Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille"

Transkriptio

1 Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri

2 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille. Viisivuotisseuranta valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisen jälkeen, miten he kokevat yliopistokoulutuksen merkityksen oman työuran näkökulmasta ja miten tyytyväisiä he ovat suorittamaansa tutkintoon, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Uraseurantakyselyn tulokset kertovat akateemisen koulutuksen toimivuudesta työmarkkinoilla, työurien vaiheista ja työn laadullisista tekijöistä. Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit eli alumnit antavat arvokasta työelämäpalautetta tutkintojen vaikuttavuudesta, laadusta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla. Kysely on osa 14 yliopiston yhteistä uraseurantahanketta, jossa Lapin yliopiston lisäksi ovat mukana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Turun kauppakorkeakoulu ja Åbo Akademi. Akateemisten rekrytointipalveluiden valtakunnallisen uraseurantamallin tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan seurantatietoa ja työelämäpalautetta tutkintojen kehittämiseen ja yliopistojen laatutyöhön. Lapin yliopistossa uraseurantakysely toteutettiin enimmäistä kertaa vuonna Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu keskeisimmät tulokset Lapin yliopiston seuranta aineistosta. Kyselyyn vastasi 177 Lapin yliopistossa tutkintonsa suorittanutta. Uraseurannasta löytyy tietoa myös työelämä ja rekrytointipalvelujen kotisivuilta: Valtakunnallisesta uraseurantahankkeesta löytyy tietoa akateemisten rekrytointipalveluiden verkkosivuilta: Otan mielelläni vastaan palautetta seurantatutkimuksen kehittämiseksi ja annan tarvittaessa lisätietoja ura ja työmarkkinaseurannasta. Satu Peteri työelämä ja rekrytointipalvelut Satu.Peteri(at)ulapland.fi puh. (016)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kyselyyn vastanneiden taustatietoja... 1 Työelämään sijoittuminen... 2 tilanne valmistumishetkellä ja syksyllä työsuhteen luonne ensimmäisessä työssä ja syksyllä työllisten toimiasemat ja työnantajasektori... 3 työn ja koulutuksen vastaavuus... 4 arviot työn sisällöllisistä tekijöistä ja bruttopalkat syksyllä Työurat työssäoloajat... 7 koulutusta vastaavat työssäoloajat... 7 työnantajien ja työsuhteiden määrät... 8 Muu toiminta perhevapaat... 9 päätoiminen opiskelu ja koulutukseen osallistuminen valmistumisen jälkeen... 9 Työttömyyskokemukset ja työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Työelämätaitojen merkitys ja kehittyminen yliopisto opinnoissa Uraseurantamalli... 13

4 Tiivistelmä Työelämä ja rekrytointipalveluiden toteuttama ura ja työmarkkinaseuranta arvioi Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneiden maistereiden työllistymistä ja työurien laatua, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut viisi vuotta. Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet työelämään hyvin. Vastaajista 79 ilmoitti, että työssäoloaikaa oli ehtinyt kertyä 4 5 vuotta syksyyn 2006 mennessä. Valtaosa koki olleensa koulutusta vastaavissa tehtävissä valmistumisensa jälkeisen ajan. Työpaikkojen laatua arvioitiin mm. kysymällä, vastaako työ yliopistollista koulutustasoa, oliko korkeakoulututkinto edellytyksenä työn saantiin ja onko yliopistossa opittuja asioita voitu hyödyntää työssä. Työpaikkojen laadulliset arviot paranivat uran edetessä. Vastaajista 62 arvioi, että ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka vastasi hyvin vaatimustasoltaan yliopistollista koulutusta, mutta syksyn 2006 tilanteessa jo 75 koki olevansa koulutustasoa vastaavassa työssä. Vastaavasti 12 koki ensimmäisen työn selvästi alityöllistävänä eli työtehtävät eivät vastanneet koulutustasoa. Syksyllä 2006 tätä mieltä oli enää 3 vastaajista. On mielenkiintoista havaita, että syksyn 2006 tilanteessa 12 maistereista oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat koulutukseen nähden vaativampia. Työn pätevyysvaatimuksia (oliko tutkinto edellytyksenä työhön) arvioitaessa osuudet olivat ensimmäisessä työssä 69 ja syksyn 2006 työpaikassa 81. Seurannassa vastaajat arvioivat myös työn sisällöllisiä tekijöitä. Suurimmat painoarvot työn sisällöllisten tekijöiden arvioinnissa saivat työn itsenäisyys ja vastuullisuus, mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. Vaikka työtehtävien sisällölliset painoarvot painottuvatkin positiivisiin tekijöihin, niin 54 vastaajista oli sitä mieltä, että työtä on liikaa ja 42 koki työn henkisesti liian kuormittavaksi. Nykyisen työsuhteen jatkumisesta oli huolissaan 36 maistereista. Seurantahetkellä keskimääräinen bruttopalkka oli 3037 euroa. Miehet ansaitsivat (3447 ) keskimäärin 636 enemmän kuukaudessa kuin naiset (2811 ). Edelliseen uraseurantatutkimukseen verrattuna sekä palkkataso että miesten ja naisten välinen palkkaero ovat nousseet. Useimmat työskentelivät valtion tai kunnan palveluksessa (71 ). Yksityisellä sektorilla oli viidesosa, 5 toimi järjestön, seurakunnan tai säätiön palveluksessa ja vain 3 toimi itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina. Lapin yliopistosta valmistuneet työllistyvät kautta Suomen. Vertailtaessa asuinpaikan sijaintia ennen opintojen aloittamista syksyn 2006 tilanteeseen havaitaan, että Lapista on muutettu viiden seurantavuoden aikana yhä etelämmäs. Sama suuntaus oli myös edellisessä uraseurantatutkimuksessa. Niukka enemmistö (52 ) asui seurantahetkellä kuitenkin edelleen Pohjois Suomessa. Rovaniemen kaupunki on asuinpaikkavertailussa lähes säilyttänyt osuutensa, noin 20 maistereista asui syksyllä 2006 edelleen Rovaniemen seudulla. Työuran alussa useimmat maisterit olivat määräaikaisissa työsuhteissa, mutta useimmilla työn epävarmuus muuttui vakaammaksi syksyyn 2006 mennessä. Työuran alussa vain 26 oli löytänyt vakituisen työpaikan, mutta seurantahetkellä jo 64 oli vakituisessa työ tai virkasuhteessa. Osuudet ovat lähes samat edelliseen uraseurantaan verrattuna. Viiden vuoden aikana valtaosa oli ollut 1 2 työnantajan palveluksessa (ka 2,3). Monilla oli kuitenkin kokemusta määräaikaisten työtai virkasuhteiden ketjuttamisesta. Valmistumisen jälkeen erillisiä työ ja/tai virkasuhteita oli keskimäärin 4,3 ja yli kolmasosalla niitä oli ollut 5 10 kappaletta. I

5 Mahdolliset työttömyyskokemukset osuivat pääasiassa työuran alkuun. Heti valmistumisen jälkeen työttömänä työnhakijana oli 27, mutta syksyllä 2006 enää 4. Valtaosa (74 ) löysi ensimmäisen työpaikan puolen vuoden kuluessa valmistumisesta. Viiden vuoden aikana 51 oli kokenut työttömyyttä. Useimmiten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi mainittiin alueellinen työmarkkinatilanne, työkokemuksen puute, alan heikko työmarkkinatilanne ja puutteelliset suhdeverkostot. Sekä valmistumishetken työttömyyttä että työttömyyskokemuksia oli enemmän kuin edellisessä uraseurantatutkimuksessa. Työttömyys oli useimmilla (52 ) ollut kertaluonteista, keskimääräinen työttömyysaika oli 0,7 vuotta. Toistuvaistyöttömiä (4 5 kertaa) oli 10 työttömänä olleista. Vastaavasti 49 :lla ei ollut työurallaan lainkaan työttömyysjaksoja. Vielä vuoden 2000 uraseurannassa valmistumishetken työttömyys kohdistui selvästi enemmän naisiin (23 ) kuin miehiin (10 ). Näin ei ollut enää vuoden 2001 aineistossa, sillä työttömien osuudet valmistumishetkellä olivat naisten (27 ) ja miesten (26 ) kohdalla lähes samat. Edellisessä uraseurannassa miehet etenivät naisia hieman paremmin vakituisiin työsuhteisiin viiden vuoden aikana, mutta nyt eroa ei enää ollut. Työssä olevista miehistä ja naisista 64 oli syksyllä 2006 vakituisissa työsuhteissa. Miesten työllisyysaste (89 ) oli syksyllä 2006 parempi kuin naisten (78 ). Tämä johtunee osin siitä, että naisista 10 oli seurantahetkellä perhevapaalla. Viiden vuoden aikana naisista 36 oli ollut perhevapailla ja miehistäkin 15. Seurantatiedot osoittavat, että opiskeluinto ei hiipunut tutkinnon suorittamisen jälkeen, 11 oli ollut viiden vuoden aikana päätoimisena opiskelijana. Vastaajista 62 oli osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen, 20 oli osallistunut tai suorittanut ammatillisen erikoistumis tai pätevöitymiskoulutuksen ja 21 ilmoitti suorittaneensa tieteellisiä jatko opintoja. Vastaajien mielestä yliopisto opinnot olivat parhaiten kehittäneet kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedonhankintataitoja, oman alan teoreettista osaamista sekä analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoja. Nämä olivat esimerkkejä avaintaidoista, joita kyselyyn vastanneet alumnit olivat työurallaan tarvinneet erilaisissa työtehtävissään. Työn asettamien vaatimusten perusteella työelämävalmiuksien tärkeysjärjestys oli kuitenkin hieman erilainen kuin mitä opinnoissa oli karttunut. Tärkeimmiksi nousivat kyky itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisukyky, viestintä suomen kielellä sekä ryhmätyö ym. sosiaaliset taidot. Työelämäpalautteiden perusteella suurimmat kuilut työssä tarvittavien valmiuksien ja opinnoissa karttuneiden valmiuksien kohtaamisessa olivat neuvottelutaidoissa ( 2,2), esiintymiskyvyssä ( 1,7), oman alan tehtävien käytännön taidoissa ( 1,7), organisointi ja koordinointitaidoissa ( 1,6) sekä ryhmätyö ym. sosiaalisissa taidoissa ( 1,5). II

6 Lapin yliopistosta v valmistuneiden taustatietoja (1) Kyselyyn vastasi 177 Lapin yliopistosta valmistunutta, vastausaste kyselyn saaneista 64 (v. 2000: 59 ) Naisia 66 (v. 2000: 72 ) Ikä valmistuessa (keskiarvo) oli 31,4 v. (v. 2000: 30 v.) Tutkintojakauma Hallintotieteiden maisteri 10 (n=18) Kasvatustieteiden maisteri 31 (n=55) Oikeustieteiden maisteri/kandidaatti 29 (n=51) Taiteen maisteri 14 (n=24) Yhteiskuntatieteiden maisteri 16 (n=29) Uraseuranta v valmistuneille Satu Peteri Lapin yliopistosta v valmistuneiden taustatietoja (2) Opintoviikkoja keskimäärin 180 opintoviikkoa Kyselyyn vastanneiden alueellinen sijoittuminen: Asuinpaikan sijainti Lapin lääni josta Roi kaupunki + mlk Oulun lääni Muu Suomi Ennen opintojen aloittamista 40,7 (68) 22,2 (37) 28,1 (47) 31,1 (52) 100 (167) Syksyllä 2006 (noin 5 vuotta valmistumisesta) 31,8 (56) 20,0 (35) 20,5 (36) 47,7 (84) 100 (176) 1

7 Tilanne valmistumishetkellä ja syksyllä 2006 Työssä Työtön Päätoiminen opiskelu Perhevapaa Muu tilanne Tilanne valmistumishetkellä 2001 (N = 175) 55 (97) Naiset 56, Miehet (47) Naiset 27, Miehet (17) Naiset 8, Miehet 14 2 (4) Naiset 3, Miehet 0 6 (10) Naiset 6, Miehet 5 Tilanne syksyllä 2006 (N = 173) 82 (141) Naiset 78, Miehet 89 4 (7) Naiset 4, Miehet 4 2 (4) Naiset 3 ; Miehet 2 6 (11) Naiset 10 ; Miehet 0 6 (10) Naiset 5 ; Miehet 5 Työsuhteen luonne Vakituinen kokoaikatyö Määräaikainen kokoaikatyö Osa aikatyö Yrittäjä / ammatinharjoittaja / freelancer Työllistetty / Työharjoittelu Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen (N = 171) 26 (45) Naiset 28, Miehet (109) Naiset 63, Miehet 65 6 (11) Naiset 6 ; Miehet 7 1 (1) Naiset 0, Miehet 2 3 (5) Naiset 3 ; Miehet 3 Syksyn 2006 työpaikka (N = 146) 64 (94) Naiset 64, Miehet (46) Naiset 31, Miehet 32 0,5 (1) Naiset 1, Miehet 0 3 (4) Naiset 2, Miehet 4 0,5 (1) Naiset 1, Miehet 0 2

8 Työlliset (1) Ensimmäisen päätyön tehtävien luonne Opetus tai kasvatus 36 Lainopillinen työ 24 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 9 Johto ja esimiestehtävät 7 Asiakas tai potilastyö 5 Konsultointi tai koulutus 5 Tutkimus 5 Syksyn 2006 päätyön tehtävien luonne Opetus tai kasvatus 35 Lainopillinen työ 21 Johto ja esimiestehtävät 16 Hallinto suunnittelu tai kehitystehtävät 9 Asiakas tai potilastyö 5 Konsultointi tai koulutus 4, tutkimus 4 Työlliset (2) Jakautuminen työnantajasektoreittain Ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka (N = 172) Syksyn 2006 työpaikka (N = 156) Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos Valtio tai valtion liikelaitos 40 (69) 31 (53) 41 (64) 30 (47) Yksityinen 20 (35) 21 (33) Muu 9 (15) 8 (12) 3

9 Työlliset (3) Työn ja koulutustason vastaavuus vastaako työ vaatimustasoltaan yliopistollista koulutusta Vastaa hyvin Työn vaativuustaso osin alhaisempi Työn vaativuustaso selvästi alhaisempi Ensimmäinen työpaikka 62 (107) 19 (33) 12 (20) Syksyn 2006 työpaikka 75 (117) 10 (15) 3 (5) Työ koulutukseen nähden vaativampaa 7 (12) 12 (19) Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä työhön Kyllä Ensimmäinen työpaikka 69 (118) Syksyn 2006 työpaikka 81 (127) Ei 27 (47) 17 (26) En tiedä 4 (7) 2 (3) Työlliset (4) Miten hyvin voi hyödyntää yliopistossa opittuja asioita työssä Jatkuvasti Jonkin verran / Osittain Ensimmäinen työpaikka 56 (96) 39 (67) Syksyn 2006 työpaikka 65 (100) 32 (50) Ei juuri lainkaan 5 (9) 3 (4) 100 (172) 100 (154) 4

10 Työlliset (5) Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen Voiko hyödyntää oppimaansa? Vaadittiinko korkeakoulututkinto? Kyllä Ei Kyllä jatkuvasti 65 (n=77) 34 (16) Kyllä osin 33 (n=39) 51 (24) Ei juuri lainkaan 2 (n=2) 15 (7) 100 (n=118) 100 (47) Työlliset (6) Syksyn 2006 työpaikka Voiko hyödyntää oppimaansa? Vaadittiinko korkeakoulututkinto? Kyllä Ei Kyllä jatkuvasti 69 (n=86) 46 (12) Kyllä osin 29,5 (n=37) 46 (12) Ei juuri lainkaan 1,5 (n=2) 100 (n=125) 8 (2) 100 (26) 5

11 Työlliset (7) Arviot työn sisällöllisistä tekijöistä (syksyn 2006 työpaikka) 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä 4 = hieman samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä Väittämän painoarvo (ka) Työ on itsenäistä ja vastuullista Työ on mielenkiintoista Työtehtävät ovat monipuolisia Työ mahdollistaa osaamisen kehittämisen Työ tarjoaa sopivasti haasteita Työn ja muiden elämänalueiden välillä vallitsee tasapaino Työura on tavoitteiden mukainen Työ mahdollistaa uralla etenemisen Työtä on liikaa Työ on henkisesti liian kuormittavaa Työsuhteen jatkuvuus on epävarmaa 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1 4,6 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 Työlliset (8) Bruttopalkat kuukaudessa syksyllä 2006* Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien alle 1500 e e e e e e e e 5000 e Lkm Keskiarvo e 100 Minimi Maksimi 1417 e e *Mukana vain kokoaikatyössä olevat ja yrittäjät 6

12 Työlliset (9) Bruttopalkka luokiteltuna sukupuolen mukaan syksyllä 2006* Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien, naiset miehet alle 1500 e 1,2 0, e 8,0 2, e 32,2 12, e 23,0 23, e 15,0 29, e 12,6 16, e 4,6 4, e 2,3 2, e 1,2 10,4 100 (87) 100 (48) Keskiarvo 2811 e 3447 e Minimi 1417 e 1800 e Maksimi 5000 e e *Mukana vain kokoaikatyössä olevat ja yrittäjät Työura (1) Työssäoloaika valmistumisen jälkeen (ka 4,5 v.) alle 2 vuotta 2 3,9 v. 4 väh. 5 v ,4 18,2 79, Koulutusta vastaavassa työssäoloaika (ka 4,1 v.) alle 2 vuotta 2 3,9 v. 4 väh. 5 v ,2 18,1 69,

13 Työura (2) Työnantajien määrä valmistumisen jälkeen (ka 2,3) väh ,4 33,5 17,9 16,2 100 Työ ja virkasuhteiden määrä valmistumisen jälkeen (ka 4,3) ,0 20,5 22, ,4 5 väh , Työura (3) Tärkein peruste työ tai virkasuhteen määräaikaisuuteen Työn luonne (esim. projekti, kausiluonteisuus) Sijaisuus Avoimen viran tai toimen hoito ,3 33,3 5,0 (määräaikaisten työtai virkasuhteiden keston ka 1,3 vuotta) Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa En tiedä syytä tai muu peruste ,0 18, Valmistumisen jälkeen useita peräkkäisiä työtai virkasuhteita saman työnantajan palveluksessa? Kyllä Ei ,0 26,

14 Muu toiminta (1) Poissa työelämästä perhevapaiden vuoksi valmistumisen jälkeen ei kyllä yht Päätoimisena opiskelijana valmistumisen jälkeen ei kyllä yht Koulutukseen osallistuminen () vuonna 2001 suoritetun tutkinnon jälkeen on osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen 62 on osallistunut työvoimakoulutukseen 9 on osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. 20 on suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 14 on suorittanut tieteellisiä jatko opintoja 21 on suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon 11 ei ole osallistunut koulutukseen 9 9

15 Muu toiminta (2) Yrittäjänä / ammatinharjoittajana / Ei freelancerina Kyllä 11 7 valmistumisen jälkeen Työttömyyskokemukset (1) Työttömänä valmistumisen jälkeen ei ole ollut työttömänä on ollut työttömänä Työttömyyskokemukset (2) Työttömyyskerrat valmistumisen jälkeen (ka 1,8) 1 kerran 2 kertaa 3 kertaa kertaa Työttömyysaika valmistumisen jälkeen (ka 0,7 v.) Kork. 6 kk 7 12 kk Yli 12 kk

16 Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistä 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon Alueellinen työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Alan heikko työmarkkinatilanne Puutteelliset suhdeverkostot Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Tutkinnon huono tunnettuus Oman osaamisen epävarmuus Omien tavoitteiden epätietoisuus Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Puutteelliset työhakutaidot Sukupuoli Puutteellinen työelämätietous Ei ole löytänyt itseä kiinnostavaa työtä Valmistumisajankohta Väittämän painoarvo (ka) 4,0 3,9 3,8 3,6 2,9 2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 Työnhakuaika ensimmäiseen työhön Ensimmäisen työn aloittaminen valmistumisen jälkeen, jos ei ollut valmistuessa työssä (ka 0,5 v.) Korkeintaan 6 kk 7 12 kk Yli 12 kk Onko kiinnostunut alumnitoiminnasta? Kyllä Ei

17 Työelämävalmiuksien merkitys työssä ja kehittyminen yliopisto opintojen aikana (1=ei lainkaan tärkeä työssä / opinnot kehitti puutteellisesti, 6= erittäin tärkeä työssä / opinnot kehitti erinomaisesti) Merkitys työssä (ka) Opinnot kehitti (ka) Erotus* Neuvottelutaidot 5,2 3,1 2,2 Esiintymiskyky 5,2 3,5 1,7 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,4 1,7 Organisointi ja koordinointitaidot 5,1 3,5 1,6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,3 3,8 1,5 Esimiestaidot 3,8 2,3 1,4 Ongelmanratkaisukyky 5,4 4,0 1,4 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 4,0 1,3 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,7 1,2 Projektinhallintataidot 4,2 3,0 1,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,3 2,2 1,1 Suomen kielen viestintätaidot 5,4 4,4 1,0 Tieto ja viestintätekniikan taidot 4,9 4,0 0,9 Lainsäädännön tuntemus 4,6 3,7 0,9 *Kehityspainoarvon ja merkityspainoarvon välinen erotus Työelämävalmiuksien merkitys työssä ja kehittyminen yliopisto opintojen aikana (1=ei lainkaan tärkeä työssä / opinnot kehitti puutteellisesti, 6= erittäin tärkeä työssä / opinnot kehitti erinomaisesti) Merkitys työssä (ka) Opinnot kehitti (ka) Erotus Oppimiskyky 5,2 4,4 0,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,2 2,5 0,8 Itsenäisen työskentelyn kyky 5,6 4,9 0,7 Tiedonhankintataidot 5,2 4,7 0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,9 4,4 0,4 Englannin kielen viestintätaidot 3,7 3,7 0,0 Muiden kielten viestintätaidot 2,2 2,3 +0,1 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,6 +0,3 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,6 3,4 +0,7 Muita työssä tarvittavia tärkeitä taitoja mainittiin mm. Ajankäytön hallinta, tiedon jano, itseluottamus, akateemisessa tiedeyhteisössä toimimisen taidot, yrittäjyys, globaalisuus, kärsivällisyys *Kehityspainoarvon ja merkityspainoarvon välinen erotus 12

18 Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta (174 vastaajaa) erittäin tyytymätön tyytymätön hieman tyytymätön melko tyytyväinen tyytyväinen erittäin tyytyväinen Uraseurantamalli* 1. työpaikka Nykyinen työpaikka Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Tyytyväisyys yo koulutuksen sisältöön ja laatuun Koulutuksen työelämärelevanssi (tieto taito arviot) Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Työura: 5 vuotta työmarkkinoilla Työttömyyden kesto Työssäoloaika Työttömyysjaksojen lkm Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Jatko /lisäkoulutus Koulutusta vastaava työkokemus Työnantajien lkm/ Työsuhteiden määrä * Aarresaari verkoston laaturyhmä: Tapio Anttonen JY Sakari Jussi Pekka OY Satu Peteri LaY 13

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 5.9.2008 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kauppatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit SIVU 2 Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2007 uraseurantakyselyn

Lisätiedot