COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit"

Transkriptio

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä Commerzbank Aktiengesellschaftin päivätyn perusesitteen, päivätyn ensimmäisen täydennyksen, päivätyn toisen täydennyksen, päivätyn kolmannen täydennyksen, päivätyn neljännen täydennyksen ja mahdollisten tulevien täydennysten (Perusesite) kanssa se muodostaa direktiivin 2003/71/EY (Esitedirektiivi) 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ohjelmaesitteen (Ohjelmaesite). Esitedirektiiviä tarkoitetaan tässä sellaisena kuin se on muutettuna (mukaan lukien direktiivin 2010/73/EY (Vuoden 2010 Muutosdirektiivi) mukaiset muutokset siltä osin kuin ne on pantu täytäntöön kussakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa) ja sellaisena kuin se on pantu täytäntöön EU:n jäsenvaltioiden asianomaisilla säännöksillä Euroopan komission asetuksen 809/2004 (Komission Asetus) yhteydessä. Nämä asiakirjat, jotka muodostavat Ohjelmaesitteen, on jätetty Saksan liittovaltion rahoitustarkastusviranomaiselle (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (BaFin), ja ne julkaistaan sähköisessä muodossa Liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla (

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...3 Jakso A Johdanto ja varoitukset...3 Jakso B Liikkeeseenlaskija...5 Jakso C Arvopaperit...10 TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin] [valuuttakursseihin]...10 Rajoittamattomat TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin] [valuuttakursseihin]...15 Rajoittamattomat BEST TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin] [valuuttakursseihin]...21 Jakso D Riskit...27 TURBO Warrantit...31 Rajoittamattomat TURBO Warrantit...31 Rajoittamattomat BEST TURBO Warrantit...31 Jakso E Tarjous

3 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei ole tarpeen esittää. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jotkin tiivistelmän kohdat ovat hakasulkeissa. Tällaiset tiedot täydennetään tai, jos ne ovat tarpeettomia, poistetaan arvopapereiden kunkin liikkeeseenlaskun yhteydessä, ja liikkeeseenlaskuun liittyvä täydennetty tiivistelmä liitetään osaksi asianomaisia lopullisia ehtoja. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus A.1 Varoitukset Tätä tiivistelmää olisi pidettävä ohjelmaesitteen (Ohjelmaesite) ja asianomaisten Lopullisten Ehtojen johdantona. Sijoittajien olisi perustettava Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin (Warrantit) sijoittamista koskeva päätöksensä koko Ohjelmaesitteeseen ja asianomaisiin Lopullisiin Ehtoihin. Mikäli jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa nostetaan Ohjelmaesitteen sisältämiä tietoja koskeva kanne, kanteen nostanut sijoittaja voidaan velvoittaa maksamaan Ohjelmaesitteen ja Lopullisten Ehtojen kääntämisestä aiheutuvat kustannukset ennen oikeudenkäynnin aloittamista kyseisen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa kaikkia tarvittavia keskeisiä tietoja. A.2 Suostumus esitteen käyttöön [- ei sovellu Liikkeeseenlaskija ei ole antanut suostumusta siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.] [[Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksensa siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.] [Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksensa siihen, että [seuraava rahoituksenvälittäjä] [seuraavat rahoituksenvälittäjät] käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen: [rahoituksenvälittäjän nimi ja yhteystiedot (rahoituksenvälittäjien nimet ja yhteystiedot)]] Tarjousaika, jonka aikana rahoituksenvälittäjät voivat edelleenmyydä Warrantteja tai sijoittaa niitä lopullisesti, kestää

4 ainoastaan niin kauan kuin Ohjelmaesite ja Lopulliset Ehdot ovat voimassa Esitedirektiivin 9 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön asianomaisessa jäsenvaltiossa[, ja [alkupäivä] [päättymispäivä]]. Suostumus Ohjelmaesitteen ja Lopullisten Ehtojen käyttöön annetaan ainoastaan seuraavien jäsenvaltioiden osalta: [jäsenvaltiot] Suostumus Ohjelmaesitteen (mukaan lukien täydennysten) ja vastaavien Lopullisten Ehtojen käyttöön edellyttää, että (i) Ohjelmaesite ja vastaavat Lopulliset Ehdot toimitetaan sijoittamista harkitseville ainoastaan ennen toimitusta julkaistujen täydennysten kanssa ja (ii) Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja käyttävien rahoituksenvälittäjien on varmistettava, että ne noudattavat kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella soveltuvia ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Jos rahoituksenvälittäjä tekee tarjouksen, rahoituksenvälittäjä antaa sijoittajille tietoja tarjouksen ehdoista tarjouksen aikana.] 4 (34)

5 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka / Oikeudellinen muoto / Sovellettava laki / Perustamismaa Pankin virallinen nimi on COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Liikkeeseenlaskija, Pankki tai Commerzbank, yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa Commerzbank-konserni tai Konserni), ja Pankin muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Commerzbank. Pankin kotipaikka on Frankfurt am Main. Pankin pääkonttori sijaitsee osoitteessa Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Saksan liittotasavalta. Commerzbank on Saksan lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö. B.4b Tiedossa olevat suuntaukset, jotka vaikuttavat Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi ja erityisesti euroalueen valtionvelkakriisi ovat aiemmin rasittaneet merkittävästi Commerzbankin nettovaroja, taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, ja voidaan olettaa, että Commerzbankin kannalta olennaisen haitallisia vaikutuksia voi syntyä myös tulevaisuudessa, erityisesti jos kriisi kärjistyy uudelleen. B.5 Organisaatiorakenne B.9 Tulosennuste tai -arvio B.10 Tilintarkastusker tomuksessa esitetyt muistutukset B.12 Valikoidut keskeiset taloudelliset tiedot Commerzbank on Commerzbank-konsernin emoyhtiö. Commerzbank-konserni omistaa suoraan ja epäsuorasti oman pääoman ehtoisia osuuksia useista eri yhtiöistä. - ei sovellu Liikkeeseenlaskija ei laadi tällä hetkellä tulosennusteita tai -arvioita. Ei sovellu. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main ( PwC ) on tilintarkastanut tilikauden 2012 vuositilinpäätöksen sekä tilikausien 2011 ja 2012 konsernitilinpäätökset ja antanut kaikista tilintarkastuskertomukset, jotka eivät sisällä muistutuksia. Lisäksi PwC on tarkastanut Commerzbankin lyhennetyn konserniosavuosikatsauksen päättyneeltä katsauskaudelta ja antanut tarkastuksen perusteella lausunnon. Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan Commerzbank-konsernin taseesta ja tuloslaskelmasta. Tiedot ovat peräisin ja päättyneiden tilikausien IFRS:n mukaisesti laadituista ja tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä sekä päättyneen katsauskauden konserniosavuosikatsauksesta (tarkastettu). Tase ) Varat (milj. euroa) Kassavarat Saamiset pankeilta (34)

6 Saamiset asiakkailta Salkun käyvän arvon suojauksen tarkistus Johdannaissuojausinstrumenttie n käypä arvo (positiivinen) Kaupankäyntivarat Rahoitusinvestoinnit Omistukset yhtiöissä (kirjattu pääomaosuusmenetelmällä) Aineettomat hyödykkeet Käyttöomaisuus Sijoituskiinteistöt Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät Lyhytaikaiset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Yhteensä Velat ja oma pääoma (milj. euroa) Velat pankeille Velat asiakkaille Arvopaperistetut vastuut Salkun käyvän arvon suojauksen tarkistus Johdannaissuojausinstrumenttien käypä arvo (negatiivinen) Kaupankäyntivelat Varaukset Lyhytaikaiset verovelat Laskennalliset verovelat Myytävänä oleviin luovutettavien erien ryhmiin liittyvät velat Muut velat Toissijainen pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma Yhteensä ) Tuloslaskelma (milj. euroa) Rahoituskate Luottotappiovaraukset... (1 390) (1 660) (212) (267) Rahoituskate luottotappiovarausten jälkeen Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin nettotuotot ja suojauslaskennan nettotuotot... Nettotuotot sijoituksista... (3 611) 81 (176) (6) Juoksevat nettotuotot yhtiöistä (kirjattu pääomaosuusmenetel mällä) Muut nettotuotot (77) 21 (62) Liiketoiminnan kulut Uudelleenjärjestelykulu t (34)

7 Nettotuotot tai -tappiot luovutettavien erien --- (268) myynnistä... Tulos ennen veroja (24) Tuloverot liiketoiminnasta (240) Konsernin tulos (69) 1) Edeltävän vuoden luvut on oikaistu muutetun IAS 19 -standardin käyttöönoton ja muiden tiedonantovelvollisuuden muutosten johdosta. Lukuun ottamatta osatekijä B.13:n osalta annettuja tietoja Commerzbankin tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut olennaista epäedullista muutosta jälkeen. B.13 Viimeaikaiset tapahtumat Lukuun ottamatta osatekijä B.13:n osalta annettuja tietoja Commerzbank-konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. Commerzbank julkaisi strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2016 asti marraskuussa Näin ollen Commerzbank aikoo mukauttaa liiketoimintamallinsa rahoitusalan toimintaedellytysten muutoksiin seuraavien vuosien aikana. Commerzbank aikoo vuoteen 2016 ulottuvien strategisten suunnitelmiensa puitteissa investoida yli 2 miljardia euroa ydinliiketoimintojensa tuloksen parantamiseen yksityisasiakkaiden segmentissä, Mittelstandsbank-segmentissä, yritykset ja markkinat -segmentissä sekä Keski- ja Itä-Euroopan segmentissä. Tämän lisäksi kustannustaso pidetään vakaana ja pääomarakenteen optimointia jatketaan uusilla tehostamistoimilla. Helmikuussa 2013 Commerzbankin johtoryhmä hyväksyi ja julkaisi vuoteen 2016 ulottuviin strategisiin suunnitelmiin liittyvän linjauksen, joka koskee suunniteltuja henkilöstövähennyksiä. Suunnitelman mukaan yksityisasiakkaiden liiketoiminnan sivuliikeverkostosta vähennetään kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kaikkiaan konsernista vähennetään suunnitelman mukaan kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Commerzbank ilmoitti , että se aikoo maksaa ennenaikaisesti ja täysimääräisesti takaisin Saksan rahoitusmarkkinoiden vakautusrahaston (SoFFin) ja Allianzin Commerzbankiin tekemät äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset, joiden suuruudet ovat noin 1,6 miljardia euroa ja 750 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä toimenpiteenä tätä varten Commerzbankin osakepääomaa alennettiin yhdistämällä osakkeita suhteessa 10:1. Tämän jälkeen seuraavana toimenpiteenä osakepääomaa korotettiin, ja korotus rekisteröitiin Frankfurt am Mainin alioikeuden kaupparekisteriin Liikkeeseen laskettiin yhteensä uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 4,50 euroa osakkeelta. SoFFinin ja Allianzin äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset maksettiin takaisin täysimääräisesti B.14 Liikkeeseenlaskijan riippuvuus muista Commerzbankin tämänhetkinen osakepääoma on ,00 euroa, ja se jakautuu haltijamuotoiseen osakkeeseen, joilla ei ole nimellisarvoa. - ei sovellu Kuten osatekijän B.5 kohdalla on todettu, Commerzbank on Commerzbank-konsernin emoyhtiö. 7 (34)

8 konserniin kuuluvista yksiköistä B.15 Liikkeeseenlaskijan päätoimialat, päämarkkinat Commerzbank-konsernin toiminnan painopisteenä ovat erilaiset saksalaisille yksityisasiakkaille ja keskisuurille ns. Mittelstandasiakkaille tarjottavat tuotteet ja rahoituspalvelut, kuten tilinhoito- ja maksutapahtumapalvelut, laina-, säästö- ja sijoituspalvelut, arvopaperipalvelut sekä pääomamarkkina- ja investointipankkituotteet ja -palvelut. Lisäksi Konserni toimii erikoisaloilla, kuten leasingin parissa. Osana kokonaisvaltaista rahoituspalvelustrategiaansa Konserni tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa myös muita rahoituspalveluja, kuten asuntosäästölaina-, varainhoito- ja vakuutuspalveluja. Lisäksi Konserni vahvistaa asemaansa yhtenä Saksan tärkeimmistä vientirahoittajista. Saksan ohella konsernilla on liiketoimintaa myös Keski- ja Itä-Euroopassa tytäryhtiöidensä, sivukonttoreidensa ja sijoitustensa kautta. Commerzbank-konserni jaettiin viiteen segmenttiin, jotka ovat yksityisasiakkaat, Mittelstandsbank, Keski- ja Itä-Eurooppa, yritykset ja markkinat, ydinliiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät (Non Core Assets, NCA) sekä muut ja konsolidointi. Näistä yksityisasiakkaiden segmentti, Mittelstandsbank-segmentti, Keski- ja Itä-Euroopan segmentti, yritykset ja markkinat -segmentti sekä muut ja konsolidointi -segmentti kuuluivat Commerzbankkonsernin ydinpankkitoimintaan. Ydinliiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät ovat konserninsisäinen supistusyksikkö, johon kuuluvat ydinliiketoimintaan kuulumattomiksi luokiteltujen liiketoimintojen ja julkisrahoituksen sijoitussalkun lisäksi liikekiinteistörahoitus- ja alusrahoitusliiketoiminnat lähtien. Oikeudellisesta näkökulmasta liikekiinteistörahoituksen ja julkisrahoituksen salkut jäävät entisen Eurohypo Aktiengesellschaftin omistukseen. Eurohypo Aktiengesellschaftin nimi muuttui Hypothekenbank Frankfurt AG:ksi. Hypothekenbank Frankfurtin yksityisasiakkaisiin keskittyvä ydinliiketoiminta (yksityisen rakentamisen rahoitus) yhdistettiin Commerzbankin ydinpankkitoimintaan yksityisasiakkaiden segmenttiin. Ydinpankkitoiminnan yksityisasiakkaiden segmenttiin yhdistettiin myös Konsernin Commerz Real -divisioona. Lisäksi sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelystä vastaava yksikkö (Portfolio Restructuring Unit, PRU) purettiin erillisenä segmenttinä Merkittäviä osia jäljelle jääneestä salkusta siirrettiin ydinpankkitoiminnan yritykset ja markkinat -segmentille. Commerzbank sopi ukrainalaisen Smart Groupin kanssa, että Commerzbank myy noin 96 prosentin omistusosuutensa Ukrainan Bank Forumista. Viranomaiset hyväksyivät kaupan lokakuun 2012 lopulla. B.16 Suurimmat osakkeenomistajat Saksan arvopaperikauppaa säätelevän lain (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG) 21 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä asetetun osakkeenomistajien ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti seuraavat osakkeenomistajat omistavat yli 3 prosenttia Commerzbankin kantaosakkeista: Saksan rahoitusmarkkinoiden vakautusrahasto (Finanzmarktstabilisierungfonds, SoFFin) / Saksan liittotasavalta: 8 (34)

9 17,15 % The Capital Group Companies: 3,37 % 9 (34)

10 Jakso C Arvopaperit 1 TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin][valuuttakursseihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto [OSTOTYYPPISET][MYYNTITYYPPISET][***] TURBO Warrantit, joiden kohde-etuutena on [kohde-etuus***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden saada Käteismäärä. Käteismäärä vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [OSTOWARRANTIT:][ylittää] [MYYNTIWARRANTIT:][alittaa] [sarjat:][ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT)] Toteutushinnan kerrottuna (ii) Kertoimella, jonka jälkeen laskutoimituksen lopputulos muunnetaan tarvittaessa [valuutaksi]. [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä 1 Tässä jaksossa merkki *** tarkoittaa, että arvopapereiden kunkin sarjan asianomaiset tiedot voidaan esittää taulukossa. 10 (34)

11 eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. Arvopapereiden etuoikeusjärjestys Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden arvonkehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: [OSTOWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Kerroin = [FX = [toteutushinta] [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät 11 (34)

12 arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuuttaa] Warranttia kohden]. [MYYNTIWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai yli (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = [toteutushinta] Kerroin = [FX = [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai yli Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuuttaa] Warranttia kohden]. [sarjat:][jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) *** (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] (OSTOWARRANTEILLE) KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] (MYYNTIWARRANTEILLE), jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = [toteutushinta***] Kerroin = Tyyppi = [FX = [kerroin***] [tyyppi***] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] 12 (34)

13 Jos Kohde-etuuden hinta Liikkeeseenlaskupäivän ja Arvostuspäivän välisenä aikana on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuutassa] Warranttia kohden]. [jos kohde-etuutena osakkeita; indeksejä, metalleja tai futuurisopimuksia:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [jos Warrantissa (Warranteissa) ei quanto-ominaisuutta:] 1,00 [euron] [valuutan] [Yhdysvaltain dollarin][ulkomaan valuutan] määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan.] [jos Warrantissa (Warranteissa) quanto-ominaisuus:][1,00 [euroa] [valuuttaa] / 1,00 [Yhdysvaltain dollaria][ulkomaan valuuttaa].] [jos kohde-etuutena valuuttakursseja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [Arvostuspäivän Arvostushintaa] [Arvostuspäivän [Sovellettavaa [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta]]-Muuntokurssia] [1,00 [euron] [valuutan] Kiinan offshore-juanin (CNH) määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan]:] C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopapereiden selvitysmenettelystä C.18 Toimitus (selvitys Toteutuspäivänä) Toteutuspäivä [toteutuspäivä***] Myydyt [Warranttien sarjat] [Warrantit] toimitetaan Maksupäivänä soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisesti Selvitysjärjestelmän välityksellä. Warranttien Haltijoille maksetaan kaikki maksettavat summat viimeistään Ehdoissa mainittua päivämäärää seuraavana Selvityspäivänä. Maksu suoritetaan Maksuagentille, joka siirtää sen Selvitysjärjestelmään, tai hyvitetään Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti asianomaisille tilinhaltijoille. Selvitysjärjestelmään tai Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti tehty maksu vapauttaa Liikkeeseenlaskijan Warranttien mukaisesta maksuvelvollisuudestaan maksun määrän osalta. Selvityspäivä tarkoittaa [järjestysluku] tietyn päivämäärän jälkeistä Maksuliikennepäivää. Maksuliikennepäivä tarkoittaa [päivää, jona Liikkeeseenlaskuvaluutan määräisiä maksuja selvitetään Euroopan laajuisessa automatisoidussa reaaliaikaisessa bruttomaksujärjestelmässä (TARGET) ja Selvitysjärjestelmässä.] [päivää, jona liikepankit ovat avoinna liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja valuuttatalletukset) [kaupungissa] [ja Frankfurt am Mainissa] ja jona Selvitysjärjestelmässä selvitetään Liikkeeseenlaskuvaluutan määräisiä maksuja.] C.19 Kohde-etuuden lopullinen arvostushinta [osake:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] 13 (34)

14 [indeksi:][viimeinen Indeksin Ylläpitäjän Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden arvo (virallinen päätösarvo).] [muut määräykset] [metalli:][ensimmäinen Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) määritetty spot-hinta, joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa Lontoon pankkien hintaneuvottelujen tuloksena (London Banking Fixing) verkkosivustolla [verkko-osoite] (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) Lontoon jalometallimarkkinoilla määritetty iltapäivän hinta (London Bullion Market PM Fixing), joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa verkkosivustolla (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [futuurisopimukset:][kohde-etuuden [selvityshinta][muu hinta], jonka Futuuripörssi määrittää ja ilmoittaa [prosenttipisteinä] Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [valuuttakurssi:][euroopan keskuspankin määrittämä virallinen euron vaihtokurssi [Yhdysvaltain dollareissa (USD)] [[vastavaluutta] ([valuutan lyhenne])], joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla ECB37 (EKP:n Viitekurssi) Arvostuspäivänä.] [Vaihtokurssi, joka lasketaan kertomalla (i) Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan offshorejuanin välinen vaihtokurssi ilmoitettuna Kiinan offshore-juanin (CNH) ja 1,00 Yhdysvaltain dollarin (USD) välisenä vaihtosuhteena, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets Association minä tahansa päivänä noin klo (Hongkongin aikaa) ja joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla CNHFIX= (tai korvaavalla verkkosivulla), ja (ii) 1,00 [euron][valuutan] Yhdysvaltain dollareissa ilmaistu hinta, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla kyseisenä ajankohtana.] [1,00 [Yhdysvaltain dollarin (USD)] [[Perusvaluutan] ([lyhenne])] Arvostuspäivän hinta [Japanin jeneissä (JPY)][[Vastavaluutassa] ([lyhenne])] ilmoitettuna. Hinta lasketaan jakamalla Sovellettava [EUR/JPY][EUR/[Vastavaluutta]]-Muuntokurssi ilmaistuna 1,00 euron hintana [JPY:issä][Vastavaluutassa] Sovellettavalla [EUR/USD][EUR/[Perusvaluutta]]-Muuntokurssilla ilmaistuna 1,00 euron hintana [USD:issa][Perusvaluutassa].] [Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan offshore-juanin välinen vaihtokurssi ilmaistuna 1,00 Yhdysvaltain dollarin (USD) Kiinan offshore-juanin (CNH) määräisenä hintana, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets Association minä tahansa päivänä noin klo (Hongkongin aikaa) ja joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla CNHFIX= (tai korvaavalla verkkosivulla).] [muut määräykset] C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tietoja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada [Warranttien kaikkien sarjojen] [Warranttien] kohde-etuutena on [osake, yhtiö, ISIN***] [indeksi, indeksin ylläpitäjä, ISIN] [metalli] [futuurisopimus, verkkosivu, erääntymispäivä] [valuuttakurssi] (Kohde-etuus). Tietoja Kohde-etuudesta on verkko-osoitteessa ***. 14 (34)

15 Rajoittamattomat TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin][valuuttakursseihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto [OSTOTYYPPISET][MYYNTITYYPPISET][***] rajoittamattomat TURBO Warrantit, joiden kohde-etuutena on [kohde-etuus***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden saada Käteismäärä. Käteismäärä vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [OSTOWARRANTIT:][ylittää] [MYYNTIWARRANTIT:][alittaa] [sarjat:][ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT)] sovellettavan Toteutushinnan kerrottuna (ii) Kertoimella, jonka jälkeen laskutoimituksen lopputulos muunnetaan tarvittaessa [valuutaksi]. [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. 15 (34)

16 Arvopapereiden etuoikeusjärjestys Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden arvonkehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: [OSTOWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta]. Kerroin = [FX = [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin 16 (34)

17 liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on vähintään kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), Liikkeeseenlaskija määrittää Käteismäärän kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti siten, että Käteismäärä [voi olla nolla] [on vähintään [senttiä] [valuutta] Warranttia kohden. Ensimmäisellä Tarkistusjaksolla Knock-out-raja on [Knock-outraja]. Jokaiselle seuraavalle Tarkistusjaksolle määritellään uusi Knock-out-raja. Liikkeeseenlaskija määrittelee sen kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat markkinaolosuhteet (erityisesti volatiliteetin).] [MYYNTIWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai yli (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta]. Kerroin = [FX = [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on vähintään kerran ollut yhtä suuri kuin tai yli Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), Liikkeeseenlaskija määrittää Käteismäärän kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti siten, että Käteismäärä [voi olla nolla] [on vähintään [senttiä] [valuuttaa] Warranttia kohden. Ensimmäisellä Tarkistusjaksolla Knock-out-raja on [Knock-outraja]. Jokaiselle seuraavalle Tarkistusjaksolle määritellään uusi 17 (34)

18 Knock-out-raja. Liikkeeseenlaskija määrittelee sen kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat markkinaolosuhteet (erityisesti volatiliteetin).] [sarjat:][jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) *** (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] (OSTOWARRANTEILLE) KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] (MYYNTIWARRANTEILLE), jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta***]. Kerroin = Tyyppi = [FX = [kerroin***] [tyyppi***] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), Liikkeeseenlaskija määrittää Käteismäärän kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti siten, että Käteismäärä [voi olla nolla] [on vähintään [senttiä] [valuuttaa] Warranttia kohden. Ensimmäisellä Tarkistusjaksolla Knock-out-raja on [Knock-outraja***]. Jokaiselle seuraavalle Tarkistusjaksolle määritellään uusi Knock-out-raja. Liikkeeseenlaskija määrittelee sen kohtuullisen harkintansa (billiges Ermessen, Saksan siviililain (BGB) 315 ) mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat markkinaolosuhteet (erityisesti volatiliteetin).] 18 (34)

19 [jos kohde-etuutena osakkeita; indeksejä, metalleja tai futuurisopimuksia:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [jos Warrantissa (Warranteissa) ei quanto-ominaisuutta:] 1,00 [euron] [valuutan] [Yhdysvaltain dollarin][ulkomaan valuutan] määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan.] [jos Warrantissa (Warranteissa) quanto-ominaisuus:][1,00 [euroa] [valuuttaa] / 1,00 [Yhdysvaltain dollaria][ulkomaan valuuttaa].] [jos kohde-etuutena valuuttakursseja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [Arvostuspäivän Arvostushintaa] [Arvostuspäivän [Sovellettavaa [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta]]-Muuntokurssia] 1,00 [euron] [valuutan] Kiinan offshore-juanin (CNH) määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan]:] C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopapereiden selvitysmenettelystä C.18 Toimitus (selvitys Toteutuspäivänä) Toteutuspäivä [toteutuspäivä***] Myydyt [Warranttien sarjat] [Warrantit] toimitetaan Maksupäivänä soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisesti Selvitysjärjestelmän välityksellä. Warranttien Haltijoille maksetaan kaikki maksettavat summat viimeistään Ehdoissa mainittua päivämäärää seuraavana Selvityspäivänä. Maksu suoritetaan Maksuagentille, joka siirtää sen Selvitysjärjestelmään, tai hyvitetään Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti asianomaisille tilinhaltijoille. Selvitysjärjestelmään tai Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti tehty maksu vapauttaa Liikkeeseenlaskijan Warranttien mukaisesta maksuvelvollisuudestaan maksun määrän osalta. Selvityspäivä tarkoittaa [järjestysluku] tietyn päivämäärän jälkeistä Maksuliikennepäivää. Maksuliikennepäivä tarkoittaa [päivää, jona Liikkeeseenlaskuvaluutan määräisiä maksuja selvitetään Euroopan laajuisessa automatisoidussa reaaliaikaisessa bruttomaksujärjestelmässä (TARGET) ja Selvitysjärjestelmässä.] [päivää, jona liikepankit ovat avoinna liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja valuuttatalletukset) [kaupungissa] [ja Frankfurt am Mainissa] ja jona Selvitysjärjestelmässä selvitetään Liikkeeseenlaskuvaluutan määräisiä maksuja.] C.19 Kohde-etuuden lopullinen arvostushinta [osake:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] [indeksi:][viimeinen Indeksin Ylläpitäjän Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden arvo (virallinen päätösarvo).] [muut määräykset] [metalli:][ensimmäinen Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) määritetty spot-hinta, joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa Lontoon pankkien hintaneuvottelujen tuloksena [verkkosivustolla] 19 (34)

20 (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) Lontoon jalometallimarkkinoilla määritetty iltapäivän hinta (London Bullion Market PM Fixing), joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa verkkosivustolla (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [futuurisopimukset:][kohde-etuuden [selvityshinta][muu hinta], jonka Futuuripörssi määrittää ja ilmoittaa [prosenttipisteinä] Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [valuuttakurssi:][euroopan keskuspankin määrittämä virallinen euron vaihtokurssi [Yhdysvaltain dollareissa (USD)] [[vastavaluutta] ([valuutan lyhenne])], joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla ECB37 (EKP:n Viitekurssi).] [Vaihtokurssi, joka lasketaan kertomalla (i) Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan offshore-juanin välinen vaihtokurssi ilmoitettuna Kiinan offshore-juanin (CNH) ja 1,00 Yhdysvaltain dollarin (USD) välisenä vaihtosuhteena, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets Association minä tahansa päivänä noin klo (Hongkongin aikaa) ja joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla CNHFIX= (tai korvaavalla verkkosivulla), ja (ii) 1,00 [euron][valuutan] Yhdysvaltain dollareissa ilmaistu hinta, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla kyseisenä ajankohtana.] [1,00 [Yhdysvaltain dollarin (USD)] [[Perusvaluutan] ([lyhenne])] Arvostuspäivän hinta [Japanin jeneissä (JPY)][[Vastavaluutassa] ([lyhenne])] ilmoitettuna. Hinta lasketaan jakamalla Sovellettava [EUR/JPY][EUR/[Vastavaluutta]]-Muuntokurssi ilmaistuna 1,00 euron hintana [JPY:issä][Vastavaluutassa] Sovellettavalla [EUR/USD][EUR/[Perusvaluutta]]-Muuntokurssilla ilmaistuna 1,00 euron hintana [USD:issa][Perusvaluutassa].] [Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan offshore-juanin välinen vaihtokurssi ilmaistuna 1,00 Yhdysvaltain dollarin (USD) Kiinan offshore-juanin (CNH) määräisenä hintana, jonka määrittää Thomson Reuters Treasury Markets Association minä tahansa päivänä noin klo (Hongkongin aikaa) ja joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla CNHFIX= (tai korvaavalla verkkosivulla).] [muut määräykset] C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tietoja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada [Warranttien kaikkien sarjojen] [Warranttien] kohde-etuutena on [osake, yhtiö, ISIN***] [indeksi, indeksin ylläpitäjä, ISIN] [metalli] [futuurisopimus, verkkosivu, erääntymispäivä] [valuuttakurssi] (Kohde-etuus). Tietoja Kohde-etuudesta on verkko-osoitteessa ***. 20 (34)

21 Rajoittamattomat BEST TURBO Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin][valuuttakursseihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto [OSTOTYYPPISET][MYYNTITYYPPISET][***] rajoittamattomat TURBO Warrantit, joiden kohde-etuutena on [kohde-etuus***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden saada Käteismäärä. Käteismäärä vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [OSTOWARRANTIT:][ylittää] [MYYNTIWARRANTIT:][alittaa] [sarjat:][ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT)] sovellettavan Toteutushinnan kerrottuna (ii) Kertoimella, jonka jälkeen laskutoimituksen lopputulos muunnetaan tarvittaessa [valuutaksi]. [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. 21 (34)

22 Arvopapereiden etuoikeusjärjestys Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden arvonkehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: [OSTOWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta]. Kerroin = [FX = [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin 22 (34)

23 liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuutta] Warranttia kohden]. Knock-out-raja tarkoittaa asianomaista Toteutushintaa.] [MYYNTIWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai yli (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta]. Kerroin = [FX = [kerroin] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai yli Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuutta] Warranttia kohden]. Knock-out-raja tarkoittaa asianomaista Toteutushintaa.] [sarjat:][jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) *** (Knock-out-raja), sijoittaja saa Käteismäärän (KM), joka lasketaan seuraavasta kaavasta: KM = (Kohde-etuus lopullinen - Toteutushinta) x Kerroin [x 1/FX] (OSTOWARRANTEILLE) 23 (34)

24 KM = (Toteutushinta - Kohde-etuus lopullinen ) x Kerroin [x 1/FX] (MYYNTIWARRANTEILLE), jossa Kohde-etuus lopullinen = Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [ilmoitettuna [valuutassa]] Toteutushinta = Arvostuspäivänä sovellettava Toteutushinta Toteutushinta muuttuu jokaisena Liikkeeseenlaskupäivän ja asianomaisen Arvostuspäivän välisenä kalenteripäivänä. Kalenteripäivän (T) Toteutushinta vastaa edellisen kalenteripäivän (T-1) Toteutushintaa, johon lisätään T-1:nä sovellettava Tarkistussumma. Liikkeeseenlaskupäivän Toteutushinta on [toteutushinta***]. Kerroin = Tyyppi = [FX = [kerroin***] [tyyppi***] Sovellettava Muuntokurssi] [jos kohde-etuutena indeksejä tai futuurisopimuksia:][näihin Ehtoihin liittyvissä laskelmissa jokainen Kohde-etuuden yksi [prosenttipiste][indeksipiste] vastaa 1,00:tä [euroa][valuuttaa].] Jos Kohde-etuuden hinta milloin tahansa Liikkeeseenlaskupäivänä tai sen jälkeen on ainakin kerran ollut yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) Knock-out-rajan (Knock-out-tapahtuma), [Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä] [valuutta] Warranttia kohden]. Knock-out-raja tarkoittaa asianomaista Toteutushintaa.] [jos kohde-etuutena osakkeita; indeksejä, metalleja tai futuurisopimuksia:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [jos Warrantissa (Warranteissa) ei quanto-ominaisuutta:] 1,00 [euron] [valuutan] [Yhdysvaltain dollarin][ulkomaan valuutan] määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan.] [jos Warrantissa (Warranteissa) quanto-ominaisuus:][1,00 [euroa] [valuuttaa] / 1,00 [Yhdysvaltain dollaria][ulkomaan valuuttaa].] [jos kohde-etuutena valuuttakursseja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [Arvostuspäivän Arvostushintaa] [Arvostuspäivän [Sovellettavaa [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta]]-Muuntokurssia] [1,00 [euron] [valuutan] Kiinan offshore-juanin (CNH) määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spot-markkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan]:] C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä Toteutuspäivä [toteutuspäivä***] 24 (34)

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 Strukturoidut Sertifikaatit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä: 26.5.2006

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: 3900 indeksipistettä Erä

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

JOHDANTO JA VAROITUKSET

JOHDANTO JA VAROITUKSET TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä Osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät,

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 4.000.000 Long Turboa Erä B: 4.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017

Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 Milj. euroa /2018 /20 Q4/20 20 Liikevaihto 572,4 566,9 547,1 2 232,6 Vertailukelpoinen käyttökate 66,7 79,4 63,1 290,4 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 14,0 11,5 13,0 Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot