OPETUSSUUNNITELMA. Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot 30 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot 30 op"

Transkriptio

1 Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (19) Amk:n hallitus Liite x OPETUSSUUNNITELMA Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot 30 op Hanna Putkonen-Kankaanpää Marja Eskel

2 2 PUHEVAMMAISTEN TULKKAUKSEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN LÄH- TÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteena on antaa sellaista tietoa ja taitoa, jota tarvitaan puhevammaisten tulkkina toimimiseen, mikäli opiskelija suorittaa puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttökokeen (ei mahdollista Humakissa). syventää ja päivittää tietämystään ja osaamistaan tulkkauksessa. Koulutuksen kohderyhmät Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot on tarkoitettu esimerkiksi seuraaville kohderyhmille: Viittomakielentulkki amk -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Puhuttujen kielen tulkit, jotka haluavat puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneet, jotka haluavat opiskella tulkkausta. Mikäli opiskelija myöhemmin hakeutuu ammattikorkeakouluun viittomakielentulkin koulutusohjelmaan, hän voi halutessaan ahotoida (aikaisemmin hankitun tiedon tunnistaminen ja tunnustaminen) osia opinnoista. Näin hänen ei tarvitse suorittaa koulutusohjelmassa täyttä 240 opintopistettä. Henkilöt, jotka ovat tehneet töitä puhevammaisten henkilöiden kanssa. Näitä henkilöitä on esimerkiksi puheterapeuttien, viittomakielen ohjaajien, ACC-työntekijöiden (augmentative and alternative communication eli puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimuodot) ja sosionomien joukossa.

3 3 Valintamenettely ja valintakriteerit Koulutukseen haetaan verkossa olevalla hakulomakkeella. Niiden perusteella Humakin aikuiskoulutustiimi päättää koulutukseen valittavista opiskelijoista. Valintakriteerit: opiskelijalla on alalle soveltuva korkeakoulututkinto soveltuvuus tulkin ammattiin ja koulutukseen, joka osoitetaan valintakokeen haastattelutilanteessa motivaatio ja mahdollisuus koulutuksen suorittamiseen Mikäli ryhmässä on tilaa, koulutukseen voidaan ottaa myös muita kuin korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vuonna 2014 järjestettävään ensimmäiseen koulutukseen pyritään saamaan mahdollisimman asiantunteva ja monipuolinen osallistujajoukko. Opinnot suoritetaan monimuotoisesti pääosin pienryhmissä, sekä verkossa että kontaktijaksoilla. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja tietämyksen kasvattaminen yhteistoiminnallisin menetelmin. Ahot-menettely (aikaisemmin hankitun tiedon tunnistaminen ja tunnustaminen) Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnoista on mahdollista ahotoida enintään 10 opintopistettä. Ahot-menettelyssä toimitaan Humakin yleisten periaatteiden mukaisesti (ks. TOLA https://pro.humak.fi/document/humak/15626/humakin_keskeiset_asiakir jat/kasikirjat,_oppaat_ja_ohjeet/hallinto/ahot-materiaalit/index.shtml). Tämän menettelyn mukaisesti opiskelijan ei tarvitse opiskella uudestaan niitä tietoja ja taitoja, jotka hän jo osaa, vaan hän suorittaa opinnoista vähintään 20 opintopistettä.

4 4 ERIKOISTUMISOPINTOJEN RAKENNE, TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Erikoistumisopintoihin valittavat opiskelijat toimivat: kontaktijaksoilla yhtenä asiantuntijaryhmänä. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja tietämyksen kasvattaminen yhteistoiminnallisin menetelmin. Opinnoissa hyödynnetään jaettua asiantuntijuutta. opiskelijat suorittavat opintonsa mahdollisuuksien mukaan monialaisissa pienryhmissä, joissa jokaisessa on edustajia ryhmästä jonka opiskelijoilla on tavoitteena puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto jonka opiskelijoilla on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Erikoistumisopintojen rakenne, sisällöt ja tehtävät henkilökohtaistetaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Tehtävien suorittaminen Koulutuksen sisältöjen osaamisen osoittaminen tapahtuu tekemällä tehtäviä, osoittamalla ryhmätöistä oma osuus ja osallistumalla keskusteluihin. Tehtävät tulee tehdä hyväksytysti. Jos opiskelija hakeutuu koulutuksen jälkeen viittomakielen tulkkikoulutukseen, hänellä on mahdollisuus ahotoida (aikaisemmin hankitun tiedon tunnistaminen ja tunnustaminen) osaamisensa perusteella koulutusohjelmassa olevia opintokokonaisuuksia tai osia niistä. Huomattavaa on, että opintojaksot eivät yhtenevistä nimistään huolimatta ole täysin identtiset viittomakielentulkin koulutusohjelmassa olevien opintojaksojen kanssa. Tulkkauksen erikoistumisopinnoissa opintojaksot ovat muokattuja sopivaksi ajatellen puhevammaisten tulkkeja ja heidän asiakkaitaan.

5 5 Opiskelijat, joiden tavoitteena on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Opiskelijat, joilla on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Orientoituminen opintoihin ja osaamiskuvaus (5 op) Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen (6 op) Etiikka ja ammatillisuus (6 op) Tulkkaus 1 (3 op) Tulkkaus 2 (3 op) Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus (4 op) Asiakasryhmät (2 op) Tulkkaus 4 (2 op) Tulkkaus 4 (4 op) Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö (10 op) Menetelmät ja laitteet (6 op) (Pedagogiset suuntautumisopinnot I (3 op)) Kääntäminen 1 (3 op) Viittomakommunikaatio (3 op) Teknologian suomat mahdollisuudet (4 op) Kehittämistehtävä (5 op)

6 6 OPISKELIJAT, JOIDEN TAVOITTEENA ON PUHEVAMMAISTEN TULKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Orientoituminen opintoihin ja osaamiskuvaus (5 op) Opiskelija sisäistää Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopintojen tavoitteet, sisällöt, oppimisen menetelmät sekä oppimisympäristöt. Erityisesti korostetaan itseohjautuvan oppimisen sekä tutkivan oppimisen ja tiedon hankinnan taitojen kartuttamista. Erittäin tärkeänä osana on oman ryhmän kanssa tehtävän työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Opiskelija perehtyy Humakin ohjeistuksen mukaiseen kirjallisten töiden tekemiseen. Opiskelija tutustuu HumakPro-oppilaitosjärjestelmään sekä Moodleoppimisympäristöön. Opiskelija saa opiskelun kannalta riittävät tietotekniset perustaidot. Opiskelija kokoaa opintojensa loppuvaiheessa osaamiskuvauksensa. Opintojaksoa ei voi ahotoida. Orientoituminen ja ohjaus Orientoitumiseen ei liity erillisiä tehtäviä, vaan kaikki opetus annetaan ensimmäisellä kontaktijaksolla. Orientoiviin opintoihin kuuluu yksilöllinen tai ryhmäkohtaisesti annettava ohjaus. Osaamiskuvaus Opiskelija kirjoittaa taidoistaan ja osaamisestaan osaamiskuvauksen, johon kuuluu vähintään kolme kappaletta: 1 Johdanto 2 Käsittelyosuus

7 7 3 Päätelmä. Johdannossa opiskelija esittelee itsensä ja motiivinsa hakeutua Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopintoihin. Käsittelyosuudessa opiskelija esittelee ja peilaa saavuttamiaan taitoja opetussuunnitelman sisältöihin. Päätelmässä opiskelija pohtii tulevaisuuttaan, omaa ammattifilosofiaansa ja ammattieettistä osaamistaan. Osaamiskuvaus on kirjoittajansa näköinen. Sen tulee olla syvällistä pohdintaa osaamisesta ja oppimisesta. Siinä tulee olla viittauksia vähintään opetussuunnitelmaan ja siinä tulee esimerkiksi näytöin osoittaa erilaisia taidon osa-alueita. Osaamiskuvauksen laajuutta tai muotoa ei määritellä tämän enempää, jokaisella on vapaat kädet työnsä tekemiseen. Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen (6 op) Etiikka ja ammatillisuus (6 op) Opiskelija tutustuu puhevammaisen henkilön kanssa työtä tekeviin ammattilaisiin, joita ovat muiden muassa: puheterapeutit fysioterapeutit viittomakielen ohjaajat AAC-ohjaajat (augmentative and alternative communication eli puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimuodot ) sosionomit kuntoutusohjaajat Opiskelija tunnistaa oman roolinsa puhevammaisten tulkkina. Valmistuttuaan opiskelija kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että moniammatillisissa tiimeissä kehittäen puhevammaisten tulkkausta tekevien työyhteisöjen toimintaa. Opiskelija tutustuu tulkin eettiseen ammattisäännöstöön ja osaa toimia sen mukaisesti.

8 8 Opintoihin kuuluu verkkoluentoja ja yhteisiä keskusteluja. Opiskelija kirjoittaa tai puhuu (videotallenne) oppimastaan raportin oman opiskelijaryhmänsä kommentointia ja yhteistä raporttia varten. Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus (4 op) Asiakasryhmät (2 op) Opiskelija tutustuu puhevammaisten moninaiseen asiakasryhmään sekä kontaktiopetukseen liittyvien sisältöjen, verkossa olevan oppimateriaalin että seurannassa ja harjoittelussa tapahtuvan oppimisen myötä. Opiskelijan tulee tuntea erilaisten asiakasryhmien puhevammaisuuden syyt ja sen vaikutukset sekä siihen mahdollisesti liittyvät liitännäissairaudet ja -vammat. Tulkkaus 4 (2 op) Opiskelija hyödyntää Etiikka ja ammatillisuus -opintojaksolla saamiaan kontakteja siten, että hän suorittaa Tulkkaus 4 -opintojaksoon liittyvän harjoittelun mahdollisimman monipuolisesti osallistumalla erilaisten asiakkaiden mukana tapahtumiin ja tilanteisiin, joissa voi seurata tulkin toimintaa tai itse toimia tulkkia. Opiskelija saa toimia tulkkina, mikäli tilanteessa on mukana puhevammaisten erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö. Opiskelija harjoittelee puhumaan selkeästi ja esiintymään luontevasti erilaisten asiakkaiden kanssa. Hän osaa havainnollistaa asiat tarkoituksenmukaisesti ja kuulijalle sopivasti. Opiskelijan tulee osata toimia myös erilaisissa viranomaistilanteissa. Opintojakso suoritetaan parityönä puhevammaisten erikoisammattitutkinnon suorittaneen opiskelijan kanssa. Viittomakielen tulkin teh-

9 9 tävänä on tuoda tilanteeseen tulkkauksen asiantuntijuutta, puhevammaisten tulkin tulee tuoda tilanteeseen omaa asiantuntijuuttaan. Opintojakson aikana on myös käytännössä tutustuttava erilaisiin laitteisiin ja apuvälineisiin. Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö (10 op) Menetelmät ja laitteet (6 op) Opiskelija tutustuu ja osaa käyttää puhevammaisten tulkkauksessa käytettyjä yleisimpiä tulkkausmenetelmiä ja laitteita, esimerkiksi kommunikaatiokansioita, -laitteita, - tauluja, kuvatarinoita, ohjelmistoja (esimerkiksi Boardmaker) ja Bliss-järjestelmää. Pedagogiset suuntautumisopinnot I (3 op) Opiskelija voi suorittaa puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopintoihinsa kuuluvana Pedagogiset suuntautumisopinnot I - opintojaksosta kommunikoinnin opettamiseen liittyvät osuudet, mikäli hän ei ole suorittanut niitä viittomakielen tulkkikoulutuksensa aikana. Jos hän valitsee tämän opintokokonaisuuden, hän suoritta Menetelmät ja laitteet -opintojaksosta kolme opintopistettä. Tavoitteet: Opiskelija: tietää kielen ja kommunikaatiomenetelmän eron osaa viittomakommunikaation periaatteet ymmärtää viittomakommunikaatiota käyttävien asiakasryhmien erilaisuutta tuntee oppimiskäsityksiä, niiden lähtökohtia, ilmenemismuotoja ja käytännön sovelluksia viittomakommunikaation opettamiseen omaa valmiuksia viittomakommunikaation opettamiseen korvaavana kommunikaatiokeinona.

10 10 Sisällöt: viittomakommunikaatiota käyttävät asiakasryhmät (sisäkorvaistute, sli, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, kuuroutuneet ja kuurosokeat) kielenkehityksen häiriöt viitottu puhe ja tukiviittomat, katsaus AAC-menetelmiin oppimiskäsitykset ja oppimisstrategiat ja ohjaustyylit dialogisuus, ryhmädynamiikka ja opettajan etiikka erilaisiin kielen ja kommunikaation opetustilanteisiin ja opetusmenetelmiin perehtyminen erilaisiin kielen ja kommunikaation opettamiseen liittyviin materiaaleihin tutustuminen. Teknologian suomat mahdollisuudet (4 op) Opiskelija tutustuu ja osaa käyttää tulkkausmenetelmiä, jotka perustuvat uusimpaan tutkimukseen ja teknologiaan. Opiskelija osaa toimia etätulkkina erilaisille asiakkaille. Kehittämistehtävä (5 op) Opiskelija toimii yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa siten, että hänellä on parinaan puhevammaisten tulkki. Ryhmän tai parin on yhteistyönä luotava asiakaslähtöinen kehittämistehtävä, jonka puitteissa he kehittävät omaa henkilökohtaista osaamistaan ja /tai kehittävät puhevammaisten tulkkaukseen liittyvää koulutusta. Tehtävästä tehdään kirjallinen tai audiovisuaalinen raportti, joka tuodaan kaikkien nähtäville Moodleen. Jokaisen opiskelijan on osallistuttava verkossa olevaan kehittämistehtävien loppuseminaariin. Opintojaksoa ei voi ahotoida.

11 11 OPISKELIJAT, JOILLA ON PUHEVAMMAISTEN ERIKOISAMMATTI- TUTKNTO Orientoituminen opintoihin ja osaamiskuvaus (5 op) Opiskelija sisäistää Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopintojen tavoitteet, sisällöt, oppimisen menetelmät sekä oppimisympäristöt. Erityisesti korostetaan itseohjautuvan oppimisen sekä tutkivan oppimisen ja tiedon hankinnan taitojen kartuttamista. Erittäin tärkeänä osana on oman ryhmän kanssa tehtävän työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Opiskelija perehtyy Humakin ohjeistuksen mukaiseen kirjallisten töiden tekemiseen. Opiskelija tutustuu HumakPro-oppilaitosjärjestelmään sekä Moodleoppimisympäristöön. Opiskelija saa opiskelun kannalta riittävät tietotekniset perustaidot. Opiskelija kokoaa opintojensa loppuvaiheessa oman osaamiskuvauksensa. Opintojaksoa ei voi ahotoida. Orientoituminen ja ohjaus Orientoitumiseen ei liity erillisiä tehtäviä, vaan kaikki opetus annetaan ensimmäisellä kontaktijaksolla. Orientoiviin opintoihin kuuluu yksilöllinen tai ryhmäkohtaisesti annettava ohjaus. Osaamiskuvaus Opiskelija kirjoittaa taidoistaan ja osaamisestaan osaamiskuvauksen, johon kuuluu vähintään kolme kappaletta:

12 12 1 Johdanto 2 Käsittelyosuus 3 Päätelmä. Johdannossa opiskelija esittelee itsensä ja motiivinsa hakeutua Tulkkauksen erikoistumisopintoihin. Käsittelyosuudessa opiskelija esittelee ja peilaa saavuttamiaan taitoja opetussuunnitelman sisältöihin. Päätelmässä opiskelija pohtii tulevaisuuttaan, omaa ammattifilosofiaansa ja ammattieettistä osaamistaan. Osaamiskuvaus on kirjoittajansa näköinen. Sen tulee olla syvällistä pohdintaa osaamisesta ja oppimisesta. Siinä tulee olla viittauksia vähintään opetussuunnitelmaan ja siinä tulee esimerkiksi näytöin osoittaa erilaisia taidon osa-alueita. Osaamiskuvauksen laajuutta tai muotoa ei määritellä tämän enempää, jokaisella on vapaat kädet työnsä tekemiseen. Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen (6 op) Tulkkaus 1 (3 op) Opintojaksolla painotetaan tulkkauksen teoriaa. Teoria opiskellaan verkkoluennoilla ja niihin liittyvillä harjoituksilla. Opiskelijat toimivat pienryhmissä. Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tulkkauspalveluiden historiaa ja keskeisintä lainsäädäntöä sekä tulkkauspalvelujärjestelmän kokonaisuuden kykenee tarkastelemaan tulkkausta monitieteisesti ymmärtää tulkkauksen perusperiaatteita ymmärtää muistin merkityksen ja osaa kehittää omaa muistiaan

13 13 ymmärtää, mitkä ovat asioimistulkin perustehtävät ja tietää, millaisissa toimintaympäristöissä asioimistulkkausta tapahtuu Sisältö: Tulkkauspalvelut historiallisesta, lainsäädännöllisestä ja järjestämisen näkökulmasta Tulkkauksen tutkimus, eri tieteenalojen näkemyksiä tulkkauksesta ja erilaisia tulkkausmalleja Tulkkauksen peruskäsitteitä, -menetelmiä ja -prosesseja Muistin merkitys, ylläpito ja kehittäminen Asioimistulkin perustehtävät ja asioimistulkkauksen toimintaympäristöt Tulkkaus 2 (3 op) Tavoitteet: Opiskelija tietää tulkin työn eettiset periaatteet ja millaisen pohjan ammattisäännöstö luo erilaisissa tilanteissa työskentelylle ymmärtää tulkin tehtävän erilaisissa toimeksiannoissa ymmärtää, millaisia tekijöitä on vaikuttamassa erilaisissa tilanteissa, asiakaskontakteissa ja työyhteisöissä työskentelyyn ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat työn kuormittavuuteen ymmärtää reflektoinnin merkityksen laadukkaan tulkkaustoiminnan näkökulmasta Sisältö: Ammatillisuus Ammattietiikka ja säännöstö Viittomakielentulkin ammattikuva

14 14 Tulkin tehtävä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa/toimeksiannoissa Muiden tulkattuun viestintä- ja vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien ihmisten tehtävät, toiminta ja vastuut Asiakaspalvelu Paritulkkaus Työhyvinvointi Reflektointi Käyttöteoria Tulkin vallankäyttö tulkkaustilanteissa Sanattoman viestinnän merkitys Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus (4 op) Tulkkaus 4 (4 op) Tavoitteet: Opiskelija kykenee hahmottamaan asioimistulkin tyypillisen työpäivän ja siihen liittyvät vaatimukset kykenee hahmottamaan eri asiakasryhmien tulkin tehtävälle asettamat ammattitaitovaatimukset tietää erilaisia toimintaympäristöjä, joissa asioimistulkkausta tapahtuu, ja niiden tulkin toiminnalle asettamia vaatimuksia ymmärtää rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen periaatteet tulkkaustoimeksiantoihin liittyen kykenee analysoimaan omaa tulkkausprosessiaan ja ymmärtää itsearvioinnin merkityksen oman taidon kehittämisen välineenä

15 15 Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö (10 op) Kääntäminen 1 (3 op): Kielensisäinen kääntäminen Tavoitteet: Opiskelija osaa kääntämisen keskeiset käsitteet ymmärtää kielensisäinen kääntämisen periaatteet tuntee kielensisäisen kääntämisen muodot (strategiat ja tekniikat) Sisältö: kielensisäinen kääntäminen suomen kielessä kielensisäinen kääntäminen ja tekstitys Viittomakommunikaatio (3 op) (Viittomakielentulkin koulutusohjelma: Pedagogiset suuntautumisopinnot I (5 op)) Opiskelija suorittaa puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopintoihinsa kuuluvana Pedagogiset suuntautumisopinnot I - opintojaksosta kommunikoinnin opettamiseen liittyvät osuudet. Tavoitteet: Opiskelija: tietää kielen ja kommunikaatiomenetelmän eron osaa viittomakommunikaation periaatteet ymmärtää viittomakommunikaatiota käyttävien asiakasryhmien erilaisuutta tuntee oppimiskäsityksiä, niiden lähtökohtia, ilmenemismuotoja ja käytännön sovelluksia viittomakommunikaation opettamiseen

16 16 omaa valmiuksia viittomakommunikaation opettamiseen korvaavana kommunikaatiokeinona. Sisällöt: viittomakommunikaatiota käyttävät asiakasryhmät (sisäkorvaistute, sli, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, kuuroutuneet ja kuurosokeat) kielenkehityksen häiriöt viitottu puhe ja tukiviittomat, katsaus AAC-menetelmiin oppimiskäsitykset ja oppimisstrategiat ja ohjaustyylit dialogisuus, ryhmädynamiikka ja opettajan etiikka erilaisiin kielen ja kommunikaation opetustilanteisiin ja opetusmenetelmiin perehtyminen erilaisiin kielen ja kommunikaation opettamiseen liittyviin materiaaleihin tutustuminen. Teknologian suomat mahdollisuudet (4 op) Opiskelija tutustuu ja osaa käyttää tulkkausmenetelmiä, jotka perustuvat uusimpaan tutkimukseen ja teknologiaan. Opiskelija osaa toimia etätulkkina erilaisille asiakkaille. Kehittämistehtävä (5 op) Opiskelija toimii yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa siten, että hänellä parinaan viittomakielen tulkki. Ryhmän tai parin on yhteistyönä luotava asiakaslähtöinen kehittämistehtävä, jonka puitteissa he kehittävät omaa henkilökohtaista osaamistaan ja /tai kehittävät puhevammaisten tulkkaukseen liittyvää koulutusta. Tehtävästä tehdään kirjallinen tai audiovisuaalinen raportti, joka tuodaan kaikkien nähtäville Moodleen. Jokaisen opiskelijan on

17 17 osallistuttava verkossa olevaan kehittämistehtävien loppuseminaariin. Opintojaksoa ei voi ahotoida. HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA TAMMIKUUSSA 2014 ALKAVIIN OPINTOIHIN Aloituspaikkoja 20 Haku syksyn erikoistumisopintojen haussa 2013 Hakulomakkeet ovat saatavissa Opiskelijoiden valintakoe on Opiskelijavalinta tapahtuu viimeistään viikolla 50 Lisätietoja hakemiseen liittyen: Humakin hakutoimisto koulutukseen liittyen: Hanna Putkonen-Kankaanpää Koulutukseen hakevat opiskelijat ilmoittavat hakemuksessaan suuntautumisvalintansa: a) vaihtoehto, joka on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden tavoitteena on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto, kuten esimerkiksi viittomakielen tulkeille. b) vaihtoehto, joka on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto.

18 18 PUHEVAMMAISTEN TULKKAUKSEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN TO- TEUTUS VUONNA 2014 Puhevammaisten tulkkauksen erikoistumisopinnot alkavat tammikuussa Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten että opiskelijat osallistuvat pakollisille kontaktipäiville Helsingissä ja suorittavat niiden välillä erilaisia itsenäisiä tai ryhmätehtäviä verkkopohjaisella Moodle-alustalla. Koulutukseen liittyvät kontaktipäivät järjestetään Helsingissä Humakin tki-keskuksessa (Ilkantie 4): Opetus alkaa tulopäivinä kello 10.00, muina päivinä kello Opetus päättyy kaikkina päivinä kello 15.50, lukuun ottamatta torstaita jolloin opetus päättyy kello Tarvittaessa kouluttajalla on oikeudet aikataulumuutoksiin. Kaikilla kontaktitunneilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskeluihin kuuluu harjoittelua, joka suoritetaan vuoden aikana ohjeistetun aikataulun, tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti opiskelijan itse suunnittelemalla tavalla. Koulutuksen järjestäjä hyväksyy suunnitelman. Opiskelijalle annetaan tukea ja ohjausta työelämän kanssa tehtävän yhteistyön järjestämistä varten. Opiskelija tekee pienryhmään kuuluvana oman opintosuunnitelmansa, hyväksyttää sen erikoistumisopintojen vastaavalla lehtorilla ja etenee suunnitelmiensa mukaan. Opiskelijalla on opintoaikaa yksi vuosi.

19 Opiskelijat, jotka ovat valinneet tavoitteekseen valmistua puhevammaisten tulkeiksi, saavat ohjausta puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan erillisessä näyttötutkinnossa (Puhevammaisten tulkin eat-tutkinto ulkki_eat_lr.pdf) 19

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Pirjo Viinikainen, kouluttaja, Jyväskylän aikuisopisto

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Pirjo Viinikainen, kouluttaja, Jyväskylän aikuisopisto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon tutkinnon perusteet 2006 Taustaa 1990-luvulla AAC-lis lisäkoulutusta 2001 puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinnon perusteet Toteutus

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake)

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake) Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Terveysosasto Henkilöstö Liite 5 Kela 62/331/2013 TULKKAUSPALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ 1. Vähimmäisvaatimukset Tulkilta edellytettävä(t) tutkinto/tutkinnot tulee olla suoritettuna

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

SIMUPEDA -ohjaajakoulutuksen esittely, ohjaajan opas ja mentorointi

SIMUPEDA -ohjaajakoulutuksen esittely, ohjaajan opas ja mentorointi SIMUPEDA -ohjaajakoulutuksen esittely, ohjaajan opas ja mentorointi 19.3.2014 Eeva Haavisto Birgitta Ojala Savon ammatti- ja aikuisopisto SIMUPEDA ohjaajakoulutus (2op.) Kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija,

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutti (AMK) tutkintoa Lahden ammattikorkeakouluun ja Onnea opiskelupaikan johdosta! Kevään uudet opiskelijat (fysioterapia ja sosiaaliala)

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot