Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille"

Transkriptio

1 Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri

2 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2008 uraseurantakyselyn Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Viisivuotisseurannan kautta saadaan tietoa työllistymisestä, työtehtävien laadullisista tekijöistä sekä työurien vaiheista valmistumisen jälkeen. Uraseuranta mm. valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisensa jälkeen, miten yliopistokoulutuksen merkitys koetaan oman työuran näkökulmasta ja miten tyytyväisiä ollaan suoritettuun tutkintoon, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit antavat arvokasta työelämäpalautetta tutkintojen vaikuttavuudesta, laadusta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla. Kysely on osa akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistä seurantaa, jossa on mukana 17 yliopistoa. Aarresaari verkoston uraseurantamallin kautta on luotu valtakunnallisesti yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollista ja laadullista tietoa akateemisen koulutuksen työelämävastaavuudesta. Yhteenvetoraporttiin on koottu keskeisimmät tulokset Lapin yliopiston seuranta aineistosta. Kyselyyn vastasi 217 Lapin yliopistossa vuonna 2003 maisterintutkintonsa suorittanutta. Kyselyn saaneista 64 vastasi. Lisätietoa uraseurannasta on työelämä ja rekrytointipalveluiden kotisivuilla: Valtakunnallisesta uraseurannasta ja julkaisuista löytyy tietoa akateemisten rekrytointipalveluiden verkkosivuilta: Lapin yliopistossa uraseurantakysely toteutettiin nyt neljättä kertaa. Työelämäpalautejärjestelmää on kehitetty osana Lapin yliopiston laatutyötä. Työelämäpalautteita hyödynnetään mm. opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksen kehittämisessä. Uraseurannan tuloksia käsitellään vuosittain tiedekuntien laatusiltakeskusteluissa, joissa työnantajat, Lapin yliopistosta valmistuneet, opiskelijat ja opettajat arvioivat yhdessä tutkintokoulutusta työelämän näkökulmasta. Otan mielelläni vastaan palautetta seurantatutkimuksen kehittämiseksi ja annan tarvittaessa lisätietoja ura ja työmarkkinaseurannasta. Satu Peteri työelämä ja rekrytointipalvelut Satu.Peteri(at)ulapland.fi puh

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kyselyyn vastanneiden taustatietoja... 1 Työelämään sijoittuminen... 2 tilanne valmistumishetkellä ja syksyllä työsuhteen muoto ensimmäisessä työssä ja syksyllä työsuhteen luonne, naisten ja miesten erot... 3 työllisten jakautuminen työnantajasektoreittain... 4 työn ja koulutuksen vastaavuus... 4 arviot työn sisällöllisistä tekijöistä... 5 bruttopalkat syksyllä Työurat työssäoloajat... 7 koulutusta vastaavat työssäoloajat... 7 työnantajien ja työsuhteiden määrät... 7 työuran ensimmäiset viisi vuotta tutkinnoittain... 8 Muu toiminta perhevapaat... 9 päätoiminen opiskelu ja koulutukseen osallistuminen valmistumisen jälkeen... 9 yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina toimiminen valmistumisen jälkeen. 10 Työttömyyskokemukset ja työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Työnhakuaika ensimmäiseen työhön Tyytyväisyys tutkintoon Uraseurantamalli Opiskelun antamien valmiuksien ja työn vaatimusten kohtaaminen... 13

4 Tiivistelmä Työelämä ja rekrytointipalveluiden toteuttama ura ja työmarkkinaseuranta arvioi Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneiden maistereiden työllistymistä ja työurien laatua, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut viisi vuotta. Raportissa on tarkasteltu maistereiden työuria vuosina Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit sijoittuvat työelämään hyvin. Heti valmistumishetkellä työssä oli 56 maistereista ja viisi vuotta myöhemmin jo 84. Valtaosa (80 ) löysi ensimmäisen työpaikan puolen vuoden kuluessa valmistumisesta. Vastaajista 80 ilmoitti, että työssäoloaikaa oli ehtinyt kertyä 4 5 vuotta syksyyn 2008 mennessä. Valtaosa koki olleensa koulutusta vastaavissa tehtävissä valmistumisen jälkeen. Lapin yliopistosta valmistuneet työllistyvät kautta Suomen. Vertailtaessa asuinpaikan sijaintia ennen opintojen aloittamista syksyn 2008 asuinpaikkakuntaan havaitaan, että Lapista on muutettu seuranta aikana etelämmäs. Etelän imu on kuitenkin huomattavasti vähentynyt edellisiin uraseurantatutkimuksiin verrattuna. Enemmistö (61 ) asui seurantahetkellä edelleen Pohjois Suomessa (edellisessä uraseurannassa 51 ). Lapin läänissä oli seurantahetkellä 35 maistereista, mikä on 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ennen opintojen aloittamista (38 ). Sitä vastoin Rovaniemi oli seuranta aikana muuttovoittaja. Vuonna 2003 valmistuneista maistereista 23 asui syksyllä 2008 Rovaniemellä, ennen opintojen aloittamista osuus oli 20. Työpaikkojen laatua arvioitiin mm. kysymällä, vastaako työ yliopistollista koulutustasoa, oliko korkeakoulututkinto edellytyksenä työn saantiin ja onko yliopistossa opittuja asioita voinut hyödyntää työssä. Työpaikkojen laadulliset arviot paranivat uran edetessä. Vastaajista 57 arvioi, että ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka vastasi hyvin vaatimustasoltaan yliopistollista koulutusta. Viiden vuoden jälkeen 65 koki olevansa koulutustasoa vastaavassa työssä. Vastaavasti 12 koki ensimmäisen työnsä selvästi alityöllistävänä eli työtehtävät eivät vastanneet koulutustasoa. Syksyllä 2008 tätä mieltä oli enää 4 vastaajista. Mielenkiintoinen tulos on se, että seurantahetkellä 18 maistereista piti työtehtäviään koulutukseen nähden vaativampina. Työn pätevyysvaatimuksia (oliko tutkinto edellytyksenä työhön) arvioitaessa kyllä osuudet olivat ensimmäisessä työssä 55 ja syksyn 2008 työpaikassa 77. Kyselyhetken työn sisältöjen arvioinissa suurimmat painoarvot saivat työn itsenäisyys ja vastuullisuus, mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. Vaikka työtehtävien sisällölliset merkitykset painottuvatkin positiivisiin tekijöihin, niin samalla jopa 60 vastaajan mielestä työtä oli seurantahetkellä liikaa ja 53 koki työn henkisesti liian kuormittavaksi. Nykyisen työsuhteen jatkumisesta oli huolissaan 35 maistereista. Syksyn 2008 seurantahetkellä keskimääräinen bruttopalkka oli 3223 euroa. Miehet ansaitsivat (3514 ) keskimäärin 452 enemmän kuukaudessa kuin naiset (3062 ). Edelliseen uraseurantatutkimukseen verrattuna miesten ja naisten välinen palkkaero kasvoi. Useimmat työskentelivät valtion tai kunnan palveluksessa (63,5 ). Yksityisellä sektorilla toimi 30, heistä itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina oli 6 henkilöä. Viiden vuoden aikana maistereista 12 oli jossakin uran vaiheessa toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina. Työuran alussa useimmat maisterit olivat määräaikaisissa työsuhteissa, mutta useimmilla työsuhteiden epävarmuus väheni syksyyn 2008 mennessä. Heti valmistumisen jälkeen vain 28 :lla oli vakituinen työpaikka, mutta seurantahetkellä jo 69 oli vakituisessa työ tai virkasuhteessa.

5 Osuudet ovat lähes samat edelliseen uraseurantaan verrattuna. Viiden vuoden aikana valtaosa oli ollut 1 2 työnantajan palveluksessa (ka 2,5). Monilla oli kuitenkin kokemusta määräaikaisten työtai virkasuhteiden ketjuttamisesta. Valmistumisen jälkeen erillisiä työ ja/tai virkasuhteita oli keskimäärin 4,7. Määräaikaisuuksien yleisyyttä osoittaa se, että 41 vastaajista ilmoitti olleensa viiden vuoden aikana 5 10 erillisessä työ tai virkasuhteessa. Yksi maisteri ilmoitti työ tai virkasuhteiden lukumääräksi huikeat 35 kappaletta. Mahdolliset työttömyyskokemukset osuivat pääasiassa työuran alkuun. Heti valmistumisen jälkeen työttöminä työnhakijoina oli 29, mutta syksyllä 2008 enää 4. Kuitenkin 47 oli valmistumisen jälkeen kokenut työttömyyttä. Useimmiten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi mainittiin alueellinen työmarkkinatilanne, alan heikko työmarkkinatilanne, työkokemuksen puute ja puutteelliset suhdeverkostot. Avovastauksissa työttömyyden keskeiseksi syyksi moni maisteri mainitsi myös koulutusta vastaavan työn puuttumisen. Työttömyys oli useimmilla (52 ) ollut kertaluonteista, keskimääräinen työttömyysaika oli 0,8 vuotta. Toistuvaistyöttömiä (4 5 kertaa) oli 11 työttömänä olleista. Vastaavasti 53 :lla ei ollut työurallaan lainkaan työttömyysjaksoja. Maistereiden työttömyyskokemukset lisääntyivät hiukan edelliseen uraseurantatutkimukseen verrattuna. Vielä vuoden 2002 uraseurannassa työttömien osuudet valmistumishetkellä olivat naisten ja miesten kohdalla lähes samat. Vuoden 2003 maistereilla työuran alun työttömyys kohdistui enemmän naisiin (31 ) kuin miehiin (25 ). Syksyllä 2008 kaikki työttömänä olleet (8 henkilöä) olivat naisia. Naisten työllisyysaste (55 ) oli valmistuessa hiukan alempi kuin miesten (59 ). Miehistä 15 oli jatkanut päätoimisina opiskelijoina maisterin tutkinnon jälkeen, naisista 7. Viiden vuoden aikana miehistä 44 oli kokenut työttömyyttä, naisista 48. Miehet etenivät naisia paremmin vakituisiin työsuhteisiin. Työssä olevista miehistä 74 ja naisista 67 oli syksyllä 2008 vakituisissa työsuhteissa. Miesten työllisyysaste (93 ) oli syksyllä 2008 huomattavasti parempi kuin naisten (79 ). Tämä johtunee pääosin siitä, että naisista 12 oli seurantahetkellä perhevapaalla, miehistä vain 1. Viiden vuoden aikana naisista 36 ja miehistä 17 oli ollut perhevapailla. Seurantatiedot osoittavat, että opiskeluinto ei hiipunut tutkinnon suorittamisen jälkeen, 10 oli ollut päätoimisena opiskelijana. Vastaajista 65 oli osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen. Ammatillisen erikoistumis tai pätevöitymiskoulutuksen oli suorittanut 16 ja 12 ilmoitti suorittaneensa tieteellisiä jatko opintoja. Vastaajien mielestä yliopisto opinnot olivat parhaiten kehittäneet kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedonhankintataitoja, oman alan teoreettista osaamista sekä analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoja. Myös suomen kielen taidot olivat opinnoissa karttuneet. Nämä olivat esimerkkejä ns. avaintaidoista, joita kyselyyn vastanneet olivat työtehtävissään tarvinneet. Työn asettamien vaatimusten perusteella tärkeimmiksi työelämävalmiuksiksi nousivat kyky itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisutaidot, viestintä suomen kielellä, oman alan tehtävien käytännön taidot sekä ryhmätyö ym. sosiaaliset taidot. Työelämäpalautteiden perusteella suurimmat kuilut työssä tarvittavien valmiuksien ja opinnoissa karttuneiden valmiuksien kohtaamisessa olivat jälleen samoissa tieto taitoalueissa kuin edellisissä uraseurantatutkimuksissakin. Eniten puutteita oli neuvottelutaidoissa ( 2,2), oman alan tehtävien käytännön taidoissa ( 2,0), organisointi ja koordinointitaidoissa ( 1,8), esiintymiskyvyssä ( 1,6) sekä ryhmätyö ym. sosiaalisissa taidoissa ( 1,6).

6 Lapin yliopistosta v valmistuneiden taustatietoja (1) Kyselyyn vastasi 217 Lapin yliopistosta valmistunutta, vastausaste kyselyn saaneista 64 (v. 2002: 62 ) Naisia 68 (v. 2002: 70 ) Ikä valmistuessa (keskiarvo) oli 31,6 v. (v. 2002: 30,9 v.) Tutkintojakauma Hallintotieteiden maisteri 6 (n=14) Kasvatustieteiden maisteri 32 (n=70) Kauppatieteiden maisteri 5 (n=11) Oikeustieteiden maisteri 20 (n=44) Taiteen maisteri 17 (n=37) Yhteiskuntatieteiden maisteri 19 (n=41) Uraseuranta v valmistuneille Lapin yliopistosta v valmistuneiden taustatietoja (2) Opintoviikkoja keskimäärin 184 opintoviikkoa Kyselyyn vastanneiden alueellinen sijoittuminen: Asuinpaikan sijainti Lapin lääni joista Rovaniemellä Oulun lääni Muu Asuinpaikka ennen opintojen aloittamista 38 (80) 20 (43) 33 (71) 29 (61)* 100 (212) Asuinpaikka syksyllä (77) 23 (50) 25 (55) 39 (85)* 100 (217) *Ulkomailla 1 henkilö 1

7 Tilanne valmistumishetkellä ja syksyllä 2008 Työssä Tilanne valmistumishetkellä 2003 (N = 214) 56 (120) Naiset 55, Miehet 59 Tilanne syksyllä 2008 (N = 215) 84 (180)* Naiset 79, Miehet 93 Työtön Päätoiminen opiskelu Perhevapaa Muu tilanne 29 (62) Naiset 31, Miehet 25 9 (20) Naiset 7, Miehet 15 4 (9) Naiset 6, Miehet 0 1 (3) Naiset 1, Miehet 1 4 (8) Naiset 6, Miehet 0 2 (5) Naiset 2, Miehet 3 9 (19) Naiset 12, Miehet 1 1 (3) Naiset 1 ; Miehet 3 *Mukana yrittäjät/ammatinharjoittajat/freelancerit 6 henkilöä Työsuhteen muoto Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokoaikatyö Osa aikatyö Yrittäjä / ammatinharjoittaja / freelancer Työllistetty / Työharjoittelu Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen (N = 212) 28 (59) Naiset 25,5, Miehet (128) Naiset 63, Miehet 55 6 (13) Naiset 7,5, Miehet 3 2 (5) Naiset 2, Miehet 3 3 (7) Naiset 2, Miehet 6 Syksyn 2008 työpaikka (N = 180) 69 (125) Naiset 67, Miehet (46) Naiset 30, Miehet 17 2 (3) Naiset 2, Miehet 1,5 3 (6) Naiset 1, Miehet 7,5 0 ( ) 2

8 Työlliset (1) Ensimmäisen päätyön tehtävien luonne Opetus tai kasvatus 37 Lainopillinen työ 17 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 13 Asiakas tai potilastyö 10 Tutkimus 5 Johto ja esimiestehtävät 3, Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 3 Syksyn 2008 päätyön tehtävien luonne Opetus tai kasvatus 35 Lainopillinen työ 16 Hallinto suunnittelu tai kehitystehtävät 13 Asiakas tai potilastyö 7 Johto ja esimiestehtävät 6 Tutkimus 4 Työlliset (2) Päätyön luonne luokiteltuna sukupuolen mukaan syksyllä 2008 Päätyön luonne Opetus tai kasvatus Lainopillinen työ Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Asiakas tai potilastyö Johto ja esimiestehtävät Tutkimus Markkinointi ja myynti Viestintä ja mediatyö Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Konsultointi tai koulutus Naiset ,5 1 Miehet , ,5 4,5 7,5 3 3

9 Työlliset (3) Jakautuminen työnantajasektoreittain Ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka (N = 212) Syksyn 2008 työpaikka (N = 200) Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos Valtio tai valtion liikelaitos 43 (92) 25,5 (54) 46,5 (93) 17 (34) Yksityinen* Järjestö, säätiö, seurakunta tai muu 24 (50) 7,5 (16) 30 (60) 6,5 (13) *Sis. Yrittäjänä toimineet, ensimmäinen työ 2 henkilöä, syksyllä 2008: 6 henkilöä Työlliset (4) Työn ja koulutustason vastaavuus vastaako työ vaatimustasoltaan yliopistollista koulutusta Vastaa hyvin Työn vaativuustaso osin alhaisempi Työn vaativuustaso selvästi alhaisempi Ensimmäinen työpaikka 57 (120) 37 (18) 12 (26) Syksyn 2008 työpaikka 65 (126) 13 (26) 4 (8) Työ koulutukseen nähden vaativampaa 13 (27) 18 (35) Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä työhön Kyllä Ensimmäinen työpaikka 55 (117) Syksyn 2008 työpaikka 77 (152) Ei 40 (85) 21 (41) En tiedä 4 (9) 3 (5) 4

10 Työlliset (5) Miten hyvin voi hyödyntää yliopistossa opittuja asioita työssä Jatkuvasti Jonkin verran / Osittain Ensimmäinen työpaikka 57 (120) 35 (75) Syksyn 2008 työpaikka 67 (133) 30 (59) Ei juuri lainkaan 8 (17) 4 (7) 100 (212) 100 (199) Työlliset (6) Arviot työn sisällöllisistä tekijöistä (syksyn 2008 työpaikka) 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä 4 = hieman samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä Väittämän painoarvo (ka) Työ on itsenäistä ja vastuullista Työ on mielenkiintoista Työtehtävät ovat monipuolisia Työ mahdollistaa osaamisen kehittämisen Työ tarjoaa sopivasti haasteita Työura on tavoitteiden mukainen Työn ja muiden elämänalueiden välillä vallitsee tasapaino Työ mahdollistaa uralla etenemisen Työtä on liikaa Työ on henkisesti liian kuormittavaa Työsuhteen jatkuvuus on epävarmaa 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 3,8 3,7 3,4 2,8 5

11 Työlliset (7) Bruttopalkat kuukaudessa syksyllä 2008* Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien Alle e e e e e e 5000 e Lkm Keskiarvo Minimi Maksimi *Mukana vain kokoaikatyössä olevat ja yrittäjät Työlliset (8) Bruttopalkka luokiteltuna sukupuolen mukaan syksyllä 2008* Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien, naiset miehet Alle 2000 e e e e e e e e (112) 100 (62) Keskiarvo Minimi Maksimi *Mukana vain kokoaikatyössä olevat ja yrittäjät 6

12 Työura (1) Työssäoloaika valmistumisen jälkeen (ka 4,6 v.) alle 2 vuotta 2 3,9 v. 4 väh. 5 v Koulutusta vastaavassa työssäoloaika (ka 4,3 v.) alle 2 vuotta 2 3,9 v. 4 väh. 5 v Työura (2) Työnantajien määrä valmistumisen jälkeen (ka 2,5) Työ tai virkasuhteiden määrä valmistumisen jälkeen (ka 4,7) väh. 10* *Vaihteluväli 5 35 erillistä työ tai virkasuhdetta 7

13 KM Työura (3) Työuran ensimmäiset viisi vuotta tutkinnoittain HTM KTM OTM TaM YTM Lay yht. Koulutusta vastaavassa työssäoloaika keskiarvo (v) 4,2 4,6 4,6 4,0 4,3 Työ tai virkasuhteiden lukumäärä keskiarvo (lkm) 3,6 5,0 5,3 4,7 4,7 Työttömyys kokemuksia Työttömyysaika keskiarvo (v) 1,6 1,0 0,1 0,8 1,1 0,5 0,8 Työura (4) Tärkein peruste työ tai virkasuhteen määräaikaisuuteen Sijaisuus Työn luonne (esim. projekti, kausiluonteisuus) Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa (määräaikaisten työtai virkasuhteiden keston ka 1,4 vuotta) Ei tiedä määräaikaisuuden perustetta Muu peruste Valmistumisen jälkeen useita peräkkäisiä työtai virkasuhteita saman työnantajan palveluksessa? Kyllä Ei

14 Muu toiminta (1) Poissa työelämästä perhevapaiden vuoksi valmistumisen jälkeen Ei Kyllä Päätoimisena opiskelijana valmistumisen jälkeen Ei Kyllä Koulutukseen osallistuminen vuonna 2003 suoritetun tutkinnon jälkeen on osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen 65 on osallistunut työvoimakoulutukseen 7 on osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. 16 on suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 15 on suorittanut tieteellisiä jatko opintoja 12 on suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon 9 ei ole osallistunut koulutukseen

15 Muu toiminta (2) Yrittäjänä / ammatinharjoittajana / Ei freelancerina Kyllä valmistumisen jälkeen Työttömyyskokemukset (1) Työttömänä valmistumisen jälkeen Ei ole ollut työttömänä On ollut työttömänä Työttömyyskokemukset (2) Työttömyyskerrat valmistumisen jälkeen (ka 2,0) 1 kerran 2 kertaa 3 kertaa kertaa Työttömyysaika valmistumisen jälkeen (ka 0,8 v.) Kork. 6 kk 7 12 kk Yli 12 kk

16 Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistä 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon Alueellinen työmarkkinatilanne Alan heikko työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Puutteelliset suhdeverkostot Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Tutkinnon huono tunnettuus Oman osaamisen epävarmuus Ei ole löytänyt itseä kiinnostavaa työtä Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Omien tavoitteiden epätietoisuus Puutteelliset työnhakutaidot Sukupuoli Puutteellinen työelämätietous Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Valmistumisajankohta Väittämän painoarvo (ka) 4,0 3,8 3,6 3,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 Työnhakuaika ensimmäiseen työhön Ensimmäisen työn aloittaminen valmistumisen jälkeen, jos ei ollut valmistuessa työssä (ka 0,5 v.) Korkeintaan 6 kk 7 12 kk Yli 12 kk Onko kiinnostunut alumnitoiminnasta? Kyllä Ei

17 Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta (ka 4,6) Kauppatieteiden maisteri (N=11) 5,1 Yhteiskuntatieteiden maisteri (N=39) Taiteen maisteri (N=37) 4,1 Oikeustieteen maisteri (N=44) 5 Kasvatustieteen maisteri (N=69) Hallintotieteiden maisteri (N=14) 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen Uraseurantamalli 1. työpaikka Nykyinen työpaikka Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Tyytyväisyys yo koulutuksen sisältöön ja laatuun Koulutuksen työelämärelevanssi (tieto taito arviot) Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Työura: 5 vuotta työmarkkinoilla Työttömyyden kesto Työssäoloaika Työttömyysjaksojen lkm Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Jatko /lisäkoulutus Koulutusta vastaava työkokemus Työnantajien lkm/ Työsuhteiden määrä 12

18 Opiskelun antamien valmiuksien ja työn vaatimusten kohtaaminen / Lay yht. (tieto taitoarviot) Neuvottelutaidot 2,2 3,1 5,3 Oman alan tehtävien käytännön taidot 2,0 3,4 5,4 Organisointi ja koordinointitaidot 1,8 3,4 5,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 1,6 3,8 5,4 Esiintymiskyky 1,6 3,6 5,2 Joustavuus ja sopeutumiskyky 1,5 3,8 5,3 Esimiestaidot 1,4 2,3 3,7 Ongelmanratkaisutaidot 1,4 4 5,4 Projektinhallintataidot 1,4 2,9 4,3 Luovan ajattelun taidot 1,3 3,7 5,0 Opetus, koulutus ja ohjaustaidot 1,2 3,5 4,7 Tieto ja viestintätekniikan hallinta Suomen kielen viestintätaidot 1,0 1,0 4 5,0 5,4 Erotus Opinnot kehitti Merkitys työssä Oppimiskyky 1,0 4,3 5,3 Taloussuunnittelu ja budjetointi 0,9 2,3 3,2 Lainsäädännön tuntemus 0,8 3,5 4,3 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 0,8 4,8 5,6 Tiedonhankintataidot 0,5 4,7 5,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 0,5 2,4 2,9 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 0,4 4,8 Englannin kielen viestintätaidot 0,0 3,6 3,6 Oman alan teoreettinen osaaminen 0,1 4,6 4,5 Muiden kielten viestintätaidot 0,3 1,9 1,6 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,0 2,4 3,4 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1=erittäin puutteellisesti/ei lainkaan tärkeä 6=erinomaisesti/erittäin tärkeä Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkityksestä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus kehityspainoarvon ja merkityspainoarvon välillä. Noin 0,2 yksikön erotus on tilastollisesti merkitsevä (p<0,05). * Miten hyvin yliopisto opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin, 6 = erinomaisesti * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä 13

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 5.9.2008 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kauppatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit SIVU 2 Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille.

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit SIVU 2 Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2012 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2007 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kasvatustieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kasvatustieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kasvatustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseurantaraportti

Uraseurantaraportti Ura- ja rekrytointipalvelut Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen KAUPPA + TALOUS RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 6/2015 Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Uraseurantaraportti Jonna Söderholm, Tanja Makkonen. Ura- ja rekrytointipalvelut KAUPPA + TALOUS TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI

Uraseurantaraportti Jonna Söderholm, Tanja Makkonen. Ura- ja rekrytointipalvelut KAUPPA + TALOUS TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 8/2011 Uraseurantaraportti 2005-2010 Jonna Söderholm, Tanja Makkonen 9HSTFMG*aecaie+ ISBN 978-952-60-4209-1 (pdf) ISBN 978-952-60-4208-4 ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4802

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset Ura- ja rekrytointipalvelut Satu Malo Aalto-TT 5/2014 Uraseurantatutkimus on akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto Aarresaaren kehittämä tutkimus, jolla kartoitetaan korkeakoulutettujen

Lisätiedot