YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013"

Transkriptio

1 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT , päivitetty lukuvuodelle Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeisenä kesänä. Edeltävät opinnot: Kasvintuotantotieteiden perusteet (KTT111 / entinen KTB111), Kotieläintieteen perusteet (KEL150) ja Maatalousekonomian perusteet (MAE1) -kurssit on suoritettava ennen harjoitteluun lähtöä. Tavoite: Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käytännössä maataloustuotannon biologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin ja niiden välisiin suhteisiin. Kasvukauden mittainen harjoittelu tutustuttaa opiskelijat maatalouden tuotantoedellytyksiin oleellisesti liittyvään vuodenaikojen vaihteluun ja tuotannon suunnittelurytmiin. Sisältö: Vähintään 85 työpäivää kestävän harjoittelun ja harjoittelutilaa koskevan kirjallisen analyysin avulla maatalouden harjoittamisen käytäntö liitetään maataloustieteiden perusteiden kurssimuotoisilla opintojaksoilla käsiteltyihin maataloutta koskeviin käsitteisiin ja teorioihin. Suoritustavat: K 0 - H0 - R0 - I 85 työpäivää Arviointi: Hyväksytty tilatutkielma Vastuuhenkilö: Miika Kahelin, Maataloustieteiden laitos Lisätiedot: TVT-ajokortti 3 op Kohderyhmä: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Ajoitus: Ensimmäinen lukuvuosi. Tavoite: TVT-ajokortin tiedot ja taidot Sisältö: TVT- tiedot ja -taidot (uusille opiskelijoille, pakollinen useimmissa pääaineissa) Oppimateriaali ja kirjallisuus: Suoritustavat: Vapaaehtoisia orientoivia kursseja, lähtötasotestejä itseopiskeluna Moodle-ympäristössä, tarvittaessa tukiope tusta. Tentti Moodle-ympäristössä. Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: ilmoittautumiset OODIssa, Viikin tiedekirjasto vastaa tiedonhankinta-osion opetuksesta. Opintojakson osasuorituk set (lähtötasotestit ja tenttiyritykset) vanhenevat lukuvuoden vaihtuessa. Johdon laskentatoimen perusteet (Y75) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit. Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija osaa selittää laskentatoimen suoritusperiaatteet ja soveltaa niitä laskentatoimen perusongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa myös käyttää laskentatoimen tuottamaa informaatiota taloudellisen toiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa. Sisältö: Laskentatoimen peruskäsitteet, kustannuslaskenta, tuloslaskenta, vaihtoehtolaskelmat, budjetointi, laskentatoimen informaatiojärjestelmät, toimintolaskenta ja tuloskortti. Kurssi sisältää harjoituksia. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Neilimo, K. ja Uusi-Rauva, E Johdon laskentatoimi. Edita Oheislukemistona: Jyrkkiö, E. ja Riistama, V Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY. Drury, C Management & cost accounting. 5th edition. Business press/thomson Learning. Suoritustavat: K28 - H28 - R0 - I78 Arviointi: Tentti ja harjoitukset Vastuuhenkilö: Juha Viljaranta Yhteydet muihin opintojaksoihin: Esivaatimuksena Y145 tai vastaavat tiedot. Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Matematiikka I (Y100) 5 op Ajoitus: II periodi Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Differentiaalilaskennan ja matriisien perusteiden oppiminen sekä tutustuminen tietokoneen käyttöön matematiikan apuvälineenä (ohjelmina Excel ja Maple). Sisältö: Derivointi, integrointi, differentiaaliyhtälöt, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisilaskenta, tietokoneavusteisen matematiikan perusteet. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, joka löytyy kurssin kotisivulta. Kurssin kotisivun osoite ilmoitetaan myöhemmin. Arviointi: Kuulustelu Vastuuhenkilö: Jokke Häsä. Lisätiedot: Todennäköisyyslaskenta (Y101C) 3 op Ajoitus: Sopimuksen mukaan Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Oppia satunnaisilmiöiden mallittamisen edellytyksenä olevaa stokastista ajattelutapaa. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään tilastollisten menetelmien perustana olevaa matematiikkaa - todennäköisyyslaskentaa. Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja essee Vastuuhenkilö: Lehtori Hannu Rita 1

2 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2(10) Lisätiedot: Kurssi toteutetaan lukupiirityyppisenä, jos riittävä määrä (n. 10 henkeä) osanottajia löytyy. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Hannu Ritaan syyskuun loppuun mennessä. Suoritustapaan voidaan etsiä myös henkilökohtaisia ratkaisuja. Markkinoinnin perusteet (Y105) 5 op Ajoitus: II periodi. Suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena. HUOM: Vain ne maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joille Y105 on pakollinen, suorittavat kurssin osallistumalla luentoihin, välikokeisiin, ryhmätöihin ja tenttiin. Muut opiskelijat voivat suorittaa Y105:n tenttimällä. Ensimmäisellä luentokerralla kaikilla on läsnäolovelvollisuus. Silloin tiedotetaan opintojaksoon liittyvistä yleisistä asioista. Tavoite: Tavoitteena on luoda kokonaiskuva markkinoinnista ja sen peruskäsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden merkityksen, tuntee markkinoinnin perustermit ja osaa soveltaa oppimaansa. Sisältö: Markkinoinnin rooli liiketoiminnan keskeisenä prosessina, markkinointiympäristö ja sen analysointi, markkinointistrategia sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yritys- ja kuluttajaliiketoiminnassa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kotler, P. - Armstrong, G Principles of Marketing. 13. painos. Luennot ja luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: K39 - H0 - R0 - I95 Arviointi: Kun kurssi on pakollinen: Tentti (60 %), välikokeet (20 %) ja ryhmätyöt (20 %). Kun kurssi ei ole pakollinen: Tentti (100 %). Lisätiedot: Tenttiin ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaisesti WebOodissa.. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet (Y145) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2 opiskeluvuonna (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen merkityksen yrityksessä ja yhteiskunnassa sekä tietojärjestelmien roolin laskentatoimessa. Opiskelija tuntee kirjanpidon perusperiaatteet ja osaa tehdä niiden mukaisia kirjanpitovientejä. Hän osaa käyttää laskentatoimen keskeisiä tunnuslukuja ja tuntee tilinpäätöksen rakenteen ja hyväksikäyttömahdollisuudet. Johdon laskentatoimen osalta opiskelija ymmärtää laskentajärjestelmien ja taloudellisen ohjauksen roolin yrityksessä. Sisältö: kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, pääpiirteet tuloslaskennasta ja verotuksesta. Kurssi sisältää harjoituksia. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Leppiniemi-Kykkänen, Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta WSOY 6. painos, 2009 Tomperi, S Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOY. Lisäksi luennoilla käytetty materiaali. Suoritustavat: K36 - H14 - R0 - I85 Arviointi: Tentti ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Juha Viljaranta Lisätiedot: Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Luennoilla käsiteltyjä aiheita syvennetään harjoitustehtävin. Harjoitustehtävien ratkaiseminen onavain aihealueen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Atk 2 (Y10) 3 op Ajoitus: lukuvuosi Tavoite: Tietotekniikan täydentävät taidot. Sisältö: Laajuus on vähintään 3 op. Käsittää useita erityyppisiä kursseja Oppimateriaali ja kirjallisuus: ks. opetuksen verkkosivut Suoritustavat: Lähiopetus ja omatoiminen työ Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: Ilmoittautuminen OODIssa, vastuulaitos taloustieteen laitos Operaatiotutkimus (Y115) 3 op / 2 ov Ajoitus: III periodi Tavoite: Oppia muotoilemaan käytännön päätösongelmia matemaattiseen muotoon ja ratkaisemaan niitä operaatiotutkimuksen (OR, operations research) menetelmillä. Sisältö: Kurssilla tutustutaan operaatiotutkimuksen menetelmiin sekä ongelmien matemaattiseen mallintamiseen ja ratkaisemiseen käsin ja tietokoneohjelmien avulla. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat lineaarinen optimointi, kokonais- ja sekalukuoptimointi, verkkomallit (kuljetus- ja kohdistamisongelmat), projektinsuunnittelu (PERT, CPM) ja peliteoria. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali kurssin Moodle-alueella Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T: An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making. West Publishing Co, 6. painos, 1991 (tai uudempi) Arviointi: Harjoitukset (30%) ja kuulustelu (70%) Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen Lisätiedot:. Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö. 2

3 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3(10) Opintoihin orientoiva jakso (Y120) 1 op Ajoitus: Ennen opetuksen alkamista. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija opiskelijan omaan laitokseen ja sen oppiaineisiin sekä maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja Helsingin yliopistoon. Jakson jälkeen opiskelija tuntee omaan opiskelunsa aloittamiseen tarvittavat perusasiat, yliopiston oppimisympäristöt ja kampuksen sekä oman laitoksen tärkeimmät tilat ja kohteet. Lisäksi opiskelija on tutustunut tiedekunnan sosiaaliseen yhteisöön, erityisesti muihin opiskelijoihin ja oman laitoksen henkilökuntaan. Sisältö: Opintojakso on tarkoitettu kaikille tiedekunnan uusille opiskelijoille. Opintojakso sisältää kaikille yhteisiä infotilaisuuksia, päivittäisiä opiskelijatuutoreiden vetämiä pienryhmätapaamisia sekä laitosten järjestämiä tapahtumia. Arviointi: Opintojaksosta saatava opintosuoritus edellyttää kirjallisen raportin tekemistä. Orientoivan jakson ohjelma sekä raportointiohjeet jaetaan osallistujille orientoivan jakson alussa. Kirjallinen raportti on palautettava tiedekunnan opintoasiainpalveluihin viimeistään Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut. Tieteellinen ajattelu (Y125) 2 op Ajoitus: III periodi. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. opiskeluvuotena (metsätieteiden opiskelijat). Tavoite: Opiskelija tuntee kriittisen ajattelun ja kirjoittamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin perusteet. Kurssin harjoitusosassa opiskelija oppii soveltamaan näitä periaatteita johonkin julkisessa sanassa käytyyn, häntä itseään kiinnostavaan ja hänen koulutusalaansa sivuavaan tiededebattiin. Sisältö: Kurssin luentomateriaaleissa (ne löytyvät yliopiston verkosta Moodlesta) tarkastellaan mm. inhimillisen ajattelun luontaisia virhetaipumuksia, kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteita, argumenttien analyysin ja arvioinnin periaatteita, tieteellisen ajattelun tai menettelytavan tunnuspiirteitä sekä kysymystä tieteen ja näennäistieteen erottamisesta. Luentomateriaalia ei käydä kokonaisuudessaan lävitse kurssin luento-osuudella. Opiskelijan on valmistauduttava kullekin luentokerralle perehtymällä luennon aihetta vastaavaan luentomateriaalien jaksoon ja tekemällä jaksoon liitetyt harjoitustehtävät. Luentoaika varataan luentomateriaalien pääkohtien kertaamiselle, opiskelijoiden kysymyksille ja kommenteille sekä harjoitustehtävien läpikäynnille. Kurssin luentomateriaali tentitään luento-osuuden loppukuulustelussa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oppimateriaali: Kakkuri-Knuutila, M-L. (1999). Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vikuttamisen taidot. (tentitään luvut 1-8) Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila&Kaisa Heinilahti (2006). Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (Tämä sopii yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneille) Douglas Walton (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Critical Reasoning and Argumentation. (tentitään luvut 1-6) Lewis Vaugham (2008). The Power of Critical Thinking. 2 nd edition. (tentitään luvut 1-8) Suoritustavat:K26 - H0 - R0 - I26 Arviointi: Tentti 50%, harjoitustyö 50% Vastuuhenkilö: Timo Tuomivaara Lisätiedot: Kurssilla on omat sivunsa yliopiston verkossa Moodlessa. Sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta ynnä luentojen materiaalit. Kurssin luennot ja niiden kuulustelun voi korvata kirjallisuuskuulustelulla, jossa tentitään yksi edellä mainituista teoksista. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tieteellinen tutkimus (Y126) 2 op Ajoitus:IV periodi. Suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alussa. Tavoite:Opiskelija tuntee tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset ja sen, miten ne ohjaavat tutkimuksen suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kurssin harjoitusosassa opiskelija oppii soveltamaan tutkimukselle asetettuja vaatimuksia jonkin itse valitsemansa pro gradu-tutkielman analyysissä ja arvioinnissa. Sisältö: Kurssin luentomateriaaleissa (ne löytyvät yliopiston verkosta Moodlesta) tarkastellaan tutkimustyön menetelmällisiä perusteita kuten myös eräitä vaihtoehtoisia käsityksiä tutkimuksesta ja sen tekemisestä. Luentojen aiheet ovat: 1. Tutkimus ja sen suunnittelu, 2. Aihe ja ongelma, 3. Lähestymistapa ja ratkaisuehdotus, 4. Aineisto ja analyysi, 5. Pohdinta ja johtopäätökset, 6. Tutkimuksen arviointi, ja 7. Tutkimusraportti. Luentomateriaalia ei käydä kokonaisuudessaan lävitse kurssin luento-osuudella. Opiskelijan on valmistauduttava kullekin luentokerralle perehtymällä luennon aihetta vastaavaan luentomateriaalien jaksoon ja tekemällä jaksoon liitetyt harjoitustehtävät. Luentoaika varataan luentomateriaalien pääkohtien kertaamiselle, opiskelijoiden kysymyksille ja kommenteille sekä harjoitustehtävien läpikäynnille. Kurssin luentomateriaali tentitään luento-osuuden loppukuulustelussa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Seuraavat sopivat yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneille opiskelijoille: Don E. Ethridge, Research Methodology in Applied Economics: Organizing, Planning and Conducting Economic Research (2004) W.Lawrence Neuman (2007). Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. 2 nd edition. Terry E. Hedrick et al. Applied Research Design. A Practical Guide. (1993) [HELKA elektroninen aineisto] ja lisäksi KvantiMOTV tai KvaliMOTV (katso alta) KvantiMOTV ja KvaliMOTV, jossa KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto KvaliMOTV - Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Seuraavat sopivat luonnontieteellisesti suuntautuneille opiskelijoille: Richard D. Jarrad, Scientific Methods. An Online Book. (2001) Ivan Valiela, Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research (2001) Peter Bock, Getting It Right. R&D Methods for Science and Engineering (2001) Seuraavat sopivat teknisten alojen opiskelijoille: 3

4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 4(10) Peter Bock (2001). Getting It Right. R&D Methods for Science and Engineering Pentti Routio (2007).Tuote ja tieto. Tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas, internet-julkaisu Suoritustavat:K26 - H0 - R0 - I26 Arviointi: Tentti 50% ja harjoitustyö 50%. Vastuuhenkilö: Timo Tuomivaara Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennakkovaatimuksena Y125 tai vastaava. Lisätiedot:Kurssilla on omat sivunsa Moodlessa. Sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta ynnä luentojen materiaalit. Kurssin luennot ja niiden kuulustelun voi korvata kirjallisuuskuulustelulla, jossa tentitään yksi edellä mainituista teoksista. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastotieteen perusteet (Y130) 5 op Ajoitus: I ja II periodit Tavoite: Kurssin alkuosan tavoitteena on oppia yksinkertaisia havaintoaineiston tiivistämiseen ja esittämiseen käytettyjä menetelmiä. Loppuosassa perehdytään tilastollisen päättelyn periaatteisiin sekä tutustutaan yksinkertaisimpiin siinä käytettyihin tekniikoihin Sisältö: Mitta-asteikot, tilastolliset tunnusluvut, graafiset esitykset, todennäköisyyslaskennan alkeet, otanta normaalijakaumasta, tilastollisen päättelyn perusteet, luottamusvälit, keskiarvotestit, regressio- ja korrelaatiomallit, yhteensopivuus- ja riippumattomuustestit. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste Ranta, Rita, Kouki. Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino , 569 s. (soveltuvin osin). Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitukset. Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 1: Varianssianalyysi ja regressio- ja korrelaatiomallit (Y131A) 5 op Ajoitus: III periodi, IV periodin alku Edeltävät opinnot: Y130 Tavoite: Opiskelija osaa suunnittella ja analysoida yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Lisäksi opiskelija ymmärtää kvantitatiivisten muuttujien lineaariset mallit pääpiirteissään. Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Varianssianalyysi ja Regressio- ja korrelaatiomallit. Varianssianalyysiosiossa opitaan suunnittelemaan ja analysoimaan yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Regressiomalliosiossa perehdytään yksinkertaisiin kvantitatiivisten muuttujien lineaarisiin malleihin. Kummassakin osiossa korostetaan käytettyyn malliin perustuvaa tulosten tulkintaa. Lisäksi esitetään mallien käyttöedellytysten tarkasteluun sopivia menetelmiä. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmonisteet sekä luvut 8, 10, ja 11 kirjasta Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino 1989-, 569 s. Oheislukemisto: Steel & Torrie: Principles and procedures of statistics. 3. painos. McGraw-Hill Book Company 1996, 672 s. tai aiemmat painokset. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja: Regressio- ja korrelaatiomallit sekä otanta (Y131B) 5 op Ajoitus: III ja IV periodit Edeltävät opinnot: Y130 Tavoite: Opiskelija ymmärtää kvantitatiivisten muuttujien lineaariset mallit pääpiirteissään. Opiskelija tietää muutamia otanta-asetelmia ja osaa laskea niiden mukaisia estimaatteja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää yksinkertaisia otannan tehostamistekniikoita. Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Regressio- ja korrelaatiomallit sekä Otanta. Regressiomalliosiossa perehdytään yksinkertaisiin kvantitatiivisten muuttujien lineaarisiin malleihin. Käytettyyn malliin perustuva tulosten tulkinta on keskeisessä asemassa. Lisäksi esitetään mallien käyttöedellytysten tarkasteluun sopivia menetelmiä. Otantaosa: Yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta, otannan tehostamistekniikoita Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmonisteet Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Weisberg. Applied regression analysis. Wiley 1985, 324 s. Pahkinen & Lehtonen. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus 1989, 286 s. Cochran: Sampling techniques. Wiley 1977, 428 s. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisiamalleja 2/ varianssianalyysi (Y132A) 3 op Ajoitus: III periodi, IV periodin alku Edeltävät opinnot: Y130 (ja Y131B) Tavoite: Opiskelija osaa suunnittella ja analysoida yksinkertaisia kvantitatiivisen vastemuuttujan kokeita. Sisältö: Varianssianalyysi. Täydellisesti satunnaistettu koe, satunnaistettujen lohkojen koe, latinalainen neliö, faktorikokeet, osaruutukokeet, parivertailut 4

5 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 5(10) Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste. Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Steel & Torrie: Principles and procedures of statistics. McGraw-Hill Book Company. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 2/otanta (Y132B) 3 op Ajoitus: IV periodi Edeltävät opinnot: Y130 (ja Y131A) Tavoite: Opiskelija tietää muutamia otanta-asetelmia ja osaa laskea niiden mukaisia estimaatteja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää yksinkertaisia otannan tehostamistekniikoita. Sisältö: Yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta, otannan tehostamistekniikoita. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitusmoniste. Ranta, Rita & Kouki: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille. Yliopistopaino. Oheislukemisto: Pahkinen & Lehtonen. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Gaudeamus. Cochran: Sampling techniques. Wiley. Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (harjoitukset). Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Tilastollisia malleja 2/monimuuttujamenetelmät (Y132C) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Tavoite: Tavoitteena on selvittää, minkä tyyppisiin tutkimusongelmiin voidaan löytää ratkaisuja monimuuttujamenetelmillä Sisältö: Kurssilla tarkastellaan näihin menetelmiin liittyviä oletuksia ja rajoituksia sekä moniulotteisten ilmiöiden mittaamisen problematiikkaa. Varsinaisista menetelmistä esille tulevat mm. faktorianalyysi ja erotteluanalyysi sekä hierarkinen ryhmittely ja korrespondenssianalyysi. Kurssilla edellytetään tilastotieteen peruskurssien tietoja. Tilastollisia malleja 2/aikasarjaanalyysi (Y132D) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Tavoite: Tavoitteena on antaa kuva siitä, miten aikasarjoja analysoidaan niiden oman historian tai muiden aikasarjojen avulla. Sisältö: Pääpaino on käytettävien menetelmien ja mallien ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Menetelmiä ja malleja havainnollistetaan yhteiskunnallisilla ja luonnontieteellisillä esimerkeillä. Tilastollisia malleja 2: Logistiset mallit (Y132E) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Sisältö: Monissa sovellutuksissa on tavallista, että tarkasteltavasta ilmiöstä voidaan havaita vain sen esiintyminen tai puuttuminen, esim. itääkö siemen vai ei, syntyykö puukauppa vai ei, havaitaanko tuotteiden makuero vai ei. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kyseisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä. Logistiset mallit sopivat tällaisten asetelmien mallittamiseen ja kuvailuun. Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi (Y132F) 3 op Edeltävät opinnot: Y131 Sisältö: Monimuuttujamenetelmät Tilastollisia malleja 2: Varianssianalyysin ja kokeen suunnittelun jatkokurssi (Y132G) 3 op Edeltävät opinnot: Y131A Sisältö: Monivertailutekniikat, erityisesti kontrastit, kovarianssianalyysi, monen muuttujan yhtäaikainen varianssianalyysi (MANOVA), 5

6 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 6(10) epätasapainoiset faktorikokeet, toistettujen mittausten varianssianalyysi, satunnaistekijät ja sekamallit, cross over -koeasetelmat. Arviointi: Kuulustelu Tilastollisia malleja 2:vastepintamenetelmät (Y132H) 3 op Sisältö: Vastepintamenetelmät Tilastollisten tietojenkäsittelyohjelmistojen sovellukset (Y136) 4 op Ajoitus: lukuvuosi Tavoite: Perustaidot tilastollis-matemaattisen ohjelmiston käyttöön. Sisältö: Laajuus on vähintään 4 op. Tilastollis-matemaattista tietojenkäsittelyä Oppimateriaali ja kirjallisuus: ks. opetuksen verkkosivut Suoritustavat: Lähiopetus ja omatoiminen työ Arviointi: Hylätty/hyväksytty Vastuuhenkilö: Vesa Niskanen Lisätiedot: ilmoittautuminen OODIssa, vaaditaan Y130-kurssin tasoiset tiedot.vastuulaitos: taloustieteen laitos Tieteen popularisointi (Y160) 3-5 op Ajoitus: Gradu- tai jatko-opintovaiheessa. Kurssi järjestetään keväisin parillisina vuosina, III-IV periodissa. Tavoite: Oppia kirjoittamaan tutkimuksesta yleistajuisesti sekä tutustua eri tiedotusvälineiden toimintaan. Sisältö: Kurssin keskeinen työ on kunkin osallistujan tekemä, tavallisesti omiin tutkimuksiin perustuva lehtiartikkeli. Kurssilla käsitellään mm. jutun rajausta, tyyliseikkoja sekä julkaisuforumin ja kohderyhmän valintaa. Edelleen harjoitellaan artikkelin rakentamista otsikoinnin ja ingeressin avulla. Tutustutaan myös erilaisiin popularisoinnin foorumeihin, kuten näyttelyihin ja radioon. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: L 16 - H 11 - R I 50 Arviointi: Hyväksytty artikkelikäsikirjoitus ja kirja-arviointi. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Petri Nummi Lisätiedot:. Teaching in Finnish. Toteutus ja työtavat: Luennot, ryhmätyöt, omatoiminen työskentely, vierailut. Lisäpisteitä voi saada mm. näyttelysuunnitteluun osallistumisesta. Opiskelijatuutorivalmennus (Y205) 4 op Kohderyhmä: Tiedekunnan kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorit. Ajoitus: IV ja I periodi Tavoite: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat pienryhmätoiminnan ohjaamiseen sekä opintojen aloittamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin. Lisäksi koulutuksessa tuetaan tuutoroinnin suunnitelmallista toteutusta. Valmennuksen jälkeen tuutorilla on valmiudet perehtyttää uusi opiskelija tiedekunnan opiskelukäytäntöihin. Hän osaa toimia uuden opiskelijaryhmän koordinaattorina sekä edistää opiskelijoiden ryhmäytymistä ja orientoitumista opintojen alkuvaiheessa. Sisältö: Pienryhmätoiminnan lainalaisuudet ja ryhmän ohjaus, tuutoroinnin suunnittelu yhdessä muiden tuutoreiden sekä laitoksen henkilökunnan kanssa, opintojen aloittamiseen liittyvät käytännön tiedot, tuutorointisuunnitelman ja toteutuksen sekä oman oppimisprosessin arviointi. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ryti, K. (2004) Tuutorin opas. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Suoritustavat: K13 - H5 - R10 - I52 Tuutorivalmennus sisältää yhteensä sitsemän tapaamiskertaa. Valmennuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin sekä tuutorointisuunnitelman ja -raportin kirjoittamista. Orientoivan jakson aikana opiskelijatuutorit ohjaavat pienryhmäänsä päivittäin ja tämän jälkeen esim. viikoittain vähintään lokakuussa järjestettävään tuutoroinnin päätöstilaisuuteen asti. Arviointi: Hyväksytty/hylätty tuutrointisuunnitelman ja loppuraportin perusteella. Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori Lisätiedot: Opintojakso on tarkoitettu kaikille tiedekunnan opiskelijatuutoreille, jotka toimivat tuutoreina ensimmäistä kertaa. Tuutoriksi voi hakea kevätlukukauden alussa. Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut Toteutus ja työtavat: Luennot, yhteistoiminnalliset työpajat, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely. Y206 Osallistuminen yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan 1-10 op Kohderyhmä: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoa suorittavat opiskelijat. Tavoite: Yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan osallistumalla opskelijalle muodostuu kuva hallinnon ja järjestön toimminnasta ja toimintaperiaatteista ja hän osaa toimia aktiivisesti erilaisissa järjestötehtävissä. Sisältö: Ainejärjestötoiminta, osallistuminen yliopiston hallintoelimiin opiskelijaedustajana tai toimiminen tiedekunnan Abi-infoissa. Opintopisteitä annetaan seuraavasti: Abi-infot 1 op, ainejärjestön hallitus 2 op, vaativa tehtävä ainejärjestön hallituksessa 4 op, yliopistohallinnossa opiskelijaedustajana toimiminen (laitoksen johtoryhmä, tiedekuntaneuvosto, muut toimielimet) 4 op. Opintopisteitä 6

7 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 7(10) voidaan antaa harkinnan mukaan myös muiden opiskelijajärjestöjen kuin ainejärjestöjen toiminnasta. Suoritustavat: Ohjeet opintojakson suorittamiseen: Opiskelijan on sovittava pedagogisen yliopisonlehtorin kanssa opintojakson suorittamisesta. Opiskelijan on toimitettava tiedekunnan kansliaan raportti, josta käy ilmi seuraavat asiat: Missä on toiminut? Mitä on tehnyt? Kuinka pitkään on toiminut tehtävässä? Mitä on tehtävää hoitaessaan oppinut? Kehittäminen, miten tehtäviä voisi jatkossa kehittää? Raportin tulee olla noin 2-3 liuskaa. Mikäli tehtäviä on ollut useita ja opiskelija hakee kaikista samalla merkintää, voi raportti olla myös hieman pidempi. Raporttiin on liitettävä todistus kyseisestä järjestöltä tai laitokselta. Raportti toimitetaan tiedekunnan pedagogiselle yliopistonlehtorille, (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, PL 27, Helsingin yliopisto). Vastuuhenkilö: Pedagoginen yliopistonlehtori. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalvelut. Isotooppitekniikka, luennot (Y35) 4 op Ajoitus: Kevätlukukaudella, periodi III. Tavoite: Jakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot atomi- ja ydinfysiikasta, radioaktiivisesta säteilystä ja sen soveltamisesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusaloilla sekä säteilysuojelusta. Sisältö: Atomi- ja ydinfysiikan perusteet, radioaktiiviset säteilylajit, radioaktiivisen säteilyn ja väliaineen väliset vuorovaikutukset, säteilyn mittaustekniikka, radioaktiivisen säteilyn biologiset vaikutukset, säteilysuojaus. Laskuharjoituksissa suureyhtälöiden käyttö. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarvittava oppimateriaali jaetaan luennoilla. Kirjallisuus: Choppin, G.R., Rydberg, J. ja Liljenzin, J.-O.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry. Butterworth-Heinemann Ltd 2002, 709 s. Marttila, Olli J.: Säteilysuojelun perusteet. Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos 1998, 85 s. Säteilyturvakeskuksen julkaisemasta Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjasta volyymit: Ikäheimonen, T. K. (toim.): Säteily ja sen havaitseminen. 2002, 197 s. Paile, W. (toim.): Säteilyn terveysvaikutukset. 2002, 186 s. Pöllänen, R. (toim.): Säteily ympäristössä. 2003, 395 s. Sandberg, J. (toim.): Ydinturvallisuus. 2004, 418 s. Erillisiä artikkeleita ja monisteita. Säteilylaki 592/91. Säteilyasetus 1512/91. Soveltuvat ST-ohjeet. Suoritustavat: K 44 + H 10 + I 56. Luennoista kahteen kolmasosaan on osallistuttava. Arviointi: Kertauskuulustelut, joista saatava 2/5 ja päätekuulustelu 1/5. Jakso on pakollinen isotooppiosastossa työskentelyn aloittaville. Kuulusteluista ilmoitetaan erikseen. Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Aarno Pelkonen, puh. (09) , Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssien Y35 Isotooppitekniikka, luennot ja Y40 Isotooppitekniikka, harjoitustyöt hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18 :n tarkoittaman säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden sekä röntgenlaitteiden osalta, josta annetaan erillinen todistus. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen isotooppiosasto. Toteutus ja työtavat: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa tai ensimmäisillä luennoilla. Isotooppitekniikka, harjoitustyöt (Y40) 3 op Ajoitus: Kevätlukukaudella, periodi IV,laitekeskuksen isotooppiosastossa. Tavoite: Antaa valmius isotooppiteknisten analyysi- ja tutkimusmenetelmien sekä mittauslaitteistojen käyttöön. Lisäksi antaa valmius säteilysuojauksellisesti turvalliseen työskentelyyn. Sisältö: Säteilysuojelumittaukset. Geigerlaskenta. Gammaspektrometria. Fotosynteesi ja autoradiografia. Nestetuikelaskenta ja sen sovellukset. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Työmoniste. Suoritustavat: K 0 + H 30 + I 52 Arviointi: Hyväksytty työselostus (1/5). Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Aarno Pelkonen, puh. (09) , Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssien Y35 Isotooppitekniikka, luennot ja Y40 Isotooppitekniikka, harjoitustyöt hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18 :n tarkoittaman säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden sekä röntgenlaitteiden osalta, josta annetaan erillinen todistus. Lisätiedot: Vastuulaitos: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen isotooppiosasto.kurssille ilmoittaudutaan Isotooppitekniikan luentokurssin Y35 aikana luennoitsijalle. Kansantaloustieteen johdantokurssi (Y50) 3 op Tavoite: Opintojakso on tarkoitettu taloustieteitä sivuaineena suorittaville, ja sen tavoitteena on johdattaa opiskelijat helppotajui sesti taloustieteelliseen ajatteluun. Sisältö: Kurssilla käsitellään mikro- ja makrotalousteorian perusteita. Keskeisiä mikrotalouden teemoja ovat kuluttajan teoria, yrityksen teoria ja markkinoiden toiminta. Makrotalouden teemoista käsitellään mm. taloudellista kasvua, suhdannevaihteluita, raha- ja finanssipolitiikkaa, avoimen talouden kysymyksiä, sekä Euroopan talous ja rahaliittoa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pohjola, M. (2009, 2011), Taloustieteen oppikirja, WSOY, 1-5. painos. Suoritustavat: K 0 - H 0 - R 0 - I 81 7

8 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 8(10) Arviointi: Kirjallisuuskuulustelu Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Chiara Lombardini Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Lantbrukets miljöproblematik (Y51) 5 op Ajoitus: Höstterminen Sisältö: Kursen behandlar primärnäringarnas (växtodling, kreatursskötsel, skogsbruk, trädgårdsodling) miljöproblem ur såväl nationell som internationell synvinkel (dels ur EU perspektiv dels globalt). I kursen ingår förutom föreläsningar även uppgifter och prov samt i mån av möjlighet exkursioner (av vilka en till Forskningscentralen för jordbruk- och livsmedelsekonomi, MMT, i Jokkis) Vastuuhenkilö: FL/AFD Heinz-Rudolf Voigt Matematik (Y54) 5 op Ajoitus: ht I perioden Edeltävät opinnot: Y96 Tavoite: Behärskandet av datatekniska hjälpmedel vid numeriska beräkningar Sisältö: Funktioner och deras egenskaper, derivering, integrering, differentialekvationer, matrisalgebra, datorn som hjälpmedel för matematiska beräkningar. Suoritustavat: Föreläsningar 26 h, Ö 0 h, G 0 h, S 96 h Arviointi: Skriftlig tentamen Vastuuhenkilö: FM Andrea Meinander Lisätiedot: Ansvarig Institution: Institution för ekonomi Kansantaloustieteen peruskurssi (Y55) 10 op Ajoitus: Sl I ja II periodi Tavoite: Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelijat taloustieteen ajattelutapaan ja teoreettiseen perustaan. Sisältö: Kurssin alkuosassa käsitellään yksittäisten talousyksiköiden käyttäytymiseen, kilpailuun ja markkinamuotoihin liittyviä mikrotalousteorian teemoja. Kurssin jälkiosassa tarkastellaan makrotalousteorian aiheita: kansantaloudellista kokonaissuoritusky kyä, suhdannevaihteluita, raha- ja finanssipolitiikkaa, kansainvälistä kauppaa ja valuuttapolitiikkaa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Mankiw & Taylor, Economics, Ks. myös WebOodissa/Kurssin kotisivuilla mainittu kirjallisuus. Suoritustavat: K 42 - H 12 - R 0 - I 216 Arviointi: Pakolliset laskuharjoitukset ja esseetehtävät, välikoe ja loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Chiara Lombardini Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen esitietovaatimus: Sivuaineopiskelijoilla kansantaloustieteen johdantokurssi Y50 Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Mikroteorian jatkokurssi (Y56) 11 op Ajoitus: kl III ja IV periodi Tavoite: Opintojaksossa syvennetään peruskurssilla hankittuja mikroteorian tietoja sekä opetellaan käyttämään mikroteorian analyysimenetelmiä. Sisältö: Kurssin teemoihin kuuluvat kuluttajan valintateoria, yrityksen teoria, markkinamuotojen ja kilpailun teoria, yleisen tasapai non analyysin ja hyvinvointiteorian perusteet. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Varian, Hal (2006) Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. International Student Edition, 7.edition, W.W. Norton & Co. Ks. myös WebOodissa/Kurssin kotisivuilla mainittu kirjallisuus. Suoritustavat: K 42 - H 12 - R 0 - I 243 Arviointi: Pakolliset laskuharjoitukset ja esseetehtävät, välikoke ja loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Chiara Lombardini Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen esitietovaatimus: Y55 ja YE19a Lisätiedot: Vastuulaitos: Taloustieteen laitos Grundkurs i statistik (Y57) 5 op Ajoitus: Vårterminen 2013 Sisältö: Kursen hålls i samarbete med biovetenskapliga institutionen. Kursen består av två moduler varav modul ett är gemensam kontaktundervisning med studenrande vid biovetenskapliga institutionen. Denna del omfattar föreläsningar och övningar samt hemuppgifter. Modul två består av självständigt arbete handlett av läraren, samt en sluttent. Övningarna bör vara godkända innan sluttenten kan avläggas. Kursen är en kombination av introducerande föreläsningar och datorövningar och den ger de praktiska färdigheter som behövs för att sammanfatta och framställa resultat samt analysera data. Dessa kunskaper är en förutsättning för dem som har för avsikt att planera och genomföra vetenskapligt arbete, samt vid utvärderingar av forskningsresultat. Kursen är riktad till såväl nya studenter, som till fortsättningsstuderanden vilka önskar förkovra sig i statistik. Suoritustavat: K 26 - H 55 - I 39 Vastuuhenkilö: Institutionen för ekonomi, Biovetenskapliga institutionen (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten), Dos. Ulrika Candolin, Lisätiedot: Ansvarig Institution: Institution för ekonomi Offentliggörande av vetenskapliga data (Y58) 5 op Sisältö: Vill Du uttrycka Dig klart, ledigt och tydligt - på svenska?då är kursen Y-58 (Presentation av vetenskapliga data i tal och i skrift; 5 sp) den rätta för Dig.Kursen, som främst riktar sig till studeranden, med svenska som modersmål, ger deltagarna förutom vana och säkerhet att uppträda och tala, råd och färdighet att presentera egna och andra forskningsresultat även i skrift.i kursen ingår följaktligen 8

9 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 9(10) övningar i såväl tal som i skrift. Suoritustavat: K 26 - H 55 - I 39 Vastuuhenkilö: FL/AFD Heinz-Rudolf Voigt Yhteydet muihin opintojaksoihin: - Lisätiedot: Ansvaring Institution: Institution för ekonomi Nationalekonomi (Y59) 10 op Ajoitus: I och II perioden. Tavoite: Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt. Sisältö: Första halvan av kursen behandlar mikroekonomiska frågor, som konsumentbeteende, konkurrens, marknadsformer. Kursens andra halva fokuserar på makroekonomiska frågor, liksom nationalekonomisk kapacitet, ekonomiska fluktuationer, finanspolitik, internationell handels- och valutapolitik. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Mankiw och Taylor, Economics, 2006 eller senare upplaga Suoritustavat: närstudier 42, räkneövningar 12, självstudier 221 timmar. Arviointi: Kursen bedöms utgående från obligatoriska räkneövningar (tillsammans med den finska kursen Y55) och essäuppgifter, mellanförhör och sluttentamen eller boktentamen. Lisätiedot: Målgrupp; 1-3 årets studenter, med ekonomi både som huvud- och biämne. Ansvarig Institution: Institutionen för ekonomi Kauppaoikeus (Y60) 4 op Ajoitus: III periodi. Tavoite: Opiskelijat tuntevat yksityisoikeudelliset peruskäsitteet, ymmärtävät ammatissaan esiintyviä oikeudellisia kysymyksenasetteluja ja tietävät, mistä saavat lisäselvitystä oikeudellisiin ongelmiin. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan sopimus-, vahingonkorvaus-, vakuutus-, kuluttaja-, immateriaali-, yhtiö-, markkina- ja kilpailuoikeuden peruskysymyksiin. Kurssilla painotetaan konkreettisten esimerkkien ja todellisten oikeustapausten kautta oppimista. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentojen tukena käytetään pääpiirteittäistä luentorunkoa, joka löytyy osoitteesta ennen luentojen alkua. Lisäksi oppimisen tukena voidaan käyttää seuraavia teoksia: Hemmo, E Sopimusoikeuden oppikirja. Hoppu, E Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Suoritustavat: K24 - H0 - R0 - I180 Arviointi: Kirjallinen kuulustelu asteikolla 1-5. Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilöt: OTM Kalle Mäenpää ja OTM Katri Havu Lisätiedot: Kurssi painottuu luennoilla annettavaan opetukseen. Oheiskirjallisuus on lähinnä lisätietojen hankkimista varten. Tenttipäivistä ja muista mahdollisista kurssiin liittyvistä järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Ympäristöoikeus (Y85) 4 op Ajoitus: IV periodi. Suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Tavoite: Opiskelija hallitsee ko. säädöksien perustiedon soveltamisen omalla alallaan. Sisältö: Kiinteistönmuodostamisoikeus, kaavoitus- ja rakentamisoikeus, vesioikeus, ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeus sekä ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädäntö, muita maa- ja vesioikeuden osia. Kurssi sisältää luennot, oikeustapausharjoituksia ja kirjallisuuden. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ekroos, A. - Kumpula, A. - Kuusiniemi, K. - Vihervuori, P., Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) Suoritustavat: K 30 - H0 - R0 - I77 Arviointi: Tentti Vastuuhenkilö: Matias Forss, Oikeustieteellinen tdk Lisätiedot:. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Y92 Bioenergiaketjut 3-5 op Ajoitus: KL, III periodi, parittomina vuosina. Suositellaan ensimmäiselle tai toiselle vuodelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä käytettävissä olevat bioenergiamuodot ja osaa antaa esimerkkejä energian tuotantotavoista. Opiskelija osaa myös arvioida bioenergiaan tuotantoon liittyvien energia- ja päästöanalyysien tuloksia sekä tuotannon kannattavuutta. Lisäksi opiskelija osaa laskea peruslaskutoimituksia, jotka liittyvät energian yksikkömuunnoksiin, energiasisältöön, tehoon ja hyötysuhteeseen. Sisältö: Opiskelija perehtyy ilmasto- ja energiapolitiikkaan, bioenergian peruskäyttötietoon, tehontarpeeseen, polttoainetarpeeseen ja poltto-aineen palamiseen. Lisäksi hän tutustuu energian tuotannon ja käytön arviointivälineisiin, energia-analyyseihin, päästö-analyyseihin ja elinkaariarviointeihin, metsäbioenergian, turpeen ja peltobioenergian tuotantoon, korjuuseen ja logistiikkaan sekä biokaasun tuotantoon. Hän tutustuu bioenergian taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. Suoritustavat: K 42 - H 5 - R 0 - I 86 Arviointi: Laskuharjoitukset ja loppukuulustelu Vastuuhenkilö: prof. Jukka Ahokas, Maataloustieteiden laitos Lisätiedot: Vastuulaitos: Maataloustieteiden laitos 9

10 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 10(10) Matematiikan tasokoe (Y96) 1 op Ajoitus: Tasokoe järjestetään syksyllä yhteiskuulustelussa. Seuraava tasokokeen ajankohta on keväällä. Tavoite: Saattaa opiskelijan matematiikan taidot tasolle, jolla hän voi osallistua tiedekunnan muille matemaattisille kursseille. Sisältö: Matematiikan lukion lyhyt oppimäärä. Tasokoe vaaditaan tiedekunnassa annettavaan matematiikan opetukseen ja mahdollisesti myös aineopetukseen osallistumiseen. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kotisivuilla. Osoite ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Tasokoe, itsenäinen opiskelu. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuhenkilö: Jokke Häsä. Lisätiedot: Tasokoe, jonka jälkeen kokeessa hylätyt tai siihen osallistumattomat suorittavat tehtäviä itsenäisesti tietokoneohjelman avulla. Lisää ohjeita löytyy kurssin kotisivulta (osoite ilmoitetaan myöhemmin WebOodissa).Tasokoe vaaditaan tiedekunnassa annettavaan matematiikan opetukseen ja mahdollisesti myös aineopetukseen osallistumiseen. YFYS1 Fysiikka I 5 op Ajoitus: Suositellaan ensimmäiselle vuodelle. Järjestetään periodilla I. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tiedekunnan alan soveltavasta fysiikasta. Opiskelija osaa arvioida ja ratkaista vastaan tulevia yksinkertaisia ongelmia laskemalla ja mittaamalla. Sisältö: Opintojaksossa opiskelija perehtyy fysikaaliseen malliajatteluun, SI-järjestelmään, kuljetusilmiöihin (neste, kaasu, lämpö ja sähkö), kiinteisiin aineenmekaanisiin ominaisuuksiin. Kurssilla opiskelija perehtyy myös mittaustulosten käsittelyyn, terminologiaan, mittausvälineisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: M. Hautala, Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon. Suoritustavat: K 49 - H 28 - R 0 - I 58 Arviointi: Loppukuulustelu Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mikko Hautala YFYS2 Fysiikka II 5 op Ajoitus: Suositellaan ensimmäiselle vuodelle. Järjestetään joka lukuvuosi periodilla II. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista energian ja aineen siirtymiseen liittyviä ongelmia laskennallisin menetelmin. Sisältö: Opiskelija perehtyy massa- ja energiataseeseen, lämmön ja aineen siirtymiseen ja putkivirtauksiin sekä kaasujen, nesteiden ja lämmön siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin biologisissa järjestelmissä (maaperä ja kasvit). Oppimateriaali ja kirjallisuus: M. Hautala, Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon. Suoritustavat: K 42 - H 28 - R 0 - I 65 Arviointi: Loppukuulustelu Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mikko Hautala Yhteydet muihin opintojaksoihin: YFYS1 10

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille 20. 23.8. ja perusopintojen kursseille 27. 30.8. (ellei

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu

op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala Kuopio 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opintojakson toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää. Enimmäismäärä päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Vapaasti valittaville

Lisätiedot