TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin tiivistelmältä vaadittavat osatekijät. Osatekijöiden numeroinnista saattaa puuttua joitakin numeroita sellaisten elementtien kohdalla, jotka eivät ole pakollisia. Vaikka jokin osatekijä olisi pakollinen tietyn arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin kohdalla, siitä ei välttämättä voida antaa merkityksellisiä tietoja. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmässä on esitetty osatekijän lyhyt kuvaus ja maininta - ei sovellu -. Tietyt tämän tiivistelmän ehdot on merkitty sulkeisiin. Tällaiset tiedot täydennetään tai, milloin tämä ei sovellu, poistetaan tietyn arvopapereiden liikkeeseenlaskun kohdalla, ja kyseiseen sarjaan liittyvä täydennetty tiivistelmä liitetään sovellettaviin lopullisiin ehtoihin. Osa A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus A.1 Varoituksia Tämä tiivistelmä on luettava ohjelmaesitteen (Base Prospectus) ja sovellettavien lopullisten ehtojen (Final Terms) johdantona. Sijoittajien on tämän ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavia arvopapereita ( warrantit, Warrants) koskevaa sijoituspäätöstä tehdessään syytä ottaa huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan sekä sovellettavat lopulliset ehdot. Mikäli tämän ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen ja lopulliset ehdot omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Siviilioikeudellinen vastuu on yksinomaan henkilöillä, jotka ovat julkistaneet tiivistelmän (sen käännös mukaan luettuna), mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen ohjelmaesitteen muihin osiin verrattuna tai että se ei yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anna kaikkia tarvittavia avaintietoja. A.2 Suostumus ohjelmaesitteen käyttöön [- ei sovellu - Liikkeeseenlaskija (Issuer) ei ole antanut suostumusta siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai warranttien lopullisessa sijoittamisessa.] [[Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja warranttien myöhemmässä jälleenmyynnissä tai lopullisessa sijoittamisessa.] [Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että yksi tai useampi seuraavassa mainittu rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai warranttien lopullisessa sijoittamisessa]: [yhden tai useamman rahoituksenvälittäjän nimi ja osoite]] - 1 -

2 Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat toteuttaa warranttien myöhemmän jälleenmyynnin tai lopullisen sijoittamisen, on voimassa vain niin kauan kuin ohjelmaesite ja lopulliset ehdot ovat voimassa kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisesti voimaansaatetun esitedirektiivin artiklan 9 mukaisesti [ja jaksona, joka alkaa [aloituspäivä] ja päättyy [päättymispäivä]]. Suostumus ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen käyttöön annetaan vain seuraavissa jäsenvaltioissa tapahtuvaan käyttöön: [yksi tai useampi kyseinen jäsenvaltio] Suostumus ohjelmaesitteen ja sen liitteiden sekä vastaavien lopullisten ehtojen käyttöön annetaan seuraavin ehdoin: (i) ohjelmaesite ja vastaavat lopulliset ehdot toimitetaan mahdollisille sijoittajille ainoastaan yhdessä ennen kyseistä toimitusta julkistettujen liitteiden kanssa ja (ii) kunkin rahoituksenvälittäjän on ohjelmaesitteen ja vastaavien lopullisten ehtojen käytön yhteydessä varmistettava, että kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella voimassa olevia soveltuvia lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on rahoituksenvälittäjä, tämän on tiedotettava sijoittajille tarjouksen ehdoista tarjouksen tekoaikana.] - 2 -

3 Osa B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja kaupallinen nimi B.2 Kotipaikka/ yhtiömuoto/ lainsäädäntö/ perustamismaa Pankin virallinen nimi on COMMERZBANK Aktiengesellschaft ( liikkeeseenlaskija, Issuer, pankki, Bank tai Commerzbank, yhdessä konsolidoitujen tytäryhtiöidensä kanssa Commerzbank Group tai "konserni", Group), ja pankin kaupallinen nimi on COMMERZBANK. Pankin rekisteröidyn toimipaikan osoite on Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Saksan liittotasavalta. COMMERZBANK on Saksan liittotasavallassa Saksan lain mukaan perustettu osakeyhtiö. B.4b Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialoihin vaikuttavia tiedossa olevia kehityssuuntia Maailman rahoitusmarkkinoiden kriisi ja erityisesti euroalueen valtionvelkakriisi ovat aiemmin aiheuttaneet huomattavia paineita konsernin nettovarallisuudelle, rahoitusasemalle ja liiketoiminnan tulokselle, ja voidaan olettaa, että tulevaisuudessa voi esiintyä uusia olennaisia konserniin kohdistuvia haittavaikutuksia, etenkin jos kriisi kärjistyy uudelleen. B.5 Organisaatiorakenne B.9 Voittoennusteet tai -arviot B.10 Tilintarkastuskertomuksen ehdollisuus B.12 Valikoituja keskeisiä tilinpäätöstietoja, liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymät, rahoitusaseman merkittävät muutokset COMMERZBANK on COMMERZBANK Groupin emoyhtiö. COMMERZBANK Groupilla on suoria ja epäsuoria osakeomistuksia useissa yhtiöissä. - ei sovellu - Liikkeeseenlaskija ei esitä voittoennusteita tai arvioita. - ei sovellu - Tässä ohjelmaesitteessä esitetyt edellisten tilikausien tiedot on julkistettu tilintarkastuskertomuksessa, joka ei ole ehdollinen. Seuraavassa taulukossa esitetään COMMERZBANK Groupin taseen ja tilinpäätöksen tiivistelmä, joka on poimittu IFRS-normien mukaan laaditusta, tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2012 ja 2013: Tase *) Vastaavaa ( m) Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Käyvän arvon suojausten arvonmuutosrahasto Suojaukseen käytettyjen johdannaisinstrumenttien positiivinen käypä arvo Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt varat Rahoitusinvestoinnit Osuudet pääomaosuusmenetelmällä kirjatuista yhtiöistä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Pitkäaikaiset varat ja

4 myyntitarkoituksessa pidetyt päättyvien liiketoimintojen varat... Tilikauden verosaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Yhteensä *) Luvut on muutettu muutetun IAS 19 -standardin käyttöönoton vuoksi ja suojausmenetelmällä kirjattujen tietojen muutoksen vuoksi Vastattavaa ( m) Velat luottolaitoksille Velat yleisölle Arvopaperistetut velat Käyvän arvon suojausten arvonmuutosrahasto Suojaukseen käytettyjen johdannaisinstrumenttien negatiivinen käypä arvo Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt velat Varaukset Tilikauden verovelat Laskennalliset verovelat Velat myyntiä varten pidetyistä päättyvistä liiketoiminnoista Muut velat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainat Yhteensä *) Taseen kohtien subordinated capital ja hybrid capital kohdaksi subordinated debt instruments yhdistämisen jälkeen sekä muutetun IAS 19 standardin käyttöönotosta johtuvien muutosten ja suojausmenetelmällä kirjattujen tietojen muutoksen jälkeen. Tilinpäätös ( m) *) 2013 Korkojen nettotuotot Luottotappiovaraukset Korkojen nettotuotot luottotappiovarausten jälkeen Palkkioiden nettotuotot Kaupankäynnin nettotuotot ja suojausmenetelmällä kirjattu nettokaupankäynti Sijoitusten nettotuotot Tilikauden nettotuotot pääomaosuusmenetelmällä kirjatuista yhtiöistä Muut nettotuotot Käyttökustannukset Uudelleenjärjestelykustannukset... Nettotuotto tai tappio päättyvien liiketoimintojen myynnistä... Voitto tai tappio ennen veroja

5 Tuloverot Konsernin voitto tai tappio *) Edellisen vuoden luvut on muutettu IAS 19 standardin käyttöönoton ja suojausmenetelmällä kirjattujen tietojen muutoksen vuoksi sekä muiden tietojen julkistamisvaatimusten muutosten vuoksi. COMMERZBANK Groupin taloudellisissa näkymissä ei ole ollut haitallista muutosta jälkeen. COMMERZBANK Groupin rahoitusasemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia jälkeen. B.13 Liikkeeseenlaskijan maksukykyyn olennaisesti vaikuttavat viimeaikaiset tapahtumat B.14 Liikkeeseenlaskijan riippuvuus muista konsernin yhtiöistä B.15 Liikkeeseenlaskijan pääasialliset toiminnot ja pääasialliset markkinat - ei sovellu - Viime aikoina ei ole esiintynyt liikkeeseenlaskijaan liittyviä tapahtumia, jotka vaikuttavat olennaisesti liikkeeseenlaskijan maksukyvyn arviointiin. - ei sovellu - Kuten osatekijässä B.5 mainitaan, COMMERZBANK on COMMERZBANK Groupin emoyhtiö. COMMERZBANK Groupin keskeinen toiminto on tarjota laaja valikoima tuotteita ja rahoituspalveluita yksityisasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä institutionaalisille asiakkaille Saksassa, mukaan luettuina tilinhallinta, maksuliikenne, antolainaus, säästö- ja sijoitustuotteet ja arvopaperipalvelut sekä pääomamarkkina- ja investointipankkituotteet ja palvelut. Osana kattavaa rahoituspalvelustrategiaansa konserni tarjoaa yhteistyökumppaniensa kanssa myös muita rahoituspalveluita, erityisesti asuntolainoja (building savings loans), varainhallintaa ja vakuutuksia. Lisäksi konserni on laajentamassa asemaansa yhtenä Saksan tärkeimmistä vientirahoittajista. Saksan liiketoimintojen ohella konserni toimii myös muualla Euroopassa tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden ja sijoitusten kautta. COMMERZBANK Group on jaettu viiteen segmenttiin: Private Customers-, Mittelstandsbank-, Central & Eastern Europe-, Corporates & Markets- ja Non Core Assets (NCA) sekä Others and Consolidation segmentteihin. Niistä Private Customers-, Mittelstandsbank-, Central & Eastern Europe- sekä Corporates & Markets segmentit ja Others and Consolidation segmentti muodostavat COMMERZBANK Groupin ydinpankin. B.16 Hallintaosapuolet - ei sovellu - COMMERZBANKin hallintaa ei ole luovutettu muulle yhtiölle tai henkilölle esimerkiksi hallintasopimuksen (domination agreement) perusteella, eikä se ole muun yhtiön tai henkilön hallinnassa Saksan arvopaperien ostoa ja sen kautta tapahtuvia valtauksia koskevassa laissa tarkoitetulla tavalla (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz)

6 Osa C Arvopaperit Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja luokka / tunnistenumero Arvopapereiden tyyppi/muoto [Arvopaperit ovat warrantteja ("TURBO-warrantit", TURBO Warrants, tai "warrantit", Warrants).] [Arvopaperit ovat rajoittamattomia warrantteja ("rajoittamattomat TURBO-warrantit", Unlimited TURBO Warrants tai "warrantit", Warrants).] [[Kutakin warranttisarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijavelkakirja.] [[Kukin warranttisarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina.] Arvopaperien tunnistenumerot Kunkin warranttisarjan arvopaperien tunnistenumerot esitetään tämän tiivistelmän liitetaulukossa. C.2 Arvopaperien valuutta C.5 Arvopaperien vapaan vaihtokelpoisuuden rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan luettuina arvopaperien etuoikeusasema ja oikeuksien rajoitukset) [Kukin warranttisarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen [valuutan] määräisinä. Warrantit ovat vapaasti vaihdettavissa, mikäli tarjous- ja myyntirajoituksissa, sovellettavassa lainsäädännössä sekä selvitysjärjestelmän säännöissä ja määräyksissä ei toisin määrätä. Arvopapereihin sovellettava lainsäädäntö Warrantteihin ja niiden ehtojen tulkintaan sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. [Warranttien perustamiseen sovelletaan selvitysjärjestelmän (Clearing System) lainkäyttöalueen lainsäädäntöä.] Takaisinmaksu TURBO-warrantit Warranttiin sijoittaneelle maksetaan käteismäärä (Cash Amount). Käteismäärä on (i) määrä, jolla kohde-etuuden (Underlying) viitekurssi (Reference Price) arvostuspäivänä (Valuation Date) ylittää (ostowarranttien osalta) tai alittaa (myyntiwarranttien osalta) toteutushinnan (Strike) kerrottuna (ii) kertoimella (Ratio), [jonka jälkeen laskelman tulos muunnetaan [valuutaksi]]. Rajoittamattomat TURBO-warrantit Warranttiin sijoittaneelle maksetaan käteismäärä (Cash Amount). Käteismäärä on (i) määrä, jolla kohde-etuuden (Underlying) viitehinta (Reference Price) arvostuspäivänä (Valuation Date) ylittää (ostowarranttien osalta) tai alittaa (myyntiwarranttien osalta) sovellettavan toteutushinnan (Strike) kerrottuna (ii) kertoimella (Ratio), [jonka jälkeen laskelman tulos muunnetaan [valuutaksi]]. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus eräännyttää sertifikaatit tavanomaisesti alkaen tavanomaisen eräännytyksen päivästä (Ordinary Termination Date)

7 Kaikki warrantit [jos kohde-etuutena ovat osakkeet:][kunkin warranttisarjan voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja warranttien kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijayhtiöltä.] Muutokset ja ennenaikainen lunastus Joissakin erityistilanteissa liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus tehdä tiettyjä muutoksia. Tämän lisäksi liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus eräännyttää velkakirjat ennenaikaisesti, jos tietty tapahtuma esiintyy. Arvopapereiden etuoikeusasema Warrantteihin liittyvät velvoitteet ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) maksuvelvoitteita, ja jos soveltuvasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, ovat etuoikeusasemaltaan vähintään samassa asemassa kuin liikkeeseenlaskijan kaikki muut etuoikeudelliset ja vakuudettomat (nicht dinglich besichert) maksuvelvoitteet. Määräys Saksan lain mukaisista esittelyajoista, vanhentuminen Aika, jona warrantteja saa esittää (Saksan siviilikoodin (BGB) pykälä 801, kappale 1, kohta 1), on kymmenen vuotta, ja vanhentumisaika esittelyaikana esitetyille velkakirjoihin liittyville vaateille on kaksi vuotta kyseisen esittämisajan päättymisestä. C.11 Listaaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen säännellyllä markkinalla tai vastaavalla markkinalla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea [kunkin warranttisarjan] [warranttien] listaamista ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi seuraavilla säännellyillä markkinoilla: [yksi tai useampi säännelty markkina] [ ] [alkaen [päivämäärä]].] [- ei sovellu - [Kutakin warranttisarjaa] [Warrantteja] ei ole tarkoitus listata eikä niillä ole tarkoitus käydä kauppaa millään säännellyllä markkinalla.] [muut ehdot] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopaperien arvoon TURBO-warrantit Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin kohde-etuuden kehityksestä warranttien voimassaoloaikana. Tarkat tiedot: Jos aloituspäivästä (Launch Date) (se mukaan lukien) alkavan ja arvostuspäivään (Valuation Date) (se mukaan lukien) päättyvän jakson aikana kohde-etuuden kurssi ei kertaakaan ole ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja (Knock-out Barrier) [joka esitetään tämän tiivistelmän liitetaulukossa ("knockout-raja (Knock-out Barrier)], sijoittajalle maksetaan seuraavan kaavan mukaan laskettu käteismäärä (Cash Amount, CA): CA = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] (ostowarranttien osalta) - 7 -

8 CA = (Toteutushinta Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] (myyntiwarranttien osalta) missä Kohde-etuus lopullinen = kohde-etuuden viitekurssi arvostuspäivänä [[valuutan] määräisenä] Toteutushinta = tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty toteutushinta Kerroin = [kerroin][tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty kerroin] Tyyppi = [FX = tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty tyyppi asianmukainen vaihtokurssi] [jos kohde-etuutena ovat indeksit tai futuurisopimukset:][warrantteihin liittyvissä laskelmissa jokainen kohde-etuuden [prosenttiyksikkö] [indeksipiste] on yhtä kuin [EUR] [valuutta] 1,00.] Jos aloituspäivästä (Launch Date) (se mukaan lukien) alkavan ja arvostuspäivään (Valuation Date) (se mukaan lukien) päättyvän jakson aikana kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knockout-tapahtuma, Knock-out Event), [warrantit raukeavat mitättöminä] [käteismäärä on yhtä kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. [Knock-out-raja tarkoittaa toteutushintaa.] Rajoituksettomat TURBO-warrantit Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin kohde-etuuden kehityksestä warranttien voimassaoloaikana. Tarkat tiedot: Jos aloituspäivänä (Launch Date) tai sen jälkeen kohde-etuuden kurssi ei kertaakaan ole ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja (Knock-out Barrier), sijoittajalle maksetaan seuraavan kaavan mukaan laskettu käteismäärä (Cash Amount, CA): CA = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] (ostowarranttien osalta) CA = (Toteutushinta Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] (myyntiwarranttien osalta) missä Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden viitekurssi arvostuspäivänä [[valuutan] määräisenä] - 8 -

9 Toteutushinta = arvostuspäivänä sovellettava toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena kalenteripäivänä aloituspäivän ja asianmukaisen arvostuspäivän välisenä jaksona. Tietyn kalenteripäivän ("T") toteutushinta on yhtä kuin edellisen kalenteripäivän ("T- 1") toteutushinta plus T-1-päivänä sovellettava muutosmäärä (Adjustment Amount). Aloituspäivän toteutushinta on esitetty tämän tiivistelmän liitetaulukossa. Kerroin = Tyyppi = [FX = [kerroin] [tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty kerroin] tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty tyyppi asianmukainen vaihtokurssi] [jos kohde-etuutena ovat indeksit tai futuurisopimukset:][warrantteihin liittyvissä laskelmissa jokainen kohde-etuuden [prosenttiyksikkö] [indeksipiste] on yhtä kuin [EUR] [valuutta] 1,00.] Muunnelma 1: Classic Jos aloituspäivänä tai sen jälkeen kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knock-out-tapahtuma, Knock-out Event), [liikkeeseenlaskijan kohtuullisen harkintansa mukaan määrittämä käteismäärä (billiges Ermessen, Saksan siviilikoodi 315) [saattaa olla nolla] [on vähintään yhtä suuri kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. Ensimmäisen muutosjakson (Adjustment Period) knock-out-raja on esitetty tämän tiivistelmän liitetaulukossa. Kunkin seuraavan muutosjakson osalta se määritetään uudestaan. Liikkeeseenlaskija määrittää rajan kohtuullisen harkintansa mukaan (billiges Ermessen, Saksan siviilikoodi 315) ja ottaen huomioon asiaankuuluvat vallitsevat markkinaolosuhteet (erityisesti volatiliteetin). Muunnelma 2: BEST Jos aloituspäivänä tai sen jälkeen kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knock-out-tapahtuma, Knock-out Event), [warrantit raukeavat mitättöminä][käteissumma on yhtä kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. Knock-out-raja tarkoittaa toteutushintaa. Knock-out-raja tarkoittaa toteutushintaa. Kaikki warrantit [jos kohde-etuutena ovat osakkeet, indeksit, metallit tai futuurisopimukset:]["asianmukainen vaihtokurssi" (Relevant Conversion Rate) on [non quanto warranttien osalta:][hinta,joka on - 9 -

10 yhtä kuin [EUR] [valuutta] 1,00 [USD][ulkomaanvaluutassa] ja jolla käydään kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla arvostuspäivänä sinä ajankohtana, jona kohde-etuuden viitekurssi määritetään ja julkistetaan.] [quanto-warranttien osalta:][ vaihtokurssi, joka on yhtä kuin [EUR] [[valuutta]] 1,00 = [USD] [[ulkomaanvaluutta]] 1,00.] [jos kohde-etuutena ovat valuuttakurssit:]["asianmukainen vaihtokurssi" on [arvostuspäivän viitekurssi] [[asianmukainen [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta (Counter Currency)]]-kurssi arvostuspäivänä] [1,00[EUR] [valuutan] CNH-valuutan määräinen hinta, jolla käydään kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spotmarkkinoilla arvostuspäivänä sinä ajankohtana, jona kohde-etuuden viitekurssi määritetään ja julkistetaan]:] C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopaperien selvitysmenettelystä C.18 Toimitusmenettely C.19 Kohde-etuuden lopullinen viitehinta Toteutuspäivä [Tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty toteutuspäivä.][viimeinen maksupankkipäivä (Payment Business Day) seuraavina kuukausina kunakin vuonna, joka alkaa seuraavasta kuukaudesta.][muut ehdot] [Kukin myyty warranttisarja] [Myydyt warrantit] toimitetaan maksupäivänä (Payment Date) selvitysjärjestelmän kautta sovellettavien paikallisten markkinakäytäntöjen mukaisesti. Kaikki warranteista johtuvat maksut suoritetaan maksuasiamiehelle, joka siirtää ne selvitysjärjestelmään tai selvitysjärjestelmän ohjeen mukaan hyvittää ne tilinhaltijoille sovellettavissa ehdoissa määritettyinä päivinä. Selvitysjärjestelmään tai sen ohjeen mukaan suoritettu maksu vapauttaa liikkeeseenlaskijan warrantteihin liittyvistä maksuvelvoitteistaan kyseisen maksun määrän osalta. [osake:][kohde-etuuden viimeksi määritetty ja pörssissä arvostuspäivänä julkistettu kurssi (virallinen päätöskurssi).] [muut ehdot] [indeksi:][kohde-etuuden viimeksi määritetty ja indeksinhoitajan arvostuspäivänä julkistama taso (virallinen päätöstaso).] [muut ehdot] [metalli:][ensimmäinen spot-hinta fine troy -unssille (31,1035 g) kohde-etuutta Yhdysvaltain dollarin määräisenä eli "London Banking Fixing" [näyttösivulla] (tai sen seuraajasivulla) arvostuspäivänä.] ["London Bullion Market PM Fixing" hinta fine troy unssille (31,1035 g) kohde-etuutta Yhdysvaltain dollareissa. Hinta julkistetaan verkko-osoitteessa (tai sen seuraajasivulla) arvostuspäivänä.] [muut ehdot] [futuurisopimus:]kohde-etuuden [selvityskurssi] [lisää muu kurssi], joka määritetään ja julkistetaan futuuripörssissä (Futures Exchange) [prosenttiyksiköinä] arvostuspäivänä.] [muut ehdot] [valuuttakurssi:][euron virallinen vaihtokurssi [USD:n] [[vastavaluutan]] määräisenä Euroopan keskuspankin määrittämänä ja julkistamana arvostuspäivänä Reutersin näyttösivulla ECB37 ("EKP:n viitekorko", "ECB Reference Rate").] [Vaihtokurssi, joka saadaan kertomalla (i) CNH:n määräinen 1,00 USD:n USD/CNHvaihtokurssi, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets

11 Association tiettynä päivänä kello tai niillä main (Hongkongin aikaa) ja joka julkistetaan Reutersin näyttösivulla CNHFIX= (tai sen seuraajasivulla) ja (ii) 1,00 [EUR:n] [valuutan] USD-valuutan määräinen kurssi, jolla käydään kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla kyseisenä ajankohtana.] [Arvostuspäivän [JPY:n] [[vastavaluutan]] määräinen 1,00 [USD:n] [[perusvaluutan] kurssi], joka saadaan jakamalla kyseinen 1,00 EUR:n [JPY:n] [vastavaluutan] määräinen [EUR/JPY] [EUR/[vastavaluutta]]-kurssi kyseisellä [EUR/USD] [EUR/[perusvaluuutta]]-kurssilla ja ilmoitetaan [USD:n] [perusvaluutan] hintana 1,00 EUR:lle.] [CNH:n määräinen 1,00 USD:n USD/CNH-valuuttakurssi, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets Association tiettynä päivänä kello tai niillä main (Hongkongin aikaa) ja joka julkistetaan Reutersin näyttösivulla CNHFIX= (tai sen seuraajasivulla).] [muut ehdot] C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tiedot siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja on saatavilla Kunkin warranttisarjan kohde-etuutena oleva[t] omaisuuslaji[t] on [tämän tiivistelmän liitetaulukossa esitetty arvopaperi[t]][arvopaperi, ISIN] [indeksi, indeksinhoitaja, ISIN] [metalli] [futuurisopimus, näyttösivu, raukeamispäivä] [valuuttakurssi] ([kukin kohde-etuus, Underlying] ["kohde-etuus"]). Tietoja kohde-etuudesta[etuuksista] on saatavana [Internet-osoite] [tämän tiivistelmän liitetaulukossa ilmoitetulta verkkosivulta]

12 Osa D Riskit Warranttien ostamiseen liittyy tiettyjä riskejä. Liikkeeseenlaskija huomauttaa nimenomaisesti, että warrantteihin tehtävään sijoitukseen liittyvien riskien kuvaus käsittää ainoastaan suurimmat riskit, jotka olivat liikkeeseenlaskijan tiedossa ohjelmaesitteen päiväyksenä. Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus D.2 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit Kuhunkin warranttierään sisältyy liikkeeseenlaskijaan liittyvä riski, jota nimitetään myös velkojariskiksi tai sijoitusta suunittelevien sijottajien luottoriskiksi. Liikkeeseenlaskijariski on riski siitä, että COMMERZBANK tulee tilapäisesti tai pysyvästi kyvyttömäksi suorittamaan koron ja/tai lunastusmäärän maksamisvelvoitteitaan. Lisäksi COMMERZBANKiin kohdistuu useita sen liiketoimiin sisältyviä riskejä. Näitä ovat erityisesti seuraavat riskit: Maailman rahoitusmarkkinoiden kriisi ja valtionvelkakriisi Maailman rahoitusmarkkinoiden kriisi ja erityisesti euroalueen valtionvelkakriisi ovat aiemmin aiheuttaneet huomattavaa haittaa konsernin nettovarallisuudelle, rahoitusasemalle ja liiketoiminnan tulokselle, ja voidaan olettaa, että tulevaisuudessa voi esiintyä uusia olennaisia konserniin kohdistuvia haittavaikutuksia, etenkin jos kriisi kärjistyy uudelleen. Kriisin kärjistyminen uudelleen Euroopan talousja rahaliiton alueella saattaa aiheuttaa olennaista haittaa, jonka seuraukset voivat uhata jopa konsernin olemassaoloa. Konserni omistaa suuren määrän valtionvelkakirjoja. Tällaisten valtionvelkakirjojen heikkenemisellä ja käyvän arvon alenemisella on ollut olennaisia haitallisia vaikutuksia konsernin nettovarallisuuteen, rahoitusasemaan ja liiketoiminnan tulokseen, ja tulevaisuudessa voi esiintyä uusia haittavaikutuksia. Makrotalousympäristö Makrotalouden jo jonkin aikaa jatkunut tilanne vaikuttaa haitallisesti konsernin liiketoiminnan tulokseen, ja konsernin voimakas riippuvuus talousympäristöstä etenkin Saksassa saattaa aiheuttaa lisää merkittäviä rasitteita, jos talous kääntyy uudelleen laskusuuntaan. Vastapuolen suoritushäiriöriski Konserniin kohdistuu vastapuolen suoritushäiriöriski (luottoriski), mukaan lukien riskialtistus suurille yksittäisille sitoumuksille, suurille lainoille ja yksittäisille sektoreille ( cluster ) keskittyville sitoumuksille, sekä sellaisille velkojille myönnetyille lainoille, joihin valtionvelkakriisi saattaa erityisesti vaikuttaa. Kiinteistörahoitukseen ja alusrahoitukseen kohdistuu nykyisessä vaikeassa markkinatilanteessa huomattavia riskejä, erityisesti kiinteistö- ja alushintojen volatiliteettiin liittyvä riski, mukaan luettuna vastapuolen suoritushäiriöriski (luottoriski) sekä riski vakuutena käytettyjen yksityis- ja liikekiinteistöjen ja alusten merkittävästä arvonmuutoksesta. Konsernin sijoituksiin kuuluu huomattava määrä järjestämättömiä lainoja, eikä vakuus välttämättä riitä korvaamaan näitä suoritushäiriöitä, kun otetaan huomioon aiemmin toteutetut arvonalennukset ja määritetyt ehdot

13 Markkinariskit Konserniin kohdistuu markkinoiden kurssiriski osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien arvostuksen yhteydessä sekä korko-, korkoero-, valuutta-, volatiliteetti- ja korrelaatioriskin sekä hyödykehintariskin muodossa. Strategiset riskit On olemassa riski, että konserni ei välttämättä pysty toteuttamaan strategisia suunnitelmiaan tai pystyy toteuttamaan ne vain osittain tai suunniteltua suuremmilla kuluilla ja että suunnitelluilla toimilla ei välttämättä saavuteta aiottuja strategisia tavoitteita. Kilpailutilanteesta johtuvat riskit Markkinoita, joilla konserni toimii, erityisesti Saksan markkinoita ja niillä ennen kaikkea liiketoimia yksityis- ja yritysasiakkaiden kanssa sekä investointipankkitoimintaa, sekä Puolan markkinoita, luonnehtii voimakas hintoihin ja ehtoihin liittyvä kilpailu, joka aiheuttaa huomattavaa marginaaleihin kohdistuvaa painetta. Likviditeettiriskit Konserni on riippuvainen likviditeetin jatkuvasta saatavuudesta, ja markkinoiden laajuinen tai yrityskohtainen likviditeettipula saattaa aiheuttaa olennaista haittaa konsernin nettovaroille, rahoitusasemalle ja liiketoiminnan tulokselle. Parhaillaan pankkien ja muiden rahoitusmarkkinatoimijoiden likviditeetin tarjonta riippuu vahvasti keskuspankkien likviditeettiä lisäävistä toimista. Liiketoiminnalliset riskit Konserniin kohdistuu useita liiketoimintariskejä, mukaan luettuna riski siitä, että työntekijät aiheuttavat kauaskantoisia riskitilanteita konsernille tai rikkovat pankkien sääntelyyn liittyviä säädöksiä liiketoimien toteuttamisen yhteydessä ja aiheuttavat siten yllättäen esiintyvää olennaista vahinkoa, mikä voi epäsuorasti johtaa myös pääomavaatimusten kasvuun. Osakesijoituksiin liittyvät riskit Listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten osalta COMMERZBANKiin kohdistuu erityisiä, kyseisten omistusten vakavaraisuuteen ja hallittavuuteen liittyviä riskejä. Konsernitaseessa ilmoitettua liikearvoa saatetaan joutua alentamaan kokonaan tai osittain liikearvon arvonalentumistestauksesta johtuen. Pankkikohtaisen sääntelyn riskit Jatkuvasti tiukentuvat pääoman ja likviditeetin sääntelyyn liittyvät vaatimukset sekä menettelytapa- ja raportointinormit saattavat tehdä useiden konsernin toimintojen liiketoimintamallin kyseenalaiseksi ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin kilpailuasemaan tai edellyttää konsernilta lisäosakepääoman hankkimista. Muut talouskriisin vuoksi ehdotetut sääntelyuudistukset, esimerkiksi pankkiveron tai mahdollisen rahoitusmarkkinaveron kaltaiset lakisääteiset maksut, omaan lukuun käytävän kaupan ja talletustoiminnan eriyttäminen tai entistä tiukemmat tietojen julkistamiseen ja yrityksen organisaatioon

14 liittyvät velvoitteet voivat vaikuttaa olennaisesti konsernin liiketoimintamalliin ja kilpailutilanteeseen. Oikeudelliset riskit COMMERZBANKin liiketoimista saattaa aiheutua oikeusjuttuja, joiden lopputulosta ei voida ennakoida ja joihin liittyy konserniin kohdistuvia riskejä. Esimerkiksi harhaanjohtavaan sijoitusneuvontaan perustuvista korvausvaatimuksista on aiheutunut huomattavia maksuja, ja niistä saattaa aiheutua konsernille lisää huomattavia maksuja myös tulevaisuudessa. COMMERZBANKiin ja sen tytäryhtiöihin kohdistuu korvausvaateita, myös tuomioistuimissa käsiteltäviä, jotka liittyvät sen liikkeeseenlaskemien voittoosuustodistusten ja trust preferred -tyyppisten arvopaperien arvon maksuun ja korottamiseen. Tällaisten tuomioistuinkäsittelyjen lopputuloksista saattaa aiheutua konsernille olennaista haittaa, joka ei rajoitu kussakin tapauksessa vahvistettuihin korvausvaateisiin. Sääntely- ja valvontatoimet sekä tuomioistuinkäsittelyt saattavat aiheuttaa konsernille olennaista haittaa. Sääntely-, valvonta- ja syyttäjäviranomaisten aloittamat käsittelyt saattavat aiheuttaa konsernille olennaista haittaa. D.6 Arvopapereihin liittyvien keskeisten riskien avaintiedot Ei jälkimarkkinoita juuri ennen lopullista erääntymistä Markkinatakaaja ja/tai arvopaperipörssi lopettaa kaupankäynnin warranteilla hieman ennen niiden säännöllistä erääntymispäivää (Maturity Date). [jos muuntamista ei sovelleta][viimeisen kaupankäyntipäivän ja arvostuspäivän välisenä aikana yhden tai useamman kohde-etuuden hinta, joka saattaa olla merkityksellinen warranttien kannalta, saattaa kuitenkin vielä muuttua. Tästä voi aiheutua sijoittajalle haittaa.] [[jos muuntamista sovelletaan]viimeisen kaupankäyntipäivän ja arvostuspäivän välisenä aikana yhden tai useamman kohde-etuuden hinta ja/tai vaihtokurssi, joista kumpikin saattaa olla merkityksellinen warranttien kannalta, saattaa kuitenkin vielä muuttua. Tästä voi aiheutua sijoittajalle haittaa. Ei vakuutta Warrantit ovat liikkeeseenlaskijan ehdottomia maksuvelvoitteita. Niillä ei ole Saksan pankkiyhdistyksen talletussuojarahaston (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) takausta, eikä Saksan talletussuojaa ja sijoittajille maksettavia korvauksia koskevaa lakia (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) sovelleta niihin. Sijoittajalla on siten riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene suorittamaan warranttien perusteella määräytyviä velvoitteitaan tai kykenee siihen vain osittain. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja saattaa menettää koko sijoittamansa pääoman. Sijoittaja kantaa siten riskin liikkeeseenlaskijan taloudellisen tilanteen heikkenemisestä ja liikkeeseenlaskijan mahdollisesta joutumisesta Saksan pankkeja koskevan uudelleenjärjestelylain mukaisen uudelleenjärjestelymenettelyn (Reorganisationsverfahren) tai siirtomääräyksen (Übertragungsanordnung) kohteeksi tai liikkeeseenlaskijan varojen joutumisesta maksukyvyttömyysmenettelyn kohteeksi jolloin liikkeeseenlaskija ei kykene suorittamaan warranttien perusteella määräytyviä velvoitteitaan tai kykenee siihen vain osittain. Tällaisessa

15 tapauksessa sijoittaja saattaa menettää koko sijoittamansa pääoman. Luottolaitosten kriisinhallintamenettelyyn liittyvät riskit Kesäkuun 2012 alussa Euroopan komissio julkisti direktiiviehdotuksen, jossa määritetään luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden kriisien ratkaisukehys (niin kutsuttu kriisinhallintadirektiivi, Bank Recovery and Resolution Directive, "BRRD"). Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät yksimielisyyteen ehdotuksesta, ja se julkaistiin BRRD-ehdotuksessa määritetään esimerkiksi luottolaitosten velkojien mahdollinen osallistuminen tappioihin. Ehdotuksen mukaan kriisinratkaisuun osallistuville viranomaisille annetaan valtuudet alentaa kriisissä olevan laitoksen vakuudettomien saamisten arvoa ja muuntaa velkasaamiset osakkeiksi tiettyjen vaatimusten täyttyessä (niin kutsuttu "bail-in-menettely"). Bail-in-menettelyssä toimivaltaisilla krisiinratkaisuun osallistuvilla viranomaisilla olisi oikeus tiettyjen laukaisevien tapahtumien esiintyessä peruuttaa kriisissä olevan luottolaitoksen liikkeeseen lasketut, bail-in-menettelyyn soveltuvat osakkeet saamisten arvon alentamiseksi (tällaisia saamisia ovat oman pääoman ehtoiset instrumentit kuten etuoikeudettomat velkakirjat (Subordinated Notes) ja muut etuoikeusasemaltaan huonommat lainat ja jopa etuoikeutetut lainat, lukuun ottamatta tiettyjä saamisia koskevia poikkeuksia) tai muuntaa kriisissä olevan luottolaitoksen bail-inmenettelyyn soveltuvat saamiset osakkeiksi tiettyyn muuntokurssiin, joka tarjoaa kyseiselle velkojalle asianmukaisen kompensaation arvonalentamisen ja muuntamisen vuoksi syntyneestä tappiosta. Näin luottolaitoksen rahoitusasema vahvistuu, ja se voi jatkaa toimintaansa seuraavan tilikauden (as a going concern) mahdollisten asianmukaisten uudelleenjärjestelyjen mukaisesti. BRRD-direktiiviehdotuksen mukaan bail-in-menettelyn mukainen arvonalentaminen (tai osakkeiksi muuntaminen) ei johda ennenaikaiseen lunastukseen. Niinpä arvonalentamisen kohteena olevista määristä tulee peruuttamattomia tappioita, ja kyseisten instrumenttien haltijoiden vaateet raukeavat riippumatta siitä, palautuuko pankin rahoitusasema ennalleen vai ei. Jos BRRD-direktiiviehdotuksen ehdot tai vastaavat ehdot (esimerkiksi säädösehdotus, jossa kirjataan luottolaitosten ja tiettyjen sijoitusyhtiöiden kriisinratkaisun yhtenäiset säännöt ja menettelyt yhteisen pankkivalvontamekanismin ja kriisinratkaisurahaston kehyksessä) tulevat voimaan ja toteutetaan Saksan lainsäädännössä, ne saattavat vaikuttaa merkittävästi warranttien haltijoiden oikeuksiin. Mainitut ehdot saattavat liikkeeseenlaskijan taloudellisen elinkelvottomuuden tai kriisin yhteydessä johtaa siihen, että sijoittaja menettää koko sijoittamansa määrän, ja lisäksi ne saattavat myös ennen taloudellista elinkelvottomuutta tai kriisiä vaikuttaa haitallisesti etuoikeudettoman velkakirjan markkinahintaan. Yhdysvaltain FATCA-lain mukainen veronpidätys Liikkeeseenlaskija saattaa olla velvollinen tekemään enintään 30 prosentin pidätyksen jälkeen suoritetuista kaikista tai

16 joistakin maksuista, joiden perusteena ovat (i) arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen tai joita on olennaisesti muutettu myöhempänä seuraavista ajankohdista tai sen jälkeen: (a) ja (b) päivä, joka on kuusi kuukautta siitä päivästä, jolloin "foreign passthru payments" maksuja koskevat lopulliset säädökset julkistetaan Yhdysvaltain hallituksen tiedotuslehdessä (Federal Register) tai (ii) liikkeeseenlaskupäivästä riippumatta arvopaperit, joita Yhdysvaltain verolainsäädännön (U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010 FATCA, ulkomaisia tilejä koskevat ehdot) mukaan kohdellaan oman pääoman ehtoisina instrumentteina, Luottoluokituksen heikkenemisen vaikutus Warranttien arvoon saattavat vaikuttaa luokituslaitosten liikkeeseenlaskijalle antamat luottoluokitukset. Yhdenkin tällaisen luokituslaitoksen toteuttama liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen alentaminen saattaa vähentää warranttien arvoa. TURBO-warrantit Erääntyminen, ennenaikainen lunastus ja oikeus muutoksiin Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä muutoksia warranttien ehtoihin tai eräännyttää ja lunastaa warrantit ennenaikaisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti warranttien arvoon ja erääntymismäärään (Termination Amount). Jos warrantit eräännytetään, warranttien haltijoille erääntymisen yhteydessä maksettava määrä saattaa olla pienempi kuin määrä, jonka warranttien haltijat olisivat saaneet, jos tällaista eräännyttämistä ei olisi tehty. Rajoittamattomat TURBO-warrantit Oikeus epätavanomaisiin muutoksiin ja epätavanomaiseen eräännyttämiseen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä epätavanomaisia muutoksia warranttien ehtoihin tai eräännyttää ja lunastaa warrantit ennenaikaisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti warranttien arvoon ja epätavanomaiseen erääntymismäärään (Extraordinary Termination Amount). Jos warrantit eräännytetään, warranttien haltijoille erääntymisen yhteydessä maksettava määrä saattaa olla pienempi kuin määrä, jonka warranttien haltijat olisivat saaneet, jos tällaista eräännyttämistä ei olisi tehty. Kaikki warrantit Markkinahäiriötapahtuma Liikkeeseenlaskijalla on oikeus todeta tapahtuneeksi markkinahäiriötapahtuma, joka saattaa viivästyttää laskentaa ja/tai warranteista aiheutuvien velvoitteiden suorittamista ja joka saattaa vaikuttaa warranttien arvoon. Lisäksi tietyissä säädetyissä tapauksissa liikkeeseenlaskija saattaa arvioida tiettyjä hintoja, jotka liittyvät velvoitteisiin tai raja-arvojen saavuttamiseen. Nämä arviot saattavat poiketa vastaavista todellisista arvoista. Liikkeeseenlaskijan korvaaminen toisella

17 Jos ehdoissa määrätyt kriteerit täyttyvät, liikkeeseenlaskijalla on oikeus milloin tahansa ilman warranttien haltijoiden suostumusta nimittää toinen yhtiö tilalleen uudeksi liikkeeseenlaskijaksi kaikkien warranteista tai niiden yhteydessä aiheutuvien velvoitteiden osalta. Tällaisessa tapauksessa warranttien haltijaan kohdistuu yleisesti myös uuden liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden riski. Kohde-etuuteen liittyvät riskitekijät Warrantit ovat sidoksissa kohde-etuuden arvoon ja kohde-etuuteen liittyvään riskiin. Kohde-etuuden arvon muodostumisperusteina ovat useat tekijät, jotka saattavat olla yhteydessä toisiinsa. Niihin voi sisältyä liikkeeseenlaskijasta riippumattomia taloudellisia, rahoituksellisia ja poliittisia tapahtumia. Kohde-etuuden tai indeksin osatekijän aiempaa kehitystä ei pidä ymmärtää osoitukseksi sen tulevasta kehityksestä warranttien voimassaoloaikana. Riski erääntymisen yhteydessä: TURBO-warrantit Sijoittajaan kohdistuu riski siitä, että selvityspäivänä maksettava käteismäärä on pienempi kuin warrantin hankintahinta. Mitä pienempi (ostowarranttien tapauksessa) tai suurempi (myyntiwarranttien tapauksessa) on kohde-etuuden viitekurssi arvostuspäivänä, sitä suurempi on tappio. Jos aloituspäivästä (Launch Date) (se mukaan lukien) alkavan ja arvostuspäivään (Valuation Date) (se mukaan lukien) päättyvän jakson aikana kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knock-outtapahtuma, Knock-out Event), warrantit raukeavat ilman, että warranttien haltijalta edellytetään mitään toimia. Tällaisessa tapauksessa [warrantit raukeavat mitättöminä] [käteismäärä on yhtä kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. Warranttien haltijalle aiheutuu tappio, joka on [lähes] warranteista maksetun koko hinnan suuruinen (täydellinen tappio). Rajoittamattomat TURBO-warrantit Sijoittajaan kohdistuu riski siitä, että toteutuspäivänä maksettava käteismäärä on pienempi kuin warrantin hankintahinta. Mitä pienempi (ostowarranttien tapauksessa) tai suurempi (myyntiwarranttien tapauksessa) on kohde-etuuden viitekurssi arvostuspäivänä, sitä suurempi on tappio. Muunnelma 1: Classic Jos aloituspäivänä (Launch Date) tai sen jälkeen kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knock-outtapahtuma, Knock-out Event), warrantit raukeavat ilman, että warranttien haltijalta edellytetään mitään toimia. Tällaisessa tapauksessa liikkeeseenlaskijan kohtuullisen harkintansa mukaan määrittämä käteismäärä (billiges Ermessen, Saksan siviilikoodi 315)) [voi olla nolla] [on vähintään yhtä suuri kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. Warranttien haltijalle aiheutuu tappio, joka on [lähes] warranteista maksetun koko hinnan suuruinen

18 (täydellinen tappio). Muunnelma 2: BEST Jos aloituspäivänä (Launch Date) tai sen jälkeen kohde-etuuden kurssi on vähintään kerran ollut yhtä suuri tai pienempi (ostowarranttien osalta) tai yhtä suuri tai suurempi (myyntiwarranttien osalta) kuin knock-out-raja ( knock-outtapahtuma, Knock-out Event), warrantit raukeavat ilman, että warranttien haltijalta edellytetään mitään toimia ja [warrantit raukeavat mitättöminä] [käteismäärä on yhtä kuin [senttiä] [valuutta] per warrantti]. Warranttien haltijalle aiheutuu tappio, joka on [lähes] warranteista maksetun koko hinnan suuruinen (täydellinen tappio). Kaikki warrantit, joihin kohdistuu valuuttariski Lisäksi sijoittajaan kohdistuu valuuttariski, kun muut kuin [valuutan] määräiset määrät muunnetaan arvostuspäivän valuuttakurssin mukaan. Riskit tilanteessa, jossa sijoittaja aikoo myydä tai joutuu myymään warrantit niiden voimassaoloaikana: Markkina-arvoriski: Ennen lopullista toteutuspäivää saatava myyntihinta saattaa olla merkittävästi alhaisempi kuin sijoittajan maksama ostohinta. Warranttien markkina-arvo riippuu pääosin kohde-etuuden kehityksestä, mutta ei mukaile sitä tarkasti. Erityisesti seuraavat tekijät saattavat vaikuttaa haitallisesti warranttien markkinahintaan: - Muutokset kohde-etuuden hinnan vaihtelun (volatiliteetin) ennakoidussa voimakkuudessa - Korkotason kehitys [jos warranttien voimassaoloaika on rajoitettu:] [- Warranttien jäljellä oleva voimassaoloaika] [jos warrantteihin kohdistuu valuuttariski:] [- Valuuttakurssien haitalliset muutokset] [jos kohde-etuutena ovat osakkeet:] [- Osakkeen osinkokehitys] [jos kohde-etuutena ovat indeksit:] [- Indeksiin sisältyvien osakkeiden osinkokehitys] Kukin näistä tekijöistä saattaa vaikuttaa itsenäisesti, vahvistaa toistensa vaikutuksia tai mitätöidä ne. Kaupankäyntiriski: Liikkeeseenlaskija ei ole velvollinen toimittamaan jatkuvasti warranttien osto- ja myyntihintoja (i) pörsseille, joissa warrantit mahdollisesti on listattu, tai (ii) OTC-periaatteella, eikä se ole velvollinen ostamaan warrantteja takaisin. Vaikka liikkeeseenlaskija yleensä toimittaisi osto- ja myyntihinnat, warranttien myynnissä tai ostossa saattaa olla tilapäisiä rajoituksia tai se saattaa olla mahdotonta epätavallisen markkinatilanteen tai teknisten ongelmien aikana

19 Osa E Tarjous Osatekijä E.2b Osatekijän kuvaus Syy tarjouksen tekemiseen ja tuottojen käyttö, jos se ei ole voiton tuottaminen ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautuminen Julkistamisvaatimus - ei sovellu Voiton tuottaminen E.3 Kuvaus tarjouksen ehdoista E.4 Liikkeeseenlaskuun/ tarjoukseen liittyvät aineelliset edut ja eturistiriidat [COMMERZBANK tarjoaa [päivämäärä] alkaen warranttisarjaa, jonka liikkeeseenlaskun kokonaismäärä ja aloitushinta per warrantti on esitetty tämän tiivistelmän liitetaulukossa.] [COMMERZBANK tarjoaa [päivämäärä] alkaen [myös] warrantteja [([järjestysnumero] erä)], jonka liikkeeseenlaskun määrä on [liikkeeseenlaskun kokonaismäärä] ja aloitushinta [merkintähinta] per warrantit. [Erien [eränumerot] yhteismäärä on [liikkeeseenlaskun kokonaismäärä] per warrantit]] [muut ehdot] Seuraavat eturistiriidat saattavat ilmetä liikkeeseenlaskijan toteuttaessa warranttien ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan (esim. ehtojen määrittämisen tai muuttamisen yhteydessä), jotka vaikuttavat maksettaviin määriin: - kohde-etuudella tehtävien transaktioiden toteuttaminen - kohde-etuuteen liittyvien uusien johdannaisinstrumenttien liikkeeseenlasku - liikesuhde kohde-etuuden yhden tai useamman osatekijän liikkeeseenlaskijan kanssa - olennaisten kohde-etuuteen liittyvien tietojen (mukana luettuina muut kuin julkiset tiedot) hallussapito - markkinatakaajana (Market Maker) toimiminen E.7 Arvio kuluista, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta Sijoittaja voi yleensä ostaa warrantteja kiinteään merkintähintaan. Tämä kiinteä hinta sisältää kaikki kulut, jotka liikkeeseenlaskijalle aiheutuvat warranttien liikkeeseenlaskusta ja myynnistä (esim. jälleenmyynti-, strukturointi- ja suojauskulu sekä Commerzbankin voittomarginaali).] [muut ehdot]

20 [Tiivistelmän liitetaulukko ISIN (C.1) [[Paikallinen koodi] [Mnémonic] [ ] (C.1)] [täydennä tiedot ja lisää tarvittava määrä sarakkeita] (C.15) [Toteutuspäivä (C.16)] [täydennä kohde-etuuden tiedot ja lisää tarvittava määrä sarakkeita] (C.20) [Verkkosivu (C.20)] Liikkeeseenlaskun määrä (E.3) Aloitushinta (E.3) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [lisää tarvittava määrä rivejä] ]

21 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin tiivistelmältä vaadittavat osatekijät. Osatekijöiden numeroinnista saattaa puuttua joitakin numeroita sellaisten elementtien kohdalla, jotka eivät ole pakollisia. Vaikka jokin osatekijä olisi pakollinen tietyn arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin kohdalla, siitä ei välttämättä voida antaa merkityksellisiä tietoja. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmässä on esitetty osatekijän lyhyt kuvaus ja maininta - ei sovellu -. Tietyt tämän tiivistelmän ehdot on merkitty sulkeisiin. Tällaiset tiedot täydennetään tai, milloin tämä ei sovellu, poistetaan tietyn arvopapereiden liikkeeseenlaskun kohdalla, ja kyseiseen sarjaan liittyvä täydennetty tiivistelmä liitetään sovellettaviin lopullisiin ehtoihin. Osa A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus A.1 Varoituksia Tämä tiivistelmä on luettava ohjelmaesitteen (Base Prospectus) ja sovellettavien lopullisten ehtojen (Final Terms) johdantona. Sijoittajien on tämän ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavia arvopapereita ( warrantit, Warrants) koskevaa sijoituspäätöstä tehdessään syytä ottaa huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan sekä sovellettavat lopulliset ehdot. Mikäli tämän ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen ja lopulliset ehdot omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Siviilioikeudellinen vastuu on yksinomaan henkilöillä, jotka ovat julkistaneet tiivistelmän (sen käännös mukaan luettuna), mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen ohjelmaesitteen muihin osiin verrattuna tai että se ei yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anna kaikkia tarvittavia avaintietoja. A.2 Suostumus ohjelmaesitteen käyttöön [- ei sovellu - Liikkeeseenlaskija (Issuer) ei ole antanut suostumusta siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai warranttien lopullisessa sijoittamisessa.] [[Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja warranttien myöhemmässä jälleenmyynnissä tai lopullisessa sijoittamisessa.] [Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että yksi tai useampi seuraavassa mainittu rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai warranttien lopullisessa sijoittamisessa]: [yhden tai useamman rahoituksenvälittäjän nimi ja osoite]] - 1 -

22 Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat toteuttaa warranttien myöhemmän jälleenmyynnin tai lopullisen sijoittamisen, on voimassa vain niin kauan kuin ohjelmaesite ja lopulliset ehdot ovat voimassa kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisesti voimaansaatetun esitedirektiivin artiklan 9 mukaisesti [ja jaksona, joka alkaa [aloituspäivä] ja päättyy [päättymispäivä]]. Suostumus ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen käyttöön annetaan vain seuraavissa jäsenvaltioissa tapahtuvaan käyttöön: [yksi tai useampi kyseinen jäsenvaltio] Suostumus ohjelmaesitteen ja sen liitteiden sekä vastaavien lopullisten ehtojen käyttöön annetaan seuraavin ehdoin: (i) ohjelmaesite ja vastaavat lopulliset ehdot toimitetaan mahdollisille sijoittajille ainoastaan yhdessä ennen kyseistä toimitusta julkistettujen liitteiden kanssa ja (ii) kunkin rahoituksenvälittäjän on ohjelmaesitteen ja vastaavien lopullisten ehtojen käytön yhteydessä varmistettava, että kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella voimassa olevia soveltuvia lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on rahoituksenvälittäjä, tämän on tiedotettava sijoittajille tarjouksen ehdoista tarjouksen tekoaikana.] - 2 -

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013 TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä: 26.5.2006

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 Strukturoidut Sertifikaatit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitte en käyttöön

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitte en käyttöön TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä Osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014

DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014 DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät.

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot