SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta 4 Tietohallinto ja Lahden alueen IT-keskus 5 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 6 Toimistoyksikkö 8 Paikallisseurakunnat Keski-Lahden seurakunta 11 Launeen seurakunta 15 Joutjärven seurakunta 20 Salpausselän seurakunta 24 Yhteiset työmuodot Viestintä 28 Yhteinen kasvatustyö Varhaiskasvatus 31 Yhteinen nuorisotyö 34 Yhteinen rippikoulutyö 38 Yhteinen palvelutyö 43 Perheneuvonta 47 Sairaalasielunhoito 50 Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus 54 Muu yhteinen seurakuntatyö 57 Hautaustoimi Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi 61 Hautausmaakiinteistöt 64 Kiinteistötoimi 67 TULOSLASKELMAOSA 70 INVESTOINTIOSA 73 RAHOITUSLASKELMA 81

3 Sivu 1 Hallinnon kehittäminen ja talous kipukohtina Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen julkaisemisen jälkeen havaittiin, että yhä useammalla seurakunnalla on ongelmia taloutensa kanssa. Toimintamenot ovat karanneet verotuloja ja muita tuloja korkeammaksi joka kolmannessa seurakuntataloudessa. Seurakunnat velkaantuvat tai realisoivat omaisuuttaan toimintamenojen rahoittamiseksi. Tämä tie ei voi jatkua pitkään. Lahden seurakuntayhtymässä menot ja tulot ovat olleet oikeassa suhteessa toisiinsa viimeisten kymmenen vuoden ajan. Olemme kohtuullisen hyvin pystyneet noudattamaan valitsemaamme strategiaa. Tavoitteemme on investoida tulorahoituksella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuloista jää kohtuullinen määrä vuosittain investointeihin. Taloudellinen toimintaympäristömme ei asiantuntijoiden ennusteiden perusteella näytä helpottuvan merkittävästi lähivuosina. Paras tapa vastata ajan haasteisiin on keskittyä entistä ponnekkaammin perustehtävän tekemiseen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan hyvin. Eniten avun tarpeessa olevia kansalaisia tuetaan. Lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta huolehditaan. Tuetaan perheiden hyvinvointia. Ympäristön varjeleminen ja luonnon säilyttäminen on jokaisen tehtävä. Vainajat saatetaan kristillisin menoin viimeiselle matkalleen. Strategiassamme olemme jo painottaneet näitä asioita. Jatketaan samalla tavalla ja pidetään nämä toimintamme muodot mielessä kaikessa mitä teemme. Ensi vuoden aikana jatkuu hallinnon kehittäminen. Jatkamme omaa sisäistä työtämme, joka alkoi vuoden 2012 alussa. Ensi vuoden aikana pääsemme tekemään päätöksiä asioista. Etenemme suunnitellun aikataulun mukaan ja saamme merkittävät ratkaisut tehtyä ennen seuraavia seurakuntavaaleja, jotka ovat syksyllä Koko kirkon kehittämishankkeet realisoituvat Lahden osalta. Asiakkuutemme kirkon palvelukeskukseen alkaa ensi vuonna. Vuosikausia kestänyt ja paljon varoja vaatinut kirkonkirjojen digitointihanke saadaan toivottavasti viimein valmiiksi. Aineisto muodostaa osan tietokannasta, jota käytetään Kirjuri sovelluksella aikanaan, kunhan kaikkien seurakuntien kirkonkirjat ovat sähköisessä muodossa. Talousarviomme vuodelle 2014 on ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa eli jonkin verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintamenoihin käytetään 19,2 miljoonaa euroa eli 1,2 % tätä vuotta enemmän. Investoinnit ovat 1,9 miljoonaa euroa. Hannu Sarikka Hallintojohtaja

4 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 2 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii keskitetysti seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yleishallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla pyrimme saavuttamaan henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräisen tason. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin Talousarviovuoden 2014 painopisteet 1. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen laatimisen kehittäminen 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Sujuva siirtyminen KIPA:n asiakkaaksi - siirtymäprojektin läpivienti ja henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaprosessien vakiinnuttaminen - kehitystarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen toiminnan tehostamiseksi ja järjestelmän käyttökustannusten karsimiseksi - talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväkuvien muokkaaminen uusia tehtäväjärjestelyjä vastaaviksi - koulutussuunnitelma, toteutuneet koulutukset - toteutuneet muutokset - käyttökustannusten vertaaminen aiempiin vuosiin 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen kehittäminen - yksikkökohtaisten kehysten määrittely hallintorakennetyöskentelyn tuloksena syntyneen mallin mukaan - yksiköiden kouluttaminen talousarviomäärärahaesitysten tekoon KIPA:n talousarviosuunnittelujärjestelmässä, esitysten koonti taloustoimistossa ja liittäminen talousarvioasiakirjaan asianhallintajärjestelmässä - vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvän KIPA:ssa syntyvän tilinpäätösaineiston ja asianhallintajärjestelmässä luotavan tilinpäätösaineiston yhteensovittaminen tasekirjaksi

5 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 3 - pyydetään työyksiköiltä palaute uuden kehyssuunnittelun onnistumisesta verrattuna entiseen tapaan - KIPAsta saatavan talousarviosuunnittelu- ja tilinpäätösaineiston käyttökelpoisuudesta ja asianhallintajärjestelmän käytön onnistumisesta 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen - oikeat ja yhdenmukaiset menettelytavat työyksiköissä sisällöllisesti oikeat ja laadullisesti hyvät päätökset ja asiakirjat - menettelytapojen poikkeamat - asiakirjojen laadun arviointi 4. Ympäristötavoite - Käytöstä poistettavien laitteiden kierrättäminen ja jatkokäsittely oikein - Kopioiden määrän ja paperinkulutuksen vähentäminen käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia - kierrätyksen toteaminen - paperinkulutuksen seuranta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Lahden seurakuntayhtymä tulee siirtymään Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi vuonna 2014 tai viimeistään Niin taloustoimiston kuin muunkin henkilöstön tehtävissä tapahtuu muutoksia ja toimintatavat muuttuvat. Taloushallinnossa ja palkanlaskennassa olevan henkilöstön määrä vähenee, mistä tulee säästöjä henkilöstömenoihin. Uutena kustannuseränä tulevat KIPA:lle maksettavat palvelumaksut. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Ma. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 10 hlöä 2 hlöä 1 hlöä 13 hlöä 10 htv 2 htv 0,25 htv 12,25htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotila / huone Tilamuutokset ovat mahdollisia uusien tehtäväjärjestelyjen johdosta.

6 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Sivu 4 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköitten sisällä sekä eri yksiköitten välillä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Kiinnitämme erityistä huomiota henkiseen työsuojeluun. Heikkenevä talous ja mahdolliset hallintorakennemuutokset aiheuttavat muutoksia, jotka vaikuttavat koko yhtymän henkilöstöön. Kiire, henkilöstön ikääntyminen ja työpaineet aiheuttavat väsymystä ja työilmapiirin heikkenemistä, mistä kärsii myös työn tuloksellisuus. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto - seuraamme sairauslomien määrää puolivuosittain ja vuositasolla 2. Yhteisen toiminnan lisääminen - järjestetään yhteisiä tapahtumia 3. Kannustamme henkilöstöä osallistumaan tarjoamiimme liikuntamahdollisuuksiin ja virkistystilaisuuksiin - seurataan liikunta- ja kulttuurisetelien hankkimista - seurataan yhtymän järjestämien liikunta- ja kulttuuritapahtumien osallistujamäärää 4. Työhyvinvointitutkimuksen tuloksien jatkotoimenpiteiden toteutuminen - kysely henkilöstölle, onko toimenpiteitä tehty tutkimustulosten parantamiseksi 5. Ikääntyvien ja eläkeikää lähestyvien huomioiminen - toteutuuko lähelle eläkeikää painotetut tapahtumat

7 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Sivu 5 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tietotekniikan kehittäminen nykyistä seurakuntarakennetta ja mahdollisia rakenneuudistuksia palvelevaksi - eri järjestelmien käytön yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen - eri järjestelmien käytön tehostaminen - järjestelmien käytön seuranta - järjestelmien käyttöasteen seuranta 2. Henkilöstön liikkuvuuden kehittäminen - työnteon paikkasidonnaisuuden vähentäminen - tietoturvan huomioon ottaminen mobiiliteknologian käytössä - järjestelmien käytön seuranta 3. Ympäristötavoite - laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja) - kilpailutuksissa otetaan huomioon tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys) Henkilöstö - laiterekisterin avulla vuositasolla raportointi energiatehokkuudesta Työsopimussuhteiset työntekijät 4 hlöä 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat Atk-palvelin- ja varastotilat 3 37

8 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 6 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Hallinto- ja palvelurakenteiden muuttuessa kehitämme aktiivisesti asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä ylläpitävä työympäristö, jossa työskenteleminen on mielekästä ja tuloksellista. Keskitymme perustehtävään. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Keskusrekisteri auttaa tukipalveluiden kautta seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja kaikkien edellä mainittujen painopisteiden toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän avulla saavutetaan viivytyksetön tietojen tallennus ja luovutus sekä tasalaatuinen asiakaspalvelu kaikissa keskusrekisterin toimipisteissä - seurakuntavaalien onnistuminen - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien työntekijät saavat käyttöönsä seurakuntatyötä tukevaa tietoa ja aineistoa suoraan jäsentietojärjestelmästä - toimipisteissä virkatodistusten luovutusaika on korkeintaan viisi työpäivää 2. Tavoite - työn joustavuuden lisääminen - vuosiloma- ja sairauslomajärjestelyt onnistuvat työyksikön sisäisinä tehtävien siirtoina

9 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 7 3. Tavoite - henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen koulutuksen ja työkierron avulla - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi seurakuntatoimistojen kanssa - ammattitaitoa syventävä koulutus ja vähintään yksi työntekijä mukana työkierrossa - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran hoitamiseen kuuluvien työtehtävien organisointisuunnitelman laatiminen seurakuntatoimiston kanssa syksyyn mennessä 4. Ympäristötavoite - paperin käytön vähentäminen esim. kertakäyttöastioiden välttäminen, kaksipuoleinen tulostaminen, kirjekuorien uusiokäyttö - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutuksen seuraaminen, kaksipuoleisen tulostusasetusten käyttö - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen sähköisten työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Sähköisten palveluiden kehittäminen ja monipuolistuminen vähentää asiakaspalvelussa tarvittavia resursseja. Seurakuntayhtymän palvelupisteiden mahdollinen keskittäminen vapauttaa kiinteistöjen tiloja muuta käyttöä varten. Kirjuri-jäsentietojärjestelmään valmistuva kansalaisliittymä vähentää muiden ohjelmistojen käyttöä sekä käyttökustannuksia. Vuonna 2015 henkilöstösuunnitelman mukaisesti täyttämättä jäävä virka vähentää henkilöstökuluja. Vakinaiset viranhaltijat Määräaik. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 5 hlöä 2 hlöä 7 hlöä 4,8 htv 1,4 htv 6,2 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat: Vapaudenk. 6, katutaso ja 2. krs 2 270

10 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 8 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Kehitämme proaktiivisesti toimistopalvelujen sisältöjä yhdessä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä edistävä työympäristö, jossa työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista. Siirrymme Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Toimistoyksikkö auttaa tukipalveluidensa kautta seurakuntia sekä yhteisiä työmuotoja toteuttamaan kaikkia edellä mainittuja painopisteitä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - kannamme vastuuta seurakuntatyön sujuvuudesta ja seurakuntayhtymän hallinnon ja toimistopalvelujen kehittämisestä - vuonna 2015 keskusrekisterissä täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi - seurakuntavaalien onnistuminen - selkeät ja yksilöidyt palvelut seurakunnille sekä yhteisille työmuodoille - matala palkkakustannusten kehitys - suunnitelma tehtävien uudelleenorganisoimisesta vuodelle 2015 valmis viimeistään syksyllä 2. Tavoite - etsimme ratkaisua yhteistyössä hallinnon kanssa yhden asiakaspalvelupisteen tai palvelukeskuksen mallille - työn joustavuuden lisääminen - suunnitelman tekeminen yhden palvelupisteen toteuttamiselle - työkierron onnistuminen

11 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 9 3. Tavoite - sähköisten työvälineiden täysimääräinen hyödyntäminen kaikissa työyksiköissä - työyksiköissä käytetään kaikkia niitä sähköisiä työvälineitä, jotka ovat tarkoitetut seurakunnissa tapahtuvan työskentelyn ohjaamiseen ja tukemiseen 4. Ympäristötavoite - sähköisen tiedonkulun lisääminen ja paperitulosteiden vähentäminen - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutus vähenee - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Kirjuri-jäsentietojärjestelmä parantaa seurakuntatoiminnan palvelujen laatua, tietoturvaa ja nopeutta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa myös säästöjä, kun jäsentietojen käsittely ja asiakirjojen tilaus sekä toimitus voidaan jakaa seurakuntien kesken työjonoon. Kirjurin ja muiden seurakuntayhtymän käyttämien ohjelmien rajapintojen käyttö vähentää päällekkäisiä työtehtäviä. Yhteen palvelupisteeseen tai palvelukeskuksen malliin siirtyminen tuo säästöjä henkilöstömenoihin sekä vapauttaa seurakuntayhtymän tiloja muuta käyttöä varten. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus kuormittaa alkuvaiheessa henkilöresursseja, mutta käytön vakiinnuttua lisää työn joustavuutta sekä vähentää työn määrää. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 13 hlöä 4 hlöä 17 hlöä 12,2 htv 3,4 htv 15,6 htv

12 Sivu 10 YLEISHALLINTO TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) TOIMINTATULOT (sisäiset) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Sivu 11 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Keski-Lahden seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Seurakunnan tehtävä täyttyy uskon syntyessä kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkauden toteutuessa ihmisten välillä. Tämä on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2, diakoniatyö 3. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 4. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 5. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 6. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyysseurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyysseurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulan, Metsäpellon ja Keskustan alueilla (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet vuodelle 2014 ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Painopisteet otetaan huomioon siinä tavassa, jolla toteutetaan seurakunnan perustehtäviä: jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia, kristillistä kasvatusta, palvelua, sielunhoitoa ja lähetystyötä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - johdantosanoissa ja esirukouksessa pyritään elämänläheisyyteen ja huomioidaan paikalla olevien elämäntilanne - monipuolinen musiikin käyttö, vierailevat muusikot ja musiikkiryhmät jumalanpalveluksissa

14 Sivu 12 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta - jo toimivien ikävuositapahtumien (0-vuotiaille vauvakirkko, 4-vuotiaille Lapsen Raamattu, 5-vuotiaille Raamattuseikkailu) lisäksi otetaan käyttöön jokin uusi tavoittamismuoto uudelle ikäluokalle. - diakonian ryhmät ja työntekijät osallistuvat jumalanpalveluksiin - vanhojen messukumppanien säilyttäminen ja uusien löytäminen - messukumppanien määrä - musiikkivieraiden määrä - messuihin osallistuneiden määrä 2. Tavoite - yksinhuoltajille kohdennettua toimintaa jatketaan - Tuomasmessuissa maksuton tarjoilu ja matala kynnys - lasten ja nuorten kerhotoiminta monipuolista ja laajaa - varhaisnuorisotyön moniammatillinen yhteistyö koulujen kanssa erityisnuorten tukemiseksi - rippikoulutyössä pienryhmärippikoulu erityistä tukea vaativille nuorille - vierailut Leipäkirkko-tiimin kanssa syrjäytyneiden asuntoloissa - toimintaan osallistuneiden määrä - toiminnan määrä - vastaanottojen ja kotikäyntien määrä 3. Tavoite - kotien rukouselämää ja iltarukousta pidetään esillä toimituskeskusteluissa ja kerhoissa - kutsutaan pienten lasten vanhempia perhekerhoihin - perhetapahtumien jatkaminen Mukkulassa (syys- ja kevättapahtumat) ja keskustassa (Marian mäki, joulukylä) - kasvatusluentojen jatkaminen Ristinkirkossa sekä ammattikasvattajille että vanhemmille - kotikäynnit, ryhmät ja laitosvierailut ikääntyneille yhteistyössä sairaalasielunhoidon kanssa myös uusissa vanhuspalvelulaitoksissa (Onnelanpolku ja Lehtioja) - perhekerhojen kävijämäärät - perhetapahtumien ja kasvatusluentojen toteutuminen 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit, julkiset liikennevälineet, polkupyörä mahdollisuuksien mukaan - ympäristökasvatuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa - paperin määrän vähentäminen

15 Sivu 13 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Uudet vanhusten asumispalveluyksiköt valmistuvat Onnelantielle ja Lehtiojalle Mukkulaan vuoden 2014 aikana. Vanhuspalveluyksiköissä yhteensä noin 400 asukasta, joiden hartauselämän hoito ja sielunhoito tulevat vaatimaan sairaalapappien ohella myös Keski-Lahden seurakunnan papiston ja diakoniatyöntekijöiden panostusta. Tilat Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 23,5 23,5 23,5 htv 23,5 htv Tila kpl m 2 Ristinkirkko Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat ja Vapaudenkatu 6:n aula Kirkkokatu 7, Nuortentila 1 250

16 Sivu 14 KESKI-LAHTI TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 Launeen seurakunta Sivu 15 Launeen seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Koko toiminnan suunnittelu on lähtenyt strategisten painopisteiden ja talousarviosuunnittelussa asetettujen painopisteiden pohjalta. Seurakuntayhtymän strategisia painopisteitä toteutetaan mm. seuraavasti: 1. Hengellisen elämän vahvistaminen - jumalanpalveluselämään panostaminen näkyy rikkaana, monipuolisena hartauselämänä seurakunnassa 2. Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen - vapaaehtoiskoulutus, vapaaehtoistyön pelisääntöjen luominen, messukumppanuus, aktiivinen tiedottaminen 3. Vastuun kantaminen - MaMu työtä myös paikallisesti, avun tarpeen kartoittamisessa yhteistyö eri toimijoiden kanssa Talousarviovuoden 2014 painopisteet Launeen seurakunnan vuoden 2014 painopisteet rakentuvat seurakuntayhtymässä asetetuille yhteisille painopisteille. Nämä ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista Vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista - draamaryhmä - vanhemmat tulevat kun lapset tulevat - Liipolan messu klo 16 Toteutetaan messu yhdessä tehden, uusilla tavoilla, mukana uusia elementtejä: - esim. haastattelusaarna, saarnan merkittävyys - jp:n ohjaaminen, juontaminen - maallikoiden puheenvuorot (haastattelu, kirkkokahvipuheet) - aika messun suunnitteluun - rentous, lämpö, joustavuus vs. kaavamaisuus - kohtaaminen, inhimillinen lämpö: esim. surevien kohtaaminen - kastettujen taulu - kutsu varustaminen lähettäminen

18 Launeen seurakunta Sivu 16 Huomio kutsumiseen - kutsuminen ja rohkaiseminen, kutsu kaveri - jutut, ilmoitukset - jumalanpalveluspolku: ryhmä messu Messukumppanuus - Etsitään uusia messukumppaneita - musiikkikumppanuus - messujen vieraat esim. lomailevat lähetit - maahanmuuttajat - mitä uusia toteutuksen muotoja käytettiin - minkälaista palautetta on annettu - kuinka usein oli messukumppaneita/ avustajia messuissa 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Huomioidaan monenlainen syrjäytyminen: - seurakunnasta syrjäytyminen: kutsuvuus, tervetulleeksi toivottaminen - sosiaalisesti, taloudellisesti, jumalasuhteessaan kriisissä olevat - lesket, työttömät, kriisin kohdanneet, yksinhuoltajat Tehdään kirkko näkyväksi: - kasvot - viestintä kohdennettua - ulos kirkosta, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten aktivointi - kirkko on paljon muutakin kuin messu - monimuotoinen apu (soppatykki) Vapaaehtoisia tarvitaan: - työkulttuurin muutos - villasukkia - kyyti Erilaisten perheiden tukeminen: - yksinhuoltajat - leskien aamupuurot - pyhäinpäivän iltakirkko (kutsut ja iltatee) - syntyikö uusia kontakteja - alkoivatko leskien aamupuurot - löytyikö uusia vapaaehtoistehtäviä/vapaaehtoisia

19 Launeen seurakunta Sivu Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Rohkeutta tekemisessä ja rohkaisua, rohkeasti kristittynä: - jatketaan olemassa olevia ryhmiä, esim. perhekerho, sururyhmä - teemapäivä, johon kutsutaan kaikenikäisiä ihmisiä - sallivuus: ihminen kokee itsensä tervetulleeksi/ kotoisaksi - kotouttamisen edistäminen ja eriytymisen estäminen yhteisiä iltoja maahanmuuttajien kanssa - etsivä työ Tavoitetaan ja kutsutaan ihmisiä viestimällä: - positiivisen imagon luominen seurakunnasta - tehostettu mainonta tapahtumista ja toiminnasta (kokeilu koko 2014 ja arviointi) - nuori/ryhmä, joka työstäisi juttuja esim. omalähiöön - ikääntyvien, yhden ikäryhmän kohdalla yhteydenotto (esim. 78 v. diakonia) - saavutettavuus, miten löydetään toimintoihin? Yhteistyön etsiminen: - moniammatillinen yhteistyö (neuvolat, koulut, kotihoito, sosiaalitoimi) - vapaaehtoistoiminta - vapaaehtoisjärjestöt Kristillisen kasvatuksen tukeminen: - iltarukoukset esim. Raamatun väliin, kirjanmerkki - kotikäyntien ja -ehtoollisten määrä - toteutuivatko suunnitellut tapahtumat/tilaisuudet - löysivätkö maahanmuuttajat seurakuntaan 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit - jätteen lajittelu Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Toiminnassa ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Tilojen käytön osalta kuitenkin pyritään yhä tiiviimpään käyttöön ja korkeampaan käyttöasteeseen. Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 18 hlöä 18 hlöä 17 htv 17 htv

20 Launeen seurakunta Sivu 18 Tilat Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 80

21 Sivu 19 LAUNE TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

22 Joutjärven seurakunta Sivu 20 Joutjärven seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Joutjärven seurakunnan toiminta-ajatuksena on kulkea jäsentensä rinnalla elämän kaikissa vaiheissa lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi ja uskon syntymiseksi kolmiyhteiseen Jumalaan. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä luterilaisen tunnustuksensa mukaisesti julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla sakramentteja, opettamalla ja palvelemalla. Joutjärven seurakunta pitäytyy seurakuntayhtymän strategian strategisiin painopisteisiin: Hengellisen elämän vahvistaminen, Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, Vastuun kantaminen, Yhteistyö ja johtaminen, Viestinnän vuorovaikutteisuus ja Hyvän taloudenpidon periaatteiden noudattaminen. Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista - Jumalanpalveluksiin panostetaan erityisesti kirkkovuoden juhlapyhinä ja konfirmaatiopyhinä. Teemajumalanpalveluksien määrää lisätään. - Työmuodot järjestävät kutsujumalanpalveluksia. Näitä ovat loppiaisen lähetyspyhä, diakonian yhteisvastuupyhä, eläkeläisten kirkkopyhä, perhemessut, vauvakirkot, päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkot, nuorten messu toukokuussa, vapaaehtoispyhä ja partiolaisten itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. - Eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa järjestetään messuja, esim. Elojuhlien messu, esikoislestadiolaisten kirkkopyhä ja vanhoillislestadiolaisten kirkkopyhä. Kohtaamispaikassa vietetään ehtoollista kerran kuukaudessa. - Jumalanpalvelusmusiikkia ja -kulttuuria monipuolistetaan lähemmäksi nykykulttuuria ja nuoria aikuisia ja perheitä. - Kirkkokuoroon, Kohtaamispaikan kuoroon ja lapsikuoro Valopilkkuun haetaan uusia laulajia. - Jumalanpalveluselämän osallistujamäärät ja messukumppanien ja kuorolaisten määrät. Saatu palaute.

23 Joutjärven seurakunta Sivu Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa - Jatkamme päivätoimintakeskus Jovin Olkkarin toimintaa yksinäisille ja syrjäytyneille ja ruokaperjantaitoimintaa työttömille ja eläkeläisille Ahtialassa 2 krt/ kk - Annamme ruoka- ja taloudellista apua sitä tarvitseville - Tarjoamme yksilökohtaista keskusteluapua - Vahvistamme vapaaehtoistyötä yhdessä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa, antamalla mahdollisuuden ryhmä ja vertaistukitoimintaan - Ruokaperjantain ja Jovin Olkkarin toimintaan osallistuvien määrät. Taloudellisen tuen ja ruoka-avun määrät. Asiakastapaamis- ja kotikäyntitilastot. 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä - Tuemme seurakunnan perheitä lapsi- ja perhetyön tapahtumien, Kohtaamispaikka, ja Hyvässä seurassa toiminnan, Ahtialan ja Kariston talvitapahtumien ja kastekontaktien avulla - Järjestämme lasten ja perheitten ja nuorten aikuisten leirejä, joissa vahvistetaan kristillistä elämää kodeissa - Säilytämme tavan tervehtiä 4-vuotiaiden koteja viemällä kotiin Lasten Raamatun - Järjestämme parisuhdetapahtumia - Järjestämme laitoshartauksia Ystäväpirtillä, Harjulassa, Johannakodissa, Viherlaakson Palvelukeskuksessa ja Ahtialan päivätoimintakeskuksessa. - Menemme ihmisten luo heidän arkeensa, tukien ja välittäen - Lisäämme kotikäyntejä vanhusten ja yksinäisten luona - Jatkamme senioripysäkkitoimintaa ikääntyneiden parissa - Lapsi- ja perhetyön ja varhaisnuorisotyön tapahtumien osallistujamäärät, Kohtaamispaikkatoimintaan osallistuvien määrät. Kastekontaktien, muiden kontaktien ja kotikäyntien lukumäärät. Yksinäisten, vanhusten ja syrjäytymisuhan alla olevien kontaktien ja ryhmä-, ruoka- ja hartaushetkiin osallistujien lukumäärät. Kotikäyntien lukumäärät. 4. Ympäristötavoite - Seurakuntayhtymän ympäristöstrategian mukainen toiminta ja opetus, kestävän kehityksen periaatteet, henkilöstön kulkeminen joukkoliikenteen avulla, pyöräillen/jalkaisin. Kimppakyydit. Luomakunnan messu kesäkuussa. Toimintapaikkojen jätteiden lajittelu. Vanhojen tavaroiden huoltaminen. Kierrätysmateriaalin käyttö. Ahtialan seurakuntakeskuksen kierrätyspiste.

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot