Kaupunginhallitus KymiRing 6866/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 325 15.12.2014. KymiRing 6866/00.03.01/2014"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus KymiRing 6866/ /2014 Kh Kh Kouvola on ollut alusta lähtien eli vuodesta 2007 mukana selvityksissä, jotka ovat liittyneet moottoriurheilukeskuksen rakentamiseen Iitin Til lo lan alueelle. Kouvolan lisäksi mukana ovat olleet ainakin Iitin kunta, Ah ström alueen maanomistajana, Kymenlaakson Liitto ja eräät auto- ja moot to ri urhei lu yh dis tyk set. Vuosien kuluessa hanke on laajentunut käsittäen nyt mm. hotelli- ja vapaa-ajan toi min to ja. Asiaa on kaupungin organisaatiossa käsitelty viimeksi kau pun gin hal li tuksen iltakoulussa Iltakoulussa kaupunki linjasi kantaansa KymiRing-hankkeeseen seu raa vasti: - Hanketta pidetään mielenkiintoisena ja siihen suhtaudutaan pe ri aat tees sa myönteisesti. - Kouvola ei kuitenkaan osallistu hankkeen käytännön valmisteluun eikä ota kantaa/sitoudu nyt tehtäviin sopimuksiin (konsultti- ym. sopimukset). - Mikäli muut toimijat (Iitti, maanomistaja ja urheiluliitot) saavat aikaan toteut ta mis kel poi sen ratkaisun, voi Kouvola harkita osallistumista Ky mi Ring Oy:hyn tai muuhun yhteistyöhön. Kaupungin kantaan vaikuttivat mm. epävarmuus valtion osallistumisesta hank keen rahoitukseen sekä se, onko osallistuminen toisen kunnan alu eella toimivaan yhtiöön kunnan toimialasäännöksen mukaista toi min taa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Asia otetaan käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen iltakoulussa muodostettu linjaus hy väksy tään kaupungin kannaksi KymiRing-hankkeeseen. Kaupunginhallituksen päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. KymiRing Oy:n kirje : "Johdanto KymiRing liiketoimintakokonaisuus rakentuu nykyaikaisen lii ken ne tur val li-

2 suus kes kuk sen ja kansainvälisen moottoriratakokonaisuuden ym pä ril le. Se koostuu useista erilaisista, mutta synergiaa toisilleen tuovista lii ke toi minnois ta. KymiRing Oy:n tavoitteena on rakentaa Kouvolan alu eel le Suomen johtava suurtapahtumien järjestämispaikka sekä ai nut laa tui nen ja monipuolinen elämys- ja tapahtumakeskus. Lii ken ne tur val li suus kes kuk sen ja moottoriradan ympärille kerätään synergiaa tuovaa lii ke toi min taa mm. ajokoulutus-, ajoneuvo-, liikenne-, majoitus-, mat kai lu-, elämys-, energia- ja kaupan alan liiketoimintojen parista. KymiRing Oy ei itse järjestä tapahtumia vaan se markkinoi KymiRingiä ta pah tu ma paik ka na moottoriurheilu- ja muiden tapahtumien järjestäjille, elä mys koh tee na yksityisille ihmisille, yhteisöille ja yrityksille sekä toi min ta ym pä ris tö nä liikenneturvallisuuskoulutukselle. Katso liite 1. Historia KymiRing hanke käynnistettiin Kouvolan seudun kuntayhtymässä vuon na 2007 helmikuussa. Äkillisen rakennemuutoksen johdosta alu eel la tarvittiin uutta elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Hanketta on hal lin noi nut Kouvolan seudun kuntayhtymän jälkeen Kouvolan kaupunki, Ii tin kunta, KymiRing Oy ja Kouvola Innovation Oy. KymiRing Oy:n omis ta vat AKK-Sports Oy (31 %), Suomen Moottoriliitto ry (31 %), A. Ahl ström Oy (19 %) ja Iitin kunta (19 %). Alueen kokonaispinta-ala on n. 180 ha. Nykytila Hankealueella on voimassa oleva maakuntakaava ja osayleiskaava se kä asemakaava on päätöskäsittelyssä. Ympäristövaikutusten ar vioin ti se los tus valmistui syyskuussa 2014 ja ympäristölupa on käsiteltävänä Kou vo lan kaupungin ympäristötoimessa. YVA-lausunnon keskeinen vies ti oli eri viranomaistahoilta, ettei rakentamiselle ole lain sää dän nöl li siä esteitä. Kansainvälisten moottoriratojen luokitusjärjestelmä (FIA/FIM ho mo la ga ti on) KymiRingin osalta hyväksyttiin syyskuussa 2014, joka mah dol lis taa tulevaisuudessa kansainvälisten arvokilpailujen saamisen. Ky mi Ring on ainoa hyväksytty suorituspaikka Pohjois-Euroopassa. KymiRingin yhteys Kouvolan kaupungin strategiaan Kouvolan alueen merkittävämmät toimialat ovat metsäteollisuus, lo gis tiik ka ja puolustusvoimat. KymiRing -hanke perustuu näiden avainalojen toi minnan kehittymiseen ja vahvistumiseen valtakunnallisesti Kouvolan ta lous alueel la. Metsäteollisuus: Biopolttoaineille ei ole Suomessa nykyaikaista tes taus toimin ta ym pä ris töä Logistiikka: Kuljettajakoulutusalue ja uusi koulutusohjelma mah dol lis ta vat ammattipätevyys-direktiivin mukaisten tavoitteiden toteutumisen se kä hälytysajokoulutuksen kehittymisen maassamme Puolustusvoimat: Karjalan Prikaati on Euroopan suurin autokoulu Päivitetyn kaupunkistrategian mukaan ( ) vuosille

3 Kouvola on luonnollisiin vahvuuksiin rakentuva kasvukeskus. Sen to teut tami sen yhdeksi päämääräksi on valittu elinvoimainen kaupunki. Se korostaa asennetta ja tekoja yrittäjyyden edistämiseksi. Strategisena päämääränä tämä merkitsee Elinvoimainen kaupunki -päätök sen mukaan: - yhteistyökumppaneiden kanssa merkittävää valtakunnallista toimijaa - osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämistä - alueen saavutettavuuden kehittämistä ja hyödyntämistä KymiRing Liikenneturvallisuuskeskus on kaupunkistrategian mukainen koko nai suus. Elinvoimainen kaupunki päämäärä toteutuu käytännössä. Kuljet ta ja kou lu tus alu een rakentamisella sen yhteyteen mahdollistetaan Kouvo las sa toimivien palveluntarjoajien: - Puolustusvoimien, Aikuiskoulutuskeskuksen, KSAO:n, KyAMK:n, Työ teho seu ran, autokoulujen, ammattiliitojen ja järjestöjen toiminnan ke hit ty minen ja vahvistuminen osana valtakunnallista koulutusklusteria - Uusien koulutusalojen käynnistäminen oppilaitoksissa (biopolttoaineet, me kaa nik ko kou lu tus, autoteollisuuden erikoisosaaminen), tes taus toi min taym pä ris tön syntyminen - maantieteellisen sijainnin ja kulkuyhteyksien tarjoama kilpailuedun hyödyn tä mi nen sekä vahvistetaan käynnissä olevia tieratkaisuja (VT 6 ja VT 12) Yhteys Kymenlaakson maakuntaohjelmaan KymiRing monitoimikeskus on Kymenlaakson liiton kärkihankkeita osa na hyväksyttyä Kymenlaakson maakuntaohjelmaa Ta voit tee na on yrityspohjan vahvistuminen uudella liiketoiminnalla sekä toi mi vis sa että uusissa yrityksissä, kasvuyritysten määrän lisääntyminen se kä kansainvälisillä markkinoilla menestyvien yritysten määrän kasvu. Ky mi- Ring tukee Kouvolan seudun kansainvälistymistä ja luo mah dol li suu det kansainvälisten yritysten liiketoiminnan aloittamiseen sekä si joit tu mi seen Kouvolan talousalueelle. Työllisyysvaikutukset Kuljettajakoulutusalue työllistää ensi vaiheessa n. 60 henkilöä. Ra ken nusai kai nen työllisyysvaikutus vuosina on n. 100 henkilöä. Alu een on arvioitu työllistävän vuonna 2018 n. 250 henkilöä. Lukuihin ei si säl ly välilliset työllisyysvaikutukset. Pääkäyttäjäryhmien direktiivin mukaista ammattipätevyyskoulutusta voi Suo mes sa antaa yli 300 Trafi:n hyväksymää koulutusorganisaatiota. Koulu tet ta vien määrä vuositasolla on Suomessa kokonaisuudessaan henkilöä. Hälytysajoneuvokoulutettavien määrä vuodessa on n henkilöä. KymiRing kuljettajakoulutusalueen toiminnot on suunniteltu siten, että keskuk sen kaikkien osien valmistuttua voidaan vuodessa kouluttaa jopa

4 henkilöä. Aikataulu ja rahoitus KymiRing Oy rakentaa uuden Liikenneturvallisuuskeskuksen, jonka toi minta sijoittuu Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan alueelle. Mo ni toi mi kes kuksen ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on 22,9 M. Kus tan nuk set syntyvät kuljettajakoulutus- ja moottoriratojen sekä tarvittavien kiin teis tö jen rakentamisesta ja perustoimintojen käynnistämisestä. Yhtiö in ves toi alueelle yhteensä n. 35 M vuoteen 2019 mennessä. KymiRing rahoitusmalli on esitetty liitteessä 3 (salainen). Esitys Kouvolan kaupungille KymiRing Oy pyytää Kouvolan kaupungilta periaatepäätöstä euron omanpääomanehtoisen lainan myöntämiseksi tai vaihtoehtoisesti takauk sen saamiseksi vastaavan suuruiseen lainaan 15 vuodeksi. Lai na/taka us käytetään kuljettajakoulutusalueen ensimmäisen vaiheen ra ken ta miseen vuosina Varsinainen myöntämispäätös tulisi tehdä viimeistään kevään 2015 ai ka na, jolloin lainaehdoista, nostoajankohdasta ja muista yk si tyis koh dis ta sovitaan erikseen." Kirjeen liitteenä olevat esitykset liiketoimintakokonaisuudesta ja Ky mi Ring kuljettajakoulutuksesta ovat oheismateriaalina nro 2. Rahoitusmalli jaetaan kokouksen osanottajille. Asiakirja ei ole julki nen. KymiRing tekee alkuvuodesta 2015 kaupungille anomuksen 2 M :n lai nan tai takauksen saamiseksi kuljettajakoulutusalueen rakentamiseen. Anomuk sen käsittelyn yhteydessä on selvitettävä mm. tukemisen mah dol li suus kunnan toimialan kannalta. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupunki suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Mahdollisesta lainasta tai takauksesta päätetään erikseen yhtiön ha ke muksen pohjalta. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kouvolan kaupunki suhtautuu hankkeeseen myönteisesti.

5 Mahdollisesta lainasta tai takauksesta päätetään erikseen yhtiön ha ke muksen pohjalta. Lainan tai takauksen myöntämisen edellytyksenä on realistinen ja to teut tamis kel poi nen rahoitussuunnitelma sekä muiden osapuolten si tou tu mi nen hankkeen toteuttamiseen. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot