SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta 4 Tietohallinto ja Lahden alueen IT-keskus 5 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 6 Toimistoyksikkö 8 Paikallisseurakunnat Keski-Lahden seurakunta 11 Launeen seurakunta 15 Joutjärven seurakunta 20 Salpausselän seurakunta 24 Yhteiset työmuodot Viestintä 28 Yhteinen kasvatustyö Varhaiskasvatus 31 Yhteinen nuorisotyö 34 Yhteinen rippikoulutyö 38 Yhteinen palvelutyö 43 Perheneuvonta 47 Sairaalasielunhoito 50 Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus 54 Muu yhteinen seurakuntatyö 57 Hautaustoimi Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi 61 Hautausmaakiinteistöt 64 Kiinteistötoimi 67 TULOSLASKELMAOSA 70 INVESTOINTIOSA 73 RAHOITUSLASKELMA 81

3 Sivu 1 Hallinnon kehittäminen ja talous kipukohtina Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen julkaisemisen jälkeen havaittiin, että yhä useammalla seurakunnalla on ongelmia taloutensa kanssa. Toimintamenot ovat karanneet verotuloja ja muita tuloja korkeammaksi joka kolmannessa seurakuntataloudessa. Seurakunnat velkaantuvat tai realisoivat omaisuuttaan toimintamenojen rahoittamiseksi. Tämä tie ei voi jatkua pitkään. Lahden seurakuntayhtymässä menot ja tulot ovat olleet oikeassa suhteessa toisiinsa viimeisten kymmenen vuoden ajan. Olemme kohtuullisen hyvin pystyneet noudattamaan valitsemaamme strategiaa. Tavoitteemme on investoida tulorahoituksella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuloista jää kohtuullinen määrä vuosittain investointeihin. Taloudellinen toimintaympäristömme ei asiantuntijoiden ennusteiden perusteella näytä helpottuvan merkittävästi lähivuosina. Paras tapa vastata ajan haasteisiin on keskittyä entistä ponnekkaammin perustehtävän tekemiseen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan hyvin. Eniten avun tarpeessa olevia kansalaisia tuetaan. Lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta huolehditaan. Tuetaan perheiden hyvinvointia. Ympäristön varjeleminen ja luonnon säilyttäminen on jokaisen tehtävä. Vainajat saatetaan kristillisin menoin viimeiselle matkalleen. Strategiassamme olemme jo painottaneet näitä asioita. Jatketaan samalla tavalla ja pidetään nämä toimintamme muodot mielessä kaikessa mitä teemme. Ensi vuoden aikana jatkuu hallinnon kehittäminen. Jatkamme omaa sisäistä työtämme, joka alkoi vuoden 2012 alussa. Ensi vuoden aikana pääsemme tekemään päätöksiä asioista. Etenemme suunnitellun aikataulun mukaan ja saamme merkittävät ratkaisut tehtyä ennen seuraavia seurakuntavaaleja, jotka ovat syksyllä Koko kirkon kehittämishankkeet realisoituvat Lahden osalta. Asiakkuutemme kirkon palvelukeskukseen alkaa ensi vuonna. Vuosikausia kestänyt ja paljon varoja vaatinut kirkonkirjojen digitointihanke saadaan toivottavasti viimein valmiiksi. Aineisto muodostaa osan tietokannasta, jota käytetään Kirjuri sovelluksella aikanaan, kunhan kaikkien seurakuntien kirkonkirjat ovat sähköisessä muodossa. Talousarviomme vuodelle 2014 on ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa eli jonkin verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintamenoihin käytetään 19,2 miljoonaa euroa eli 1,2 % tätä vuotta enemmän. Investoinnit ovat 1,9 miljoonaa euroa. Hannu Sarikka Hallintojohtaja

4 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 2 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii keskitetysti seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yleishallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla pyrimme saavuttamaan henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräisen tason. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin Talousarviovuoden 2014 painopisteet 1. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen laatimisen kehittäminen 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Sujuva siirtyminen KIPA:n asiakkaaksi - siirtymäprojektin läpivienti ja henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaprosessien vakiinnuttaminen - kehitystarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen toiminnan tehostamiseksi ja järjestelmän käyttökustannusten karsimiseksi - talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväkuvien muokkaaminen uusia tehtäväjärjestelyjä vastaaviksi - koulutussuunnitelma, toteutuneet koulutukset - toteutuneet muutokset - käyttökustannusten vertaaminen aiempiin vuosiin 2. Talousarviosuunnittelun ja tilinpäätöksen kehittäminen - yksikkökohtaisten kehysten määrittely hallintorakennetyöskentelyn tuloksena syntyneen mallin mukaan - yksiköiden kouluttaminen talousarviomäärärahaesitysten tekoon KIPA:n talousarviosuunnittelujärjestelmässä, esitysten koonti taloustoimistossa ja liittäminen talousarvioasiakirjaan asianhallintajärjestelmässä - vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvän KIPA:ssa syntyvän tilinpäätösaineiston ja asianhallintajärjestelmässä luotavan tilinpäätösaineiston yhteensovittaminen tasekirjaksi

5 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 3 - pyydetään työyksiköiltä palaute uuden kehyssuunnittelun onnistumisesta verrattuna entiseen tapaan - KIPAsta saatavan talousarviosuunnittelu- ja tilinpäätösaineiston käyttökelpoisuudesta ja asianhallintajärjestelmän käytön onnistumisesta 3. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen - oikeat ja yhdenmukaiset menettelytavat työyksiköissä sisällöllisesti oikeat ja laadullisesti hyvät päätökset ja asiakirjat - menettelytapojen poikkeamat - asiakirjojen laadun arviointi 4. Ympäristötavoite - Käytöstä poistettavien laitteiden kierrättäminen ja jatkokäsittely oikein - Kopioiden määrän ja paperinkulutuksen vähentäminen käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia - kierrätyksen toteaminen - paperinkulutuksen seuranta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Lahden seurakuntayhtymä tulee siirtymään Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi vuonna 2014 tai viimeistään Niin taloustoimiston kuin muunkin henkilöstön tehtävissä tapahtuu muutoksia ja toimintatavat muuttuvat. Taloushallinnossa ja palkanlaskennassa olevan henkilöstön määrä vähenee, mistä tulee säästöjä henkilöstömenoihin. Uutena kustannuseränä tulevat KIPA:lle maksettavat palvelumaksut. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Ma. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 10 hlöä 2 hlöä 1 hlöä 13 hlöä 10 htv 2 htv 0,25 htv 12,25htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotila / huone Tilamuutokset ovat mahdollisia uusien tehtäväjärjestelyjen johdosta.

6 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Sivu 4 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköitten sisällä sekä eri yksiköitten välillä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Kiinnitämme erityistä huomiota henkiseen työsuojeluun. Heikkenevä talous ja mahdolliset hallintorakennemuutokset aiheuttavat muutoksia, jotka vaikuttavat koko yhtymän henkilöstöön. Kiire, henkilöstön ikääntyminen ja työpaineet aiheuttavat väsymystä ja työilmapiirin heikkenemistä, mistä kärsii myös työn tuloksellisuus. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto - seuraamme sairauslomien määrää puolivuosittain ja vuositasolla 2. Yhteisen toiminnan lisääminen - järjestetään yhteisiä tapahtumia 3. Kannustamme henkilöstöä osallistumaan tarjoamiimme liikuntamahdollisuuksiin ja virkistystilaisuuksiin - seurataan liikunta- ja kulttuurisetelien hankkimista - seurataan yhtymän järjestämien liikunta- ja kulttuuritapahtumien osallistujamäärää 4. Työhyvinvointitutkimuksen tuloksien jatkotoimenpiteiden toteutuminen - kysely henkilöstölle, onko toimenpiteitä tehty tutkimustulosten parantamiseksi 5. Ikääntyvien ja eläkeikää lähestyvien huomioiminen - toteutuuko lähelle eläkeikää painotetut tapahtumat

7 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Sivu 5 Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tietotekniikan kehittäminen nykyistä seurakuntarakennetta ja mahdollisia rakenneuudistuksia palvelevaksi - eri järjestelmien käytön yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen - eri järjestelmien käytön tehostaminen - järjestelmien käytön seuranta - järjestelmien käyttöasteen seuranta 2. Henkilöstön liikkuvuuden kehittäminen - työnteon paikkasidonnaisuuden vähentäminen - tietoturvan huomioon ottaminen mobiiliteknologian käytössä - järjestelmien käytön seuranta 3. Ympäristötavoite - laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja) - kilpailutuksissa otetaan huomioon tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys) Henkilöstö - laiterekisterin avulla vuositasolla raportointi energiatehokkuudesta Työsopimussuhteiset työntekijät 4 hlöä 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat Atk-palvelin- ja varastotilat 3 37

8 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 6 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Hallinto- ja palvelurakenteiden muuttuessa kehitämme aktiivisesti asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä ylläpitävä työympäristö, jossa työskenteleminen on mielekästä ja tuloksellista. Keskitymme perustehtävään. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Keskusrekisteri auttaa tukipalveluiden kautta seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja kaikkien edellä mainittujen painopisteiden toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän avulla saavutetaan viivytyksetön tietojen tallennus ja luovutus sekä tasalaatuinen asiakaspalvelu kaikissa keskusrekisterin toimipisteissä - seurakuntavaalien onnistuminen - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien työntekijät saavat käyttöönsä seurakuntatyötä tukevaa tietoa ja aineistoa suoraan jäsentietojärjestelmästä - toimipisteissä virkatodistusten luovutusaika on korkeintaan viisi työpäivää 2. Tavoite - työn joustavuuden lisääminen - vuosiloma- ja sairauslomajärjestelyt onnistuvat työyksikön sisäisinä tehtävien siirtoina

9 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 7 3. Tavoite - henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen koulutuksen ja työkierron avulla - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi seurakuntatoimistojen kanssa - ammattitaitoa syventävä koulutus ja vähintään yksi työntekijä mukana työkierrossa - vuonna 2015 täyttämättä jätettävän viran hoitamiseen kuuluvien työtehtävien organisointisuunnitelman laatiminen seurakuntatoimiston kanssa syksyyn mennessä 4. Ympäristötavoite - paperin käytön vähentäminen esim. kertakäyttöastioiden välttäminen, kaksipuoleinen tulostaminen, kirjekuorien uusiokäyttö - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutuksen seuraaminen, kaksipuoleisen tulostusasetusten käyttö - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen sähköisten työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Sähköisten palveluiden kehittäminen ja monipuolistuminen vähentää asiakaspalvelussa tarvittavia resursseja. Seurakuntayhtymän palvelupisteiden mahdollinen keskittäminen vapauttaa kiinteistöjen tiloja muuta käyttöä varten. Kirjuri-jäsentietojärjestelmään valmistuva kansalaisliittymä vähentää muiden ohjelmistojen käyttöä sekä käyttökustannuksia. Vuonna 2015 henkilöstösuunnitelman mukaisesti täyttämättä jäävä virka vähentää henkilöstökuluja. Vakinaiset viranhaltijat Määräaik. työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 5 hlöä 2 hlöä 7 hlöä 4,8 htv 1,4 htv 6,2 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat: Vapaudenk. 6, katutaso ja 2. krs 2 270

10 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 8 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Kehitämme proaktiivisesti toimistopalvelujen sisältöjä yhdessä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen. Edistämme työhyvinvointia, painopisteenä turvallinen ja terveyttä edistävä työympäristö, jossa työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista. Siirrymme Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Toimistoyksikkö auttaa tukipalveluidensa kautta seurakuntia sekä yhteisiä työmuotoja toteuttamaan kaikkia edellä mainittuja painopisteitä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - kannamme vastuuta seurakuntatyön sujuvuudesta ja seurakuntayhtymän hallinnon ja toimistopalvelujen kehittämisestä - vuonna 2015 keskusrekisterissä täyttämättä jätettävän viran ja siihen kuuluvien tehtävien uudelleenorganisointi - seurakuntavaalien onnistuminen - selkeät ja yksilöidyt palvelut seurakunnille sekä yhteisille työmuodoille - matala palkkakustannusten kehitys - suunnitelma tehtävien uudelleenorganisoimisesta vuodelle 2015 valmis viimeistään syksyllä 2. Tavoite - etsimme ratkaisua yhteistyössä hallinnon kanssa yhden asiakaspalvelupisteen tai palvelukeskuksen mallille - työn joustavuuden lisääminen - suunnitelman tekeminen yhden palvelupisteen toteuttamiselle - työkierron onnistuminen

11 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 9 3. Tavoite - sähköisten työvälineiden täysimääräinen hyödyntäminen kaikissa työyksiköissä - työyksiköissä käytetään kaikkia niitä sähköisiä työvälineitä, jotka ovat tarkoitetut seurakunnissa tapahtuvan työskentelyn ohjaamiseen ja tukemiseen 4. Ympäristötavoite - sähköisen tiedonkulun lisääminen ja paperitulosteiden vähentäminen - sähkön kulutuksen vähentäminen - paperin kulutus vähenee - tietohallinnon ohjeistuksen seuraaminen työvälineiden käytössä Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Kirjuri-jäsentietojärjestelmä parantaa seurakuntatoiminnan palvelujen laatua, tietoturvaa ja nopeutta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa myös säästöjä, kun jäsentietojen käsittely ja asiakirjojen tilaus sekä toimitus voidaan jakaa seurakuntien kesken työjonoon. Kirjurin ja muiden seurakuntayhtymän käyttämien ohjelmien rajapintojen käyttö vähentää päällekkäisiä työtehtäviä. Yhteen palvelupisteeseen tai palvelukeskuksen malliin siirtyminen tuo säästöjä henkilöstömenoihin sekä vapauttaa seurakuntayhtymän tiloja muuta käyttöä varten. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus kuormittaa alkuvaiheessa henkilöresursseja, mutta käytön vakiinnuttua lisää työn joustavuutta sekä vähentää työn määrää. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 13 hlöä 4 hlöä 17 hlöä 12,2 htv 3,4 htv 15,6 htv

12 Sivu 10 YLEISHALLINTO TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) TOIMINTATULOT (sisäiset) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Sivu 11 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Keski-Lahden seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Seurakunnan tehtävä täyttyy uskon syntyessä kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkauden toteutuessa ihmisten välillä. Tämä on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2, diakoniatyö 3. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 4. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 5. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 6. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyysseurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyysseurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulan, Metsäpellon ja Keskustan alueilla (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamat painopisteet vuodelle 2014 ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Painopisteet otetaan huomioon siinä tavassa, jolla toteutetaan seurakunnan perustehtäviä: jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia, kristillistä kasvatusta, palvelua, sielunhoitoa ja lähetystyötä. Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Tavoite - johdantosanoissa ja esirukouksessa pyritään elämänläheisyyteen ja huomioidaan paikalla olevien elämäntilanne - monipuolinen musiikin käyttö, vierailevat muusikot ja musiikkiryhmät jumalanpalveluksissa

14 Sivu 12 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta - jo toimivien ikävuositapahtumien (0-vuotiaille vauvakirkko, 4-vuotiaille Lapsen Raamattu, 5-vuotiaille Raamattuseikkailu) lisäksi otetaan käyttöön jokin uusi tavoittamismuoto uudelle ikäluokalle. - diakonian ryhmät ja työntekijät osallistuvat jumalanpalveluksiin - vanhojen messukumppanien säilyttäminen ja uusien löytäminen - messukumppanien määrä - musiikkivieraiden määrä - messuihin osallistuneiden määrä 2. Tavoite - yksinhuoltajille kohdennettua toimintaa jatketaan - Tuomasmessuissa maksuton tarjoilu ja matala kynnys - lasten ja nuorten kerhotoiminta monipuolista ja laajaa - varhaisnuorisotyön moniammatillinen yhteistyö koulujen kanssa erityisnuorten tukemiseksi - rippikoulutyössä pienryhmärippikoulu erityistä tukea vaativille nuorille - vierailut Leipäkirkko-tiimin kanssa syrjäytyneiden asuntoloissa - toimintaan osallistuneiden määrä - toiminnan määrä - vastaanottojen ja kotikäyntien määrä 3. Tavoite - kotien rukouselämää ja iltarukousta pidetään esillä toimituskeskusteluissa ja kerhoissa - kutsutaan pienten lasten vanhempia perhekerhoihin - perhetapahtumien jatkaminen Mukkulassa (syys- ja kevättapahtumat) ja keskustassa (Marian mäki, joulukylä) - kasvatusluentojen jatkaminen Ristinkirkossa sekä ammattikasvattajille että vanhemmille - kotikäynnit, ryhmät ja laitosvierailut ikääntyneille yhteistyössä sairaalasielunhoidon kanssa myös uusissa vanhuspalvelulaitoksissa (Onnelanpolku ja Lehtioja) - perhekerhojen kävijämäärät - perhetapahtumien ja kasvatusluentojen toteutuminen 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit, julkiset liikennevälineet, polkupyörä mahdollisuuksien mukaan - ympäristökasvatuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa - paperin määrän vähentäminen

15 Sivu 13 Lahden seurakuntayhtymä Keski-Lahden seurakunta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Uudet vanhusten asumispalveluyksiköt valmistuvat Onnelantielle ja Lehtiojalle Mukkulaan vuoden 2014 aikana. Vanhuspalveluyksiköissä yhteensä noin 400 asukasta, joiden hartauselämän hoito ja sielunhoito tulevat vaatimaan sairaalapappien ohella myös Keski-Lahden seurakunnan papiston ja diakoniatyöntekijöiden panostusta. Tilat Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 23,5 23,5 23,5 htv 23,5 htv Tila kpl m 2 Ristinkirkko Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat ja Vapaudenkatu 6:n aula Kirkkokatu 7, Nuortentila 1 250

16 Sivu 14 KESKI-LAHTI TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 Launeen seurakunta Sivu 15 Launeen seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Koko toiminnan suunnittelu on lähtenyt strategisten painopisteiden ja talousarviosuunnittelussa asetettujen painopisteiden pohjalta. Seurakuntayhtymän strategisia painopisteitä toteutetaan mm. seuraavasti: 1. Hengellisen elämän vahvistaminen - jumalanpalveluselämään panostaminen näkyy rikkaana, monipuolisena hartauselämänä seurakunnassa 2. Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen - vapaaehtoiskoulutus, vapaaehtoistyön pelisääntöjen luominen, messukumppanuus, aktiivinen tiedottaminen 3. Vastuun kantaminen - MaMu työtä myös paikallisesti, avun tarpeen kartoittamisessa yhteistyö eri toimijoiden kanssa Talousarviovuoden 2014 painopisteet Launeen seurakunnan vuoden 2014 painopisteet rakentuvat seurakuntayhtymässä asetetuille yhteisille painopisteille. Nämä ovat: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista Vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista - draamaryhmä - vanhemmat tulevat kun lapset tulevat - Liipolan messu klo 16 Toteutetaan messu yhdessä tehden, uusilla tavoilla, mukana uusia elementtejä: - esim. haastattelusaarna, saarnan merkittävyys - jp:n ohjaaminen, juontaminen - maallikoiden puheenvuorot (haastattelu, kirkkokahvipuheet) - aika messun suunnitteluun - rentous, lämpö, joustavuus vs. kaavamaisuus - kohtaaminen, inhimillinen lämpö: esim. surevien kohtaaminen - kastettujen taulu - kutsu varustaminen lähettäminen

18 Launeen seurakunta Sivu 16 Huomio kutsumiseen - kutsuminen ja rohkaiseminen, kutsu kaveri - jutut, ilmoitukset - jumalanpalveluspolku: ryhmä messu Messukumppanuus - Etsitään uusia messukumppaneita - musiikkikumppanuus - messujen vieraat esim. lomailevat lähetit - maahanmuuttajat - mitä uusia toteutuksen muotoja käytettiin - minkälaista palautetta on annettu - kuinka usein oli messukumppaneita/ avustajia messuissa 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Huomioidaan monenlainen syrjäytyminen: - seurakunnasta syrjäytyminen: kutsuvuus, tervetulleeksi toivottaminen - sosiaalisesti, taloudellisesti, jumalasuhteessaan kriisissä olevat - lesket, työttömät, kriisin kohdanneet, yksinhuoltajat Tehdään kirkko näkyväksi: - kasvot - viestintä kohdennettua - ulos kirkosta, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten aktivointi - kirkko on paljon muutakin kuin messu - monimuotoinen apu (soppatykki) Vapaaehtoisia tarvitaan: - työkulttuurin muutos - villasukkia - kyyti Erilaisten perheiden tukeminen: - yksinhuoltajat - leskien aamupuurot - pyhäinpäivän iltakirkko (kutsut ja iltatee) - syntyikö uusia kontakteja - alkoivatko leskien aamupuurot - löytyikö uusia vapaaehtoistehtäviä/vapaaehtoisia

19 Launeen seurakunta Sivu Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Rohkeutta tekemisessä ja rohkaisua, rohkeasti kristittynä: - jatketaan olemassa olevia ryhmiä, esim. perhekerho, sururyhmä - teemapäivä, johon kutsutaan kaikenikäisiä ihmisiä - sallivuus: ihminen kokee itsensä tervetulleeksi/ kotoisaksi - kotouttamisen edistäminen ja eriytymisen estäminen yhteisiä iltoja maahanmuuttajien kanssa - etsivä työ Tavoitetaan ja kutsutaan ihmisiä viestimällä: - positiivisen imagon luominen seurakunnasta - tehostettu mainonta tapahtumista ja toiminnasta (kokeilu koko 2014 ja arviointi) - nuori/ryhmä, joka työstäisi juttuja esim. omalähiöön - ikääntyvien, yhden ikäryhmän kohdalla yhteydenotto (esim. 78 v. diakonia) - saavutettavuus, miten löydetään toimintoihin? Yhteistyön etsiminen: - moniammatillinen yhteistyö (neuvolat, koulut, kotihoito, sosiaalitoimi) - vapaaehtoistoiminta - vapaaehtoisjärjestöt Kristillisen kasvatuksen tukeminen: - iltarukoukset esim. Raamatun väliin, kirjanmerkki - kotikäyntien ja -ehtoollisten määrä - toteutuivatko suunnitellut tapahtumat/tilaisuudet - löysivätkö maahanmuuttajat seurakuntaan 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit - jätteen lajittelu Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Toiminnassa ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Tilojen käytön osalta kuitenkin pyritään yhä tiiviimpään käyttöön ja korkeampaan käyttöasteeseen. Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 18 hlöä 18 hlöä 17 htv 17 htv

20 Launeen seurakunta Sivu 18 Tilat Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 80

21 Sivu 19 LAUNE TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokramenot (S) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT/MENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

22 Joutjärven seurakunta Sivu 20 Joutjärven seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Joutjärven seurakunnan toiminta-ajatuksena on kulkea jäsentensä rinnalla elämän kaikissa vaiheissa lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi ja uskon syntymiseksi kolmiyhteiseen Jumalaan. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä luterilaisen tunnustuksensa mukaisesti julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla sakramentteja, opettamalla ja palvelemalla. Joutjärven seurakunta pitäytyy seurakuntayhtymän strategian strategisiin painopisteisiin: Hengellisen elämän vahvistaminen, Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, Vastuun kantaminen, Yhteistyö ja johtaminen, Viestinnän vuorovaikutteisuus ja Hyvän taloudenpidon periaatteiden noudattaminen. Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä. Talousarviovuoden 2014 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Talousarviovuoden 2014 tavoitteet 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista - Jumalanpalveluksiin panostetaan erityisesti kirkkovuoden juhlapyhinä ja konfirmaatiopyhinä. Teemajumalanpalveluksien määrää lisätään. - Työmuodot järjestävät kutsujumalanpalveluksia. Näitä ovat loppiaisen lähetyspyhä, diakonian yhteisvastuupyhä, eläkeläisten kirkkopyhä, perhemessut, vauvakirkot, päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkot, nuorten messu toukokuussa, vapaaehtoispyhä ja partiolaisten itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. - Eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa järjestetään messuja, esim. Elojuhlien messu, esikoislestadiolaisten kirkkopyhä ja vanhoillislestadiolaisten kirkkopyhä. Kohtaamispaikassa vietetään ehtoollista kerran kuukaudessa. - Jumalanpalvelusmusiikkia ja -kulttuuria monipuolistetaan lähemmäksi nykykulttuuria ja nuoria aikuisia ja perheitä. - Kirkkokuoroon, Kohtaamispaikan kuoroon ja lapsikuoro Valopilkkuun haetaan uusia laulajia. - Jumalanpalveluselämän osallistujamäärät ja messukumppanien ja kuorolaisten määrät. Saatu palaute.

23 Joutjärven seurakunta Sivu Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa - Jatkamme päivätoimintakeskus Jovin Olkkarin toimintaa yksinäisille ja syrjäytyneille ja ruokaperjantaitoimintaa työttömille ja eläkeläisille Ahtialassa 2 krt/ kk - Annamme ruoka- ja taloudellista apua sitä tarvitseville - Tarjoamme yksilökohtaista keskusteluapua - Vahvistamme vapaaehtoistyötä yhdessä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa, antamalla mahdollisuuden ryhmä ja vertaistukitoimintaan - Ruokaperjantain ja Jovin Olkkarin toimintaan osallistuvien määrät. Taloudellisen tuen ja ruoka-avun määrät. Asiakastapaamis- ja kotikäyntitilastot. 3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä - Tuemme seurakunnan perheitä lapsi- ja perhetyön tapahtumien, Kohtaamispaikka, ja Hyvässä seurassa toiminnan, Ahtialan ja Kariston talvitapahtumien ja kastekontaktien avulla - Järjestämme lasten ja perheitten ja nuorten aikuisten leirejä, joissa vahvistetaan kristillistä elämää kodeissa - Säilytämme tavan tervehtiä 4-vuotiaiden koteja viemällä kotiin Lasten Raamatun - Järjestämme parisuhdetapahtumia - Järjestämme laitoshartauksia Ystäväpirtillä, Harjulassa, Johannakodissa, Viherlaakson Palvelukeskuksessa ja Ahtialan päivätoimintakeskuksessa. - Menemme ihmisten luo heidän arkeensa, tukien ja välittäen - Lisäämme kotikäyntejä vanhusten ja yksinäisten luona - Jatkamme senioripysäkkitoimintaa ikääntyneiden parissa - Lapsi- ja perhetyön ja varhaisnuorisotyön tapahtumien osallistujamäärät, Kohtaamispaikkatoimintaan osallistuvien määrät. Kastekontaktien, muiden kontaktien ja kotikäyntien lukumäärät. Yksinäisten, vanhusten ja syrjäytymisuhan alla olevien kontaktien ja ryhmä-, ruoka- ja hartaushetkiin osallistujien lukumäärät. Kotikäyntien lukumäärät. 4. Ympäristötavoite - Seurakuntayhtymän ympäristöstrategian mukainen toiminta ja opetus, kestävän kehityksen periaatteet, henkilöstön kulkeminen joukkoliikenteen avulla, pyöräillen/jalkaisin. Kimppakyydit. Luomakunnan messu kesäkuussa. Toimintapaikkojen jätteiden lajittelu. Vanhojen tavaroiden huoltaminen. Kierrätysmateriaalin käyttö. Ahtialan seurakuntakeskuksen kierrätyspiste.

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS 2016 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen. STRATEGIA 2016 2020 Huoneentaulu Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 Lappeenrannan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Strategia on suunnitelma, jolla yhteiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan. Strategiassa määritellään seurakuntien tehtävä, arvot, visio ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Versio 31.1.2006 Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Joensuun ev.-lut. seurakunnat ja niiden kasvatustoiminnan muodot Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvat Joensuun,

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht: Alueneuvoston kokous 3.6.2015 Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2016 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.-16.10.2012 JYVÄSKYLÄ J e s a j a 1:17 Opetelkaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaisia, hankkikaa orvoille oikeus, ajakaa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA

HYVÄN KASVUN OHJELMA HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. HYVÄN KASVUN OHJELMAN KESKEISET KÄSITTEET... 5 3. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS... 6 4. VANHEMPIEN OSALLISUUS... 7 5. HENKILÖSTÖN OSALLISUUS...

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016 2020 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 1. Edellinen strategia on laadittu vuosille 2010 2015. 2. Strategian tarkoitus on innostuksen ja suunnan hakeminen seurakunnan toimintaan.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA 2016 2020 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta toimii osana Suomen ortodoksista kirkkoa. Seurakunnan toimintaohjelma 2016 2020 jatkaa seurakunnan strategiaa

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot