Luku 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus"

Transkriptio

1 Luku 7 Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus

2

3 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Ympäristövaikutusten arvioinnin kuvaus Tässä luvussa kuvataan ympäristövaikutusten arviointityön taustaa ja siinä käytettyjä menetelmiä. Kuvaus sisältää Suomen lainsäädännössä ympäristövaikutusten arvioinnille asetetut vaatimukset ja miten vaikutukset on tunnistettu sekä sisällytetty arviointityöhön koko ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana (vaikutusten määrittäminen). Tämä luku sisältää myös erilaisten vaikutusten arviointien kuvauksen. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN KUVAUS Johdanto (kappale 7.1) on yleiskatsaus ympäristövaikutusten arviointiin Nord Stream -projektissa. Kappaleessa on kuvattu varsinaisen vaikutusten arviointiluvun rakenne (luku 8). Tarkastellut vaikutukset (kappale 7.2) sisältää tietoa tarkasteltujen vaikutusten vaikutusmäärittämistavasta ottaen huomioon ympäristövaikutusten arviointia koskevassa Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Projektin vaikutusten kuvaus- ja arviointimenetelmät (kappale 7.3) sisältää kuvauksen tarkasteltujen vaikutusten määrittelystä ja luokittelusta sekä vaikutusten merkityksen yleisestä arvioinnista. Vaihtoehtojen vertailu (kappale 7.4) sisältää kuvauksen vaihtoehtojen (katso luku 6) vertailusta vaikutusten merkityksen mukaan. Vaikutusalue (kappale 7.5) sisältää kuvauksen mahdollisten vaikutusten laajuudesta Suomen hankealueella sijaitsevalla putkilinjan reitillä. Vaikutusalue arvioidaan jokaisen vaikutuskokonaisuuden osalta erikseen.

4 370 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Yleistä Suomen YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa suunnitellun Nord Stream -projektin ympäristövaikutusten järjestelmällinen arviointi. YVA on toteutettu kansallisena menettelynä Suomen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain mukaisesti. YVA-menettelyn ta voitteena on ollut arvioida ympäristövaikutukset, jotka mahdollisesti ilmenevät Suomen talous vyöhykkeellä (EEZ) ja jossakin määrin myös Suomen aluevesillä. Arviointi on tehty projektin kolmelle eri vaiheelle: rakentaminen, käyttö ja käytöstä poistaminen. Kahden putkilinjan rakentamisen, mukaan lukien sekä putkenlaskun että merenpohjan valmistelutoimet, arvioidaan kestävän noin 30 kuukautta. Putkilinjojen käyttöikä on suunnitelmien mukaan noin 50 vuotta. Kuva 7.1. Lapintiiroja Suomenlahdella (Kuva: Antti Tanskanen) Nord Stream -projektin rakentamisen ja käytön ympäristövaikutukset ja reittivaihtoehtojen vertailu (katso kappale 7.4) on kuvattu luvussa 8. Putkilinjojen käytöstä poistamisen ympäristönäkäkohdat on kuvattu erikseen luvussa 10. Yhteenveto arvioinnin johtopäätöksistä on luvussa 11. Toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi ja ehkäisemiseksi (luku 13) sekä ehdotus seurantaohjelmaksi (luku 15) on kuvattu arvioinnin tulosten perusteella.

5 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOSIOIDEN RAKENNE (LUKU 8) Yleiskatsaus Lyhyt katsaus nykyisiin olosuhteisiin. Vaikutusmekanismit Kuvaus siitä, kuinka kukin projektitoimi voi vaikuttaa yksittäisen kohteen (vaikutuksen kohteena olevan asian tai ilmiön, esimerkiksi vesipatsaan, suojelualueen, laivaliikenteen) nykytilaan tai muuttaa sitä. Menetelmät ja käytetyt tiedot Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettyjen lähdeaineistojen ja menetelmien kuvaus. Käytetty menetelmä määrää, miten vaikutukset on määritetty (suorat mittaukset, GIS-tiedot, raja-arvot, vertailevat tutkimukset jne.). Vaikutusten arviointiin liittyy lähes aina myös laadullinen asiantuntija-arvio, ja siksi se on usein laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistelmä. Vaikutusten arviointi rakennus- ja käyttövaiheessa Vaikutusten arvioinnin tulosten kuvaus. Rakennus- ja käyttövaiheen vaikutuksia käsitellään erikseen. Kuvauksessa määritetään kunkin arvioidun vaikutuksen luonne, suuruusluokka ja kokonaismerkitys. Vaihtoehtojen vertailu Kuvaus jokaisen tutkitun vaihtoehdon ympäristövaikutuksiin liittyvistä eroista. Vertailtuja vaihtoehtoja ovat vaihtoehto 1 (C14), vaihtoehto 2 (C16), alavaihtoehto 1a/2a (Suursaaren eteläpuolisen reitin osuus Suomen alueella) sekä putken rakentamatta jättäminen (nollavaihtoehto). Tietojen puute ja epävarmuustekijät Kuvaus mahdollisista epävarmuustekijöistä tai puuttuvista tiedoista, jotka olisivat voineet tehdä vaikutusten arvioinnista nykyistä kattavamman ja luotettavamman. Johtopäätökset Vaikutusten suuruusluokan kuvaus, vaikutuskohteen (vaikutusten kohteena olevan asian tai ilmiön) arvo ja herkkyys sekä arvioitujen vaikutusten kokonaismerkitys.

6 372 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Tarkastellut vaikutukset Suomen YVA-lainsäädäntö Nord Stream -projektin suorat tai välilliset vaikutukset on tunnistettu ja arvioitu Suomen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön perusteella. Suomen lainsäädännössä luetellaan seuraavat vaikutukset, jotka on tutkittava: vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen vaikutukset edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin Nord Stream -projektin erityisesti Suomea koskeviksi arvioidut vaikutukset on tunnistettu edellä olevan luettelon perusteella käyttäen kappaleessa kuvattua menettelyä Suunniteltujen toimien ja odottamattomien tapahtumien vaikutukset Suomea koskevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu kahdentyyppisiä vaikutuksia, jotka aiheutuvat joko suunnitelluista toimista tai odottamattomista tapahtumista. Jako on suoritettu, jotta voitaisiin erottaa toisistaan erittäin todennäköiset vaikutukset ja vaikutukset, jotka syntyvät yllättäen ja aiheutuvat odottamattomista tapahtumista. Suunniteltujen toimien vaikutukset: suunniteltujen tai tunnettujen toimien vaikutukset (luku 8). Nämä ovat vaikutuksia, joita ilmeneminen projektin aikana on erittäin todennäköistä (esimerkiksi merenpohjan muokkauksesta johtuva vesipatsaan sameuden voimistuminen). Odottamattomien tapahtumien vaikutukset: vaikutukset, jotka aiheutuvat odottamattomista tapahtumista, kuten onnettomuuksista tai hätätilanteista (esimerkiksi polttoainevuoto rakennustyön aikana) (luku 9). Vaikka tällaisia vaikutuksia ei odoteta syntyvän hankkeen aikana, vaikutuksen todennäköisyys (riski) on arvioitu. Suunniteltujen toimintojen vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon vaikutuksen luonne, kuten sen laatu, laji, laajuus, palautuvuus ja merkitys. Johtopäätös vaikutuksen kokonaismerkityksestä on tehty suhteuttamalla nämä muuttujat vaikutuksen suuruusluokkaan (laajuus ja kesto). Odottamattomien tapahtumien vaikutukset arvioidaan vaikutuksen merkityksen eli seurauksien perusteella ottaen samalla huomioon vaikutuksen esiintymisen todennäköisyys.

7 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Suunniteltujen toimien vaikutusten tunnistaminen Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset vaikutukset on aluksi tunnistettu ottamalla huomioon projektiin liittyvät erilaiset toimet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön, mukaan lukien sosioekonominen ympäristö. Tämän vaiheen toteuttaminen on edellyttänyt yksityiskohtaisia tietoja projektista, sitä koskevasta suunnitelmasta ja eri projektitoimista sekä perehtymistä nykyisiin ympäristöolosuhteisiin. Alustava luettelo tunnistetuista mahdollisista vaikutuksista esitettiin YVA-ohjelmassa /18/. Luetteloa kehitettiin edelleen YVA-selostuksen laatimisvaiheessa. Tarkasteltujen vaikutusten luettelo perustuu seuraaviin lähteisiin: Projektin kuvaus: projektisuunnitelman ja projektiin liittyvien prosessien analyysi antoi selkeän kuvan projektitoimista. YVA-ohjelma: YVA-ohjelmassa (vaikutusalueiden laajuuden määrittämistä koskeva asiakirja) ja yhteysviranomaisen lausunnossa (liite VIII) korostettiin mahdollisia ympäristöllisiä ja sosioekonomisia osa-alueita, joihin voi kohdistua vaikutuksia tiettynä ajanjaksona ja tietyllä etäisyydellä. Sidosryhmiltä saatu palaute: kansalaisjärjestöiltä, viranomaisilta ja yksityishenkilöiltä saatu palaute otettiin huomioon määriteltäessä projektin mahdollisia vaikutuksia. Asiantuntijalausunnot: mahdollisten vaikutusten ja huolenaiheiden määrityksessä on käytetty hyväksi asiantuntijoilta ja viranomaisilta saatuja asiantuntijalausuntoja. Aiemmat kokemukset: vaikutusten alustavassa määrittelyssä on käytetty hyväksi aiempia kokemuksia vastaavista kaasuputkiprojekteista. Mahdolliset vaikutukset: projektin ja vaikutuksen kohteena olevan ympäristön välisen vuorovaikutuksen määrittämisen ansiosta pystyttiin tunnistamaan sekä suunniteltujen että odottamattomien tapahtumien mahdolliset vaikutukset. Projektin kolmelle päävaiheelle luotiin vaikutusmatriisi, jossa määritettiin tunnistettujen projektitoimien ja ympäristöllisten vaikutuskohteiden väliset mahdolliset vuorovaikutussuhteet (taulukko 7.1). Näin tarkempaan ympäristövaikutusten arviointiin voitiin valita yksittäinen vaikutus, jos sen odotettiin voivan aiheuttaa häiriöitä ympäristölliselle vaikutuskohteelle. Määritys proses sissa on otettu huomioon vain Suomen projektialueelle suunnitellut projektitoimet (merkitty kirjaimella F taulukossa 7.1).

8

9 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Rajat ylittävät vaikutukset Nord Stream -projektilla voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia sekä alkuperämaissa (maissa, joiden halki putkijärjestelmä kulkee: Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä) että muissa maissa, joihin projekti mahdollisesti vaikuttaa (projektialueeseen rajoittuvissa valtioissa eli Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa). Rajat ylittävien vaikutusten arviointi ei kuulu Suomen kansalliseen YVA-menettelyyn. Tämän YVA:n yhteydessä arvioidaan vain vaikutukset, jotka mahdollisesti syntyvät Suomen talousvyöhykkeellä ja vaikuttavat sen sisällä oleviin kohteisiin. Suomen YVA-menettelyn lisäksi rajat ylittäviä vaikutuksia on arvioitu valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen (1991) mukaisesti Nord Streamin Espoo-raportissa /5/. 7.3 Projektin vaikutusten kuvaus- ja arviointimenetelmät Tämä luku sisältää terminologian, jota käytetään vaikutusten arvioinnissa kuvattaessa tarkasteltujen vaikutusten luonnetta, suuruusluokkaa ja kokonaismerkitystä. Vaikutusten kuvaus vaihe vaiheelta on tärkeä väline, jonka avulla asiantuntija voi tehdä lopulliset johtopäätöksensä eri vaikutuksista samankaltaisessa loogisessa järjestyksessä. Kaikki arvioidut vaikutukset ei vät kuitenkaan ole luonteeltaan sellaisia, että ne voitaisiin kuvata täysin tätä lähestymistapaa noudattaen. Kun kaikkiin aiheisiin kuitenkin sovelletaan tätä samankaltaista lähestymistapaa, erilaisten vaikutusten arviointien tulokset ovat keskenään paremmin vertailukelpoisia. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että varsinaiset tieteelliset menetelmät ja vaikutusten merkityksen arvioinnissa käytetyt tiedot (esimerkiksi ohjeet, raja-arvot, oletukset) esitetään luvun 8 kussakin erillisessä kappaleessa Ympäristövaikutusten luokittelussa käytettyjen määritelmien kuvaus Vaikutuksen luonnehdinta Vaikutuksia on luonnehdittu niiden luonteen, lajin ja palautuvuuden mukaan. Luonteella tarkoitetaan sitä, onko vaikutus haitallinen vai myönteinen. Tyypillä tarkoitetaan sitä, onko vaikutus suora vai välillinen. Palautuvuudella tarkoitetaan kohteen kykyä palautua alkuperäiseen tilaansa vaikutuksen jälkeen. Parhaassa tilanteessa kaikki projektiin liittyvät vaikutukset ovat palautuvia. Jos vaikutukset kuitenkin jatkuvat senkin jälkeen, kun lievennystoimeton tehty ja kyseinen toiminta on päättynyt, vaikutuksista käytetään nimitystä toimien jälkeiset vaikutukset.

10 376 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 7 Vaikutusten merkityksen arvioinnin suorittivat asiantuntijat. Merkitys pieni, keskisuuri tai suuri perustuu vaikutuskohteen arvoon ja herkkyyteen sekä vaikutuksen suuruusluokkaan. Vaikutuskohteen arvo määritetään muun muassa lainsäädännön, määräysten, suhteellisuusperiaatteen sekä viranomaisilta ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. VAIKUTUSTEN LUONNEHDINTA Vaikutuksen luonne Haitallinen Vaikutusta pidetään haitallisena, jos nykytilanne muuttuu huonompaan suuntaan tai ilmenee uusi epätoivottu tekijä. Myönteinen Vaikutusta pidetään myönteisenä, jos nykytilanne muuttuu parempaan suuntaan tai ilmenee uusi toivottu tekijä. Molemmat (kaksisuuntainen) Vaikutus on haitallinen, mutta nykytilanne muuttuu samalla parempaan suuntaan. Vaikutuksen laji Suora Vaikutukset, jotka johtuvat suunnitellun projektitoimen ja ympäristön suorasta vuorovaikutuksesta, esimerkiksi vaikutukset luontotyyppiin putkilinjan asennuksen aikana. Välillinen Vaikutukset, jotka johtuvat projektiin tai sen olosuhteisiin liittyvistä muista toimista, esimerkiksi kalastuksen lisääntyminen putkilinjan reitillä tietyille kohdelajeille suotuisan keinotekoisen luontotyypin muodostumisen vuoksi. Toissijaiset vaikutukset on luokiteltu välillisiksi vaikutuksiksi. Molemmat Vaikutus, joka aiheuttaa sekä suoria että välillisiä vaikutuksia samassa vaikutuskohteessa, esimerkiksi vesipatsaan sameuden lisääntyminen, joka aiheuttaa sukeltajalinnuille suoria ravinnonsaantiongelmia ja välillisiä vaikutuksia karkottamalla saaliskalat alueelta. Vaikutuksen palautuvuus Palautuva Vaikutus on palautuva, jos vaikutuskohde kykenee palautumaan alkuperäisen tilaansa vaikutuksen jälkeen, esimerkiksi vesipatsaan sameuden palautuminen normaaliksi rakennusvaiheen jälkeen. Osittain palautuva Vaikutus on osittain palautuva, jos vaikutuskohde kykenee osittain palautumaan alkuperäiseen tilaansa vaikutuksen jälkeen, esimerkiksi luonnollinen sedimentaatio voi osittain täyttää sotatarvikkeiden raivauksesta aiheutuneen kraatterin.

11 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Palautumaton Vaikutus on palautumaton, jos vaikutuskohde ei kykene palautumaan alkuperäiseen tilaansa vaikutuksen jälkeen, esimerkiksi putkilinja fyysisenä rakennelmana merenpohjassa katsotaan korjautumattomaksi vaikutukseksi. Vaikutuksen merkitys Pieni Vaikutuskohteen arvo ja/tai herkkyys on pieni. Se ei ole herättänyt merkittävää huolta YVAprosessin aikana tai vaikutuksen suuruusluokka on pieni. Keskisuuri Vaikutuskohteen arvo ja/tai herkkyys on keskisuuri. Se on herättänyt jonkin verran huolta sidosryhmien keskuudessa ja vaikutuksen suuruusluokka on keskisuuri tai suuri. Suuri Vaikutuskohteen arvo ja/tai herkkyys on suuri (esimerkiksi Natura alue). Se on aiheuttanut merkittävää huolta sidosryhmien keskuudessa ja vaikutuksen suuruusluokka voi olla suuri Vaikutuksen suuruusluokka Muutoksen suuruusluokka fyysisen, biologisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen ympäristön kannalta on ilmaistu mahdollisuuksien mukaan määrällisin käsittein. Sosiaaliset vaikutukset on esitetty muiden vaikutusten rinnalla, koska nämä vaikutukset liittyvät ihmisten koko projektista saamaan vaikutelmaan. Mahdollisen vaikutuksen laajuuden ja keston arviointi määrittää sen suuruusluokan. VAIKUTUKSEN SUURUUSLUOKKA Vaikutuksen laajuus Paikallinen Vaikutukset, jotka kohdistuvat putkilinjojen välittömässä läheisyydessä sijaitseviin merkittäviin paikallisiin kohteisiin. Paikallinen vaikutus ulottuu yleensä enintään 5 kilometrin etäisyydelle lähteestä. Täten projektin vaikutus rajoittuu pääasiallisesti Suomen talousvyöhykkeelle kuten esimerkiksi sedimenttien suspendoituminen vesipatsaaseen. Alueellinen Vaikutukset, jotka kohdistuvat Suomen talousvyöhykkeellä oleviin kohteisiin, mutta ylittävät myös Suomen aluevesien rajat. Alueellinen vaikutus ulottuu yleensä 5-40 kilometrin etäisyydelle lähteestä. Kansallinen Vaikutukset, jotka kohdistuvat laajuudeltaan kansallisiin tai kansallisesti merkittäviin ympäristöllisiin kohteisiin, esimerkiksi kansallisesti merkittävän merieläimen lisääntymisalueen menettäminen tai sosiaaliset vaikutukset.

12 378 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 7 Vaikutuksen kesto Lyhytaikainen Vaikutuksen kesto on alle kolme viikkoa Keskipitkä Vaikutus kestää kolmesta viikosta yhteen vuoteen Pitkä Vaikutus kestää yhdestä kymmeneen vuoteen Pysyvä Vaikutus kestää yli kymmenen vuotta Vaikutuksen kokonaismerkitys Kokonaisvaikutuksen merkityksen arviointi on vaikutusten arvioinnin merkityksellisin osa. Tässä YVA-menettelyssä vaikutukset on jaettu luokkiin asteikolla Ei vaikutusta Merkittäviä vaikutuksia. Vaikutuksen luonne joko myönteinen tai haitallinen määritellään erillään vaikutuksen merkityksestä. Vaikutuksen merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon vaikutuksen luonne, tyyppi, laji, palautuvuus ja merkitys. Nämä muuttujat on asiantuntija-arvion perusteella otettu huomioon suhteessa vaikutuksen suuruusluokkaan ja vaikutuskohteen arvoon tai herkkyyteen. Vaikutuksen merkityksen määritelmää ei tule pitää absoluuttisena. Merkitys arvioidaan suhteessa tavoitteeseen, joka voi olla kohteen tietyn tilan säilyttäminen tai saavuttaminen. Jos esimerkiksi saman suuruusluokan vaikutus kohdistuu sekä uhanalaiseen lajiin että toiseen lajiin, joka ei ole uhanalainen, jälkimmäiseen kohdistuvien vaikutusten merkitystä pidetään suojeltuun lajiin kohdistuvien vaikutusten merkitystä vähäisempänä, vaikka vaikutusten suuruusluokka olisi sama. VAIKUTUKSEN KOKONAISMERKITYS Ei vaikutusta Hankkeella ei ole vaikutusta kohteeseen. Vähäinen vaikutus Vaikutuksen merkitys on yleensä pieni (arvo/herkkyys on pieni), tai vaikutuksen suuruusluokan arvioidaan olevan pieni. Vaikutus on yleensä paikallinen ja lyhytaikainen. Vaikutus on yleensä palautuva. Vaikutus on yleensä merkityksetön vaikutuksen kohteelle. Kohtalainen vaikutus Vaikutuskohteen merkitys on yleensä keskisuuri (keskisuuri arvo/herkkyys). Vaikutus on yleensä paikallinen tai alueellinen, ja sen kesto on keskipitkä tai pitkä. Vaikutus on yleensä osittain palautuva tai palautumaton ja yleensä merkityksetön vaikutuksen kohteelle.

13 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku Merkittävä vaikutus Vaikutuksen kohteella on suuri merkitys (sen arvo/herkkyys on suuri). Laajuus voi yleensä olla kansallinen ja kesto pitkäaikainen tai pysyvä. Vaikutus on yleensä palautumaton ja vaikutuskohteelle merkityksellinen. 7.4 Vaihtoehtojen vertailu Suunniteltujen Nord Stream -putkilinjojen vaikutukset arvioidaan vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti alavaihtoehtoineen sekä verrataan niitä putken rakentamatta jättämiseen (0-vaihtoehto). Kaikki kolme vaihtoehtoa on arvioitu hankkeen yhtäläisinä toteuttamisvaihtoehtoina (katso luku 6). Alavaihtoehto 1a / 2a on arvioitu muista vaihtoehdoista erillisenä ja sitä on verrattu vaihtoehdon 1 tai 2 paikalliseen osaan. Reittivaihtoehdot 1 ja 2 ovat teknisesti lähes samankaltaisia. Noin 90 % reittivaihtoehdosta 1 on täsmälleen sama kuin vaihtoehto 2. Siksi molempien vaihtoehtojen vaikutukset ovat hyvin samankaltaiset. Vaihtoehdot eroavat toisistaan noin 42 kilometrin pituisella matkalla, jolla vaihtoehto 2 kulkee Kalbådagrundin alueella vaihtoehtoa 1 etelämpänä. Jotta vaihtoehtojen eroja Kalbådagrundin alueella voitaisiin tarkastella tarkemmin, pelkästään vaihtoehtojen 1 ja 2 erojen arvioinnille on omistettu oma lukunsa. Vaihtoehtoja vertaillaan kahdessa vaiheessa Vaihtoehtoa 1 verrataan projektin toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto), minkä jälkeen Vaihtoehtoa 2 on verrattu vaihtoehtoon 1 Alavaihtoehtoa 1a/2a on arvioitu ikään kuin se olisi mahdollinen reitin muutos lyhyellä (n. 3 kilometrin) matkalla putkilinjan itäisessä osassa. Kyseistä alavaihtoehtoa on arvioitu sekä vaihtoehdon 1 että 2 mahdollisena muutoksena. Kunkin vaihtoehdon vaikutusten arvioinnin päätulokset esitetään johtopäätöksissä luvussa 11. Vaikutukset on esitetty kunkin vaihtoehdon osalta taulukossa, josta käy ilmi vaikutusten merkityksen laajuus.

14

Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset

Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset Sisällysluettelo Sivu 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset 1595 11.1 Johdanto 1595 11.2 Putkilinjojen reitin läheisyys maiden talousvyöhykkeiden rajoihin

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Luku 13. Puutteet ja epävarmuustekijät FIN

Luku 13. Puutteet ja epävarmuustekijät FIN Luku 13 Puutteet ja epävarmuustekijät Sisällysluettelo Sivu 13 Puutteet ja epävarmuustekijät 1711 13.1 Johdanto 1711 13.2 Epävarmuus ja ennusteet 1711 13.3 Puutteellisten tietojen käsittely 1712 13.4

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 3

Uudenmaan ELY-keskus LIITE 3 Hamina, kaupunginhallitus ja ympäristölautakunta Arviointiohjelmassa on tuotu esille Nord Stream -laajennushanke sijait- YVA -asetuksen edellyttämät tiedot. see Haminan ja Virolahden osalta kauempana etelässä

Lisätiedot

Kuva Rautuvaaran vanha rikastekiekka-alue.

Kuva Rautuvaaran vanha rikastekiekka-alue. Kuva 11-1-1. Rautuvaaran vanha rikastekiekka-alue. 390 11.1 Vaikutusten arviointimenetelmä Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on järjestelmällisesti etenevä prosessi. Siinä tunnistetaan ja arvioidaan

Lisätiedot

A7-0277/129/REV

A7-0277/129/REV 3.10.2013 A7-0277/129/REV Tarkistus 129/REV Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-ryhmän puolesta Mietintö Andrea Zanoni Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi COM(2012)0628

Lisätiedot

Luku 6. Vaihtoehdot ja reitin optimointi

Luku 6. Vaihtoehdot ja reitin optimointi Luku 6 Vaihtoehdot ja reitin optimointi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 6 351 6 Vaihtoehdot ja reitin optimointi Tässä luvussa kuvataan ympäristövaikutusten arviointiraportissa arvioidut putkilinjan

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) Kaupunginhallitus Ryj/1 03.06.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) Kaupunginhallitus Ryj/1 03.06.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) 664 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Nord Stream - laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta HEL 2013-005072 T 11 01 05 Päätös

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Luku 7. Ympäristövaikutusten arviointi Menetelmät FIN

Luku 7. Ympäristövaikutusten arviointi Menetelmät FIN Luku 7 Ympäristövaikutusten arviointi Menetelmät Sisällysluettelo Sivu 7 Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät 441 7.1 Yleiskatsaus 441 7.2 Tutkittavien vaikutusten rajaus ja tunnistus 442 7.2.1 Yleiskatsaus

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Luku 11. Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Luku 11. Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu Luku 11 Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 11 651 11 Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu Tässä luvussa esitetään yhteenveto Nord Stream -hankkeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointimenettely Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Jyri Mustajoki, Mika Marttunen ja Vesa Riekkinen, SYKE Hyvät YVA-käytännöt -seminaari, 13.5.2014 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.

Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11. Milloin ympäristövaikutus on merkittävä? Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.2015 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa keskeinen aihealue

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

Luku 12. Tietojen puute ja epävarmuustekijät

Luku 12. Tietojen puute ja epävarmuustekijät Luku 12 Tietojen puute ja epävarmuustekijät Ympäristövaikutusten arviointiselostus Luku 12 669 12 Tietojen puute ja epävarmuustekijät Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valtioneuvoston

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuusamon kaivoshanke YVA-yleisötilaisuus 8.1. ja 9.1.2014 Kuusamo ja Käylä Ylitarkastaja Heikki Kovalainen 8.-9.1.2014 1 YVA-yleisötilaisuus 9.1.2014 Käylä POPELY

Lisätiedot

Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa. Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017

Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa. Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017 Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017 Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (6) 2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto ja ohjeita lukijalle FIN

Luku 1. Johdanto ja ohjeita lukijalle FIN Luku 1 Johdanto ja ohjeita lukijalle Sisällys Sivu 1 Johdanto ja ohjeita lukijalle 5 1.1 Nord Stream -hanke 5 1.2 Tämä raportti 5 1.2.1 Nord Stream raportin tehtävä Espoon sopimuksen mukaisessa kuulemismenettelyssä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Arviointitulosten raportointi. YMPS437 YVA-erikoiskurssi Kevät 2015

Arviointitulosten raportointi. YMPS437 YVA-erikoiskurssi Kevät 2015 Arviointitulosten raportointi YMPS437 YVA-erikoiskurssi Kevät 2015 Arviointiraportti Arviointiselostuksessa kuvataan arviointimenettely ja sen tulokset laadulla on suuri merkitys (mm. YVA-menettelyn vaikuttavuus)

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2015 1 (9) Päätöshistoria Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 25.06.2015 48 HEL 2015-006398 T 11 01 01 ESAVI/4341/2015 Päätös

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta Viranomaislautakunta 4 19.01.2016 Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta 1380/11.01.00/2014 Viromltk 4 Liite Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulainsäädännön. ulottuvuuksia. ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki

Ympäristönsuojelulainsäädännön. ulottuvuuksia. ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki Ympäristönsuojelulainsäädännön ulottuvuuksia ympäristöoikeuden kenttä laki ympäristövaikutusten arvioinnista terveydensuojelulaki Ympäristöoikeuden kenttä Ilmastoja energiaoikeus tavoite: ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (6) Asia tulisi käsitellä 9.5.2017 kokouksessa 4 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Lausunto/palauteyhteenveto Kymijoen vesistöalueelle

Lausunto/palauteyhteenveto Kymijoen vesistöalueelle Lausunto/palauteyhteenveto Kymijoen vesistöalueelle Tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman valmisteluun liittyen. Kuulemisaika 2.5.2013-2.8.2013.

Lisätiedot

SVA:STA KOHTI SOSIAALISTA TOIMILUPAA

SVA:STA KOHTI SOSIAALISTA TOIMILUPAA IMPERIA HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 9.11.2015 SVA:STA KOHTI SOSIAALISTA TOIMILUPAA KALLE REINIKAINEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalisten vaikutusten arviointi YVA:ssa 2. Kokemuksia SVA:sta kaivoshankkeissa 3. YVA:n tarjoamat

Lisätiedot

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio Lausunto LAPELY/10/07.04/2012 8.11.2013 Taaleritehdas Oy Tamiir Fareed Tapionkatu 4 A 11 40400 Jyväskylä Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Lisätiedot

Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa KAAVOITTAJIEN JA RAKENNUSTARKASTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa Mikkeli 21.11.2013 Pasi Rajala PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 ESITYKSEN NÄKÖKULMIA Alueidenkäytön

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (9) 619 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko

Lisätiedot

NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN

NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN Laadittu vastaanottajalle Nord Stream 2 Asiakirjan tyyppi Lausunto Päivämäärä 05.9.2017 Asiakirjan numero NORD STREAM 2 LAUSUNTO TYNNYRIARVIOIDEN TARPEELLISUUDESTA LUPAHAKEMUSTA VARTEN NORD STREAM 2 LAUSUNTO

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

YVA-lain muutokset. YVA-laki ja -asetus voimaan Savo Seija

YVA-lain muutokset. YVA-laki ja -asetus voimaan Savo Seija YVA-lain muutokset YVA-laki ja -asetus voimaan 17.5.2017 7.11.2017 Muutoksen tausta direktiivi vaatii merkittävin kansallinen muutostarve hallitusohjelmassakin mainittu YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen

Lisätiedot

YVA-lainsäädännön keskeiset muutokset

YVA-lainsäädännön keskeiset muutokset YVA-lainsäädännön keskeiset muutokset Seija Rantakallio YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä 12.5.2017 Ympäristöministeriö YVA-lain uusi rakenne 1 luku Yleiset säännökset 2 luku Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (5) 178 Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi -konsulttityön tilaaminen HEL 2013-005056 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Vaikutusten merkittävyyden arviointi

Vaikutusten merkittävyyden arviointi Vaikutusten merkittävyyden arviointi Joonas Hokkanen, Anne Vehmas Ramboll Finland Oy Mika Marttunen SYKE Vaikutuksen merkittävyys YVA:ssa arvioidaan aiheutuuko hankkeesta merkittäviä haitallisia vaikutuksia

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä

Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä Nord Stream -putkilinjajärjestelmä koostuu kahdesta rinnakkaisesta kaasuputkilinjasta. Kumpikin putkilinja on suunniteltu toimimaan

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Tapahtuma, kirjoita päivämäärä Etunimi Sukunimi OHO!? Päätöksillä ja päättämättömyydellä on vaikutuksia Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta aikain useinkin kuntalaisten

Lisätiedot

Kuva Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013).

Kuva Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013). 532 Kuva 11-10-2. Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013). 11.10.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot Luontovaikutusten arviointi

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin Sofia Lakka Jorma Jantunen 23.1.217 Tilastokatsaus YVA-menettelyihin 1994-216 Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994. YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Merenpohjaan kohdistuva toiminta kuten ruoppaus ja läjitys kuormittaa ympäristöä, ja huonosti suunniteltuna ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi The research problem - Itämeri on energiasilta Venäjän ja EU:n välillä energiakysymysten osalta Itämerestä

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristöministeriö, työpaja 26.11.2012 Maisema-arkkitehdit MARK Elina Kataja ja Elina Kalliala SISÄLTÖ Lakiviittaukset aiheeseen liittyen (MRL, MRA, YVA, Eurooppalainen

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä 12.5.2017 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö YVA kaavoituksen yhteydessä lain

Lisätiedot

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään.

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään. Page 1 Arviointitaulukko VE0 VE1 VE2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset maankäyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Jako-Muuraissuo muuttuu melko luonnontilaisesta suoalueesta

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 ELY-keskuksen kirje 11.3.2011 ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN RAIDEYHTEYS HA - HANKKEEN YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEEN SELVITTÄ- MINEN Dnro 2011-440, Östersundom-toimikunta

Lisätiedot

-tausta ja tarkoitus. Kuulemistilaisuus Sajos, Inari Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö

-tausta ja tarkoitus. Kuulemistilaisuus Sajos, Inari Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö Akwé: Kon ohjeet -tausta ja tarkoitus Kuulemistilaisuus 8.11.2013 Sajos, Inari Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö Akwé: Kon ohjeiden perusta Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot