SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta 4 Tietohallinto ja Lahden alueen IT-keskus 5 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 6 Toimistoyksikkö 8 Paikallisseurakunnat Keski-Lahden seurakunta 11 Launeen seurakunta 15 Joutjärven seurakunta 20 Salpausselän seurakunta 24 Yhteiset työmuodot Viestintä 28 Yhteinen kasvatustyö Varhaiskasvatus 31 Yhteinen nuorisotyö 34 Yhteinen rippikoulutyö 38 Yhteinen palvelutyö 43 Perheneuvonta 47 Sairaalasielunhoito 50 Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus 54 Muu yhteinen seurakuntatyö 57 Hautaustoimi Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi 61 Hautausmaakiinteistöt 64 Kiinteistötoimi 67 TULOSLASKELMAOSA 70 INVESTOINTIOSA 73 RAHOITUSLASKELMA 81

3 Sivu 1 Hallinnon kehittäminen ja talous kipukohtina Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen julkaisemisen jälkeen havaittiin, että yhä useammalla seurakunnalla on ongelmia taloutensa kanssa. Toimintamenot ovat karanneet verotuloja ja muita tuloja korkeammaksi joka kolmannessa seurakuntataloudessa. Seurakunnat velkaantuvat tai realisoivat omaisuuttaan toimintamenojen rahoittamiseksi. Tämä tie ei voi jatkua pitkään. Lahden seurakuntayhtymässä menot ja tulot ovat olleet oikeassa suhteessa toisiinsa viimeisten kymmenen vuoden ajan. Olemme kohtuullisen hyvin pystyneet noudattamaan valitsemaamme strategiaa. Tavoitteemme on investoida tulorahoituksella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuloista jää kohtuullinen määrä vuosittain investointeihin. Taloudellinen toimintaympäristömme ei asiantuntijoiden ennusteiden perusteella näytä helpottuvan merkittävästi lähivuosina. Paras tapa vastata ajan haasteisiin on keskittyä entistä ponnekkaammin perustehtävän tekemiseen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan hyvin. Eniten avun tarpeessa olevia kansalaisia tuetaan. Lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta huolehditaan. Tuetaan perheiden hyvinvointia. Ympäristön varjeleminen ja luonnon säilyttäminen on jokaisen tehtävä. Vainajat saatetaan kristillisin menoin viimeiselle matkalleen. Strategiassamme olemme jo painottaneet näitä asioita. Jatketaan samalla tavalla ja pidetään nämä toimintamme muodot mielessä kaikessa mitä teemme. Ensi vuoden aikana jatkuu hallinnon kehittäminen. Jatkamme omaa sisäistä työtämme, joka alkoi vuoden 2012 alussa. Ensi vuoden aikana pääsemme tekemään päätöksiä asioista. Etenemme suunnitellun aikataulun mukaan ja saamme merkittävät ratkaisut tehtyä ennen seuraavia seurakuntavaaleja, jotka ovat syksyllä Koko kirkon kehittämishankkeet realisoituvat Lahden osalta. Asiakkuutemme kirkon palvelukeskukseen alkaa ensi vuonna. Vuosikausia kestänyt ja paljon varoja vaatinut kirkonkirjojen digitointihanke saadaan toivottavasti viimein valmiiksi. Aineisto muodostaa osan tietokannasta, jota käytetään Kirjuri sovelluksella aikanaan, kunhan kaikkien seurakuntien kirkonkirjat ovat sähköisessä muodossa. Talousarviomme vuodelle 2014 on ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa eli jonkin verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintamenoihin käytetään 19,2 miljoonaa euroa eli 1,2 % tätä vuotta enemmän. Investoinnit ovat 1,9 miljoonaa euroa. Hannu Sarikka Hallintojohtaja

4 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 2 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii keskitetysti seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yleishallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla pyrimme saavuttamaan henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräisen tason. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin Talousarviovuoden 2014 painopisteet 1. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen laatimisen kehittäminen 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Sujuva siirtyminen KIPA:n asiakkaaksi - siirtymäprojektin läpivienti ja henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaprosessien vakiinnuttaminen - kehitystarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen toiminnan tehostamiseksi ja järjestelmän käyttökustannusten karsimiseksi - talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväkuvien muokkaaminen uusia tehtäväjärjestelyjä vastaaviksi - koulutussuunnitelma, toteutuneet koulutukset - toteutuneet muutokset - käyttökustannusten vertaaminen aiempiin vuosiin 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen kehittäminen - yksikkökohtaisten kehysten määrittely hallintorakennetyöskentelyn tuloksena syntyneen mallin mukaan - yksiköiden kouluttaminen talousarviomäärärahaesitysten tekoon KIPA:n talousarviosuunnittelujärjestelmässä, esitysten koonti taloustoimistossa ja liittäminen talousarvioasiakirjaan asianhallintajärjestelmässä - vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvän KIPA:ssa syntyvän tilinpäätösaineiston ja asianhallintajärjestelmässä luotavan tilinpäätösaineiston yhteensovittaminen tasekirjaksi

5 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 3 - pyydetään työyksiköiltä palaute uuden kehyssuunnittelun onnistumisesta verrattuna entiseen tapaan - KIPAsta saatavan talousarviosuunnittelu- ja tilinpäätösaineiston käyttökelpoisuudesta ja asianhallintajärjestelmän käytön onnistumisesta 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen - oikeat ja yhdenmukaiset menettelytavat työyksiköissä sisällöllisesti oikeat ja laadullisesti hyvät päätökset ja asiakirjat - menettelytapojen poikkeamat - asiakirjojen laadun arviointi 4. Ympäristötavoite - Käytöstä poistettavien laitteiden kierrättäminen ja jatkokäsittely oikein - Kopioiden määrän ja paperinkulutuksen vähentäminen käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia - kierrätyksen toteaminen - paperinkulutuksen seuranta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Lahden seurakuntayhtymä tulee siirtymään Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi vuonna 2014 tai viimeistään Niin taloustoimiston kuin muunkin henkilöstön tehtävissä tapahtuu muutoksia ja toimintatavat muuttuvat. Taloushallinnossa ja palkanlaskennassa olevan henkilöstön määrä vähenee, mistä tulee säästöjä henkilöstömenoihin. Uutena kustannuseränä tulevat KIPA:lle maksettavat palvelumaksut. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Ma. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 10 hlöä 2 hlöä 1 hlöä 13 hlöä 10 htv 2 htv 0,25 htv 12,25htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotila / huone Tilamuutokset ovat mahdollisia uusien tehtäväjärjestelyjen johdosta.

6 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Sivu 4 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköitten sisällä sekä eri yksiköitten välillä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Kiinnitämme erityistä huomiota henkiseen työsuojeluun. Heikkenevä talous ja mahdolliset hallintorakennemuutokset aiheuttavat muutoksia, jotka vaikuttavat koko yhtymän henkilöstöön. Kiire, henkilöstön ikääntyminen ja työpaineet aiheuttavat väsymystä ja työilmapiirin heikkenemistä, mistä kärsii myös työn tuloksellisuus. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto - seuraamme sairauslomien määrää puolivuosittain ja vuositasolla 2. Yhteisen toiminnan lisääminen - järjestetään yhteisiä tapahtumia 3. Kannustamme henkilöstöä osallistumaan tarjoamiimme liikuntamahdollisuuksiin ja virkistystilaisuuksiin - seurataan liikunta- ja kulttuurisetelien hankkimista - seurataan yhtymän järjestämien liikunta- ja kulttuuritapahtumien osallistujamäärää 4. Työhyvinvointitutkimuksen tuloksien jatkotoimenpiteiden toteutuminen - kysely henkilöstölle, onko toimenpiteitä tehty tutkimustulosten parantamiseksi 5. Ikääntyvien ja eläkeikää lähestyvien huomioiminen - toteutuuko lähelle eläkeikää painotetut tapahtumat

7 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Sivu 5 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tietotekniikan kehittäminen nykyistä seurakuntarakennetta ja mahdollisia rakenneuudistuksia palvelevaksi - eri järjestelmien käytön yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen - eri järjestelmien käytön tehostaminen - järjestelmien käytön seuranta - järjestelmien käyttöasteen seuranta 2. Henkilöstön liikkuvuuden kehittäminen - työnteon paikkasidonnaisuuden vähentäminen - tietoturvan huomioon ottaminen mobiiliteknologian käytössä - järjestelmien käytön seuranta 3. Ympäristötavoite - laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja) - kilpailutuksissa otetaan huomioon tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys) Henkilöstö - laiterekisterin avulla vuositasolla raportointi energiatehokkuudesta Työsopimussuhteiset työntekijät 4 hlöä 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat Atk-palvelin- ja varastotilat 3 37

8 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 6 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Hallinto- ja palvelurakenteiden muuttuessa kehitämme aktiivisesti asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä ylläpitävä työympäristö, jossa työskenteleminen on mielekästä ja tuloksellista. Keskitymme perustehtävään. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Keskusrekisteri auttaa tukipalveluiden kautta seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja kaikkien edellä mainittujen painopisteiden toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän avulla saavutetaan viivytyksetön tietojen tallennus ja luovutus sekä tasalaatuinen asiakaspalvelu kaikissa keskusrekisterin toimipisteissä - seurakuntavaalien onnistuminen - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien työntekijät saavat käyttöönsä seurakuntatyötä tukevaa tietoa ja aineistoa suoraan jäsentietojärjestelmästä - toimipisteissä virkatodistusten luovutusaika on korkeintaan viisi työpäivää 2. Tavoite - työn joustavuuden lisääminen - vuosiloma- ja sairauslomajärjestelyt onnistuvat työyksikön sisäisinä tehtävien siirtoina

9 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 7 3. Tavoite - henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen koulutuksen ja työkierron avulla - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi seurakuntatoimistojen kanssa - ammattitaitoa syventävä koulutus ja vähintään yksi työntekijä mukana työkierrossa - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran hoitamiseen kuuluvien työtehtävien organisointisuunnitelman laatiminen seurakuntatoimiston kanssa syksyyn mennessä 4. Ympäristötavoite - paperin käytön vähentäminen esim. kertakäyttöastioiden välttäminen, kaksipuoleinen tulostaminen, kirjekuorien uusiokäyttö - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutuksen seuraaminen, kaksipuoleisen tulostusasetusten käyttö - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen sähköisten työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Sähköisten palveluiden kehittäminen ja monipuolistuminen vähentää asiakaspalvelussa tarvittavia resursseja. Seurakuntayhtymän palvelupisteiden mahdollinen keskittäminen vapauttaa kiinteistöjen tiloja muuta käyttöä varten. Kirjuri-jäsentietojärjestelmään valmistuva kansalaisliittymä vähentää muiden ohjelmistojen käyttöä sekä käyttökustannuksia. Vuonna 2015 henkilöstösuunnitelman mukaisesti täyttämättä jäävä virka vähentää henkilöstökuluja. Vakinaiset viranhaltijat Määräaik. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 5 hlöä 2 hlöä 7 hlöä 4,8 htv 1,4 htv 6,2 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat: Vapaudenk. 6, katutaso ja 2. krs 2 270

10 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 8 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Kehitämme proaktiivisesti toimistopalvelujen sisältöjä yhdessä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä edistävä työympäristö, jossa työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista. Siirrymme Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Toimistoyksikkö auttaa tukipalveluidensa kautta seurakuntia sekä yhteisiä työmuotoja toteuttamaan kaikkia edellä mainittuja painopisteitä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - kannamme vastuuta seurakuntatyön sujuvuudesta ja seurakuntayhtymän hallinnon ja toimistopalvelujen kehittämisestä - vuonna 2015 keskusrekisterissä täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi - seurakuntavaalien onnistuminen - selkeät ja yksilöidyt palvelut seurakunnille sekä yhteisille työmuodoille - matala palkkakustannusten kehitys - suunnitelma tehtävien uudelleenorganisoimisesta vuodelle 2015 valmis viimeistään syksyllä 2. Tavoite - etsimme ratkaisua yhteistyössä hallinnon kanssa yhden asiakaspalvelupisteen tai palvelukeskuksen mallille - työn joustavuuden lisääminen - suunnitelman tekeminen yhden palvelupisteen toteuttamiselle - työkierron onnistuminen

11 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 9 3. Tavoite - sähköisten työvälineiden täysimääräinen hyödyntäminen kaikissa työyksiköissä - työyksiköissä käytetään kaikkia niitä sähköisiä työvälineitä, jotka ovat tarkoitetut seurakunnissa tapahtuvan työskentelyn ohjaamiseen ja tukemiseen 4. Ympäristötavoite - sähköisen tiedonkulun lisääminen ja paperitulosteiden vähentäminen - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutus vähenee - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Kirjuri-jäsentietojärjestelmä parantaa seurakuntatoiminnan palvelujen laatua, tietoturvaa ja nopeutta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa myös säästöjä, kun jäsentietojen käsittely ja asiakirjojen tilaus sekä toimitus voidaan jakaa seurakuntien kesken työjonoon. Kirjurin ja muiden seurakuntayhtymän käyttämien ohjelmien rajapintojen käyttö vähentää päällekkäisiä työtehtäviä. Yhteen palvelupisteeseen tai palvelukeskuksen malliin siirtyminen tuo säästöjä henkilöstömenoihin sekä vapauttaa seurakuntayhtymän tiloja muuta käyttöä varten. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus kuormittaa alkuvaiheessa henkilöresursseja, mutta käytön vakiinnuttua lisää työn joustavuutta sekä vähentää työn määrää. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 13 hlöä 4 hlöä 17 hlöä 12,2 htv 3,4 htv 15,6 htv

12 Sivu 10 YLEISHALLINTO TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) TOIMINTATULOT (sisäiset) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Sivu 11 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Keski-Lahden seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Seurakunnan tehtävä täyttyy uskon syntyessä kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkauden toteutuessa ihmisten välillä. Tämä on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2, diakoniatyö 3. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 4. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 5. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 6. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyysseurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyysseurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulan, Metsäpellon ja Keskustan alueilla (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet vuodelle 2014 ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Painopisteet otetaan huomioon siinä tavassa, jolla toteutetaan seurakunnan perustehtäviä: jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia, kristillistä kasvatusta, palvelua, sielunhoitoa ja lähetystyötä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - johdantosanoissa ja esirukouksessa pyritään elämänläheisyyteen ja huomioidaan paikalla olevien elämäntilanne - monipuolinen musiikin käyttö, vierailevat muusikot ja musiikkiryhmät jumalanpalveluksissa

14 Sivu 12 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta - jo toimivien ikävuositapahtumien (0-vuotiaille vauvakirkko, 4-vuotiaille Lapsen Raamattu, 5-vuotiaille Raamattuseikkailu) lisäksi otetaan käyttöön jokin uusi tavoittamismuoto uudelle ikäluokalle. - diakonian ryhmät ja työntekijät osallistuvat jumalanpalveluksiin - vanhojen messukumppanien säilyttäminen ja uusien löytäminen - messukumppanien määrä - musiikkivieraiden määrä - messuihin osallistuneiden määrä 2. Tavoite - yksinhuoltajille kohdennettua toimintaa jatketaan - Tuomasmessuissa maksuton tarjoilu ja matala kynnys - lasten ja nuorten kerhotoiminta monipuolista ja laajaa - varhaisnuorisotyön moniammatillinen yhteistyö koulujen kanssa erityisnuorten tukemiseksi - rippikoulutyössä pienryhmärippikoulu erityistä tukea vaativille nuorille - vierailut Leipäkirkko-tiimin kanssa syrjäytyneiden asuntoloissa - toimintaan osallistuneiden määrä - toiminnan määrä - vastaanottojen ja kotikäyntien määrä 3. Tavoite - kotien rukouselämää ja iltarukousta pidetään esillä toimituskeskusteluissa ja kerhoissa - kutsutaan pienten lasten vanhempia perhekerhoihin - perhetapahtumien jatkaminen Mukkulassa (syys- ja kevättapahtumat) ja keskustassa (Marian mäki, joulukylä) - kasvatusluentojen jatkaminen Ristinkirkossa sekä ammattikasvattajille että vanhemmille - kotikäynnit, ryhmät ja laitosvierailut ikääntyneille yhteistyössä sairaalasielunhoidon kanssa myös uusissa vanhuspalvelulaitoksissa (Onnelanpolku ja Lehtioja) - perhekerhojen kävijämäärät - perhetapahtumien ja kasvatusluentojen toteutuminen 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit, julkiset liikennevälineet, polkupyörä mahdollisuuksien mukaan - ympäristökasvatuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa - paperin määrän vähentäminen

15 Sivu 13 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Uudet vanhusten asumispalveluyksiköt valmistuvat Onnelantielle ja Lehtiojalle Mukkulaan vuoden 2014 aikana. Vanhuspalveluyksiköissä yhteensä noin 400 asukasta, joiden hartauselämän hoito ja sielunhoito tulevat vaatimaan sairaalapappien ohella myös Keski-Lahden seurakunnan papiston ja diakoniatyöntekijöiden panostusta. Tilat Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 23,5 23,5 23,5 htv 23,5 htv Tila kpl m 2 Ristinkirkko Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat ja Vapaudenkatu 6:n aula Kirkkokatu 7, Nuortentila 1 250

16 Sivu 14 KESKI-LAHTI TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 Launeen seurakunta Sivu 15 Launeen seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Koko toiminnan suunnittelu on lähtenyt strategisten painopisteiden ja talousarviosuunnittelussa asetettujen painopisteiden pohjalta. Seurakuntayhtymän strategisia painopisteitä toteutetaan mm. seuraavasti: 1. Hengellisen elämän vahvistaminen - jumalanpalveluselämään panostaminen näkyy rikkaana, monipuolisena hartauselämänä seurakunnassa 2. Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen - vapaaehtoiskoulutus, vapaaehtoistyön pelisääntöjen luominen, messukumppanuus, aktiivinen tiedottaminen 3. Vastuun kantaminen - MaMu työtä myös paikallisesti, avun tarpeen kartoittamisessa yhteistyö eri toimijoiden kanssa Talousarviovuoden 2014 painopisteet Launeen seurakunnan vuoden 2014 painopisteet rakentuvat seurakuntayhtymässä asetetuille yhteisille painopisteille. Nämä ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista Vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista - draamaryhmä - vanhemmat tulevat kun lapset tulevat - Liipolan messu klo 16 Toteutetaan messu yhdessä tehden, uusilla tavoilla, mukana uusia elementtejä: - esim. haastattelusaarna, saarnan merkittävyys - jp:n ohjaaminen, juontaminen - maallikoiden puheenvuorot (haastattelu, kirkkokahvipuheet) - aika messun suunnitteluun - rentous, lämpö, joustavuus vs. kaavamaisuus - kohtaaminen, inhimillinen lämpö: esim. surevien kohtaaminen - kastettujen taulu - kutsu varustaminen lähettäminen

18 Launeen seurakunta Sivu 16 Huomio kutsumiseen - kutsuminen ja rohkaiseminen, kutsu kaveri - jutut, ilmoitukset - jumalanpalveluspolku: ryhmä messu Messukumppanuus - Etsitään uusia messukumppaneita - musiikkikumppanuus - messujen vieraat esim. lomailevat lähetit - maahanmuuttajat - mitä uusia toteutuksen muotoja käytettiin - minkälaista palautetta on annettu - kuinka usein oli messukumppaneita/ avustajia messuissa 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Huomioidaan monenlainen syrjäytyminen: - seurakunnasta syrjäytyminen: kutsuvuus, tervetulleeksi toivottaminen - sosiaalisesti, taloudellisesti, jumalasuhteessaan kriisissä olevat - lesket, työttömät, kriisin kohdanneet, yksinhuoltajat Tehdään kirkko näkyväksi: - kasvot - viestintä kohdennettua - ulos kirkosta, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten aktivointi - kirkko on paljon muutakin kuin messu - monimuotoinen apu (soppatykki) Vapaaehtoisia tarvitaan: - työkulttuurin muutos - villasukkia - kyyti Erilaisten perheiden tukeminen: - yksinhuoltajat - leskien aamupuurot - pyhäinpäivän iltakirkko (kutsut ja iltatee) - syntyikö uusia kontakteja - alkoivatko leskien aamupuurot - löytyikö uusia vapaaehtoistehtäviä/vapaaehtoisia

19 Launeen seurakunta Sivu Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Rohkeutta tekemisessä ja rohkaisua, rohkeasti kristittynä: - jatketaan olemassa olevia ryhmiä, esim. perhekerho, sururyhmä - teemapäivä, johon kutsutaan kaikenikäisiä ihmisiä - sallivuus: ihminen kokee itsensä tervetulleeksi/ kotoisaksi - kotouttamisen edistäminen ja eriytymisen estäminen yhteisiä iltoja maahanmuuttajien kanssa - etsivä työ Tavoitetaan ja kutsutaan ihmisiä viestimällä: - positiivisen imagon luominen seurakunnasta - tehostettu mainonta tapahtumista ja toiminnasta (kokeilu koko 2014 ja arviointi) - nuori/ryhmä, joka työstäisi juttuja esim. omalähiöön - ikääntyvien, yhden ikäryhmän kohdalla yhteydenotto (esim. 78 v. diakonia) - saavutettavuus, miten löydetään toimintoihin? Yhteistyön etsiminen: - moniammatillinen yhteistyö (neuvolat, koulut, kotihoito, sosiaalitoimi) - vapaaehtoistoiminta - vapaaehtoisjärjestöt Kristillisen kasvatuksen tukeminen: - iltarukoukset esim. Raamatun väliin, kirjanmerkki - kotikäyntien ja -ehtoollisten määrä - toteutuivatko suunnitellut tapahtumat/tilaisuudet - löysivätkö maahanmuuttajat seurakuntaan 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit - jätteen lajittelu Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Toiminnassa ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Tilojen käytön osalta kuitenkin pyritään yhä tiiviimpään käyttöön ja korkeampaan käyttöasteeseen. Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 18 hlöä 18 hlöä 17 htv 17 htv

20 Launeen seurakunta Sivu 18 Tilat Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 80

21 Sivu 19 LAUNE TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

22 Joutjärven seurakunta Sivu 20 Joutjärven seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Joutjärven seurakunnan toiminta-ajatuksena on kulkea jäsentensä rinnalla elämän kaikissa vaiheissa lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi ja uskon syntymiseksi kolmiyhteiseen Jumalaan. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä luterilaisen tunnustuksensa mukaisesti julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla sakramentteja, opettamalla ja palvelemalla. Joutjärven seurakunta pitäytyy seurakuntayhtymän strategian strategisiin painopisteisiin: Hengellisen elämän vahvistaminen, Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, Vastuun kantaminen, Yhteistyö ja johtaminen, Viestinnän vuorovaikutteisuus ja Hyvän taloudenpidon periaatteiden noudattaminen. Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista - Jumalanpalveluksiin panostetaan erityisesti kirkkovuoden juhlapyhinä ja konfirmaatiopyhinä. Teemajumalanpalveluksien määrää lisätään. - Työmuodot järjestävät kutsujumalanpalveluksia. Näitä ovat loppiaisen lähetyspyhä, diakonian yhteisvastuupyhä, eläkeläisten kirkkopyhä, perhemessut, vauvakirkot, päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkot, nuorten messu toukokuussa, vapaaehtoispyhä ja partiolaisten itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. - Eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa järjestetään messuja, esim. Elojuhlien messu, esikoislestadiolaisten kirkkopyhä ja vanhoillislestadiolaisten kirkkopyhä. Kohtaamispaikassa vietetään ehtoollista kerran kuukaudessa. - Jumalanpalvelusmusiikkia ja -kulttuuria monipuolistetaan lähemmäksi nykykulttuuria ja nuoria aikuisia ja perheitä. - Kirkkokuoroon, Kohtaamispaikan kuoroon ja lapsikuoro Valopilkkuun haetaan uusia laulajia. - Jumalanpalveluselämän osallistujamäärät ja messukumppanien ja kuorolaisten määrät. Saatu palaute.

23 Joutjärven seurakunta Sivu Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa - Jatkamme päivätoimintakeskus Jovin Olkkarin toimintaa yksinäisille ja syrjäytyneille ja ruokaperjantaitoimintaa työttömille ja eläkeläisille Ahtialassa 2 krt/ kk - Annamme ruoka- ja taloudellista apua sitä tarvitseville - Tarjoamme yksilökohtaista keskusteluapua - Vahvistamme vapaaehtoistyötä yhdessä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa, antamalla mahdollisuuden ryhmä ja vertaistukitoimintaan - Ruokaperjantain ja Jovin Olkkarin toimintaan osallistuvien määrät. Taloudellisen tuen ja ruoka-avun määrät. Asiakastapaamis- ja kotikäyntitilastot. 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä - Tuemme seurakunnan perheitä lapsi- ja perhetyön tapahtumien, Kohtaamispaikka, ja Hyvässä seurassa toiminnan, Ahtialan ja Kariston talvitapahtumien ja kastekontaktien avulla - Järjestämme lasten ja perheitten ja nuorten aikuisten leirejä, joissa vahvistetaan kristillistä elämää kodeissa - Säilytämme tavan tervehtiä 4-vuotiaiden koteja viemällä kotiin Lasten Raamatun - Järjestämme parisuhdetapahtumia - Järjestämme laitoshartauksia Ystäväpirtillä, Harjulassa, Johannakodissa, Viherlaakson Palvelukeskuksessa ja Ahtialan päivätoimintakeskuksessa. - Menemme ihmisten luo heidän arkeensa, tukien ja välittäen - Lisäämme kotikäyntejä vanhusten ja yksinäisten luona - Jatkamme senioripysäkkitoimintaa ikääntyneiden parissa - Lapsi- ja perhetyön ja varhaisnuorisotyön tapahtumien osallistujamäärät, Kohtaamispaikkatoimintaan osallistuvien määrät. Kastekontaktien, muiden kontaktien ja kotikäyntien lukumäärät. Yksinäisten, vanhusten ja syrjäytymisuhan alla olevien kontaktien ja ryhmä-, ruoka- ja hartaushetkiin osallistujien lukumäärät. Kotikäyntien lukumäärät. 4. Ympäristötavoite - Seurakuntayhtymän ympäristöstrategian mukainen toiminta ja opetus, kestävän kehityksen periaatteet, henkilöstön kulkeminen joukkoliikenteen avulla, pyöräillen/jalkaisin. Kimppakyydit. Luomakunnan messu kesäkuussa. Toimintapaikkojen jätteiden lajittelu. Vanhojen tavaroiden huoltaminen. Kierrätysmateriaalin käyttö. Ahtialan seurakuntakeskuksen kierrätyspiste.

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen. STRATEGIA 2016 2020 Huoneentaulu Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 Lappeenrannan

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat: USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Versio 31.1.2006 Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Joensuun ev.-lut. seurakunnat ja niiden kasvatustoiminnan muodot Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvat Joensuun,

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016 2020 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 1. Edellinen strategia on laadittu vuosille 2010 2015. 2. Strategian tarkoitus on innostuksen ja suunnan hakeminen seurakunnan toimintaan.

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Sauvo-Karunan seurakunnan strategia 2011-2020 Kirkkoneuvosto 22.3.2011 39 Kirkkovaltuusto 28.6.2011 21 Visiomme Seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot