Luku 11. Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 11. Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu"

Transkriptio

1 Luku 11 Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

2

3 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu Tässä luvussa esitetään yhteenveto Nord Stream -hankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä. Yhteenveto sisältää luvussa 8 esitettyjen suunniteltujen toimien sekä luvussa 9 käsiteltyjen odottamattomien tapahtumien arvioinnin tulokset. Projektin tekninen kuvaus on esitetty luvussa 3, ja eri vaihtoehdot esitellään luvussa Nord Stream -hankkeen ympäristövaikutukset Suomessa Nord Stream -putkilinjat kulkevat Itämeren halki. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään hankkeen vaikutusalueeseen Suomessa. Vaikutusalue käsittää pääasiassa Suomen talous vyöhykkeen Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa. Jotkin arvioiduista vaiku tuksista ulottuvat myös aluevesille. Valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia ei arvioida tässä raportissa, vaan niitä käsitellään Nord Stream -hankkeen Espoo-raportissa Ympäristövaikutusten arviointi Nord Stream -hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheeseen liittyvät mahdolliset vaikutukset on arvioitu ja esitetty tässä YVA-selostuksessa. Mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitetty putkilinjan teknisten suunnitelmien ja rakennusmenetelmien analyysien avulla (katso luku 7). Yksittäisten vaikutusten (katso luku 8 ja 9) merkityksen arvioimiseksi mahdollisia vaikutuksia on verrattu ympäristön nykyiseen tilanteeseen (katso luku 5). Vaikutukset on luokiteltu seuraavien tekijöiden perusteella: fysikaalinen ja kemiallinen ympäristö (katso luku 8.1) bioottinen ympäristö (katso luku 8.2) suojelualueet (katso luku 8.3) sosioekonominen ympäristö (katso luku 8.4). Ellei toisin mainita, rakennusvaiheen ja käyttövaiheen vaikutukset käsitellään arvioinnissa yhdessä. Käytöstä poistamista ei ole arvioitu tässä yhteydessä, koska siihen on aikaa noin 50 vuotta ja käytöstä poistamiseen sovelletaan tuolloin voimassa olevia alan standardeja ja säännöksiä. Käytöstä poistamiseen liittyvien toimien yksityiskohtaisia vaikutuksia on siten mahdotonta ar vioida vielä. Lisätietoja on luvussa 10 Käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdat.

4 652 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Vaikutusten kokonaismerkitys Arvioidut vaikutukset on kuvattu seuraavasti: vaikutuksen luonne (negatiivinen (haitalllinen)/positiivinen/molemmat) vaikutuksen laji (suora/välillinen/molemmat) vaikutuksen palautuvuus (palautuva / osittain palautuva / palautumaton) yksittäisen vaikutuksen merkitys (pieni/keskisuuri/suuri) vaikutuksen laajuus (paikallinen/alueellinen/kansallinen) vaikutuksen kesto (lyhyt/keskipitkä/pitkä/pysyvä). Ympäristövaikutusten merkityksen kokonaisarvioinnissa on käytetty seuraavia neljää luokkaa sen mukaan, katsotaanko vaikutus haitalliseksi ( ) vai myönteiseksi (+): Vaikutuksen kokonaismerkittävyys Ei vaikutusta: Hanke ei vaikuta kohteeseen eikä muuta sitä. Vähäinen: Vaikutuksen merkitys, voimakkuus ja/tai kesto on vähäinen. Vaikutus on yleensä palautuva. Kohtalainen: Vaikutuksen merkitys on keskisuuri. Vaikutus on paikallinen tai alueellinen ja kestoltaan keskipitkä tai pitkä. Vaikutus on yleensä osittain palautuva tai palautumaton. Merkittävä vaikutus: Vaikutus on huomattavan tärkeä ja merkittävä vaikutuksen kohteelle. Se on laajuudeltaan yleensä alueellinen tai kansallinen ja kestoltaan pitkäaikainen tai pysyvä. Vaikutus on palautumaton.

5 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yhteenveto fysikaaliseen ja kemialliseen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset fysikaaliseen ja kemialliseen ympäristöön on arvioitu luvussa Vaihtoehto 0 Vaihtoehdossa 0 ei aiheudu vaikutuksia Vaihtoehto 1, C14 Suomen talousvyöhykkeen läpi rakennettavien putkilinjojen suojaaminen ja tukeminen edellyttää joillakin alueilla merenpohjan muokkaustöitä. Suomen talousvyöhykkeellä merenpohjaa muokataan kiviainesta läjittämällä. Lisäksi putkilinjan käytävän läheisyydestä löydetyt ammukset on raivattava räjäyttämällä. Putkilinjan ja kiviaineksesta rakennettavien tukipenkereiden arvioidaan peittävän melko pienen alueen merenpohjasta (1,1 km 2, eli 0,013 % merenpohjan pinta-alasta Suomen ta lousvyö hykkeen yli 40 metrin syvyisillä alueilla). Putkilinjan painosta ei aiheudu merkittävää vaikutusta merenpohjaan. Putkilinjan vaikutus veden virtauksiin on arvioitu. On todettu, että vaikutus on paikallinen ja ulottuu enintään 200 metrin päähän putkista. Kuva Osa putkilinjaa ja kiviainespenkereitä reittivaihtoehdossa 1 (C14) Kalbådagrundin alueella.

6 654 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 Rakennustyöt aiheuttavat merenpohjan sedimenttien uudelleen suspendoitumista (resuspendoitumista). Sedimenttien leviämistä ja sedimentoitumista koskevat mallilaskelmat osoittavat, että rakennustöiden aiheuttama sedimenttien leviäminen vaikuttaa rakennusalueen veden laatuun vain paikallisesti ja väliaikaisesti. Sedimenteissä varastoituneet haitta-aineet liukenevat töiden yhteydessä hyvin vähäisissä määrin veteen, eivätkä siten aiheuta merkittävää haittaa. Lisäksi vaikutus kestää yleensä alle vuorokauden. Työt eivät vaikuta esimerkiksi Natura alueisiin. Ammusten raivaamisen suoria vaikutuksia ovat meluvaikutukset (paineaallot) ja sedimenttien leviäminen. Vaikutukset katsotaan kuitenkin vähäisiksi, mm. koska ammukset sijaitsevat ulkomerellä kaukana kaikista kohteista, eivätkä vaikuta merkittävästi vesiympäristön nykytilaan. Miinojen raivaamisella putkilinjan läheisyydestä arvioidaan olevan myös myönteisiä vaikutuksia, koska näin pienennetään miinoista myöhemmin mahdollisesti aiheutuvaa vaaraa. Noin 50 metrin levyisessä käytävässä putkilinjan molemmilla puolilla tehdyillä tutkimuksilla on varmistettu, että putkilinjan laskupaikassa ei ole ammuksia. Käytävän leveydessä on otettu huomioon putkilinjan laskemisessa noudatettava tarkkuus. Putkilinja kulkee niin kaukana Suomen rannikosta, että hankkeesta aiheutuva melu ei kantaudu asutuille alueille. Melu vastaa voimakkuudeltaan tavanomaista laivaliikenteen melua hankkeen Suomen alueella. Ei liioin ole odotettavissa, että melun tai töiden aiheuttamat häiriöt ulottui sivat tärkeille hylkeiden lepopaikoille tai lintualueille. Räjähtämättömien ammusten raivaa minen aiheuttaa paineaaltoja, mutta niiden vaikutukset ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. Käyttö vaiheessa kaasun virtaaminen aiheuttaa jatkuvaa matalaa melua. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan vähäisiä ja lähes merkityksettömiä. Rakennustöistä aiheutuvat ilmansaastepäästöt edistävät kasvihuoneilmiötä. Arvioiden perusteella niiden osuus taustapäästöistä on kuitenkin varsin pieni Vaihtoehto 2, C16 Vaihtoehto 2 on noin 90-prosenttisesti reitiltään sama kuin vaihtoehto 1 (C14). Reitit eroavat toisistaan Kalbådagrundin alueella noin 40 kilometrin osalta. Reittien pituudessa on vain muutaman kilometrin ero (katso taulukko 8.1). Erot löydettyjen räjähtämättömien ammusten määrässä eri vaihtoehtojen välillä eivät ole merkittäviä. Siten vaikutukset merenpohjaan ja veden laatuun ovat myös lähes samat. Eri vaihtoehtojen välillä ei arvioida olevan merkittäviä eroja meluhaitoissa eikä ilmakehään kohdistuvissa päästöissä Alavaihtoehto 1a/2a Alavaihtoehdon 1a/2a (Suomen alueella oleva Suursaaren eteläpuolinen alue) vaikutukset eivät poikkea merkittävästi ilman alavaihtoehtoja toteutettavan vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksista. Alavaihtoehdon 1a / 2a ilmassa ja veden alla aiheuttama melu ei eroa merkittävästi vaihtoehtojen 1 ja 2 meluvaikutuksista.

7 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yhteenveto bioottiseen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset bioottiseen ympäristöön on arvioitu luvussa Vaihtoehto 0 Vaihtoehdossa 0 hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia Vaihtoehto 1, C14 Vaikutukset bioottiseen ympäristöön aiheutuvat pääasiassa melupäästöistä ja visuaalisista häiriöistä, merenpohjan peittymisestä ja sedimenttien leviämisestä esimerkiksi asennustöiden yhteydessä (ammusten raivaaminen, kiviaineksen läjitys ja ankkurien käsittely). Useimmat vaikutukset liittyvät läheisesti edellä kuvattuihin veden laatuun kohdistuviin vaikutuksiin. Reitti on pyritty optimoimaan niin, että vältetään suoria vaikutuksia esim. pohjakasvillisuuteen ja tunnettuihin merkittäviin lintualueisiin. Asennustyöt vaikuttavat jonkin verran pohjaeläimistöön. Rakennusvaiheessa pohjaeliöstölle aiheutuu jonkin verran haittaa ja pohjaeliöstöä myös häviää. Tämä johtuu pääasiassa meren pohjaan kohdistuvista suorista fyysisistä muutoksista ja resuspendoituneiden sedimenttien uudelleenkerrostumisesta. Vaikutus vaihtelee pohjaeliöyhteisöjen luonteen ja uudistumiskyvyn mukaan ja on pääasiassa palautuva. On odotettavissa, että palautuminen on nopeaa ja siihen kuluu aikaa eliö yhteisön rakenteesta riippuen muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Pitkäikäisiä lajeja, joiden uudistuminen kestää merkittävästi kauemmin, ei ole havaittu reitin varrella Suomen alueella. Suurin osa rakennustöistä tehdään syvissä vesissä (syvyys yli 60 metriä), joissa meren pohjan elinympäristöt ovat viimevuosikymmeninä olleet hyvin vähä happisia. Merentutkimus laitok sen tekemässä kenttätutkimuksessa ilmeni, että näillä syvän veden alueilla ei usein ollut lainkaan pohjaeläimistöä tai pohjaeläimistö koostui vain muutamasta lajista. Siksi vaikutukset merieläimistöön arvioidaan näillä alueilla varsin vähäisiksi. Käyttövaiheesta aiheutuu vain vähäisiä vaikutuksia ja vain siinä tapauksessa, että kiviainesta on läjitettävä vielä lisää. Planktiseen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääasiassa sedimentin resuspendoitumisesta ja sen seurauksena voimistuvasta sameudesta (joka voi johtaa kasvi planktonin toiminnan vähenemiseen), ravinteiden vapautumisesta (joka voi lisätä kasviplanktonin toimintaa) sekä haitta-aineiden vapautumisesta. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä ja kohdistuvat pieneen alueeseen.

8 656 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 Merkittäviä vaikutuksia kaloihin ja kalakantoihin Suomen talousvyöhykkeellä ei ole odotettavissa. Rakennusvaiheessa Nord Stream -hankkeen suurin kaloihin ja kalakantoihin kohdistuva vaikutus on karttamisreaktio alueilla, joilla rakennustöiden yhteydessä syntyy suspendoitu neen sedimentin muodostamia pilviä. Vaikutus on palautuva, paikallinen ja lyhytaikainen. Rakennusvaiheen vaikutukset eivät ulotu silakan kutupaikkoihin eivätkä alueisiin, joilla niistä aiheutuisi merkittävää haittaa pelagisen kilohailin mätimunille. Käytön aikaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Merkittävimmät mahdolliset vaikutukset merinisäkkäisiin voivat aiheutua ammusten raivaamisesta räjäyttämällä. Vaikutuksen merkityksen arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen, sillä ennen räjäytystöiden aloittamista pyritään varmistamaan, ettei turva-alueella ole yhtään nisäkäs yk silöä. Turva-alueen säde on kaksi kilometriä. Sitä säädetään esimerkiksi ammusten la jin ja äänen leviämiseen vaikuttavien tekijöiden perusteella uusimpien tietojen ja varovaisuus periaatteen mukaisesti. Muut rakennus- ja käyttövaiheessa tehtävät, sedimenttien resuspendoitumista ja haitta-aineiden vapautumista aiheuttavat toimet on arvioitu vaikutuksiltaan vähäisiksi. Putkilinjojen rakennustyöt tehdään etäällä kaikista tunnetuista hylkeiden lepopaikoista. Merkittävin rakennusvaiheen aikainen lintuihin kohdistuva vaikutus on lintujen kaikkoaminen putkenlaskualusta ympäröivältä alueelta, jonka säde on enintään kaksi kilometriä. Vaikutus kohdistuu samaan paikkaan kuitenkin vain muutaman tunnin tai muutaman päivän ajan. Sa malla alueella sedimentin resuspendoitumisesta johtuva sameuden pieni lisääntyminen voi haitata sukeltajalintujen ravinnonhankintaa. Kuten edellä mainittiin, linnut kuitenkin pääasiassa karttavat aluetta visuaalisen häiriön ja melupäästöjen vuoksi. Lisäksi suurin osa put ki linjasta kulkee alueilla, jotka ovat liian syviä lintujen ravinnonhankintaan (yli 60 metriä). Si ten rakennus töiden vaikutukset lintuihin arvioidaan merkitykseltään vähäisiksi, vaikka matalam man Kalbåda grundin alueen tavallista suurempi merkitys otettaisiin huomioon. Myös Kal bå dagrun din alueella lintuihin kohdistuu vain lyhytaikainen vaikutus. Kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA-alueet) ja kansallisesti tärkeisiin lintualuei siin (FINIBA-alueet) ei Suomen aluevesillä kohdistu suoria vaikutuksia. Käyttövaiheen huoltotöistä ei aiheudu vaikutuksia lintuihin. Suomen talousvyöhyk keellä ei ole odotettavissa pohjaeliöstön vähenemisestä aiheutuvia välillisiä vaikutuksia mui hin ekosysteemin osiin, kuten kaloihin ja lintuihin Vaihtoehto 2, C16 Reittivaihtoehdon 2 vaikutukset bioottiseen ympäristöön Suomen talousvyöhykkeellä ovat hyvin samankaltaisia kuin vaihtoehdon 1 vaikutukset. Vaihtoehto 2 (C16) on reitiltään noin 90-prosenttisesti sama kuin vaihtoehto 1 (C14). Reitit eroavat toisistaan Kalbådagrundin alueella noin 40 kilometrin osalta (katso luku 8.1). Reittivaihtoehtojen vaikutusten erot johtuvat pääasiassa reittien välisten erojen (reittivaihtoehtojen 1 ja 2 välinen etäisyys on enintään viisi kilometriä) aiheuttamista pienistä eroavaisuuksista tarvittavien merenpohjan muokkaustöiden laajuudessa ja rakennusalueen syvyydessä.

9 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Lintujen kannalta ero on merkittävin Kalbådagrundin alueella. Reittivaihtoehto 2 kulkee sy vem millä alueilla ja on jonkin verran kauempana tunnetuista pesintäyhdyskunnista kuin vaih toehto 1. Koska vaihtoehto 2 kulkee syvemmällä ja kauempana pesintäyhdyskunnista, sen vaikutus lintuihin saattaa olla jonkin verran vähäisempi kuin vaihtoehdon 1. Muiden vertailu parametrien (muokkaustyöt, sedimentit jne.) arvot poikkeavat toisistaan vain vähän, eikä niillä ole juurikaan merkitystä lintujen kannalta. Voidaan kuitenkin todeta, että reittivaihtoehdon 2 aiheuttama kokonaisvaikutus linnustoon saattaa olla hieman pienempi kuin reittivaihtoehdon 1 kokonaisvaikutus. Tämä johtuu pääasiassa reittien syvyyseroista Kalbådagrundin alueella. Molempien vaihtoehtojen vaikutukset on kuitenkin arvioitu vähäisiksi Alavaihtoehto 1a / 2a Alavaihtoehdon 1a / 2a (Suomen alueella oleva Suursaaren eteläpuolinen alue) vaikutukset eivät poikkea merkittävästi ilman alavaihtoehtoja toteutettavan vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksista Yhteenveto suojelualueisiin kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset suojelualueisiin on arvioitu luvussa Vaihtoehto 0 Vaihtoehdossa 0 hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia Vaihtoehto 1 Suojelualueisiin kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu pääasiassa vaikutuksia veden laatuun ja rakennustöiden aiheuttamaa melua. Suomen talousvyöhykkeellä hankealueen etäisyys Natura alueesta ja muista suojelualueista on niin suuri (yli 9 km), että sedimentaatiota, meluhaittoja tai muita fysikaalisia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Suojelualueiden ulkopuolella liikkuville muuttolinnuille rakennusalueen vedet ovat yleensä liian syviä ravinnon hankintaan (yli 60 metriä). Lisäksi melu ja visuaaliset häiriötekijät pitävät

10 658 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 linnut loitolla. Nisäkkäisiinkään ei odoteta kohdistuvan vaikutuksia, sillä kaikki nisäkkäät pyritään hätistämään pois alueelta ammusten raivauksen ajaksi. Suojelualueiden luonnonsuojelullisiin arvoihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia Vaihtoehto 2 Reittivaihtoehto 2 kulkee Kalbådagrundin alueella syvällä ja jonkin verran kauempana suoje lu alueista ja tunnetuista pesintä- ja lisääntymisalueista kuin vaihtoehto 1. Siksi sen vaikutuksetkin saattavat olla jonkin verran vähäisemmät. Todettakoon kuitenkin, että kummankin vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan olemattomiksi tai vähäisiksi. Muilla alueilla vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdon 1 vaikutukset Alavaihtoehto 1a / 2a Alavaihtoehto 1a / 2a ei eroa vaikutuksiltaan merkittävästi vaihtoehdosta 1 ja Yhteenveto talouselämään ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin sekä ihmisiin on arvioitu luvussa Vaihtoehto 0 Hanke ei vaikuta talouselämään eikä ihmisiin Vaihtoehto 1, C14 Nord Stream -putkilinjojen rakennustöihin osallistuvien alusten ympärille on muodostettava turva-alue. Rakennustyöt Suomen yksinomaisella talousalueella kestävät useita kuukausia ja niitä tehdään useassa jaksossa. Koska rakennusalue sijaitsee avomerellä kaukana kapeista väylistä, yleisen laivaliikenteen ei tarvitse siirtyä riskialttiille alueille, kuten matalikoille. Siksi laivaliikenteelle odotetaan aiheutuvan vain vähäisiä vaikutuksia. Sedimenttien leviämisen arvioidaan vaikuttavan kalastukseen rakennusalueella, sillä kalat todennäköisesti karttavat aluetta jonkin aikaa. Käyttövaiheen aikana pohjatroolausta rajoi-

11 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku tetaan epätasaisten pohja-alueiden vapaiden jännevälien ja putkilinjoja tukevien merenpohjan muokkaustöiden takia. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, sillä Suomenlahdella harjoitettava kalastus on pääasiassa väliveden troolausta, jossa troolit (verkot) eivät ole lähellä merenpohjaa. Kuitenkin, kun otetaan huomioon putkilinjan pysyvyys ja epävarmuus kalastuksen sujumisesta putkilinjan käytön aikana, kalastukseen kohdistuvan kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan kohtalainen. Sotilasalueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan paikallisia, koska putkilinjan reitti kulkee vain yhden ampuma-alueen läpi. Puolustusvoimille ilmoitetaan liikkuvasta ra ken nustyö maasta, sillä työmaa on vähän aikaa yhdellä sotaharjoitusalueella ja kulkee muu tamien läheltä. Käyttövaiheessa putkilinja ei häiritse sotaharjoituksia. Vaikutukset ovat siten vähäisiä. Putkilinja ei estä nykyisten kaapelien käyttöä eikä huoltoa. Putkilinjat ovat turvallisella etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimapuistoista ja nykyisistä maa-aineksen ottoalueista eivätkä siten haittaa niitä. Sillä mannerjalustan alueella, jonka läpi suunniteltu putkilinjan reitti kulkee, ei tiedetä olevan käynnissä tai suunnitteilla luonnonvarojen hyödyntämishankkeita lukuun ottamatta yhtä hiljattain tehtyä valtaushakemusta (ks. luku ). Putkilinjan reitti kulkee useiden kulttuuriperintökohteiden läheltä. Vaihtoehdon 1 reitillä on yksi hylky. Museovirasto on tarkastanut sen ja todennut, että hylyn historiallinen arvo on vähäinen. Ankkurikäytävässä sijaitsevia kulttuuriperintökohteita vältetään ja ankkureiden käsittelyn ajaksi niiden ympärille perustetaan erillisiä suojavyöhykkeitä. Haitta-aineiden leviäminen rakennustöiden aikana aiheuttaa vain vähäistä ja paikallista veden haitta-ainepitoisuuden lisääntymistä. Haitta-aineiden kulkeutumisesta ihmisiin ei aiheudu terveysvaaraa. Hankkeella voi olla kohtalaisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin lähinnä yleisen turvallisuudentunteen kautta. Huoli juontaa ilmeisesti juurensa hankkeen historiasta. Mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää lisäämällä avointa ja läpinäkyvää keskustelua eri osapuolten välillä. Matkailuun ja virkistystoimintaan ei odoteta kohdistuvan vaikutuksia, sillä putken laskusta ei arvioida aiheutuvan liikenteelle sellaista häiriötä, että se haittaisi matkustajalaivojen ja huvialusten liikennöintiä Vaihtoehto 2, C16 Vaihtoehdolla 2 on suurempi paikallinen vaikutus laivaliikenteeseen Kalbådagrundin alueella, koska reitti risteää lähes kohtisuoraan laivaväylän kanssa. Vaihtoehdon 2 vaikutus laivaliikenteeseen on kuitenkin lyhytaikaisempi, joten sen arvioidaan olevan hieman vaihtoehdon 1 vaikutusta pienempi.

12 660 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 Reittivaihtoehto 2 (C16) kulkee useampien tunnettujen troolikalastusalueiden halki kuin vaihtoehto 1, mutta molempien vaihtoehtojen kokonaisvaikutus kalastukseen arvioidaan mer kityksettömäksi. Reittivaihtoehdon 2 vaikutukset sotilasalueisiin ovat samat kuin vaihtoehdon 1. Reitit ovat suurimmaksi osaksi samat, eikä toisistaan poikkeavien osuuksien läheisyydessä ole sotilasalueita. Arvioidut vaikutukset nykyiseen tai suunniteltuun infrastruktuuriin eroavat vain siltä osin, että vaihtoehdossa 2 kaapeliristeämiä on kaksi enemmän. Sopimuksilla varmistetaan, ettei risteämisestä aiheudu haittaa kaapeleille. Vaihtoehtoon 1 verrattuna reittivaihtoehdon 2 lähettyvillä on yksi pieni hylyn osa enemmän. Museovirasto on tarkastanut hylyn ja todennut sen historiallisen arvon vähäiseksi. Reittivaihtoehtojen 1 ja 2 aiheuttamilla vaikutuksilla ihmisten terveyteen tai matkailuun ei ole eroa Alavaihtoehto 1a/2a Alavaihtoehdossa 1a / 2a kaapeliristeyksiä on kummankin putkilinjan reitillä vain yksi vähemmän kuin reittivaihtoehdoissa 1 ja 2. Alavaihtoehdon 1a / 2a suunniteltu reitti ei risteä venä läisen UCCBF-sotilaskaapelin kanssa. Museovirasto ei ole vielä arvioinut alavaihtoehdon 1a / 2a reitin varrella olevia mahdollisia kult tuuriperintökohteita. Alavaihtoehdolla 1a / 2a voidaan kuitenkin olettaa olevan sama vaikutus kulttuuriperintökohteisiin kuin reittivaihtoehdolla 1 (C14). Alue tutkitaan ennen rakennustöiden aloittamista. Alavaihtoehdon 1 / 2a aiheuttamat vaikutukset eivät muutoin merkittävästi eroa reittivaihto ehtojen 1 ja 2 aiheuttamista vaikutuksista.

13 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yhteenveto käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdista Käytöstä poistamiseen liittyvät eri vaihtoehdot selvitetään erillisellä tutkimuksella ennen kuin käytöstä poistaminen aloitetaan. Tutkimukseen sisältyy eri vaihtoehtojen teknisen ja ta loudellisen toteuttamiskelpoisuuden arviointi sekä ympäristövaikutusten analysointi. Kun käytöstä poistaminen tulee ajankohtaiseksi, toimintastrategia valitaan muista hankkeista kertyneen kokemuksen, Nord Stream -putkilinjojen toteutuneista ympäristövaikutuksista kertyneiden tietojen, alan yleisten käytäntöjen ja voimassa olevan lainsäädännön perusteella. On todennäköistä, että kyseisenä ajankohtana viranomaismääräykset ja paras käytäntö edellyttävät, että käytöstä poistamisesta ei saa aiheutua kuin merkityksettömiä tai korkeintaan vähäisiä ympäristövaikutuksia. Nykyisen rajallisen kokemuksen perusteella todennäköisin ja kokonaisvaikutuksiltaan käytännössä merkityksetön strategia on putkilinjan jättäminen me renpohjaan. Putkilinjan talteenotto eli sen poistaminen merenpohjasta käyttöiän päätyttyä aiheuttaisi todennäköisesti vähäisiä ympäristövaikutuksia, jotka ovat verrattavissa putkilinjan rakentamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.

14 662 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yhteenveto odottamattomien tapahtumien riskien arvioinnista Odottamattomien tapahtumien vaikutukset (riskien arviointi) on esitetty luvussa 9. Nord Stream -putkilinjan rakentamisesta ja käytöstä ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien riskien analyysien mukaan kaikki kyseiset riskit ovat projektia varten sovittujen riskikriteerien perusteella hyväksyttäviä. Putkilinjan rakentamisen aikana ainoa kolmansiin osapuoliin koh - distuva riski on miehistön ja matkustajien vaarantuminen siinä tapauksessa, että asen nuspaikan ohittavat alukset törmäävät asennusaluksiin. Nämä riskit alittavat yleisöön koh distuvien riskien kriteerit selvästi. Rakennustöiden aikana merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät säiliölaivan ja rakennusalusten törmäyksessä mahdollisesti aiheutuviin öljyvahinkoihin. Rakennusalusten ympärille muodostettavien suojavyöhykkeiden avulla tällai sen tapahtuman todennäköisyys pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi. Sotatarvikkeiden raivaustöiden vaikutukset on käsitelty luvussa 8. On epätodennäköistä, että put kilinjan asentamisen yhteydessä enää odottamatta löytyisi räjähtämättömiä ammuksia, mutta tämän varalta käytössä on tarkat turvallisuutta ja raivausmenettelyä koskevat ohjeet. Tutkimusten yhteydessä merenpohjasta löytyi paljon erilaisia tynnyreitä ja muita vastaa vanlaisia esineitä. Useimmat näistä on arvioitu vaarattomiksi ympäristölle, sillä ne ovat ol leet aukinaisia jo pitkään. Lisätutkimuksia edellyttäviä ja riskikohteiksi arvioituja esineitä pyri tään mahdollisuuksien mukaan välttämään rakennustöiden aikana putkilinjan reiti tys tä muuttamalla. Katso lisää luvuista 13 (vaikutusten lieventämistoimenpiteet) ja 14 (jatko suunnittelu). Putkilinjan käytön aikana kolmansiin osapuoliin kohdistuvat riskit liittyvät mahdolliseen putki linjan vikaan, kaasuvuotoon ja kaasupaloon, jotka voisivat vaarantaa vaikutusalueella kulkevien alusten matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Tämän riskin on osoitettu olevan hyvin pieni. Putkilinjan vioittumisen todennäköisin mahdollinen syy on ankkurien raahaaminen (tai joillakin osuuksilla laivan uppoaminen). Putkilinja merkitään merikarttoihin, ja näin varmistetaan, että linjan lähistöllä liikennöivillä aluksilla ollaan tietoisia sen sijainnista. Vapaiden jännevälien yläpuolella kalastamiseen liittyy pieni vaara, että kalastusväline jää kiinni vapaan jännevälin alle laitevian tai navigointivirheen seurauksena. Tällaisen odotta mat toman tapahtuman riski on niin pieni kuin käytännössä on mahdollista (ALARP). Riskien edelleen vähentämiseksi putkilinjan sijainti ja tietoa vapaista jänneväleistä tullaan liittämään karttoihin, jotka toimitetaan kalastajien saataville asiaankuuluvien jakelukanavien kautta. Edelleen varmistaakseen että kalastajat tietävät kuinka kalastaa putkilinjan läheisyydessä, Nord Stream varmistaa että kaikille Itämeren kalastajille järjestetään asiasta ammatillinen koulu tus ja tietomateriaalia tulee olemaan saatavilla kaikkialla putkilinjaa ympäröivillä alueilla.

15 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yhteenveto reittivaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailusta Eri reittivaihtoehtojen ympäristövaikutuksista esitetään yhteenveto seuraavassa taulukossa 11.1 sekä rakennus- että käyttövaiheen osalta. Arviointiprosessissa reittivaihtoehtojen välillä ei ole havaittu merkittäviä eroja ympäristövaikutuksissa. Taulukko Reittivaihtoehtojen vaikutusten vertailu Suomen talousalueella. Taulukon arvot ovat kyseiseen kohteeseen kohdistuvien vaikutusten suurimpia arvioituja arvoja. Alavaihtoehdon 1a/2a arviointi sisältää myös vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutukset. Vaikutuksen mitta-asteikko: +++ = merkittävä myönteinen vaikutus, ++ = kohtalainen myönteinen vaikutus, + = vähäinen myönteinen vaikutus, 0 = ei vaikutusta, = vähäinen haitallinen vaikutus, = kohtalainen haitallinen vaikutus, = merkittävä haitallinen vaikutus. (X) = lievennystoimet on jo tehty, (*) = tarvitaan lisää lievennystoimia ASTEIKKO Vaihtoehto 0: toteuttamatta jättäminen Vaihtoehto 1 (C14) Vaihtoehto 2 (C16) Alavaihtoehto 1a/2a Merenpohja 0 (X) (X) (X) Vedenlaatu 0 (X) (X) (X) Fysikaalinen ympäristö Ilmanlaatu Melu Bioottinen ympäristö Visuaaliset tekijät Pohjaympäristö (benttinen) Planktinen ympäristö Kalat ja kalakannat (X) (X) (X) (X) (X) (X) Merinisäkkäät 0 (X)(*) (X)(*) (X)(*) Merilinnut 0 (X) (X) (X) Suojelualueet Suojelualueet

16 664 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 ASTEIKKO Vaihtoehto 0: toteuttamatta jättäminen Vaihtoehto 1 (C14) Vaihtoehto 2 (C16) Alavaihtoehto 1a/2a Laivaliikenne Kalastus 0 (*) (*) (*) Sotilasalueet Infrastruktuuri Sosioekonominen ympäristö Luonnonvarat Kulttuuriperintökohteet 0 0 (X) 0 (X) 0 (X) Ihmisten terveys Matkailu ja virkistys Sosiaaliset vaikutukset (*) (*) (*) Reittivaihtoehtojen 1 ja 2 vertailu Vaikka kaikkien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset onkin arvioitu vähäisiksi, voidaan to deta, että vaihtoehtojen välillä on pieniä eroja. On selvää, että teknisten erojen vuoksi vaihtoehtojen vaikutuksissa on nähtävissä pieniä eroja. Tässä vaikutusten arvioinnissa pieniä eroja on todettu seuraaviin kohteisiin kohdistuvissa vaikutuksissa: merenpohja pohjaeläimistö merinisäkkäät merilinnut suojelualueet laivaliikenne kalastus infrastruktuuri. Eroja pidetään vähäisinä, mikä tarkoittaa, että ne eivät vaikuta luvussa 11.8 käsiteltyyn vaikutuksen kokonaismerkitykseen. Alavaihtoehtojen 1a ja 2a aiheuttamat vaikutukset eivät eroa merkittävästi reittivaihtoehtojen 1 ja 2 aiheuttamista vaikutuksista.

17 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Taulukko Päätelmät vaihtoehtojen 1 ja 2 eroista. + = hieman parempi, = hieman huonompi, 0 = ei eroa 11.9 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset Tässä raportissa arvioidaan ainoastaan vaikutuksia, jotka syntyvät Suomen alueella ja vaikuttavat pelkästään Suomessa. Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset (Suomesta Viroon ja Vi rosta Suomeen, Suomesta Venäjälle ja Venäjältä Suomeen, Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen) käsitellään Nord Stream -hankkeen Espoo-raportissa.

18 666 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Hankkeen toteutettavuus ja vaihtoehdot YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiraportissa on esitettävä riittävä selvitys hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta ja eri vaihtoehdoista. Hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus on arvioitu hankkeen taustatietojen, projekti kuvauksen, hankealueen nykytilanteen ja tässä YVA-selostuksessa esitetyn vaikutusten arvioinnin perusteella. Reittisuunnitelmaa on kehitetty mahdollisten haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi. YVA-prosessissa ja samanaikaisessa teknisessä suunnittelussa on sovellettu seuraavia varotoimia: ympäristön kannalta herkkien alueiden välttäminen muokkaustöiden rajoittaminen mahdollisimman vähiin mahdollisuuksien mukaan pelkkä kiviaineksen läjitys huippujen poiston (kovien harjanteiden ruoppaus tai räjäytys), ojituksen ja ruoppauksen sijasta. Vaikutusten arvioinnin loppuvaiheessa Nord Stream ilmoitti, että aikomuksena on käyttää mo lempien putkilinjojen (kaakkoinen ja luoteinen) ensimmäisten 300 kilometrin asennuksessa dynaamisesti asemoitavaa putkenlaskualusta ilman ankkureita. Tästä osuudesta 177 kilometriä on Suomen yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Ensimmäisen putkilinjan 198 kilometrin mittainen loppuosa ja koko 375 kilometrin mittainen toinen putkilinja on edelleen tarkoitus asentaa ankkuroidusta putkenlaskualuksesta käsin. Vaikutusten arviointi perustuu kuitenkin pahimmalle mahdolliselle vaihtoehdolle, jossa putkenlaskussa oletetaan käytettävän pelkästään ankkuroitua alusta. Hankealueesta käytettävissä olevien tietojen ja vaikutusten arvioinnin perusteella voidaan ennustaa, että hankkeen kaikki vaihtoehdot (vaihtoehdot 1 ja 2 sekä alavaihtoehto 1a / 2a) ovat ympäristön kannalta hyväksyttäviä ja toteuttamiskelpoisia. Vaikutusten arvioinnin ja teknisen suunnittelun perusteella hankkeesta vastaava pitää vaihtoehtoa 2 (C16) parempana vaihtoehtona. Nollavaihtoehdon perusteet esitetään Nord Stream Espoo-rapor tissa laajemmin kuin vain Suomen yksinomaisen talousvyöhykkeen osalta. Suunniteltujen myöhemmin toteutettavien lievennystoimien ja ehdotetun seurantaohjelman avulla vielä varmistetaan YVA:n asianmukaisuus.

Luku 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus

Luku 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus Luku 7 Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 7 369 7 Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus Tässä luvussa kuvataan ympäristövaikutusten arviointityön taustaa

Lisätiedot

Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset

Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset Sisällysluettelo Sivu 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset 1595 11.1 Johdanto 1595 11.2 Putkilinjojen reitin läheisyys maiden talousvyöhykkeiden rajoihin

Lisätiedot

Luku 13. Puutteet ja epävarmuustekijät FIN

Luku 13. Puutteet ja epävarmuustekijät FIN Luku 13 Puutteet ja epävarmuustekijät Sisällysluettelo Sivu 13 Puutteet ja epävarmuustekijät 1711 13.1 Johdanto 1711 13.2 Epävarmuus ja ennusteet 1711 13.3 Puutteellisten tietojen käsittely 1712 13.4

Lisätiedot

Luku 12. Tietojen puute ja epävarmuustekijät

Luku 12. Tietojen puute ja epävarmuustekijät Luku 12 Tietojen puute ja epävarmuustekijät Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 12 669 12 Tietojen puute ja epävarmuustekijät Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valtioneuvoston

Lisätiedot

Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa. Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017

Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa. Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017 Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017 Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2015 1 (9) Päätöshistoria Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 25.06.2015 48 HEL 2015-006398 T 11 01 01 ESAVI/4341/2015 Päätös

Lisätiedot

NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN

NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN Laadittu vastaanottajalle Nord Stream 2 Asiakirjan tyyppi Lausunto Päivämäärä 05.9.2017 Asiakirjan numero NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN NORD STREAM 2 LAUSUNTO

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 3

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 3 Hamina, kaupunginhallitus ja ympäristölautakunta Arviointiohjelmassa on tuotu esille Nord Stream -laajennushanke sijait- YVA -asetuksen edellyttämät tiedot. see Haminan ja Virolahden osalta kauempana etelässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (6) 2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko

Lisätiedot

Luku 14. Jatkosuunnittelu

Luku 14. Jatkosuunnittelu Luku 14 Jatkosuunnittelu Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 14 693 14 Jatkosuunnittelu 14.1 Luvun tarkoitus ja laajuus Tämän luvun tarkoitus on kuvailla tekniset toimet, joita Nord Stream AG

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (6) Asia tulisi käsitellä 9.5.2017 kokouksessa 4 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (9) 619 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko

Lisätiedot

Ohjeita veneilijöille

Ohjeita veneilijöille Ohjeita veneilijöille Nord Stream Itämeren kaasuputken rakentaminen > Nord Stream on 220 kilometriä pitkä maakaasuputki, joka kulkee Viipurin lähistöltä Venäjällä Itämeren halki Saksan pohjoisrannikolle.

Lisätiedot

Luku 6. Vaihtoehdot ja reitin optimointi

Luku 6. Vaihtoehdot ja reitin optimointi Luku 6 Vaihtoehdot ja reitin optimointi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 6 351 6 Vaihtoehdot ja reitin optimointi Tässä luvussa kuvataan ympäristövaikutusten arviointiraportissa arvioidut putkilinjan

Lisätiedot

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Merenpohjaan kohdistuva toiminta kuten ruoppaus ja läjitys kuormittaa ympäristöä, ja huonosti suunniteltuna ja

Lisätiedot

NORD STREAM 2 LAUSUNTO PUTKILINJAN POISTAMISEN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ. Laadittu vastaanottajalle Nord Stream 2 AG

NORD STREAM 2 LAUSUNTO PUTKILINJAN POISTAMISEN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ. Laadittu vastaanottajalle Nord Stream 2 AG Laadittu vastaanottajalle Nord Stream 2 AG Päivämäärä 18.9.2017 Asiakirjan numero NORD STREAM 2 LAUSUNTO PUTKILINJAN POISTAMISEN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ NORD STREAM 2 LAUSUNTO

Lisätiedot

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream Helmikuu 2009 Finnish version Sisällys Sivu 1 Nord Stream -putkilinja ja YVA 5 2 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) Kaupunginhallitus Ryj/1 03.06.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) Kaupunginhallitus Ryj/1 03.06.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) 664 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Nord Stream - laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta HEL 2013-005072 T 11 01 05 Päätös

Lisätiedot

Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä

Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä Nord Stream -putkilinjajärjestelmä koostuu kahdesta rinnakkaisesta kaasuputkilinjasta. Kumpikin putkilinja on suunniteltu toimimaan

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi The research problem - Itämeri on energiasilta Venäjän ja EU:n välillä energiakysymysten osalta Itämerestä

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Luku 13. Vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimet

Luku 13. Vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimet Luku 13 Vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimet Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 13 679 13 Vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimet Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa tunnistetaan

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 5. Maa Näkemys YVA-ohjelmasta Näkemys jatkotoimista Lisätietoja ja rajat ylittäviä vaikutuksia

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 5. Maa Näkemys YVA-ohjelmasta Näkemys jatkotoimista Lisätietoja ja rajat ylittäviä vaikutuksia Latvia Vaikutukset kalastukseen tulee arvioida Tulevaa kehitystä koskevat suunnitelmat tulee riittävällä tarkkuudella, sisältäen vaikutukset esittää YVA-aineis-tossa, kuten esim. si- kaloihin, niiden kutualueisiin

Lisätiedot

MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA

MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA VEDENALAISEEN LUONTOON? ENERGINEN SELKÄMERI 5.10.2010 TAPIO SUOMINEN SUUNNITTELIJA VELMU-YHTEISTYÖ SELKÄMERELLÄ -HANKE TAUSTAA Kuva: Metsähallitus 2010 ERIKOISLAATUISIA YMPÄRISTÖJÄ

Lisätiedot

Luku 10. Käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdat

Luku 10. Käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdat Luku 10 Käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdat Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 10 643 10 Käytöstä poistamisen ympäristönäkökohdat Nord Stream -putkihankkeen suunniteltu toiminta-aika on

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KOMISSIO SUOSITTELEE Helsingin sopimuksen sopimuspuolten hallituksille, että ne

KOMISSIO SUOSITTELEE Helsingin sopimuksen sopimuspuolten hallituksille, että ne HELCOM-suositus 19/1 1 HELCOM - SUOSITUS 19/1 Hyväksytty 26. maaliskuuta 1998, perustuen Helsingin sopimuksen artiklaan 13, pykälään b) MERIHIEKAN OTTAMINEN ITÄMEREN ALUEELLA KOMISSIO, OTTAEN HUOMIOON...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II 5.11.2013 ASIANTUNTIJA-ARVIOINNISSA JA TYÖPAJASSA II KÄYTETYT ARVIOINTIASTEIKOT 1. TULVAHAITTOJEN VÄHENEMINEN MERKITTÄVÄLLÄ TULVARISKIALUEELLA

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Luku 8. Suunniteltujen toimien ympäristövaikutusten arviointi

Luku 8. Suunniteltujen toimien ympäristövaikutusten arviointi Luku 8 Suunniteltujen toimien ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 8 385 8 Suunniteltujen toimien ympäristövaikutusten arviointi Tässä luvussa esitetään arvio niistä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta Viranomaislautakunta 4 19.01.2016 Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta 1380/11.01.00/2014 Viromltk 4 Liite Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

HE 122/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Kristiina Isokallio Kansainvälisten asiain neuvos Ympäristöministeriö

HE 122/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Kristiina Isokallio Kansainvälisten asiain neuvos Ympäristöministeriö HE 122/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.2.2016 Kristiina Isokallio Kansainvälisten asiain neuvos Ympäristöministeriö Painolastivedet ja vieraslajit, taustaa Ihmisten mukanaan tuomat vieraslajit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Tulokaslajien vaikutukset Itämeren tilaan ja tulevaisuuteen. Tutkija Maiju Lehtiniemi

Tulokaslajien vaikutukset Itämeren tilaan ja tulevaisuuteen. Tutkija Maiju Lehtiniemi Tulokaslajien vaikutukset Itämeren tilaan ja tulevaisuuteen Tutkija Maiju Lehtiniemi HELCOM seurannan yhteydessä kerätty aikasarja vuodesta 1979 Eri merialueilta: -Varsinainen Itämeri -Suomenlahti -Pohjanlahti

Lisätiedot

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Hanke Suunnitteluperusteena Syvyys rakennuspaikalla oltava >3,5 m Tuulisuus sopiva Voimaloiden väliset etäisyydet riittävät Tuulivoimalan napakorkeus

Lisätiedot

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream Espoo-raportti: Liite Yhteenveto kansallisesta YVA-menettelystä - Tanska Helmikuu 2009

Lisätiedot

Nord Stream laajennushanke >

Nord Stream laajennushanke > Nord Stream laajennushanke > Yleisötilaisuus Helsinki 16.4.2013, Turku 17.4.2013, Hanko 18.4.2013, Kotka 22.4.2013, Maarianhamina 24.4.2013 1 Hankkeen historia > 1997-1999 Nord Stream -hankkeen toteutettavuustutkimus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus 4.7.2013 LIITE 4. Viranomainen Näkemys YVA-ohjelmasta Näkemys jatkotoimista Perustelut ja lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus 4.7.2013 LIITE 4. Viranomainen Näkemys YVA-ohjelmasta Näkemys jatkotoimista Perustelut ja lisätiedot Ilmatieteen laitos Ilmatieteen laitos katsoo, että arviointiohjelma Lämpövaikutukset tulee selvittää Lausunnossaan Nord Stream I on fysikaalisten ympä- mittauksin jo toimivien putkien lä- hankkeen arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Luku 6. Vaihtoehdot FIN

Luku 6. Vaihtoehdot FIN Luku 6 Vaihtoehdot Sisällysluettelo Sivu 6 Vaihtoehtoja 309 6.1 Reittivaihtoehdot 309 6.1.1 Johdanto 309 6.1.2 Reittivaihtoehtojen arviointimenetelmä 313 6.1.3 Nollavaihtoehto 328 6.1.4 Kuvaus Nord Streamin

Lisätiedot

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream Helmikuu 2009 Finnish version Sisällys Sivu 1 Taustaa 5 2 Putkilinjan reititys 8 2.1

Lisätiedot

Nord Streamin kaksoisputkilinja edistää Euroopan energiaturvallisuutta pitkällä aikavälillä

Nord Streamin kaksoisputkilinja edistää Euroopan energiaturvallisuutta pitkällä aikavälillä TAUSTATIEDOTE Marraskuu 2013 Nord Streamin kaksoisputkilinja edistää Euroopan energiaturvallisuutta pitkällä aikavälillä Nord Streamin viimeisintä teknologiaa olevat putkilinjat muodostavat kiinteän yhteyden

Lisätiedot

Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.

Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11. Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.2015 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa keskeinen aihealue

Lisätiedot

LIITE 1 8B 12. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet

LIITE 1 8B 12. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet 5 YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet LIITE 1 Läntinen pihlajasaari Nuottakari Koirapaasi 5 Matalahara Luonnonympäristön arvokohteet Värdeobjekt i naturmiljön

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Jyri Mustajoki, Mika Marttunen ja Vesa Riekkinen, SYKE Hyvät YVA-käytännöt -seminaari, 13.5.2014 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen lausunto Nord Stream laajennushankkeen ympäristövaikutusten

Yhteysviranomaisen lausunto Nord Stream laajennushankkeen ympäristövaikutusten Lausunto UUDELY/4/07.04/2013 4.7.2013 Julkinen Nord Stream AG Grafenauweg 2 CH-6304 Zug Switzerland sähköposti: info@nord-stream.com Viite Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui yhteysviranomaiselle

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä. Erikoistutkija Jani Salminen Työryhmän sihteeri

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä. Erikoistutkija Jani Salminen Työryhmän sihteeri Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä Erikoistutkija Jani Salminen Työryhmän sihteeri 2 3 Keskeisiä uudistusehdotuksia KAPPALE 2 Lainsäädäntöosio päivitetään ja tiivistetään Vesilain

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Nord Stream -hanke. G 30-08-2010 Käyttöä varten TSA/MTU JKU SBO. Versio Päivämäärä Kuvaus Valmisteltu Tarkastettu Hyväksytty Nord Stream AG

Nord Stream -hanke. G 30-08-2010 Käyttöä varten TSA/MTU JKU SBO. Versio Päivämäärä Kuvaus Valmisteltu Tarkastettu Hyväksytty Nord Stream AG Sivu 1 / 54 Nord Stream -hanke G 30-08-2010 Käyttöä varten TSA/MTU JKU SBO Versio Päivämäärä Kuvaus Valmisteltu Tarkastettu Hyväksytty Nord Stream AG Asiakirjan nimi Ammusten raivauksen seurantaohjelma

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.6.2011 Taltionumero 1753 Diaarinumero 3424/1/10 1 (83) Asia Valittajat Vesitalousasiaa koskeva valitus SA Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Eesti Looduseuurijate

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NORD STREAM 2 TUTKIMUS PUTKENLASKUALUKSEN OHITTAVISTA KAUPALLISISTA ALUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

NORD STREAM 2 TUTKIMUS PUTKENLASKUALUKSEN OHITTAVISTA KAUPALLISISTA ALUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ Vastaanottaja Nord Stream 2 AG Päivämäärä Lokakuu 2016 Asiakirjan numero W-PE-EIA-POF-REP-805-060400FI-02 NORD STREAM 2 TUTKIMUS PUTKENLASKUALUKSEN OHITTAVISTA KAUPALLISISTA ALUKSISTA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

Lisätiedot

Painolastivedet hallintaan

Painolastivedet hallintaan Ympäristövaliokunta Eduskunta 8.12.2015 HE 122/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Zonation merialuesuunnittelussa

Zonation merialuesuunnittelussa Zonation merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriö 5.2.206 Tutkimusjohtaja Atte Moilanen Helsingin yliopisto Kysymyksiä Ekologiaan pohjaavan suunnittelun perusteet Datan merkitys Zonation v4 Uudenmaanliiton

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Luku 10. Natura 2000 FIN

Luku 10. Natura 2000 FIN Luku 10 Natura 2000 Sisällys Sivu 10. Natura 2000 1523 10.1 Johdanto 1523 10.2 Natura 2000 -alueet 1523 10.3 Natura 2000 -verkoston vaatimukset 1526 10.3.1 Natura 2000 -verkoston vaatimukset Suomessa

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Vieraslajien kulkeutuminen laivaliikenteen mukana. Markus Helavuori Vieraslajistrategian valmistelun aloitusseminaari 15.10.

Vieraslajien kulkeutuminen laivaliikenteen mukana. Markus Helavuori Vieraslajistrategian valmistelun aloitusseminaari 15.10. Vieraslajien kulkeutuminen laivaliikenteen mukana Markus Helavuori Vieraslajistrategian valmistelun aloitusseminaari 15.10.2008, Säätytalo Tulokaslajit Tulokaslajeista voi aiheutua huomattavaa haittaa

Lisätiedot

NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ Laadittu vastaanottajalle Nord Stream AG Asiakirjatyyppi Ympäristötarkkailuraportti 21 Päivämäärä 31.5.211 NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ YMPÄRISTÖTARKKAILU 21 NORD

Lisätiedot

Hakemus YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa

Hakemus YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa Hakemuskirje 1 (7) Hakemus YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa Hakemus YVA-lain kuudennen pykälän mukaan hankkeesta vastaava pyytää Uudenmaan ELY-keskukselta päätöstä siitä, onko hankkeeseen

Lisätiedot

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä Erikoistutkija Jani Salminen Työryhmän sihteeri jani.salminen@ymparisto.fi Työryhmä ja työn tavoite Toimikausi 15.1.2013 15.1.2014 Kokoonpano:

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

HANKKEIDEN MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT 1 JOHDANTO. Olli Kontkanen 1. Sito Oy Tuulikuja ESPOO

HANKKEIDEN MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT 1 JOHDANTO. Olli Kontkanen 1. Sito Oy Tuulikuja ESPOO HANKKEIDEN MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT 1 1 Sito Oy Tuulikuja 2 02100 ESPOO olli.kontkanen@sito.fi Tiivistelmä Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin on IMPERIA-hankkeessa kehitetty järjestelmällinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA)

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008 Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa-

Lisätiedot

Liite 10 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA

Liite 10 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 1 VESILUPAHAKEMUKSEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Mittausmenetelmät...

Lisätiedot

Täydennyksen liite 1.1 Utön osayleiskaava on kokonaisuudessaan täydennyksen liitteenä.

Täydennyksen liite 1.1 Utön osayleiskaava on kokonaisuudessaan täydennyksen liitteenä. Täydennyksen liite 1.1 Utön osayleiskaava on kokonaisuudessaan täydennyksen liitteenä. Ote Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan osista 4 ja 5 (Paraisen kunta). Punaisella hankealueen likimääräinen

Lisätiedot

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Pohjanlahdelle on vuosina 2010-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia ensiksi

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten

Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream- ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Espoon sopimuksen mukaisia konsultaatioita varten Nord Stream Espoo-raportti: Avaintehtäväraportti Merenpohjan muokkaustyöt ja ankkureiden käsittely

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Suomenlahdelle on vuosina 2011-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia erilaisten

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2022 Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus 2.3.2015 Merenhoidon suunnittelu Meristrategiadirektiivi 2008 Laki vesien- ja merenhoidosta (muutos) 2011 Suomen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 5 303

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 5 303 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 5 303 Osa reittiä J käyttävistä nopeakulkuisista aluksista ei ole jäävahvisteisia, ja tästä syystä ne voivat liikennöidä vain jäättömänä aikana. Meri on yleensä

Lisätiedot

Nord Stream -laajennushanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomi

Nord Stream -laajennushanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomi Nord Stream -laajennushanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomi Maaliskuu 2013 Laadittu vastaanottajalle Nord Stream AG Asiakirjatyyppi YVA-ohjelma Päiväys 25.3.2013 NORD STREAM -LAAJENNUSHANKE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot