YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013"

Transkriptio

1 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeisenä kesänä. Edeltävät opinnot: Kasvintuotantotieteiden perusteet (KTT111 / entinen KTB111), Kotieläintieteen perusteet (KEL150) ja Maatalousekonomian perusteet (MAE1) -kurssit on suoritettava ennen harjoitteluun lähtöä. Tavoite: Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käytännössä maataloustuotannon biologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin ja niiden välisiin suhteisiin. Kasvukauden mittainen harjoittelu tutustuttaa opiskelijat maatalouden tuotantoedellytyksiin oleellisesti liittyvään vuodenaikojen vaihteluun ja tuotannon suunnittelurytmiin. Sisältö: Vähintään 85 työpäivää kestävän harjoittelun ja harjoittelutilaa koskevan kirjallisen analyysin avulla maatalouden harjoittamisen käytäntö liitetään maataloustieteiden perusteiden kurssimuotoisilla opintojaksoilla käsiteltyihin maataloutta koskeviin käsitteisiin ja teorioihin. Suoritustavat: K 0 - H0 - R0 - I 85 työpäivää Arviointi: Hyväksytty tilatutkielma Vastuuhenkilö: Miika Kahelin, Maataloustieteiden laitos Lisätiedot: TVT-ajokortti 3 op Kohderyhmä: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Ajoitus: Ensimmäinen lukuvuosi. Tavoite: TVT-ajokortin tiedot ja taidot Sisältö: TVT- tiedot ja -taidot (uusille opiskelijoille, pakollinen useimmissa pääaineissa) Oppimateriaali ja kirjallisuus: Suoritustavat: Vapaaehtoisia orientoivia kursseja, lähtötasotestejä itseopiskeluna Moodle-ympäristössä, tarvittaessa tukiope tusta. Tentti Moodle-ympäristössä. Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: ilmoittautumiset OODIssa, Viikin tiedekirjasto vastaa tiedonhankinta-osion opetuksesta. Opintojakson osasuorituk set (lähtötasotestit ja tenttiyritykset) vanhenevat lukuvuoden vaihtuessa. Johdon laskentatoimen perusteet (Y75) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit. Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija osaa selittää laskentatoimen suoritusperiaatteet ja soveltaa niitä laskentatoimen perusongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa myös käyttää laskentatoimen tuottamaa informaatiota taloudellisen toiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa. Sisältö: Laskentatoimen peruskäsitteet, kustannuslaskenta, tuloslaskenta, vaihtoehtolaskelmat, budjetointi, laskentatoimen informaatiojärjestelmät, toimintolaskenta ja tuloskortti. Kurssi sisältää harjoituksia. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Neilimo, K. ja Uusi-Rauva, E Johdon laskentatoimi. Edita Oheislukemistona: Jyrkkiö, E. ja Riistama, V Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY. Drury, C Management & cost accounting. 5th edition. Business press/thomson Learning. Suoritustavat: K28 - H28 - R0 - I78 Arviointi: Tentti ja harjoitukset Vastuuhenkilö: Juha Viljaranta Yhteydet muihin opintojaksoihin: Esivaatimuksena Y145 tai vastaavat tiedot. Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Matematiikka I (Y100) 5 op Ajoitus: II periodi Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Differentiaalilaskennan ja matriisien perusteiden oppiminen sekä tutustuminen tietokoneen käyttöön matematiikan apuvälineenä (ohjelmina Excel ja Maple). Sisältö: Derivointi, integrointi, differentiaaliyhtälöt, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisilaskenta, tietokoneavusteisen matematiikan perusteet. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, joka löytyy kurssin kotisivulta. Kurssin kotisivun osoite ilmoitetaan myöhemmin. Arviointi: Kuulustelu Vastuuhenkilö: Jokke Häsä. Lisätiedot: Todennäköisyyslaskenta (Y101C) 3 op Ajoitus: Sopimuksen mukaan Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Oppia satunnaisilmiöiden mallittamisen edellytyksenä olevaa stokastista ajattelutapaa. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään tilastollisten menetelmien perustana olevaa matematiikkaa - todennäköisyyslaskentaa. Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja essee Vastuuhenkilö: Lehtori Hannu Rita 1

2 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2(10) Lisätiedot: Kurssi toteutetaan lukupiirityyppisenä, jos riittävä määrä (n. 10 henkeä) osanottajia löytyy. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Hannu Ritaan syyskuun loppuun mennessä. Suoritustapaan voidaan etsiä myös henkilökohtaisia ratkaisuja. Markkinoinnin perusteet (Y105) 5 op Ajoitus: II periodi. Suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena. HUOM: Vain ne maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joille Y105 on pakollinen, suorittavat kurssin osallistumalla luentoihin, välikokeisiin, ryhmätöihin ja tenttiin. Muut opiskelijat voivat suorittaa Y105:n tenttimällä. Ensimmäisellä luentokerralla kaikilla on läsnäolovelvollisuus. Silloin tiedotetaan opintojaksoon liittyvistä yleisistä asioista. Tavoite: Tavoitteena on luoda kokonaiskuva markkinoinnista ja sen peruskäsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden merkityksen, tuntee markkinoinnin perustermit ja osaa soveltaa oppimaansa. Sisältö: Markkinoinnin rooli liiketoiminnan keskeisenä prosessina, markkinointiympäristö ja sen analysointi, markkinointistrategia sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yritys- ja kuluttajaliiketoiminnassa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kotler, P. - Armstrong, G Principles of Marketing. 13. painos. Luennot ja luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: K39 - H0 - R0 - I95 Arviointi: Kun kurssi on pakollinen: Tentti (60 %), välikokeet (20 %) ja ryhmätyöt (20 %). Kun kurssi ei ole pakollinen: Tentti (100 %). Lisätiedot: Tenttiin ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaisesti WebOodissa.. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet (Y145) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2 opiskeluvuonna (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen merkityksen yrityksessä ja yhteiskunnassa sekä tietojärjestelmien roolin laskentatoimessa. Opiskelija tuntee kirjanpidon perusperiaatteet ja osaa tehdä niiden mukaisia kirjanpitovientejä. Hän osaa käyttää laskentatoimen keskeisiä tunnuslukuja ja tuntee tilinpäätöksen rakenteen ja hyväksikäyttömahdollisuudet. Johdon laskentatoimen osalta opiskelija ymmärtää laskentajärjestelmien ja taloudellisen ohjauksen roolin yrityksessä. Sisältö: kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, pääpiirteet tuloslaskennasta ja verotuksesta. Kurssi sisältää harjoituksia. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Leppiniemi-Kykkänen, Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta WSOY 6. painos, 2009 Tomperi, S Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOY. Lisäksi luennoilla käytetty materiaali. Suoritustavat: K36 - H14 - R0 - I85 Arviointi: Tentti ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Juha Viljaranta Lisätiedot: Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Luennoilla käsiteltyjä aiheita syvennetään harjoitustehtävin. Harjoitustehtävien ratkaiseminen onavain aihealueen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Atk 2 (Y10) 3 op Ajoitus: lukuvuosi Tavoite: Tietotekniikan täydentävät taidot. Sisältö: Laajuus on vähintään 3 op. Käsittää useita erityyppisiä kursseja Oppimateriaali ja kirjallisuus: ks. opetuksen verkkosivut Suoritustavat: Lähiopetus ja omatoiminen työ Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: Ilmoittautuminen OODIssa, vastuulaitos taloustieteen laitos Operaatiotutkimus (Y115) 3 op / 2 ov Ajoitus: III periodi Tavoite: Oppia muotoilemaan käytännön päätösongelmia matemaattiseen muotoon ja ratkaisemaan niitä operaatiotutkimuksen (OR, operations research) menetelmillä. Sisältö: Kurssilla tutustutaan operaatiotutkimuksen menetelmiin sekä ongelmien matemaattiseen mallintamiseen ja ratkaisemiseen käsin ja tietokoneohjelmien avulla. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat lineaarinen optimointi, kokonais- ja sekalukuoptimointi, verkkomallit (kuljetus- ja kohdistamisongelmat), projektinsuunnittelu (PERT, CPM) ja peliteoria. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali kurssin Moodle-alueella Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T: An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making. West Publishing Co, 6. painos, 1991 (tai uudempi) Arviointi: Harjoitukset (30%) ja kuulustelu (70%) Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen Lisätiedot:. Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö. 2

3 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3(10) Opintoihin orientoiva jakso (Y120) 1 op Ajoitus: Ennen opetuksen alkamista. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija opiskelijan omaan laitokseen ja sen oppiaineisiin sekä maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja Helsingin yliopistoon. Jakson jälkeen opiskelija tuntee omaan opiskelunsa aloittamiseen tarvittavat perusasiat, yliopiston oppimisympäristöt ja kampuksen sekä oman laitoksen tärkeimmät tilat ja kohteet. Lisäksi opiskelija on tutustunut tiedekunnan sosiaaliseen yhteisöön, erityisesti muihin opiskelijoihin ja oman laitoksen henkilökuntaan. Sisältö: Opintojakso on tarkoitettu kaikille tiedekunnan uusille opiskelijoille. Opintojakso sisältää kaikille yhteisiä infotilaisuuksia, päivittäisiä opiskelijatuutoreiden vetämiä pienryhmätapaamisia sekä laitosten järjestämiä tapahtumia. Arviointi: Opintojaksosta saatava opintosuoritus edellyttää kirjallisen raportin tekemistä. Orientoivan jakson ohjelma sekä raportointiohjeet jaetaan osallistujille orientoivan jakson alussa. Kirjallinen raportti on palautettava tiedekunnan opintoasiainpalveluihin viimeistään Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut. Tieteellinen ajattelu (Y125) 2 op Ajoitus: III periodi. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. opiskeluvuotena (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija tuntee kriittisen ajattelun ja kirjoittamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin perusteet. Kurssin harjoitusosassa opiskelija oppii soveltamaan näitä periaatteita johonkin julkisessa sanassa käytyyn, häntä itseään kiinnostavaan ja hänen koulutusalaansa sivuavaan tiededebattiin. Sisältö: Kurssin luentomateriaaleissa (ne löytyvät yliopiston verkosta Moodlesta) tarkastellaan mm. inhimillisen ajattelun luontaisia virhetaipumuksia, kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteita, argumenttien analyysin ja arvioinnin periaatteita, tieteellisen ajattelun tai menettelytavan tunnuspiirteitä sekä kysymystä tieteen ja näennäistieteen erottamisesta. Luentomateriaalia ei käydä kokonaisuudessaan lävitse kurssin luento-osuudella. Opiskelijan on valmistauduttava kullekin luentokerralle perehtymällä luennon aihetta vastaavaan luentomateriaalien jaksoon ja tekemällä jaksoon liitetyt harjoitustehtävät. Luentoaika varataan luentomateriaalien pääkohtien kertaamiselle, opiskelijoiden kysymyksille ja kommenteille sekä harjoitustehtävien läpikäynnille. Kurssin luentomateriaali tentitään luento-osuuden loppukuulustelussa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oppimateriaali: Kakkuri-Knuutila, M-L. (1999). Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vikuttamisen taidot. (tentitään luvut 1-8) Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila&Kaisa Heinilahti (2006). Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (Tämä sopii yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneille) Douglas Walton (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Critical Reasoning and Argumentation. (tentitään luvut 1-6) Lewis Vaugham (2008). The Power of Critical Thinking. 2 nd edition. (tentitään luvut 1-8) Suoritustavat:K26 - H0 - R0 - I26 Arviointi: Tentti 50%, harjoitustyö 50% Vastuuhenkilö: Timo Tuomivaara Lisätiedot: Kurssilla on omat sivunsa yliopiston verkossa Moodlessa. Sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta ynnä luentojen materiaalit. Kurssin luennot ja niiden kuulustelun voi korvata kirjallisuuskuulustelulla, jossa tentitään yksi edellä mainituista teoksista. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tieteellinen tutkimus (Y126) 2 op Ajoitus:IV periodi. Suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alussa. Tavoite:Opiskelija tuntee tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset ja sen, miten ne ohjaavat tutkimuksen suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kurssin harjoitusosassa opiskelija oppii soveltamaan tutkimukselle asetettuja vaatimuksia jonkin itse valitsemansa pro gradu-tutkielman analyysissä ja arvioinnissa. Sisältö: Kurssin luentomateriaaleissa (ne löytyvät yliopiston verkosta Moodlesta) tarkastellaan tutkimustyön menetelmällisiä perusteita kuten myös eräitä vaihtoehtoisia käsityksiä tutkimuksesta ja sen tekemisestä. Luentojen aiheet ovat: 1. Tutkimus ja sen suunnittelu, 2. Aihe ja ongelma, 3. Lähestymistapa ja ratkaisuehdotus, 4. Aineisto ja analyysi, 5. Pohdinta ja johtopäätökset, 6. Tutkimuksen arviointi, ja 7. Tutkimusraportti. Luentomateriaalia ei käydä kokonaisuudessaan lävitse kurssin luento-osuudella. Opiskelijan on valmistauduttava kullekin luentokerralle perehtymällä luennon aihetta vastaavaan luentomateriaalien jaksoon ja tekemällä jaksoon liitetyt harjoitustehtävät. Luentoaika varataan luentomateriaalien pääkohtien kertaamiselle, opiskelijoiden kysymyksille ja kommenteille sekä harjoitustehtävien läpikäynnille. Kurssin luentomateriaali tentitään luento-osuuden loppukuulustelussa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Seuraavat sopivat yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneille opiskelijoille: Don E. Ethridge, Research Methodology in Applied Economics: Organizing, Planning and Conducting Economic Research (2004) W.Lawrence Neuman (2007). Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. 2 nd edition. Terry E. Hedrick et al. Applied Research Design. A Practical Guide. (1993) [HELKA elektroninen aineisto] ja lisäksi KvantiMOTV tai KvaliMOTV (katso alta) KvantiMOTV ja KvaliMOTV, jossa KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto KvaliMOTV - Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Seuraavat sopivat luonnontieteellisesti suuntautuneille opiskelijoille: Richard D. Jarrad, Scientific Methods. An Online Book. (2001) Ivan Valiela, Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research (2001) Peter Bock, Getting It Right. R&D Methods for Science and Engineering (2001) Seuraavat sopivat teknisten alojen opiskelijoille: 3

4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 4(10) Peter Bock (2001). Getting It Right. R&D Methods for Science and Engineering Pentti Routio (2007).Tuote ja tieto. Tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas, internet-julkaisu Suoritustavat:K26 - H0 - R0 - I26 Arviointi: Tentti 50% ja harjoitustyö 50%. Vastuuhenkilö: Timo Tuomivaara Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennakkovaatimuksena Y125 tai vastaava. Lisätiedot:Kurssilla on omat sivunsa Moodlessa. Sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta ynnä luentojen materiaalit. Kurssin luennot ja niiden kuulustelun voi korvata kirjallisuuskuulustelulla, jossa tentitään yksi edellä mainituista teoksista. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastotieteen perusteet (Y130) 5 op Ajoitus: I ja II periodit Tavoite: Kurssin alkuosan tavoitteena on oppia yksinkertaisia havaintoaineiston tiivistämiseen ja esittämiseen käytettyjä menetelmiä. Loppuosassa perehdytään tilastollisen päättelyn periaatteisiin sekä tutustutaan yksinkertaisimpiin siinä käytettyihin tekniikoihin Sisältö: Mitta-asteikot, tilastolliset tunnusluvut, graafiset esitykset, todennäköisyyslaskennan alkeet, otanta normaalijakaumasta, tilastollisen päättelyn perusteet, luottamusvälit, keskiarvotestit, regressio- ja korrelaatiomallit, yhteensopivuus- ja riippumattomuustestit. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste Ranta, Rita, Kouki. Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino , 569 s. (soveltuvin osin). Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitukset. Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 1: Varianssianalyysi ja regressio- ja korrelaatiomallit (Y131A) 5 op Ajoitus: III periodi, IV periodin alku Edeltävät opinnot: Y130 Tavoite: Opiskelija osaa suunnittella ja analysoida yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Lisäksi opiskelija ymmärtää kvantitatiivisten muuttujien lineaariset mallit pääpiirteissään. Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Varianssianalyysi ja Regressio- ja korrelaatiomallit. Varianssianalyysiosiossa opitaan suunnittelemaan ja analysoimaan yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Regressiomalliosiossa perehdytään yksinkertaisiin kvantitatiivisten muuttujien lineaarisiin malleihin. Kummassakin osiossa korostetaan käytettyyn malliin perustuvaa tulosten tulkintaa. Lisäksi esitetään mallien käyttöedellytysten tarkasteluun sopivia menetelmiä. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmonisteet sekä luvut 8, 10, ja 11 kirjasta Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino 1989-, 569 s. Oheislukemisto: Steel & Torrie: Principles and procedures of statistics. 3. painos. McGraw-Hill Book Company 1996, 672 s. tai aiemmat painokset. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja: Regressio- ja korrelaatiomallit sekä otanta (Y131B) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit Edeltävät opinnot: Y130 Tavoite: Opiskelija ymmärtää kvantitatiivisten muuttujien lineaariset mallit pääpiirteissään. Opiskelija tietää muutamia otanta-asetelmia ja osaa laskea niiden mukaisia estimaatteja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää yksinkertaisia otannan tehostamistekniikoita. Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Regressio- ja korrelaatiomallit sekä Otanta. Regressiomalliosiossa perehdytään yksinkertaisiin kvantitatiivisten muuttujien lineaarisiin malleihin. Käytettyyn malliin perustuva tulosten tulkinta on keskeisessä asemassa. Lisäksi esitetään mallien käyttöedellytysten tarkasteluun sopivia menetelmiä. Otantaosa: Yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta, otannan tehostamistekniikoita Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmonisteet Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Weisberg. Applied regression analysis. Wiley 1985, 324 s. Pahkinen & Lehtonen. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus 1989, 286 s. Cochran: Sampling techniques. Wiley 1977, 428 s. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisiamalleja 2/ varianssianalyysi (Y132A) 3 op Ajoitus: III periodi, IV periodin alku Edeltävät opinnot: Y130 (ja Y131B) Tavoite: Opiskelija osaa suunnittella ja analysoida yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Sisältö: Varianssianalyysi. Täydellisesti satunnaistettu koe, satunnaistettujen lohkojen koe, latinalainen neliö, faktorikokeet, osaruutukokeet, parivertailut 4

5 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 5(10) Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste. Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Steel & Torrie: Principles and procedures of statistics. McGraw-Hill Book Company. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 2/otanta (Y132B) 3 op Ajoitus: IV periodi Edeltävät opinnot: Y130 (ja Y131A) Tavoite: Opiskelija tietää muutamia otanta-asetelmia ja osaa laskea niiden mukaisia estimaatteja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää yksinkertaisia otannan tehostamistekniikoita. Sisältö: Yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta, otannan tehostamistekniikoita. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste. Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Pahkinen & Lehtonen. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus. Cochran: Sampling techniques. Wiley. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 2/monimuuttujamenetelmät (Y132C) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Tavoite: Tavoitteena on selvittää, minkä tyyppisiin tutkimusongelmiin voidaan löytää ratkaisuja monimuuttujamenetelmillä Sisältö: Kurssilla tarkastellaan näihin menetelmiin liittyviä oletuksia ja rajoituksia sekä moniulotteisten ilmiöiden mittaamisen problematiikkaa. Varsinaisista menetelmistä esille tulevat mm. faktorianalyysi ja erotteluanalyysi sekä hierarkinen ryhmittely ja korrespondenssianalyysi. Kurssilla edellytetään tilastotieteen peruskurssien tietoja. Tilastollisia malleja 2/aikasarjaanalyysi (Y132D) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Tavoite: Tavoitteena on antaa kuva siitä, miten aikasarjoja analysoidaan niiden oman historian tai muiden aikasarjojen avulla. Sisältö: Pääpaino on käytettävien menetelmien ja mallien ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Menetelmiä ja malleja havainnollistetaan yhteiskunnallisilla ja luonnontieteellisillä esimerkeillä. Tilastollisia malleja 2: Logistiset mallit (Y132E) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Sisältö: Monissa sovellutuksissa on tavallista, että tarkasteltavasta ilmiöstä voidaan havaita vain sen esiintyminen tai puuttuminen, esim. itääkö siemen vai ei, syntyykö puukauppa vai ei, havaitaanko tuotteiden makuero vai ei. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kyseisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä. Logistiset mallit sopivat tällaisten asetelmien mallittamiseen ja kuvailuun. Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi (Y132F) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Sisältö: Monimuuttujamenetelmät Tilastollisia malleja 2: Varianssianalyysin ja kokeen suunnittelun jatkokurssi (Y132G) 3 op Edeltävät opinnot: Y131A Sisältö: Monivertailutekniikat, erityisesti kontrastit, kovarianssianalyysi, monen muuttujan yhtäaikainen varianssianalyysi (MANOVA), 5

6 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 6(10) epätasapainoiset faktorikokeet, toistettujen mittausten varianssianalyysi, satunnaistekijät ja sekamallit, cross over -koeasetelmat. Arviointi: Kuulustelu Tilastollisia malleja 2:vastepintamenetelmät (Y132H) 3 op Sisältö: Vastepintamenetelmät Tilastollisten tietojenkäsittelyohjelmistojen sovellukset (Y136) 4 op Ajoitus: lukuvuosi Tavoite: Perustaidot tilastollis-matemaattisen ohjelmiston käyttöön. Sisältö: Laajuus on vähintään 4 op. Tilastollis-matemaattista tietojenkäsittelyä Oppimateriaali ja kirjallisuus: ks. opetuksen verkkosivut Suoritustavat: Lähiopetus ja omatoiminen työ Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: ilmoittautuminen OODIssa, vaaditaan Y130-kurssin tasoiset tiedot.vastuulaitos: taloustieteen laitos Tieteen popularisointi (Y160) 3-5 op Ajoitus: Gradu- tai jatko-opintovaiheessa. Kurssi järjestetään keväisin parillisina vuosina, III-IV periodissa. Tavoite: Oppia kirjoittamaan tutkimuksesta yleistajuisesti sekä tutustua eri tiedotusvälineiden toimintaan. Sisältö: Kurssin keskeinen työ on kunkin osallistujan tekemä, tavallisesti omiin tutkimuksiin perustuva lehtiartikkeli. Kurssilla käsitellään mm. jutun rajausta, tyyliseikkoja sekä julkaisuforumin ja kohderyhmän valintaa. Edelleen harjoitellaan artikkelin rakentamista otsikoinnin ja ingeressin avulla. Tutustutaan myös erilaisiin popularisoinnin foorumeihin, kuten näyttelyihin ja radioon. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: L 16 - H 11 - R I 50 Arviointi: Hyväksytty artikkelikäsikirjoitus ja kirja-arviointi. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Petri Nummi Lisätiedot:. Teaching in Finnish. Toteutus ja työtavat: Luennot, ryhmätyöt, omatoiminen työskentely, vierailut. Lisäpisteitä voi saada mm. näyttelysuunnitteluun osallistumisesta. Opiskelijatuutorivalmennus (Y205) 4 op Kohderyhmä: Tiedekunnan kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorit. Ajoitus: IV ja I periodi Tavoite: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat pienryhmätoiminnan ohjaamiseen sekä opintojen aloittamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin. Lisäksi koulutuksessa tuetaan tuutoroinnin suunnitelmallista toteutusta. Valmennuksen jälkeen tuutorilla on valmiudet perehtyttää uusi opiskelija tiedekunnan opiskelukäytäntöihin. Hän osaa toimia uuden opiskelijaryhmän koordinaattorina sekä edistää opiskelijoiden ryhmäytymistä ja orientoitumista opintojen alkuvaiheessa. Sisältö: Pienryhmätoiminnan lainalaisuudet ja ryhmän ohjaus, tuutoroinnin suunnittelu yhdessä muiden tuutoreiden sekä laitoksen henkilökunnan kanssa, opintojen aloittamiseen liittyvät käytännön tiedot, tuutorointisuunnitelman ja toteutuksen sekä oman oppimisprosessin arviointi. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ryti, K. (2004) Tuutorin opas. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Suoritustavat: K13 - H5 - R10 - I52 Tuutorivalmennus sisältää yhteensä sitsemän tapaamiskertaa. Valmennuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin sekä tuutorointisuunnitelman ja -raportin kirjoittamista. Orientoivan jakson aikana opiskelijatuutorit ohjaavat pienryhmäänsä päivittäin ja tämän jälkeen esim. viikoittain vähintään lokakuussa järjestettävään tuutoroinnin päätöstilaisuuteen asti. Arviointi: Hyväksytty/hylätty tuutrointisuunnitelman ja loppuraportin perusteella. Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori Lisätiedot: Opintojakso on tarkoitettu kaikille tiedekunnan opiskelijatuutoreille, jotka toimivat tuutoreina ensimmäistä kertaa. Tuutoriksi voi hakea kevätlukukauden alussa. Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut Toteutus ja työtavat: Luennot, yhteistoiminnalliset työpajat, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely. Y206 Osallistuminen yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan 1-10 op Kohderyhmä: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoa suorittavat opiskelijat. Tavoite: Yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan osallistumalla opskelijalle muodostuu kuva hallinnon ja järjestön toimminnasta ja toimintaperiaatteista ja hän osaa toimia aktiivisesti erilaisissa järjestötehtävissä. Sisältö: Ainejärjestötoiminta, osallistuminen yliopiston hallintoelimiin opiskelijaedustajana tai toimiminen tiedekunnan Abi-infoissa. Opintopisteitä annetaan seuraavasti: Abi-infot 1 op, ainejärjestön hallitus 2 op, vaativa tehtävä ainejärjestön hallituksessa 4 op, yliopistohallinnossa opiskelijaedustajana toimiminen (laitoksen johtoryhmä, tiedekuntaneuvosto, muut toimielimet) 4 op. Opintopisteitä 6

7 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 7(10) voidaan antaa harkinnan mukaan myös muiden opiskelijajärjestöjen kuin ainejärjestöjen toiminnasta. Suoritustavat: Ohjeet opintojakson suorittamiseen: Opiskelijan on sovittava pedagogisen yliopisonlehtorin kanssa opintojakson suorittamisesta. Opiskelijan on toimitettava tiedekunnan kansliaan raportti, josta käy ilmi seuraavat asiat: Missä on toiminut? Mitä on tehnyt? Kuinka pitkään on toiminut tehtävässä? Mitä on tehtävää hoitaessaan oppinut? Kehittäminen, miten tehtäviä voisi jatkossa kehittää? Raportin tulee olla noin 2-3 liuskaa. Mikäli tehtäviä on ollut useita ja opiskelija hakee kaikista samalla merkintää, voi raportti olla myös hieman pidempi. Raporttiin on liitettävä todistus kyseisestä järjestöltä tai laitokselta. Raportti toimitetaan tiedekunnan pedagogiselle yliopistonlehtorille, (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, PL 27, Helsingin yliopisto). Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut. Isotooppitekniikka, luennot (Y35) 4 op Ajoitus: Kevätlukukaudella, periodi III. Tavoite: Jakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot atomi- ja ydinfysiikasta, radioaktiivisesta säteilystä ja sen soveltamisesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusaloilla sekä säteilysuojelusta. Sisältö: Atomi- ja ydinfysiikan perusteet, radioaktiiviset säteilylajit, radioaktiivisen säteilyn ja väliaineen väliset vuorovaikutukset, säteilyn mittaustekniikka, radioaktiivisen säteilyn biologiset vaikutukset, säteilysuojaus. Laskuharjoituksissa suureyhtälöiden käyttö. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarvittava oppimateriaali jaetaan luennoilla. Kirjallisuus: Choppin, G.R., Rydberg, J. ja Liljenzin, J.-O.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry. Butterworth-Heinemann Ltd 2002, 709 s. Marttila, Olli J.: Säteilysuojelun perusteet. Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos 1998, 85 s. Säteilyturvakeskuksen julkaisemasta Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjasta volyymit: Ikäheimonen, T. K. (toim.): Säteily ja sen havaitseminen. 2002, 197 s. Paile, W. (toim.): Säteilyn terveysvaikutukset. 2002, 186 s. Pöllänen, R. (toim.): Säteily ympäristössä. 2003, 395 s. Sandberg, J. (toim.): Ydinturvallisuus. 2004, 418 s. Erillisiä artikkeleita ja monisteita. Säteilylaki 592/91. Säteilyasetus 1512/91. Soveltuvat ST-ohjeet. Suoritustavat: K 44 + H 10 + I 56. Luennoista kahteen kolmasosaan on osallistuttava. Arviointi: Kertauskuulustelut, joista saatava 2/5 ja päätekuulustelu 1/5. Jakso on pakollinen isotooppiosastossa työskentelyn aloittaville. Kuulusteluista ilmoitetaan erikseen. Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Aarno Pelkonen, puh. (09) , Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssien Y35 Isotooppitekniikka, luennot ja Y40 Isotooppitekniikka, harjoitustyöt hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18 :n tarkoittaman säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden sekä röntgenlaitteiden osalta, josta annetaan erillinen todistus. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen isotooppiosasto. Toteutus ja työtavat: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa tai ensimmäisillä luennoilla. Isotooppitekniikka, harjoitustyöt (Y40) 3 op Ajoitus: Kevätlukukaudella, periodi IV,laitekeskuksen isotooppiosastossa. Tavoite: Antaa valmius isotooppiteknisten analyysi- ja tutkimusmenetelmien sekä mittauslaitteistojen käyttöön. Lisäksi antaa valmius säteilysuojauksellisesti turvalliseen työskentelyyn. Sisältö: Säteilysuojelumittaukset. Geigerlaskenta. Gammaspektrometria. Fotosynteesi ja autoradiografia. Nestetuikelaskenta ja sen sovellukset. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Työmoniste. Suoritustavat: K 0 + H 30 + I 52 Arviointi: Hyväksytty työselostus (1/5). Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Aarno Pelkonen, puh. (09) , Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssien Y35 Isotooppitekniikka, luennot ja Y40 Isotooppitekniikka, harjoitustyöt hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18 :n tarkoittaman säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden sekä röntgenlaitteiden osalta, josta annetaan erillinen todistus. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen isotooppiosasto.kurssille ilmoittaudutaan Isotooppitekniikan luentokurssin Y35 aikana luennoitsijalle. Kansantaloustieteen johdantokurssi (Y50) 3 op Tavoite: Opintojakso on tarkoitettu taloustieteitä sivuaineena suorittaville, ja sen tavoitteena on johdattaa opiskelijat helppotajui sesti taloustieteelliseen ajatteluun. Sisältö: Kurssilla käsitellään mikro- ja makrotalousteorian perusteita. Keskeisiä mikrotalouden teemoja ovat kuluttajan teoria, yrityksen teoria ja markkinoiden toiminta. Makrotalouden teemoista käsitellään mm. taloudellista kasvua, suhdannevaihteluita, raha- ja finanssipolitiikkaa, avoimen talouden kysymyksiä, sekä Euroopan talous ja rahaliittoa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pohjola, M. (2009, 2011), Taloustieteen oppikirja, WSOY, 1-5. painos. Suoritustavat: K 0 - H 0 - R 0 - I 81 7

8 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 8(10) Arviointi: Kirjallisuuskuulustelu Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Chiara Lombardini Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Lantbrukets miljöproblematik (Y51) 5 op Ajoitus: Höstterminen Sisältö: Kursen behandlar primärnäringarnas (växtodling, kreatursskötsel, skogsbruk, trädgårdsodling) miljöproblem ur såväl nationell som internationell synvinkel (dels ur EU perspektiv dels globalt). I kursen ingår förutom föreläsningar även uppgifter och prov samt i mån av möjlighet exkursioner (av vilka en till Forskningscentralen för jordbruk- och livsmedelsekonomi, MMT, i Jokkis) Vastuuhenkilö: FL/AFD Heinz-Rudolf Voigt Matematik (Y54) 5 op Ajoitus: ht I perioden Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Behärskandet av datatekniska hjälpmedel vid numeriska beräkningar Sisältö: Funktioner och deras egenskaper, derivering, integrering, differentialekvationer, matrisalgebra, datorn som hjälpmedel för matematiska beräkningar. Suoritustavat: Föreläsningar 26 h, Ö 0 h, G 0 h, S 96 h Arviointi: Skriftlig tentamen Vastuuhenkilö: FM Andrea Meinander Lisätiedot: Ansvarig Institution: Institution för ekonomi Kansantaloustieteen peruskurssi (Y55) 10 op Ajoitus: Sl I ja II periodi Tavoite: Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelijat taloustieteen ajattelutapaan ja teoreettiseen perustaan. Sisältö: Kurssin alkuosassa käsitellään yksittäisten talousyksiköiden käyttäytymiseen, kilpailuun ja markkinamuotoihin liittyviä mikrotalousteorian teemoja. Kurssin jälkiosassa tarkastellaan makrotalousteorian aiheita: kansantaloudellista kokonaissuoritusky kyä, suhdannevaihteluita, raha- ja finanssipolitiikkaa, kansainvälistä kauppaa ja valuuttapolitiikkaa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Mankiw & Taylor, Economics, Ks. myös WebOodissa/Kurssin kotisivuilla mainittu kirjallisuus. Suoritustavat: K 42 - H 12 - R 0 - I 216 Arviointi: Pakolliset laskuharjoitukset ja esseetehtävät, välikoe ja loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Chiara Lombardini Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen esitietovaatimus: Sivuaineopiskelijoilla kansantaloustieteen johdantokurssi Y50 Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Mikroteorian jatkokurssi (Y56) 11 op Ajoitus: kl III ja IV periodi Tavoite: Opintojaksossa syvennetään peruskurssilla hankittuja mikroteorian tietoja sekä opetellaan käyttämään mikroteorian analyysimenetelmiä. Sisältö: Kurssin teemoihin kuuluvat kuluttajan valintateoria, yrityksen teoria, markkinamuotojen ja kilpailun teoria, yleisen tasapai non analyysin ja hyvinvointiteorian perusteet. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Varian, Hal (2006) Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. International Student Edition, 7.edition, W.W. Norton & Co. Ks. myös WebOodissa/Kurssin kotisivuilla mainittu kirjallisuus. Suoritustavat: K 42 - H 12 - R 0 - I 243 Arviointi: Pakolliset laskuharjoitukset ja esseetehtävät, välikoke ja loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Chiara Lombardini Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen esitietovaatimus: Y55 ja YE19a Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Grundkurs i statistik (Y57) 5 op Ajoitus: Vårterminen 2013 Sisältö: Kursen hålls i samarbete med biovetenskapliga institutionen. Kursen består av två moduler varav modul ett är gemensam kontaktundervisning med studenrande vid biovetenskapliga institutionen. Denna del omfattar föreläsningar och övningar samt hemuppgifter. Modul två består av självständigt arbete handlett av läraren, samt en sluttent. Övningarna bör vara godkända innan sluttenten kan avläggas. Kursen är en kombination av introducerande föreläsningar och datorövningar och den ger de praktiska färdigheter som behövs för att sammanfatta och framställa resultat samt analysera data. Dessa kunskaper är en förutsättning för dem som har för avsikt att planera och genomföra vetenskapligt arbete, samt vid utvärderingar av forskningsresultat. Kursen är riktad till såväl nya studenter, som till fortsättningsstuderanden vilka önskar förkovra sig i statistik. Suoritustavat: K 26 - H 55 - I 39 Vastuuhenkilö: Institutionen för ekonomi, Biovetenskapliga institutionen (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten), Dos. Ulrika Candolin, Lisätiedot: Ansvarig Institution: Institution för ekonomi Offentliggörande av vetenskapliga data (Y58) 5 op Sisältö: Vill Du uttrycka Dig klart, ledigt och tydligt - på svenska?då är kursen Y-58 (Presentation av vetenskapliga data i tal och i skrift; 5 sp) den rätta för Dig.Kursen, som främst riktar sig till studeranden, med svenska som modersmål, ger deltagarna förutom vana och säkerhet att uppträda och tala, råd och färdighet att presentera egna och andra forskningsresultat även i skrift.i kursen ingår följaktligen 8

9 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 9(10) övningar i såväl tal som i skrift. Suoritustavat: K 26 - H 55 - I 39 Vastuuhenkilö: FL/AFD Heinz-Rudolf Voigt Yhteydet muihin opintojaksoihin: - Lisätiedot: Ansvaring Institution: Institution för ekonomi Nationalekonomi (Y59) 10 op Ajoitus: I och II perioden. Tavoite: Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt. Sisältö: Första halvan av kursen behandlar mikroekonomiska frågor, som konsumentbeteende, konkurrens, marknadsformer. Kursens andra halva fokuserar på makroekonomiska frågor, liksom nationalekonomisk kapacitet, ekonomiska fluktuationer, finanspolitik, internationell handels- och valutapolitik. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Mankiw och Taylor, Economics, 2006 eller senare upplaga Suoritustavat: närstudier 42, räkneövningar 12, självstudier 221 timmar. Arviointi: Kursen bedöms utgående från obligatoriska räkneövningar (tillsammans med den finska kursen Y55) och essäuppgifter, mellanförhör och sluttentamen eller boktentamen. Lisätiedot: Målgrupp; 1-3 årets studenter, med ekonomi både som huvud- och biämne. Ansvarig Institution: Institutionen för ekonomi Kauppaoikeus (Y60) 4 op Ajoitus: III periodi. Tavoite: Opiskelijat tuntevat yksityisoikeudelliset peruskäsitteet, ymmärtävät ammatissaan esiintyviä oikeudellisia kysymyksenasetteluja ja tietävät, mistä saavat lisäselvitystä oikeudellisiin ongelmiin. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan sopimus-, vahingonkorvaus-, vakuutus-, kuluttaja-, immateriaali-, yhtiö-, markkina- ja kilpailuoikeuden peruskysymyksiin. Kurssilla painotetaan konkreettisten esimerkkien ja todellisten oikeustapausten kautta oppimista. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentojen tukena käytetään pääpiirteittäistä luentorunkoa, joka löytyy osoitteesta ennen luentojen alkua. Lisäksi oppimisen tukena voidaan käyttää seuraavia teoksia: Hemmo, E Sopimusoikeuden oppikirja. Hoppu, E Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Suoritustavat: K24 - H0 - R0 - I180 Arviointi: Kirjallinen kuulustelu asteikolla 1-5. Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilöt: OTM Kalle Mäenpää ja OTM Katri Havu Lisätiedot: Kurssi painottuu luennoilla annettavaan opetukseen. Oheiskirjallisuus on lähinnä lisätietojen hankkimista varten. Tenttipäivistä ja muista mahdollisista kurssiin liittyvistä järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Ympäristöoikeus (Y85) 4 op Ajoitus: IV periodi. Suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Tavoite: Opiskelija hallitsee ko. säädöksien perustiedon soveltamisen omalla alallaan. Sisältö: Kiinteistönmuodostamisoikeus, kaavoitus- ja rakentamisoikeus, vesioikeus, ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeus sekä ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädäntö, muita maa- ja vesioikeuden osia. Kurssi sisältää luennot, oikeustapausharjoituksia ja kirjallisuuden. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ekroos, A. - Kumpula, A. - Kuusiniemi, K. - Vihervuori, P., Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) Suoritustavat: K 30 - H0 - R0 - I77 Arviointi: Tentti Vastuuhenkilö: Matias Forss, Oikeustieteellinen tdk Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Y92 Bioenergiaketjut 3-5 op Ajoitus: KL, III periodi, parittomina vuosina. Suositellaan ensimmäiselle tai toiselle vuodelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä käytettävissä olevat bioenergiamuodot ja osaa antaa esimerkkejä energian tuotantotavoista. Opiskelija osaa myös arvioida bioenergiaan tuotantoon liittyvien energia- ja päästöanalyysien tuloksia sekä tuotannon kannattavuutta. Lisäksi opiskelija osaa laskea peruslaskutoimituksia, jotka liittyvät energian yksikkömuunnoksiin, energiasisältöön, tehoon ja hyötysuhteeseen. Sisältö: Opiskelija perehtyy ilmasto- ja energiapolitiikkaan, bioenergian peruskäyttötietoon, tehontarpeeseen, polttoainetarpeeseen ja poltto-aineen palamiseen. Lisäksi hän tutustuu energian tuotannon ja käytön arviointivälineisiin, energia-analyyseihin, päästö-analyyseihin ja elinkaariarviointeihin, metsäbioenergian, turpeen ja peltobioenergian tuotantoon, korjuuseen ja logistiikkaan sekä biokaasun tuotantoon. Hän tutustuu bioenergian taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. Suoritustavat: K 42 - H 5 - R 0 - I 86 Arviointi: Laskuharjoitukset ja loppukuulustelu Vastuuhenkilö: prof. Jukka Ahokas, Maataloustieteiden laitos Lisätiedot: Vastuulaitos: Maataloustieteiden laitos 9

10 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 10(10) Matematiikan tasokoe (Y96) 1 op Ajoitus: Tasokoe järjestetään syksyllä yhteiskuulustelussa. Seuraava tasokokeen ajankohta on keväällä. Tavoite: Saattaa opiskelijan matematiikan taidot tasolle, jolla hän voi osallistua tiedekunnan muille matemaattisille kursseille. Sisältö: Matematiikan lukion lyhyt oppimäärä. Tasokoe vaaditaan tiedekunnassa annettavaan matematiikan opetukseen ja mahdollisesti myös aineopetukseen osallistumiseen. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kotisivuilla. Osoite ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Tasokoe, itsenäinen opiskelu. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Jokke Häsä. Lisätiedot: Tasokoe, jonka jälkeen kokeessa hylätyt tai siihen osallistumattomat suorittavat tehtäviä itsenäisesti tietokoneohjelman avulla. Lisää ohjeita löytyy kurssin kotisivulta (osoite ilmoitetaan myöhemmin WebOodissa).Tasokoe vaaditaan tiedekunnassa annettavaan matematiikan opetukseen ja mahdollisesti myös aineopetukseen osallistumiseen. YFYS1 Fysiikka I 5 op Ajoitus: Suositellaan ensimmäiselle vuodelle. Järjestetään periodilla I. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tiedekunnan alan soveltavasta fysiikasta. Opiskelija osaa arvioida ja ratkaista vastaan tulevia yksinkertaisia ongelmia laskemalla ja mittaamalla. Sisältö: Opintojaksossa opiskelija perehtyy fysikaaliseen malliajatteluun, SI-järjestelmään, kuljetusilmiöihin (neste, kaasu, lämpö ja sähkö), kiinteisiin aineenmekaanisiin ominaisuuksiin. Kurssilla opiskelija perehtyy myös mittaustulosten käsittelyyn, terminologiaan, mittausvälineisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: M. Hautala, Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon. Suoritustavat: K 49 - H 28 - R 0 - I 58 Arviointi: Loppukuulustelu Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mikko Hautala YFYS2 Fysiikka II 5 op Ajoitus: Suositellaan ensimmäiselle vuodelle. Järjestetään joka lukuvuosi periodilla II. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista energian ja aineen siirtymiseen liittyviä ongelmia laskennallisin menetelmin. Sisältö: Opiskelija perehtyy massa- ja energiataseeseen, lämmön ja aineen siirtymiseen ja putkivirtauksiin sekä kaasujen, nesteiden ja lämmön siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin biologisissa järjestelmissä (maaperä ja kasvit). Oppimateriaali ja kirjallisuus: M. Hautala, Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon. Suoritustavat: K 42 - H 28 - R 0 - I 65 Arviointi: Loppukuulustelu Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mikko Hautala Yhteydet muihin opintojaksoihin: YFYS1 10

YHTEISET OPINNOT 2014-2015,

YHTEISET OPINNOT 2014-2015, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT 2014-2015, TVT-ajokortti 3 op 80088 Kohderyhmä: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Ajoitus: Ensimmäinen lukuvuosi. Tavoite:

Lisätiedot

Yhteiset opintojaksot

Yhteiset opintojaksot Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) Yhteiset opintojaksot 2011-2014 Elintarvikeketju-kurssi (Y150) 2 op / 1 ov 812054 Ajoitus: SL, I periodi. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuotena

Lisätiedot

YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle

YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2013-2014 Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op 81801 Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Yhteiset opintojaksot (Y-kurssit)

Yhteiset opintojaksot (Y-kurssit) Maatalousharjoittelu (MAATHARJ) 3 op / 3 ov 81801 Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden jälkeisenä kesänä. Tavoite: Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käytännössä

Lisätiedot

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit Opetusohjelma 2012-2013 FOR-, Y- ja muut kurssit Koodi Nimi Laajuus Opettaja Periodi Tarkat päivämäärät Päivä Kellonaika Sali Syyslukukausi, I periodi: 3.9.-21.10. Väliviikko: 22.-28.10.2012 ma (äikkä)

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Yleisopinnot Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Yleisopinnot Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op Tilastotieteen johdantokurssi Basic Course in Statistics

Lisätiedot

METSÄTIETEIDEN LAITOS

METSÄTIETEIDEN LAITOS Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Metsätieteiden laitos Metsätieteiden laitoksen järjestämät yhteiset opintojaksot (Y-kurssit) Metsätieteiden laitoksen yhteiset FOR-kurssit METSÄTIETEIDEN LAITOS

Lisätiedot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento JOHDANTO

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento JOHDANTO 8.9.2016/1 MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento 8.9.2016 1 JOHDANTO Tilastotiede menetelmätiede, joka käsittelee - tietojen hankinnan suunnittelua otantamenetelmät, koejärjestelyt, kyselylomakkeet

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan;

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan; Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdanto kurssille Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Henkilökunta Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori Tapaaminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Tietopaketti opintojaan aloittelevalle tai taloustiedettä sivuaineena opiskelevalle lv. 2016-2017 Millaista taloustieteen opiskelu on? Taloustieteen opetus

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 26.8.14 8.30 9.00

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi)

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi) 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja (alkukurssi) Opettaja (loppukurssi) Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2015, II-periodi

Lisätiedot

Taloustieteen laitos, opinto-opas 2015-2018

Taloustieteen laitos, opinto-opas 2015-2018 1 Taloustieteen laitos, opinto-opas 2015-2018 Sisällys Taloustieteen laitos... 1 Opiskelu taloustieteen laitoksella... 1 Yhteystiedot... 2 Taloustieteen laitoksen yleiset opintojaksot ja opintokokonaisuudet...

Lisätiedot

MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op)

MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op) MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op) Aalto-yliopisto 2016 Käytannön järjestelyt Luennot: Luennot ma 4.1. (sali E) ja ti 5.1 klo 10-12 (sali C) Luennot 11.1.-10.2. ke 10-12 ja ma 10-12

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin

Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin Palautteeseen ei tarvitse laittaa nimeä. Kysymyksiä on molemmilla puolilla paperia 1. Muihin kursseihin verrattuna tämä kurssi oli mielestäni Vaikein

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op)

MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op) MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op) Aalto-yliopisto 2017 Käytännön järjestelyt Luennot: Luennot maanantaisin (sali E) ja keskiviikkoisin (sali U4) klo 10-12 Luennoitsija: (lauri.viitasaari@aalto.fi)

Lisätiedot

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja

Lisätiedot

Markkinointi. Tutkintovaatimukset 2010-2011. Toimisto Pajunen, Outi toimistosihteeri, 09 191 58081, outi.o.pajunen@helsinki.fi

Markkinointi. Tutkintovaatimukset 2010-2011. Toimisto Pajunen, Outi toimistosihteeri, 09 191 58081, outi.o.pajunen@helsinki.fi Markkinointi Oppiaine liittyy keskeisesti maa- ja elintarviketalouden piirissä toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiongelmien ymmärtämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Maatalous-tieteellinen tiedekunta 1(53) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos

Maatalous-tieteellinen tiedekunta 1(53) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos Maatalous-tieteellinen tiedekunta 1(53) Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Taloustieteeen laitoksen yhteisesti järjestetyt opintojaksot ja yleiset opintojaksot (Y-kurssit) Elintarvike-ekonomia, kandi

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Metsätieteiden laitos, opinto-opas 2014-2015

Metsätieteiden laitos, opinto-opas 2014-2015 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(92), opinto-opas 2014-2015 Sisällys METSÄTIETEIDEN LAITOKSEN JÄRJESTÄMÄT YHTEISET OPINTOJAKSOT (Y-KURSSIT)... 2 METSÄTIETEIDEN LAITOKSEN YHTEISET FOR-OPINTOJAKSOT...

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research

Lisätiedot

Taloustieteen perusopetus yliopistossa. Matti Pohjola

Taloustieteen perusopetus yliopistossa. Matti Pohjola Taloustieteen perusopetus yliopistossa Matti Pohjola Kauppatieteen uuden kandidaattiohjelman rakenne Aalto-yliopistossa Perusopinnot 60 op - taloustiede 6 Erikoistumisopinnot 42 op - pakolliset kurssit

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Taloustieteen laitos, opinto-opas 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2013-2014

Taloustieteen laitos, opinto-opas 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2013-2014 Maatalous-tieteellinen tiedekunta 1(54), opinto-opas 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2013-2014 Sisällys... 1 Taloustieteen laitoksen oppiaineet... 1 Yhteystiedot... 2 Taloustieteen laitoksen yhteisesti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan pääaineen tupsut / Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

Teknillisen fysiikan pääaineen tupsut / Mallilukujärjestys I periodi / viikot / Teknillisen fysiikan pääaineen tupsut / Mallilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 12.9.-21.10.20 27.6.20 Ma Ti Ke To Pe 8 08:15-10:00 MS-A0501 H1 08:15-10:00 MS-A0501 H1 08:15-10:00 MS-C1350 H01 10

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 23.8.16 8.30 9.00

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esivaatimuksena Tietokone Työvälineenä -kurssi T-106.1001 Kurssin tavoitteet:

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen - TVT-ajokortti (3 op) - Tietokone työvälineenä (1 op) - Opiskelutekniikka (2 op) - Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) Heikki Lokki 24.9.2008 Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Maarit Kortesoja Farmaseuttisten biotieteiden osasto 23.8.2017 1 Opintojakson tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija Osaa kuvata entsyymien rakenteen

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

RUOTSI LC-5411 H02. PHYS-A3121 Termodynamiikka CS-A1111 PHYS-A3121 H02 H12 MS-A0105 H02. CS-A1111 *** Ohjelmoinnin peruskurssi. Luento H13 CS-A1111

RUOTSI LC-5411 H02. PHYS-A3121 Termodynamiikka CS-A1111 PHYS-A3121 H02 H12 MS-A0105 H02. CS-A1111 *** Ohjelmoinnin peruskurssi. Luento H13 CS-A1111 Kone- ja rakennustekniikan 1. vuoden opiskelijoille suunnattu mallilukujärjestys 2017-2018 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Mera information om övningar och övriga kursspecifika detaljer

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot