eeurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eeurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus"

Transkriptio

1 P5_TA(2002)0325 eeurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta eeurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus (KOM(2001) 529 C5-0074/ /2032(COS)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2001) 529 C5-0074/2002), ottaa huomioon Feiran Eurooppa-neuvoston päätelmät 19. ja 20. kesäkuuta 2000 (SN 200/1/2000), ottaa huomioon Nizzan Eurooppa-neuvoston päätelmät 7., 8. ja 9. joulukuuta 2000 (SN 400/2000), ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5-0147/2002), A. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2000 Feiran Eurooppa-neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman "eeurope 2002", jonka tarkoituksena on avata tietoyhteiskunta kaikille Euroopan kansalaisille, ja tunnusti, että erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisiin ja että tietoyhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä on ehkäistävä, B. ottaa huomioon, että joulukuussa 2000 Nizzan Eurooppa-neuvosto sopi, että on tarpeen torjua kaikenlaista syrjäytymistä, myös vammaisuuteen ja ikään liittyvää, C. katsoo, että Internet osana yhteiskuntaa on koko yhteiskunnan väline, joten on erittäin tärkeää, että kaikille yhteiskuntaryhmille tarjotaan yksittäisistä tekniikoista riippumaton julkisen sektorin tiedon saanti, D. katsoo, että hallitusten on julkisen vastuunsa vuoksi näytettävä muille julkisille laitoksille sekä muulle yhteiskunnalle esimerkkiä, koska ne voivat vaikuttaa markkinoihin "uraauurtavina asiakkaina" ostamalla verkkosivuja, jotka vastaavat vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten tarpeisiin, ja toisaalta ne voivat toimia työnantajina ottamalla töihin vammaisia, E. ottaa huomioon, että vammaisille ja ikääntyneille henkilöille pääsy julkisille verkkosivuille ja mahdollisuus tutustua niiden sisältöön tarjoaa tilaisuuden lisätä osallistumista yhteiskuntaan, F. ottaa huomioon, että ikääntyneillä ihmisillä on vähemmän digitaalista osaamista kuin muihin ikäryhmiin kuuluvilla ja että tämän osaamisen hankkiminen vaatii huomattavasti suurempia ponnistuksia ikääntyneiltä kuin nuoremmilta ihmisiltä, G. ottaa huomioon, että henkilön vammaisuus ei estä häntä käyttämästä verkkoa, vaan se, ettei hän ole tietoinen mahdollisista hyödyistä ja asianmukaisen teknologian, \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 1

2 koulutuksen ja tuen saatavuudesta, joiden avulla hän voisi hyödyntää online-palveluja, H. ottaa huomioon, että viime vuosikymmenen aikana vammaisia ja ikääntyneitä ihmisiä edustavat järjestöt ovat lausuneet julki todellisen tarpeen osallistua tietoyhteiskuntaan, I. ottaa huomioon, että henkilöillä, joilla on ongelmia lukemisessa tai tekstin ymmärtämisessä, on verkkosisällön saavutettavuuden suhteen erityisongelmia ja näin ollen he tarvitsevat paitsi vaihtoehtoisia esitystapoja myös tekstisisällön muuntamista yksinkertaiselle, helposti ymmärrettävälle kielelle, J. ottaa huomioon, että tietokoneen ostaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka alhaisemmille tuloryhmille merkitsevät huomattavan suurta menoerää, ja että vammaiset kuuluvat suhteellisen usein alhaisempiin tuloryhmiin ja lisäksi heidän Internetiin kytkeytymisestään koituvat kulut ovat absoluuttisesti korkeita, samoin heidän tarvitsemansa erikoislaitteet; tämä on sitäkin tärkeämpi kysymys, koska useimmat julkiset Internet-palvelut ovat heidän ulottumattomissaan, K. ottaa huomioon, että World Wide Web Consortium on perustanut verkkosivujen saavutettavuusaloitteen WAI:n (Web Accessibility Initiative), ja viimeksi mainittu on kehittänyt saavutettavuutta koskevat niin kutsutut "suuntaviivat", "Web Content Accessibility Guidelines 1.0", jota nykyään pidetään maailmanlaajuisena standardina helposti saavutettavien verkkosivujen suunnittelussa; lisäksi W3C/WAI on kehittänyt ohjelmiston kehittäjille joukon suuntaviivoja nimeltä Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0, joissa selitetään, kuinka erilaiset kirjoitustyökalut saadaan tukemaan helposti saavutettavan verkkosisällön tuottamista ja myös kuinka ohjelmisto sinänsä tehdään helposti saavutettavaksi, L. ottaa huomioon, että World Wide Web Consortiumin (W3C) hyväksymä teksti on saatavana ainoastaan englanninkielisenä eikä muilla jäsenvaltioilla ole käytettävissään hyväksyttäviä käännöksiä; ottaa huomioon kyseisen tekstin epävirallisiin käännöksiin liittyvän riskin sen erilaisesta tulkinnasta, mikä voi johtaa siihen, että eri jäsenvaltioissa se pannaan täytäntöön eri tavoin, M. ottaa huomioon, että puhtaiden standardien kuten (X)HTML ja XML ohella jotkut valmistajat käyttävät ohjelmissaan elementtejä, jotka eivät ole standardin mukaisia, tai sellaisia tiedostomuotoja kuten DHTML (jotka sisältävät komentosarjoja, joita jotkut näytönlukijat eivät pysty käsittelemään) tai grafiikan laadun ja erityisesti dynaamisten esitysten parantamiseen käytettäviä tiedostomuotoja, mikä aiheuttaa vaikeuksia saavutettavuudessa henkilöille, jotka saavutettavuustarpeen vuoksi käyttävät vain standardeista selviytymään kykenevää ohjelmistoa, N. ottaa huomioon, että EU on jo rahoittanut ja edistänyt aloitteita, joiden tavoitteena on uuden teknologian käytön tekeminen vammaisille ja ikääntyneille helpommaksi; O. katsoo, että mikäli verkkosivuille pääsy edellyttää tietyn valmistajan selaimen asentamista, tällainen valmistajaan sidottu ratkaisu antaa aihetta huoleen kilpailun näkökulmasta ja saattaa asettaa pääsylle esteitä, P. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on eroja verkkosivujen ja niiden sisältöjen saavutettavuuden edistämisessä vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden kohdalla, Q. ottaa huomioon, että "eeurope 2002"-toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 2

3 "Julkisen sektorin verkkosivut ja niiden sisältö jäsenvaltioissa ja Euroopan yhteisöjen toimielimissä on suunniteltava niin, että vammaisilla on pääsy tietoihin ja kaikki mahdollisuudet hyötyä sähköisistä viranomaispalveluista"(kom(2000) 330), R. ottaa huomioon, että EU:n tulevat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toteuttamaan toimia kaikkien osallistumiseen perustuvan tietoyhteiskunnan edistämiseksi ja siten asettamaan julkisen sektorin tiedot yleisön saavutettaviksi sekä mahdollistamaan vammaisten ja ikääntyneiden osallistumisen, sillä nämä ovat heikossa asemassa olevia ryhmiä siirtymän ja uudistusten kaudella, S. ottaa huomioon, että EU:ta ja sen jäsenvaltioita on pyydetty toteuttamaan tämä tavoite hyväksymällä WAI-suuntaviivat julkisen sektorin verkkosivuille vuoden 2001 loppuun mennessä, T. ottaa huomioon, että EU:ta ja sen jäsenvaltioita on pyydetty tarkastelemaan vuoden 2002 loppuun mennessä uudelleen tämän alan säädöksiä ja standardeja varmistaakseen saavutettavuutta koskevien periaatteiden huomioon ottamisen ja sen, että siihen mennessä perustetaan kansallisia Design-for-All-suunnitteluperiaatteiden huippuosaamiskeskuksia ja luodaan niiden verkostoja, sekä laatimaan suosituksia eurooppalaisen Design-for-All-opetussuunnitelman luomiseksi suunnittelijoiden ja insinöörien kouluttamiseksi, U. katsoo, että suuntaviivojen noudattamisesta koituu hyvin pieniä, jos mitään, rahoitusvaikutuksia verkkosivujen suunnittelussa, V. ottaa huomioon, että komissio ehdottaa myös, että yksityisten verkkosivujen saavutettavuus toteutuu vuonna 2003 ja että tämä aloitetaan julkista rahoitusta saavista verkkosivuista, 1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuudesta; 2. toistaa, että on tarpeen välttää kaikenlaista sulkemista yhteiskunnan ja näin ollen myös tietoyhteiskunnan ulkopuolelle, ja pyytää erityisesti integroimaan vammaiset ja ikääntyneet; 3. tunnustaa, että tehokkaita aloitteita on edistetty ja rahoitettu Euroopan tasolla epäsuotuisassa asemassa olevien kansalaisten tietoyhteiskuntaan osallistumisen alalla, esimerkkinä mainittakoon TIDE sekä neljännen ja viidennen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä toteutetut aloitteet; 4. katsoo, että luonteeltaan vapaaehtoista WAI-aloitetta olisi vahvistettava vaatimuksella, jonka mukaan kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden julkisen sektorin verkkosivujen on kaikilta osin oltava vammaisten saavutettavissa vuoteen 2003 mennessä, joka on nimetty Euroopan vammaisten vuodeksi; pyytää lisäksi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita noudattamaan myös ATAG-suuntaviivoja (Authoring Tools Accessibility Guidelines 1.0) vuoteen 2003 mennessä, jotta vammaisten ei olisi ainoastaan mahdollista lukea verkkosivuja, vaan heille tehtäisiin mahdolliseksi myös hallita verkkosivujen sisältöä (sisällönhallinta); \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 3

4 5. katsoo, että W3C:n hyväksymät käännökset olisi oltava saatavilla kaikkien jäsenvaltioiden kielillä mahdollisimman pian (W3C koordinoisi tätä mahdollisesti EU:n käännöspalvelujen ja eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avulla); 6. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että myös alue- ja paikallishallinnon olisi noudatettava suuntaviivoja verkkosivujensa suunnittelussa; 7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään vuoropuhelua vammaisten ja ikääntyneiden edustajien kanssa tehdäkseen näille ryhmille mahdolliseksi selviytyä esteistä, jotka vaikeuttavat heidän täyttä integroitumistaan yhteiskuntaan, esimerkiksi tuodakseen uuden teknologian heidän saavutettavilleen; 8. pitää myönteisenä EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden välistä yhteistyötä ja "eeurope+ 2003" -toimintasuunnitelman hyväksymistä ja muistuttaa, että toimintasuunnitelmassa katsotaan, että tieto- ja viestintätekniikan sekä on-line-tietojen ja -palveluiden saavutettavuus, ottaen erityisesti huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet, on kaikkien osallistumiseen perustuvan tietoyhteiskunnan takaamisen edellytys; 9. pyytää komissiota todentamaan ne kustannushyödyt, jotka verkkosivujen suunnittelijoille ja tarjoajille tarkoitettujen suuntaviivojen noudattamisella saavutetaan; panee merkille, että saavutettavuuskriteerien ottaminen huomioon tuotekehittelyssä on kustannustehokkaampaa kuin verkkosivujen ja niihin liittyvän teknologian myöhemmin tapahtuva uudelleensuunnittelu; korostaa, että suuntaviivojen noudattamisella voisi olla myönteisiä kaupallisia etuja, koska näin palvelu olisi laajemman yleisön saavutettavissa; 10. odottaa mielenkiinnolla aloitteita ikääntyneiden henkilöiden suhteellisen aseman parantamiseksi digitaalisen osaamisen alalla ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vaihtamaan tätä koskevia parhaita käytäntöjä; 11. huomauttaa, että verkkosivujen saavutettavuus voisi tarjota vammaisille henkilöille tilaisuuden tulla uudelleen mukaan työmarkkinoille ja osallistua yhteiskuntaan, ja korostaa, että nämä asiat ovat ratkaisevan tärkeitä erityisesti monissa entiseen kommunistiseen blokkiin kuuluneissa ehdokasvaltioissa, koska siirtymäkausi, jonka aikana julkiset palvelut ovat jatkuvan uudistuksen alaisina, mutkistaa sosiaalipalveluiden saatavuutta; 12. pyytää aktiivista parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja vertailevaa arviointia, jossa otetaan huomioon ehdokasvaltioiden tarpeet; 13. muistuttaa, että erityislaitteistojen ja -ohjelmistojen saatavuus ja informaation yhteensopivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa (saavutettavuusvaatimukset) eivät ole ainoita vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden tiellä olevia saavutettavuuden esteitä, koska käyttäjien taidot ovat ratkaisevia, ja katsoo näin ollen, että Internetin kautta tarjottavan tiedon olisi rakennuttava käyttäjäystävällisellä tavalla, erityisesti ajatellen henkilöitä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään tietotekniikkaa, esimerkiksi vammaisille lapsille tarkoitettuja sosiaalipalveluja koskevat tiedot voitaisiin jaotella ikäryhmittäin; huomauttaa, että on toivottavaa kouluttaa ihmisiä, jotka tarjoavat tietoja henkilöille, joilla on kognitiivinen vamma, jotta nämä kykenisivät ymmärtämään Internet-välineen ominaisuuksia sekä sitä, mitä sillä on mahdollista ja mahdotonta tehdä; 14. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä ja hallituksia edistämään saavuttavuuden huomioon ottamisen periaatteita kaikenlaisten välineiden suunnittelussa, joita voidaan \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 4

5 käyttää Internetiin pääsemiseksi; tämä voidaan tehdä saavutettavuuden huomioon ottavaa suunnittelua koskevilla valistuskampanjoilla ja sellaisilla toimilla kuten välineiden standardisointi; 15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä valmistajien kanssa edistääkseen sellaisten välineiden kehittämistä ja markkinointia, jotka mahdollistavat yksinkertaiset ja halvat Internet-kotiliittymät vammaisille henkilöille; 16. kehottaa komissiota painottamaan erityisesti Web Content Accessibility Guidelines -kokonaisuuteen kuuluvan 14. suuntaviivan täytäntöönpanoa; se edellyttää, että asiakirjat ovat selkeitä ja yksinkertaisia ja näin ollen helppoja ymmärtää, jotta henkilöitä, joilla on ongelmia lukemisessa tai älyllinen vamma, ei suljeta vielä enemmän sähköisen hallinnon ja verkon ulkopuolelle; 17. painottaa yhteisöllisten suhteiden ja ihmissuhteiden merkitystä vammaisille ja ikääntyneille ihmisille heidän yhteiskuntaan osallistumisensa mahdollistamisessa ja katsoo, että julkisen sektorin verkkosivujen saavutettavuus on heille tilaisuus, mutta sen ei pitäisi olla ainoa väline, jolla he voivat hankkia julkisen sektorin tietoja; 18. katsoo, että nykyisten saavutettavuutta koskevien suuntaviivojen noudattaminen merkitsee edistysaskelta, mutta korostaa suuntaviivojen uusien parannusten (tai uusien versioiden) edelleen kehittämisen, hyväksymisen ja täytäntöönpanon tärkeyttä, koska Internet-sektori muuttuu hyvin nopeasti; 19. panee merkille, että valmistajaan sidotut ratkaisut johtavat tietyissä tapauksissa loppujen lopuksi saavutettavuusongelmiin; katsoo, että julkisen sektorin verkkosivujen sisältö olisi talletettava ja asetettava saataville yleisesti helposti käytettävässä tiedostomuodossa, esimerkiksi (X)HTML ja XML, sillä muut "standardit" - esimerkiksi DHTML - voidaan hyväksyä ainoastaan, mikäli verkkosivut ovat saatavilla ainakin näissä tiedostomuodoissa niiden puhtaassa muodossa, esimerkiksi (X)HTML tai XML sellaisenaan; 20. ehdottaa, että verkkosivut olisi suunniteltava sellaisiksi, että ne tukisivat monia selaimia ja selainversioita, jotta avustavaa tekniikkaa käyttävät henkilöt voisivat päästä näille sivuille; 21. pyytää jäsenvaltioita perustamaan "tietopisteen", joka tekee ehdotuksia toimiksi, joihin olisi ryhdyttävä ja voitaisiin ryhtyä suuntaviivojen noudattamatta jättämistä koskevien valitusten suhteen; 22. antaa täyden tukensa lisätutkimukselle, jonka tarkoituksena on laatia mitattavissa olevat arviointiperusteet, jotta päästäisiin suuntaviivojen noudattamiseen, sekä perustaa valitusmenettelyt verkon saavutettavuutta koskevan aloitteen (WAI) mukaisesti; 23. kehottaa hallituksia ponnistelemaan enemmän saadakseen vammaiset henkilöt tietoisiksi verkkoon liittymisen eduista ja lisäämään heidän Internetin käyttöään myöntämällä avustuksia tekniikan, koulutuksen ja tuen hankkimiseen; 24. antaa täyden tukensa WAI-aloitteen mukaiselle lisätutkimukselle ja korostaa toiminnallisia vammoja omaavia henkilöitä palvelevia erityislaitteita koskevan tutkimuksen ja kehittämisen tärkeyttä; \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 5

6 25. panee merkille, että yksityisen sektorin verkkosivujen, tuotteiden ja työkalujen kohdalla saavutettavuutta koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanon edistäminen yksityisellä sektorilla olisi aloitettava mahdollisimman pian ja että ne verkkosivut, joilla on kaupallinen funktio, olisi otettava ensimmäiseksi kohteeksi ja tämän jälkeen sellaiset verkkosivut, joilla on sosiaalinen funktio; 26. ehdottaa, että sekä jäsenvaltiot että komissio pyytävät, että sellaisissa hankkeissa, toiminnoissa ja organisaatioissa, jotka saavat verkkosivujen suunnitteluun julkista rahoitusta, noudatettaisiin suuntaviivoja; lisäksi kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vahvasti suosittelemaan suuntaviivojen täytäntöönpanoa niissä hankkeissa, toiminnoissa ja organisaatioissa, jotka saavat julkista rahoitusta, joka ei kata itse verkkosivujen suunnittelua; 27. muistuttaa, että Euroopan unionin toimielimillä ja jäsenvaltioiden hallituksilla on julkinen vastuu, ja kehottaa niitä tekemään verkkosivuistaan sellaiset, että ne ovat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa, ja hankkimaan ainoastaan sellaisia ohjelmia, jotka ovat helposti saavutettavia, näyttäen siten esimerkkiä kaikille muille julkisille elimille ja muulle yhteiskunnalle; 28. panee merkille, että EU:n jäsenvaltiot ja muut julkiset elimet voivat tuotteita tai palveluja koskevissa tarjouskilpailuilmoituksissa erityisesti mainita, että saavutettavuutta koskevia suuntaviivoja on noudatettava; 29. katsoo, että verkon saavutettavuutta koskevan laatumerkinnän ja vertailevan arvioinnin edistäminen kannustaisi tekemään varhaisessa vaiheessa suunnittelua ja teknologiaa koskevia parannuksia; pyytää komissiota vahvistamaan yhteensovittavaa rooliaan sekä kehittämään ja tehostamaan näitä standardeja; vahvistaa myös, että eeurope-ohjelman vertailevaa arviointia koskevissa raporteissa olisi korostettava edistymistä saavutettavuuden suhteen; 30. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja koskevissa menettelytavoissa on edellytettävä saavutettavuuden tarjoamista vammaisille henkilöille, mikä voisi osoittautua tärkeäksi vaikuttavaksi tekijäksi saavutettavissa olevan tieto- ja viestintätekniikan edistämisessä; 31. korostaa sitä, että jotta verkkosivut olisivat saavutettavissa, on tärkeää, että ne ovat AAtasoisen luokituksen mukaisia, että WAI-suuntaviivojen painopiste 2 pannaan täysin täytäntöön; 32. panee merkille, että hallitusten aloitteet, jotka lisäävät tietoisuutta verkon saavutettavuudesta ja jotka sisällyttävät verkon saavutettavuuden verkkosivujen suunnittelijoille tarjolla olevaan koulutukseen, ovat mahdollisia tapoja kannustaa yksityistä sektoria tekemään verkkosivuista helposti saavutettavia; 33. kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten saavuttamasta edistyksestä suuntaviivojen soveltamisessa vuoden 2002 loppuun mennessä; 34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, alueiden komitealle, talousja sosiaalikomitealle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. \\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-06\ fi.doc PE \ 6

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 5. huhtikuuta 2002 PE 309.096/1-53 TARKISTUKSET 1-53 Mietintöluonnos (PE 309.096) Bastiaan Belder Komission tiedonanto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2032(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto eeurope 2002: Julkisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 LOPULLINEN A5-0147/2002 24. huhtikuuta 2002 MIETINTÖ Komission tiedonanto eeurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) 13413/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2008(INI) 05.10.2016 MIETINTÖLUONNOS sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) 11563/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: API 95 INF 139 JUR 376 NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston avoimen datan politiikasta ja neuvoston asiakirjojen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta 2.3.2016 A8-0026/1 1 11 kohta 11. on huolissaan alv-vajeesta sekä siitä, että arvonlisäveroa on jäänyt keräämättä, minkä vuoksi vaje nousi 168 miljardiin euroon vuonna 2013; korostaa, että vuonna 2014

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 16.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

14846/15 team/sas/si 1 DG G 3 C

14846/15 team/sas/si 1 DG G 3 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvosto Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9763/13

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot