POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013"

Transkriptio

1 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe

2 Sisällys 1 JOHDANTO Kenelle tarkoitettu Rahoituksen käytön perusperiaatteet HANKKEEN ASIAKIRJAT JA KIRJANPITO Hankkeen asiakirjojen säilyttäminen Hankkeen taloushallinnon järjestäminen Tilikausi Hankkeen tilikartta Hankkeelle oma kustannuspaikka Laskujen käsittely Tositteiden säilyttäminen ja tositemerkinnät Rahoituksen ja tulojen kohdentaminen hankkeelle Kustannusten jäljitettävyys Työajanseuranta Ennakoiden kirjaaminen Omarahoitusosuus Rahallinen osuus (in cash) Vastikkeeton osuus (in kind) Omarahoitusosuuden todentaminen Valuuttakurssien kirjaaminen Arvonlisävero (ALV) ohjeistus Tilintarkastus Yleistä Ohjeet tilintarkastajille pohjoisessa Ohjeet tilintarkastajille etelässä HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET Yleistä Ei-hyväksyttäviä kuluja Hallinto- ja koordinaatiokulujen osuus Pohjoisen kunnan omien asiantuntijoiden käyttö Etelän kunnan omien asiantuntijoiden käyttö Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö Vieraanvaraisuus (hospitality) kulut Budjettimuutokset KILPAILUTTAMINEN Ostopalvelut Hankintasopimukset SISÄINEN VALVONTA Hallinnon prosessit Riskit Työmatkojen ohjelmat ja -raportit Päivärahojen maksaminen Tietoturva

3 6.6 Toimintaohje rahoituksen väärinkäytösepäilyssä Vakuutukset Tavarakirjanpito Ajopäiväkirja HANKKEEN MAKSATUKSET Ajankohdat ja sopimukset Maksatukset pohjoiseen Maksatukset etelään LIITTEET Liite 1. HUOMIO! TARKISTUSLISTA HANKETTA HALLINNOITAESSA Liite 2. HYVÄKSYTTÄVÄT HANKEKULUOHJEISTUKSET 3

4 1 JOHDANTO 1.1 Kenelle tarkoitettu Taloushallinto-ohje on tarkoitettu kunnille/kuntayhtymille, jotka saavat myönteisen rahoituspäätöksen vuonna 2013 Kuntaliiton hallinnoimassa Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelmassa. Ohje on kohdennettu erityisesti hankkeiden vastuuhenkilöille/yhteyshenkilöille sekä hankkeiden taloushallintoa hoitaville. Se on kuitenkin kirjoitettu niin, että myös muut, kuten esimerkiksi hankkeen ohjausryhmän jäsenet tai yhteistyössä mukana olevat eri toimialojen asiantuntijat, voivat sitä hyödyntää. Taloushallinto-ohje edesauttaa kuntia suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeet hyvän hallintotavan mukaisesti. Ohjeistus on Kuntaliiton valmistelema ja ulkoasiainministeriön hyväksymä. 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet Tukea käytetään vain hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiin ja kohtuullisiin menoihin, jotka hankesuunnitelmassa on esitetty. Rahoituksen käytössä tulee huomioida hankkeen kokonaistavoitteet, jotka ovat kunnan/kuntayhtymän osaamisen vahvistaminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, eli köyhyyden vähentäminen ja/tai kestävän kehityksen edistäminen. Kaikissa hankkeeseen liittyvissä toimissa kunnan/kuntayhtymän tulee noudattaa hyvään hallintoon ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Hankkeiden vastuuhenkilöiden tulee käydä läpi liitteessä 1 esitetty tarkistuslista suosituksista, joita tulee noudattaa hanketta hallinnoitaessa. 2 HANKKEEN ASIAKIRJAT JA KIRJANPITO 2.1 Hankkeen asiakirjojen säilyttäminen Kaikki hankkeen asiakirjat (hakemukset, raportit ml. taloushallinnon asiakirjat sekä sopimukset) tulee arkistoida kunnassa/kuntayhtymässä 10 vuotta. Hankkeen asiapaperit tulee säilyttää asianmukaisesti mieluiten yhteen paikkaan sähköiseen muotoon tai paperikansioihin. Hankkeeseen liittyvistä taloushallinnon asiakirjoista tulee säilyttää: - kirjanpidon ja talousseurannan asiakirjat tilintarkastuslausuntoineen - meno- ja tulotositteet, päivä- ja pääkirja, tulos- ja taselaskelma - palkkahallinnon asiakirjat tuntikirjanpitolistoineen - kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat (tarjouspyynnöt, hankintapäätös tarjousvertailuineen, hankintaan liittyvät päätökset ja hankintasopimus); perustelu hankintapäätöksestä - perustelut, jos hankinta on tehty suorahankintana - muut hankkeen hallintoon liittyvät asiakirjat Kuntaliittoon toimitettavat asiakirjat (hakemukset, raportit, tilintarkastuslausunnot ym.) tulisi sisältää alkuperäiset allekirjoitukset. Kuntaliittoon lähetettävistä asiakirjoista tulee säilyttää kopiot kunnassa /kuntayhtymässä. Mikäli varoja jää kalenterivuoden aikana käyttämättä, voi Kuntaliittoon olla yhteydessä mahdollisesta varojen siirrosta seuraavalle vuodelle. Myönnetty rahoitus tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti käyttää ajalla, jolle se on alun perin myönnetty. 2.2 Hankkeen taloushallinnon järjestäminen Pohjoisen ja etelän kunta yhdessä suunnittelevat ja päättävät missä hankkeiden taloushallinto hoidetaan. Koska yhteistyö on hyvin erilaista, ei voida antaa yhtä samanlaista ohjetta kaikille taloushallinnon järjestämisen suhteen. 4

5 Hankkeiden taloushallinto voidaan hoitaa joko pohjoisessa tai etelässä tai molemmissa. Taloushallinnon hoitaminen etelässä kasvattaa etelän kapasiteettia ja vastuuta hankkeista. Mikäli hankeen taloushallinto hoidetaan osittain tai kokonaan etelässä, on etelän kunnan taloushallintokapasiteetti arvioitava etukäteen ja varmistuttava että se on riittävä (mm. ohjeistus kirjanpidon järjestämisestä, menojen hyväksymisestä, maksamisesta, hankintamenettelystä). 2.3 Tilikausi Hankkeesta raportoidaan 12 kuukauden välein.. Hankkeen tilikausi sekä pohjoisessa että etelässä on tammikuusta joulukuuhun. Tämä siitäkin huolimatta vaikka etelässä noudatettaisiin eri tilikautta, esimerkiksi heinäkuusta kesäkuuhun. 2.4 Hankkeen tilikartta Hankkeen tilikartta kannattaa laatia niin, että siinä on samat kululuokat kuin hankkeen hyväksytyssä budjetissa. Kustannusjaottelun perusteella on helppo seurata kustannuksia hankkeen aikana ja se toimii hyvänä runkona hankkeen talousseurannalle. Mikäli hanke hallinnoidaan kunnassa (eli hankehallintoa ei ole ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle), käytetään kunnan tilikarttaa, jos hankkeelle ei voida luoda omaa tilikarttaa. Jokaisessa kunnassa on omat tilikartat. Alla esimerkki osasta erään kunnan tilikarttaa: TUOTOT ULKOPUOLINEN RAHOITUS 3020 Hankerahoitus jne. KULUT ULKOPUOLISET PALVELUT 4450 Majoituspalvelut (esimerkiksi kurssijärjestelyissä) 4452 Kurssijärjestelyt 4454 Luennointipalvelut 4460 Muut asiantuntijapalvelut jne. Hanketta hoitavan taloushallinnon asiantuntijoiden kanssa kannattaa käydä läpi miten tilikarttaa saataisiin hankkeessa hyödynnetyksi niin, että siellä olevat tiliöintikohdat vastaisivat hankkeen budjettilomakkeen kohtia, jonne hankkeen kulut on budjetoitu. Esimerkiksi jos hankkeen budjettilomakkeessa on useampi komponentti, niin voi selvittää onko mahdollista hyödyntää tilikarttaa niin, että toteutuneet kulut voisi tiliöidä komponenteittain. Jos se ei ole mahdollista, niin raportointivaiheessa budjettilomakkeeseen pystysarakkeeseen toteutuneet kulut (actual expenditure) tulisi kulut laittaa käsikirjanpidolla pääkirjasta. Toisin sanoen mikäli tekniset rajoitteet estävät toteutuneiden kulujen saamisen suoraan pääkirjasta niin, että talousraporttia voidaan suoraan verrata budjetin kanssa, on talousraportoinnissa tehtävä manuaalisia (käsin tehtyjä) tarkennuksia. Tarkennukset tulee selvästi dokumentoida talousraportoinnissa eli kuluista on hyvä laatia erillinen selvitys tai Exceltaulukko kirjanpitotapahtumien liittymisestä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan. Huom! Hankkeen talousraportissa on vältettävä Muut kulut -kohtaa. Mikäli Muut kulut -kohtaa käytetään raportoidessa, kulut tulee yksilöidä. 2.5 Hankkeelle oma kustannuspaikka Hankkeen kirjanpito järjestetään hallinnoivan organisaation toimesta. Hankeen taloushallinnon voi hoitaa joko Suomen kunta tai etelän kunta tai molemmat. Hankkeelle perustetaan hallinnoijan kirjanpitoon oma kustannuspaikka tai projektintunniste tai oma tili, johon kirjataan vain hankkeelle syntyneet kustannukset sekä tuotot. 5

6 2.6 Laskujen käsittely Saapuvat laskut asiatarkastetaan ja numeroidaan sekä hyväksytään kunnan/kuntayhtymän/hallinnoivan organisaation taloudenpito-ohjesäännön mukaisesti. Hankkeen vastuuhenkilö/koordinaattori hyväksyy kaikki hankkeelle budjetoidut laskut ennen kun ne menevät varsinaisesti hyväksyttäväksi. Sama periaate koskee etelää niiden rahoituksien osalta, jotka on lähetetty etelään. Näin hankkeen vastuuhenkilö/koordinaattori pystyy valvomaan mitä kustannuksia hankkeessa hyväksytään. Etelässä tulee olla kirjalliset ohjeet laskujen hyväksymisestä. Näin ollen tarkistakaa onko etelässä kirjalliset ohjeet laskujen hyväksymisestä, ja mikäli ei ole niin valmistelkaa ne hanketta koskien yhdessä etelän kanssa. 2.7 Tositteiden säilyttäminen ja tositemerkinnät Hankkeen menojen ja tulojen tulee perustua hyväksyttyihin tositteisiin. Tositteet voivat olla joko paperisia tai paperittomia eli sähköisiä (elektronisia) tositteita. Huomioikaa, että sähköisistä tositteista tulee olla löydettävissä aivan samat tiedot kuin käytettäessä paperisia tositteita. Paperiset tositteet on säilytettävä joko alkuperäiskappaleina tai ne on tallennettava sähköiseen taloushallinto-ohjelmaan. Olisi suositeltavaa, että sähköisistä tositteista tulostetaan kopiot hankkeen omaan taloushallintomappiin. Kunnan yhteyshenkilön/koordinaattorin vastuulla on talousraportin tekeminen ja olisi hyvä, että koordinaattorilla olisi kopiot kaikista tositteista omissa kansioissa. Tämä helpottaisi myös tarkastusten tekemistä, mutta ei ole välttämätöntä, jos kirjausketju muuten on todennettavissa. Alkuperäiset tositteet säilytetään etelässä silloin, jos hankkeen etelään lähetetyt rahoitusosuudet myös tilintarkastetaan etelässä. Tositteiden kopioita ei tällöin tarvitse lähettää Suomeen. Suomen kunnan koordinaattori voi tarvittaessa pyytää etelässä käydessään kopiot tositteista. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Pohjoisen kunta voi myös aina pyytää selvityksen rahojen käytöstä, jotta heillä on hyvä kokonaiskuva varojen käytöstä. Etelän kunta voi toimia samoin. Tositteet tulee olla päivättyjä, numeroituja ja niissä tulee käydä ilmi tapahtuman ajankohta ja mitä meno koskee sekä selitys miten meno liittyy hankkeeseen. Ellei nämä tule riittävän selkeästi ilmi tositteesta, täytyy tositteeseen kirjoittaa lisätietoja. Jokaiseen hankkeeseen liittyvään tositteeseen kannattaa kirjoittaa myös yhtenäinen tunnistetieto, jolloin tosite osataan aina liittää hankkeeseen (esimerkiksi: pohjoisen kunnan nimi ja etelän kunnan nimi -yhteistyöhanke). Mikäli tosite koskee hankkeeseen liittyvää tarjoilua (esimerkiksi työlounas), tositteeseen on listattava osallistujien nimet. Jos tosite liittyy esimerkiksi seminaariin tai koulutustilaisuuteen on säilytettävä osallistujalistan lisäksi tilaisuuden ohjelma. Jos jokaisessa tositteessa ei ole mahdollista olla seminaarin ohjelmaa ja osallistujalistaa liitteenä, kustakin tositteesta on kuitenkin käytävä selkeästi ilmi, mihin tilaisuuteen se liittyy ja millä tavoin. Varsinainen seminaariohjelma ja osallistujalista tulee löytyä hankkeen arkistosta. Tositteet tulee säilyttää niin, että ne ovat rahoittajan tarkistettavissa. Majoitukseen (hotelli ym.) liittyvissä kulutositteissa tulee olla aina majoittujien nimet. Matkalaskuissa tulee olla liitteinä alkuperäiset lentoliput ja boarding passit. Työmatkan suorittajalla on itsellä velvollisuus ilmoittaa saatujen ilmaisten aterioiden määrä omassa matkalaskussaan. Matkalaskun hyväksyjällä on vastuu varmistaa oikeellisuus. Matkalaskut tulee laatia kuntien matkalaskustandardipohjalle. 2.8 Rahoituksen ja tulojen kohdentaminen hankkeelle Saapuneet avustukset kirjataan hankkeen kirjanpitoon kuten muutkin tositteet. Kunnan/kuntayhtymän tulee seurata, että avustus laskutetaan Kuntaliitosta hankevuonna - mieluiten lokakuun loppuun mennessä. 6

7 Luontaissuorituksia eli kunnan/kuntayhtymän in kind panostusta ei kirjata hankkeen kirjanpitoon, koska niistä ei synny rahallisia kuluja. Niitä seurataan erillisillä lomakkeilla. 2.9 Kustannusten jäljitettävyys Maksutapahtumat tulisi merkitä kirjanpitoon niin, että kirjausten yhteys peruskirjanpidosta pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta hankkeen talousraporttiin olisi vaikeuksitta todettavissa (audit trail eli kirjausketju). Jos kirjanpitoon tehdään oikaisu- ja korjausvienti, niin on tärkeää, että alkuperäisen kirjauksen ja korjausmerkinnän yhteys voidaan vaikeuksitta todentaa (audit trail eli kirjausketju). Hanketta tai sen kuluerittelyjä ei kuitenkaan tarvitse näkyä erillisinä koko kuntaa/kuntayhtymää koskevassa tilinpäätöksessä Työajanseuranta Kunnan työntekijän työajan korvaus kunnille perustuu työajanseurantaan (time sheet) ja hankkeelle tehdystä työstä pidetään tuntikirjanpitoa. Hankkeessa käytetään joko Kuntaliiton Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tuntikirjanpitolomaketta (lomakkeet löytyvät nettisivulta tai kunnan/kuntayhtymän omaa tuntikirjanpitolomaketta. Lomakkeessa tulee käydä ilmi tehdyn työn sisältö sekä jaotella mikä työ on asiantuntijatyötä ja mikä hallinto- tai koordinaatiotyötä sekä työn arvo. Arvo ei tule ylittää työntekijän normaalia palkkakustannusta. Lomakkeissa tulee olla myös työn suorittajan allekirjoitus. Kunta/kuntayhtymä voi laskuttaa hankkeelta varoja tuntikirjanpitolomakkeita vastaan. Lomakkeet liitetään vuosiraporttiin. Tuntikirjaukset (time sheet) tarvitaan seuraavilta tahoilta: - niiltä kunnan/kuntayhtymän työntekijöiltä, joista kunta laskuttaa hankevaroista asiantuntijan hankkeelle tekemän työn (näistä henkilöistä on tehty hankesuunnitelman liitteiksi ToR:it eli Terms of Reference -työsuunnitelmat) - hankkeelle vastikkeetonta (in kind) työtä tekeviltä Suomen kunnan/kuntayhtymien viranhaltijoilta/työntekijöiltä eli henkilöt joiden työpanosta kunta/kuntayhtymä ei laskuta hankkeelta vaan kunta/kuntayhtymä itse maksaa näiden hankkeelle antaman työpanoksen - kunnan/kuntayhtymän valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden hankkeen in-cash osuudeksi laskemat työtunnit, jotka on tehty hankkeen hyväksi ja joista kunta on maksanut henkilöille omista varoista (ei hankkeen varoista) ansionmenetyskorvauksen Tuntikirjaukset (time sheet) on vapaaehtoinen seuraavilta tahoilta: - kunnan/kuntayhtymän valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden in-kind työtunnit, jotka on tehty hankkeen hyväksi ja joista kunta on maksanut henkilöille omista varoista (ei hankkeen varoista) ansionmenetyskorvauksen tai Huom! In-kind tuntien kirjaamispyyntö koskee vain pohjoisen kuntia/kuntayhtymiä Ennakoiden kirjaaminen Suomen kunnista etelään lähetetty hankerahoitus tulee näkyä hankkeen kirjanpidossa ennakkona (on a separate balance sheet account until clearance takes place), niin kauan kunnes etelän kunta raportoi rahoituksen käytön. Mikäli kunnalla on joku perusteltu syy tai sille on annettu jokin muu suositus, ettei se voi näin toimia, kunta voi toimia toisella tavalla. Tästä tulee ilmoittaa Kuntaliittoon. Myös muut avoimet ennakot tulee olla ajan tasalla hankkeen kirjanpidossa. Rahojen käyttö tulee kuitenkin kirjaustavasta riippumatta valvoa ja raportoida kokonaisuudessaan Omarahoitusosuus Yhteistyöohjelmaan osallistuvien kuntien yhteistyöhankkeiden omarahoitusosuus rahana (in cash) tulee olla vähintään 10 % laskettuna kunkin hakemuksen kokonaisbudjetista (eli haettu 7

8 osuus + in cash osuus) ilman nk. in kind -osuutta. Omarahoitusosuus rahana voi tulla joko pohjoisen tai etelän osapuolelta tai molemmilta Rahallinen osuus (in cash) Rahallinen osuus voi olla hankkeeseen liittyvä kunnan viranhaltijan/työntekijän työpanos, tavarahankinta tai investointi yms Vastikkeeton osuus (in kind) In kind osuus on hankkeen rahoitusosuus, jonka kunta maksaa mutta sitä ei ole kirjattu kunnan in cash osuudeksi. Esimerkiksi mikäli kunta ei hankkeelle antamaansa viranhaltijoiden/työntekijöiden työaikaa laskuta hankkeelta tai mikäli kunta ei laske hankkeelle antamaansa viranhaltijoiden/työntekijöiden työaikaa rahalliseksi, in cash -osuudeksi, se lasketaan in kind -osuudeksi Omarahoitusosuuden todentaminen Mikäli etelän kunta antaa omarahoitusosuutta rahallisesti (in cash), sen ei tarvitse lähettää Suomeen rahoitusta hankkeen kustannuspaikalle. Lähettämisen saattaa kieltää myös paikallinen lainsäädäntö. Sen sijaan etelän kunnan tulee sitoumuskirjeessään (Endorsment letter) ilmoittaa omarahoitusosuuden antamiseen sitoutuminen, ja sen jälkeen raportoinnissa sen on kyettävä raportoimaan/selvittämään, mikä osuus kunnan budjetista on käytetty hankkeelle. Sitoumuskirje (Endorsement letter) tulee allekirjoittaa kunnan johtosäännön mukaisesti. Sama periaate koskee Suomen kuntaa Valuuttakurssien kirjaaminen Käytetyt valuuttakurssit tulisi näkyä kirjanpidossa selkeästi ja niiden noudattaminen tulisi olla samojen periaatteiden mukaista koko ajan. Käteistä vaihdettaessa kurssi näkyy tositteessa, samoin luottokortilla maksettaessa. Suomesta maksu lähtee euroina ja oanda.com (currency converter) sivulta voi tarkistaa päivän kurssin. Koska kurssit voivat vaihdella, niiden mahdollinen vaihtuvuus tulee sisällyttää mukaan budjettiin. Mikäli kunnalla on hallussa valuuttamääräinen tili, jossa hanketta hallinnoidaan, niin näissä tapauksissa eurosaldon oikaisu tehdään heti kuun alussa ensimmäisellä tositteella. Pääasiassa hankkeiden taloushallinto kuitenkin hoidetaan kunnan tavallisilla tileillä, ja tällöin eurosaldon oikaisua ei tehdä. Tärkeintä kuitenkin on, että kulloinkin käytetty kurssi näkyy kirjanpidossa Arvonlisävero (ALV) ohjeistus Jos kunta tai kuntayhtymä saa vähentää ALV:n, niin se ei saa laskuttaa sitä hankkeelta. Niiltä osin, kun kunta ei saa vähentää ALV:tä niin se saa sen laskuttaa hankkeelta. Arvonlisäveron sisältyminen hankkeen kustannuksiin tulee olla selvillä jo ennen hankkeen aloittamista eli hankkeen budjetointivaiheessa.. 3 Tilintarkastus Yleistä Hankkeen raportoinnin yhteydessä toimitettavat talousraportit tulee olla tarkastettu tilintarkastajan toimesta ja tarkastajan kertomukset tulee liittää hankeraportteihin. Kunta voi käyttää omaa ulkoista tilintarkastajaa hankkeen tarkastuksessa. Mikäli hankkeen kirjanpito hoidetaan Suomessa, etelän kunnan / paikallishallinto-organisaation oma kirjanpitäjä lähettää tositekopiot ja englanninkielisen selvityksen mistä menoista on kyse. Hankkeen tilintarkastaja Suomessa harkitsee ovatko selvitykset riittävät ja pyytää mahdolliset tarvittavat täyden- 8

9 nykset. Mikäli hankkeen kirjanpito hoidetaan etelässä, tilintarkastus suoritetaan paikan päällä ja paikallisen tilintarkastajan on vastattava maan viranomaisten hyväksymiä vaatimuksia. Hankkeen vastuullinen tilintarkastaja Suomessa harkitsee onko etelän tilintarkastus riittävä ja pyytää mahdolliset tarvittavat täydennykset Ohjeet tilintarkastajille pohjoisessa Tilintarkastusta koskevat vaatimukset Ulkoasianministeriö rahoittaa Kuntaliiton hallinnoimaa Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelmaa, josta Kuntaliitto myöntää rahoitusta Suomen kunnille/kuntayhtymille yhteistyöhankkeisiin etelän kuntien kanssa. Hankkeen taloushallinto tulee järjestää joko Suomen tai etelän kunnassa tai molemmissa. Ennen yhteistyön aloittamista kuntalinkitysten on laadittava budjetti ja allekirjoittaa sitoumus taloushallinnon järjestämisestä (Memorandum on Financial Administration). Tässä lomakkeessa määritellään miten ja missä yhteistyöhankkeen taloushallinto, mukaan lukien kirjanpito ja tilintarkastus, järjestetään. Mikäli varoja jää kalenterivuoden aikana käyttämättä, voi Kuntaliittoon olla yhteydessä mahdollisesta varojen siirrosta seuraavalle vuodelle. Myönnetty rahoitus tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti käyttää ajalla, jolle se on alun perin myönnetty. Tilintarkastuksen laajuus Tilintarkastuksen tulee noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, mukaan lukien paikallinen lainsäädäntö ja standardit. Tilintarkastus raportin tulisi pitää sisällään seuraavat tiedot: 1 Hankkeen nimi 2 Toteuttava kuntapari 3 Yhteistyösopimuksen päivämäärä 4 Raportointiajanjakso ja -valuutta 5 Vaihtokurssi, jota on käytetty lopullisessa talousraportissa 6 Budjetoitujen tulojen ja menojen kokonaissummat (mukaan lukien edellisvuoden summat) 7 Toteutuneiden tulojen ja menojen kokonaissummat (mukaan lukien edellisvuoden summat) 8 Hankkeen varat ja velat (käteinen, pankkitili ja muut varallisuus, kuten etukäteismaksut ja keskeneräiset shekit) 9 Tilintarkastajan nimi, virka/asema, osoite, puhelinnumero, faksi ja sähköposti 10 Päivämäärä, tilintarkastajan allekirjoitus ja valtuutus 11 Lausunnot alla mainituista asioista Tilintarkastuksen tulee sisältää lausunnot myös seuraavista asioista: Perustuvatko talousraportin luvut kirjanpitoon? Vastaako talousraportti kirjallisia yhteistyösopimuksia? Onko omarahoitusosuus (rahana/in cash) toteutunut budjetin mukaisesti? Ylittävätkö hallinto- ja koordinaatiokustannukset sallitun 20 prosentin rajan? Mahdollisesta ylityksestä tulisi antaa tarkka prosenttiluku ja asianmukainen selitys. Vastaako myönnetty rahoitus kirjanpidon merkintöjä? Vastaavatko kirjanpito ja tositteet toisiaan? Onko rahansiirroista olemassa asianmukaiset tositteet? Onko kirjanpito asianmukaista, mukaan lukien pääkirja ja päiväkirja? Vastaavatko kiinteän omaisuuden määrässä tapahtuneet muutokset tositteiden kanssa? Vastaavatko kirjanpito, viralliset tilitiedot ja kassakirja toisiaan? Vastaavatko tilikauden aloittava tase ja edellisvuoden tilikauden päättävä tase toisiaan? Onko hankkeen hyväksytty talousraportti aineistoineen virheetön? Ovatko laskutetut, käyttämättä jääneet varat asianmukaisesti merkitty hankkeen talousraporttiin? Ovatko ne merkitty vastattaviksi taseeseen, jos tämä on mahdollista? Vastaavatko hankkeen kulut talousraportissa alkuperäistä ja hyväksyttyä ohjelmasuunnitelmaa sekä budjettia? Yli 10 prosentin suuruisista muutoksista tulisi olla selvitys. Onko hankkeen sisäinen valvonta riittävää tai onko taloushallinnossa olennaisia puutteita? Perustuvatko kaikki palkkakustannukset työajanseurantaan? Löytyvätkö kunnasta kopiot kaikista hankkeen sopimuksista? 9

10 Onko käyttämättömiä varoja jäljellä ja mikä on niiden tarkka summa? Mikäli ulkopuolisia asiantuntijoita on käytetty hankkeessa, onko heitä koskevat sopimukset saatavilla? Onko mahdollinen kilpailutus noudattanut Suomen hankintalakia? Onko hankkeen talousahallinto järjestetty asianmukaisesti ja onko sisäinen valvonta riittävää Lisäksi, tilintarkastaja on velvoitettu tekemään satunnaistarkastuksia seuraavissa asioista: Matkakustannusten korvaukset (ovatko alkuperäiset liput ja tarkistuskortit asianmukaisesti liitettynä tositteisiin?) Seminaarien, workshoppien ja koulutusten tositteet (löytyykö tositteista osajanottajalistat ja ohjelmat?). Jos jokaisessa tositteessa ei ole mahdollista olla esimerkiksi seminaarin ohjelmaa ja osallistujalistaa liitteenä, niin käykö kustakin tositteesta selkeästi ilmi, mihin tilaisuuteen se liittyy ja millä tavoin? Ateriakulujen tositteet (löytyykö tositteista ruokailijoiden nimilista ja perustelu ruokailun liittymisestä hankkeeseen?) Ohjeet tilintarkastajille etelässä Tilintarkastusta koskevat vaatimukset Tilintarkastuskertomus vaaditaan etelän kunnasta, jos osa kirjanpidosta, tai kirjanpito kokonaisuudessaan, hoidetaan etelässä. Tilintarkastuksen tulee noudattaa paikallista lainsäädäntöä, hyvää tilintarkastustapaa sekä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Nämä raportit liitetään vuosiraportteihin, joiden palautuspäivä on yleensä 31. maaliskuuta. Suomalainen tilintarkastaja, joka on vastuussa projektista kokonaisuudessaan, lisää etelän tilintarkastusraportit omaan raporttiinsa. Mikäli varoja jää kalenterivuoden aikana käyttämättä, voi Kuntaliittoon olla yhteydessä mahdollisesta varojen siirrosta seuraavalle vuodelle. Myönnetty rahoitus tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti käyttää ajalla, jolle se on alun perin myönnetty. Tilintarkastuksen laajuus Tilintarkastus raportin tulisi pitää sisällään seuraavat tiedot: 12 Hankkeen nimi 13 Toteuttava kuntapari 14 Yhteistyösopimuksen päivämäärä 15 Raportointiajanjakso ja -valuutta 16 Vaihtokurssi, jota on käytetty lopullisessa talousraportissa 17 Budjetoitujen tulojen ja menojen kokonaissummat (mukaan lukien edellisvuoden summat) 18 Toteutuneiden tulojen ja menojen kokonaissummat (mukaan lukien edellisvuoden summat) 19 Varat ja velat (käteinen, pankkitili ja muut varallisuus, kuten etukäteismaksut ja keskeneräiset shekit) 20 Tilintarkastajan nimi, virka/asema, osoite, puhelinnumero, faksi ja sähköposti 21 Päivämäärä, tilintarkastajan allekirjoitus ja valtuutus 22 Lausunnot alla mainituista asioista Tilintarkastuksen tulee sisältää lausunnot myös seuraavista asioista: Perustuvatko talousraportin luvut kirjanpitoon? Vastaako talousraportti kirjallisia yhteistyösopimuksia? Onko omarahoitusosuus (rahana/in cash) toteutunut budjetin mukaisesti? Vastaako myönnetty rahoitus kirjanpidon merkintöjä? Vastaavatko kirjanpito ja tositteet toisiaan? Onko rahansiirroista olemassa asianmukaiset tositteet? Onko kirjanpito asianmukaista, mukaan lukien pääkirja ja päiväkirja? Vastaavatko kiinteän omaisuuden määrässä tapahtuneet muutokset tositteiden kanssa? Vastaavatko kirjanpito, viralliset tilitiedot ja kassakirja toisiaan? Vastaavatko tilikauden aloittava tase ja edellisvuoden tilikauden päättävä tase toisiaan? 10

11 Onko hankkeen hyväksytty talousraportti aineistoineen virheetön? Ovatko laskutetut, käyttämättä jääneet varat asianmukaisesti merkitty hankkeen talousraporttiin? Ovatko ne merkitty vastattaviksi taseeseen, jos tämä on mahdollista? Vastaavatko hankkeen kulut talousraportissa alkuperäistä ja hyväksyttyä ohjelmasuunnitelmaa sekä budjettia? Yli 10 prosentin suuruisista muutoksista tulisi olla selvitys. Onko hankkeen sisäinen valvonta riittävää tai onko taloushallinnossa olennaisia puutteita? Löytyvätkö kunnasta kopiot kaikista hankkeen sopimuksista? Onko käyttämättömiä varoja jäljellä ja mikä on niiden tarkka summa? Mikäli ulkopuolisia asiantuntijoita on käytetty hankkeessa, onko heitä koskevat sopimukset saatavilla? Onko mahdollinen kilpailutus noudattanut Suomen hankintalakia? Onko hankkeen taloushallinto järjestetty asianmukaisesti ja onko sisäinen valvonta riittävää Lisäksi, tilintarkastaja on velvoitettu tekemään satunnaistarkastuksia seuraavissa asioista: Matkakustannusten korvaukset (ovatko alkuperäiset liput ja tarkistuskortit asianmukaisesti liitettynä tositteisiin?) Seminaarien, workshoppien ja koulutusten tositteet (löytyykö tositteista osajanottajalistat ja ohjelmat?). Jos jokaisessa tositteessa ei ole mahdollista olla esimerkiksi seminaarin ohjelmaa ja osallistujalistaa liitteenä, niin käykö kustakin tositteesta selkeästi ilmi, mihin tilaisuuteen se liittyy ja millä tavoin? Ateriakulujen tositteet (löytyykö tositteista ruokailijoiden nimilista ja perustelu ruokailun liittymisestä hankkeeseen?) 4 HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET 4.1 Yleistä Valtion tukea käytetään vain yhteistyöohjelman toteuttamisen kannalta välttämättömiin ja kohtuullisiin menoihin, jotka hakemuksessa on esitetty tai siten kun ministeriö on tukea myöntäessään edellyttänyt. Kaikissa yhteistyöohjelmaan liittyvissä hankinnoissa ja muissa toimissa tulee noudattaa ja edistää hyvään hallintoon ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Mikäli hankesuunnitelma saa myönteisen päätöksen, kustannukset hyväksytään ohjelmavaiheen alusta alkaen. Hankkeen toteutusajan jälkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. hankkeen pakolliset tilintarkastajan palkkiot. Pohjoisen ja Etelän kuntien samojen asiantuntijoiden, kollegoiden välinen yhteistyö, on oleellista kun vahvistetaan osaamista. Erityisesti pitkäaikaisemmat asiantuntijavaihdot ovat suositeltavia, jotta ehditään syventymään osaamisen kasvattamiseen. Ulkomaanmatkoista pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen tulee laatia työmatkasuunnitelmat sekä matkan toteutumisen jälkeen matkaraportit englanniksi ja nämä tulee laittaa vuosiraportin liitteiksi. Tarjoilukulut kuten ruokailut ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne liittyvät hankkeen toteutukseen (kuten työlounaat ym.). Muut kulut (vuokrat, toimisto ja muut kulut): Kehittämishankkeen kustannuksiin voidaan laskea hankkeesta aiheutuvat lisääntyvät yleiskulut mm. vuokrakulut, vakuutukset, toimistokulut, siivous-, sähkö-, puhelin-, kirjanpito- ja atk -kustannukset. Hyväksyttävät hankekulut on ohjeistettu yksityiskohtaisesti ks. liite Ei-hyväksyttäviä kuluja Hankerahoitusta ei saa käyttää alkoholitarjoiluun tai lahjoihin. Pohjoisen tai etelän ohjausryhmien kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. 11

12 4.3 Hallinto- ja koordinaatiokulujen osuus Hallinto- ja koordinaatiokulujen yhteenlaskettu osuus saa Suomessa olla enintään 20 %. Mikäli se ylittyy, niin ylimenevä osuus on kunnan omavastuuosuutta. Huom! Hallinto- ja koordinaatiokulut tulee eritellä hankesuunnitelman budjetissa, ja samoin raportointivaiheessa toteutuneet hallinto- ja koordinaatiokulut eritellään. Tämä on kunnalle/kuntayhtymälle hyödyllistä siksi, että tällöin nähdään yhteistyön todellinen hallintokuluosuus, joka on usein paljon pienempi kuin koordinaatiokulujen osuus. 4.4 Pohjoisen kunnan omien asiantuntijoiden käyttö Pohjoisen kunnalle voidaan korvata kunnan asiantuntijoiden eli viranhaltijoiden/työntekijöiden antama asiantuntijatyö sosiaalikuluineen hyväksytyn työsuunnitelman ja budjetin mukaisesti työaikakirjanpitolomaketta (time sheet) vastaan. Työntekijää koskevassa ToR:issa on esitettävä yksikkö- ja kokonaishinnat. Korvaus ei saa ylittää työntekijän normaalia palkkakustannusta. Samojen periaatteiden mukaisesti voidaan korvata myös hankkeelle tehty koordinaatio- ja hallintotyö. 4.5 Etelän kunnan omien asiantuntijoiden käyttö Yhteistyön tulee perustua etelän kuntien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden omaan työpanokseen, minkä johdosta perussääntönä on, että etelän kuntien vakinaisille viranhaltijoille/työntekijöille ei makseta suoraan hankevaroista palkkoja eikä makseta suoraan mahdolliselle sijaiselle palkkakuluja tai anneta muita korvauksia kuten palkanlisää tai ylityökorvauksia. Hanke tulisi olla suunniteltu siten, että viranhaltijat/työntekijät voivat tehdä sen osana normaalia työtään. Sen sijaan etelän kunta voi laskuttaa työaikakirjanpitolomaketta (time sheet) vastaan hankkeelta rahoitusta kunnan viranhaltijoiden/työntekijöiden hankkeelle tekemästä työstä. Arvioidut kustannukset esitetään työntekijän työnkuvauksessa (ToR), joka liitetään hankehakemukseen. 4.6 Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö Ohjelmassa pyritään hyödyntämään kuntien asiantuntemusta pohjoisesta ja etelästä köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Mikäli hankkeissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, eikä kunnan viranhaltijaa/työntekijää, se pitää aina perustella erikseen hankehakemuksessa. Yhteistyö tulisi suunnitella siten, että kunnasta löytyvät ne asiantuntijat, joita tarvitaan hankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriön määritelmän mukaan henkilö, joka ei ole suoraan kunnan palkkalistoilla, on ulkopuolinen asiantuntija. Jos työntekijä on kunnan omistamassa yhtiössä, niin silloin henkilö ei ole kunnan, vaan yhtiön palveluksessa, eli hänet lasketaan ulkopuoliseksi asiantuntijaksi. Ammattikorkeakoulujen työntekijät eivät ole suoraan kunnan palkkalistoilla ja siten ne ovat ulkoasiainministeriön määritelmän mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sen sijaan toisen kunnan viranhaltijat voidaan rinnastaa oman kunnan asiantuntijoihin. Mikäli heidän käyttö hankkeen kannalta on perusteltua, heitä voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin oman kunnan viranhaltijoita. Heitä ei lueta ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi, joten heitä ei tarvitse kilpailuttaa. 4.7 Vieraanvaraisuus (hospitality) kulut Vieraanvaraisuustoiminnot ovat tiettyyn rajaan asti oikeutettuja yhteistyön toteuttamisessa ja tulosten saavuttamisessa. Mikäli hankkeeseen liittyvät ruokailut (esimerkiksi työlounaat ja työillalliset) ovat työmatkasta etukäteen laaditussa ohjelmassa, ne ovat hyväksyttäviä. Oleellista tällöin on, että syntyviin kulutositteisiin on aina merkittävä miten kyseiset kulut liittyivät hankkeeseen. Mikäli etelän tai pohjoisen työmatkaan osallistujille tulee järjestää virallista työohjelmaa viikonloppuna, kulut ovat hyväksyttäviä jos: - viikonlopun työohjelma on ennen matkaa sisällytetty matkasuunnitelmaan, - kulut tukevat suoraan hankesuunnitelman mukaista yhteistyön toteutusta ja - kulutositteista käy ilmi miten kulut liittyivät hankkeeseen. Viikonlopputyön osalta kunta voi pohjoisessa laskuttaa kunnan koordinaattorin ja asiantuntijoiden työajan normaalisti työaikakirjanpitolomakkeen (time sheet:in) kautta. 12

13 4.8 Budjettimuutokset Mikäli hankkeen toteutuksen aikana tulee tarve muuttaa budjettia, tällöin kunnan/kuntayhtymän tulee olla Kuntaliittoon yhteydessä ja pyytää budjettimuutosta sähköpostitse. Budjettimuutospyyntöön tulee vapaamuotoisesti kirjata miksi budjettimuutos on tarpeellinen, käytettävissä oleva rahoitus ja vaikutukset hankkeen toimintaan ja tavoitteisiin. Kuntaliitto käsittelee muutosesitykset ja tekee niistä päätökset sekä informoi kuntaa/kuntayhtymää sähköpostitse. Kunnan/kuntayhtymän on hyvä koko hankkeen toteutuksen ajan arvioida onko alkuperäinen hankebudjetti tarkoituksenmukainen vai tuleeko siihen yhteistyön laadun ja tuloksellisuuden edistämiseksi tehdä muutoksia. Hankkeen toteutuksen aikana joissakin tapauksissa muutokset ovat välttämättömiä ja siksi ohjelmassa on joustava mahdollisuus pyytää budjettimuutoksia. 5 KILPAILUTTAMINEN 5.1 Ostopalvelut Ostopalveluilla tarkoitetaan tuotteita ja palveluja, jotka ostetaan ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, rakentaminen tai tavarahankinnat. Kaikissa hankevaroin tehdyissä ostopalveluissa tulee noudattaa Suomen hankintalakia. Kaikki kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat (tarjouspyynnöt, sopimukset ym.) tulee dokumentoida ja säilyttää hanketta koskevassa arkistossa kymmenen vuotta. Ulkopuolisen asiantuntijan päiväpalkkion tulee olla kohtuullinen. Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- tai palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailuissa sekä palveluja koskevissa käyttöoikeussopimuksissa euroa. Tätä pienemmissä hankinnoissa voidaan esimerkiksi pyytää tarjouspyynnöt 3-5 toimittajalta. Pienemmissä hankinnoissa riittää myös puhelinkierros eri toimittajille ja kierroksen tulosten kirjaaminen paperille. Hankintapäätös tulee pystyä perustelemaan ja perustelu dokumentoidaan hankkeen arkistoon. Kilpailuttamiseen kuuluu mm. tarjouspyyntö, josta käy ilmi: - valinnan kriteerit; - tarjousten vertailu niin, että niistä selviää mitä valintaperusteita on käytetty; - tiedotus tarjouskilpailussa mukana olleille hankintapäätöksestä ja päätöksen perusteluista; - valitun toimittajan kanssa tehty sopimus. Esimerkiksi palveluhankintoja ei aina voida toteuttaa halvimman hinnan perusteella, tällöin jo tarjouspyyntöön on mainittava kokonaistaloudellisuuden vaatimus ja muut valintaperusteet hinnan lisäksi tärkeysjärjestyksessä. Mikäli pienhankinta tehdään suorahankintana, tulee se hyväksyttää etukäteen Kuntaliitossa (ulkoministeriön ohjeistus ). Liitteeksi tulee toimittaa riittävät perustelut suorahankinnalle. Perustelut, Kuntaliiton hyväksyntä sekä kirjallinen hankintapäätös tulee dokumentoida hankkeen asiakirjoihin. Muistakaa säilyttää kutakin suorahankintaa koskevat perustelut hankkeen arkistossa mahdollisia selvityksiä varten. Pienhankinnan suorahankintaperusteita hankintalaissa mainittujen lisäksi ovat: hankinta on arvoltaan vähäinen; - tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn; - hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton kiire; - vastaavaa tuotetta/palvelua on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä; - muita potentiaalisia toimittajia ei ole tiedossa. Tarvittaessa saadaksesi lisätietoja hankintalainsäädännön noudattamista käänny kunnan/kuntayhtymän julkisista hankinnoista vastaavien asiantuntijoiden puoleen. Lisätietoja: Hankkeen vuosiraportissa tulee lyhyesti mainita miten ostopalvelut on hankittu. 13

14 5.2 Hankintasopimukset Valitun ostopalvelun tarjoajan kanssa on tehtävä sopimus ennen maksatusta. 6 SISÄINEN VALVONTA 6.1 Hallinnon prosessit Hankkeen hallinnointia koskevat kunnan/kuntayhtymän sisäisen valvonnan toimintaohjeet. Kunnat/kuntayhtymät noudattavat hankkeita hallinnoidessaan organisaation omaa johtosääntöä, ja esimerkiksi allekirjoittavat asiakirjat johtosäännön mukaisesti. Johtosääntö sisältää organisaation toimintaa ja viranhaltijoita/työntekijöiden toimintaa ohjaavia yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi on tärkeää, että kunnat/kuntayhtymät muodostavat sekä pohjoisessa että etelässä hankkeen toimintaa seuraavan ja valvovan ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpanon kunta/kuntayhtymä voi itse päättää. Ohjausryhmän tulee käsitellä mm. hankkeen tilintarkastuslausunnot ja vuosiraportit sekä valvoa, että hankkeen toteutuksessa noudatetaan Kuntaliiton ja kunnan/kuntayhtymän välistä hanketta koskevia sopimusehtoja. 6.2 Riskit Kuntien tulee rahoituksen hakuvaiheessa analysoida hankkeiden sisäiset ja ulkoiset riskit sekä niihin varautuminen Risk matrix -lomakkeella. Riskimatriisin täyttämiseen tulee osallistua sellaiset henkilöt, jotka tekevät päätöksiä hankkeen osalta. Vuosittain raportointivaiheessa arvioidaan onko riskeihin varautumisessa onnistuttu. 6.3 Työmatkojen ohjelmat ja -raportit Ennen jokaista työmatkaa, on matkasta tehtävä lyhyt matkasuunnitelma. Ohjelmaan tulee kirjoittaa työmatkan tavoite/-t jokaisen työmatkalle osallistuvan asiantuntijan osalta sekä samoin organisaatiot/henkilöt, joiden kanssa on sovitut tapaamiset. Matkaohjelma tehdään etelän ja pohjoisen kanssa yhteistyönä. Etelästä tultaessa Suomeen käydään ennen työmatkaa läpi mitkä ovat työmatkan tavoitteet. Samoin toimitaan pohjoisesta etelään suuntautuvilla työmatkoilla, jotta niihin pystytään myös valmistautumaan tarkoituksenmukaisesti. Jokaisesta työmatkasta on tehtävä matkaraportti, jossa työmatkan suorittaja raportoi miten matkan tavoite/-t onnistuivat. Matkaraportti kirjoitetaan englanniksi.. Matkaraporttipohjan saa Kuntaliitosta (saatavissa myös 6.4 Päivärahojen maksaminen Päivärahat etelän kunnan viranhaltijoille/työntekijöille eli etelän asiaintuntijoille tulisi maksaa pankkitilin kautta, ei käteisellä. Mikäli päiväraha maksetaan käteisellä, tulee tositteeseen saada maksun saajan henkilökohtainen allekirjoitus maksutapahtuman yhteydessä. Hankkeen vastuuhenkilön allekirjoitus ei yksistään riitä. 6.5 Tietoturva Mikäli tehdään hankkeita, joissa tallennetaan uutta tietoa sähköisiin järjestelmiin, on varmistuttava varmuuskopioiden olemassaolosta. Näin tieto ei häviä mahdollisten odottamattomien vauriotilanteiden sattuessa. 6.6 Toimintaohje rahoituksen väärinkäytösepäilyssä Mikäli pohjoisen tai etelän kunnassa/kuntayhtymässä heräisi epäily hankkeen rahoituksen väärinkäytöksestä joko pohjoista tai etelää koskien, asiasta tulee ensisijaisesti informoida Kuntaliittoa. Kuntaliitolle tulee antaa kirjallinen, tiivis ja vapaamuotoinen selvitys asiasta. 14

15 Suosituksena on, että Kuntaliiton lisäksi asiasta informoidaan pohjoisen ja etelän ohjausryhmiä. Ohjausryhmät käsittelevät asian, päättävät jatkoselvityksistä ja toimenpiteistä sekä informoivat niistä Kuntaliittoa. Kuntaliitto informoi asiasta edelleen ulkoasiainministeriötä, joka puolestaan ilmoittaa asiasta valtiontarkastusvirastolle (VTV). Tämä ottaa kantaa mahdollisista toimenpiteistä kyseisessä asiassa. Mikäli väärinkäytösepäily todennettaisiin selvitysten jälkeen tapahtuneeksi, Kuntaliitto voi periä avustuksen takaisin Suomen kunnalta/kuntayhtymältä. Jos väärinkäytös olisi tapahtunut etelässä, pohjoisen kunta/kuntayhtymä voi puolestaan periä rahoituksen takaisin etelän kunnan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. 6.7 Vakuutukset Mikäli hankkeessa tapahtuisi odottamattomia vahinkoja, esimerkiksi hankevaroin hankittu tavara rikkoutuisi, tulee selvittää meneekö korjaus takuuseen (voimassaoloaika) tai kattavatko kunnan/kuntayhtymän omat vakuutukset korjauksen. Työmatkoilla etelästä pohjoiseen ja toisinpäin tulee olla matkavakuutukset kunnossa. 6.8 Tavarakirjanpito Mikäli hankevaroin on hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti hankittu tavaroita, kuten esimerkiksi tietokone, niin hankinnoista pidetään tavarakirjanpitoa. Tavarakirjanpitoon on listattu hankevaroin hankitut hankinnat. Hankintojen osalta tulee selvittää kenelle ne jäävät hankkeen päätyttyä. Jos omistaja on Suomen kunta, voidaan ne hankkeen päättämisen yhteydessä luovuttaa etelään. 6.9 Ajopäiväkirja Hankkeen varoilla ei suositella ostettavaksi ajoneuvoja. Mikäli ajoneuvo on hankittu hankkeen varoilla hyväksytyn budjetin mukaisesti (esimerkiksi moottoripyörä), kulkuneuvossa on pidettävä ajopäiväkirjaa, jotta voidaan todentaa sen olevan hankkeen käytössä. Ajoneuvo voidaan hankkia vain etelään. Mikäli hankkeessa vuokrataan ajoneuvo, on auton vuokrauskulutositteessa dokumentoitava matkareitti ja ajetut kilometrit. Auto voidaan kustannuksien säästämisen syystä johtuen vuokrata myös päivälaskutuksena eikä ajokilometrien mukaan - myös tällöin auton vuokrauskulutositteeseen tulee dokumentoida matkareitti ja ajetut kilometrit. Auto voidaan vuokrata suorahankinta perustelluista syistä. 7 HANKKEEN MAKSATUKSET 7.1 Ajankohdat ja sopimukset Kun kunta/kuntayhtymä on saanut Kuntaliitosta avustusta koskevan päätöksen, se tekee sopimuksen Kuntaliiton kanssa. Sopimuspohjan saa Kuntaliitosta. Sopimus allekirjoitetaan kunnan/kuntayhtymän johtosäännön mukaisesti. Samalla Suomen kunta/kuntayhtymä tekee sopimuksen etelän kunnan kanssa. Englanninkielisen sopimuspohjan saa myös Kuntaliitosta. Kun sopimus on allekirjoitettu, siitä lähetetään kopio Kuntaliittoon. 7.2 Maksatukset pohjoiseen Edellisessä luvussa mainittujen sopimusten jälkeen Suomen kunta/kuntayhtymä voi lähettää avustusta kokevan laskun Kuntaliittoon avustuspäätöksen mukana olevan ohjeen mukaisesti. Maksatus tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa - mieluiten lokakuun loppuun mennessä. 15

16 7.3 Maksatukset etelään Pohjoisen kunta/kuntayhtymä lähettää etelän kunnan tilille avustuksen hyväksytyn hankesuunnitelman budjetin mukaisesti. Lähetetty hankerahoitus tulee kirjata Suomen kunnassa/kuntayhtymässä taseeseen ennakkona, niin kauan kunnes etelän kunta raportoi rahoituksen käytön. Mikäli kunnalla/kuntayhtymässä on joku perusteltu syy tai sille on annettu jokin muu suositus esimerkiksi sen käyttämältä tilintarkastusyhtiöltä, ettei se voi näin toimia, kunta/kuntayhtymä voi toimia toisella tavalla ja merkitä summan kuluksi. Mikäli kunta kirjaa summan kuluksi, syy tulisi ilmoittaa Kuntaliittoon. Riippumatta kirjaustavasta, tulee rahan käyttö valvoa ja raportoida asianmukaisesti. 16

17 LIITE 1 HUOMIO! TARKISTUSLISTA HANKETTA HALLINNOITAESSA Tarkistuslistassa on hyödynnetty ohjelmasta tehtyjen arviointien ja tarkastuksien suosituksia. Samalla on käytetty yleisiä hyvään hankehallintoon liittyviä kunnassa/kuntayhtymissä jo olemassa olevia taloushallinnon ohjeita. Lisäksi on listattu ulkoasiainministeriön määrittelemiä ohjelmavaihetta koskevia vaatimuksia. Seuraavassa on tiivis tarkistuslista mitä hankehallinnoinnissa tulee koko ajan huomioida. Tarkistuslista Kirjanpito - Budjetin ja toteutuneiden kulujen tulee olla helposti verrattavissa toisiinsa; jos mahdollista talousraporttiin tulee saada luvut suoraan sähköisestä kirjanpidosta eikä manuaalisesti. - Maksutapahtumat tulee merkitä kirjanpitoon niin, että kirjausten yhteys peruskirjanpidosta pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta hankkeen tuloslaskelmaan ja taseeseen olisi vaikeuksitta todennettavissa (audit trail eli kirjausketju) - Hankkeeseen liittyvät alkuperäiset tositteet tulee aina arkistoida kymmeneksi vuodeksi. - Jokaiseen tositteeseen tulee kirjata hankkeen nimi sekä miten kulu liittyy hankkeeseen; samalla kirjanpidon tositteiden tulee olla päivättyjä, numeroituja ja niistä tulee ilmetä myös muut kirjanpidon kannalta tarpeelliset tiedot. - Tarjoilutositteisiin tulee kirjata hankkeen nimi sekä miten se liittyy hankkeeseen, esimerkiksi työlounas kyseisessä hankkeessa sekä samalla tulee aina kirjoittaa osallistuneiden henkilöiden nimet. - Tilaisuuksien (kuten koulutustilaisuudet, seminaarit ja workshopit) tositteet tulee pystyä yhdistämään tilaisuuden osallistujalistaan ja ohjelmaan, jotka tulee olla tämän vuoksi arkistoituna. Osallistujalistassa tulee olla tilaisuuteen osallistuneiden allekirjoitukset. - Käytetyt valuuttakurssit tulee näkyä kirjanpidossa selkeästi ja niiden noudattaminen tulee olla samojen periaatteiden mukaista koko ajan. - Etelän kuntiin lähetettävä rahoitusosuus tulee merkitä Suomen kirjanpidossa ennakkona (on a separate balance sheet account until clearance takes place), jos kunnassa ei ole esimerkiksi oman tilintarkastajan ym. asettamaa syytä siihen, että se tulee merkitä toisella tavalla, esimerkiksi kuluksi. Hallinto- ja koordinaatiokulut - Hallinto- ja koordinaatiokulut eivät saa ylittää 20 %:ia toteutuneista hankekuluista. - Hallinto- ja koordinaatiokulut on eroteltava toisistaan. Työmatkat - Matkatositteissa tulee olla liitteinä alkuperäiset asiakirjat (lentoliput, boarding passit yms.). - Kaikkien työmatkojen päivärahat maksetaan Suomen matkustussäännön mukaisesti sekä pohjoisessa että etelässä. - Jos päivärahoja maksetaan käteisellä, tulee jokaiselta maksun saajalta saada omakätinen allekirjoitus tositteeseen. - Matkakorvaukset tulee laatia kunnan/kuntayhtymän standardipohjalle. - Työmatkalla saadut lounaat vähentävät päivärahojen määrää - ohjeistuksessa noudatetaan Suomen matkustussääntöä. - Majoitustositteisiin tulee kirjata majoittuneiden nimet. Omarahoitus - Omarahoitusosuus rahana (in cash) 10 % tulee olla todennettavissa pohjoisen tai etelän kunnan kirjanpidosta. 17

18 Suunnittelu ja raportointi - Käyttämättömät hankevarat on tarkasti ilmoitettava vuosiraportissa. - In-kind panostukset tulee näkyä budjetissa ja vuosiraportissa. - Kunnan/kuntayhtymän laskuttamien palkkakustannusten tulee perustua työajanseurantaan (time sheet). - Hankkeeseen liittyvät riskit ja niihin varautuminen tulee listata hankesuunnitelmassa. Raportointivaiheessa vuosiraportissa tulee arvioida onko onnistuttu riskeihin varautumisessa. Raportointivaiheessa Muut kulut kohtaa käytettäessä tulee käydä selkeästi ilmi mitä se yksityiskohtaisesti sisältää. Budjetointivaiheessa Muut kulut -kohta tulee minimoida. - Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö pitää perustella erikseen hankesuunnitelmassa. - Hankkeiden suunnittelussa ja tulosten raportoinnissa tulee käyttää SMART indikaattoreita eli indikaattoreiden tulee olla tarkkoja, mitattavia tai kuvattavia, sopivia, luotettavia ja aikaan sidottuja (Specific, Measurable, Accurate, Realistic and Time-Bound). Muuta - Etelässä tulee olla kirjalliset ohjeet laskujen hyväksymisestä. - Hankevaroja ei saa käyttää lahjoihin eikä alkoholiin. - Auton vuokrauskuluissa on oltava selkeä dokumentointi matkaraportissa työmatkan matkoista, ajetuista kilometreistä jne., vaikka auto olisi vuokrattu päivälaskutuksena. - Mikäli hankkeessa on hankittu ajoneuvoja esimerkiksi moottoripyöriä, näissä tulee olla ajopäiväkirja joka todentaa, että kulkuneuvoa on käytetty hankkeen tarkoitukseen. - Mikäli hankkeissa tallennetaan sähköiseen järjestelmään uutta dataa, tulee huomioida, että varmuuskopiot ovat olemassa. 18

19 LIITE 2 HYVÄKSYTTÄVÄT HANKEKULUOHJEISTUKSET POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN HANKEKULUOHJEISTUKSET OHJELMAVAIHEELLE HYVÄKSYTTÄVÄT HANKE- JA HALLINTO/KOORDINAATIOKULUT Tässä esitettyjen hyväksyttävien kulujen listaa voidaan täydentää Supervisory Board:in (SVB:n) hyväksynnällä 1. KUNTAPAREILLE KORVATTAVAT KULUT 1.1.TOIMINTA/OPERATIIVISET/AKTIVITEETTIKULUT Toiminnan kulut (hankekulut) - koulutus ja koulutuskuluina hyväksytään mm. luentopalkkiot, tilavuokrat, materiaalien kopiointi sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisesta mahdollinen palkkio maan yleisen käytännön ja tason mukaisesti - hanketoteutukseen liittyvät välittömät matkakulut (esim. majoitus, päivärahat, viisumit, rokotukset) - hanketoteutukseen liittyvät kunnan asiantuntijoiden matkakulut (ks. alla) - ulkopuolisten asiantuntijoiden palkat ja/tai palkkiot (ks. alla) - pieninvestoinnit (laite- ja materiaalihankinnat) - rakentaminen: laitteet, rakennusmateriaalit, materiaalien kuljetus - tiedotukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen liittyvä mm. materiaalien tuottaminen ja koulutukset yms. tapahtumat. - Kuntaliiton koulutustilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuvat etelän tai pohjoisen asiaintuntijoiden kulut Pohjoisen kunnan viranhaltijoiden/työntekijöiden palkat ja palkanomaiset kulut Pohjoisen kunnalle voidaan korvata kunnan asiaintuntijoiden (viranhaltijoiden/työntekijöiden) antama asiantuntijatyö sosiaalikuluineen hyväksytyn työsuunnitelman ja budjetin mukaisesti työaikakirjanpitolomaketta (time sheet) vastaan. Työntekijää koskevassa ToR:issa on esitettävä yksikkö- ja kokonaishinnat. Korvaus ei saa ylittää työntekijän normaalia palkkakustannusta. Samojen periaatteiden mukaisesti voidaan korvata myös hankkeelle tehty koordinaatio- ja hallintotyö. Etelän kunnan viranhaltijoiden/työntekijöiden palkat ja palkanomaiset kulut Yhteistyön tulee perustua etelän kuntien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden omaan työpanokseen, minkä johdosta perussääntönä on, että etelän kuntien vakinaisille viranhaltijoille/työntekijöille ei makseta suoraan hankevaroista palkkoja eikä makseta suoraan mahdolliselle sijaiselle palkkakuluja tai anneta muita korvauksia kuten palkanlisää tai ylityökorvauksia. Hanke tulisi olla suunniteltu siten, että viranhaltijat/työntekijät voivat tehdä sen osana normaalia työtään. Sen sijaan etelän kunta voi laskuttaa työaikakirjanpitolomaketta (time sheet) vastaan hankkeelta rahoitusta kunnan työntekijän hankkeelle tekemästä työstä. Arvioidut kustannukset esitetään työntekijän työnkuvauksessa (ToR), joka liitetään hankehakemukseen. Hankeseuranta ja evaluointi Hankkeiden seurannasta ja kuntien teettämistä evaluoinneista aiheutuvat kulut. Pohjoisen ja Etelän ohjausryhmien yhteiset kokoukset (hankeseuranta) etelässä tai pohjoisessa ml. matkakulut. Tilintarkastuskulut etelässä. 19

20 Matkakulut, päivärahat ja ruokailukulut Pohjoisen viranhaltijan/työntekijän matkustaessa ulkomaille, noudatetaan Suomen valtion matkustussääntöä. Työmatkan suuntautuessa etelästä Suomeen sovelletaan vain ja ainoastaan Suomen valtion matkustussääntöä. Kaikkiin ulkomaan matkoihin sovelletaan Suomen valtion matkustussääntöä. Etelän viranhaltijoiden/työntekijöiden matkustaessa kotimaassaan heille korvataan kulut (mm. ruoka ja majoittuminen, ei alkoholijuomia) Suomen valtion matkustussäännön mukaisesti samalla tavalla kuin korvataan Suomessa tehdyistä sisäisistä matkoista. Matka- ja majoituskulut on eriteltävä, eivätkä ne saa ylittää Suomen valtion viranhaltijoiden matkustussäännöissä määriteltyjä kustannuksia. Matkat on tehtävä käyttäen edullisimpia yhteyksiä ja kustannuksia. Mikäli kulu sisältää esimerkiksi ruokatarjoilua, tulee tositteista käydä ilmi henkilöiden nimet sekä se, miten tarjoilu liittyy hankkeeseen. Kaikki työmatkojen aikana hankevaroilla maksettavat ruokailukulut tulee olla kirjattuna osaksi virallista työohjelmaa etukäteen ennen matkan suorittamista. Vieraanvaraisuus (hospitality) kulut Vieraanvaraisuustoiminnot ovat tiettyyn rajaan asti oikeutettuja kun rakennetaan, ja saavutetaan yhteistyötyösuhde sekä hyvän yhteistyön myötä saavutetaan sen tuloksia. Mikäli hankkeeseen liittyvät ruokailut (esimerkiksi työlounaat ja työillalliset) ovat työmatkasta etukäteen laaditussa ohjelmassa, ne ovat hyväksyttäviä. Oleellista tällöin on, että syntyviin kulutositteisiin on aina merkittävä miten kyseiset kulut liittyivät hankkeeseen. Mikäli etelän tai pohjoisen työmatkaan osallistujille tulee järjestää virallista työohjelmaa viikonloppuna, kulut ovat hyväksyttäviä jos: - viikonlopun työohjelma on ennen matkaa sisällytetty matkaohjelmaan, - kulut tukevat suoraan hankesuunnitelman mukaista yhteistyön toteutusta ja - kulutositteista käy ilmi miten kulut liittyivät hankkeeseen. Viikonlopputyön osalta kunta voi pohjoisessa laskuttaa kunnan koordinaattorin ja asiantuntijoiden työajan normaalisti työaikakirjanpitolomakkeen (time sheet:in) kautta. Tiedotus ja globaalikasvatus pohjoisessa Kunnallisella yhteistyöllä on myös tiedotuksellisia ja kansainvälisyyskasvatuksellisia tavoitteita: kuntien on pyrittävä tiedottamaan hankkeistaan, yhteistyökunnistaan ja yhteistyömaista. Hanketuella voidaan tukea suoraan yhteistyöhankkeisiin liittyvää tiedotusta sekä kansainvälisyyskasvatusta pohjoisessa. Tiedotus ja globaalikasvatus-budjettikohdalle voidaan allokoida hankkeen kokonaiskuluista (UM:n rahoitus + kuntien in cash 10 %) max 5 %. Kulut luetaan hankkeen toiminta/operatiiviset/aktiviteettikuluihin. Ulkopuoliset asiantuntijat Yhteistyön tulee pääsääntöisesti perustua kuntien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden omaan työpanokseen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden (esim. konsulttien) käyttö on tarpeen mukaan kuitenkin lyhytaikaisesti sallittua. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on esiteltävä ja erikseen perusteltava hankesuunnitelmassa. Lisäksi työpanoksesta on tehtävä ja hyväksytettävä etukäteen tehtävänkuvaus (ToR) ja budjetti. Tehtävänkuvauksen hyväksyy Kuntaliitto. 20

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 Tämän ohjeen antaja on Suomen Golfliiton hallitus. Ohje astuu voimaan 1.6.2016 ja korvaa aiemmin 1.1.2015 annetun matkustusohjeen. Ohje koskee

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Maakuntakirjastokokous

Maakuntakirjastokokous Maakuntakirjastokokous 13.9.2016 Päivi Almgren 13.9.2016 1 Valtionavustuslaki 688/2001 Valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off 2.6.2016 Eeva-Kaisa Linna HAKU 2016, tilijaottelun mukaan Haettu Myönnetty Yleissivistävä ml varhaiskasvatus 199 18 041

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista Yleistä sisällön raportoinnista Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 10.5.2013 Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Taksvärkki ry Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Suoraa toimintaa KEO-30 Kansalaisjärjestöseminaari Hankehallinnon työkalut Nuorelta nuorelle Taksvärkki ry - 6 palkattua työntekijää - budjetti

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen osasto ESITYS YHTEISTYÖSTÄ Helsinki 15.9.2009 KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU 1. Hankinnan

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Erasmus+ kumppanuushankkeet USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Sopimukset ONKO PARTNERISOPIMUKSILLE VALMISTA POHJAA? Vastaus: Hankkeet voivat käyttää kansallisen toimiston partnerisopimuksen mallipohjaa,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot