvatoimiala) - Timo Hintikka (Jamk, asiantuntija, sihteeri) - Tuija Ketola (Jamk, asiantuntija, sihteeri) Lapsipoliittinen ohjelma laadittiin koko kaupungin kaikkien toimialo jen yhteiseksi asiakirjaksi. Tavoitteena oli löytää painopisteet ja lin jaukset,

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginjohtajan ehdotus: joita toteuttamalla luodaan edellytyksiä ja edistetään las ten ja lapsiperheiden hyvinvointia Äänekosken kaupungissa. Työpajojen työskentelyssä pyrittiin löytämään muutama painopistealue ja muu tama keskeinen tavoite, jotta tärkeimmät edistettävät asiat ei vät huk kuisi "toiveiden tynnyriin". Ohjelmassa nousi esiin kolme keskeistä teemaa, joiden sisällä työ ryhmä mää ritteli tarvittavat toimenpiteet ja vastuutukset. Keskeiset pai nopiste alueet ovat: 1. Vanhemmuuden tukeminen 2. Sosiaalinen vahvistaminen ja osallistaminen 3. Yhteisöllisyys ja turvallisuus Lapsi- ja nuorisopoliittisen oh jelman käsittelyn yhteyteen sovittiin ajoitettavaksi muutamia lasten ja perheiden asioita koskevia valtuustoaloitteita. Pyrkimyksenä oli, että valtuustoaloitteita koskevat kannanotot eivät tulisi käsittelyyn erillisi nä asioina, vaan ne tulisivat mukaan kokonaisvaltaisempaan tarkas teluun osana lapsiperheiden hyvinvointia edistävää keinovalikoimaa. Ko. valtuustoaloitteet ovat: - Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi. - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia lapsiperheiden tuek si. - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite vauvarahasta - Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite Kotihoidon kuntalisän käyt töönotosta Äänekoskella. (Valmistelu perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, puh ) Pyydetään lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta teknisen lautakunnan, opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja perusturvalautakunnan lausunnot. Lausunnoissa tulee erityisesti arvioida toimialan mahdollisuuksia sitoutua ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja ohjelman toteuttamiseen osana toimialan vuosisuunnittelua. Pyydetään, että lausuntojen valmistelun yhteydessä perusturvatoimi ala ja sivistystoimiala (aloite kodinhoitajat lapsiperheiden tueksi) valmistelevat myös lausuntonsa yllä lueteltujen valtuustoaloitteiden joh dosta.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PETUR Perusturvan palveluissa vanhemmuuden tukeminen perustuu van hempien omien voimavarojen tunnistamisen. Tukemisen muo dot vaihtelevat perheen eri elämäntilanteis sa. Mo niam ma tillisilla pal ve luilla yli hallintokuntarajojen pyritään van hem muutta tu kemaan si ten, että vanhemmat olisivat mahdollisim man vahvasti osallisina koko pro sessissa ja sitoutuisivat osaltaan sovittuihin me nettelyta poihin (osal lis taminen). Riittävin resurssein ja osaavalla hen kilö kun nal la perus turva pystyy perheitä lähellä olevien peruspalveluiden kautta par hai ten per hei den tu ke mi seen. Kasvatus kumppanuuskoulutus on käyn nis tetty var hais kasva tuk sessa ja neljä päivähoidon työntekijää on mu kana laa jassa val takun nalli sessa kou luttajakou lutuksessa. Uutta ajat telua laajennetaan perhepalveluiden hen ki lös tölle usei den päi vien koulu tusprosessin kautta, johon liittyy myös oman toi minnan tar kas te lua ja prosessityösken telyä. Sosiaalinen vahvistaminen on taitoa löytää ja tukea vahvuuksia ja hyvää lap ses sa, nuoressa ja perheessä ja ottaa se näkökulma työn lähtö koh dak si. Osallistamissa on kysymys siitä, että asiakas kokee voi vansa vai kut taa itse ään koskevien asioiden käsittelyyn. Näiden asioiden to teutu minen vaatii työntekijältä valmiutta aktiivisesti toimia erilaisten asiak kaiden kans sa, kuunnella heitä ja ottaa heidän mielipiteensä huo mioon. Pe rus turvan toiminnoista tiedotta mi nen kun talaisille sekä erilaisten ryhmien kokoontumisen mahdol lis tami nen yhdessä mui den toimijoiden kanssa tu kevat osallisuutta ja osal taan edistävät sosiaalista vah vis ta mis ta. Yhteisöllisyys ja turvallisuus toteutuvat silloin, kun lapsen ei tarvitse pelätä ja hänestä pidetään huolta ja häntä suojellaan terveyttä ja ke hi tystä vaarantavilta tekijöiltä. Lapsi kokee turvalliseksi, kun aikuinen päättää ja lapsi osallistuu päätöksentekoon edellytystensä mukai sesti. Säännöllinen rytmi perheen ja eri palveluiden arjessa tuovat turvallisuutta. Pysyvät vertaisryhmät varhaiskasvatuksessa ja perus opetuksessa oikein rytmitettynä luovat turvallisuutta. Päivähoidon varahoitojärjestelmä vaatii kehit tä mis tä, jot ta lap si voi si ko kea olon sa mahdollisimman turvalliseksi vuo den jo kai sena hoi to päi vänä. Riit tävä, pysyvä ja motivoitunut henki lökun ta yhdessä ter veellisen op pimisympäristön kanssa luovat puit teet tur valliselle kas vulle, kehityk selle ja oppi misel le. Lasten ja perheiden palveluiden toimintasuunni telmassa Äänekos ken lapsi- ja nuorisopoliitti sen ohjelman painopis tealueet ja tavoitteet ovat suunnittelun perus tana. Erityisen tär keä nä kehittämisen koh teena vastuualueella koetaan yli hallintorajojen teh tä vä yh teis työ, jot ta lap siper heil le saadaan yhdessä vanhempien kanssa kehiteltyä nykyresurssein sel lai nen pal ve luver kos to, joka vas taa tä män ajan ja tulevaisuudenkin haasteisiin. Lastensuojelun ja sen palvelui den riit tävyyden näkökul masta kes kei sin kysymys on missä määrin ennalta ehkäisevän las tensuojelu työ toteutuu

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvajohtajan ehdotus: kaupungin pe ruspal veluissa. Varhaisen tuen ja vanhem pien kasvatusvastuun huomioi minen tulisi olla läsnä kai kissa palve luissa. Lastensuojelussa sitoudutaan vanhemmuuden tukemiseksi valittujen toimenpiteiden osalta yhteistyöhön. Sosiaalisen vahvistamisen ja osallistumisen tehtävät liittyvät lastensuojelussa ja muussa sosiaalityössä myös nuorten työllistymistä tukeviin tehtäviin erityi sesti typ-toiminnan kautta. Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteistä lastensuojelu on sitoutunut osallistumaan koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja oppilashuoltoon sekä moniammatilliseen yhteistyöhön joka liittyy lasten ja nuorten yleiseen, fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti ter veel li seen ja tur val li seen ympäristöön. Lastensuojelusuunnitelmassa esitettyjen kehittämistavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten osalta sosiaalityön tulosalue/lastensuojelu on sitoutunut olemaan keskeinen vastuutaho. Sijaishuollon tarpeen vä hentä mi ses sä rat kaisevaa on miten Läsnä-ohjelman ehkäisevän työn ja var hai sen puuttumisen kehittämistoimenpiteet toteutuvat. Perhetukikeskuksen työn määrittely ja arviointi on keskeinen ko ko naisuus mietittäessä las tensuojelun tarkoituksenmukaista palvelu ra kennetta ja mahdollisuuksia siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaeh käisevään lastensuojeluun ja avohuollon toimenpi teisiin. Annetaan lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta (Läsnä) yllä oleva lausunto. Asia päätettiin jättää pöydälle. PETUR Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta (Läsnä) yllä oleva lausunto kaupunginhallitukselle. Merkittiin pöytäkirjaan, että perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen osal listui ko kouk seen asiantuntijana tässä asiassa. KHALL Lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta pyydetyt lausunnot on saatu

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginjohtajan ehdotus: kaikilta toimielimiltä (oheismateriaali). Lausunnoissa ilmenee hy vä toimi alo jen pa neu tuminen ja sitoutuminen ohjelman mukaisiin lin jauk siin. Vapaa-aikalautakunta on äänestyspäätöksellä päättänyt lisätä nuorisopalveluiden tekstiin seuraavaa: " Päihteettömät tapahtumat ja nollatoleranssin varmistaminen nuorisopalveluiden alaisessa toiminnassa, kun kyseessä on lapsille suunnatut palvelut". Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on tarkoitettu antamaan toimialo jen kehittämistyölle päälinjoja ja yhteisiä suuntaviivoja, joilla ediste tään lasten ja nuorten hyvinvointia. Kukin toimiala huomioi ko. pää lin jaukset vuotuisia taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita asettaes saan, ja määri tellessään toimialakohtaisia toimenpiteitä ja mittareita. Vapaa-aika lautakunnan esi tys on nuo ri so pal ve lu jen it sen sä omis sa tilai suuk sis saan huo mioi tava toi min nal li nen yk si tyis kohta, jonka to teuttami ses sa toi mi valta ja vas tuu tus on nuori so toi mella. Hyväksytään lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ohjelma-asiakirjana niin, että siinä esitetyt päälinjaukset huomioidaan vuo sit tain toi mi alojen taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita asetet taessa. Hyväksytään, että ohjelmatyön ohjausryhmä jatkaa seurantaryhmä nä, joka vuosittain kokoontuu seuraamaan tavoitteiden edistymistä ja varmistamaan toi mi alo jen si tou tu mis ta tavoitteisiin. Todetaan, että Äänekosken nuorisotoimen järjestämät tilaisuudet ovat ai na päih teettömiä. Saatetaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tiedoksi kaupunginvaltuustolle. KVALT 13 Kaupunginvaltuuston päätös: Oheismateriaali LÄSNÄ - Äänekosken lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen 127/061003/2008 KHALL Mielenterveystyön onnistumisen ehtona on mielenter veyden huomi oon ottami nen kaikessa yhteiskunnallisessa päätök senteossa. Mielenterveys työn onnistumi seen vai kuttaa pal ve lujen saumat tomuus, monipuo lisuus, jousta vuus ja asiakaslähtöisyys. Sa maan ai kaan, kun mielen ter veyson gelmien hoidon painopiste on siir tynyt laitoshoi dosta avo hoitoon, mie lenter veys työn painopiste on siir tynyt paikalli sesti moni toimijai seen ja verkos toi tuneeseen yh teis työ hön. Tätä yhteistyötä on pyritty Ääneseudulla kehittämään vuosina osallistumalla val takunnal liseen Mielekäs Elä mä- hankkee seen, missä pai kallisesti py rittiin kehittämään mo niammatillista mielenterveystyö tä. Stakes laati valtakunnallisen hank keen pohjalta Mielekäs Elämä-ohjelman toi menpi desuo situkset (STM 2003:9). Kehittämistä jatkettiin, kun Ääneseudun ter veydenhuollon kuntayhty mä sai Län si-suomen lää ninhallituk selta val tionosuutta Mieli net- hankkeeseen vuosille Hank keen ni menä oli Alueelli sen yhteistyömallin kehittäminen aikuisten mielen terveyspalveluihin (www.peda net.jyu.fi/en/por tal/tkk/mie linet). Tässä hankkeessa tuo tettiin samalla aineistoa mielenter veys työn koko naissuunnitelmaa varten, mikä päätettiin toteuttaa Mielinet-hank keen jatkotyö nä. Useat kunnat ovat STM:n suosituksen mukaisesti laati neet Mielenterveystyön kokonaissuun nitelmat jo 2000-luvun alku puolella, mutta Äänekoskel la sitä ei ole vielä tehty. Tälle vuodelle Uu den Äänekos ken toiminnan tavoittei siin sisältyy perusturvan ai kuisväestön vas tuu alueella mm. mielenterveystyön ko konais suun nitelman laatimi nen. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ai kuispsykiatrian koko naissuunnitelman tuomat muu tokset psykiatri sessa palvelujär jestel mässä luovat tar peita miettiä mielenterveys työn kokonai suutta kun nas samme. Mielenterveyslain ( /1116) mukaan kunnan tai kuntainlii ton on huoleh dittava siitä, että mie lenterveyspalvelut järjes tetään si sällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi, kuin kunnassa tai kun tainliiton alueella esiinty vä tarve edellyttää. Mielenterveyspal velujen jär jestämisessä on sairaanhoitopiirin kun tainliiton ja sen alueella toi mivien terveys keskusten yh dessä kunnal lisen so si aalihuollon ja eri tyispalveluja antavien kuntainliittojen kanssa huoleh dittava sii tä, et tä mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonai suus.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sekä mielenterveyspalveluiden kehittämis suositukset (STM 2000:4), että mielen terveys palveluiden laatusuosi tukset (STM 2001:9) esittä vät alueelli sen mie lenterveys työn ko ko nais suunnitelman laatimis ta kunnan alueelle. Mielen terveystyön ko konais suunnitelman te ko on ennen kaikkea kun nan asia ja sen tu lee kattaa mielenter veystyö laa jassa merkityk sessä. Tuolloin mielenter veystyö hön kuuluu kunnan olosuhteista huo lehtiminen siten, että ne edistä vät ja turvaa vat kun talaisten hyvinvointia, ennal taehkäi sevää työtä sekä palveluiden jär jestä mistä. Mielenterveyspalvelujen laatusuositus lähtee ajatukses ta, jonka mukaan mielen terveysongel mat kehit tyvät prosessina. Sik si mielenterveystyön pal veluita tulisi olla saatavis sa prosessin kaikis sa vaiheis sa, elämisen ja selviytymi sen voimavarojen vahvis tami seksi, psykososiaalis ten ongelmien sel vittelemisek si, häiriöiden var haiseksi tunnistami seksi sekä hoidon ja kun toutuk sen järjestä mi seksi. Laatusuositus perustuu sosiaali- ja ter veydenhuollon tavoite- ja toimin taohjelmaan ja käsittelee mielenter veyspalve luita mielenterveys lain määrit telemässä merkityksessä. Suositus si sältää 12 eri laatukriteeriä, jot ka ovat: 1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. 2. Kuntalaisia autetaan peruspalveluissa. 3. Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta tarkoituksenmu kaiseen tutki mukseen ja hoitoon. 4. Hoito toteutuu sovitun suunnitelman mukaan. 5. Ensisijaista on avohoito, kaikessa hoidossa on oltava kuntouttava ote. 6. Potilas pääsee psykiatriseen sairaalahoitoon tarvittaessa. 7. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on selvitetty ja so vittu. 8. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. 9. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään osana ko konaissuunnitelmaa. 10. Henkilöstön osaamisesta pidetään huolta. 11. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja hyö dynnetään suunnittelussa. 12. Mielenterveystyötä varten tehdään kokonaissuunnitelma. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001:9) Mielenterveyspalveluiden laatusuositusta voi hyödyntää arvioitaessa mielenter veyspalvelui den tilan netta kunnassa ja pohdit taessa palveluiden kehit tämistä. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen to teutetaan kolmessa vaiheessa syksyn 2008 aika na. Laadintaproses si on vaativa ja paljon ai kaa vievä ko konaisuus, minkä vuoksi pyri tään hankki maan ulkopuolis ta apua hanketta koordinoimaan. En sim mäi nen vai he pi tää si säl lään teoria- ja taustatie don ko koamista. Ai neis ton ko koa mi sessa voi daan käyt tää hy väksi Mieli net-hank keessa tuotettua materiaalia ja

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pia Soini sen pro-gra du-työnä val mistu vaa Ää ne kos ken kau pungin hyvinvointiselvitystä. Yhtenä ai neiston ke ruu mene telmä nä voi daan käyttää avainhen kilöiden haastattelua. En nen suun nitelman laa ti mista tulee myös kar toittaa kunnan palvelut ja pal ve luiden nykyinen ja tuleva tarve se kä mie lenterveys työn te kijät ja hei dän erilai set toi mensa ja projektinsa. Toisessa vaiheessa toteutetaan ikäkaariajattelun mukai sesti kolme koko päivän kestävää mielenter veysfoorumia ( lapset/ nuoret, aikuisväestö ja vanhusväes tö). Foorumityöskentelyn tarkoi tuksena on löy tää kes kuste luyhteyk siä teorian ja käytännön, pai kallisen toiminnan ja valta kunnallisten linjan veto jen, palveluiden käyttäjien ja niiden tar joajien sekä päättä jien, toi mijoiden ja kansa laisten välille. Mielenterveysfoorumi tulisi olla avoin kaikille asiasta kiin nostuneille. Siihen tulisi kutsua aina kin jul kisten palvelujen tuottajat ( eri hallintokunnat ja edustajat eri lautakunnista), yksityi set pal velu jen tuottajat, palveluja tuottavat jär jestöt ja säätiöt, palvelujen käyttä jät, omais- ja poti las järjestöt, alu eel li set päätök sentekijät ja asukkai den edustajat sekä mahdollinen tutki muslai tos ten edustus. Kolmannessa vaiheessa kootaan materiaali yhtenäiseksi asiakirjaksi,josta pyy detään lausun not mahdol lisimman laajasti. Mie lenter veystyön koko nais suun nitel ma tuo daan hallituskäsitte lyyn jou lu kuussa Kokonaissuunnitelman laatimista ohjaamaan peruste taan ohjausryhmä, mihin pyydetään ni meämään edustaja perustur van toimialu een eri vastuu alueilta ja sivis tystoimi alueelta, työ voi matoimesta (TYP) ja Keski-Suomen sai raanhoitopiiristä. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija Tuula-Saarenketo-Kilpiäinen) Äänekosken kaupunki aloittaa mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatimisen. Suunni telmaa ohjaamaan peruste taan ohjaus- ja seurantaryhmä, johon kaupunginhallitus pyytää seuraavia toimialoja nimeämään edusta jansa: - Perusturvatoimiala: terveydenhuollon vastaanottopalvelujen, sosiaalityön ja vanhuspalvelujen edustus - Sivistystoimiala: opetus- ja vapaa-aikatoimen edustus - Työvoimatoimisto - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - ko. toimialalla toimivat järjestöt Lisäksi kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään edustajansa. Ohjausryhmän puheenjohtajan valitsee ohjausryhmä keskuudes taan. Ohjausryhmän sihteerinä toimii psykososiaalisten palvelujen johtaja

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tuula Saarenketo-Kilpiäinen. Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Pekka Leppänen. KHALL Mielenterveyden kokonaissuunnitelma on valmistunut. Samanaikaisesti on toimialan omalla valmistelutoimeksiannolla laadittu psykososiaalisten pal ve lu jen tu los yk si kön toi sen palvelukoko nai suu den, päihde pal velu jen strategia, jossa kyseessä oli lähinnä jo ole mas saolevien päihdestrategioiden yhdistämisestä ja päivittämisestä. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatimiseksi on asetettu ohjausryhmä, mihin toimialat ovat nimenneet edustajia seuraavasti: - Pekka Leppänen (kaupunginhallitus) - Tapio Tammela (perusturva, terveyspalvelut) - Tuula Saarenketo-Kilpiäinen, pj. (perusturva, mielenterveyspalv) - Tuomo Takala (perusturva, mielenterveyspalvelut) - Jaana Piilonen (perusturva, terv.huollon vastaanottopalv.) - Sinikka Salmikuukka (perusturva, sosiaalipalvelut) - Ville Härtsiä (sivistystoimiala) - Markku Auvinen (vapaa-aikapalvelut) - Kristiina Pikkupeura (perusturva, vanhuspalvelut) - Tuula-Riitta Savolainen, (sairaanhoitopiiri) - Päivi Viitasalo (työ- ja elinkeinotoimisto) - Anne Kauranen (potilasyhdistys Ilona) - Hannu Mäkinen, sihteeri (asiantuntija, Jyväskylä avoin yliopisto) Strategiatyöhön on ostet tu kon sul taa tio pal ve lua Jy väs ky län avoi melta yliopistolta, josta Han nu Mä ki nen on oh jannut ja ve tänyt työ ryhmiä, toiminut työryhmien ja oh jausryh män sih teerinä ja laatinut strategia-asiakirjan. Työskentely tapana on ollut kehittä mis kohteiden ja toimenpide-ehdo tusten työs täminen ikä kaa rimallin mu kais ten, moniam ma til lis ten mie lenterveysfoorumeiden sekä asiantuntijoiden yhteisfoorumin avul la. Foo ru meihin on osallistunut hyvin laaja joukko alan toi mi joita. Li säk si on hyö dyn net ty ai kai sem pia alan ke hit tämis pro sesseja, eri tyisesti Mieli net- pro jek tia, jos sa Han nu Mä ki nen myös toimi asian tuntijana. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa on laadittu poikkihallinnollisena prosessina. Keskeisenä periaatteena on ollut mielenterveyden käsite laajasti ymmärrettynä niin, että se kattaa kaiken henkistä hy vinvointia edistävän toiminnan. Siitä syystä mm. kaikilla Äänekoskel la toimivilla palveluntuottajilla on vastuu asiakkaistaan siellä, missä hei dät kohdataan, ja kaikilla toimijoilla on vastuuta mielenterveyttä edis tävän toimintaympäristön muodostumisessa. Mielenterveyspal veluilla on keskeinen rooli mm. asiantuntijuuden saamiseksi laa ja-alaiseen

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginjohtajan ehdotus: hyötykäyttöön, kun pyritään rakentamaan hyvää mielen terveyttä edistävää elinympäristöä. Mielenterveyspalvelujen osalta keskeinen näkökulma on avohoito painotteisuus, ja palvelujen siirtyminen monitoimijaiseen ja verkos toituneeseen yhteistyöhön. Keskeisiä onnistumisen kriteerejä ovat saumattomuus, monipuolisuus, joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Päihdestrategian päivittämistä varten ei perustettu varsinaista ohjausryhmää. Päävastuu työstä on ollut päihdeklinikan tiimin vetäjäl lä, sosiaalityöntekijä Ari Baasilla, joka on myös koonnut tekstin. Työssä on ollut tukena moniammatillinen työryhmä. Myös päihde strategiaa on työstetty laaja-alaisissa ikäkaarimallin mukaisissa foo rumeissa. Strategiatyön lop pu vai hees sa on pi det ty yh teis työ ta hoille se mi naari, mis sä tiedo tettiin työn tavoitteista ja kes keisis tä si sällöis tä, ja työstettiin toi men pide osiota yh tei sen si tou tumi sen vah vistami sek si. (Valmistelija perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, puh ) Pyydetään Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmasta ja Päihdestrategiasta lausunnot opetuslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnal ta ja pe rusturvalautakunnalta. Lausunnoissa tulee erityisesti arvioida toimialan mahdollisuuksia sitoutua ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja ohjelman toteuttamiseen osana toimialan vuosisuunnittelua. PETUR Molemmat ohjelmat, mielenterveystyön ko konaissuun nitelma ja päihdestrategia on laadittu pe rusturvan pal veluissa val litsevan elämänkaariajat telun mukaises ti. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma Äänekoskella tarjottavat mielenterveyspalvelut ovat mo nipuoliset ja hyvin verkostoitu neet. Palveluja tarjoavat kaupungin pe rusturvan ja sivis tystoimen pal veluyksiköt yhdessä sai raanhoitopiirin, järjestöjen, seu rakunnan, valtionhallinnon ja yksityisten yritysten palvelujen kanssa. Äänekoskella esiintyy keskimääräistä enemmän vakavia mielenterveysongelmia. Viime vuosina näiden hoi dossa on paino piste siirtynyt ly hyessä ajassa sairaalahoidos ta avohoi toon. Sairaala hoidon käyttö on lä hestynyt maa kunnallista keskiarvoa ja sairaalahoi dosta ai heutuneet kus tannukset ovat pienenty neet. Nopean psykiatrisen

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ hoidon rakenne muutoksen vuoksi avohoi don palvelujen kehittäminen on kesken. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman päälinjaukset ovat seuraavat: 1. Ennalta ehkäisevän mielenterveystyön korostaminen 2. Hyvä verkostoituminen eri palvelujen tuottajien kesken ja yhteis työn jatkuva kehittäminen 3. Palvelujen toteuttaminen asiakaslähtöistä matalan kynnyksen pe riaatetta noudattaen. 4. Eri ikäryhmille suunnattujen mielenterveyspalvelujen kehittäminen kokonaisuus tasapai noisesti huomioiden Ennaltaehkäisevä työ on kaikkia koskevaa hyvinvointia edistävää toimintaa, mikä olisi tiedostetta va kaikilla kaupungin toi mialoilla ja pää töksen teossa. Näin mielen terveystyön kokonais suunnitelman mu kainen ennalta ehkäisevä ohjelma pystyt täisiin toteut tamaan nykyisillä resurs seilla. Mielenterveysongelmista useimmat ovat sellaisia, joissa avun voi antaa koulutustaustastaan riip pumatta en simmäinen ta ho, joka ongelmat kohtaa. Hyvin toimi vat moniam matilliset pe ruspalvelut ovat palveluketjus sa keskeisel lä sijalla. Mie lenterveys työn erityis- palveluja tarvitaan vasta sitten, kun perus palvelut eivät riitä. Palve- luilta odotetaan nopeaa rea gointia, hyvää yhteistyötä, hoitoketjujen suunnittelua ja hoi don porrastuksesta sopi mista. Suu rempi osa työstä pyri tään suun taamaan koulutuksen ja konsultaation antamiseen. Tämä onnistuu, jos peruspalvelujärjestelmä saadaan toimivaksi. Kolmannen sektorin tekemä mielenterveystyö täydentää kunnan omaa palvelutuotantoa, ja kau pungin on tär keä tukea heidän työtään. Omaisten panos mielenterveystyön kokonaisuudessa on aivan keskeinen. Tämän työn tukemista yhteiskunnan tulee edis tää kaikin keinoin ja kaikkien palvelujen piirissä. Mielenterveystyö on kaikilla toimialoilla ja koko kunnas sa tapahtuvaa hyvinvointia edistävää toi mintaa. Tämä tulee ottaa huomioon kunnan strategiois sa kaikilla hallinnon alueilla, jotta mie lenterveystyön kokonaissuunnitelman mu kaiset strate giat ja ohjel mat voidaan to teuttaa nykyisillä resursseilla niin, että se nähdään yh tenä toimivana osana hyvin vointipoliittista ohjelmaa. Päihdestrategia Viimeisten 20 vuoden aikana alkoholinkulutus asukasta kohti on jatkuvasti noussut ollen v Äänekoskella 10,7 litraa. Lisääntynyt juominen aiheuttaa riskejä, hait toja ja ongel mia kaikissa ikäryhmissä ja siitä on tullut yksi kaupunki laisten hyvin vointia eniten vaaranta vista

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ tekijöistä. Tä mä realiteetti on huomioi tu päihde strategiassa. Päihdestrategia on laadittu perusturvan palveluissa val litsevan elämänkaariajattelun mukaisesti ja strategia koostuu nel jästä eri päihdetyön ja -palvelu jen muodoista. Päihde työn muodot ovat ehkäisevä päihdetyö, var haiseen puuttumiseen täh täävä päih detyö, kuntoutukseen tähtää vä päihdetyö ja haittojen vähentämi seen tähtäävä päih detyö. Ehkäisevä päihdetyö on sekä tiedotusta, valistusta ja päihteiden saatavuuden valvontaa että hy vinvointia ja terveyttä edistävien päihteet tömien toimin ta- ja elinympäristön luo mista. Ehkäi sevän päihdetyön kohteena on koko väestö. Keinoina ovat muun muassa päihteet tömien elinta pojen edistäminen, päihde haittojen eh käisy ja vähentäminen sekä päihteisiin liit tyvien ilmiöi den ymmär rys. Päihdehuollossa varhainen puuttuminen tarkoittaa ris kien ehkäisyä ja siihen liittyviä työmenetelmiä. Varhainen puuttuminen sijoittuu ehkäi sevän ja korjaavan päihde työn rajapin nalle ja sen kohteena ovat erityi sesti päihteitä riskialttiisti käyttävät suurkuluttajat. Varhaisen puut tumisen tavoitteena on tun nistaa ja puuttua jo il menneisiin päihdeongelmiin mah dollisimman aikaisessa vaiheessa. Päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta käyte tään usein käsitettä korjaava päihdetyö. Sen kohteina ovat päihtei den haitalliset käyt täjät ja päihde riippuvuu desta kärsivät henkilöt ja heidän omaisensa ja se edellyt tää riittävää ymmärrystä päihteistä, päihdeongelmasta ja siihen liittyvistä oheisongelmista sekä erityi sesti sosiaalija ter veydenhuollon palvelu-jär jestelmän ja päihdepalve lujärjestelmän hallintaa (ver kostotyö). Päihdetyössä haittojen vähentämisellä tarkoitetaan kaik kia niitä toimenpiteitä, jotka vähentävät asiakkaan päihteidenkäy töstä yhteis kun nalle tulevia haittoja ja kus tannuksia se kä turvaavat henkilölle tietyt välttämättö mät, inhimilliset perustar peet huolimatta siitä ettei hän ole lopettanut päihteiden käyttöään. Päihdestrategia on perusturvatoimialan näkökulmasta asiasisällöltään oikeansuuntainen ja siinä ehdotetut käytännön toi menpiteet ovat toteutettavis sa. Strategia on laadittu laajalla kuule mismenettelyllä ja sen laatimi sesta vastaavat henkilöt ovat osallistu neet myös muiden strategioi den ja hyvin vointisuunni telmien laadin taan. Näin on haluttu varmistaa ko. strategioi den ja suun nitelmien ni voutuminen toi siinsa ja niissä ehdotettujen toimenpitei den sovitetta vuus muuhun toi mintaan. Toteu tuksen onnistumisessa keskeisessä roolissa ovat paitsi perusturvatoi mialan omat toimenpi teet, niin kun nan kaikkien toimi joiden vastuun ottaminen erityisesti eh käisevästä päihdetyöstä ja var haisen puut tumisen toimintamalliin osallistumises ta. Tässä työssä erityisesti perustervey denhuollon, työpaikkojen ja työterveyshuol lon, opetustoimen, va paa-aikatoimen ja nuorisotoi men toimenpiteillä on onnistues saan sellaista kantavuut ta, jolla oleel lisesti voi-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvajohtajan ehdotus: daan vaikuttaa ras kaan korjaa van päihde työn tarpeen syntymiseen. Annetaan mielenterveystyön kokonaissuunnitelmasta ja päihdestrategiasta yllä oleva lausunto kaupungin hallitukselle. Asia päätettiin jättää pöydälle. PETUR Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan mielenterveystyön kokonaissuunnitelmasta ja päihdestrategiasta yllä oleva lausunto kaupunginhallitukselle. Merkittiin pöytäkirjaan, että psykososiaalisten palvelujen johtaja Tuu la Saarenketo-Kilpiäinen osallistui kokoukseen asiantuntijana tässä asiassa. KHALL Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmasta ja päihdestrategiasta pyydetyt toimialojen lausunnot on saatu (oheismateriaali). Lausunnoista käy ilmi toimialojen hyvä paneutuminen ja vahva sitoutuminen erityisesti mielenterveystyön kokonaissuunnitelman linjauksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia ohjelma-asiakirjoina niin, että niissä esitetyt päälinjaukset huomioidaan vuosittain toimialojen taloudellisia ja toiminnallisia tavoittei ta asetettaessa. Hyväksytään, että ohjelmatyön ohjausryhmät jatkavat seurantaryh minä, jotka vuosittain kokoontuvat seuraamaan tavoitteiden edisty mistä ja varmistamaan toimialojen sitoutumista tavoitteisiin. Saatetaan mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrate gia tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että:

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että: Vammaisneuvosto 26 17.09.2007 Kaupunginhallitus, julkinen 31 21.01.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 311 31.08.2009 Perusturvalautakunta 80 30.09.2009 Perusturvalautakunta 95 28.10.2009 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 69/000503/2008

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 69/000503/2008 Kaupunginhallitus, julkinen 123 14.04.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 309 31.08.2009 Perusturvalautakunta 82 30.09.2009 Perusturvalautakunta 97 28.10.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 44 15.02.2010 Lapsi-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen 127/061003/2008

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen 127/061003/2008 Kaupunginhallitus, julkinen 163 12.05.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 310 31.08.2009 Perusturvalautakunta 79 30.09.2009 Perusturvalautakunta 94 28.10.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 45 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006 Perusturvalautakunta 140 17.12.2008 Joutsan kunnanhallitus 3 12.01.2009 Perusturvalautakunta 60 24.06.2009 Perusturvalautakunta 40 23.06.2010 Perusturvalautakunta 70 27.10.2010 Joutsan kunnanhallitus 227

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 5 0.03.04 Kunnanvaltuuston 7 07.04.04 valmistelutoimikunta Perusturvalautakunta 60 5..06 Kunnanhallitus 0 09.0.07 Kunnanvaltuusto 8 06.0.07 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/04, Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot