TCHVZ R U U V I v e d e n j ä ä h d y t in. O h j a u s j ä r j e s t e l m ä n K Ä Y T T Ö - O H J E E T KOJACOOL OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TCHVZ R U U V I v e d e n j ä ä h d y t in. O h j a u s j ä r j e s t e l m ä n K Ä Y T T Ö - O H J E E T KOJACOOL OY"

Transkriptio

1 Vanha Nurmijärventie VANTAA puh fax KOJACOOL OY Lentokentänkatu TAMPERE puh fax R U U V I v e d e n j ä ä h d y t in TCHVZ O h j a u s j ä r j e s t e l m ä n K Ä Y T T Ö - O H J E E T TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) Pidätämme oikeuden muutoksiin

2 Ohjausjärjestelmän KÄYTTÖ-OHJEET: RUUVI vedenjäähdytin RHOSS TCHVZ S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1. Säätimen kuvaus ( näppäimistö ja näyttö ) 1 2. Säätimen ja pääkytkimen sekä kylmäainepiirien matala- ja korkeapainekytkimien sijainti koneessa 2.1 Säädin ( mittakuva ) Pääkytkin Matala- ja korkeapainekytkin ( eli kylmäainepiirin matalapaine- ja korkeapainepressostaatti ) 3 3. Koneen pääkytkin: Syöttöjännitteen kytkeminen ja katkaisu koneelta Syöttöjännitteen ( 400V-3Ph-50Hz ) kytkeminen koneelle Syöttöjännitteen ( 400V-3Ph-50Hz ) katkaiseminen koneelta 4 4. Koneen KÄYNNISTYS säätimestä 5 5. Koneen PYSÄYTYS säätimestä 5 6. Säätimen normaalinäyttö 5 7. Päävalikko ja alavalikot 6 8. a_maintenance -valikon parametrit 6 9. i_input/output -valikon parametrit k_clock -valikon parametrit s_setpoint -valikon parametrit ja jäähdytyksen asetusarvon muuttaminen p_user -valikon parametrit c_manufactory -valikon parametrit h_summer/winter -valikon parametrit HÄLYTYSKOODIT HÄLYTYKSEN KUITTAUS 21 2 TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) Pidätämme oikeuden muutoksiin

3 R U U V I v e d e n j ä ä h d y t i n T C H V Z O h j a u s j ä r j e s t e l m ä n K Ä Y T T Ö - O H J E E T 1. S Ä Ä T I M E N K U V A U S ( N Ä P P Ä I M I S T Ö j a N Ä Y T T Ö ) Kuva: Koneen säädin: Näyttö-osa ja näppäimet 1 NÄYTTÖ Näyttöön saadaan näkyviin tulevan ja lähtevän jäähdytys(vesi)liuoksen lämpötilat eri parametrien arvot ja asetusarvot voimassa olevien hälytyksien hälytyskoodit eri komponenttien olotilat ALARM näppäin Käytetään hälytyskoodien selaamiseen sekä hälytyksien kuittaamiseen Prg näppäin Käytetään hälytyskoodien selaamiseen sekä hälytyksien kuittaamiseen ( Ohjelmointi-tilassa, painamalla 3 sekunnin ajan, palataan edelliseen valikkoon eli päästään kohti normaali-näyttöä ) ON / OFF näppäin Käytetään koneikon käynnistämiseen ja pysäyttämiseen YLÖS näppäin Käytetään parametriarvojen selaamiseen ja valitun asetusarvon lisäämiseen MODE / ENTER näppäin Käytetään koneikon toimintatilan eli JÄÄHDYTYS / Lämmitys toiminnon valitsemiseen Käytetään myös muutettujen parametriarvojen hyväksymiseen ALAS näppäin Käytetään parametriarvojen selaamiseen ja valitun asetusarvon pienentämiseen TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 1 ( 21 )

4 2. S Ä ÄT I M E N j a P Ä Ä K Y T K I M E N sekä K Y L M Ä A I N E P I I R I E N M AT A L A - j a K O R K E A P A I N E - K Y T K I M I E N S I J A I N T I K O N E E S S A Koneen ohjausjärjestelmä sisältää seuraavat pääosat: 1. SÄÄDIN-OSA, jossa NÄYTTÖ ja näppäimet 2. PÄÄKYTKIN 3. Kylmäainepiiri numero 1: MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIN ( eli matalapaine- ja korkeapainepressostaatti kylmäainepiiri numero 1 ) 4. Kylmäainepiiri numero 2: MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIN ( eli matalapaine- ja korkeapainepressostaatti kylmäainepiiri numero 2, RIIPPUEN konemallista ja kylmäainepiirien lukumäärästä ) 5. Kylmäainepiiri numero 3: MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIN ( eli matalapaine- ja korkeapainepressostaatti kylmäainepiiri numero 3, RIIPPUEN konemallista ja kylmäainepiirien lukumäärästä ) 1. Säädin-osa ( näyttö ja näppäimet ) 2. PÄÄKYTKIN Mallit, joissa 1 kylmäainepiiri: TCHVZ MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIMEN ( = 1 kappaletta ) SIJAINTI Mallit, joissa 2 kylmäainepiiriä: TCHVZ MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIMIEN ( = 2 kappaletta ) SIJAINTI Mallit, joissa 3 kylmäainepiiriä: TCHVZ MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIMIEN ( = 3 kappaletta ) SIJAINTI TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 2 ( 21 )

5 2. 1 S Ä Ä D I N ( m i t t a k u v a ) 2. 2 P Ä Ä K Y T K I N Koneessa olevasta P Ä Ä K Y T K I M E S T Ä saatetaan SYÖTÖJÄNNITE (400V-3Ph-50Hz) PÄÄLLE tai POIS vedenjäähdytyskoneesta. P Ä Ä K Y T K I M E N A S E N T O 0 eli OFF -asento 1 eli ON -asento SYÖTTÖJÄNNITE KATKAISTU POISKONEELTA. KONE SEIS SYÖTTÖJÄNNITE PÄÄLLÄ, KYTKETTY. KONE KÄYNNISSÄ 2. 3 MATALA- ja KORKEAPAINEKYTKIN ( eli kylmäainepiirin matalapaine- ja korkeapainepressostaatti ) Vedenjäähdytyskoneen JOKAINEN KYLMÄAINEPIIRI on varustettu kaksoispainekytkimellä ( eli kaksoispainepressostaatilla ). Ko. kaksoispainekytkin eli kaksoispressostaatti sisältää matalapainekytkimen eli matalapainepressostaatin ( = LP-kytkin ) korkeapainekytkimen eli korkeapainepressostaatin ( = HP-kytkin ) K A K S O I S P A I N E K Y T K I N e l i K A K S O I S P R E S S O S T A A T T I KYLMÄAINEPIIRIN korkeapainekytkin eli korkeapainepressostaatti osa ( = HP-kytkin osa, KÄSIN KUITTAUS ) KYLMÄAINEPIIRIN matalapainekytkin eli matalapainepressostaatti osa ( = LP-kytkin -osa) TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 3 ( 21 )

6 3. KONEEN PÄÄKYTKIN: SYÖTTÖJÄNNITTEEN KYTKEMINEN ja KATKAISU KONEELTA 3.1 SYÖTTÖJÄNNITTEEN ( 400V-3Ph-50Hz ) KYTKEMINEN KONEELLE Koneeseen kytketään syöttöjännite päälle kääntämällä koneessa oleva pääkytkimen kahva osoittamaan 0 asennosta 1 asentoon. P Ä Ä K Y T K I M E N A S E N T O 0 eli OFF -asento 1 eli ON -asento SYÖTTÖJÄNNITE VEDENJÄÄHDYTYS- KONEESEEN KYTKETÄÄN PÄÄLLE KÄÄNTÄMÄLLÄ PÄÄKYTKIN 1 -ASENTOON Kytkettäessä jännite ensimmäistä kertaa koneen ohjausjärjestelmään, ilmestyy SÄÄTIMEN näyttö-osaan viereisen kuvan mukainen teksti käyttöönottovaiheen eli hetkisen ajaksi. Ohjausjärjestelmän käyttöottovaiheen jälkeen SÄÄTIMEN näyttö-osaan ilmestyy ns. normaalinäyttö, joka on viereisen kuvan mukainen. 3.2 SYÖTTÖJÄNNITTEEN ( 400V-3Ph-50Hz ) KATKAISEMINEN KONEELTA Koneesta katkaistaan syöttöjännite pois kääntämällä koneessa oleva pääkytkimen kahva osoittamaan 1 asennosta 0 asentoon ( = Syöttöjännite katkaistu koneelta pois ). P Ä Ä K Y T K I M E N A S E N T O 0 eli OFF -asento 1 eli ON -asento SYÖTTÖJÄNNITE VEDENJÄÄHDYTYS- KONEESEEN KATKAISTAAN POIS PÄÄLTÄ KÄÄNTÄMÄLLÄ PÄÄKYTKIN 0 -ASENTOON Katkaistaessa jännite koneelta ei SÄÄTIMEN näyttö-osassa ole mitään tekstiä näkyvissä ( katso viereinen kuva ): TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 4 ( 21 )

7 4. KONEEN KÄYNNIST YS SÄÄT IMES T Ä Koneikko ( = ohjausjärjestelmä ) KÄYNNISTETÄÄN painamalla SÄÄTIMESTÄ ON/OFF näppäintä kahden sekunnin ( 2 sekunnin ) ajan koneen ollessa pysähdyksissä. Säätimen näytön NELJÄNNELLE riville ilmestyy sana U01 ON ilmoittaen, että kone on KÄYNNISTETTY SÄÄTIMEN näppäimistöstä. 5. KONEEN PYS ÄYT YS S ÄÄT IMEST Ä Koneikko ( = ohjausjärjestelmä ) PYSÄYTETÄÄN painamalla SÄÄTIMESTÄ ON/OFF näppäintä kahden sekunnin ( 2 sekunnin ) ajan koneen ollessa käynnissä. SÄÄTIMEN näytön NELJÄNNELLE riville ilmestyy sana U01 OFF BY KEYB. ilmoittaen, että kone on PYSÄYTETTY SÄÄTIMEN näppäimistöstä. 6. SÄÄT IME N NORMAAL INÄYT T Ö Säätimen näytön ollessa normaalinäyttö tilanteessa, on näkyvissä seuraavanlaiset tiedot: 1. rivi ( Kello ja pvm ) ( Jos lisävaruste kellokortti asennettu, niin näytössä Kelloaika ja päivämäärä ) 2. rivi In water E. Verkostosta höyrystimelle sisään tulevan (vesi)liuoksen lämpötila [ ºC ] 3. rivi Out water E. Höyrystimeltä verkostoon lähtevän (vesi)liuoksen lämpötila [ ºC ] 4. rivi U01 OFF BY KEYB. Kone PYSÄYTETTY säätimen NÄPPÄIMISTÖSTÄ U01 ON Kone KÄYNNISTETTY säätimen NÄPPÄIMISTÖSTÄ ( ulkopuolinen käyntilupa OK ) U01 OFF BY DIG.IN. Koneen toiminnan pysäyttänyt ULKOPUOLINEN KÄYNTILUPA Näyttöruudun ensimmäisellä rivillä ( = 1. rivi ), vasemmassa yläkulmassa vilkkuu neliönmuotoinen kursori ( = ). Säädin palautuu takaisin normaalinäyttö tilaan mistä tahansa näyttölohko ruudusta painamalla PROG näppäintä joko yhden kerran tai sitten toistuvasti monta kertaa. TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 5 ( 21 )

8 7. P Ä Ä V A L I K K O J A A L A V A L I K O T Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee päävalikkoon painamalla PROG -näppäintä. Ensimmäisenä näyttöön tulee alavalikko a_maintenance Päävalikossa on kymmenen ( 10 ) alavalikkoa. Näyttöruutuun mahtuu näkyviin 4 riviä tekstiä eli samanaikaisesti on näkyvissä vain 4 alavalikkoa. Siirtyminen haluttuun alavalikkoon tapahtuu painamalla nuolinäppäintä ALAS tai YLÖS. Näyttöruudussa oleva kursori osoittaa paikan, tässä tapauksessa siis a_maintenance valikko ( katso yllä oleva näyttöruutu ). Palaaminen takaisin normaalinäyttö tilanteeseen tapahtuu painamalla PROG näppäintä. P Ä Ä V A L I K O N K Y M M E N E N ( 1 0 ) A L A V A L I K K O A : a _ M a i n t e n a n c e = osa suojattu MAINTENANCE salasanalla a _ i n p u t / o u t p u t k _ C l o c k = vaatii kellokortin (=lisävaruste) toimiakseen s _ S e t p o i n t p _ U s e r suojattu USER salasanalla c _ M a n u f a c t u r e r = suojattu MANUFACTURER salasanalla h _ S u m m e r / W i n t e r = suojattu salasanalla m _ O n - O f f U n i t = suojattu salasanalla q _ H i s t o r y = osa suojattu MAINTENANCE salasanalla u _ U n i t c h a n g e Halutun alavalikon parametrit saadaan näyttöön painamalla MODE / Enter näppäintä 8. a_mai NT E N ANCE va l ik o n p a r a me tr i t : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 6 ( 21 )

9 Näyttöruudussa oleva kursori osoittaa paikan, tässä tapauksessa siis a_maintenance valikko ( katso yllä oleva näyttöruutu ). Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon a_maintenance parametrit näyttöön. Hour counter A0 Pumppujen Pumppujen käyttötuntimäärät A0 käyttötuntimäärät Pump evap. 0 0 Pumppu Jäähdytysvesipiiri 0 0 Pump cond. 0 0 Pumppu Lauhd.Liuospiiri 0 0 Hour counter A1 Kompressori(e)n Kompressori(e)n käyttötuntimäärä A1 käyttötuntimäärä Compressor 0 0 Kompressori ( 1 ) 0 0 Alarms history A2 HÄLYTYSHISTORIA HÄLYTYSHISTORIA A2 ALØØØ ØØ: ØØ ØØ/ØØ/ØØ Mahdollinen vain jos Hälytyskoodi ALØØØ ( Kelloaika & pvm ) T.In ØØ. Ø T.Out ØØ. Ø lisävaruste kellokortti T.In ØØ. Ø T.Out ØØ. Ø HP ØØ. Ø LP ØØ. Ø HP ØØ. Ø LP ØØ. Ø Paina nuolinäppäintä ALAS Insert A3 ANNA SALASANA ANNA SALASANA A3 maintenance ( MAINTENANCE ) ( MAINTENANCE ) password HUOLTO -salasana HUOLTO -salasana ØØØØ ØØØØ Kursorin vilkkuessa sanan Insert maintenance password kohdalla, eli kysytään huolto-tason salasanaa. ( k o. a l a v a l i k k o o n s u o j a t t u s a l a s a n a l l a ) paina MODE / ENTER näppäintä. Näyttöruudussa oleva kursori osoittaa paikan, tässä tapauksessa se alkaa vilkkumaan oikeassa alakulmassa olevien nollien edessä eli ØØØØ Näytössä kysyttävän salasanan antaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä YLÖS ( jos lukema menee yli, korjaa lukemaa nuolinäppäimellä ALAS ), kunnes näytössä on lukema Hyväksy oikea lukema 2110 painamalla MODE / ENTER näppäintä eli - näppäintä Jos annettu salasana on oikein, ilmestyy näyttöön ko. alavalikon ensimmäinen parametrinäyttölohko. Parametri-näyttölohkojen selaaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä ALAS tai YLÖS. Seuraavassa taulukossa on esitetty järjestyksessä ko. alavalikon parametrit: TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 7 ( 21 )

10 Evapor. pump A4 Jäähdytysvesipiiri pumppu Jäähdytysvesipiiri pumppu A4 hour counter käyttötuntimäärän käyttötuntimäärän Threshold 000x1000 Hälytysraja-asetus ja Hälytysraja-asetus 000x1000 Req.reset N 0 0 K U I T T A U S K U I T T A U S N 0 0 Condens. pump A5 Lauhdutusliuospiiri pumppu Lauhdutusliuospiiri pumppu A5 hour counter käyttötuntimäärän käyttötuntimäärän Threshold 000x1000 Hälytysraja-asetus ja Hälytysraja-asetus 000x1000 Req.reset N 0 0 K U I T T A U S K U I T T A U S N 0 0 Compressor A6 Kompressori Kompressori A6 hour counter käyttötuntimäärän käyttötuntimäärän Threshold 000x1000 Hälytysraja-asetus ja Hälytysraja-asetus 000x1000 Req.reset N 0 0 K U I T T A U S K U I T T A U S N 0 0 Inputs probes A7 Anturin B1, B2, B3, B4 Anturin B1, B2, B3, B4 A7 offset KALIBROINTI kalibrointi B1: 0.0 B2: 0.0 B1: 0.0 B2: 0.0 B3: B4: B3: B4: Näyttöruudussa näkyvien anturien kalibrointi mahdollista vain, jos ko. anturit koneessa. Inputs probes A8 Anturin B5, B6, B7, B8 Anturin B5, B6, B7, B8 A8 offset KALIBROINTI kalibrointi B5: 0.0 B6: 0.0 B5: 0.0 B6: 0.0 B7: B8: B7: B8: Näyttöruudussa näkyvien anturien kalibrointi mahdollista vain, jos ko. anturit koneessa. Inputs probes A9 Anturin B9, B10 Anturin B9, B10 A9 offset KALIBROINTI kalibrointi B9: 0.0 B10: 0.0 B9: 0.0 B10: 0.0 Näyttöruudussa näkyvien anturien kalibrointi mahdollista vain, jos ko. anturit koneessa. Compressor enable Aa Kompressori käytössä Kompressori käytössä Aa Y = Aktivoitu käyttöön C1: Y C2: Y C3: Y C4: Y N = Ei käytössä, Ei aktivoitu C1: Y C2: Y C3: Y C4: Y Manual procedure OFF = Ohjausjärjestelmä Käsikäyttö ( pumpun ohjauksen testaus ) käynnistää ja pysäyttää Pump 1 OFF ON = KÄSIKÄYTTÖ Jäähdytysvesipiiri pumppu P1 OFF Pump TESTAUS Pumppu Manual mng. D:1 Ac Käsikäyttö EEV D:1 Ac EEV position AUTO EEV asento AUTO Steps opening 0035 Askelten määrä avautuessa 0035 Position 0000 Asento 0000 Driver 1 status Ae Driver 1 olotila Ae NO WARNINGS EI HÄLYTYKSIÄ Paina nuolinäppäintä ALAS TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 8 ( 21 )

11 Insert Ag ANNA TOINEN SALASANA ANNA TOINEN SALASANA Ag another maintenance ( MAINTENANCE ) SALASANA ( MAINTENANCE ) password HUOLTO -salasana HUOLTO -salasana ØØØ1 ØØØØ Olet selannut a_maintenance valikon läpi. Näytössä on nyt ensimmäinen näyttöruutu ko. valikosta Evapor. pump A4 Jäähdytysvesipiiri pumppu Jäähdytysvesipiiri pumppu A4 hour counter käyttötuntimäärän käyttötuntimäärän Threshold 000x1000 Hälytysraja-asetus ja Hälytysraja-asetus 000x1000 Req.reset N 0 0 K U I T T A U S K U I T T A U S N 0 0 Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttöruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. Näyttöruutu nyt riippuen LÄHTÖTILANTEESTA: OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä 9. i_input/output va l ik o n p a r a m e trit : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 9 ( 21 )

12 Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin 1 kerran, kunnes kursori > vilkkuu i_input/output sanan kohdalla. a_maintenance a_maintenance i_input/output i_input/output Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon i_input/output parametrit näyttöön. RHOSS S.p.A. IØ Software code Ohjelmaversion kooditus IØ Code: FLRHSmMSOC_PCO2 Vers.: /09/06 Language: ENGLISH Dig.inputs I1 Digital inputs Digitaaliset sisään menot I1 OOCOOO OOOOOO CCOOOO Input state Sisään menojen olotilat Dig.outputs Digital outputs Digitaaliset ulostulot OOOOOO OOOOCO OOOOOO Output state Ulostulojen olotilat IN 25: N OK 25: N IN 25: N OK 25: N IN 50: N OK 50: N IN 50: N OK 50: N IN 75: N OK 75: N IN 75: N OK 75: N IN 100: N OK 100: N IN 100: N OK 100: N Analog inputs I2 Analog inputs Analogiset sisään menot I2 B1: 12.5 ºC Inlet water temperature Sisään tulevan veden lämpötila 12.5 ºC B2: 7.5 ºC Outlet water temperature Lähtevän veden lämpötila 7.5 ºC Analog inputs I3 Analog inputs Analogiset sisään menot I3 B3: Input disabled Sisään meno ei käytössä B4: Input disabled Sisään meno ei käytössä Analog inputs I4 Analog inputs Analogiset sisään menot I4 B5: Input disabled Sisään meno ei käytössä B6: Input disabled Sisään meno ei käytössä Analog inputs I5 Analog inputs Analogiset sisään menot I5 B7:._ bar Circuit 1 Condensation pressure Kylmäainepiiri 1: Lauhd/korkeapaine._ bar B8:._ bar Circuit 1 Low pressure Kylmäainepiiri 1: Matalapaine._ bar Näyttöruudussa näkyvien anturien lukemat mahdollisia vain, jos ko. anturit koneessa. Analog inputs I6 Analog inputs Analogiset sisään menot I6 B9: Sisään meno ei käytössä B10: Sisään meno ei käytössä TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 10 ( 21 )

13 Analog outputs I7 Analog outputs Analogiset ulostulot I7 Y0: 00.0 V Y0: 00.0 V Y1: 00.0 V Y1: 00.0 V Driver 1 Ia Driver 1 (Elektr.pais.ventt DRIVER) Ia EEV AUTO EEV AUTO Valve position 0035 Venttiilin asento 0035 Power request 000% Tehon pyynti 000% Driver 1 Ib Driver 1 (Elektr.pais.ventt) Ib SuperHeat 00.0 ºC Tulistus 00.0 ºC Evap.Temp ºC Höyrystymislämpötila 00.0 ºC Suct.Temp ºC Imupainetta vastaava lämpötila 00.0 ºC Driver 1 Ic Driver 1 (Elektr.pais.ventt) Ic Evap.Press bar Imupaine Höyrystimessä 00.0 bar Evap.Temp ºC Höyrystymislämpötila 00.0 ºC Driver 1 Id Driver 1 (Elektr.pais.ventt) Id Cond.Press bar Korkeapaine Lauhduttimessa 00.0 bar Cond.Temp ºC Lauhtumislämpötila 00.0 ºC D1 battery state Ie CONNECTED = Driver 1 / Akun olotila Ie CONNECTED ON KYTKETTY CONNECTED ( = ON KYTKETTY ) R 00.0 ohm DISCONNECTED = R 00.0 ohm U 00.0 V Cap 000% EI KYTKETTY U 00.0 V Cap 000% Firmware Ik Firmware Ik version H.W S.W version H.W S.W Driver Driver Driver Driver Olet selannut i_input/output valikon läpi. Näytössä on nyt ensimmäinen näyttöruutu ko. valikosta Evapor. pump A4 Jäähdytysvesipiiri pumppu Jäähdytysvesipiiri pumppu A4 hour counter käyttötuntimäärän käyttötuntimäärän Threshold 000x1000 Hälytysraja-asetus ja Hälytysraja-asetus 000x1000 Req.reset N 0 0 K U I T T A U S K U I T T A U S N 0 0 Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttöruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. Näyttöruutu nyt riippuen LÄHTÖTILANTEESTA: TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 11 ( 21 )

14 OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä 10. k _ CLOCK va lik o n p a r a me tr i t : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin toistuvasti 2 kertaa, kunnes kursori > vilkkuu k_clock sanan kohdalla. a_maintenance a_maintenance k_clock k_clock Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon k_clock parametrit näyttöön. K0 K0 Clock not installed KELLOKORTTIA EI OLE ASENNETTU ( = SE ON LISÄVARUSTE ) Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttöruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 12 ( 21 )

15 11. s_ S ET P O INT va l ik o n p a r a me tr it j a J ÄÄHD YT YKSE N AS E T US - ARVO N MUUT T AMINE N : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin toistuvasti, 3 kertaa kunnes kursori > vilkkuu s_setpoint sanan kohdalla. a_maintenance a_maintenance s_setpoint s_setpoint Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon a_setpoint parametrit näyttöön. Actual set-point S0 Actual set-point S0 (= KÄYTÖSSÄ nyt oleva asetusarvo) 07.0 ºC ( EI OLE MUUTETTAVISSA = ) 07.0 ºC Näytössä Actual setpoint kohdalla vasemmassa yläkulmassa vilkkuu merkki. Ko. asetusarvo osoittaa käyttäjälle pelkästään tällä hetkellä KÄYTÖSSÄ olevan JÄÄHDYTYKSEN asetusarvon. Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin, kunnes näytössä näyttöruutu: Summer S1 Summer MUUTETTAVISSA S1 set-point 07.0 ºC set-point OLEVA ARVO = 07.0 ºC Winter Winter ( = vain LÄMPÖPUMPUT ) set-point ---- ºC set-point ( LÄMMITYS ) ---- ºC TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 13 ( 21 )

16 Haluttaessa muuttaa jäähdytysvesi(liuoksen) KESÄ asetusarvoa, on muutettava siis Summer set-point kohdassa olevaa arvoa. Tämä tapahtuu seuraavasti: Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin ko. Summer set-point parametrin arvon kohdalla alkaa vilkkumaan merkki. : Summer S1 Summer MUUTETTAVISSA S1 set-point 07.0 ºC set-point OLEVA ARVO = 07.0 ºC Winter Winter ( = vain LÄMPÖPUMPUT ) set-point ---- ºC set-point ( LÄMMITYS ) ---- ºC Muutettaessa haluttua jäähdytysveden KESÄ asetusarvoa ( = Summer set-point ) pienemmäksi tapahtuu se painamalla NUOLInäppäintä ALASpäin merkin vilkkuessa ko. parametriarvon edessä: Muutettaessa haluttua jäähdytysveden KESÄ asetusarvoa ( = Summer set-point ) suuremmaksi tapahtuu se painamalla NUOLInäppäintä YLÖSpäin merkin vilkkuessa ko. parametriarvon edessä: ESIMERKKI: Jäähdytysveden KESÄ asetusarvoa muutetaan tehdasasetuksesta 07,0ºC suuremmaksi eli muutetaan KESÄ asetusarvo 11,0ºC :een. merkin vilkkuessa Summer set-point parametrin arvon kohdalla, muutetaan ko. arvoa ( esimerkissä 07,0ºC ) suuremmaksi painamalla NUOLI-näppäintä YLÖSpäin. Lukema näytössä muuttuu suuremmaksi. Kun haluttu arvo on näytössä ( esimerkissä 11,0ºC ), hyväksytään muutettu asetusarvon lukema painamalla MODE / ENTER näppäintä. ( Jos muutettava lukema muutosvaiheessa menee liian suureksi, voidaan lukemaa korjata tietysti pienemmäksi painamalla NUOLI-näppäintä ALASpäin ). Summer S1 Summer MUUTETTAVISSA S1 set-point 11.0 ºC set-point OLEVA ARVO = 11.0 ºC Winter Winter ( = vain LÄMPÖPUMPUT ) set-point ---- ºC set-point ( LÄMMITYS ) ---- ºC Hyväksy muutettu arvo siis painamalla MODE / ENTER näppäintä, jolloin ko. merkki alkaa vilkkumaan näytössä Summer set-point kohdalla vasemmassa yläkulmassa ja muutettu asetusarvo siirtyy myös Actual setpoint parametrin arvon kohdalle : Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttöruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 14 ( 21 )

17 12. p _ US E R va l ik o n p a r a me tr i t : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin toistuvasti, 4 kertaa kunnes kursori > vilkkuu p_user sanan kohdalla. p_user p_user Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon p_user parametrit näyttöön. Insert PO ANNA SALASANA ANNA SALASANA PO user ( USER ) ( USER ) password KÄYTTÄJÄ -salasana KÄYTTÄJÄ-tason -salasana ØØØØ ØØØØ Kursorin vilkkuessa sanan Insert user password kohdalla, eli kysytään käyttäjä-tason salasanaa. ( ko. alavalikko on suojattu salasanalla ) paina MODE / ENTER näppäintä. Näyttöruudussa oleva kursori osoittaa paikan, tässä tapauksessa se alkaa vilkkumaan oikeassa alakulmassa olevien nollien edessä eli ØØØØ Näytössä kysyttävän salasanan antaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä YLÖS ( jos lukema menee yli, korjaa lukemaa nuolinäppäimellä ALAS ), kunnes näytössä on lukema Hyväksy oikea lukema 2110 painamalla MODE / ENTER näppäintä eli - näppäintä Jos annettu salasana on oikein, ilmestyy näyttöön ko. alavalikon ensimmäinen parametrinäyttölohko. Parametri-näyttölohkojen selaaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä ALAS tai YLÖS. Seuraavassa taulukossa on esitetty järjestyksessä ko. alavalikon parametrit: TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 15 ( 21 )

18 Summer temperat. P1 Set-point limits Summer Jäähdytysveden lämpötilan P1 setpoint limits asetusarvon ala- ja ylä-raja-arvot Low 07.0 ºC Low Asetusarvon ala- eli minimi-arvo 07.0 ºC High 17.0 ºC High Asetusarvon ylä- eli maks.-arvo 17.0 ºC Winter temperat. P2 Set-point limits Winter LÄMMITYS: Veden lämpötilan P2 setpoint limits MAHDOLLINEN VAIN asetusarvon ala- ja ylä-raja-arvot Low 40.0 ºC LÄMPÖPUMPPU- Asetusarvon ala- eli minimi-arvo 07.0 ºC High 50.0 ºC VERSION KONEISSA Asetusarvon ylä- eli maks.-arvo 17.0 ºC Regulat.temperat. P3 Setting of type of adjustment ( evaporator inlet probe ) Type INLET ( INLET = anturi höyrystimelle sisään tulevassa putkessa ) Ohjaavan anturi P3 Tyyppi INLET ( Ohjaavan lämpötila-anturin määritys ) Inlet regulation P4 Ohjaavan anturi P4 Setting of operating logic of Type PROP Tyyppi / Ohjaustapa PROP temperature control Integration t s Integrointi aika ---- s Temperature band P6 Temperature band Jäähdytysveden lämpötilan P6 asetusarvon EROALUE (eli differenssi) Setting of temperature band 03.0ºC 03.0ºC ( summer and winter ) Time between main P8 Setting of time between Aika pumpun / puhaltimien P8 pump/fan and comp. start-up of pump and käynnistymisestä kompressorin start compressors when käynnistymiseen 060 s machine is powered up 060 s Delay on P9 Setting for delay Aikaviive pumpun P9 switching the main of shutdown of pysähtymiseen pysäytettäessä pump off main pump when kone säätimestä 060 s machine is shut down 060 s Dig input remote Pa N = EI KÄYTÖSSÄ ULKOPUOLINEN KÄYNTILUPA Pa on / off N Y = OTETTU KÄYTTÖÖN ON / OFF käytössä N Master remote on/off UNIT ON / OFF MASTER eli PÄÄKORTTI: Ulkopuolinen type UNIT ON/OFF CIRCUIT ON / OFF käyntilupa: Tyyppi UNIT ON/OFF Supervisory P1 CAREL :in valvontajärjestelmä- P1 remote on / off ohjelmasta ulkopuolinen käyntilupa N N = EI KÄYTÖSSÄ N Y = OTETTU KÄYTTÖÖN Dig input remote Pb Summer = Kesä = Jäähdytys Ulkopuolinen toiminnon valinta Pb Summer / Winter N Winter = Talvi = Lämmitys Kesä / Talvi -toiminto N Supervisory remote N = EI KÄYTÖSSÄ CAREL :in valvontajärjestelmäohjelmasta Summer / Winter N Y = OTETTU KÄYTTÖÖN Kesä / Talvi toiminto valinta N Show language Pc Näytä ohjausjärjestelmän Pc mask at start-up kielivalinta kun säädin ensimmäistä Y kertaa saa jännitteen Y TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 16 ( 21 )

19 Supervisor System Pj Supervisor System Pj Idenficat.No.: 001 Serial address Idenficat.No.: 001 Speed: Communication speed Speed: Protocol: Modbus Transmission protocol Protocol: Modbus Insert Pk ANNA TOINEN SALASANA Screen to re-insert password another user ( USER ) password KÄYTTÄJÄ-tason -salasana ØØØ1 Pk ØØØ1 Olet selannut a_userr valikon läpi. Näytössä on nyt ensimmäinen näyttöruutu ko. valikosta Summer temperat. P1 Set-point limits Summer Jäähdytysveden lämpötilan P1 setpoint limits asetusarvon ala- ja ylä-raja-arvot Low 07.0 ºC Low Asetusarvon ala- eli minimi-arvo 07.0 ºC High 17.0 ºC High Asetusarvon ylä- eli maks.-arvo 17.0 ºC Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttöruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. 13. c _ MANUF ACT O R Y va l ik o n p a r a me tr i t : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 17 ( 21 )

20 Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin toistuvasti, 5 kertaa kunnes kursori > vilkkuu c_manufactory sanan kohdalla. p_user p_user c_manufactory c_manufactory Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon p_ MANUFACTORY parametrit näyttöön. Insert ZO ANNA SALASANA ANNA SALASANA ZO manufacturer ( MANUFACTURER ) (MANUFACTURER ) password TEHDAS -salasana TEHDAS-tason -salasana ØØØØ ØØØØ Kursorin vilkkuessa sanan Insert manufacturer password kohdalla, eli kysytään TEHDAS-tason salasanaa. ( ko. alavalikko on suojattu salasanalla ) paina MODE / ENTER näppäintä. Näyttöruudussa oleva kursori osoittaa paikan, tässä tapauksessa se alkaa vilkkumaan oikeassa alakulmassa olevien nollien edessä eli ØØØØ Näytössä kysyttävän salasanan antaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä YLÖS ( jos lukema menee yli, korjaa lukemaa nuolinäppäimellä ALAS ), kunnes näytössä on lukema. Hyväksy oikea lukema painamalla MODE / ENTER näppäintä eli - näppäintä Jos annettu salasana on oikein, ilmestyy näyttöön ko. alavalikon ensimmäinen parametrinäyttölohko. Parametri-näyttölohkojen selaaminen tapahtuu painamalla nuolinäppäintä ALAS tai YLÖS. Seuraavassa taulukossa on esitetty järjestyksessä ko. alavalikon parametrit: TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 18 ( 21 )

21 1 4. h _ S UMME R / WINT E R va l ik o n p a r a me tr i t : OFF BY KEYB. tilassa: ON tilassa In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC In Water E ºC Sisään tuleva Vesi 12.5 ºC Out Water E. 12,5 ºC Lähtevä Vesi 12.5 ºC Out Water E. 7.5 ºC Lähtevä Vesi 7.5 ºC U01 OFF BY KEYB. Kone SEIS näppäimistöstä U01 ON Kone KÄYNNISTETTY näppäimistöstä Säätimen ollessa normaalinäyttö tilassa, pääsee PÄÄVALIKKOON painamalla PROG -näppäintä. a_maintenance a_maintenance Paina NUOLI-näppäintä ALASpäin toistuvasti 6 kertaa, kunnes kursori > vilkkuu h_summer / WINTER sanan kohdalla. p_user c_manufactory p_user c_manufactory h_summer/winter h_summer/winter Paina MODE / ENTER näppäintä, jolloin saadaan ko. alavalikon h_summer / WINTER parametrit näyttöön. H0 H0 Unit management COOLING = JÄÄHDYTYS Koneen toimintamuoto type COOLING HEATING = LÄMMITYS tyyppi COOLING Takaisin kohti normaalinäyttö tilaa päästään painamalla PROG näppäintä. Näyttö-ruudussa nyt: a_maintenance a_maintenance Takaisin normaalinäyttö tilaan päästään nyt vielä kerran painamalla PROG näppäintä. TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 19 ( 21 )

22 1 5. H Ä L Y T Y S K O O D I T Kun ohjausjärjestelmään tai koneikon toimintaan on tullut toimintahäiriö eli hälytys, ilmestyy näyttöön hälytyskoodi ilmoittaen hälytyksen aiheuttaneen syyn. Samalla ALARM näppäimeen syttyy valo. Hälytyskoodit ilmaisevat koneikon toimintaa estävät häiriöt ja varolaitteiden katkaisut. Hälytyskoodit on eritelty alla esitetyn taulukon mukaisesti: HÄLYTYS- KOODI K U V A U S K U I T T A U S A L : 0 01 A L : 0 02 A L : 0 03 A L : 0 11 A L : 0 12 A L : 0 13 A L : 014 A L : 015 A L : 016 A L : 017 A L : 0 18 A L : 019 Unit number 1 is OFFLINE Unit number 2 is OFFLINE Unit number 3 is OFFLINE Kone pysäytetty Hätä SEIS -painikkeella Serious alarm by digital input ( = ID1 ) Vaihevahti hälyttää, väärä vaihejärjestys pääsyötössä ( L1 L2 L3 ) ( = ID7 ) J ääh d yt ys ves i p ii ri : Virtauskytkin eli paine-erokytkin ( tunnus PDE ) L au h du tus v es i( LI U O S) p ii ri : Virtauskytkin eli paine-erokytkin ( tunnus PDC ) Öljyn pinnan korkeus -hälytys Korkeapainekytkin PA1, kylmäainepiiri 1: ( kompressori nro 1 ) Matalapainekytkin PB1, kylmäainepiiri 1 ( kompressori nro 1 ) ( Jäähdytysvesipiirin pumpun lämpörele = ID4 = = EI KYTKETTY eli EI KÄYTÖSSÄ ) ) ( Lauhdutusliuospiirin pumpun lämpörele = ID10 = = EI KYTKETTY eli EI KÄYTÖSSÄ ) Vapauta Hätä SEIS painike ja kuittaa hälytys käsin säätimestä Vaihda pääsyötön vaihejärjestys oikeaksi ( komponenttien pyörimissuunta nyt väärä ) Jäähdytysvesipiirin virtauskytkin eli paine-erokytkin PDE automaattisesti palautuva ja käsin säätimestä Lauhdutusvesi(LIUOS)piirin virtauskytkin eli paine-erokytkin PDC automaattisesti palautuva ja käsin säätimestä Tarkista kompressorin kyljessä olevasta näkölasista öljynpinnan korkeus kompressorissa. OTA YHTEYS TARVITTAESSA HUOLTOLIIKKEESEEN. Käsin korkeapaine-kytkimestä PA1 ( kannen päältä ) ja käsin säätimestä Varolaite automaattisesti palautuva ja käsin säätimestä ( Käsin säätimestä ) ( Käsin säätimestä ) A L : 020 Kompressorin ( nro 1 ) termistorisuoja PI1 Varolaite automaattisesti palautuva ja käsin säätimestä A L : 031 A L : 0 33 A L : 0 34 A L : 0 35 A L : 041 A L : 051 A L : 052 Jäätymissuojatermostaatti ( = B2 :n eli ST2 :n mittauksen persuteella ) ( Korkeapainehälytys, kylmäainepiiri 1 ) ( painelähetin, LISÄVARUSTE: Pa1 ) ( Korkeapainehälytys, kylmäainepiiri 1 ) ( painelähetin, LISÄVARUSTE: Pb1 ) Liian korkea kuumakaasun lämpötila -hälytys kylmäainepiiri nro 1 Kellokortti viallinen (= LISÄVARUSTE ) J ääh d yt ys ves i p ii ri n p u mp u n huoltotuntimäärä ylitetty L au h du tus li u os p ii ri n p u mp u n huoltotuntimäärä ylitetty Varolaite automaattisesti palautuva ja käsin säätimestä ( Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä ) ( Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä ) Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä ( Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä ) Käsin säätimestä Käsin säätimestä A L : 053 Kompressorin nro 1 huoltotuntimäärä ylitetty Käsin säätimestä TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 20 ( 21 )

23 A L : 060 A L : 0 61 Anturi B1 viallinen ( ohjaava anturi ST1, jäähdytysvesi sisään höyrystimelle ) Anturi B2 viallinen ( anturi ST2, jäähdytysvesi ulos höyrystimeltä verkostoon ) Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä A L : 0 62 Anturi B3 viallinen ( ei käytössä ) ( Käsin säätimestä ) A L : Anturi B4 viallinen ( ei käytössä ) ( Käsin säätimestä ) A L : Anturi B5 viallinen ( ei käytössä ) ( Käsin säätimestä ) A L : Anturi B6 viallinen( ei käytössä ) ( Käsin säätimestä ) A L : A L : Anturi B7 viallinen ( Lisävaruste: KorkeapaineANTURI Pa1, HP-paineanturi, kylmäainepiiri 1 ) Anturi B8 viallinen ( Lisävaruste: Matalapaine- eli imupaineanturi Pb1, LP-paineanturi, kylmäainepiiri 1 ) Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä Korjaa tai/ja vaihda viallinen komponentti, käsin säätimestä 16. H Ä L Y T Y K S E N K U I T T A U S Hälytys on AINA KUITATTAVA KÄSIN SÄÄTIMELTÄ. JOS itse varolaite on ns. kuitattavaa mallia oleva, kuten esim. KORKEAPAINEKYTKIN PA, on se tietysti ENSIMMÄISENÄ KUITATTAVA KÄSIN sen omasta RESET painikkeesta. ( katso viereinen kuva ) H Ä L Y T Y K S E N K U I T T A U S K Ä S I N S Ä Ä T I M E S T Ä : Paina ALARM näppäintä pitkään eli noin kolmen sekunnin ( 3 sek ) ajan kuitataksesi hälytys tai hälytykset käsin säätimestä. Painaessasi ALARM -näppäintä näyttöön tulee teksti No alarms detected tarkoittaa se sitä, että voimassa olevia hälytyksiä EI OLE. TCHVZ H50948B_SF Käyttäjä Rev 1 / ( ) / Pidätämme oikeuden muutoksiin sivu 21 ( 21 )

Ohjausjärjestelmän KÄYTTÖ-OHJEET

Ohjausjärjestelmän KÄYTTÖ-OHJEET Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511 KOJACOOL OY Lentokentänkatu 7 33900 TAMPERE puh 03 282 5111 fax 03 282 5415 TCAEY 105 P / T ( R-410A ) ( 230V-1Ph-50Hz ) TCAEY 107-109-111 P / T

Lisätiedot

T C A E Y P / ASP idr P / ASP idr 133 P / ASP idr

T C A E Y P / ASP idr P / ASP idr 133 P / ASP idr Vetokuja 4 01610 VNT puh 09-777 1750 fax 09-777 17511 KOJCOOL OY Lentokentänkatu 7 33900 TMPERE puh 03 282 5111 fax 03 282 5415 T C E Y 115 117 122 124 P / SP idr 127 130 P / SP idr 133 P / SP idr ( FLRHSmCHIO_I

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin 25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

LRAC 054 067 LRAC 090 LRAC 120-137 - 180

LRAC 054 067 LRAC 090 LRAC 120-137 - 180 Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09 8786 087 KOJACOOL OY Lentokentänkatu 7 33900 TAMPERE puh 03 282 5111 fax 03 282 5415 LRAC 054 067 LRAC 090 LRAC 120-137 - 180 O h j a u s - j

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

MASTECELLA asettelu ja asennusohje

MASTECELLA asettelu ja asennusohje MASTECELLA asettelu ja asennusohje 3.7.23 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MASTERCELLA ASETTELUOHJE Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen. Paina painiketta n.5s 2. Muuta haluttu lämpötila nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄDIN BLR-CX(R) (analysaattorimalli)

SÄÄDIN BLR-CX(R) (analysaattorimalli) SÄÄDIN BLR-CX(R) (analysaattorimalli) PÄÄSÄÄNTÖ: Normaalisti asetuksia asennuspaikalla ei tarvitse tehdä. Jos käyttöönotettaessa ilmestyy näyttöön EXPORT, säädin on havainnut kytkentävirheen. Tarkista

Lisätiedot

CHV SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN. Sovellusohjelmiston käyttöohje CHV 0242 -vedenjäähdyttimet: Maximo, Glider

CHV SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN. Sovellusohjelmiston käyttöohje CHV 0242 -vedenjäähdyttimet: Maximo, Glider SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN CHV FI Sovellusohjelmiston käyttöohje CHV 0242 -vedenjäähdyttimet: Maximo, Glider Oppaan koodi: SW_CHV_0708_FI Versio: 24.11.2008 Sarjanumero:

Lisätiedot

PDS 2.2 yleissäädin PDS 2.2 on yleissäädin, jota voidaan käyttää esimerkiksi paineen, paine-eron, lämpötilan tai kosteuden säädössä.

PDS 2.2 yleissäädin PDS 2.2 on yleissäädin, jota voidaan käyttää esimerkiksi paineen, paine-eron, lämpötilan tai kosteuden säädössä. 18.4.2008 ver 1.0 PDS 2.2 PDS 2.2 yleissäädin PDS 2.2 on yleissäädin, jota voidaan käyttää esimerkiksi paineen, paine-eron, lämpötilan tai kosteuden säädössä. Säätimelle tuodaan mittaviestinä 0...10 Vdc

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. - 1 - Olavinlinnantie 7 puh:+358-(0)10-7783400 Kotipaikka HELSINKI FIN-00900 HELSINKI fax: +358-(0)9-7556121 Y 0872942-9

KÄYTTÖOHJE. - 1 - Olavinlinnantie 7 puh:+358-(0)10-7783400 Kotipaikka HELSINKI FIN-00900 HELSINKI fax: +358-(0)9-7556121 Y 0872942-9 KÄYTTÖOHJE - 1 - 1. ETUPANELIN KOMENNOT SET : Näyttää säädettävän suureen. Ohjelmoitaessa valitsee parametrin tai vahvistaa toimenpiteen. : Käynnistää manuaalisen sulatuksen. YLÖS : Näyttää tallennetun

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100

KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100 KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100 HUOM! Kuvassa M80, M100 mallissa näyttö ei LCD-ruutua. ON / OFF AIM Paina tätä nappia kun haluta kytkeä kameran päälle (On) tai pois (Off). Kun haluat kohdistaa kameran käytä

Lisätiedot

6 Taajuusmuuttajan käyttö

6 Taajuusmuuttajan käyttö 6 Taajuusmuuttajan käyttö 6.1.1 Kolme käyttötapaa Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää kolmella eri tavalla: 1. Graafinen paikallisohjauspaneeli (GLCP), katso 5.1.2 2. Numeerinen paikallisohjauspaneeli (NLCP),

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje 1 HUOM! Lue koko ohje huolellisesti ennen aloitusta. KÄYTTÖ MF-PFCP on paine- ja virtaussäädin sisäänrakennetulla paineanturilla. Painikkeiden,, PGM ja ESC avulla valitaan halutut funktiot, asetukset ja

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

SwemaMan 8 Käyttöohje

SwemaMan 8 Käyttöohje SwemaMan 8 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 5. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 8 on mikromanometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 OSALUETTELO Nro Kohta Kuvaus Määrä A, A-1 Tietokone ja ruuvi SM2871-67 1 KPL B Ohjaustanko 25,4 1 KPL B-1 Kahvan pehmuste 440x20x5,0 2 KPL B-2 Kahvan tulppa 7/8" 2 KPL B-3,

Lisätiedot