HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA Kokonaispäästöt yhä laskussa... 5 ENERGIANKULUTUS... 6 Sähkö... 7 Lämpöenergia... 7 Vesi... 8 LIIKENNE... 9 JÄTTEET MATERIAALIT INVESTOINNIT, ALIHANKKIJAT JA SOPIMUSKUMPPANIT KÄYTÄNNÖN YMPÄRISTÖTYÖ JA KOULUTUS VASTUUHENKILÖT JA TOIMINNAN RAHOITUS LIITTEET... 14

3 3 YMPÄRISTÖVASTUU ON YHTEINEN ASIA Vastuu ympäristöstä liittyy luontevasti Yleisradion julkisen palvelun tehtävään ja arvoihin. Ympäristöasiat ovat monipuolisesti esillä Ylen ohjelmatoiminnassa, mutta sen rinnalla ison mediatalon on huolehdittava myös omasta ympäristövastuustaan. Yleisradio tekee määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti työtä edistääkseen ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja yhtiössä ja huomioidakseen toimintojensa ympäristövaikutukset organisaation eri tasoilla. Sähköinen viestintä on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa välittää ja jakaa tietoa. Yle on sitoutunut pienentämään ohjelma- ja toimistotyöstä väistämättä aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja tehostamaan luonnonvarojen käyttöä jatkuvan parantamisen periaatteella. Yhtiöllä on ympäristöstrategia, joka asettaa toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita. Käytännön toimintaa ohjaa vuosittain laadittava ympäristösuunnitelma, jossa on konkreettisia keinoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota toimitilojen energiankulutukseen, henkilöstön matkustamiseen, jätteiden syntyyn ja lajitteluun sekä materiaali- ja laitehankintoihin ja kierrätyksen tehostamiseen. Käsillä oleva yhtiön toinen ympäristöraportti osoittaa vahvasti, että selkeät yhteiset tavoitteet ja käytännön toiminta niiden hyväksi tuottavat myös tulosta. Vuoden 2010 aikana olemme edelleen onnistuneet pienentämään lentomatkoista ja henkilöautoliikenteestä aiheutuvia päästöjämme. Yleisradion omistamien kiinteistöjen energiankulutus oli hienoisessa laskussa, vaikka uusi lähetystekniikka ja isot tietojärjestelmät tuovat lisäpaineita sähkönkulutukseen. Pasilan jätemäärä pieneni merkittävästi jo toisena vuonna peräkkäin tehokkaamman lajittelun ja kierrätyksen ansiosta. Nämä ovat esimerkkejä toiminnoista, joista on koitunut myös taloudellista säästöä. Yleisradio liittyi vuonna 2009 WWF:n Green Office -järjestelmään, jonka avulla yritykset voivat vähentää toimistotyön ympäristökuormitusta ja säästää energia- ja materiaalikustannuksissa. Pasilan lisäksi järjestelmän piirissä ovat Tohlopin, Vaasan ja Turun toimipisteet. Vuoden 2011 loppuun mennessä mukaan liitetään kaikki Ylen aluetoimitukset. Ympäristöasioiden hallinta vaatii kuitenkin jatkuvaa parantamista ja seurantajärjestelmien kehittämistä. Ympäristötyössään Yleisradio pyrkii pitkäjänteisyyteen ja tuloksellisuuteen, jota tukevat yhtiön johdon, esimiesten ja työntekijöiden sitoutuminen ympäristöstrategian tavoitteisiin. Toimitusjohtaja Lauri Kivinen

4 4 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT Tämän seurantaraportin tiedot kuvaavat Yleisradion oman toiminnan ympäristövaikutuksia eikä alihankkijoiden toimintojen ympäristövaikutuksia arvioida. Osa seurantatiedoista koskee koko yhtiötä ja osa Ylen omistamia kiinteistöjä Helsingin Pasilassa, Tampereen Tohlopissa, Vaasassa, Kuopiossa ja Inarissa. Ympäristöraportin tunnusluvut on kerätty kunkin toimialueen vastuuhenkilöiltä ja aiempien vuosien tilastoista. Avaintoimintoja ovat energiankulutus, liikenne, jätemäärät sekä materiaalien käyttö ja kierrätys. Kasvihuonekaasujen päästötiedot on laskettu hiilidioksidiekvivalentteina ilmastolaskurilla, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä WWF Suomi, TKK Dipoli ja Motiva. Ilmastolaskurin tiedot pohjautuvat VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, HSL:n, VR:n ja HSY:n tutkimuksiin. Maaperän happamoitumista aiheuttavien typen oksidien, NO x, rikkiyhdisteiden SO x ja terveydelle haitallisten pienhiukkasten (energiantuotanto ja liikenne) päästöjä ei erikseen raportoida. Materiaalien kokonaiskulutusta ei pystytä luotettavasti arvioimaan toiminnassa vuosittain tapahtuvien muutosten vuoksi. Raportin tukena on käytetty soveltuvin osin yhteiskuntavastuuraportoinnin GRI-viitekehystä ja siihen sisältyvää ympäristövastuun ohjeistusta. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on huomioitava, etteivät ilmastolaskurien tiedot ilmaise absoluuttista mittaustulosta, mutta antavat suuntaa kokonaisarviolle eri toimintojen ympäristövaikutuksista ja keskinäisestä painoarvosta. Vuonna 2009 Ylessä luotiin pohja ympäristöseurannalle, ja henkilöstöä on kannustettu aktiivisesti edistämään ympäristömyötäistä ajattelua ja toimintatapoja omassa työyhteisössään. Käsillä oleva ympäristöraportti on järjestyksessään yhtiön toinen. Yleisradion palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 3180 vakinaista työntekijää. Vertailukelpoisuuden vuoksi päästöt on suhteutettu henkilötyövuosiin, jossa ovat mukana kaikki aikapalkkaiset työntekijät (htv 3515 vuonna 2010).

5 5 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010 Yleisradio pyrkii vuosittain pienentämään toiminnastaan aiheutuvia suoria ja välillisiä kasvihuonekaasupäästöjä ja kehittämään toimintamalleja, joilla ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa organisaation eri tasoilla aiempaa paremmin. Tämä auttaa löytämään parhaita käytäntöjä, joilla ympäristötavoitteisiin päästään. Valtaosa Yleisradion ympäristövaikutuksista aiheutuu kiinteistöjen energiankulutuksesta ja henkilöstön työaikana tekemistä työmatkoista, kuten lentoliikenteestä ja yhtiön autojen ja taksien käytöstä. Suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde on ostetun sähkö- ja lämpöenergian tuotanto. Välillisesti Yleisradio käyttää energiaa henkilöstön työmatkoilla, tavaroiden, jätteiden ja materiaalien kuljetuksessa sekä erilaisten laitteiden, tarvikkeiden ja materiaalien valmistuksessa. Vuonna 2010 Yleisradion tavoitteena oli: 1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 5 % 2. Sähkönkulutuksen nousun katkaiseminen ja lämpöenergian kulutuksen pienentäminen 5 % 3. Ympäristötavoitteiden huomioonottaminen investoinneissa ja ostoissa 4. Sekajätteen vähentäminen 10 % 5. Työmatkojen kehittäminen ekologisia vaihtoehtoja suosivammaksi Kokonaispäästöt yhä laskussa Hiilidioksidipäästöt vähenivät edelleen vuodesta 2009 niissä avaintoiminnoissa, jotka ovat raportoinnin piirissä. Tähän vaikuttivat ennen muuta sähkönkulutuksen hienoinen lasku ja työmatkaliikenteen päästövähennykset. Kokonaispäästöt alenivat kuitenkin tavoitetta vähemmän, noin 2,2 prosenttia, mikä johtui pääasiassa kylmän talven aiheuttamasta lämpöenergian kulutuksen kasvusta. Vuosittaisista lämpötilavaihteluista korjattua tilastoa vertailtaessa käy ilmi, että Yleisradion kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut vuoden aikana muun muassa taloteknisten toimenpiteiden ansiosta.

6 6 Hiilidioksidipäästöjen vertailussa on huomioitava, että osa seurantatiedoista on yhtiötasoisia (liikenne, paperi) ja osa koskee vain Yleisradion omistamia kiinteistöjä (sähkö, lämpö). Sähkönkulutuksen päästöjen laskennassa on käytetty Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa kuvaavaa CO 2 -kerrointa ja lämpöenergian päästöjen pohjana Pasilaa koskevaa paikkakuntakohtaista päästökerrointa. Jätetilastot koskevat Pasilan toimintakeskusta, koska tarkkoja jätemääriä kaikilta paikkakunnilta ei ole saatavilla. Kaavio antaa kuitenkin oikeansuuntaisen arvion ympäristökuormituksen jakautumisesta, sillä Pasilan toiminnot kattavat suurimman osan yhtiön ympäristövaikutuksista. Henkilöstömäärään suhteutettuna raportoidut hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2009 ja vuonna 2010 noin 4,7 tonnia CO 2 /henkilö. ENERGIANKULUTUS Suurin osa Yleisradion kasvihuonekaasujen päästöistä syntyy välillisesti sähkö- ja lämpöenergian tuotannosta. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista saada pitkän aikavälin taloudellista säästöä ja pienentää samalla kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Energiatehokkuuteen kiinnitetään yhtiössä lisääntyvässä määrin huomiota esimerkiksi rakennusinvestointien ja peruskorjausten yhteydessä.

7 7 Sähkö Sähkönkulutuksen osuus lasketuista hiilidioksidipäästöistä oli tarkasteluvuonna noin 7430 tco 2.. Ohjelma- ja lähetystuotanto ja isot tietojärjestelmät vaativat jatkuvasti lisäkapasiteettia, mikä aiheuttaa suuria paineita sähkönkulutukseen ja muun muassa laitehuoneiden jäähdytykselle. Tästä huolimatta Yleisradio onnistui vuonna 2010 edelleen pienentämään omaa sähkönkulutustaan. Välillisesti sähköä kuluu myös Ylen ohjelmien jakelussa ja siirrossa, mutta sen osuus sisältyy lähetysverkkoa hallinnoivan Digitan kanssa solmittuun verkkovuokrasopimukseen eikä ole toistaiseksi päästölaskennassa mukana. Nykyisellään toimistosähkön, kiinteistösähkön ja lähetystuotannon osuutta ei pystytä erittelemään tarkasti. Osittain tähän vaikuttaa eri-ikäisten kiinteistöjen suuri määrä ja osin vanhentunut laitekanta. Seurantaa kuitenkin tarkennetaan koko ajan muun muassa uusien etäluettavien mittarien avulla. Vuoden 2010 loppuun mennessä yli puolet Yleisradion toimipisteistä oli etäluennan piirissä. Yleisradion henkilöstöä kannustetaan energiaa säästävään toimistotyöhön tiedottamalla, opastamalla ja erilaisilla tempauksilla. Huomiota on kiinnitetty muun muassa tietokoneiden ja valaistuksen käyttöön silloin, kun työtiloissa ei oleskella. Yleisradio osallistuu vuosittain muun muassa valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon omilla sisäisillä energiansäästökampanjoillaan. Laitehankinnoissaan ja tietojärjestelmissään yhtiö painottaa energiatehokkuutta. Yleisradio ostaa käyttämänsä sähkön kiinteähintaisin sopimuksin eri sähköntoimittajilta ja pohjoismaisesta sähköpörssistä. Yhtiö on osakkaana 12 yrityksen yhteenliittymässä, Chevys Voiman Ostajat Oy:ssä, joka hoitaa jäsentensä sähkönhankintaa. Sähkösalkun hoidosta vastaa Energiakolmio Oy. Yleisradio ei ole toistaiseksi tehnyt erillistä sopimusta vihreän sähkön hankinnasta. Lämpöenergia Vuonna 2010 Yleisradion kiinteistöjen yhteenlaskettu lämmönkulutus kasvoi hieman edellisvuodesta lähinnä kylmän talven takia. Päästölaskennan pohjana oleva todellinen lämmönkulutus oli megawattituntia, missä kasvua edellisvuoteen on 3,5 prosenttia. Lämmönkulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat noin 5460 tco 2. Todellisen kulutuksen rinnalla seurataan normitettua eli lämpötilakorjattua kulutusta, joka tekee sääoloiltaan erilaisista vuosista vertailukelpoisia ja kertoo paremmin energiatehokkuudesta. Oheisesta taulukosta käy ilmi, että normitettu lämmönkulutus on ollut Yleisradion kiinteistöissä viime vuosina tasaisesti laskussa Tohloppia lukuun ottamatta.

8 8 Rakennusten energiatehokkuutta on parannettu muun muassa ilmastoinnin poistolämmön talteenottoa tehostamalla ja käyntiaikoja säätämällä. Tohlopissa alkoi vuoden 2010 lopulla energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuoliskolla. Sen on arvioitu pienentävän lämpöenergian kulutusta ja välillisiä hiilidioksidipäästöjä noin viidenneksellä vuoteen 2009 verrattuna. Kiinteistöjen jäähdytysenergiasta noin kolmannes kuluu tietokonesalien, laitehuoneiden ja studioiden jäähdytykseen, jonka tarve kasvaa edelleen lähivuosina uusien ohjelmisto- ja järjestelmävaatimusten vuoksi. Vuonna 2010 Pasilan toimintakeskus liittyi Helsingin Energian toimittaman kaukojäähdytyksen piiriin. Kaukojäähdytys otettiin ensimmäisenä käyttöön Toimitustalossa, jossa sijaitsee toinen Pasilan suurista palvelinsaleista. Ylen tavoitteena on korvata Pasilan kaikki vanhat kompressijäähdytyslaitteet kaukojäähdytyksellä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaukojäähdytys säästää energiaa ja tuottaa vain noin viidesosan hiilidioksidipäästöjä vanhaan järjestelmään verrattuna. Kaukojäähdytystä käytetään myös YLE Turun toimipisteessä. Perinteisessä kompressorijäähdytyksessä käytetään lämmönsiirtoaineena jonkin verran HCFC-yhdisteitä, jotka kuuluvat osittain halogenoituihin hiilivetyihin ja osallistuvat yläilmakehän otsonin hajottamiseen. Käytetyt kylmäaineet ovat lähinnä tyyppiä R-22 ja R-407c. Merkittäviä vuotoja huoltojen yhteydessä ei ole tiedossa. Kansainvälisten rajoitusten mukaan HCFC-yhdisteiden käyttö kylmälaitteiden huollossa on lopetettava vuoteen 2015 mennessä. Vesi Veden kulutusta seurataan Yleisradion kiinteistöissä kuukausittain rakennuskohtaisesti. Muissa toimipisteissä vesi sisältyy vuokraan. Kun vesikalusteita ja -laitteita uusitaan, tilalle hankitaan vähemmän vettä kuluttavia vaihtoehtoja mm. WC-, keittiö- ja pesutiloihin. Kahden vuoden seurantatietojen mukaan vedenkulutus Pasilassa on laskenut hieman vuodesta Tohlopissa vedenkulutus pieneni vuonna 2010 lähes viidenneksellä, mikä johtui etupäässä jäähdytysjärjestelmän vähentyneestä vedenkulutuksesta putkiston korjauksen seurauksena. Pasilassa vettä kului vuonna 2010 yhteensä m 3 ( m 3 vuonna 2009) ja Tohlopissa m 3 (8 744 m 3 vuonna 2009). Toistaiseksi vedenkulutus ei sisälly päästölaskelmaan.

9 9 LIIKENNE Vuonna 2010 työaikana tapahtuva matkustaminen aiheutti vajaan viidenneksen tässä raportissa ilmoitetuista hiilidioksidipäästöistä. Lentomatkojen osuus tästä on yli puolet. Yleisradio pyrkii vähentämään liikenteestä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa lentomatkoja karsimalla, etäneuvotteluja lisäämällä ja kannustamalla työntekijöitään suosimaan joukkoliikennettä. Vuonna 2010 Ylen työntekijät lensivät kotimaassa ja ulkomailla yhteensä kilometriä, mistä aiheutui noin 1870 tonnia CO 2 -päästöjä (WWF:n ilmastolaskurin mukaan). Lentokilometreistä suurin osa kertyi ulkomaan lennoista, mutta määrällisesti eniten työmatkalentoja tehtiin kotimaassa. Vuodesta 2007 lähtien lentokilometrit ovat vähentyneet yli kolmanneksella. Liikenteen epäsuora energiankulutus ja päästöt perustuvat osittain arvioon, sillä esimerkiksi bussimatkojen tarkkoja seurantatietoja ei ole toistaiseksi saatavilla. Junamatkoja yleläiset tekivät VR:n ilmoituksen mukaan kotimaassa yhteensä kilometriä vuonna 2009 ja kilometriä vuonna 2010 eli hieman edellisvuotta enemmän. Myöskään Ylen ajoneuvoilla ajettujen kilometrien määrästä ei ole vuositasolla tarkkaa tilastoa, mutta leasing-sopimusten ja polttoainekulujen perusteella voidaan arvioida, että ajomatkat ja myös päästöt ovat vähentyneet. Polttoainekulutukseen perustuva päästölaskelma on kuitenkin osin epätarkka, sillä kulutustilastoja ei toistaiseksi pystytä erittelemään ajoneuvotyypin ja käytetyn polttoaineen mukaan.

10 10 Yleisradio on muuttanut matkustuspolitiikkaansa ekologisia vaihtoehtoja suosivammaksi. Alle kolmen tunnin työ- ja kokousmatkoilla ensisijaisena vaihtoehtona on juna, jos se työtehtävän luonteen vuoksi on mahdollista. Välttämättömillä lentomatkoilla pyritään valitsemaan suoria lentoja. Matkustamisen vaihtoehtona Ylen tavoitteena on edelleen lisätä etäneuvotteluja. Myös ajoneuvojen käyttöä ohjataan ympäristöperustein. Matkustussäännön mukaan vuokraautoja valittaessa tulee suosia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 150 g CO 2 / km, ja dieselautoissa on oltava hiukkassuodatin. Vuonna 2010 Yle otti käyttöönsä matkavarausjärjestelmään liitetyn uuden mobiilipalvelun, joka muun muassa opastaa työmatkalaisia käyttämään julkista liikennettä ulkomaanterminaaleista määränpäähän. Omissa ajoneuvohankinnoissaan Yle suosii vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, ellei ohjelma- ja lähetystuotanto vaadi suurempaa kalustoa. Yhtiö valitsee ajoneuvonsa valtion yhteishankintayksikön Hanselin valikoimista, joissa hankintoja voidaan rajata muun muassa hiilidioksidipäästöjen perusteella. Vuoden 2010 lopussa Ylen käytössä oli 17 vähäpäästöistä hybridiautoa ja yksi maakaasuauto. Näiden hankintojen myötä yhtiön autokannasta vajaat 6 prosenttia on hybridiajoneuvoja, joiden päästöt ovat alle 100 g/co 2/ /km. Kotikatu-televisiosarjan henkilökuljetuksissa käytettävä maakaasuauto puolestaan tuottaa viidenneksen vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaavankokoinen perinteinen ajoneuvo ja noin 50 prosenttia vähemmän häkää, erittäin vähän typen oksideja eikä lainkaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Työntekijöitä kannustetaan yksityisautoilun sijaan joukkoliikenteen pariin myös työsuhdematkalipulla, jonka Yle otti käyttöön vuoden 2009 alussa. Työmatkapyöräilyn edellytyksiä on parannettu lisäämällä säilytyspaikkoja polkupyörille ja kohentamalla niiden varustetasoa. Lisäksi työmatkaliikuntaan on innostettu tiedottamalla ja erilaisilla tempauksilla, kuten jakamalla heijastinliivejä työntekijöille. JÄTTEET Yleisradio on jatkuvasti tehostanut jätehuoltoa ja kierrätystä ja lisännyt henkilöstön opastusta jätteiden asianmukaiseen lajitteluun. Päämääränä on vähentää kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää ja edistää materiaalien tehokkaampaa käyttöä ja kierrätystä. Ylivoimaisesti eniten jätettä syntyy Pasilassa, jossa sekä kokonaisjätemäärä että kaatopaikkajätteen määrä vähenivät merkittävästi jo toisena vuonna peräkkäin. Kokonaisjätemäärä pieneni 14 prosenttia ja sekajätteen määrä peräti 37 prosenttia edellisvuodesta, mikä ylitti kaksinkertaisesti tavoitteen. Tehostetun jätehuollon ansiosta Pasilasta enää 13 prosenttia päätyy sekajätteenä kaatopaikalle, jossa jätteestä syntyy muun muassa ilmastolle haitallisia metaanipäästöjä. Jätehuolto eri alueilla on järjestetty paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Ylen suurimmissa toimipisteissä lajitellaan energia- ja sekajätteen lisäksi biojäte, metalli, pahvi, paperi, ongelmajätteet, tietoturvapaperi, lasi ja puu. Kesäkuussa 2009 myös Ylen toiseksi suurimmassa toimipisteessä Tohlopissa aloitettiin energiajätteen lajittelu muiden jakeiden lisäksi. Tavoitteena oli pienentää sekajätteen määrä alle 20 prosenttiin kokonaisjätemäärästä vuonna 2010, mutta toistaiseksi sekajätteen osuus Tohlopissa on vielä 23 prosenttia. Jätetilastot ovat osin epätarkkoja, minkä vuoksi tässä laskelmassa on huomioitu vain Pasilan jätteet.

11 11 Esimerkki: Pasilan toimintakeskukseen on luotu jätehuoltojärjestelmä, jossa jätepisteet on merkitty selkein värikoodein ja ohjein. Henkilökuntaa on opastettu jätteiden oikeaan lajitteluun, ja jätekuljetuksia pyritään jatkuvasti optimoimaan. Syksyllä 2009 hankitut kolme jätepuristinta ovat vähentäneet jätekuljetusten määrää ja pienentäneet jätemaksuja. Sopimuskumppanin ympäristöhuoltohenkilö hoitaa sisäisiä kuljetuksia tontilla ja tarkkailee lajittelun onnistumista. Lisäksi jäteastiat on varustettu RFID-tunnisteilla, joiden avulla tiedot jätemääristä tallentuvat jätehuoltoyhtiön tietokantaan ja tehostavat jätehuollon seurantaa. Tärkeimpänä periaatteena on kuitenkin ehkäistä tarpeettoman jätteen syntyä jo ennakkoon. Ohjelmatoiminnassa ja toimistotyössä käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys on haasteellinen tehtävä, sillä poistettuja tietokoneita, nauhureita, tuotantolaitteita, televisioita ym. kertyy huomattava määrä. Pasilasta toimitettiin vuonna 2010 yhteensä kiloa SER-romua Työ ja toiminta ry:lle jatkokäsittelyyn. Purettavaksi päätyi edellisvuotta vähemmän laitteita, kun taas kierrätyksen osuus kasvoi. Käyttökelpoisia tietokoneita ja näyttöjä meni kierrätykseen myymällä tai lahjoituksena noin 4000 kiloa, ja myynnistä tuloutettiin euroa. Yle lahjoitti vuonna 2010 muun muassa 80 tietokonetta sekä radiolaitteistoa Afrikkaan, ghanalaiseen oppilaitokseen ja tansanialaisen kyläyhteisön radioprojektiin.

12 12 MATERIAALIT Materiaalivirtoja voidaan pienentää jo ennakkoon hankintojen suunnittelulla ja suosimalla mahdollisimman pitkäikäisiä, huollettavia, uusiomateriaaleista valmistettuja ja edelleen kierrätykseen soveltuvia laitteita, kulutustavaroita ja materiaaleja. Lisäksi ympäristömyötäisissä hankinnoissa kiinnitetään huomiota materiaaleihin, joiden valmistuksessa on käytetty mahdollisimman vähän tai ei lainkaan ympäristölle haitallisia aineita, kuten paljon klooria sisältävää PVC-muovia, palonestoaineita tai muita haitallisia yhdisteitä. Yleisradiolla on hankintastrategia ja -politiikka, joihin sisältyy ympäristönäkökohtien huomioonottaminen. Hankinta on hajautettua, eikä yhtenäistä pisteytystä tai mallia ympäristökriteerien käytölle vielä ole. Koulutuksella ja tiedottamisella pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikki hankintoja tekevät tuntevat Ylen ympäristömyötäiset hankintaperiaatteet. Yhtiö tekee yli puolet hankinnoistaan valtion yhteishankintayksikön Hanselin kautta ja kilpailuttaa loput itse. Omissa kilpailutuksissa ympäristökriteereitä on käytetty toistaiseksi vielä vähän, mutta käytäntöä on yhtiössä tarkoitus lisätä. Yleisradiota sitoo laki julkisista hankinnoista, joihin ei voi suoraan liittää vaatimusta ympäristömerkistä. Sen sijaan tavaran- tai palveluntoimittajilta voidaan pyytää arvioita ympäristövaikutuksista, ja näin on menetelty muun muassa alueiden siivoussopimusten kilpailutuksessa vuonna 2010 ja Tohlopin jätehuollon tarjouspyynnöissä edellisvuonna. Useimmilla Yleisradion käyttämistä kiinteistöhuollon yhteistyökumppaneista on omat ympäristöjärjestelmänsä, kuten ISO ympäristösertifikaatti. Yle kannustaa myös omaa henkilöstöään luonnonvaroja säästäviin valintoihin arjen työympäristössä. Green Office-verkoston myötä huomiota on kiinnitetty muun muassa paperinkulutukseen ja toimistotarvikkeiden kierrätykseen sekä lisätty kestoastioiden käyttöä henkilöstöruokailussa. Esimerkki: Toimistotyössä ja etenkin ohjelmatoiminnassa, kuten uutisissa, kuluu huomattavia määriä paperia vuosittain, vaikka sen osuus koko ympäristökuormituksesta on suhteellisen pieni, Ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta paljon vettä ja energiaa kuluttavaan paperinvalmistukseen ja toisaalta jätemäärään. Paperinkulutuksen pienentämiseksi Pasilassa siirryttiin pääosin kaksipuoliseen tulostukseen vuonna 2009 ja vuonna 2010 käytäntö laajeni kaikkiin Ylen toimipisteisiin. Paperinkulutuksen pienentyessä ja sähköisen asioinnin lisääntyessä yhtiö on säästänyt paperihankinnoissa ja tulostekorvauksissa yli euroa vuoteen 2007 verrattuna. Myös painotuotteiden määrää on vähennetty. Samaan aikaan paperijätteen määrä on lähes puolittunut Pasilassa vuodesta Kopiokoneissaan yhtiö käyttää EU-ympäristömerkittyä paperia. INVESTOINNIT, ALIHANKKIJAT JA SOPIMUSKUMPPANIT Yleisradio kuormittaa suoran toimintansa lisäksi ympäristöä myös välillisesti. Tuotantoyhtiöiden, siivous- ja jätehuoltofirmojen, leasing-yhtiöiden, ravintolapalveluiden ja muiden palvelusopimusten kautta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä, joiden kuormitusta on vaikea laskea, mutta jonka aiheutumisesta yhtiö on välillisesti vastuussa. Yle toivoo ympäristöajattelua myös yhteistyökumppaneiltaan. Hankintaa kilpailutettaessa yhteistyökumppanin ympäristösuunnitelma, -toiminta tai -sertifikaatti on yksi valintakriteereistä. Näin Yle voi isona toimijana edistää ympäristöstandardien käyttöönottoa muissa yrityksissä.

13 13 KÄYTÄNNÖN YMPÄRISTÖTYÖ JA KOULUTUS Yleisradio on ensimmäisen isona mediatalona ollut mukana WWF:n Green Officeverkostossa lokakuusta 2009 lähtien, jolloin Pasilan toimintakeskus täytti ympäristöjärjestelmän kriteerit. Vuonna 2010 Green Office -järjestelmä otettiin käyttöön Tampereen Tohlopin, Vaasan ja Turun toimipisteissä. Yhtiön tavoitteena on liittää kaikki aluetoimitukset verkostoon vuoden 2011 loppuun mennessä, alle kolmen työntekijän sivutoimipisteitä lukuun ottamatta. Kaikissa toimipaikoissa noudatetaan silti yhtiön yhteisiä ympäristötavoitteita. Vuoden 2011 loppuun mennessä yhtiön sisälle rakentuu myös alueellisten ympäristövastuuhenkilöiden verkosto, joka koostuu eri toimipisteiden työtekijöistä. Verkoston tarkoituksena on ideoida ja edistää toimintatapoja, joilla ympäristötavoitteita voidaan viedä eteenpäin jokapäiväisessä työympäristössä. Yle tiedottaa henkilöstölleen avoimesti ja säännöllisesti yhtiön toiminnan tavoitteista ja ympäristötyönsä tuloksista. Henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen ovat avainasemassa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa Syksystä 2008 lähtien yhtiön intranetissä on toiminut ympäristöfoorumi, jonka kautta työtekijät voivat antaa palautetta ja esittää ideoita ekologisemman työkulttuurin aikaansaamiseksi. Ympäristöarvot tuodaan esille myös, kun uusi työntekijä solmii työsuhteen Ylen kanssa. VASTUUHENKILÖT JA TOIMINNAN RAHOITUS Yleisradion ympäristöpäällikkönä toimii oman toimen ohella toimitilapäällikkö Kari Haapamäki, ja käytännön ympäristötyön toteuttamisesta vastaa ympäristökoordinaattori Kirsi Brück. Ympäristökoordinaattori laatii vuosittain ympäristösuunnitelman sekä seurantaraportin yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi yhtiössä toimii neljännesvuosittain kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen, kuten matkahallinnon, hankintojen, tuotannon ja toimitilapalvelujen sekä ohjelmatoiminnan esimiehiä. Ylellä on myös ympäristöstrategia, joka asettaa ympäristövastuullisuudelle pitkän aikavälin tavoitteita. Ympäristötoiminnan kustannukset rahoitetaan siten, että ympäristökoordinaattorin palkka ja muut kustannukset, Green Office -maksut, ympäristövastuuhenkilöiden matkustus- ja koulutuskulut, ympäristötempausten kulut ja palkinnot maksetaan YLE Toimitilapalveluiden käyttömenobudjetista. Ympäristömenoja, kuten energiainvestointeja tai jätekustannuksia, ei erikseen lasketa tai kirjata ympäristömenoina, vaan ne sisältyvät muuhun budjetointiin.

14 14 LIITTEET Ympäristöohjausryhmän jäsenet Kari Haapamäki, toimitilapäällikkö, YLE Toimitilapalvelut Gunilla Ohls, strategiajohtaja, YLE Jukka Virtanen, hankintapäällikkö, YLE Hankinnat Tuija Snellman, matkahallinnon päällikkö, YLE Talous Satu-Marja Nygrén, esimies, YLE Tuotannot Design Jari Forssell, palvelupäällikkö, YLE Tekniikka Jani Närhi, tiedottaja, YLE Viestintä Ville Alijoki, toimitussihteeri, YLE Asia Ympäristövastuuta koskevat GRI-suositukset, joita käytetty raportoinnin tukena: Välitön energiankulutus EN3 Välillinen energiankulutus EN4 Energiansäästötoimenpitein aikaansaatu energian säästö EN5 Aloitteellisuus energiansäästöön ja saavutetut tulokset EN6 Aloitteellisuus epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseen ja tulokset EN7 Veden kokonaiskulutus EN8 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt EN16 Muut oleelliset kasvihuonekaasujen päästöt EN17 Aloitteellisuus kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja saadut tulokset EN18 Jätteiden kokonaismäärä ja hävitystapa EN22 Kuljetusten ja työmatkustuksen aiheuttamat päästöt EN29

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö ja turvallisuus CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista)

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista) Olennaisena osana Green Office -ympäristöjärjestelmää on vuosittain keväisin suoritettava vuosiraportointi. Raportointia varten jokaisen organisaation on valittava vähintään kolme kulutustaan kuvaava muuttujaa,

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Hiilijalanjälki. = tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikainen ilmastokuorma

Hiilijalanjälki. = tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikainen ilmastokuorma Illan ohjelma Kahvit 18.00 Leena Karppi: Tulosten ja laskentatavan esittely 18.30 Anne Leppänen: Vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseksi 19.00 Keskustelua: Miten hiilijalanjälkeä voi pienentää? 20.00

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Flow Festival Case Study

Flow Festival Case Study Flw Festival Case Study FESTIVAALI Flw Festival n vusittainen, urbaani festivaali Helsingin Suvilahdessa vanhalla kaasutehdasalueella. Räjähdysmäinen kasvu. Vunna 2004 4500 kävijää vunna 2012 63 000 kävijää.

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI Hotelli-ravintola Lasaretti 1.3.2012 Hiilijalanja ljen laskenta Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia Tehokas energiankäyttö -koko kunnan asia Etsi kunnalle energiansäästöä Kunnissa on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia edistää energiansäästöä ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Energiansäästö on

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013 1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 25.4.214 2 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 Tämä raportti on osa Cargotecin kestävän kehityksen raportointia. Raportti

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLO LEED 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLON LEED-LUOKITUS Kauppakeskus Sellolle on myönnetty kultaisen tason LEED-sertifiointi Sello on ensimmäinen kauppakeskus

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI Tilan käyttäjänä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankinnan ABC Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Tieto on hyvän kaupanteon lähde tarvekartoitus markkinaviestintä hankinnan määrittely kilpailutus

Lisätiedot

Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa Lamminpäivät 3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Lyhyesti Motivasta ja kestävien

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot